Akrom Uzoqov. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi adabiyoti  ( 16818 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Nurdinboy  15 Aprel 2011, 16:46:37

Akram Uzoqov. MDH xalqlari adabiyotiMuallif: Akram Uzoqov
Hajmi: 785 Kb
Fayl tipi: pdf, zip
Saqlab olish


Аннотаяис
      Халқни маънавий бойишида, ривожланишида мустақил давлатлар ҳамдсстлиги адабиётининг срни беқиёсдир. Маънавий ҳамкорлик ҳам тараққиётнинг асосий тамойилларидан бири ҳисобланади. Зеро, адабиёт инсонистнинг сзгу нистларига, мақсадларига доимо хизмат қилиб келган.
Мазкур сқув қслланмада Марказий Осиё, Кавказ, Волгабсйи ҳамда славсн халқлари адабиёти, уларнинг тараққиёт босқичлари ҳақида ссз боради. Қслланмада келтирилган маълумотлар номлари қайд стилган халқларнинг тушунчалари ва ҳаётий тажрибаларини китобхон тасаввурида кенг ксламли тасаввур ҳосил қилиш мақсадида танлаб олинган. Шунингдек, сқув қслланма моҳистига муҳитни идрок стишни бадиий шакли хусусидаги коняепяис сингдирилган.
Ушбу сқув қслланма кенг китобхонлар доираси ҳамда сзбек филологисси факультети талабалари учун мслжалланган.

       Литература народов САГ имеет особое значение в духовном развитии народа. Без духовной взаимовлиснис нет развитис. А азвитис литературс‹ всегда служило вс‹соким идеалом человечество.
В данном учебном пособии речь идёт об стапах развитис литературс‹ народов Средней Азии, Кавказ, Лривольже и славснских народов.
Материал отобран и систематизирован так, чтобс‹ легче бс‹ло окинуть взглсдом главнс‹е вехи и свленис литературс‹ народов САГ.
В основу учебного пособис положена коняепяис, согласно которой литература есть спеяифическас форма художественного познанис действительности.
А­то учебное пособис создано длс студентов факультета узбекской филологии и широкому кругу читателей.

      The literature of CIS countries’ peoples has an important meaning in the spiritual upbringing of people. There is no upbringing  without the spiritual interaction.
The development of the literature always served as a high ideal of mankind.
The stages of the development of Middle Asia , Caucasus, Privolojie and the Slavonic peoples’ literature are told about  in present textbook.
The material has been chosen and systematized so that it was easier to look through the chief landmarks and phenomenons of CIS countries peoples’ literature.
The idea according to which the literature is the specific shape of literary cognition of reality has been put into the basis of present textbook.
This textbook is intended for students of uzbek philology faculty.
  
Тақризчилар:    филологис фанлари доктори, профессор Б.Тсхлиев  
                     филологис фанлари номзоди, дояент Қ.Кубаев


     Мазкур сқув қслланма Ўзбекистон  А еспубликаси Олий ва Ўрта маҳсус таълим вазирлигининг 2008 йил 28 февралдаги â„– 51-сонли буйруғига асосан нашр стишга тавсис стилди.  

Qayd etilgan