Jum'a ma'ruzalari  ( 32549 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 B


Hadija  16 Aprel 2009, 18:16:36

Бундан ташқари Аллоҳ таоло: «А­й инсонлар, сизлар Аллоҳга муҳтождирсизлар. Аллоҳнинг Ўзигина (барча одамлардан) беҳожат ва (барча) мақтовга лойиқ зотдир. Агар У хохласа сизларни (ер юзидан) кетказиб, (срнингизга) снги бир халқни келтиради. Ва бу (иш) Аллоҳга қийин смасдир» (Фотир: 15 — 17)— ҳам деди.

Демак, бандалар Аллоҳга муҳтождирлар. Ҳаётларининг бирон онларида Аллоҳдан беҳожат сшай олмайдилар. А оббилари сса улардан беҳожатдир. Унга итоат қилганнинг итоати, осийлик қилганнинг исёни зарар бера олмайди.

Қудсий ҳадисда ҳам Аллоҳ таолонинг шундай дегани ворид бслган: «Бандаларим! Сизларнинг аввалги ва охиргиларингиз, инсон ва жинларингиз битта тақволи одамнинг қалбидек (итоатли бслса), бу менинг мулкимда бирон нарсани кспайтира олмайди. Сизларнинг аввалги ва охиргиларингиз, инсон ва жинларингиз битта фожир одамнинг қалбидек (итоатсиз бслса), бу менинг мулкимдан бирон нарсани камайтира олмайди» (Имом Муслим 4674).

Ҳа, Аллоҳ субҳонаҳу ва таолога на итоатлининг итоати фойда беради, на гуноҳкорнинг осийлиги зарар беради. Балки уларни, сратгани ва уларга неъматлар ато стгани учун синайди. Ҳолбуки, Аллоҳ уларни Ўзига қул бслиш, Ўзига муҳтож сканликларини изҳор қилиш, тилаклар билан қслларини очиш, Аллоҳни сзларининг А обб ва А озиқлари сканига сътироф стиш, муҳтож бслганлари учун Унга ижобатига чин дилдан ишониб дуолар қилиш, уларга жуда ҳам сқин бслгани учун Аллоҳдан неъматларини ато стиш ҳамда марҳаматини тскис қилиши учун слинишга амр қилди. Аллоҳ таоло айтди: «А оббингизга тазарру билан ичингизда (махфий) илтижо қилингиз! Зотан, у ҳаддан ошувчи кимсаларни (съни сл ксзига ксрсатиш учун риёкорлик қилувчиларни) севмас. Ва (Аллоҳнинг дини билан) снглаб қсйилганидан кейин, Ерда (куфр йслини тутиб) бузғунчилик қилманг! У зотга (азобидан) қсрқиб, (раҳматидан) умидвор бслган ҳолингизда ибодат қилингиз! Зеро Аллоҳнинг раҳмати чиройли амал қилувчиларга сқиндир» (Аъроф: 55, 56).

Аллоҳ менга ва сизларга Қуръон Карим сабабли баракотлар ёғдирсин. Менга ва сизларга остлар ва Қуръон Карим билан фойдаланишни мусссар айласин. ( :amn:)

Мен бу ссзларни айтиб Аллоҳдан сзим, сизлар ва барча мусулмонларнинг гуноҳларини мағфират қилишини ссрайман. Бас, сизлар ҳам истиғфор айтинглар! Дарҳақиқат Аллоҳ — Кечирувчи ва А аҳмли зотдир.

Qayd etilgan


Hadija  16 Aprel 2009, 18:19:32

Иккинчи хутба

Аллоҳга, Аллоҳ буюрганидек ксплаб ҳамдлар бслсин. Мен, шериксиз ва сгона Аллоҳдан сзга илоҳ йсқ сканига ва Унинг бир нарсага буюргани ва уни инкор стган одамнинг кофир бслишига ҳамда башаристнинг саййиди бслган Муҳаммад ибн Абдуллоҳ Аллоҳнинг бандаси ва расули сканига гувоҳлик бераман. Аллоҳ Унга, Унинг оиласи ва саҳобаларига кспдан-ксп салавоту саломлар йслласин.

Сснг ...

Ҳой Одамлар, Аллоҳдан лойиқ бслганидек тақво қилинглар ва «Ла илаҳа иллаллоҳ»ни (Аллоҳдан сзга илоҳ йсқ)ни маҳкам ушланглар! Чунки у, мустаҳкам арқон (тсғри йсл)дир.

Гуноҳлардан узоқ туринглар! Чунки, оёқларингиз жаҳаннам оловига чидамайди!

Аллоҳ учун тавозеда бслингиз! Чунки, Аллоҳ учун тавозеда бслиш (инсоннинг мартабасини) кстаради. Аллоҳга такаббурлик қилганларни сса, Аллоҳ ерга уради. Қалбига тақво уруғларини сккан одам, ҳосилни йиғганида хурсанд бслади.

Билингларки, снг рост ссз — Аллоҳнинг Китоби, снг схши турмуш тарзи — А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг турмуш тарзи, снг ёмон иш — (дин ниқоби остида) снги пайдо бслган нарсалар, (дин ниқоби остида) снги пайдо бслган барча нарса — бидъат, барча бидъат — залолат ва барча залолат жаҳаннамга слтгувчидир.

Сизлар, мусулмонлар жамоатидан айрилмангиз! Чунки, Аллоҳнинг қсли жамоат узрадир. Жамоатдан айрилган кимса жаҳаннамда ёлғиз қолади!

Аллоҳ сизларга раҳм қилсин, шуни билингларки, бу дунё охират ссқмоғидир. Охират сса барқарорлик диёридир. Ссқмоғингизда барқарор қолинадиган диёр учун озуқа тайёрлангиз! Ҳисоб берадиган ва А оббингиз билан юзлашадиган кунингиз учун ҳозирлик ксрингиз! У кунда сизларнинг биронта қилмишингиз махфий қолмайди!

Билингларки, Ўлим фариштаси бугун сизларни ташлаб бошқасига стиб кетган бслса, сртага бошқаларни ташлаб, сизларнинг олдингизга келади.

Аллоҳ сизларга раҳм қилсин, шуни билингларки, Аллоҳ сизларни бекорга сратмаган, бекорга ташлаб қсймаган. Аллоҳ сизларни буюк иш учун сратган ва улкан иш учун тайёрлаган. Сизларни Ўзига ибодат қилишингиз учун сратган, Ўзини сктолаш ва Ўзига ибодат қилишингизга буюрган. Аллоҳга итоат стганларга бағри кенглик, дунё ва охиратдаги бахт-саодатни ваъда қилган. Аллоҳга осийлик қилганларга сса улардан интиқом олиш, сезмаган ва ғафлатли онларида жазолаш ҳамда анвойи турдаги лаззатларни ҳозир ёки келжакда уларга ҳукмрон қилишни ваъда қилган.

Сизлар Аллоҳ таолонинг: «А­ркакми ё аёлми — кимда-ким мсмин бслган ҳолида бирон схши амал қилса, бас, Биз унга покиза ҳаёт ато стамиз ва уларни сзлари қилиб стган амалларидан чиройлироқ ажр-савоблар билан мукофотлаймиз» (Ааҳл: 97) остини сслангиз!

Сизлар, иймон келтириб, солиҳ амалларни қилган кишилар учун ширин ҳаёт, дунё ва охиратларида бахту саодатлар, солиҳ амаллар учун савоб ва башоратлар борлигини, мсъминлар учун охират диёрида ҳашаматли жаннатлар ва дабдабали қасрлар тайёрлаб қсйилганини, буларнинг барчаси Аллоҳнинг ваъдаси сканини, Аллоҳ сса ваъдасига хилоф қилмаслигини хотирланглар!

Qayd etilgan


Hadija  16 Aprel 2009, 18:21:51

Сизлар Аллоҳга осий, Аллоҳнинг амрларига мухолиф бслган одамларга бу дунёда ҳам, охиратда ҳам азоб борлигини ссланглар. Уларга муҳлат, дунё зийнати ва гсзаллиги қанчалар берилмасин, бу — интиқом сканини унутманглар. Уларга бу дунёда берилган нарса ҳовучларигагина сиғадиган зийнат, гсзаллик ва фаровонликдан бошқа нарса смасдир. Бу дунёнинг Аллоҳнинг даргоҳида пашшанинг бир қаноти оғирлигича қадри бслса сди, кофир одамга бир томчи сув бермас сди. Бироқ Аллоҳ таоло, сизлар сз беморларингизни овқат ва ичимликлардан парҳез қилишлари билан ҳимос қилганингиздек, сз дсстларини дунё зийнатларидан ҳимос қилади.

Буларнинг барчаси уларни А оббилари даргоҳига пок ва тозаланиб келишлари учун, шу кирлар ва шу ифлосликлардан тозалаш учундир. Бандалар ичидаги осийлар, золимлар ва А оббиларнинг амрларига мухолиф бслганларни Аллоҳ таоло ҳозир ёки келажакда жазолашни ваъда қилди. Аллоҳ таоло уларга ҳам иймон келтириб, солиҳ амалларни қилсалар савоблар беришини ва савобларини мсл қилишини ваъда қилиб шундай деди: «Агар у қишлоқларнинг (жойнинг) аҳли иймон келтириб, тақводор бслганларида сди, албатта Биз уларга осмону Ердан баракот (дарвозаларини) очиб қсйган бслар сдик. Лекин улар (пайғамбарларимизни) ёлғончи қилдилар, бас, уларни сзлари қилган гуноҳлари сабабли ушладик. У қишлоқларнинг аҳли бало қазойимиз тунда, ухлаётган ҳолларида келиб қолишидан хотиржам бслиб қолдиларми? (Кутмаганмидилар?). Аки у қишлоқларнинг аҳли бало-қазойимиз чошгоҳ пайтида, сйин-кулги қилаётган ҳолларида келиб қолишидан хотиржаммилар? Улар Аллоҳнинг «макри»дан хотиржам бслиб қолдиларми? Бас, Аллоҳнинг «макри»дан фақат зиён ксргувчи қавмгина хотиржам бслади» (Аъроф: 96 — 99).

Qayd etilgan


Hadija  16 Aprel 2009, 18:28:11

«Қишлоқларнинг аҳли» — дунёга берилиб охиратни унутган, сз майлликларини олий ғос ва мақсадлари қилиб олган, охират аҳлига ва слимдан кейинги нарсаларга қарамаган мамлакат аҳолисидир. Агар улар иймон келтириб, иймонларини (амалий равишда) рсёбга чиқарсалар, ҳаром нарсалардан воз кечиб, қилган хатолари учун Аллоҳга тавба қилсалар, А оббимиз субҳонаҳу ва таоло ушбу қатъий ваъдани бермоқда: «Биз уларга осмону Ердан баракот (дарвозаларини) очиб қсйган бслар сдик».

Осмон баракоти, Аллоҳ таоло ушбу остида зикр қилган нарсадир: «Биз осмондан баракотли сув — ёмғир ёғдирдик» (Қоф6 9).

Аллоҳ осмондан ёғдирган баракоти билан ердаги ссимликларни сстирадики, у ссимликларда инсонлар ва инсонларнинг ҳайвонлари учун ризқлар бордир. У ссимликларда улар ва оилаларининг ҳаёти бордир.

Аллоҳ шундай қилиб, улар иймон келтириб, тақво қилсалар баракотларини ёғдиришидан, агар (иймонни) рад стсалар, осий бслиб, ҳаддан ошсалар улардан баракотларини тортиб олиб жазолаши, бошларига жиностчи қавмлардан қайтарилмайдиган оғир фалокатларни юборишидан дарак берди.

Бошқача қилиб айтсак, ҳой осий ва осис, сен Аллоҳнинг жазосидан қандай хотиржамсан?! Аллоҳнинг макридан кофирлар ва осийларгина хотиржам бсладилар! (Ҳа), Аллоҳнинг макридан кофир халқларгина хотиржам бсладилар.

Айрим ҳадис ва осорларда гуноҳларга муккасидан кетган осийларга Аллоҳ таолонинг муҳлат беришини, бу муҳлат, жазоларнинг кечикиши ҳамда дунёвий неъматларнинг Аллоҳнинг макри скани, Аллоҳ сса макр қилувчиларнинг схшироғи скани ворид бслган. Улар гуноҳ ва маъсистлар қилишда мудом давом стар сканлар, сз залолат ва уйқуларида турган пайтларида Аллоҳнинг макри келиб қолишидан қандай хотиржам бсладилар?! Улар сйин кулгуга берилган пайтларида ғофил сканлар, чошгоҳ пайтида Аллоҳнинг азоби келиб қолишидан қандай бепарволар?! Аллоҳ сақласин, кофирларгина Аллоҳнинг макридан хотиржам бсладилар!

Ҳой, Аллоҳнинг бандалари!

Шубҳасиз, Аллоҳ таоло бизга гуноҳ ишлар қилишни ҳаром қилди ва унинг таъсирида баракотлар кетишидан хабар берди ва Абу Бакр разисллоҳ анҳудан ривост қилинганидек, гуноҳлар учун умумий ва хусусий жазолар бегилади: «Мен А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг шундай деганларини сшитганман: «Одамлар мункар-гуноҳни ксрсалар ва уни сзгартирмасалар, Аллоҳ тез кунда уларга сз жазосини ёппа қилади» (Ибн Ҳиббон: 305).

Агар гуноҳ ишларни сзгартиришга кучлари етсада, сзгартирмасалар, натижада, у гуноҳлар кспайиб ва кучайиб кетса, сша пайтда жазолар ёппасига келади ва бундан схши одам ҳам, ёмон одам ҳам сз насибасини олади. Аллоҳ таоло айтди: «Ва сизлардан фақат золим кимсаларнинг сзигагина етмай (балки барчага етадиган) балодан сақланингиз!» (Анфол: 25).

Гуноҳларни сзгартириш — гуноҳни ва гуноҳкорни барча жиҳатлари билан жазолаш, гуноҳкорлар сафини бузиш, ҳақиқатни изҳор стиб сълон қилиш, осийлар, золимлар ва (Аллоҳнинг амрига) қарши бслганларга (исломий) ҳадларни беришдир. Мана шу — гуноҳларни сзгартиришдир.

Бир мактубнинг сзи гуноҳларни йсқ қилиш учун етарли смасдир. Гуноҳларнинг ошкор ва хуфёна қолишига жим туриш, Аллоҳ сақласин, бузғунчилик ва барбодликнинг сабабчисидир. Шунинг учун мсъминлар бирлашсинлар ва уларда Аллоҳнинг ҳаром нарсаларини қилмасликка ғайратлари бслсин. Улар унутмасинларки, А оббилари уларга сқин ва уларнинг дуоларини ижобат қилгувчидир. У, мсъминларга тавба қилсалар тавбаларини қабул айлашни ваъда қилди: «У бандаларидан тавба-тазарруъ қабул қиладиган, ёмонликларни афв стадиган ва қиладиган ишларингизни биладиган зотдир. У иймон келтирган ва схши амаллар қилган зотларнинг (дуоларини) ижобат қилади ва уларга (ссраган нарсаларини ато стиб, сна) Ўз фазлу карамидан зиёда қилади. Кофирлар учун сса қаттиқ азоб бордир» (Шсро: 25).

Аллоҳ таоло бандаларидан тавба қилишлари, хатодан юз сгиришлари, гуноҳлардан ва сзларидан содир бслган нарсалардан мағфират ссрашлари ва Аллоҳга қайтишлари шарти билан, тавбаларни қабул қилиши ҳамда гуноҳларни кечиришидан хабар берди. Чунки ҳидост — Аллоҳнинг қавлидир: «Сизларга азоб келиб, сснгра ёрдам берилмай қолишидан илгари (съни Аллоҳнинг бирон бало-қазосига дучор бслмай туриб), А оббиларингизга қайтинглар — Унга бсйинсунинглар!» (Зумар: 54).

Аллоҳ таоло тарафидан келган нарса умид беради: «Бошингизга балолар келишидан илгари, Аллоҳ раҳм қилиши ва дсстларининг тавбаларини қабул қилиб, унинг дуоларини рсёбга чиқариши ва бошларига тушган мусибатларни кетказиши учун, Аллоҳга қайтинглар ва Унга буйинсунинглар!».

Чунки, Аллоҳ таоло уларга буни ушбу остида ваъда қилди: «Бандаларим Сиздан (сй Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам) Мен ҳақимда ссрасалар. Мен уларга сқинман. Менга дуо қилган пайтларида дуогсйларнинг дуосини ижобат қиламан. Бас, ҳақ йслга юришлари учун (улар ҳам) Менинг (даъватимга) жавоб қилсинлар ва Менга иймон келтирсинлар» (Бақара: 186).

Аллоҳ сизларга раҳм қилсин, шуни билингларки, Аллоҳ таоло сизларни буюк ишга буюрди. Сизларни Буюк Лайғамбарингизга салавоту саломлар айтишга буюриб, шундай деди: «Албатта Аллоҳ ҳам, Унинг фаришталари ҳам пайғамбарга дуою салавот айтадилар. А­й мсминлар, сизлар ҳам у зотга саловот ва саломлар айтинглар!» (Аҳзоб: 56).

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам сса: «А­нг фазилатли кунингиз — жума кунидир. Бу кунда Менга ксп салавот айтингиз! Чунки, салавотларингиз менга рспара қилинади»— дедилар (Абу Довуд 1306).

Салавотнинг Аллоҳ тарафидан бслиши — Аллоҳнинг фаришталар оламида А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга сано айтиши ва мақташидир. Бандаларга салавот айтиши сса, Аллоҳнинг уларга, қилган амаллари свазига, фаришталар оламида раҳмат қилиши ва уларни зикр стишидир. Аллоҳ таоло айтди: «У (сизларни (куфр) зулматларидан (иймон) нурига чиқариш учун) сизларга марҳамат ксрсатадиган зотдир. Унинг фаришталари ҳам (ҳақларингизга дуо қиладилар)» (Аҳзоб: 43).

Аллоҳнинг салавоти бандалари учун марҳамат, фаришталарнинг салавоти сса, бандалар учун истиғфордир. Мсъминлар айтган салавотлар сса, Аллоҳ А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламни танлаб олиши учун қилинган дуо ва ёлборишдир. Шунинг учун ҳам, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга ксп салавот айтинглар! А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга битта салавот айтган одамга, Аллоҳ снта салавот айтади.

Qayd etilgan


Hadija  16 Aprel 2009, 18:33:32

Аллоҳим, банданг ва расулинг бслган саводсиз, башоратчи, огоҳлантирувчи ҳамда ёғду сочган маёқ — Муҳаммад ибн Абдуллоҳга салавот ва саломлар йслла! ( :amn:)

Аллоҳим Унга Аллоҳ йслига чақиргани ва йсл ксрсатганидек салавоту саломлар йслла! ( :amn:)

Аллоҳим, саҳоба халифалар, ҳақ йслдаги имомлар — Абу Бакр, Умар, Алий ва Усмонлардан, жаннатдан башорат берилганларнинг олтитасидан, дарахт остида Лайғамбарингга байъат қилганлардан ва барча саҳобалардан рози бсл! ( :amn:)

Аллоҳим, тобиинлар, уларга Қиёмат кунигача схшилик билан издош бслганлардан ҳам, улар билан бирга биздан ҳам рози бсл! А А оббал-оламийн, сз лутфинг, караминг, сҳсонинг ва марҳаматинг билан биздан рози бсл! ( :amn:)

Аллоҳим, Ислом ва мусулмонларни азиз, ширк ва мушрикларни хор қил! ( :amn:)

Аллоҳим, Ислом ва мусулмонларни азиз, ширк ва мушрикларни хор қил!

Аллоҳим, Ислом ва мусулмонларни азиз, ширк ва мушрикларни хор қил!

Аллоҳим, Ислом душманларининг кулини кскка совур! ( :amn:)

Аллоҳим, муваҳҳид бандаларингга ёрдам бер ва Исломни ҳимос қил! ( :amn:)

Аллоҳим, бизга, Исломга ва мусулмонларга ёмонликни хоҳлаган кимсаларни сзларини сзлари билан овора қил ва макру ҳийлаларини ксксиларига қайтар! Аллоҳим, зулм ва тажовуз қилган, ҳаддидан ошган ва жабру ситамлар қилган, тажовузкор золимларни Ўзингга ҳавола қилдик! Аллоҳим, уларнинг қилмишларига рози ва ксмакчи бслган Ер юзидаги барчани Ўзингга ҳавола қилдик! ( :amn:)

Аллоҳим, уларнинг иттифоқларини парчала, раҳбарларининг фикрларини бир-бирларига қарама-қарши қил, шавкатларини кетказ! Оёқлари босиб турган ерларга зилзилалар юбор! ( :amn:)

Аллоҳим сҳудий, христиан, Баъс партисси аъзоси, коммунист, кофир, мулҳид ва мунофиқларни ва Ер юзида уларга ксмакчи бслаётганларни Ўзингга ҳавола стдик! Аллоҳим, улардан интиқом ол, Сен қудратли ва интиқом олгувчи Зотсан! ( :amn:)

Аллоҳим, улар исён қилдилар, ҳадларидан ошдилар, Сенинг бандаларингга азистлар чектирдилар, Ер юзида бузғунчилик қилдилар, бегуноҳ инсонларни слдирдилар, гсдакларни етим, аёлларни тул қилдилар, номусларни тсқдилар, масжидларни вайрон қилдилар, сохта зиёратгоҳ ва черковларни обод қилдилар. Сени ва Сенинг бандаларингни ташлаб қсйдилар! Сен барча нарсага Қодирсан! ( :amn:)

Аллоҳим, улардан интиқом ол! Уларни Қудратли ва Иззатли Зот каби жазола! Аллоҳим, ё А оббал-оламийн, уларнинг сонини сана, улардан биронтасини қсймай тилка-пора қилиб слдир! Аллоҳим, уларни осмон баракотларидан маҳрум айла ҳамда жисмонан, ақлан ва руҳан мудом беқарорликка мубтало қил! ( :amn:)

Аллоҳим, Ер юзида Ислом учун курашаётган барчага ёрдам айла! Аллоҳим, уларнинг ссзларини баланд, сафларини схлит қил ва уларга Ўз қудратинг билан ксмак бер! Аллоҳим, улар очдир, қоринларини тсйдир! Яланғоч ва слагоёқдир, Ўзинг кийдир! Аллоҳим, уларнинг сафларини бирлаштир, фикрларини тсғри, одимларини устувор қил! Уларга душманларинг ва душманлари устидан зафар насиб ст, ё А оббал-оламийн! Аллоҳим, кураш байроғини тик ва ширк, фасод ва тажовуз аҳлидан интиқом ол! ( :amn:)

Дунё ва охират қслида бслган ва Ўзигагина қайтиладиган Зот, мсъмин бандаларингдан раҳматингни дариғ тутма! ( :amn:)

Аллоҳим, мсъмин ва мсъминаларни мағфират қил ва қалбларини бирлаштир! Уларнинг сзларини ва улар сртасини ислоҳ қил! Уларга осудалик йслларини ксрсат ва зулматлардан нурга чиқар! Уларни ошкора ва хуфёна ҳаёсизликлардан узоқ қил ҳамда қулоқлари ва ксзларига баракотлар ато ст! Уларга Ўзинг хоҳлаганингча умр бер ва неъматларингга шукроналар келтирадиган бандалардан қил! Ҳой раҳмлилар раҳмроғи, уларга нематларингни тскис қил! ( :amn:)

Аллоҳим, ё А оббал-оламийн, хусусан бизнинг ва умуман сса бошқа мусулмонларнинг слкаларидан қимматчилик, рибо, зино, вабо, катта гуноҳлар, машаққатлар, зоҳирий ва сширин фалокатларни даф қил! ( :amn:)

Аллоҳим, Сенгина илоҳсан! Сенгина беҳожатсан, биз сса Сенга муҳтожмиз! Аллоҳим, бизга ёмғир ёғдир ва гуноҳларимизни мағфират қил! ( :amn:)

Аллоҳим, бизни суғор ва бизга ёмғир ёғдир! Аллоҳим, бизни суғор ва бизга ёмғир ёғдир! Аллоҳим, бизни суғор ва бизга ёмғир ёғдир! ( :amn:)

Аллоҳим, бизга ёмғир ёғдир ва бизни ноумид қилма! Аллоҳим, бизга ёмғир ёғдир ва бизни ноумид қилма! ( :amn:)

Аллоҳим, бизга ёрдамчи, Аллоҳнинг нури билангина тугайдиган ичимлик ва бошқа йилларда ҳам биз учун қувонч бсладиган, мамлакат аҳолисига етадиган, уларга раҳмат бсладиган ва Сенга дуолар қилиниб, шукроналар айтиладиган ёмғирни келгусида смас, ҳозир ёғдир! ...

Аллоҳим, бизга осмондан ёмғир ёғдириб, слган шаҳарларни жонлантир ва уни мсмин бслган ҳолатида суғор!  (:amn:)

Аллоҳим, сувсаган ксп инсонлар бор! Аллоҳим, бандаларингни, шаҳарларингни ва ҳайвонларингни суғор ва сз раҳматингни ёй! Бсз слкаларингни сзлаштир!  ( :amn:)

Аллоҳим, бизни суғор ва азоб, вайрона, бало ва ғарқ қилиб смас, раҳмат қилиб ёмғирлар ёғдир!

Аллоҳим, бандалар ва давлатлар ичида бслган қийинчилик, танглик ва изтиробларни Сенга ҳавола стамиз! Аллоҳим, биз учун ссимликларни сстир, елинларни сутга мсл қил, само баракотларини ёғдириб, Ер баракотларини ундир!

Аллоҳим, Сендан гуноҳларимизни мағфират қилишингни ссраймиз! Осмонларимиздан ёмғирлар қуйдир!

Аллоҳим, биздан очарчилик, қаҳатчилик ва сланғочликни узоқ қил! Бошимизга келган балоларни Сендан бошқа ҳеч бир Зот кетказа олмайди, Ўзинг даф қил! ( :amn:)

Аллоҳим, ҳузурингдаги схшиликлардан қилганимиз ёмон қилмишлар сабабли бизни маҳрум стма! Сен — Беҳожатсан ва Қудратлисан, биз сса муҳтож ва кучсизмиз! Сен —  бизнинг Холиқимиз, А оббимизсан ва устимиздан Тасарруф қилгувчисан! Биз махлуқ, Сен сса Холиқсан! Биз махлуқ, Сен сса А оббимизсан! Биз ҳар лаҳзада Сенинг марҳаматингга муҳтожмиз! ( :amn:)

Аллоҳим, бизни марҳаматингдан маҳрум айлама! Аллоҳим, ё А оббал-оламийн, гуноҳларимиз сабабли итоатинг ва марҳаматингдан маҳрум айлама! ( :amn:)

Аллоҳим, бандаларинг, мамлакатларинг ва ҳайвонларингни суғор! А аҳматингни ёй! Ўлик шаҳрингни жонлантир! Зеро Сен барча нарсага Қодирсан! ( :amn:)

А оббимиз, жонимизга жабр қилдик. Агар Сен бизга мағфират ва раҳм қилмасанг, биз зиёнкорлардан бсламиз! Агар А оббимиз бизга мағфират ва раҳм қилмаса, бизлар зиёнкорлардан бсламиз!!

А оббимиз бслган Аллоҳга таваккул қилдик! А оббимиз, бизни золим қавмлар қслида фитналантирма! А аҳматинг ичига ол! Ҳой, раҳмлилар раҳмлиси, бизни раҳматинг ичига ол! ( :amn:)

А оббимиз, бизга дунё ва охиратда схшиликлар бер ва жаҳаннам азобидан сақла! ( :amn:)

Ҳой Аллоҳнинг бандалари, Аллоҳ, адолат ва схшилик қилишга буюради ...

Qayd etilgan


AbdulAzim  07 Avgust 2010, 01:27:41

 :as:
Bugungi men eshitgan Juma ma'ruzasi juda tasirli bo'ldi. Ma'ruzaning bir qismidan siz ham bahramand bo'ling!

... Agar biz o'z xatolarimiz, gunohlaimizga va bizda mavjud bo'lgan Payg'ambarimiz s.a.v sunnatiga qarshi ishlarga g'olib bo'lsak, shundan so'ng dushmanlarimizga g'olib bo'la olamiz. Bir — birimizga yaqin bo'lamiz, o'zaro yordam beramiz. Chunki o'zaro yordam va tenglik bo'magan jamiyatda jamiyatga mansublik hissi yo'qdir, rivojlanish yo'qdir. "¦ Hozir bu oy kirib kelyapti, Payg'ambar s.a.v bu oyni "o'zaro yordam oyi" deganlar. Kim unda bir ro'zadorga iftor qilib bersa, u uchun do'zaxdan najot bo'ladi, gunohlari kechiriladi va unga ro'zadornikidek savob bo'ladi. Ya'ni ro'zodorga iftor qilib bergan kishi uch xislatga ega bo'ladi. O'zaro yordam amalingni bir necha bor ziyoda savobli bo'lishiga sabab bo'ladi. Sen ro'za tutsang, qancha tutsang ham, va Alloh taolo uni qabul qilsa, uning huzurida bir kun ro'za tutdi, deb yoziladi. Lekin agar ro'zadorga iftor qilib bersang, o'zing ro'za tutgan kunning savobini ham olasan, yana bir kunning ham savobini olasan. Agar ular ikki ro'zador bo'lsa ikki kunning savobini, huddi shunday uch, o'n, yuz kunning ham savobini ham olishing mumkin. Anas r.a keksayib, ro'za tuta olmay qolgandan keyin har kuni uch yuz miskinni yig'ib ularga taom berardi. "¦. Yana Ramazon oyi mo'minning rizqi ziyoda bo'ladigan oydir. Sahobalar: Hammamiz ham ro'zadorga iftor qilib berolmaymiz, deganlarida, Payg'ambar s.a.v: Bu bir dona xurmo bilan ro'zadorning og'zini ochgan kishiga hamdir, dedilar. Demak bir dona xurmo bilan yoki bir piyola suz bilan ham sh savobga erishsa bo'larkan. Bundan tashqari ro'zadorga suv bergan kishiga yana bir xislat bor, u Payg'ambar s.a.v ning hovuzlaridan suv ichadi, u hovuzdan suv ichgan kishi keyin hech qachon chanqamaydi. Bu rahmat qilingan ummatning amallariga va o'zimizning qanchalik amallarni zoe qilayotganimizga qarang! Bu xislatlarni faqat o'zaro yordam berish sifatidagina topasan. Bilginki, Islomiy xulqlar o'zaro yordam, mehr — shafqat ustiga qurilgandir. Bu xislatlar esa bizdan yo'qoldi va har bir inson o'z manfaatini o'ylaydigan bo'lib qoldi. Hatto o'z akasi, ota  - onasi ham, yon qo'shnsiga ham, boshqa insonlarga ham shunday yaxshilikni qilmaydi. Endi bu holat bilan, oldingi ummatning solihlarning holatiga bir qara! ...

Qayd etilgan


N.Nodirbek  08 Avgust 2010, 18:15:46

6- avgustdagi juma ma'ruzasi bizga yaqin masjidda "Isrofgarchilik" haqida bo'ldi.

Qayd etilgan


UzMuslim  08 Avgust 2010, 21:49:00

BU Juma Bizning Hazrati Abbos Masjitida Ramazon Oyining Hususiyatlari,Farz Hamda Sunnatlari haqida Bo'lib O'tdi..

Qayd etilgan


Ҳанафий  09 Fevral 2012, 15:35:49

10.02.2012 й.

Мустаҳкам оила - юрт таснчи.


ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ


Муҳтарам жамоат!
Оила жамистнинг асосидир. Оилалар йиғиндиси жамистни ташкил стади. Оила мустаҳкам бслса, демакки жамист, мамлакат ҳам мустаҳкам ва барқарор бслади. Бу йил мустақил ва жаннатмисол юртимизда "œМустаҳкам оила йили" деб сълон қилинди. Оилаларнинг ҳар томонлама саодатли, фаровон ва мустаҳкам бслиши мамлакатимиз тинчлиги ва тараққиётига сабаб бслишини ҳаммамиз схши биламиз ва англаймиз. Дунёқараши, имон- сътиқоди ва ихлоси мукаммал, дин-диёнати, ватани ва халқига содиқ ва муҳаббатли снги авлод таълим-тарбиссида, уларни турли-туман ёт таъсирлардан, бузуқ ақидалардан авайлаб сақлашда мустаҳкам оиланинг, шубҳасиз срни каттадир. Худди шу маъно ва мазмунни Аллоҳ таолонинг қуйидаги ости карималарида сқишимиз мумкин:

Davomi (bosing)

Qayd etilgan


Ҳанафий  16 Fevral 2012, 18:44:43

 17.02.2012

Инсон мукаррамдир!ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ


 Муҳтарам жамоат!
Аллоҳ таоло барча мавжудотлар ичида инсон наслини ардоқли, мукаррам қилиб сратган. Уни Ўзи сратган барча жонзотлардан афзал қилган. Ларвардигор одамзодга бутун борлиқни бсйсундириб қсйган, ҳатто фаришталарини ҳам Одамга таъзимга буюрган. Аллоҳ таоло бундай дейди:

 ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﻛَﺮَّﻣْﻨَﺎ ﺑَﻨِﻲ ﺁَﺩَﻡَ ﻭَﺣَﻤَﻠْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﻭَﺭَﺯَﻗْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒَﺎﺕِ ﻭَﻓَﻀَّﻠْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﻛَﺜِﻴﺮٍ ﻣِﻤَّﻦْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺗَﻔْﻀِﻴﻠًﺎ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ(70( ‎

съни:

"œДарҳақиқат, (Биз) Одам фарзандларини (азиз ва) мукаррам қилдик ва уларни қуруқлик ва денгизга (от-улов ва кемаларга) миндириб қсйдик ҳамда уларга пок нарсалардан ризқ бердик ва уларни Ўзимиз сратган ксп жонзотлардан афзал қилиб қсйдик" .

 Ана шундай азизу мукаррам сратилган ҳар бир инсон тез- тез сзини саволга тутиб туриши лозим:

Давоми

Qayd etilgan