Shoyadki shukr qilsangiz!  ( 1825 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Ҳанафий  23 Mart 2012, 18:49:51

 :asl3:

Бақара сураси.

52. Ўшандан кейин сизни афв стдик. Шосдки, шукр қилсангиз.

56. Сснгра, слимингиздан кейин қайта тирилтирдик, шосдки, шукр қилсангиз.

152. Бас, Мени сслангиз, сизни ссларман. Ва Менга шукр қилингиз, куфр қилмангиз.

172. А­й, иймон келтирганлар! Сизларга ризқ қилиб берганимиз пок нарсалардан енглар ва Аллоҳга шукр қилинглар, агар Унга ибодат қиладиган бслсаларингиз.

185. А амазон ойики, унда одамларга ҳидост ҳамда ҳидосту фурқондан иборат очиқ баёнотлар бслиб Қуръон туширилгандир. Сиздан ким у ойда ҳозир бслса, рсзасини тутсин. Ким бемор ёки сафарда бслса, бас, саноғини бошқа кунлардан тутадир. Аллоҳ сизларга енгилликни хоҳлайди ва сизларга қийинликни хоҳламас. Саноғини мукаммал қилишингиз ва сизни ҳидостга бошлаган Аллоҳни улуғлашингиз учун. Шосдки, шукр қилсаларингиз.

243. Диёрларидан слимдан қочиб чиққан мингларча кишиларнинг (хабарини) билмадингми?! Бас, Аллоҳ уларга: слинг, деди. Албатта, Аллоҳ одамлар устидан фазл сгасидир. Лекин ксп одамлар шукр қилмаслар.

Оли Имрон сураси

123. Батаҳқиқ, Бадрда оз бслсаларингиз ҳам, Аллоҳ сизларга нусрат берди. Бас, Аллоҳга тақво қилинг, шосдки, шукр килсангиз.

144. Муҳаммад ҳам бир Лайғамбар, холос. Ундан аввал ҳам Лайғамбарлар стган. Агар у слса ёки қатл қилинса, орқангизга қайтасизми?! Кимки орқасига қайтса, Аллоҳга ҳеч зарар келтира олмас. Ва Аллоҳ шукр қилувчиларни мукофотлар.

145. Ҳеч бир жон Аллоҳнинг изнисиз слмас. Бу, ёзилган ажалдир. Ким бу дунёнинг савобини хоҳласа, унга сшандан берурмиз. Ва шукр қилувчиларни мукофотлармиз.

Аисо сураси

147. Агар шукр қилсангиз ва иймон келтирсангиз, Аллоҳ сизни азоблаб нима қиладир?! Аллоҳ Шакур (оз амал учун ксп савоб берувчи) ва билувчи Зотдир.

Моида сураси

6. А­й, иймон келтирганлар! Аамозга турмоқчи бслсаларингиз, юзларингизни ва қслларингизни чиғаноқлари ила ювинглар. Бошларингизга масҳ тортинглар. Ва оёқларингизни тспиқлари ила ювинглар. Агар жунуб бслсаларингиз, покланинглар. Агар бемор ёки сафарда бслсаларингиз ёхуд бирорталарингиз таҳоратхонадан келса ёки аёлларга сқинлик қилса-ю сув топа олмасларингиз, бас, покиза тупроқ ила тасммум қилинглар. Ундан юзингизга ва қслларингизга масҳ тортинглар. Аллоҳ сизларга қийинчилик туғдиришни истамас. Аммо сизларни поклашни ва сизларга Ўз неъматини батамом қилиб беришни истайдир. Шосдки, шукр қилсангиз.

89. Аллоҳ сизларни беҳуда қасамларингиз учун тутмас. Лекин қасд ила туккан қасамларингиз учун тутадир. Бас, унинг каффороти сз аҳлингизни сртача таомлантириш миқдорида снта мискинга таом ёки кийим бериш ёхуд бир қул озод қилишдир. Ким топа олмаса, бас, уч кун рсза тутсин. Ана сша, агар қасам ичган бслсангиз, қасамингизнинг каффоротидир. Қасамларингизни муҳофа қилинг. Аллоҳ сизга шундай қилиб Ўз остларини баён стади. Шосдки, шукр қилсангиз.

Анъом сураси

53. "Орамиздан Аллоҳ неъмат берган шуларми?"-дейишлари учун шундай қилиб, баъзиларни баъзилари ила синадик. Аллоҳнинг Ўзи шукр қилувчиларни схши билгувчи смасми?

Аъроф сураси

10. Батаҳқиқ, Биз сизларга ер юзида имкон бердик ва унда маишат (воситалари) қилдик. Жуда оз шукр стасизлар.

17. Сснгра, уларнинг олдиларидан, орқаларидан, снг томонларидан ва чап томонларидан келаман. Ва уларнинг кспларини шукр қилувчи ҳолда топмассан",-деди. (Иблиснинг номидан)

58. Лок юртнинг набототи А оббининг изни ила чиқадир. Аопок бслгани сса, фақат қийинчилик ила чиқадир. Шукр келтирган қавмлар учун остларимизни шундай хилма-хил баён қиламиз.

144. "А­й Мусо, мен сени одамлар ичидан Лайғамбарлигим ва гаплашишим ила танлаб олдим. Бас,  сенга берган нарсамни ол ва шукр қилувчилардан бсл!"-деди.

Анфол сураси

26. Сиз ер юзида оз сонли, заифҳол бслиб, одамлар сизни тутиб олишидан қсрқиб юрган ҳолингизни ссланг. Бас, У зот сизга жой берди, Ўз нусрати ила қсллади ва сизларга пок нарсаларни ризқ қилиб берди. Шосдки, шукр қилсангиз.

Юнус сураси

60. Аллоҳга нисбатан ёлғон тсқиётганларнинг қиёмат куни ҳақида нима гумонлари бор? Албатта, Аллоҳ одамлар учун фазл сгасидир. Лекин ксплари шукр қилмаслар.

Юсуф сураси

38. Ва оталарим Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқубнинг миллати (дини)га сргашдим. Биз учун Аллоҳга бирор нарсани шерик қилиш мумкин смас сди. Бу бизга ва одамларга Аллоҳ берган фазл сди. Лекин одамларнинг ксплари шукр қилмаслар.

Иброҳим сураси

5. Батаҳқиқ, Биз Мусони остларимиз ила: "Қавмингни зулматлардан нурга чиқар ва уларга Аллоҳнинг кунларини сслат! Албатта, бунда ҳар бир сабрли ва шукрли учун ибратлар бордир", деб юбордик.

7. (Яна унинг): "Ва А оббингиз (сизга): "Қасамки, агар шукр қилсангиз, албатта, сизга зиёда қилурман. Агар куфр келтирсангиз, албатта, азобим шиддатлидир", деб билдирган-(ини ссланг).

34. Ва У сизга барча ссраган нарсаларингиздан берди. Агар Аллоҳнинг неъматларини санасангиз, саноғига ета олмассизлар. Албатта, инсон ста золим ва ста ношукрдир.

37. А­й А оббимиз, хакикатда мен сз зурриётимдан Сенинг Байтул Ҳароминг ёнига, гиёҳсиз водийга жойлаштирдим. А­й А оббимиз, намозни тскис адо стишлари учун. Бас, Ўзинг одамлардан баъзиларининг қалбларини уларга талпинадиган қилгин ва уларни мевалардан ризқлантиргин. Шосд, шукр қилсалар. (Иброҳим алайҳиссалом номидан)

Ааҳл сураси

14. У денгизни сиз ундан унда гсшт ейишингиз, ундан тақадиган тақинчоқлар чиқариб олишингиз учун, унда (сувни) ёриб кетаётган кемаларни ксрасан, ҳамда Унинг фазлини талаб қилишингиз учун хизматкор қилди. Шосдки, шукр келтирсангиз.

78. Аллоҳ сизни оналарингиз қорнидан ҳеч нарса билмайдиган ҳолингизда чиқарди. У сизга қулоқ, ксзлар ва дилларни берди. Шосдки, шукр қилсангиз.

114. Бас, Аллоҳ сизга ризқ қилиб берган нарсалардан ҳалол-пок ҳолида енг. Ва агар унга ибодат қиладиган бслсангиз, Аллоҳнинг неъматларига шукр қилинг.

121. Унинг неъматларига шукр қилгувчи сди. У зот уни танлаб олди ва сиротул мустақиймга ҳидост қилди. (Иброҳим а. ҳақларида)

Анбиё сураси

80. Биз унга сизлар учун сизни ёмонликдан сақлайдиган кийим қилиш санъатини сргатдик. А­нди шукр қиларсизлар?!

Ҳаж сураси

36. Ва тусларни сиз учун Аллоҳнинг нишонларидан қилдик. Уларда сизга схшилик бор. Уларга олд оёқларидан бири боғлиқ турган ҳолида Аллоҳнинг номини зикр қилинг. Анлари ерга текканида сса, бас, улардан енг ва қаноатли ва тиланган камбағалларни ҳам таомлантиринг. Шундай қилиб, Биз уларни сизга бсйинсундириб қсйдик. Шосдки, шукр қилсангиз.

Муъминун сураси

78. У зот сизга қулоқни, ксзлару қалбларни пайдо қилган зот. Аақадар оз шукр қилурсиз!

Фурқон сураси

62. У ибрат олмоқни ирода қилган ва шукр қилмоқни ирода қилган киши учун кеча-кундузни бирин-кетин қилган Зотдир.

Аамл сураси

40. Китобдан илми бор шахс: "Мен уни сенга ксзингни очиб юмгунингча келтирурман", деди. Қачонки (Сулаймон) у (тахт)нинг сз ҳузурида қарор топганини ксргач: "Бу А оббимнинг фазлидандир. Мен шукр қиламанми, синаш учундир. Ким шукр келтирса, сзи учунгина шукр қилур. Ким куфрони неъмат қилса, бас, А оббим беҳожат ва карамли зотдир", деди.

73. Албатта, А оббинг одамларга нисбатан фазлу марҳамат соҳибидир. Лекин уларнинг ксплари шукр қилмаслар.

Қосос сураси

73. У зот Ўз раҳмати ила сизларга кеча ва кундузни ором олишингиз ва Ўз фазлидан талаб қилишингиз учун пайдо қилди. Шосдки, шукр келтирсангиз.

А ум сураси

46. Ва Унинг ост-белгиларидан сизга Ўз раҳматидан тоттириш учун, Ўз амри ила кемаларни юрдириш учун ва Унинг фазлидан (ризқ) талаб қилишингиз учун шамолларни хушхабарчи қилиб юборишидир. Шосдки, шукр қилсангиз.

Луқмон сураси

14. Биз инсонга ота-онаси ҳақида тавсис қилдик: онаси уни заифлик устига заифлик билан кстарди; уни сутдан ажратиш икки йилдир. Менга ва ота-онага шукр қилгин. Ва қайтиш фақат Менгадир.

31. Кемалар Аллоҳнинг неъмати ила сизга Унинг ост-белгиларини ксрсатиш учун денгизда юрганини ксрмадингми?! Албатта, бунда ҳар бир ста сабрли ва ста шукрлилар учун ост-белгилар бордир.

Сабаъ сураси

13. У(жин)лар унга меҳроблар, ҳайкаллар, ҳовузлар каби лаганлар ва собит қозонлардан хоҳлаганини қилиб беришар сди. А­й, Оли Довуд, шукр қилинглар! Бандаларимдан шукр қилгувчилари оздир.

19. Улар: "А­й А оббимиз, сафарларимиз орасини узоқ қил!" дедилар ва сзларига зулм қилдилар. Бас, Биз уларни ҳикосларга айлантирдик ва бутунлай парча-парча қилиб ташладик. Албатта, бунда ҳар бир ста сабрли ва ста шукрли учун ост(белги)лар бордир.

Фотир сураси

12. Дарёю денгиз, иккиси тенг бсла олмас. Буниси тотли, чанқоқ босар, ичиш осондир. Буниси сса шср, тахирдир. Сиз ҳар биридан тоза гсшт ейсиз ва тақинчоқ чиқариб тақурсиз. Ва Унинг фазлидан талаб қилишингиз учун у(сув)ни ёриб кетаётган кемаларни ксрурсиз. Шосдки, шукр қилсангиз.

Йаасийн сураси

35. Унинг меваларидан ва сз қсллари қилган нарсалардан ейишлари учун. Шукр қилмайдиларми?!

73. Улар учун сшаларда манфаатлар ва ичимликлар бор. Ахир, шукр қилмайдиларми?!

Зумар сураси

7. Агар куфр келтирсангиз, албатта, Аллоҳ сиздан беҳожатдир. У зот Ўз бандаларининг кофир бслишига рози бслмас. Агар Унга шукр келтирсангиз, сиздан рози бслур. Ҳеч бир оғирлик кстаргувчи жон сзга жоннинг оғирлигини кстармас. Сснгра фақатгина А оббингизга қайтишингиз бор. Бас, У нима амал қилиб юрганингизнинг хабарини берур. Албатта, У диллардаги нарсаларни ҳам ста билгувчи зотдир.

Шууро сураси

33. Агар У зот хоҳласа, шамолни тсхтатиб қсюр. Бас, у (кема)лар у(денгиз)нинг устида туриб қолурлар. Албатта, ана шунда ҳар бир сабр қилувчи ва шукр қилгувчи учун ост(белги)лар бордир.

Зухруф сураси

15. Улар бандаларидан Унга бслар(ҳукм) қилдилар. Албатта, инсон очиқ-ойдин ношукрдир.

Жосис сураси

12. Аллоҳ сизга денгизни унда Ўз амри билан кемалар юриши учун ва сиз Унинг фазлидан исташингиз учун бсйсундириб қсйди. Шосдки, шукр келтирсангиз.

Воқиъа сураси

70. Агар хоҳласак, Биз уни шср қилиб қссмиз. Шукр қилсангизчи!
(ичадиган сувимиз ҳақида ссз бормоқда)

Мулк сураси

23. Айт: "У сизларни йсқдан бор қилган ва сизларга сшитиш, ксриш ва ақлни берган Зотдир. Жуда ҳам оз шукр қиласизлар-а?!"

Аъдист сураси

6. Албатта, инсон сз А оббига ношукрдир.

Qayd etilgan


Maysara  27 Mart 2012, 09:17:09

 :asl3:

:bsm3:

Shukrning lug'aviy ma'nosiga qaraydigan bölsak, bu - qilingan yaxshilikni e'tirof etib, uni ovoza qilmoq, qiluvchiga maqtov aytib, minnatdorchilik bildirish hisoblanar ekan.

Shukr quruq til bilan emas, Allohning buyruqlarini bajarish va qaytariqlaridan qaytishlik bilan vujudga keladi. Alloh aytadi: "(Ey) Dovud xonadoni, (Alloh sizlarga ato etgan bu ne'matlarning) shukronasi uchun amal ibodat qilinglar!" (Saba' 13)

Shuningdek, Rasululloh sallollohu alayhi vasallam haqiqiy va komil shukr qanday bölishini amalda qilib körsatganlar:

Oisha roziyallohu anha Rasululloh s.a.v.ning tunlari namozda uzoq qoyim böganlaridan ikki qadamlari yorilib ketganligini körib, ajablanib: "..shunday qilasizmi, vaholanki, Alloh sizning avvalgiyu oxirgi gunohlarizni kechirgan bölsa?!.." deganlarida, Rasululloh s.a.v: "Allohga köp shukr qiluvchi banda bölmaymi?!" deb javob berganlar.

Qayd etilgan


Rustamova  27 Mart 2012, 11:44:39

Darhaqiqat, yashayotganimiz, yurayotganimiz, dunyo go'zalligidan, ne`matlaridan bahramand bo'layotganimizga behisob shukr qilmasak, gunoh bo'lar

Qayd etilgan


Maysara  31 Mart 2012, 18:08:30

Ibn Qoyyum rahimahulloh shukrning 3 ta shartini aytganlar:
"1) ne'matlarni biz öz kuchimiz, aqlimiz bilan topdik, demay, buni Alloh öz marhamati bilan ato etdi, deb e'tiqod qilishimiz;
2) Allohga ne'mati uchun hamdu sano aytishimiz;
3) ushbu ne'matlardan Allohning roziligi yölidagina foydalanishimiz kerak"

Qachonki biz öz shukrimizni ushbu shartlarga qursak Alloh bizga öz ne'matlarini ziyoda qilib berishini va'da qilmoqda. "Qasamki, agar sizlar (mening bergan ne'matlarimga) shukr qilsangizlar, albatta (ularni yanada) ziyoda qilurman.." (Ibrohim: 7)

Allohning bergan ne'matlariga shukr qilmaslik xatari bu - Iblisning tuzog'iga tushib, u bilan birga dözahga kirish ekanligini Qur'oni Karimda Iblis özi aytadi: "...Söngra ularga oldilaridan va ortlaridan, öngu söllaridan kelib (Tög'ri Yöldan ozdirurman) va (oqibatda) ularning köplarini (bergan ne'matlaringga) shukr qilgan hollarida topmaysan!" (A'rof: 16, 17)

Alloh barchamizni Öziga shukr qilguvchilardan qilsin!  :amn3:

Qayd etilgan