forum.ziyouz.com

Jamiyat va inson => Oila va jamiyat => Mavzu boshlandi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:18:24

Nom: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:18:24
Bismillahir rahmonir rahiym

Аёл сратилиши жиҳатидан гсзал бслса-да, бу гсзалликни зиёда қилувчи зийнатдан узоқ бслмаслиги керак. Аввало, бу сри олдидаги вазифасидир.
Умму Лайло дедилар: "œБизга А асулуллоҳ (с.а.в.) байъат стдик. Бизга берган буйруқлари орасида шулар бор сди: "œ... оёқларингизга хина қсйинг, ғусл қилганда сочларингизни таранг, қслларингизга хина қсйинг. Кучингиз етса, кумуш билакузук тақинг. Кучингиз етса, қайиш (узун ингичка тери — сирим) ишлатинг, фақат асло сркакларга схшаманг". Лайғамбаримиз (с.а.в.) аёлларни срлари, маҳрамлари олдида пардоз-андоз қилиб, тақинчоқлар тақиб ораста юришдан қайтармаганлар, аксинча шунга буюрардилар ҳам. Фақат аёл сри слсагина пардоз қила олмас сди. Бу хусусда ушбу ҳадис келган. Умму Атийс: "œБиз аёллар сликка уч кундан ортиқ аза тутмоқдан қайтарилдик, ср слсагина 4 ойу 10 кун аза тутмоқ мумкин сди. Бу муҳлат мобайнида на сурма, на атир-упа ва на сманий кийим киср сдик" дедилар.
Машҳур араб адабиётчиси Асмоий (749/828) нақл стадилар: "œЧслда бир аёлни ксрдим, қирмизи ксйлак кийган, қслларига хина қсйган. Айни замонда қслида тасбеҳи ҳам бор, буни ксриб "œтасбеҳ не, бу безак не", дедим. Аёл: "œМенинг бир Аллоҳга оид бслган, бир нафсим ва бсш вақтимга оид бслган тарафим бор", деган маънода шеър айтди. Билдимки, у сри учун безанган схши хотин скан".
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:18:54
Шуни ҳам унутмаслик керакки, агар бир хотин гсзал бслса, бу билан срини камситмаслиги, унга ғурур қилмаслиги керак.
Яна Асмоий саҳро саргузаштларидан ссзлайдилар: «Чслга чиқдим. У ерда ғост гсзал аёлни ксрдим, сри жуда ёқимсиз сди. "œБунга қандай рози бслдинг?", дедим. Менга шундай деди: "œЖим бундай гапирма, ҳар ҳолда срим, Аллоҳга хуш келувчи бир иш қилгандирки, мукофот сифатида мени унга берди. Мен Аллоҳ рози бслмайдиган бир иш қилгандирманки, жазо сифатида уни менга бергандир. Аллоҳ рози бслганига мен рози бслмайинми?". Мен жим бслдим". Аёлларимиз масалага шундай ёндоша олсалар сди, турмуш муаммолари осонроқ ҳал стиларди.
Ҳозир мусулмонман, деган баъзи аёлларимиз Ғарб аёлларига монанд пардоз-андоз қилишга ксп хунук тақлидлар қиладилар. Баъзи ҳолатлар Ислом динида айтиб стилган:
Баданига чиздирмоқ, тишларини йсндирмоқ, қош ва юз тукларини юлмоқ ва юлдирмоқ
Бухорий, Муслим ва бошқаларнинг ривостларида А асули Акрам марҳамат қилганлар: "œГсзаллик учун сочига соч улаган ва улатганга (парик таққан ва тақдирганга) баданига сйиб чиздирган ва чизганга Аллоҳнинг лаънати бслсин!".
Ҳазрати Ойша онамиз (р.а.) айтадилар: "œАнсордан бир хотин қизини турмушга узатганди. Қизининг сочлари тскилди. Аёл Лайғамбаримизга келди, куёви (қизининг сри) сунъий, улама соч (парик) тақишини истаётганини ссзлади. Лайғамбаримиз (с.а.в.): "œСунъий, улама соч таққанлар малъундир", дедилар.
Улама соч ҳақида шундай скан, бошни очиб юриш каби диний амрларга зид, тескари муносабатлар ва истак-талаблару ссровларга асло ижобий жавоб берилмайди.
Яна Бухорий билан Муслимнинг ибн Масъуд (р.а.)дан ривостида шундай дейилган: "œГсзаллик учун баданига сйиб чиздирган ва чизганга, жимбизга схшаш нарсалар билан қош ва юз тукларини юлдирган ва юлганга, тишларини кенгайтириб Аллоҳ сратган гсзалликни сзгартирган аёлларни Аллоҳ раҳматидан узоқ қилсин!".
Фақиҳлар: "œАёлларда соқол ва мсйлов пайдо бслса, олмоқ жоизлигини асослаганлар. Ибни Обидин соқол ва мсйлов аёлга фитрат смаслигини, шу сабабли (агар чиқса) олиш мустаҳаблигини баён стган".
Бухорий ва Муслим ривостларига ксра, ансорлардан бир аёл қизини турмушга узатади. Бу орада қизининг сочлари тскилди. А асули Акрамга онаси мурожаат стди:
— А А асулуллоҳ, қизимнинг сочи тскилди, сри съни, куёвим қизимнинг бошига бошқа соч тақмоғини айтспти, нима дейсиз?
А асули Акрам:
— Йсқ, зеро бундай сочларига соч қсшганлар, лаънатлангандир, деб — жавоб бердилар.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:19:12
Аёлларнинг соч кестиришлари

Аёл кишига сочини кесишга зарурат туғилса, агар сочни бутунлай тагидан ёки сркаклар сочига схшатиб қисқартириб олдирса ҳаромдир. "œАллоҳ таоло сзини сркакларга схшатишга ҳаракат қилган аёлларни ва сзини аёлларга схшатишга ҳаракат қилган сркакларни лаънатлагандир
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:20:06
А­рига азист бермаслик

Баъзи хотинлар срларидан қанча-қанча схшиликлар ксришларига қарамай, арзимас нарса учун барча схшиликларни инкор қилиб, срларига озор берадилар.
Бир кун Лайғамбаримиз (с.а.в.) аёлларга: "œСадақа беринг, сй аёллар, жаҳаннам халқининг кспи хотинлардир",-дедилар. Ўрта ҳол буғдой ранг бир аёл: "œАега ё А асулуллоҳ?", деб ссради. "œЧунки сиз ксп шикост қилувчи, срингизнинг схшилигини (неъматини) инкор стгувчисиз", дедилар".
Лайғамбаримиз дан, (с.а.в.) Умму Салама онамиз (р.а.) ривост стган ҳадисларида: "œМен уйда стакларини судрай-судрай сридан шикост стиш учун чиқиб кетган хотинлардан нафратланаман", деганлар.
"œБир хотин срига ҳар азист берганда жаннатдаги хотини — ҳур қиз: "œУнга озор берма, Аллоҳ жонингни олсин, у сеннинг ёнингда омонатдир. Ксп стмай сени қолдириб, бизнинг ёнимизга келади", дейди".
Абу Умома ал-Боҳилий айтадилар: "œА асулуллоҳ (с.а.в.) ҳузурларига бир аёл келди. Анида иккита сут смадиган боласи бор сди. Лайғамбаримиздан (с.а.в.) нималардир ссради. А асулуллоҳ (с.а.в.) уч дона хурмо бердилар. У ҳар боласига биттадан хурмо берди. Боланинг бири йиғлади. Хотин бир дона хурмони иккига бслиб, болаларига берди. Бундан таъсирланган Лайғамбаримиз (с.а.в.) шундай дедилар: "œБулар болаларини қоринларида кстарадилар, сснгра туғадилар, смизадилар, меҳр-шафқат билан сстирадилар. Агар срларига озор-азист бермасалар, намоз сқиганлари жаннатга киради".
А­рлари рози бслган хотинларга мана бу хушхабарни етказдилар: "œҚайси хотиннинг сри ундан рози ҳолда слса, у хотин жаннатга киради"
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:21:01
Ибн Можа «Сунан»ларида Муъоз бин Жаъбалдан ривост қилган саҳиҳ ҳадисларда, Аабий (с.а.в.) айтганлар: «Дунёда бирор бир аёл срига азист етказса, сркакнинг жаннатдаги шахлоксз ҳурларидан бслган завжаси: «Унга азист етказма, Аллоҳ сени слдирур, бас у дунёда бегонадир. Яъни, сткинчи меҳмон сендан ажралиб, сқинда бизнинг олдимизга келади». Яъни, сени дунёда тарк қилиб, бизнинг олдимизга келишига сқин қолди ва мен унинг жаннатдаги завжасиман.
Яна срнинг аёли устидаги ҳақларидан аёл унинг мол­мулки ва номусини сақлаши ва уйига бирор кишини срининг рухсатисиз киритмаслиги керак. Аабий (с.а.в.) айтганлар: «Сизларга сркак жамлайдиган схшилик ҳақида хабар берайми? У солиҳа аёлдирки, агар сри унга қараса хурсанд бслади, буюрса итоат қилади ва бирор жойга чиқса, унинг мол­мулкини муҳофаза қилади» (Абу Довуд ривости).
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:21:25
 А­рнинг аёли устидаги ҳақларидан сна бири — сри уни тсшагига чақирса, боришдан бош тортмаслиги. Лайғамбаримизнинг (с.а.в.) қуйидаги ссзларига биноанки: «Агар сркак аёлини тсшагига чақирса­ю, у келишдан бош тортса, фаришталар уни тонг отгунча бслгунича лаънатлайдилар» («Фатҳул Борий ала Саҳиҳул Бухорий»)
Муслим ривостларида шундай келган: «Жоним қслида бслган зотга қасамки, бирор сркак аёлини тсшагига съни жимоъга чақирганида, бош тортса, осмондаги Зот то сри ундан рози бслгунигача ғазабда бслади» («Саҳиҳи Муслим, «Аикоҳ китоби»)
Ибн Ҳажар айтдилар: «Тсшак билан жимоъга ишора қилинспти. Ва шунга схшаш, улардан услинадиган нарсаларга кинос (ишора) ишлатиш Китоб (Қуръон) ва Суннат (Ҳадис)да кспдир».
Жобир (р.а.) ривост қилган: «Уч хил инсоннинг намозлари қабул бслмайди ва улардан осмонга схшилик кстарилмайди:

    1. Қочган қул, то қайтиб келгунигача;
    2. Маст одам, то сзига келгунигача (кайфи тарқагунигача);
    3. А­рини ғазаблантирган аёл то сри рози бслгунигача (Ибн Ҳиббон ривости).
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:22:21
А­рнинг хоҳишга лаббай деб жавоб беришга ва унга жинсий ишларда бсйсунишга буюрилади. Агар йигитнинг шаҳвати қсзғалса ва уни босадиган ҳалол йсл топа олмаса шаҳват уни фитнага юзлантириб зино — фаҳшга мажбурлайди. Баъзан шаҳватни бошқариб бслмай қолади. Бу сса кишининг асабларини куйдиради ва саодатини хиралаштиради. Шунинг учун А асулуллоҳ (с.а.в.)га аёлга срининг талабини бажаришни буюрдилар. Шунда ср фитнадан холи бслиб, ср­хотин орасидаги муҳаббат ришталари давомий бслади. Аабий (с.а.в.) айтганларидек: «Агар киши завжасини ҳожати учун чақирса, бас у тандир тепасида бслса ҳам срининг олдига келсин» (Термизий ривости).
А­рининг рухсатисиз уйига ҳеч кимни киргизмаслиги ва тутадиган нафл рсзасини срининг рухсатисиз тутмаслиги керак. Мустафонинг (с.а.в.) қуйидаги ссзларига биноан, уни Абу Ҳурайрадан Бухорий ривост қилганлар: «Аёлнинг сри сафарда бслмай сз уйида бслса унинг изнисиз рсза тутиши ва уйига унинг изнисиз бировни киришга рухсат бериши ҳалол смас».
Ибн Ҳажар айтадилар: Ҳадис мазкур рсзанинг унга ҳалол сканига далолат қилади ва бу жумҳур (кспчилик)нинг ссзи (съни, кспчилик шу тсхтамга келган). Хабарнинг қайтариқ лафзи билан келиши ҳаромни таъкидлайди. Ҳаром қилинишнинг сабаби, ср аёлидан хоҳлаган вақтда ором олишга ҳаққи бор ва бу истак сша ҳолдаёқ амалга ошиши вожиб ва уни атайлаб чсзиш мумкин смас.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:23:06
А­АГ ХАЙА ЛИ ААЛ

Абу Ҳурайра (р.а.) ривост қилади: «А асулуллоҳдан (с.а.в.) ссралди:
- Қайси аёл хайрлироқ? Лайғамбаримиз (с.а.в.):
- А­ри қараган вақтда уни мамнун қиладиган, буюрганига итоат қиладиган, уни хоҳлаган пайтида кснглини қолдирадиган тарзда унга мухолифот қилмайдиган ва қсл остидаги молни сри норози бсладиган шаклда сарфламайдиган аёлдир, - деб жавоб бердилар» .

ИЗОҲ:

Ҳадиси шарифнинг охирида «...қсл остидаги молни сри норози бсладиган шаклда сарфламайдиган аёл» жумласининг иккита маъно бор: ҳақиқий ва мажозий. Ҳақиқий маънога сра ср фақир (қашшоқ) бслиб, мол ва бойлик аёлга тегишли, съни мол-мулк хотиннинг тасарруфида. Мажозий маънога ксра сса, мол сркакка тегишли бслиб, сарфлаш ва тасарруф ҳуқуқи томонидан хотинига берилган . Ҳар икки маънода ҳам аёлнинг қсл остидаги бойлик (млук)ни сри норози бсладиган тарзда сарфламаслиги тавсис қилинган.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:23:40
ҲАДИСИ ШАА ИФДАА ЎА ГААГААЛАА ИМИЗ

1. А асули Акрам (с.а.в.): «Қайси аёл схшироқ?» деган саволга жавоб берарканлар, аёлнинг хусусан шу уч сифатига сътибор қаратганлар: Булар, сри унга қараган вақтда уни қувонтириб, мамнун қилиши, шаръий буйруқ ва тавсисларни бажариши ҳамда аёлнинг хоҳ сзи (нафси) ёхуд хоҳ тасарруфидаги молни (маблағни) сарфлаш хусусида сри норози бсладиган ҳатти-ҳаракатга йсл қсймаслигидир.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:24:06
2. «А­ри унга қараган пайтда уни хушнуд қиладиган...» аёл, срига нисбатан схши муомала қиладиган назокатли ва очиқ чеҳрали аёл демакдир. Ҳанафий фиқҳшуноси ва ҳадис олими бслган Мавлоно Алийюл-Қори ҳам сурату сийрати (съни ташқи қиёфаси-ю ички дунёси) гсзал бслган аёл ср учун сурур устига сурур, нур устига нур сканини ифодалайди. Айниқса кечқурун ишдан ҳорғин ҳолатда чарчаб қайтган турмуш сртоғини хотини очиқ чеҳра ва табассум билан, ҳурмат ва муҳаббат билан қаршилаб,чарчоқларини кстаришга ҳаракат қилиши керак.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:24:40
3. Аёл срининг шаръий буйруқларига итоат стиши маъқул талаб ва тавсисларини адо қилмоғи лозим. Бу срнинг хотинидаги снг муҳим ҳаққидир. Бу нуқтада муслима аёллар Аабий (с.а.в.)нинг ушбу насиҳатларига амал қилишлари шарт:
Ишларининг ксплиги туфайли чарчаган Ҳз.Фотима (р.а.) А асулуллоҳнинг (с.а.в.) ҳузурларига келиб, сзига ёрдам берадиган хизматкор беришларини ссрайди. Шунда оталари (с.а.в.) қуйидаги жавобни берадилар: «А­й Фотима? Аллоҳдан қсрқ (тақво соҳиби бсл), А аббингнинг фазлларини бажар, срингни, болаларингнинг хизматларини адо қил. Уйқуга ётиш олдидан 33 марта тасбеҳ (Субҳаноллоҳ), 33 та таҳмид (ал-Ҳамдулиллаҳ) ва 33 марта такбир (Аллоҳу Акбар) айт. Бу хизматкордан ксра схшироқдир».
Лайғамбаримиз (с.а.в.) бошқа қизлари Ҳз.Усмоннинг (р.а.) завжалари бслган А уқайс онамизга (р.а.) сса шундай тавсис қилганлар:
«Қизим! Усмонни сийла: унинг қадрига ет ва ҳурматини жойига қсй. Зеро, асҳобим ичида ахлоқ жиҳатидан менга снг ксп схшайдигани Усмондир».
А­рига итоат қилиш билан оилада ҳузур-ҳаловатли ҳаётни йслга қсйган аёлларга А асулуллоҳ (с.а.в.) тарафларидан жаннат хушхабари берилган:
«Турмуш сртоғини хушнуд (рози қилиб) слган аёл, жаннатга киради».
Итоат деганда аёлнинг фикрларини инобатга олмаслик, унинг иззат-нафси билан ҳисоблашмаслик ёхуд срнинг ҳар қандай фикрини унга мажбуран стказиш тушунилмаслиги лозим. Бундай ҳатти ҳаракат зулм ва ҳаддан ошиш скани равшан. Ҳар бир мусулмон сркак ва аёл, ср-хотин, турмушнинг барча соҳасида кенгашган ҳолда, бир-бирининг фикрини инобатга олган ҳолда иш юритиши ниҳостда муҳим. Жаноби Ҳақнинг:
«...Уларнинг ишлари сзаро маслаҳат (билан) бслур ва Биз уларни ризқлантирган нарсалардан сҳсон қилурлар», ссзи мсминларнинг хусусистларини ксрсатмоқда.
Хусусан А асулуллоҳнинг (с.а.в.) қийин аҳволда қолганларида Ҳз. Хадича онамиз (р.а.) билан, шунингдек Худайбис битимида Умму Салама волидамиз (р.а.) билан маслаҳатлашиб иш юритганлари маълум.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:25:10
4. Хотинининг итоат қилишини хоҳлаган ср, фақат исломий ҳукмларга амал қилган ҳолатда буюриши ва талаб қилиши лозим. Шаръий бслмаган истаклар хотин ва фарзандлар тарафидан бажарилмайди. Чунки А асулуллоҳ (с.а.в.) Аллоҳ таолога исён хусусида ҳеч бир инсонга итоат қилинмаслигини билдирганлар. А­р хотинига нимани буюраётганини билиши ва ундан нимани талаб қилаётганининг фарқига бориши шарт. Хотинига тоқатидан ташқари бслган ҳамда уни қийин аҳволда қолдирадиган ишларни юкламаслиги керак. Акс ҳолда ср хотинига зулм қилган бслади, бу сса муҳаббат ва ҳурмат ришталарининг узилишига олиб келади.
«Агар итоат қилишларини истасанг, куч етадиган нарсаларни буюр!» мақоми ҳақиқатан ҳам ҳикматли бир ссздир.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:25:40
5. А­р-хотин бир-бирини тсшакка чақирганларида қабул қилишлари лозим. Бу хусусда Лайғамбаримиз (с.а.в.) шундай деганлар:
«А­р хотинини тсшакка (ётоққа) чақирганида келмаса ва сри жаҳли чиққан ҳолда ухласа, срталабгача фаришталар сша аёлга лаънат айтишади».
Ҳатто срнинг аёлидаги жинсий муносабат ҳаққи нафл рсзадан ҳам устундир. Бу мавзуда А асули Акрам (с.а.в.) шундай буюрганлар:
«А­ри ҳузурида бслган аёл срининг изнисиз (нафл) рсза тутмайди!».
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:26:09
6. Аёл сз тасарруфида бслган мол-мулкни (бойликни) сри норози бсладиган тарзда сарфлаёлмайди.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:26:36
7. Ҳадиси шарифда А асулуллоҳ (с.а.в.) тарафидан таърифланган хусусистларга сга бслган солиҳа умр умр йслдоши, сркак учун ҳақиқатан ҳам бу дунё ҳам охират хазинасидир.
Бир қанча фазилатлари бслган диндор аёлнинг исломий ҳаёт хусусида сри учун муҳим рол сйнашини ифодаловчи ушбу ҳадиси шариф ҳам нақадар ибратга лойиқ:
«Аллоҳ кимга солиҳа бир турмуш сртоғи (аёл) насиб қилган бслса, динининг срмида (шахсий ва ижтимоий режада диннинг ҳукмларини бажариш нуқтасида) унга ёрдам берибди. Қолган срми хусусида Аллоҳдан қсрқсин (тақво қилсин)!»
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:27:12
8. Уйланувчи снг аввало оилада жиддий тарбис ксрган, диний билими ва ахлоқи схши бслган турмуш сртоғини танлаши лозим. Диндор оила, идеал ислом жамистининг уруғидир, асосидир. Оила фарзандларга тамал таълим берадиган, тарбис, гсзал ахлоқ, одоб ҳам схши одатларни сргатадиган бошланғич мактабдир. Бу мактабнинг бир умрлик муаллими, албатта, онадир. Жамистни ислоҳ қиладиган муршидлар, умматнинг келажагини сйлайдиган кучли раҳбарлар, олимлару йслбошчилар ҳам снг аввал шу мактабда етишади. Шундай тарбис масканини барпо қиладиган аёлнинг снг асосий хусусисти тақвоси, диний сътиқоди срига итоати таслимисти, болаларига бслган шафқат ва марҳаматидир.
Абу Ҳурайрадан (р.а.) ривост қилинган: «Аёлга унинг қуйидаги тсрт нарсаси: ҳадиси шарифга ксра: бойлиги, насл-насаби, ҳусни ва дини учун уйланасан. Сен диндорини танла. Акс ҳолда, зарар қиласан». Бошқа бир ҳадиси шарифда А асулуллоҳ (с.а.в.) шундай марҳмат қилганлар:
«Тус минадиган аёллар схшироқдир. Қурайш сз аёлларини ёшликданоқ болажон ва срига меҳрибон (итоатгсй) қилиб тарбислайди» .
Албатта, охирги ҳадиси шарифда мақталган фазилатлар фақат Қурайш қабиласидаги аёлларга смас, аксинча, ирқи ва ҳудудидан қатъи назар барча мусулмон аёлларга тегишлидир. Чунки А асули Аркамнинг (с.а.в) ҳикмат тсла хабарлари оламшумулдир.

maqola  www.muslimaat.uz ga tegishli.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Rukhiya 20 Dekabr 2007, 22:30:57
Er hotin masalasiga oid mavzular   "Oila va jamiyat" bo'limida bor ekan,Laylohon ham shu masalaga mos postlari bor ekan,lekin men qo'ygan bilan bir hilga o'xshmagani uchun bu mavzuni joyladim.


PS:Hurmatli moderatorlar agar mavzu takror ochilgan bo'lsa uzr va bemalol o'chirib yuboraveringlar.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Muslimа 21 Dekabr 2007, 09:53:58
PS:Hurmatli moderatorlar agar mavzu takror ochilgan bo'lsa uzr va bemalol o'chirib yuboraveringlar.

Assalomu alaykum!
Alloh rozi bo'lsin sizdan, juda ham kerakli ma'lumotlarni qoldiribsiz.
BU mavzuni o'chirmaymiz, Muslima bo'limiga a'zo bo'lmagan userlarga foydasi tegadi, inshaAlloh!
Alloh hayrli ishlarizda bardavom qilsin!
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Munira xonim 22 Dekabr 2007, 11:36:34
Er hotin masalasiga oid mavzular   "Oila va jamiyat" bo'limida bor ekan,Laylohon ham shu masalaga mos postlari bor ekan,lekin men qo'ygan bilan bir hilga o'xshmagani uchun bu mavzuni joyladim.


PS:Hurmatli moderatorlar agar mavzu takror ochilgan bo'lsa uzr va bemalol o'chirib yuboraveringlar.

Assalamu alaykum!
Alloh sizdan rozi bo'lsin.
Hamma uchun kerakli mavzu va hadislar uchun.
Alloh ilmingizni ziyoda qilsin!!!
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Zulfina 16 Iyun 2010, 17:19:24
Ko'ngil sinmasin, ko'ngil...
[/i][/b]


   Onamizning ismi Ergashxon edi, lekin hujjatlarda Xosiyatxon yozilardi. Shu tarzda 74 yil yashadilar. Dadam o'yganlaridan keyin bir haqiqatni bilib qoldim va yuragim hayratdan uvushib ketdi - "Xosiyatxon" onamning kundoshining ismi ekan. U kishi farzand ko'rib qazo qilgan, dadamning ikkinchi turmushi bo'lgan onam esa o'sha ayolning pasporti bilan yuraveribdilar. Bundan habar topgach, onamga dedim:
   -Oyijon, nega unday qildingiz? Bir umr birovning ismi bilan o'tibsiz-a?
Shunda onam:
    -Hay-hay unday dema bolam! O'zi o'lib ketibti, nomi ham o'chib ketsinmi? - deb uzoq jim turdilarda, sekin qo'shib qo'ydilar: -Dadangni ko'ngli uchun shunday qildim, bolam, nima bo'lganda ham ko'z ochib ko'rganida!...

Tursunoy Sodiqovaning
"Hayot tilsimi" kitobidan
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: BelleQizcha 16 Iyun 2010, 17:43:43
Oldinlari judayam zo'r odamlar bogana-a? khozir bunaqaladan asar ham qomadi..
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Chustiy 16 Iyun 2010, 18:21:13
Khozir bunday erlar qolmagan demoqchimsiz?  ;D
kamida 10tasini ispiskasini keltiraymi? :p
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Zulfina 16 Iyun 2010, 18:27:15
Khozir bunday erlar qolmagan demoqchimsiz?  ;D
kamida 10tasini ispiskasini keltirami? :p


Yaxshi bo'lardi :D

Bunday erlaru xotinlarniyam ispiskasini keltirsangiz.

Xotinlarku topiladi, erlar topilmaydimi dimande  ::) ::) ;D

Hammagayam Alloh shunday siddiqu siddiqa jufti halol nasib etsin.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Musliha 17 Iyun 2010, 01:43:14
  Она васисти
   
 

Бисмиллахир рохманир рохим

 

Умама бинти Хорис арабларнинг фозила аёлларидан сди ва у аёлнинг одоб-ахлок, панду-насихат бобида машхур хикматли ссзлари ксп бслган.

Кинданинг подшохи Хорис бин Амрга бу аёлнинг кизи Умму Иёс бинти Авфни турмушга бериб, келинни, куёвнинг уйига олиб кетадиган зифоф кечаси[1] да  жуда  хам кимматли, бебахо ссзлар билан кизига  васист килган сди:

 

А­й кизалогим!

Агар бир инсоннинг насли, улуглиги ёки обрсси баландлиги учун  унга васист килмай ксйилганида, сизга васист килмаган бслар сдим. Лекин васист акилли одамга сслатма, гофилга сса танбехдир.

 

А­й кизалогим!

Агар бирор аёл отасининг бойлиги учун срсиз стиши мумкин бслганда, мен срсиз стар сдим. Лекин аёллар сркаклар учун, сркаклар аёллар учун сралганлар.

 

А­й кизалогим!

Сиз тинч-тотув сшаб турган ахлингизни ташлаб, танимаган билмаган манзилга, танимаган  кишилар хузурига кетмокдасиз. Куёвингиз бу хаётда сиз учун подшохга айланди! Агар сиз унга чсри бсла олсангиз  у сизга кул бслади!

 

А­й кизалогим!

Мендан сн васистни ёдлаб олинг, улар сизга озука хам обрс бслади:

1-      Каноатли бслинг,  каноат калбнинг рохатидир.

2-      А­рингизга чиройли кулок солиб, чиройли итоат килинг,  Аллохнинг ризоси чиройли хаётдадир.

3-      Унинг ксзлари тушадиган ерга сътибор беринг, сиздан хеч качон хунук нарсани ксрмасин. (Аёл киши сзида бор зийнатини турмуш сртогигагина ксрсатсин) зийнатнинг гсзали сурмадир.

4-      Димоги сиздан факат ширин хидларни топсин, хушбсйликнинг афзали сувдадир.

5-      6-Таомланиш  ва дам олиш вактига бепарво бслманг, очлик инсон ичидаги аланга, чарчок сса гам-гуссадир.

7- Унинг ота-она, кариндошларини хурмат килинг, бу гсзал тадбирдир.

8- Унинг молу-мулкини сакланг, бу тартиб интизомдир.

9- Унинг сирини саклашга срганинг, йскса уни сзингизга душманга айлантириб оласиз.

10- Буйрукларига итоатли бслинг, йскса, калбини гинага тслдириб ксссиз.

Ва сна унинг гамгин холида шодланишдан, шодлигида гамгин бслиб колишдан сакланинг, чунки унинг гамлигида шодланишингиз аклингиз косирлигига далолат килади, шодлигида гамгин бслиб олишингиз тотув хаётингизни булгайди.

Унга канчалар хурматда бслсангиз сизга шунчалар иззатда бслади, унга канчалар келишимли бслсангиз хаётингиз шунчалар тотув давом стади.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Chustiy 19 Iyun 2010, 22:54:13
Khozirgi erlar unaqa mas faqat futbol minan choyhona oshi bolsa.. Bollaniyam ozimiza, rozg'riyam ozimzia qiladigan boldu-Bozordagi hotin shunaqa dib qoygandi bir kun...

Bo'magan gap!
Bitta ikkita yomon otliq qizlar, barcha qizlani qoralashga sabab bo'la olmagani kabi, bitta ikkita bo'magur erlar, qolgan erlarning ham qoralashiga sabab bo'la olmidi...
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Mo'min Mirzo 19 Iyun 2010, 23:20:03
Khozirgi erlar unaqa mas faqat futbol minan choyhona oshi bolsa..
men futbolga ham choyxonaga ham xushim yo'q, demak yaxshi erman shekili : )

Iqtibos
Bollaniyam ozimiza, rozg'riyam ozimzia qiladigan boldu-Bozordagi hotin shunaqa dib qoygandi bir kun...
bu jamiyatimizdagi og'riqli nuqta. Inson hayot davomida qoqilib turadi, deyarli har bir inson hayotida bir bor bo'lsa ham iqtisodiy qiyinchilikka duch keladi.
avvalgi zamonlarda erkak inqirozga uchrab ishsiz qolsa, xotini har qanday vaziyatda ham uyda uy bekasi bo'lib o'tiraverardi. uydagi ishlar xotinga, tomorqa erga...
hozir esa buning aksi, er inqirozga uchrasa tamom, xotini diydiyo qilib qolgan pulni belga tugadida, biznesga o'tib ketadi.
shunga hozirgi erkaklardan ham ayollardan ham nolishga haqqimiz yo'q, hammasi tarbiyaga bog'liq.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Chustiy 19 Iyun 2010, 23:26:46
Khozirgi erlar unaqa mas faqat futbol minan choyhona oshi bolsa..
men futbolga ham choyxonaga ham xushim yo'q, demak yaxshi erman shekili : )Bu savolga bizamas, kennayimiz javob berishlari kerak Mirzo.. ;D
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Chustiy 21 Iyun 2010, 22:46:08

men futbolga ham choyxonaga ham xushim yo'q, demak yaxshi erman shekili : )Eshon man sizi g'irt aksingizman, futboldan chiqib choyhonga borishga nima yetsin a labbay?
Demak bizdan yaxshi er chiqmasakan  ;D
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Mo'min Mirzo 24 Iyun 2010, 11:34:36
Eshon man sizi g'irt aksingizman, futboldan chiqib choyhonga borishga nima yetsin a labbay?
Demak bizdan yaxshi er chiqmasakan  ;D
Choyhonalarda o'zimizning bolalar bilan o'tirsam jannat bog'ida o'tirganday maza qilaman, lekin bunday uchrashuvlar juda kamdan kam bo'ladide, bunaqasi hayotimda 4-5marta nasib qilibdi.

bolalikdan tepishib-surtishib katta bo'lgan bolalar bilan choyhonada ot'irishga hech toqat yo'q, men shuni nazarda tutgandim. hammani tashvishi futbolu qizlarda, yangi mashinayu mobil telefonlarda. biri olib biri qo'yib gapga tushib ketishadi.
tunov kuni bittasi tinmay gapirib o'tiribdi, u gapirayotgan odamga meni ham gapim bor, to'xta deyish odobsizlik sabr qilib kutib turibman, 10daqiqadan oshib ketdi... bir vaqt gapini bir qismi tugadi, meni esa burnim qichishib: "tilingni batareykasi tugab qoldimi?" dedim, ko'ring hijolatlikni :D
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Salmoni Forsiy 25 Iyun 2010, 17:53:45

men futbolga ham choyxonaga ham xushim yo'q, demak yaxshi erman shekili : )Eshon man sizi g'irt aksingizman, futboldan chiqib choyhonga borishga nima yetsin a labbay?
Demak bizdan yaxshi er chiqmasakan  ;D


  :as:
Uylangandan keyin shu odatizi kamaytirishizga to'g'ri keladi.Aks holda kelinni ranjitib qo'yasiz!Bu gaplarimi samimiy qabul qilas deb umid qilaman.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Chustiy 26 Iyun 2010, 23:07:02

men futbolga ham choyxonaga ham xushim yo'q, demak yaxshi erman shekili : )Eshon man sizi g'irt aksingizman, futboldan chiqib choyhonga borishga nima yetsin a labbay?
Demak bizdan yaxshi er chiqmasakan  ;D


  :as:
Uylangandan keyin shu odatizi kamaytirishizga to'g'ri keladi.Aks holda kelinni ranjitib qo'yasiz!Bu gaplarimi samimiy qabul qilas deb umid qilaman.

wa alaykum assalam!

Futbol o'ynashni tark etish keremi yoki choyhonaga borishnimi? ;D
Har ikkalasiniyam butunlay tark etish imkoni bo'lmasada, boshida azgina cheklanib turilsa kerak...  :)
Suyunchidagi Shermatning bir gap esimga tushib ketti, "bu tog'larni orasida nomim chiqmay o'lib ketishni istamiman, avval resbuplika miqyosiga, keyin jahon miqyosiga chiqamiz" ;D

p/s: rahmat samimiy maslahat uchun ;)
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: BelleQizcha 27 Iyun 2010, 00:58:55
Haliyam choyhona minan futbol haqida gaplashvosilami?
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: SiDDiQ 27 Iyun 2010, 03:15:00
Voy uylangandan keyin fudbo'l yo'mi biza uchun...
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: JaviK 27 Iyun 2010, 11:09:07
Voy uylangandan keyin fudbo'l yo'mi biza uchun...

Kim etdi o`ynurasiz, shomgacha, shomda uyga kirasizda
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: shirin_a 27 Iyun 2010, 11:14:49
 :as: Alloh Alloh, ajib mavzu. Aslida hamma insonla oila qurganidan keyin ayniqsa hammasi meyyorida bo`lishi kerede, o`yin o`ynashni ham vaqti bo`ladi oila bn birga ovqatlanishni ham vaqti alohida bo`ladi. farzand bn suhbatlashish va umuman oilaga ko`proq vat ajratish kere bo`ladi. Manimcha o`shanda baxt nimaligini odamla chunib yetadi. Vallohu A`alam. :3 :3 :3
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Jamila 27 Iyun 2010, 11:24:09
Voy uylangandan keyin fudbo'l yo'mi biza uchun...

Kim etdi o`ynurasiz, shomgacha, shomda uyga kirasizda
Kirgizmasa bormidi ;D
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: shirin_a 27 Iyun 2010, 11:27:42
Voy uylangandan keyin fudbo'l yo'mi biza uchun...

Kim etdi o`ynurasiz, shomgacha, shomda uyga kirasizda
Kirgizmasa bormidi ;D
Alloh asrasin, bizning o`zbek ayollarimiz Alhadulillah unaqamas, Muslimamiz axir... : ) : ) : ) : )
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: HMF 27 Iyun 2010, 14:00:51

men futbolga ham choyxonaga ham xushim yo'q, demak yaxshi erman shekili : )Eshon man sizi g'irt aksingizman, futboldan chiqib choyhonga borishga nima yetsin a labbay?
Demak bizdan yaxshi er chiqmasakan  ;D


  :as:
Uylangandan keyin shu odatizi kamaytirishizga to'g'ri keladi.Aks holda kelinni ranjitib qo'yasiz!Bu gaplarimi samimiy qabul qilas deb umid qilaman.

wa alaykum assalam!

Futbol o'ynashni tark etish keremi yoki choyhonaga borishnimi? ;D
Har ikkalasiniyam butunlay tark etish imkoni bo'lmasada, boshida azgina cheklanib turilsa kerak...  :)
Suyunchidagi Shermatning bir gap esimga tushib ketti, "bu tog'larni orasida nomim chiqmay o'lib ketishni istamiman, avval resbuplika miqyosiga, keyin jahon miqyosiga chiqamiz" ;D

p/s: rahmat samimiy maslahat uchun ;)Hotindan kechsam ham Choyhona yoki Futboldan kechmeman dedigan fanatlar ham bor  ;D
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: BelleQizcha 27 Iyun 2010, 19:56:10
bu diyman 2010 futbol fanatlaga to'la boldi-de
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Ansora 27 Iyun 2010, 22:02:45
Har bir insonni bu hayotda qiziqishlari bo'ladi. Men masalan ho'jayinimga foyda beradigan qiziqishlari (hobbi)ga hech e'tiroz bildirmayman. U kishidan ham meni qiziqishlarimga-menga zarar bermaydigan, vaqtimni behuda sarflashimga sabab bo'lmaydiganlariga albatta, hurmat ko'rsatishlarini talab qilaman.

Chunki er-xotinlik degani umuman dunyoga ko'z yumgin, degani emas. Hayot davom etyabdi. Yor-do'stni ham o'z o'rni bor. Agar u choyxonada bo'lsa- albatta uchrashsin. Sport bilan shug'ullangandan keyin oilasiga yana ham sog'lom qaytayotgan bo'lsa to'pini ham tepsin....
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Chustiy 27 Iyun 2010, 23:21:46
Iqtibos
Hotindan kechsam ham Choyhona yoki Futboldan kechmeman dedigan fanatlar ham bor  Grin
Unaqa hayollarizni, jamoat joyida baralla so'ylamen, ato dunyodan toq o'tib ketishizga tog'ri keladi  ;D
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: HMF 28 Iyun 2010, 11:25:52
Iqtibos
Hotindan kechsam ham Choyhona yoki Futboldan kechmeman dedigan fanatlar ham bor  Grin
Unaqa hayollarizni, jamoat joyida baralla so'ylamen, ato dunyodan toq o'tib ketishizga tog'ri keladi  ;D

E Eshon bua,maniku qayavering, sizchi siz? shu siz toq utib ketmasez deb qo'rqamanda  ;D yosham bir tomonga qarab ketyapti :) ana uje mr.Abdulloh ham uylanyapti, Abu Sad ham uylanyapti Abu Sadni yoshi 22da ekan qaren sizchi 30 qarab ketyapsiz haliyam sochida sochizi tarab yuripsiz  ;D ;D ;D

Bizayam uje qidiruv ishlarini boshlavorganmiz Boydada :)
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Fayzbek 28 Iyun 2010, 11:56:02
Har bir insonni bu hayotda qiziqishlari bo'ladi. Men masalan ho'jayinimga foyda beradigan qiziqishlari (hobbi)ga hech e'tiroz bildirmayman.
Etiroz bildirmaysizmi yo etiroz bildirish imkoniyati yo'qmi?
 
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: BelleQizcha 28 Iyun 2010, 19:41:08
nur bor joyda soya bor.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Ansora 29 Iyun 2010, 15:37:27
Har bir insonni bu hayotda qiziqishlari bo'ladi. Men masalan ho'jayinimga foyda beradigan qiziqishlari (hobbi)ga hech e'tiroz bildirmayman.
Etiroz bildirmaysizmi yo etiroz bildirish imkoniyati yo'qmi?
 

Meni yaxshi taniganizda bu savolni bermagan bo'lardiz...
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Fayzbek 29 Iyun 2010, 17:09:49
Har bir insonni bu hayotda qiziqishlari bo'ladi. Men masalan ho'jayinimga foyda beradigan qiziqishlari (hobbi)ga hech e'tiroz bildirmayman.
Etiroz bildirmaysizmi yo etiroz bildirish imkoniyati yo'qmi?
 

Meni yaxshi taniganizda bu savolni bermagan bo'lardiz...
Taniganimdayam shu savolni berardim.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Chustiy 30 Iyun 2010, 00:08:53
Iqtibos
Hotindan kechsam ham Choyhona yoki Futboldan kechmeman dedigan fanatlar ham bor  Grin
Unaqa hayollarizni, jamoat joyida baralla so'ylamen, ato dunyodan toq o'tib ketishizga tog'ri keladi  ;D

E Eshon bua,maniku qayavering, sizchi siz? shu siz toq utib ketmasez deb qo'rqamanda  ;D yosham bir tomonga qarab ketyapti :) ana uje mr.Abdulloh ham uylanyapti, Abu Sad ham uylanyapti Abu Sadni yoshi 22da ekan qaren sizchi 30 qarab ketyapsiz haliyam sochida sochizi tarab yuripsiz  ;D ;D ;D

Bizayam uje qidiruv ishlarini boshlavorganmiz Boydada :)
Ibi Abu Sa"d USda yurudiyu, Iyul boshida cherez Moskow uchsam kere deb, hali bormi turib darrov to"yni boshlavordimi? Yoki USdan uylaniptimi? ;D
Atak bizam boshlab qo"ydik inshaAlloh, duo qip turing ;)
Abdullahni to"yi qachon ekan?
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: HMF 30 Iyun 2010, 10:48:54
Iqtibos
Hotindan kechsam ham Choyhona yoki Futboldan kechmeman dedigan fanatlar ham bor  Grin
Unaqa hayollarizni, jamoat joyida baralla so'ylamen, ato dunyodan toq o'tib ketishizga tog'ri keladi  ;D

E Eshon bua,maniku qayavering, sizchi siz? shu siz toq utib ketmasez deb qo'rqamanda  ;D yosham bir tomonga qarab ketyapti :) ana uje mr.Abdulloh ham uylanyapti, Abu Sad ham uylanyapti Abu Sadni yoshi 22da ekan qaren sizchi 30 qarab ketyapsiz haliyam sochida sochizi tarab yuripsiz  ;D ;D ;D

Bizayam uje qidiruv ishlarini boshlavorganmiz Boydada :)
Ibi Abu Sa"d USda yurudiyu, Iyul boshida cherez Moskow uchsam kere deb, hali bormi turib darrov to"yni boshlavordimi? Yoki USdan uylaniptimi? ;D
Atak bizam boshlab qo"ydik inshaAlloh, duo qip turing ;)
Abdullahni to"yi qachon ekan?

Iye rostan MashaAllah mana bo'larkanku boshlasa  ;D qatta uylanasiz ish qib sochida uylanvormesizmi? ;D nima bo'lsayam hayirlisi bo'lsin!

Abu Sad Usdan uyalnmagan lekin kelarkan yaqin kunlarda kelibla uylanaman deyapti.. Abdullohni to'yi esa rozadan kegin ekan qiz topildi uje anu kuni billa borib mahirga uzik ham ko'rdik :)
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Chustiy 01 Iyul 2010, 00:06:38
Iqtibos
Hotindan kechsam ham Choyhona yoki Futboldan kechmeman dedigan fanatlar ham bor  Grin
Unaqa hayollarizni, jamoat joyida baralla so'ylamen, ato dunyodan toq o'tib ketishizga tog'ri keladi  ;D

E Eshon bua,maniku qayavering, sizchi siz? shu siz toq utib ketmasez deb qo'rqamanda  ;D yosham bir tomonga qarab ketyapti :) ana uje mr.Abdulloh ham uylanyapti, Abu Sad ham uylanyapti Abu Sadni yoshi 22da ekan qaren sizchi 30 qarab ketyapsiz haliyam sochida sochizi tarab yuripsiz  ;D ;D ;D

Bizayam uje qidiruv ishlarini boshlavorganmiz Boydada :)
Ibi Abu Sa"d USda yurudiyu, Iyul boshida cherez Moskow uchsam kere deb, hali bormi turib darrov to"yni boshlavordimi? Yoki USdan uylaniptimi? ;D
Atak bizam boshlab qo"ydik inshaAlloh, duo qip turing ;)
Abdullahni to"yi qachon ekan?

Iye rostan MashaAllah mana bo'larkanku boshlasa  ;D qatta uylanasiz ish qib sochida uylanvormesizmi? ;D nima bo'lsayam hayirlisi bo'lsin!

Abu Sad Usdan uyalnmagan lekin kelarkan yaqin kunlarda kelibla uylanaman deyapti.. Abdullohni to'yi esa rozadan kegin ekan qiz topildi uje anu kuni billa borib mahirga uzik ham ko'rdik :)


Ibi, man nima dedimu, siz nima dvos?
Boshlash bu bollani to'yiga borishni boshlab yubordik degan mazmunda edi ;D hazil
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: HMF 01 Iyul 2010, 15:31:44
Iqtibos
Hotindan kechsam ham Choyhona yoki Futboldan kechmeman dedigan fanatlar ham bor  Grin
Unaqa hayollarizni,
jamoat joyida baralla so'ylamen, ato dunyodan toq o'tib ketishizga tog'ri keladi  ;D

E Eshon bua,maniku qayavering, sizchi siz? shu siz toq utib ketmasez deb qo'rqamanda  ;D yosham bir tomonga qarab ketyapti :) ana uje mr.Abdulloh ham uylanyapti, Abu Sad ham uylanyapti Abu Sadni yoshi 22da ekan qaren sizchi 30 qarab ketyapsiz haliyam sochida sochizi tarab yuripsiz  ;D ;D ;D

Bizayam uje qidiruv ishlarini boshlavorganmiz Boydada :)
Ibi Abu Sa"d USda yurudiyu, Iyul boshida cherez Moskow uchsam kere deb, hali bormi turib darrov to"yni boshlavordimi? Yoki USdan uylaniptimi? ;D
Atak bizam boshlab qo"ydik inshaAlloh, duo qip turing ;)
Abdullahni to"yi qachon ekan?

Iye rostan MashaAllah mana bo'larkanku boshlasa  ;D qatta uylanasiz ish qib sochida uylanvormesizmi? ;D nima bo'lsayam hayirlisi bo'lsin!

Abu Sad Usdan uyalnmagan lekin kelarkan yaqin kunlarda kelibla uylanaman deyapti.. Abdullohni to'yi esa rozadan kegin ekan qiz topildi uje anu kuni billa borib mahirga uzik ham ko'rdik :)


Ibi, man nima dedimu, siz nima dvos?
Boshlash bu bollani to'yiga borishni boshlab yubordik degan mazmunda edi ;D hazil


E bo'madiz bo'madizda... Eshon bua man hursand bop  utiribman Chustiy nihoyat uylanarkan deb  :(
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: ZUBAIR 01 Iyul 2010, 23:26:00
E bo'madiz bo'madizda... Eshon bua man hursand bop  utiribman Chustiy nihoyat uylanarkan deb  :(

Net olamida qaysi o'zbekcha forum bo'sa, hammasida Chustiy bor. Endi kaminani Chustiy kelinni qaysi forumdan tanlarkin degan savol o'ylantirmoqda ;D
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: HMF 02 Iyul 2010, 12:01:11
E bo'madiz bo'madizda... Eshon bua man hursand bop  utiribman Chustiy nihoyat uylanarkan deb  :(

Net olamida qaysi o'zbekcha forum bo'sa, hammasida Chustiy bor. Endi kaminani Chustiy kelinni qaysi forumdan tanlarkin degan savol o'ylantirmoqda ;D

Ha to'gri o'ylesiz! manimcha Ziyodan olgani yahshiromi deman? chunki bu yerda qizlarimiz hali yoshla ushanga mashetdan olsalar ham yahshi bo'lardi, boshqa forumdagilani o'ziz bilasiz ulaga odamlani tishi utishi qiyin  ;D a labbay CHustiy? 
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Mo'min Mirzo 03 Iyul 2010, 22:37:33
E Eshon bua,maniku qayavering, sizchi siz? shu siz toq utib ketmasez deb qo'rqamanda  ;D yosham bir tomonga qarab ketyapti :) ana uje mr.Abdulloh ham uylanyapti, Abu Sad ham uylanyapti Abu Sadni yoshi 22da ekan qaren sizchi 30 qarab ketyapsiz haliyam sochida sochizi tarab yuripsiz  ;D ;D ;D

Bizayam uje qidiruv ishlarini boshlavorganmiz Boydada :)

Mr.Abdulloh kelin topibdimi? bultur kelin ovini boshlab yuborgandi. : )
Abu Sa'd yaqinda qaytyapman degandi ohirgi suhbatda, hozir toshkentdami yo qo'qondami?
facebook.da ismi nimaydi shu bolani? facebookimda do'stlar ro'yhatida boru lekin aynan qaysi biri ekanligini eslolmayapman.
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: HMF 03 Iyul 2010, 23:40:58
E Eshon bua,maniku qayavering, sizchi siz? shu siz toq utib ketmasez deb qo'rqamanda  ;D yosham bir tomonga qarab ketyapti :) ana uje mr.Abdulloh ham uylanyapti, Abu Sad ham uylanyapti Abu Sadni yoshi 22da ekan qaren sizchi 30 qarab ketyapsiz haliyam sochida sochizi tarab yuripsiz  ;D ;D ;D

Bizayam uje qidiruv ishlarini boshlavorganmiz Boydada :)

Mr.Abdulloh kelin topibdimi? bultur kelin ovini boshlab yuborgandi. : )
Abu Sa'd yaqinda qaytyapman degandi ohirgi suhbatda, hozir toshkentdami yo qo'qondami?
facebook.da ismi nimaydi shu bolani? facebookimda do'stlar ro'yhatida boru lekin aynan qaysi biri ekanligini eslolmayapman.

Abu Sad hali Usda endi keladi Hudo hohlasa, FB ismi Khurshidbek Muhammadroziqov bo'ladi.

Abdulloh ham topibti shu kelin bola forumdagi Lologa o'hshayapti kim biladi Lolo Gvardeyski tomonlada turmedimi? agar shunaqa bo'lsa kelin bola usha boladi...
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Abdumuhaymin 03 Iyul 2010, 23:46:42
E Eshon bua,maniku qayavering, sizchi siz? shu siz toq utib ketmasez deb qo'rqamanda  ;D yosham bir tomonga qarab ketyapti :) ana uje mr.Abdulloh ham uylanyapti, Abu Sad ham uylanyapti Abu Sadni yoshi 22da ekan qaren sizchi 30 qarab ketyapsiz haliyam sochida sochizi tarab yuripsiz  ;D ;D ;D

Bizayam uje qidiruv ishlarini boshlavorganmiz Boydada :)

Mr.Abdulloh kelin topibdimi? bultur kelin ovini boshlab yuborgandi. : )
Abu Sa'd yaqinda qaytyapman degandi ohirgi suhbatda, hozir toshkentdami yo qo'qondami?
facebook.da ismi nimaydi shu bolani? facebookimda do'stlar ro'yhatida boru lekin aynan qaysi biri ekanligini eslolmayapman.

Abu Sad hali Usda endi keladi Hudo hohlasa, FB ismi Khurshidbek Muhammadroziqov bo'ladi.

Abdulloh ham topibti shu kelin bola forumdagi Lologa o'hshayapti kim biladi Lolo Gvardeyski tomonlada turmedimi? agar shunaqa bo'lsa kelin bola usha boladi...
Gvardeyskiy qayoda o'zi?
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Muhseena 03 Iyul 2010, 23:59:48
Lolo eski shaharda turadi...
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: HMF 04 Iyul 2010, 00:49:28
E Eshon bua,maniku qayavering, sizchi siz? shu siz toq utib ketmasez deb qo'rqamanda  ;D yosham bir tomonga qarab ketyapti :) ana uje mr.Abdulloh ham uylanyapti, Abu Sad ham uylanyapti Abu Sadni yoshi 22da ekan qaren sizchi 30 qarab ketyapsiz haliyam sochida sochizi tarab yuripsiz  ;D ;D ;D

Bizayam uje qidiruv ishlarini boshlavorganmiz Boydada :)

Mr.Abdulloh kelin topibdimi? bultur kelin ovini boshlab yuborgandi. : )
Abu Sa'd yaqinda qaytyapman degandi ohirgi suhbatda, hozir toshkentdami yo qo'qondami?
facebook.da ismi nimaydi shu bolani? facebookimda do'stlar ro'yhatida boru lekin aynan qaysi biri ekanligini eslolmayapman.

Abu Sad hali Usda endi keladi Hudo hohlasa, FB ismi Khurshidbek Muhammadroziqov bo'ladi.

Abdulloh ham topibti shu kelin bola forumdagi Lologa o'hshayapti kim biladi Lolo Gvardeyski tomonlada turmedimi? agar shunaqa bo'lsa kelin bola usha boladi...
Gvardeyskiy qayoda o'zi?

Gvardeyski Yunus obod 19 kvartal tomonda
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Ansora 05 Iyul 2010, 14:48:38
Bu mavzu "Eri uchun" edi shekilli:)
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Abdumuhaymin 06 Iyul 2010, 00:04:21
Bu mavzu "Eri uchun" edi shekilli:)
ha tori
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Chustiy 07 Iyul 2010, 00:37:03
E bo'madiz bo'madizda... Eshon bua man hursand bop  utiribman Chustiy nihoyat uylanarkan deb  :(

Net olamida qaysi o'zbekcha forum bo'sa, hammasida Chustiy bor. Endi kaminani Chustiy kelinni qaysi forumdan tanlarkin degan savol o'ylantirmoqda ;D

Shu Yuristni zakovatidagi savollani qoyib, aylantiradigan stolini op turib, savollani orniga forumlani yozib aylantirsamikan deb turimman :) atak bunga ehtiyoj sezilmas deb umid qilaman :)
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: lolo 21 Iyul 2010, 21:43:03
ortiqcha postla ko'payip ketipti, o'chirip tashash kere
Nom: Re: Эри учун...
Yuborildi: Chustiy 24 Iyul 2010, 21:13:10
Siz ortiqlachalariga e;tibor qimen, kerelilarini o;qib, uqib, yodlab turavering inshaAllah ha demay as qotib qoladi inshaAllah...

p.s/ tagin shlakablock kotarib kemen, hayrili tile tilavomman ;)