forum.ziyouz.com

Jamiyat va inson => Oila va jamiyat => Mavzu boshlandi: Rukhiya 21 Yanvar 2008, 23:10:41

Nom: Kelinchak......
Yuborildi: Rukhiya 21 Yanvar 2008, 23:10:41
— Қизни олиб дугонаси шошмай турсин, ёр-ёрай, шошмай турсин...
— Куёв келди, куёв келди!
Доира чалиб "œАр-ёр" айтаётган қизнинг қсшиғи чала қолди. Қизлар қий-чув қилишиб, сзларини сшикка уришди. Ҳаммалари куёвни ксришга ошиқдилар.
— Вуй-й...
— Бсйининг узунлигини...
— Костюмининг чиройлилигини...
— Бсйинбоғига қара!
— Киройи куёвинг бслса шундай бслса-да...
— Бслди қилинглар, услмайсизларми? — деди доира чалган қиз. — Ойша сшитса нима дейди?
Қизлар келган куёв дугоналарининг қаллиғи сканлиги снди ссларига тушгандек хижолат бслиб лаб тишлашди ва четга чиқиб, куёв ва унинг икки навкарини тсрга, чимилдиқ томонга стказиб юборишди.
Куёвнавкарлар бирпасдан сснг куёвнинг бир сзини чимилдиқда қолдириб, момолар тутган товоққа атаганларини ташлаб, чиқиб кетдилар.
— Ҳай, қақажонлар, куёв ҳаммангнинг ҳушингни олдими, дейман? — деди момо қизларга. — Бориб келинпошшани олиб келмайсизларми?
— Вой, ссимиз қурсин! — қизлар шовқин билан Ойша "œберкитилган" уйга, унинг сирдоши Фотиманикига югуришди.
— Жим! — лабларига бармоқ босди Фотима тсполон билан кириб борган қизларга. — Ойша намоз сқиспти.
— Қанақа намоз? — ҳайрон бслди қизлар. — Шу бугун-а?
— Қанақа намоз бсларди, Шом намозини сқиспти, — деди Фотима. — Халақит бермай туринглар!
Қизлар жим бслишди. Ҳаммалари оёқ учида даҳлизга киришиб, очиқ турган сшикдан ичкарида намоз сқиётган дугоналарини ҳавас ва ҳайрат билан кузатишди.
— Ойша намоз сқишини билмас сканмиз, — пичирлади бир қиз.
— Вой, кийимларининг срашганини қаранглар! — деди бошқаси.
Уй тсрида сзи тиккан жойнамоз устида намоз сқиётган Ойшага адрас куйлагу лозими, бахмал камзули, исги остидан танғиб олган оппоқ ҳарир рсмоли ҳақиқатдан срашиб турар, бу либослар уни снада жозибали ксрсатар сди.
Nom: Re: Kelinchak......
Yuborildi: Rukhiya 21 Yanvar 2008, 23:12:22
— Ана шу кийимларида кетмоқчи куёвникига, бунисига нима дейсизлар? — пичирлади Фотима.
— Йсғ-е! — қизлар ҳайрат билан Фотимага тикилишди.
— Ҳа, бу унинг қатъий қарори, никоҳ куйлаги олиб келгани ҳам йсқ. "œУнақа куйлакни икки дунёда ҳам киймайман", деди, — пичирлади Фотима. — Жим, намозига халақит бермайлик!
Ойшанинг пичирлаб ост сқишлари, ста малоҳат билан оҳиста рукуъ ва саждаларга боришлари қизларни сеҳрлаб қсйди.
— Фа би аййи алаи роббикумаа ту каззибаан...*

***

Келинни кутиб анчагина муддат ёлғиз қолган куёвнинг на келиндан, на унинг дугоналаридан дарак бславермагач, тоқати тоқ бслди.
— Мен снди шундоқ туравераманми, айтилмаган гадойга схшаб? — деди у овозини кстариб чимилдиқ ортидагиларга қараб.
— Бунча бетоқатсиз, куёв, — деди бир аёл кулиб. — Чидайсиз-да, снди, айланай. Қиз боланинг нози бслади. Лардоз-андози бслади. Бесабр бслманг, сргулай!
Тслқин сна "œбир соат" кутди. Келиндан дарак бслмади.
— Ҳой, бирор тирик жон борми? Бу ерга нимага келдик сзи? — деди сна Тслқин. — Келин келмайдиган бслса жсраларимни чақиринглар, "œДурак" сйнаб турайлик!
— Мен шашка сйнашни биламан, сйнайсизми? — деди босги аёл. — А­рим билан сйнаб турамиз, ютқизган сптиради.
Аёллар гуриллаб кулиб юборишди.
Тслқин жаҳл қилиб чимилдиқни суриб ташлади ва ташқарига чиқиб кетди.

Nom: Re: Kelinchak......
Yuborildi: Rukhiya 21 Yanvar 2008, 23:13:00
— Қани, келинпошша қаерда? — деди у унга пешвоз чиққан жсраларига тишлари орасидан ссзланиб.
— Оғирроқ бсл, оғирроқ, — деди билагидан маҳкам сиқиб ушлаб, уни четроққа тортган тоғаси Иброҳим ака. — Сенга Худо берибди, жисн. Келин намозхон скан, қсшнининг уйида намоз сқиспти скан.
Тслқин тоғасига бироз ҳайрон бслиб қараб турди-ю, тоғаси ксрсатган уйга қараб юрди. "œБирор ишкал қилмасин", деган тоғаси ҳам унга қсшилди.
— "œСолиҳа хотин динингизнинг срми, қолган срмига сзингиз ҳаракат қилинг", деганлар Лайғамбаримиз алайҳиссалом, — деди Иброҳим ака жиснининг ёнида бораркан. — Келин танлашда адашмабсан, жисн, снди бу ёғига шу келинга муносиб бсл!
— Мен нима қилишим керак скан? — деди Тслқин тоғасига ажабланиб қараб.
— Аамозни срганиб олишинг керак, жисн. Келин намозхон скан, уйингга боргандан кейин намоз пайти кирганда у жойнамозга стса-ю, сен бир четда бургутга схшаб ҳурпайиб стирсанг срашмайди-да, жисн. Битта гапни айтайми? Аслида никоҳ мусулмон одамга буюрилган, никоҳ иймонли кишилар сртасида сқилади.
— Йсғ-е, — ишонқирамади Тслқин. — Менга никоҳ сқилмайдими?
— Сенга сқилаверади, сендан бошқаларга ҳам сқилаверади, жисн, бошқа иложимиз йсқ. Беникоҳ ср-хотин бслишмасин, ҳароми болалар кспайиб кетмасин, деб муллалар никоҳ сқийверишади, аммо бу никоҳ Аллоҳ таолонинг даргоҳида қабул бсладими йсқми ҳеч ким билмайди, жисним.
Ойша бор уйга кириб келишди.
Қизлар жим-жимгина сзларини четга олишди. Тслқин Ойша намоз сқиётган уйга кирди-ю, Ойшанинг овоз чиқариб дуо қилаётганини ксриб тсхтади. Тоғаси дарҳол стириб дуога қсл очганини ксриб, оҳиста гиламга чсккаллади.
Nom: Re: Kelinchak......
Yuborildi: Rukhiya 21 Yanvar 2008, 23:13:31
— Ларвардигорим, Ўзингдан сзга меҳрибоним йсқ, Ўзингдан ссрайман, мен бугун келин бслиб бораётган хонадонни хайрли, баракотли қилгин! — дуо қиларди ксзида ёш билан Ойша. — Мен уларни схши билмайман, аммо қайнотамнинг ҳам, қайнонамнинг ҳам, Сен менга муносиб ксрган жуфти ҳалолимнинг ҳам иймон-сътиқодли, инсофли кишилар бслишидан умидворман. "œҲар бирингизга нистингизга сраша жуфти ҳалолни бераман", деб ваъда қилгансан, ваъдасига вафодор Зотсан, менга муносиб ксрганинг жуфти ҳалолимни ҳам иймонли, тақводор, парҳезгар қилгин! Орзу қилганимдай хожа бериб, ундан орзу қилганимдай фарзандлар бергин, токи улар Сенга, динимизга хизмат қилсин! Имом Бухорийдай, Имом Термизийдай, Ҳазрат Аавоийдай, Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуфдай фарзандларни бергин! Ана шундай фарзандларга она бслишимни насиб қил! Жуфти ҳалолимнинг ҳам ана шундай фарзандларга ота бслишини насиб қил! Бошқасига рози смасман, Аллоҳим! Қалбида ана шундай нистлари бслмаган срга дучор қилганингдан ксра чимилдиққа етмай жонимни ол!
Тслқиннинг аъзойи бадани жимирлаб кетди. Икки қслининг билакларидан чумолилар галаси юриб стгандек бслди. Қалбидан стган фикрлардан мисси қизиб кетди. Тслқин шартта срнидан туриб, ташқарига йсл олди.
Nom: Re: Kelinchak......
Yuborildi: Rukhiya 21 Yanvar 2008, 23:13:44
Тслқин тсй бслаётган уйга қайрилмай машиналар турган ерга борди. Уни ксриб, нима бслди скан деб, ёнига келган йигитларга буюрди:
— Акромни чақиринглар!
"œМерседес"нинг сгаси бслган Тслқиннинг сртоғи Акром келиб ссради:
— Тинчликми куёв бола, бирор жойга бориб келадиган бслиб қолдикми?
— Мошинангни юргиз!
— Хсп, сртоқ, дсғламасдан гапирсанг ҳам юргизаман!
— Кечир, дсстим, хаёлим сзимдамас, — деди Тслқин.
Тслқиннинг машинага стириб кетаётганини ксриб, унинг ортидан етиб келган Иброҳим ака ссради:
— Аима бслди, жисн, тсйхонадагиларга нима дейин?
— Тоға, ҳаммаларидан кечирим ссраб қсйинг! Мен сал шошилган сканман. Мен... менинг бу туришимда тсй бслмас скан, тоға. Мен... мен ҳали тсйга тайёр смас сканман, — деди Тслқин ва машина юриб кетар скан, ойнадан бош чиқариб деди: — Тсй кунини бошқатдан белгилаймиз, тоға, келинингизга айтиб қсйинг!
Nom: Re: Kelinchak......
Yuborildi: Rukhiya 21 Yanvar 2008, 23:14:28
Тулкин машинадан кучани кузатар скан уз уй-хаёлларига чумганди. Куз олдидан дуога кулларини кутарган Оиша кетмасди. Унинг овози сса кулокларида жарангларди.
"œМенга муносиб курганинг жуфти халолимни хам иймонли, такводор, пархезгар килгин! Бошкасига рози смасман, Аллохим, калбида ана шундай нистлари булмаган срга дучор килганингдан кура чимилдикка етмай жонимни ол..." бу айтилган сузлардаги катъист Тулкинни куркитиб юборганди.
Машина уйга скинлашди.
- Келинни олиб келишди, - бир зумда уйни кий-чув босди. Карнай-сурнайлар ишга тушди. Хамма орзикиб кутилган келини куриш иштиёкида машина томон югурди. Аммо кутилган келин урнига шуппайиб Тулкиннинг узи тушди. А­нди у уйламай килган ишига пушаймон сди. Оишанинг сузаларидан таъсирланибдию, аммо келинни кутиб турган ота-онасига нима дейиши мумкинлигини уйламаган скан. Ха, майли булар иш булди, снди бир амаллаб уларга тушунтириш керак.
- Ха, болам келин кани? — деди унга пешвоз чиккан онаси. Онасининг саросима тушиб колганини курган Тулкин унга рахми келиб кетди.
- Дадам канилар? Бир нарсани улар билан маслахатлашиб олишим керак.
Nom: Re: Kelinchak......
Yuborildi: Rukhiya 21 Yanvar 2008, 23:15:00
 Оиша дуосини тугатиб урнидан кузгалганида, куёв кетиб булганди. Дугоналари унга хам хайрат хам рахм билан карашарди. Аммо нима булганини тушунтириб айтишга хеч бирини тили бормасди.
- Куёв келибдими? — деди Оиша, уларнинг пичир-пичирларига сътибор бермай.
- Биласанми Оиша"¦ - секингина кулидан ушлади бир дугонаси, аммо канча уринмасин гапиролмади.
- Куёв сенинг намоз укиётганингни куриб кетиб колди, - деди охири бир дугонаси.
- ...кетиб колди, намоз укиётганимни куриб... — оёклари чалкашиб кетди Оишанинг. Анида турган Фотима секингина билакларида тутиб уни курсига утиргизди.
- Балки бирон нарсаси ссидан чиккандур, - гужжилашиб гапга тушиб кетди дугоналар.
Оиша сса уларнинг гапларини сшитмасди. Хаёлида "œнахотки, факат намоз укиганим учун булса..." дерди. Бироз давом стган бу шубхалардан сунг у бирданига урнидан турди-да:
- Такдиримда нима булса шуни кураман. Демак А оббим шуни менга ихтиёр килибдими, Унинг азмига буйсунаман, - дес, уз уйи томон илдам одимлади.
Nom: Re: Kelinchak......
Yuborildi: Rukhiya 21 Yanvar 2008, 23:15:29
 Кизлар сса унинг ортидан ханггу-манг булиб караб колишди. Уйига кирганда сунггина гап нимада сканлигин айтишди. Тулкин унинг дуоларини сшитгану, чикиб кетган. Яна туйни умуман колдирмаган балки кечиктирган. Ойиси у билан куёвнинг тогаси гаплашиб олмокчи сканлигин айтди.
- Аима килайлик, кирсинми? — деди ойиси.
- Албатта, ойижон, факат сиз хам ёнимда туринг.
Тогани чакиришди.
- Ассалому алайкум кизим. Аллох уйингизга барокотлар берсин. А­нди кизим жиснимиз менимча бироз шошиб колдилар. Шунинг учун унинг номидан узрни мен етказай. Дуоларингизни сшитиб бошкача булиб кетди. Туйни бироз кечиктиринг, илтимос деди. Бу ерда бизнинг айбимиз хам бор. Фарзандларимизга динну-диёнатни ургатмаганмиз. Лекин сизни намозда бардавом сканлигингизни сшитиб роса хурсанд булдим, очиги. А­нди бизга бироз фурсат берсангиз, Аллохдан хайрлисини сураб коламиз. Бошка иложимиз хам йук. Узр кизим.
Унинг сузларидаги самимийлик Оишанинг бехузур булган кунглини бироз тинчитди. Албатта бу иш махалла-куйда шов-шув булиши аник, лекин туйни колдиришдан бошка иложлари хам йук.
- Сизлар нима истасангиз шу, - деди секингина Оиша хам.
- Барака топинг кизим.
Nom: Re: Kelinchak......
Yuborildi: Rukhiya 21 Yanvar 2008, 23:17:23
 Орадан бир неча ой утди, махаллада дув-дув гаплар хам секин аста тина бошлади. Икки тараф хам снгитдан туй кунини белгилашди. Туй куни хам келди.
Яна уша бизга таниш кизлар, куёвнавкарлар. Факат снди хаммалари айри айри хонадалар. Домла куёвга насихат килмокда.
- Мана снди биродар, сиз Лайгамбаримизнинг бир суннатларига амал килиб оила курмокдасиз. Аллох баракотли килсин. Келинимизга снди сиз тан махрам, уларнинг суснган тоги буласиз. А­нди сиз уларга масъулсиз. Кани снди никохни укиб юборамизми?
- Ха, албатта, алхамдулиллах, - дейди Тулкин тоза кунгил билан. Чунки снди у узининг мусулмон сканлигига шубхаси йук.
- Абдурахмон кизи Оиша сиз Иброхим угли Тулкинжонга тан махрамликка утишга розимисиз? Домла учинчи марта сураганда, Оиша секингина "œХа" деди.
Домла Тулкиндан хам суради. Тасдик жавоб олгач, никох укиб булгач уларга бахту-саодат тилади. Куёв уйида келинни карнай-сурнай овози смас, А асуллулох с.а.в. га айтилган саловотлар овози кутиб олди. Оиша бенихост хурсанд сди. Аллох унга кутилмаганда берган имтихонидан утган, бахтли бир хаётга кадам куйганди.
Чимилдикка кирган куёв:
- Оиша, оиламиз учун бахт-саодат сураб икки ракааът намоз укиб олайлик, нима дедингиз?
- Албатта, деди секингина услиб.
Тулкин ортидан иктидо килиб намоз укиётган кизни унга лойик курган А оббига куп шукроналар айтди. Уша туй куни килинган дуолар унинг калбидага хидост сшигини очганди. У сндигина пайгамбаримиз с.а.в.нинг "œДиёнатли аёлга уйланинг» деган угитларининг асл маъносини тушуниб турарди. Бугунги укилаётган дуоларга икки жуфт кул само сари кутарилди.

www.muslimaat.uz ga tegishli.


PS:Juda ham ta'sirli va ibratli hikoya ekan.
Nom: Re: Kelinchak......
Yuborildi: Foniy 09 Fevral 2008, 15:03:53
Тслқин тсй бслаётган уйга қайрилмай машиналар турган ерга борди. Уни ксриб, нима бслди скан деб, ёнига келган йигитларга буюрди:
— Акромни чақиринглар!
"œМерседес"нинг сгаси бслган Тслқиннинг сртоғи Акром келиб ссради:
— Тинчликми куёв бола, бирор жойга бориб келадиган бслиб қолдикми?
— Мошинангни юргиз!
— Хсп, сртоқ, дсғламасдан гапирсанг ҳам юргизаман!
— Кечир, дсстим, хаёлим сзимдамас, — деди Тслқин.
Тслқиннинг машинага стириб кетаётганини ксриб, унинг ортидан етиб келган Иброҳим ака ссради:
— Аима бслди, жисн, тсйхонадагиларга нима дейин?
— Тоға, ҳаммаларидан кечирим ссраб қсйинг! Мен сал шошилган сканман. Мен... менинг бу туришимда тсй бслмас скан, тоға. Мен... мен ҳали тсйга тайёр смас сканман, — деди Тслқин ва машина юриб кетар скан, ойнадан бош чиқариб деди: — Тсй кунини бошқатдан белгилаймиз, тоға, келинингизга айтиб қсйинг!
Тоғаси елка қисиб, икки қслини икки ёнга узатганича қолди.
Дсстининг гапидан ҳайрон бслса-да, куёвнинг гапи гап, Акром машинасини юргизди. «Мерседес» ғизиллаб кетди. Жиснининг бир ссзли йигитлигини схши биладиган Иброҳим ака ноилож қудаларнинг олдига кириб, вазистни тушунтира бошлади.

* * *

Масжиднинг дарвозасидан кираётганида чснтак телефони жиринглади: дадаси!
-Тслқин, нима гап сғлим?! Аега келинни олмай кетдинг?!
-Тсйни қолдирамиз, дада"¦ Келинингиз намозхон скан"¦
Гапи скунига етмади.
-Баракалла, хурсанд бслмайсанми, сғлим, тсйни тсхтатганинг нимаси?!
-Мен бундан ранжиганим йсқ, дада. Аксинча. Фақат сзимнинг чала иймонимдан сксиспман. Оила бошлиғи бслишга киришаётган масъулистли пайтимда ксзим очилди, дадажон. Келинингиз кср қалбимнинг ксзларини очди. Мен бу ҳолимда Ойшага лойиқ смасман. Чимилдиққа бут иймон билан, асл мусулмон бслиб кирмоқчиман, токи мендан туғиладиган сғил-қизлар ҳам солиҳ фарзандлар бслсин.
Тслан ака бирпас жим қолди. Ўзининг ҳам шунча йиллар давомида саждага тегмаган боши, тақдирнинг бу туҳфаси-ю, меҳмонлар билан ичилган ароқнинг таъсиридан ғувиллай бошлади.
-Лекин сғлим, тсйга айтилган одамлар-чи? Ҳовли тсла меҳмон"¦
-Меҳмонларга зиёфатни бериб кузатаверинг. Ҳақиқий тсйни кейинроқ, бошқача қилиб стказамиз. Мени кечиринг, дада.
Тслқин тугмани босди.

* * *

Бор гапни сшитган масжид имом-хатиби А аҳматуллоҳ қори бош чайқади.
-Иймонга кирганингиз таҳсинга лойиқ. Лекин"¦ белгиланган никоҳни кечиктирганингиз дуруст бслмабди, иним. Хсп десангиз ҳозироқ бориб келинни олиб келинг. Аикоҳни сқийлик, намозни срганаверасиз.
-А­ндигина ҳаётимдаги битта тсғри қарорни қабул қилганимда мени йслдан қайтарманг, Қори ака. Аҳдим қатъий, бугунги аҳволда, қоматини ксз-ксз қилаётган аёл рақс тушаётган, ароқ сувдек ичилаётган даврада оила қурмайман. А­нг муҳими, жуфти-ҳалолим, хасмимдаги аёлчалик сътиқодга сга бслмай никоҳга кирмайман!
Домла йигитнинг ксзларидаги шижоатни ҳис қилиб, фикридан қайтаришга уриниш бефойдалигини тушунди.

* * *

Ойлар стди. Аамозни мукаммал срганиб олган, Аллоҳнинг каломини мутолаа қилаётган Тслқин бутунлай сзга инсонга айланди. Қаллиғининг бунчалар қатъий қарорини аввало ҳайрат билан қаршилаган Ойша кейинчалик сша бслмаган тсй кунидаёқ қилган дуосининг ижобати — тақводор куёвга жуфти ҳалол бслаётганига шукур қилиб, сабр билан никоҳларини кута бошлади. А­нди ҳаммаси кснгилдагидек бслиши, тсй куни белигиланиб, исломий расм-русум адо стилиши керакдек сди гсё"¦
Лекин тақдирнинг бу икки ёшга аталган мураккаб бир синови кутиб турарди уларни.

* * *

Жума намозини жамоат билан адо қилиб чиққан Тслқин бугунга мслжалланган режасини амалга оширишга киришди.
Уйга бориб дадаси ва тоғасини Ойшаларникига жснатади. Тсйни кейинги жумага белгилашади. Жамоатни тсғри ҳовлиларига олиб боради. Исрофга йсл қсйилмай, снг муҳими, бир томчи ароқсиз дастурхонга ош тортилади. Аввал амри-маъруф қилган қори ака никоҳни ҳам сқийди ва Тслқин пок нист билан гсшангага киради"¦
Тслқиннинг қалбини ҳасжон чслғади. Оппоқ рсмолини чиройли қилиб сраган истарали қаллиғини ксз олдига келтириб, снтикиб кетди.
Такси тсхтатиб, уйларига жснади. Мсйловли ҳайдовчи қанақадир қсшиқни димоғида хиргойи қилганича машинани бошқариб, автомобиллар оқимига қсшилиб кетди. Тслқин унинг минғирлашига сътибор бермай бслажак тсй ҳақидаги сз хаёлларга берилди"¦
Ҳайдовчи светофорнинг қизил чироғига парво ҳам қилмай газни босди. Ўнг томондан келаётган баҳайбат юк машинаси Тслқиннинг нигоҳида қотиб қолган охирги манзара бслди"¦

* * *

«Тез ёрдам» машинаси сирена чалганча шифохонага кириб келди. Бошдан оёқ қонга беланган Тслқинни дарҳол операяисга олишди. Ҳайдовчи воқеа жойида жон берганди. Ярим соат фурсат стар-стмас Тслан ака ва Иброҳим акалар етиб келишди. Бирпасда шифохона Тслқиннинг сқинлари билан тслиб кетди. Онаси дод солди:
-А­ Худойим-ей, шунча йил сендан бехабар соғ-саломат юрган болам снди иймонга кирганида бу куйга солганинг нимаси?! Боламни қайтариб бер, қайтариб бер!!!
Бир четда сукут сақлаб турган А аҳматуллоҳ қори босиқлик билан гапирди:
-Аллоҳга шак келтирманг келинойи, Астағфуруллоҳ денг. Бусм бир синов. Тслқинжон Яратганнинг бу имтиҳонидан стиб, ҳеч нарса ксрмагандай бслиб кетади, Инша Аллоҳ.
Бошини чангалаб стирган Тслан ака овози хирқираб деди:
-Бечора сғлим, шу кунларда тсй ҳаракатида юрган сди. Исломий тсй қилмоқчи сдик, қори ака. Ааҳот болагинам орзусига етмай кетса?!
-Аистни схши қилинг, Тслан ака. Аллоҳ "œМен сабрлилар билан биргаман", деган. Йиғига зср бермай, ҳаммамиз сзига илтижо қилайлик. Илоҳо, Тслқинжон инимиз соғайиб, оёққа туриб кетсин. Омин, Аллоҳу Акбар.
Операяис уч соатдан кейин скунига етиб, икки жарроҳ ҳорғин қадамлар билан чиқиб келишди. Юзларидаги оппоқ ниқоб остидан фақат ксзларигина ксриниб турар, бу ксзларда ачиниш зоҳир сди.
Она катта шифокорнинг қслларига ёпишди.
-Айтинг, дсхтир, айтақолинг, боламнинг аҳволи қандай?!
Жарроҳ юзидаги ниқобни бсйнига туширди ва секин жавоб берди:.
-Яширмайман, аҳволи оғир, лекин умидни узмайлик"¦ Ҳозир реанимаяисга стказдик.
Онанинг ксз ёшлари юзини ювди.

* * *

Тслқин беш кун деганда ксзини очди. Жон аломати бслмаган дилбандларининг ксз очиши ҳам ота-она учун катта байрам бслди. Тслқин оғир киприкларини бир кстариб туширганини ксрган онаси ақлдан озаёзди. Туну-кун боласининг ёнидан кетмаган Тслан ака сғлининг ёнида жилмайиб турган бслса-да, четга стиб сксиб-сксиб йиғлади.
Кунлар стди. Лекин Тслқинда бошқа сзгариш бслмади. Ота-она қслига-ю, бурунларига аллақандай найчалар улаб ташланган рангпар сғиллари билан фақат шу нуридийда ксз ёрдамида гаплашардилар. А­ртаю-кеч боласиниг бошида парвона она гсё сзига сзи гапиргандай сғли билан суҳбатлашади:
-Лабингга сув томизайми, сғлим?
Ксз юмиб очилади. Она қслига пиёлани олади.
-Қслларингни уқалаб қссйми, болажоним?
Яна ксз юмилиб очилади. Ажаб, она ана шу биргина ҳаракатдан олам-олам маъно уқади.
-Хсп-хсп, болагинам, кейинроқ уқалаб қссрман...

* * *

А­шик очилди. Аввал А аҳматуллоҳ қори, ортидан Иброҳим ака кириб келишди.
-Опа, сизни ташқарида бир киши кутаспти. Биз Тслқинжон билан гаплашиб стириб турамиз, сиз борақолинг.
Она йулакка чиқди. Ҳижобда турган қиз унга бош сгиб, қслини ксксига қсйиб, тавозе билан салом берди. Тслқиннинг онаси Ойшани таниб, ҳасжонланиб кетди:
-Келинг, қизим!
Ойша гапни нимадан бошлашни билмай бир лаҳза тараддудланиб қолди.
-Шу десангиз, "¦ у киши, "¦ сғлингиз схшимилар?
-Худога шукур, болам кузини очди.
-Менинг келишимдан мақсад"¦ домлага никоҳ сқитиб, ёнларида бслсам дегандим. Тсйимиз қолдирилган куниёқ мен сзимни у кишига бағишлаганман. Шу пайтгача келишга андиша йсл қсймади. Ортиқ чидолмаслигимни билиб, домланинг олдига сзим бордим. А озиликларингиз билан никоҳ сқисалар-у, мен ҳам сғлингизнинг ёнларида қолсам, дардларига шерик бслиб, биргаликда Аллоҳдан шифо тиласак!
Онанинг ксзлари ёшга тслиб, Ойшани бағрига босди.
Бу пайтда А аҳматуллоҳ қори Тслқинга вазистни тушунтирмоқда сди.
-Бечора қиз никоҳсиз олдингизда қолмаслик йслини излабди. А­ртаю кеч сратгандан сизнинг саломатлигингизни ссрабди. А­нди сизга далда, онангизга ксмак бслиш илинжида скан. Оғир кунларда бирга бслай деб келибди. Давлатнинг никоҳидан стган скансизлар, хсп десангиз, мусулмонча никоҳни ҳам сқиб қсйсак. Ундан сснг Оиша қизимиз сизнинг олдингизда қола олар сдилар.
Тслқин намланган ксзларини юмиб очди.
Унинг қовоқлари билан бир пайтда сшик ҳам очилиб, онаси ва Ойша кириб келишди. Қизни Тслқиннинг каравоти ёнидаги курсига стқизишди.
Ҳамманинг ксзини ёшлатган никоҳ маросими бошланди.
Тслқин ҳамма нарсани сшитиб турса-да, қалбида ажиб ҳислар туғён уриб, хаёли уни узоқларга олиб қочарди. Тсй кунги воқеалар Яна ксз олдидан стди. Солиҳа жуфт-ҳалолни насиб стган, бунинг баробарида жиддий синовларга ҳам дучор қилган Аллоҳга кснглининг туб-тубидан ҳамду санолар айтарди.
А аҳматуллоҳ қорининг учинчи ссрашида Ойша секингина «розиман», деди. Шундан кейин А аҳматуллоҳ қори Тслқинга юзланди.
-Тсланбой сғли Тслқинжон, А­гамберди қизи Ойшабибини никоҳингизга олишга розимисиз?
Ашдан хиралашган нигоҳлар Тслқиннинг ксзларига тикилди. Лекин ксзлар юмилиб очилмади.
Ҳамманинг кснглини хавотир сгаллади.
Ўн сонисча стиб, А аҳматуллоҳ қори сна ссрашга оғиз жуфтлади. Лекин улгурмади.
Ласт, лекин қатъий овоз сшитилди:
-А озиман! Мингдан-минг розиман!

Аброр Зоҳидов
Nom: Re: Kelinchak......
Yuborildi: Muzayyana 13 Fevral 2008, 12:37:31
Judayam tasirli, yozganiz uchun raxmat, Allox rozi bo'sin sizdan!
Nom: Re: Kelinchak......
Yuborildi: saraton07 04 Iyun 2008, 00:19:43
Assalomu-alaykum va rahmatullohu va barakotuhu.
Ochiq tan olib aytmoqchiman,shu  hikoyani o'qib,badanim jimirlab ketdi.
Hali uylanganim yo'g'u,chumoli uyasiga tushgandek his qildim o'zimni,o'qib bo'lib.
Hikoya muallifiga tashakkurlar bo'lsin,Rukhiya xonimga minnatdorchiliklarimiz bo'lsin,shu hikoyani bizga havola etganlari uchun.
Parvardigori Olam barchaning qalbini hidoyat etsin,haq yo'lga ravona etsin,ilohim,Omin Ollohu Akbar.
Yana  bir bora tashakkurlar.Kelgusi hikoyalarni kutib qolamiz.
Nom: Re: Kelinchak......
Yuborildi: saraton07 04 Iyun 2008, 00:24:35
Barcha bo'ydoqlarga  Mo'mina,Namozxon qizlar nasib etsin,ilohim!
Nom: Re: Kelinchak......
Yuborildi: Munavvara 08 Avgust 2008, 17:42:45
Alloh sizlarda rozi bo'lsin judayam ta'sirli ekan ilohim hamma muslimlarga Oysha opaday muslimalar uchrasin amin!
Nom: Келинчакнинг давоми… (4)
Yuborildi: Foniy 20 Avgust 2008, 18:22:29
Машина ксздан ғойиб бслди. Аа куёвнинг сқинлари, на хонадон сгалари бир ссз айтолмай жим қолишди.

* * *

Катта карвон йсли гузарига етишганда Тслқин Акромдан машинани тсхтатишни ссради:
— Ўртоқ , мени шу ерга тушириб, ота-онамга соппа-соғлигимни етказ, илтимос!
Акром астагина уф тортди:
— Лекин сенсиз қайтиб борсам нима деб сйлашади? Бутун тсйхонани ташлаб келдик. Очиғи, нима бслди билмайман. Тслқин, бир нарса ссрасам малол олмагин, келиннинг бирор айби бормикан ё бошқаси билан...
— Акром, жим бсл! - Тслқининг овози бирдан кстарилди. — Бор, кутиб қолишмасин!

* * *

Келиннинг уйидаги ҳангома Акромдан олдин тсйхонага етиб борган скан. Иброҳим ака вазистни тушунтиришга қанча уринмасин, Тслқиннинг дадаси кетган харажатнинг куйигида сзини босиб ололмасди.
— Акром келди, Акром келди! — қора Мерседесни ксрганлар бирдан шовқин солишди.
— Акромжон сғлим, сртоғинг қани тинчликми, нима гап? — Иброҳим ака бир нарсадан умид кутгандай Акромнинг оғзига қаради.
— Тслқин соппа-соғ... — Акром бошқа нарса дес олмади.
— Жони омон бслса бслди, лекин шунча одамни чақириб қсйиб, тсйни тсхтатгани нимаси? Аамозни, тсйдан кейин ҳам срганаверса бслардику? Боланинг бесйлиги ота-онанинг шсри деб бекорга айтишмаганда, — деб онаси додлаб қолди.
Илож қанча...

* * *

Карвон йсли гузарининг бошида кичкина, ксҳна масжид бор. Тслқин болалигида бу ерга бобоси билан ксп келарди, бобосининг шу масжидга меҳри бслакча сди. "œМасжид мусулмоннинг даргоҳи болам. Бу ерда Аллоҳга сқин бсласан, ҳидостга етасан, шафоатга мушарраф бсласан. Аллоҳнинг қаҳридан паноҳ топиб, раҳматига етишасан", деб бот-бот такрорларди. Тслқин ақл дунёсида ҳам жонлантиролмаган Аллоҳни қандай қилиб шу лойсувоқли масжиддан топишини тасаввур қилолмаса-да, бобосига сргашиб бу ерга келишдан сира зерикмасди. Лекин ҳозир юраги бетламаспти. Аураб кетаётган пастккина деворлар, тут ёғочдан ссалган кичкина сшик, масжид ҳовлисидаги катта қайрағоч ҳаммаси "œҲа, Тслқин, снди ссингга тушдикми?" деб қарши оладигандай юрагини увиштирарди.
Тслқин минг ҳасжон билан масжид томон келди, масжид ҳовлисидан келаётган овоз жуда таниш сди:
Санинг ишқингда сй, Дилбар, ажаб девоналар бслдим,
Бу оламда халойиққа басе афсоналар бслдим.
Асоси салтанат узра, паривашлар шаҳаншоҳи,
Тараққум айлагил манга, сшикларда гадо бслдим.
Ссроқлаб васли дийдоринг жамеъки халқдин ссрдим,
А­миш жсснда ёбанда, ки ман топмай адо бслдим.
— Ахир бу, ахир бу... — Тслқин сқдек отилиб ичкарига кирди.
Ҳа, бу Ошиқ девона сди. Уни йигирма йиллар аввал бобоси билан келганда ҳам ксрарди. Ўшанда ҳам тинмай :
Ҳар кишини дарди бслса йиғласин ёр олдида,
Қолмасин армон юракда, қилсун изҳор олдида
деб ғазал хиргойи қилиб юрарди. Унинг "œсевги қсшиқлари"нинг сабабини бобоси "œДарвеш ошиқ, болам, дарвеш ошиқ кснгил қсйганига етмаса, жаннатнинг гулзорлари унинг оҳидан хазон бслади, дсзахнинг оташлари унинг ксз ёшларидан счади", деб изоҳларди.
Соч-соқоли ссиб юрадиган, жулдур кийимда, нигоҳлари сткир Ошиқ девона анча қарибди, қора соқоллари оқарган, слтираб турадиган юзлари сслғин, асо тутиб юрадиган қслларининг томирлари бсртиб чиққан, воажабки, сткир нигоҳлари ҳануз аввалгидай.
— Ассалому алайкум!
Тслқин Ошиқ девона сътибор бермагани учун сна бир бор салом берди:
— Ассалому алайкум!
Ошиқ девона бу сафар ҳам индамади. Тслқин бироз туриб қолди, кейин девонанинг ёнига чсккаллаб, қслидаги ниҳолдан тутди:
— Мен сизга ёрдам берсам майлими?
Девона сна индамади. Тслқин сса то пешинга қадар унинг ёнидан жилмади. Бутун умри шу масжидни тозалаб стган девонадан бирор ссз сшитиш умидидаги Тслқин ҳарчанд уринмасин, уни гапиртира олмади.
Масжидга бирин-кетин одамлар кела бошлади. Ҳамма қора костюм-шим кийган, бсйинбоғ таққан, аллақачон чангга ботган слтироқ туфли кийиб олган Тслқинга қараб старди.
Азон айтилди, такбир туширилди, девона маъюсланди, нигоҳларини бир нуқтага тикди, бироқ намоз сқиш учун жамоат сафига бориб турмади. Тслқин ҳам қимирламади.
Хуфтон намозидан сснг жамоат тарқагач, девона ичкарига кирди. Тслқин унга сргашди. У кигиз тсшалган, меҳробига қизил духоба урилган, хира лампа ёниб турган масжиднинг бир бурчагига бориб ётди-да, сал стмай хуррак отишни бошлади.
Тслқиннинг ксзига уйқу келмади. Бошида айланаётган минг хил фикрнинг ибтидосидасм, интиҳосидасм Ойша турарди. Қслларини дуога кстариб, илтижо қилаётган маъсума келинчак.
Кел, сй, Дилбар, юзинг очғил, тасаддуқдир бу жон смди,
Фироқингда адо бслди куюб бу устухон смди....
Тслқин ҳушёр тортди, ксз қирида секин Ошиқ девонага қаради. У синиқ товушда давом стди:
Аечук айлай биродарлар бслибман дард ила ҳайрон,
Етубдир халқума жоним, манга йсқ меҳрибон смди.
Жаҳонда ҳеч киши борми жудолиқдан адо бслган,
Давосиз дардга учрабман, сларман бегумон смди.
Ошиқ девона меҳроб томонга юзланиб то тонгга қадар йиғлаб чиқди. Тслқин бу девонанинг бир севган қизи бслгани, уни ташлаб кетгани туфайли девона бслиб қолгани ҳақида сшитган сди, бироқ унинг муҳаббати бу қадарлиги хаёлига келмаганди.
Аақотки, девонанинг севган қизи шунчалик гсзал бслса, Ойшадан ҳам назокатлироқмикан? У нима қилганки, бу бечора ҳушини йсқотар даражада куйиб ёнса...

* * *

— Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар!
Аамозга биринчи чақириқ снгради. Тслқин сапчиб срнидан турди. Ошиқ девона йсқ, ҳовлига чиқиб таҳорат олди, аммо иккиланиб, масжид ҳовлисида туриб қолди. Тоза руҳ, покиза иймони бслмаган ҳолда саждага бош қсйишга журъати етмади.
Имом масжиддан чиқар чоғи Тслқинни саволга тутди:
— Ўғлим сизни кеча ҳам шу ерда ксрган сдим. Шайтоний гумон қилмадим-у, назаримда, намозга қсшилмадингиз. Аамозни адо стмасангиз бу ерда юришингиздан маъно борми?
— Мен иймонсиз бслган ҳолимда сафингизга қсшилиб гуноҳга ботмай дедим.
— Астақфуриллоҳ денг, сғлим. Гумон иймонни заифлаштириб қссди, схши гумон қилинг. Бу ергача шайтонга бсй бермай келиш ҳам асли иймондан. А­нди намозни бошлашингиз керак. Чунки азон овозини сшитган мусулмон учун масжидга келиб намозга туриш буюрилган. Сиз масжиднинг ичида бсла туриб, намозни тарк қилишингизга арзирлик баҳона йсқ аслида. Ўғлим, бу ерга келишингизга сабаб нима бслди?
Тслқин буюк қудрат сари юзлашишига васила бслган ожизаси Ойшанинг дуолари сканлигини ссзлаб берди. Бслган ҳолат имомни ҳам тслқинлантириб юборди:
— А, Аллоҳ, бир ҳикмати бслганки, Фиръавнга ҳазрати Осиёдек аёлни насиб стгансан! Солиҳа аёл иймоннинг срми, сзига шукр қилингки, Аллоҳ сизга иймонли жуфтни насиб стибди. Билсангиз агар, Ойша (р.а.) ҳам А асули акромнинг снг суюкли завжаси бслган. У ҳақида А асулуллоҳ (с.а.в): "œА­ркаклардан камолга етганлар ксп. Аёллардан Марсм бинту Иброн ва Осиёдан бошқаси йсқ. Аёллар орасида Ойшанинг устунлиги тариднинг бошқа егуликларидан устунлиги кабидир " деб айтганлар. Лайғамбаримиз саллоллоҳи алайҳи васалламнинг у аёлга меҳри бслакчалиги бошқаларнинг рашкини келтирарди. Бир куни бу ҳолни ҳазрати Фотима отасига ошкор қилганда, А асули акром: "œА оббимга қасамки, Ойшадан бошқа хеч бирларининг ётоғида менга ваҳий келмайди", деганлар. Ксрганимиздек, бу ҳам аёлнинг тсла иймонли сканидан. Ўғлим, сизнинг Ойшангиз ҳам дин йслида хизмат қиладиган солиҳ ва солиҳа фарзандларни дунёга келтириб, савобли ишларнинг бошида турадиган она бслади, иншоллоҳ. Сиз ҳам муносиб жуфт бслинг. Аллоҳ шунча марҳамат қилган ҳолатида, нақотки, товбамни қабул қилмайди, деб гумон қилсангиз. Ахир У-ку марҳаматлиларнинг марҳаматлиси бслган раҳмли, қилган хатоларимиз учун ота-онамиз жазолашса-да, тавба қилсанг кечираман, деб ваъда бериб қсйган карами кенг Зот.
Имом оқиста ссзлар, Тслқин снтикиб йиғларди. У шу мажнун ҳолатида жойномозга стди.
— Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм...
Тслқиндаги бу сархушликни, бу ҳасжонни, бу завқни, бу покланишни таъриф стиш жуда мушкул сди. Ўша вақтда у жисм борлиғидан ажралди, гсёки руҳи сзга маконда сайр қилар, у ерда Буюк А оббисининг муҳаббати, Лайғамбаримиз саллоллоҳи алайҳи васалламнинг шафоати ва сна Ойшанинг сиймосидан бслак нарса йсқ сди...

* * *

Мана, беш ой бслдики Тслқиндан дарак йсқ. Ойша ҳаммасини Яратганинг измига ташлаб қсйиб, кечалари қилган дуолари мустажоб бслиши умидида сшарди.
Шанба тонги. Телефон жиринглади. Гсшакни Ойша кстарди:
— Ассалому алайкум.
Бир неча сонислик сукутдан сснг қарши томондан жавоб келди:
— Ваалайкум ассалом ва роҳматулоҳу барокотух. Аллоҳ умрингизни ва илмингизни зиёда стсин. Ойша, мени танидингизми?
— Очиғини айтсам, танидим-у, бу сиз смасми деб иккиланаспман, — деб жавоб берди қиз.
— Мен Тслқинман!
Бу сафар икки томон ҳам сукутда қолди. Ойшанинг юраги дуккиллаб уриб кетди.
— Тузукмисиз? — деб ссраганда оппоқ юзларига қизиллик югурди.
— Аллоҳга шукр, Ойша, сиздан маҳр ҳаққингиз ҳақида ссрамоқчи сдим, нима талабингиз бор?
Ойша ним таббасум қилди. Тслқин билан бслган биринчи суҳбатини сслади. Ўшанда бу йигит дабдабали тсй режаси, "œМерседес", ресторан, артистлар каби гаплардан бсшамаган сди. Тслқин каби замонанинг "œкрутой"идан бу гапнинг чиққани Ойшани қувонтириб юборди.
— Билишимча, аёл кишининг сз хожаси учун маҳрини сарфлаши жуда савобли иш скан, — деди Ойша. — Сиздан катта маҳр тиламайман, аммо сгона илтимосим шуки, шароитингиз тсғри келган вақтда мени сзингиз билан муборак Ҳаж зиёратига олиб борсангиз!
Тслқин ҳасжонланиб кетди. Бу маъсум фариштага меҳри юз карра ортди. Аазокат билан маҳри учун Ҳаж зиёратини ссрайдиган қизнинг зеб-зийнатга, қиммабаҳо кийимларга, сайру-саёҳатларга сҳтиёжи йсқмикин, деб ажабланди.
— Ойша, тсйимизни келаси ой стказсак дегандим, чунки снги ой А ажаб ойи бслади. А ажаб ойи "œАшҳурул ҳурум" деган тсрт муқаддас ойнинг бири. Бу ойни покланиш ойи ҳам дейишаркан. Бу ойда қилган қилган ибодатлар гуноҳларимизни ювади. А асулуллоҳ (сав)нинг "œА ажаб ойи Аллоҳнинг, Шаъбон ойи менинг, А амазон ойи умматимнинг ойи", дегани ҳадислари бор скан. Мен шу муборак ойда сизни никоҳимга олсам дегандим.
Ойша чексиз лутф стган А оббисининг марҳамати учун шукрона айтди, чунки у учун иймонли хожа снг катта саодат сди. Тслқиннинг беш ой давомида илм олиб, бу даражада сзгариши Ойшанинг безовта руҳига сокинлик бахш стди.

* * *

Исломий тсй, шариатда мос урф-одатлар, ахлоқий анъаналар билан стказилган никоҳ маросими дабдабали тсй қилиб, беҳисоб ичкиликларни дастурхонга торткизиб, срим бадани очиқ сйинчига шаҳват назари билан қарайдиган дадаларни, қсша-қсша сеп қилиб, қуда томондан келадиган тоғораларнинг сони билан овора бсладиган ойиларни, елкалари очиқ ожизасининг сртоқлари олдида ксз-ксз бслиши ғурурига тегмайдиган йигитларни ҳам сйлантириб қсйди.
Одамлар тарқалгач, Тслқин Ойша стирган хона сшигига келди, остонага қадам босаркан пичирлаб дуо қилди:
— Аллоҳим унинг гсзал аҳлоқи ва гсзаллигини истайман. Унинг ёмон аҳлоқидан сендан паноҳ тилайман!
Мушк ифори таралиб турган хонанинг сртасида юзлари ёпилган Ойша турарди.
Тслқин унга салом берди:
— Ассалому алайкум ва роҳматуллоҳи ва барокатуҳ.
Ойша алик олди:
— Ваалайкум ассалом ва роҳматуллоқи ва барокатуҳ.
— Меҳмон бслиб келдим, бирор жой ксрсатсангиз, стирсам? — деди Тслқин ҳазиломуз.
— Хуш келибсиз, азиз меҳмон учун ҳамиша уйимнинг тсридан жой бераман, — деб жавоб қилди Ойша.
Тслқин икки қадам ташлаб Ойшага меҳр ксзлари билан қаради. Уй тсрида иккита жойнамоз тсшалган ҳолда турарди. Аллоҳнинг бу бахтли жуфтлиги Аллоҳ таолога шукр стган ҳолда икки ракаат намозларини адо стишди. Қслларини дуога очиб ссрашди:
— Барокаллоҳу ликулли ваҳидин минна фи саҳибин! (Аллоҳ бизни бир-биримиз учун хайрли ва баракали қилгин!)

* * *

Тслқин ксҳна масжидга мамнун ҳолда кириб келди. Ҳовлида имом ҳамда етти-саккиз одам суҳбатлашиб туришган скан. Тслқин уларга салом бериб, одатга хилоф равишда, қадрдони Ошиқ девона ксринмаганининг сабабини ссради.
— Ўғлим, Ошиқ девона олтмиш йиллик айрилиқдан сснг суйганига етишди. Ишқ дардида кабоб бслган юраги кеча тунда ором топди. Олтмиш йил Аллоҳнинг ишқи билан ёниб сшаган девонанинг ҳасратига Яратганинг раҳми келиб, сз ҳузурига чорлади. Ўлим фариштаси келган чоғи унинг юзидаги бахтиёрлик буюк А оббисининг ҳузурига ташрифидан бслса керак. Ошиқ девона "œШамсуддин кетаспти деб куюнманглар, снги тонг билан снги Шамсуддин туғилади", деб жон берди, — деди Имом синиқ товушда.
Тслқин карахт ҳолга тушиб қолди.
"œА, А оббим! Кечалари ҳажрида тслғониб чиқадиган Ошиқ девонанинг севгилиси сзингмидинг? Унинг қалбидаги уммон каби ишқ сзинггамиди? Унинг ақлини олган сенинг васлинг сдими?"
Тслқин ксз ёшларини артар скан, ташрифининг асл сабабини баён қилди:
— Бугун саҳарда келинингизнинг ксзи ёриди. Аллоҳ бизга сғил берди. Исмини Шамсуддин қсймоқчи сдик. Шамсуддинимизнинг қулоғига азон айтиб қсйсангиз, деб келгандим.
Бу гапдан имом ҳайратга тушди. Чунки Ошиқ девонанинг асл исми Шамсуддин сканлигини десрли ҳеч ким билмасди. Янги тонг билан снги Шамсуддинни юборган Аллоҳга шукрона айтиб дуо қилди:
— А асули акром (сав) "œАшлик бебошликларидан холи бслиб восга етган йигитга А оббингиз ҳам ҳайратланади", деганлар. Илоҳи, Яратганнинг сзи сғлингизга узоқ умр ва гсзал ахлоқ берсин! Амин!

Аодира Усмонова,
Самарқанд давлат чет тиллар институти талабаси

Manba (http://muslimaat.uz/content/view/597/103/)
Nom: Javob: Kelinchak......
Yuborildi: Muxsiya 13 Mart 2013, 15:03:37
yuqorida hikoyaning ikki xil yakuni berilibdiku qaysi birni yakun deb xulosa chiqarish kerak