forum.ziyouz.com

Jamiyat va inson => Oila va jamiyat => Mavzu boshlandi: Shirinqiz 22 Yanvar 2008, 16:03:10

Nom: ФАРЗАНДИНГИЗ МУБОРАК!
Yuborildi: Shirinqiz 22 Yanvar 2008, 16:03:10
Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм

Аллоҳ таъоло: "Бойлик ва фарзандлар дунё ҳаётининг зийнатидир" (Каҳф: 46)- деди. Шунинг учун ҳам, туғилган фарзанд ҳоҳ сғил, ҳоҳ қиз бслсин Аллоҳнинг неъмати слароқ ксриб, шукроналар айтиб, севининг. Муҳими, гсдак соғлом ва аъзолари бус-бутун бслсин. Бас, сз лутфу карами билан уни инъом стган сратувчиларнинг снг схшиси улуғ бслди: "(У Аллоҳ) ҳоҳлаган бандасига сғил, ҳоҳлаганига қиз ёки сгиз: сғил-қиз ато стади ва ҳоҳлаган бандасини туғмас қилади". А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг тсртта қизлари бор сди (Аллоҳ улардан рози бслсин). Имом Аҳмад ибн Ҳанбал қиз ксрганида: "Лайғамбарлар - қизларнинг отасидирлар. Улар(ни тарбислаш ва уларга бош-қош бслиш) ҳақида нималар айтилганини схши биласиз"- деган сди. Қиз фарзанд туғилганидан норози бслиш, жоҳилист одатларидандир. Ислом динимизда сса, улар бизларни жаннатга олиб борадиган дарвозадирлар. А асулуллооҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: "Икки қизни тарбислаб восга етказган киши мен билан қиёматда шундай бслади"- дедилар-да, икки бармоқларини бирлаштирдилар (Имом Муслим ривости).

Агар чиройли тарбис берган бслсангиз, фарзандларингиз амал тарозисининг ҳасанотлар палласида бсладилар. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: "Одам фарзанди слса амаллари тсхтайди. Фақат учта амали тсхтамайди"- дедилар-да: "Унга дуо қиладиган солиҳ фарзанд"ни зикр қилдилар.

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: "Банданинг мақоми кстарилади ва банда: "А оббим, бу мақом менга қаердан келди?"- деб ссрайди. (Аллоҳ таоло): "Фарзандингнинг сенга слимингдан сснг айтган истиғфори сабабли!"- дейди" (Имом Аҳмад ривости).

Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам умматининг ксп бслишидаги ҳикмат, Аллоҳнинг сктолигига ишонадиган ва Ислом динини дунёга ёсдиган инсонларнинг чиқаришдир. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: "Севимли ва туғадиган хотин-қизларга уйланинглар! Мен Қиёмат кунида сизларнинг ксплигингиз билан пайғамбарлар сртасида фахрланаман!"- дедилар (Имом Аҳмад ривости).


Чақалоқ туғилганида қилиниши керак бслган баъзи суннат ва одоблар

1. Чақалоқнинг қулоғига азон айтиш.

Шосд чақалоққа сшиттирилган биринчи суннат азон бслишининг сири, унинг қулоқларига ҳар кун беш марта сшитилиши билан шу нидо ила улғайиши ва келажакда буюк рукн — намозни сз вақтида адо стиши учундир. Азон чақалоқнинг снг қулоғига айтилади, Абу А офеъ разисллоҳу анҳу деди: "Мен расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг Фотима (разисллоҳу анҳо) туққанларида Ҳасан ибн Алий (разисллоҳу анҳумо)нинг қулоғига азон айтганларини ксрдим" (Абу Довуд ривости).


 2. Чақалоқ оғзига бармоқ солиш.

Имом Бухорий ва имом Муслимларнинг "Саҳиҳ" китобларида Абу Бурда Абу Мусо разисллоҳу анҳудан нақл қилди. У деди: "Ўғил ксрдим ва уни расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳузурларига олиб бордим. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам унга Иброҳим деб исм қсйдилар ва бармоқларига чайналган хурмо қсйиб, (чақалоқнинг) танглайига сурдилар". Имом Бухорий ривостида: "Сснгра сғлимга барака ссраб дуо қилиб, қслимга бердилар" лафзини зиёда қилди. Чақалоқ оғзига бармоқ солишдан мақсад, бармоқ учига озгина сзилган хурмо қсйилиб уни чақалоқ оғзига солинади-да, бармоқни оғизнинг танглайига теккизиб снг ва чап тарафга қаратиб ҳаракатлантирилади.

 3. Чақалоққа чиройли исм қсйиш.

Исм - Аллоҳга қуллик аломатлари ксринган ва у билан Аллоҳга сқин бсладиган исмлардан бслсин. Исм ё чақалоқ туғилган куннинг еттинчисида ёки туғилган куннинг сзида қсйилиши мумкин.

Самура разисллоҳу анҳу деди: "А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: "Ҳар бир чақалоқ ақиқасига гаровга қсйилган. Еттинчи кунида ақиқа ссйилади, исм қсйилади ва сочлари олинади"- дедилар" (Имом Аҳмад ривости).

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: "Бу кеча сғил ксрдим ва унга бобом Иброҳимнинг исмини қсйдим" (Имом Муслим ривости).

Аллоҳга ҳамдлар бслсинки, чақалоққа қачон бслса ҳам исм қсйилаверилади. Исмни ота ва она, агар сзаро келиша олмасалар, ота қссди. Ота ҳоҳласа сзи исм беради, ҳоҳласа онага бу ҳақни беради ёки у билан қуръа ташлайди.  Агар ҳоҳласа бобо, буви ва бошқаларга ҳам бу ҳақни бериши мумкин. 

Чақалоққа исломий исмлар қсйиш. Аллоҳ учун снг севимли исм "Абдуллоҳ" ва "Абдурраҳмон"  исмларидир. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: "Исмларингизнинг Аллоҳ учун севимлироқ бслгани — Абдуллоҳ ва Абдурраҳмондир" (Имом Муслим ривости). Бундан кейингилари Абдурраҳим, Абдуллатиф ва шунга схшаш Аллоҳга қуллик ифодаси бслган исмлардир.

Лайғамбарларнинг исмларини қсйиш. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: "Ўзларингизга пайғамбарлар исмларини қсйинг!" (Имом Аҳмад ривости).

Саҳобалар, уламолар, шаҳидлар ва Ислом даъватчилари каби солих инсонлар исмини қсйиш. Масалан: Умар, Усмон, Алий, Саъд, Талҳа, Муовис, Урва, Суҳайл, Мусъаб, Асир, Анас ва бошқалар. Қизларга сса расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг аёллари ва қизлари, солиҳалиги, иффатлилиги ва диндорлиги билан шуҳрат қозонган хотин-қизларнинг исмлари. Масалан: Хадича, Оиша, Фотима, Асмо, Сумаййа, Аасиба, Хавла ва бошқалар.

Олий ва шарафли маъноларни сз ичига олган исмлар қсйиш. Масалан: Ҳамза, Холид, Усома, Ҳорис, Ҳумом, қизлар учун: Сора, Суод ва Афоф каби.

Агар исмлари чиройли бслса бобо ва бувиларнинг исмларини қсйиш ҳам схшидир.


Nom: Re: ФАРЗАНДИНГИЗ МУБОРАК!
Yuborildi: Shirinqiz 22 Yanvar 2008, 16:09:14
Таъқиқланган исмлар

1: қсйилиши ҳаром бслган исмлар

1.   Аллоҳдан бошқасига қуллик ифодаси бслган исмлар. Масалан: Абдуннабий (Лайғамбар бандаси), Абдуррасул (А асул бандаси) каби исмлар.

2.  Кофирларга хос бслган исмлар. Масалан: Жорж, Жаклин, Яра ва Диана каби. Шунингдек, золимлар ва катта жиностчиларнинг исмлари. Масалан: Фиръавн, Абу Жаҳл ва Маркс каби.

2: шаръий, одоб ва завқ нуқтаи назаридан макруҳ бслган исмлар:

1. Аллохнинг исмларидан деб гумон қилинган (аслида сса Аллоҳнинг исмидан бслмаган) исмларга бандаликни изофа қилиш. Масалан: Абдулмавжуд, Абдулмақсуд ва Абдуссаттор деб исм қсйиш.

2. Лафзида шумланиш ва мазамматли маънолар бслган исмлар. Масалан: Ҳарб (Уруш), Ҳимор (А­шак) ва Калб (Ксппак), (Бсривой, Қсчқорвой (мутаржимдан) каби.

3. Ҳаёсизлик ва ишқ маъноларини ифода стган исмларни қсймаслик одобдандир. Масалан: Севги, Мафтуна, Аиҳод, Сиҳом каби.

4. Диний маънода шахснинг поклигини ифода стган исмлар. Масалан: Барра (А­ҳсонкор) каби.

5. Фаришталарнинг исмларини қсйиш ҳам макруҳдир. Масалан: Милок каби.

6. Қуръон сураларининг номларини исм қилиб қсйиш ҳам макруҳдир. Масалан: То ҳа, Асин каби.

7. Ясор (Қулайлик), А абоҳ (Фойда) ва Барака исмларини қсйиш ҳам макруҳдир.
3. Ақиқа

Ақиқа - суннати муаккададир. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: "А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: "Ҳар бир чақалоқ ақиқасига гаровга қсйилган. Еттинчи кунида ақиқа ссйилади... - дедилар" (Имом Аҳмад ривости).

Ўғил бола учун иккита, қиз бола учун битта қсй ақиқа слароқ бсғизланади. А асулуллоҳ соллаллоху алайҳи ва саллам: "Ўғил бола учун иккита бир хил, қиз бола учун сса битта қсй (бсғизланади)"- дедилар (Имом Аҳмад ривости).

Ақиқа совлиқ, қсчқор қсй ҳамда счкилардан бслиши мумкин. Чунки, ҳадисдаги қсй лафзи ҳар икки ҳайвонни ҳам сз ичига олади. Албатта, қсчқор афзалдир.

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: "Ақиқа (чақалоқ туғилган куннинг) еттинчи ёки сн тсртинчи ёки йигирма биринчи кунларида ссйилади"- дедилар (Табароний "Муъжам ас-Сағир" китобида нақл қилди). Ақиқа қилган киши ақиқадан ейиши, садақа ёки ҳадс қилиши мумкин. Бироқ, ақиқа сускларини синдириш макруҳдир.


4. Чақалоқ сочини (қирдириб) олдириш

Туғилган кунининг еттинчиси съни ақиқаси ссйиладиган кунда чақалоқнинг сочларини қириш, шаръий одоблардандир. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам Фотима разисллоҳу анҳо Ҳасан разисллоҳу анҳуни туққанларида: "Унинг сочини қиринг ва мискинларга унинг сочи оғирлигида кумуш садақа қилинг!"- дедилар (Имом Аҳмад ривости).
Фотима разисллоҳу анҳо унинг сочларини олдилар. Унинг вазни бир дирҳам (3,12 гр) ёки ундан озроқ сди. Сочни олиш аввал бошнинг снг тарафидан бошланади, кейин чап тарафи олинади.

5. Хатна

Чақалоқни хатна қилиш шаръий одоблардандир. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: "Фитрат бештадир..." дедилар ва улар жумласида хатна қилишни ҳам санаб стдилар. Еттинчи куни хатна қилиш мустаҳаб, ундан аввал ёки кейин қилса жоиз. Аммо балоғат ёшига сқин қолса вожиб бслади.


6. Чақалоқ учун кунс

Чақалоққа Абу Фулон (Фалончининг отаси) ёки Умму Фулон (Фалончининг онаси) деб кунс қсйиш расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг суннатларидандир. Бундай қилиш боланинг сз шахсистига бслган ишонч ва ҳурмат билан улғайиши ҳамда ёмон лақаблардан узоқ бслишида катта рол сйнайди.

 А­й, баракотлар ато стилган ота:

-   Ашлик чоғларидан исломий тарбис уруғларини фарзандларингиз қалбига скиб, чиройли тарбис олишлари учун тиришингиз!

-   Фарзандларингизга намуна бслингиз! Чунки, қуш инида ксрганини қилади!

-   Мана ота ҳам бслдингиз ва ота-оналик нима сканини ҳаётингизда ксрдингиз. Шундай скан, ота-онангизга схшилик қилинг ва уларга ҳурмат ксрсатинг!

-   Мана снди сочларингизга оқ оралади. Бу — умрнинг стиб, тугаётганининг даракчисидир. Бас, ҳаётингизнинг қолган қисмини Аллоҳ таъолога тоат-ибодатда стказишга ҳаракат қилинг!

-  Фарзандларингизга ҳаром нарсани едириб, ичиришдан сақланинг! Чунки, расулуллоҳ соллаллоҳуу алайҳи ва саллам: "Ҳаром билан ссган жасад учун жаҳаннам лойиқдир!" дедилар (Имом Аҳмад ривости).

-   Ўзингиз ва фарзандларингиз ҳаққига ксп дуо қилинг! Бу — пайғамбарлар ва солиҳ бандалар одатларидандир.

-  Бу снги туғилган чақалоқ солиҳ амаллар ва Аллоҳга тоат-ибодат қилиш билан улғайса, слимингиздан сснг охиратда сизга заҳира бслади. Шунинг учун ҳам, уни тсғри йслларга йслланг, унга схши дсстларни танланг ҳамда ёмон дсстлардан узоқ қилинг! Уйингизда фитна ва бахтиқаролик манбаъларига срин қсйманг!


Аллоҳ таоло пайғамбаримизга салавоту саломлар йслласин!
Nom: Re: ФАРЗАНДИНГИЗ МУБОРАК!
Yuborildi: Foniy 22 Yanvar 2008, 17:14:53
Assalomu alaykum!
E'tibor qiladigan bo'lsak, hozirgi paytda ba'zi musulmon oilalarida, maqolada keltirilgani kabi taqiqlangan ismlarga duch kelishimiz mumkin. Buni o'sha ota-onalar tushunib yetib farzandlarining ismlarini chiroyli, islomiy ismlarga almashtirsalar, inshaolloh foydadan xoli bo'lmasdi.
Juda ajoyib va shuning bilan birga muhim ma'lumot joylabsiz, sizdan Olloh rozi bo'lsin, omiyn!
Nom: Re: ФАРЗАНДИНГИЗ МУБОРАК!
Yuborildi: Shirinqiz 29 Yanvar 2008, 03:28:11
Фарзанд ксрган кишига айтиладиган муборакбод ва унинг жавоби

( بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ )  . وَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْمُهَنَّأُ فَيَقُولُ: ( بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَاكَ اللهُ خَيْراً، وَرَزَقَكَ اللهُ مِثْلَهُ، وَأَجْزَلَ ثَوَابَكَ ) .

1 - Аллох сенга килинган тортикни баракотли стсин! Бергувчига шукроналар айт. Восга етсин, схшилигини ксргин!

Муборакбод стилувчи шундай жавоб кайтаради: Аллох сенга хам баракотлар ато стсин. Яхши мукофотлар билан мукофотласин. Сенгада худди шундайини берсин. Савобингни зиёда килсин. (Аававийнинг «Азкор» китобидан).