forum.ziyouz.com

Ilm va ziyo => Darsxona => Arab tili saboqlari => Mavzu boshlandi: Musannif Adham 13 Iyun 2008, 08:34:01

Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 13 Iyun 2008, 08:34:01
Assalomu Alaykum. Bugun va'daga binoan darsni boshlaymiz. Allohga duo qilib, darslarimizning rivojini so'rab turinglar.

Arab tilini o'rganish uchun turli xil boshlang'ich ma'lumot beruvchi kitoblardan foydalanamiz. Orada shu kitoblardan iqtiboslar berib ketamiz. Xohlovchilar o'sha kitoblardan olib yanada kengroq o'rganishlari ham mumkin.

بِسْمِ اللَهِ الرحْمَانِ الرَحِيمِ

ا -alif  ب - ba  ت - ta   ث - sa  ج - jim  ح - ha  خ - xo  د - dal  ذ - zal  ر - ro ز - (az-) zay   س -sin ش - shin  ص - sod  ض - zod  ط - to  ظ - zo  ع - ayn   غ - g'oyn  ف - fa  ق - qof ك - kaf ل - lam م - mim ن - nun  و - vav  ه - ha ي- ya   
Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 13 Iyun 2008, 09:16:14
Imlosi. ا harfi faqat o'zidan oldingi harfga qo'shib yoziladigan ikki ko'rinishli harfdir. U faqat satr ustida yoziladi:   ا ﺎ

Alifboning birinchi harfi bo'lgan ا - alif so'zda ikki xil vazifani bajaradi:

1. Kursi vazifasini bajaradi. so'z boshida biror unli harakat bilan kelayotgan   ء - hamza undoshiga kursi bo'lib kelib, "a",  "i",  "u" tovushlarini ifodalaydi. Gohida so'zning o'rtasida ham hamza undoshiga kursi bo'lib keladi: أََ إِ أُ

2. Uzun "a" unlisini ifodalaydi: Yozuvda alif  harfi   َ- a (fatha)dan keyin kelsa, arab tilidagi uzun "a:" unlisini ifodalaydi. Cho'ziq "a:' unlisini madd belgisi deb ataluvchi ushbu ( ~) belgi ham ifodalab keladi. Bu belgiga ham kursi vazifasini alif bajaradi: آ 

(Davomi bor......)
Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 18 Iyun 2008, 08:31:04
ب  – ba  harfi o’zidan oldingi va keyingi harflarga qo’shilib yoziladigan, to’rt  ko’rinishli harfdir. U satr ustidan yoziladi:   ﺐ ﺒ ببب   
Talaffuzi: ب harfi yuqori va pastki lab bir-biriga yopishtirilganida hosil bo’ladi.

ت – ta harfining imlosi ham ب harfiniki kabi: تتت ﺘ ت
Talaffuzi: ت – harfi til uchi yuqori old tishlarga yopishtirilganda hosil bo’ladi.

ث – sa harfining imlosi ب va  ت harflari bilan bir xil: ث ﺜ ثثث
Talaffuzi: ث – harfi tilning uchi oldingi ost-ust tishlari orasiga qo’yib hosil qilinadi.

(Davomi bor......)
Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 19 Iyun 2008, 08:50:10
ج - jim harfining imlosi: bu harfning so’z boshida va so’z  o’rtasida ko’rinishlari satr ustida yoziladi. Alohida va so’z oxirida ko’rinishlari esa satr ustida boshlanib, satr ostida tugallanadi:       
ج ﺠ ﺠﺟﺞ
Talaffuzi: ج harfi tilning o’rtasi o’zining ro’parasidagi tanglayga tekkizilganda hosil bo’ladi.

ح - ha harfining imlosi  ج harfiniki kabidir: ح ﺤ ﺤحح

Talaffuzi:  ح harfini hosil qilishda chiqayotgan havo xalqum devorlari orasidan unga qattiq ishqalanib, sirg’anib o’tadi. Talaffuz jarayonida hech qanday to’siqqa uchramaydi (ya’ni qirilmaydi).  Ushbu harfni ifodalovchi tovush o’zbek tilida yo’qligi uchun, arab tilidan o’zlashgan so’zlarda  ح o’rnida  ه  harfini ifodalovchi yumshoq (ha) tovushi qo’llaniladi.

خ — xo harfining imlosi   ج   va   ح  harflari bilan bir xil: خ ﺨ خخخ

Talaffuzi: خ harfi bo’g’iz bilan og’iz orasidagi bo’shliq (tanglay oldi) ni yengil qirib hosil qilinadi.

(Davomi bor......)
Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 20 Iyun 2008, 06:42:43
د — dal  harfining imlosi. Bu harf ikki ko’rinishga ega bo’lib, faqat satr ustida yoziladi: ـد ﺩ

Talaffuzi: د — harfi til uchi yuqori old tishlarga yopishtirilganda hosil bo’ladi.


ذ — zal harfi ham ikki ko’rinishli bo’lib, uning imlosi د harfiniki kabidir: ـﺫ ﺫ
Talaffuzi: ذ — harfi tilning uchi oldingi ost-ust tishlari orasiga qo’yib hosil qilinadi.

ر — ro harfining imlosi. Bu harf ikki ko’rinishli bo’lib, satrdan pastga tushirib yoziladi: ر ـر
Talaffuzi: ر — tilning uchi qattiq tanglayning bir oz yuqoriroq qismi(yuqori old tishlar yaqini)ga tekkizilganda, bu harf hosil bo’ladi.

ز — harfining imlosi ر harfiniki bilan bir xil: ـز ز
Talaffuzi: ز — harfi tilning usti ikki old yuqori tishning ustiga tekkanda hosil bo’ladi.

Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 21 Iyun 2008, 12:17:14
س  — sin harfining imlosi. س ning so’z boshida va so’z o’rtasida ko’rinishlari satr ustida yoziladi. Uning alohida va so’z oxirida ko’rinishlari esa satr ustida boslanib, satr ostida tugallanadi:
س سـ ـسـ ـس
Talaffuzi: س — harfi tilning usti ikki old yuqori tishning ustiga tekkanda hosil bo’ladi.

 ش — shin harfining imlosi س harfiniki bilan bir xil:  ش شـ ـشـ  ـش
Talaffuzi: ش — harfi tilning o’rtasi o’zining ro’parasidagi tanglayga tekkizilganda hosil bo’ladi.

 ص — harfining imlosi. ص ning so’z boshida va so’z o’rtasida ko’rinishlari satr ustida yoziladi. Uning alohida va so’z oxirida ko’rinishlari esa satr ustida boslanib, satr ostida tugallanadi:   ص صـ ـصـ ـص 

Talaffuzi: ص — emfatik tovushga ega harfdir. Bunday tovush past ohang bilan, ammo yo’g’on talaffuz qilinadi va yonidagi undosh tovushlarning ham qattiq talaffuz qilinishiga sabab bo’ladi. ص undoshini talaffuz qilishda tilning uchi oldingi ikki tepa tishning ichki milkiga tegib turadi va tilning oldingi qismi bilan yuqori tanglay orasida tor tirqish paydo bo’ladi. Bu harfni talaffuz qilish jarayonida paydo bo’lgan havo shu tirqishdan kuch bilan sirg’alib chiqadi. U ancha bo’g’iq, talaffuzi esa xira bo’ladi.
 
ض — harfining imlosi ص niki kabidir: ض ضـ ـضـ ـض 
Talaffuzi: ض undoshini hosil qilishda tilning o’ng yoki chap yoni ost-ust oziq tishlari (jag’ tishlari) orasiga qo’yib turiladi. Bunda tilning uchi oldingi tepa tishlarga orqa tarafdan biroz tegib turadi. ض tovushi faqat arab tilida bor bo’lib, boshqa tillarda yo’q. Shuning uchun arablarni yana أَهْلُ الضَادِ   —  "œ Dod harfini talaffuz qiluvchilar" deb ham ataydilar.
Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 22 Iyun 2008, 07:32:44
ط — to harfining imlosi. Bu harfning barcha ko’rinishlari satr ustida yoziladi:    ط طـ ـطـ ـط
Talaffuzi: ط undoshini tilning oldingi yarim qismini yuqori tishlar tomonga ko’tarib va tanglay tomonga yo’naltirilgan holda hosil qilinadi.

ظ — zo harfining imlosi ط harfiniki kabidir:      ﻅ ﻅـ ـﻅـ ـﻅ 
Talaffuzi: ظ — harfi tilning uchi oldingi ost-ust tishlari orasiga qo’yib hosil qilinadi.

ع — ‘ayn harfining so’z boshida va so’z o’rtasida ko’rinishlari satr ustida yoziladi. Alohida va so’z oxirida ko’rinishlari esa satr ustida boshlanib, satr ostida tugallanadi:   ع عـ ـعـ ـع 
Talaffuzi: ع  undoshi ح harfi kabi hosil bo’lish o’rniga ko’ra bo’g’iz tovushi bo’lib, uni hosil qilishda chuqur bo’g’iz devorlari bir-biriga tegadi va o’pkadan kelayotgan havo shu yerda sirg’anib o’tadi.

غ — g’oyn harfining imlosi ع harfiniki bilan bir xil:    غ غـ ـغـ  ـغ 
Talaffuzi: غ — harfi bo’g’iz bilan og’iz orasidagi bo’shliq (tanglay oldi) ni yengil qirib hosil qilinadi.
Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 23 Iyun 2008, 06:16:11
ف — fa harfining imlosi. Bu harfning barcha ko’rinishlari satr ustida yoziladi:   ف فـ ـفـ ـف 
Talaffuzi: ف harfi pastki labning ichki qismi yuqori old tishning chetiga tekkizilib, hosil qilinadi.

ق — qof harfining imlosi. Bu harfning so’z boshida va so’z o’rtasida ko’rinishlari satr ustida yoziladi. Alohida va so’z oxirida ko’rinishlari esa satr ustida boshlanib, satr ostida tugallanadi: ق قـ  ـقـ ـق 
Talaffuzi:  ق tilning tubi tanglayning eng orqa qismiga tekkizilganida hosil bo’ladi.

ك — kaf harfining barcha ko’rinishlari satr ustida yoziladi:   ك كـ ـكـ ـك   
Talaffuzi: ك til tubining bir oz yuqoriroq qismi ro’parasidagi tanglayga tekkizilganda (ق  chiqadigan joydan yuqoriroqda) hosil bo’ladi.

ل — lam harfining so’z boshida va so’z o’rtasida ko’rinishlari satr ustida yoziladi. Alohida va so’z oxirida ko’rinishlari esa satr ustida boshlanib, satr ostida tugallanadi:ل لـ ـلـ ـل 
Talaffuzi: ل tilning oldi yonini oldidagi yuqori olti tishning ichki milkiga yopishtirilganda hosil bo’ladi.

م — mim harfining so’z boshida va so’z o’rtasida ko’rinishlari satr ustida yoziladi. Alohida va so’z oxirida ko’rinishlari esa satr ustida boshlanib, satr ostida tugallanadi:  مـ  ـمـ  ـم   م   
Talaffuzi:  م  harfi yuqori va pastki lab bir-briga yopishtirilganida hosil bo’ladi.
Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 24 Iyun 2008, 06:23:28
ن — nun harfining imlosi. Bu harfning so’z boshida va so’z o’rtasida ko’rinishlari satr ustida, alohida va so’z oxirida ko’rinishlarining yarmi satr ustida, qolgan yarmi satr ostida yoziladi:   ن نـ ـنـ ـن
Talaffuzi:  ن til uchi yuzasi qattiq tanglayning oxiriga tekkizilib hoisl qilinadi.

ه — ha harfi to’rt ko’rinishli harf bo’lib, uning so’z o’rtasida ko’rinishidan boshqa barcha ko’rinishlari satr ustida yoziladi:       ه هـ ـهـ ـه   
Talaffuzi: ه undoshini talaffuz qilish jarayonida nutq a’zolari erkin vaziyatda bo’ladi. Xalqumdan chiqayotgan havo bo’g’izdagi tovush paychalari orasidan yengil sirg’anib o’tadi. Odam hansiraganda aynan shu tovush eshitiladi.

و — vav harfi ikki ko’rinishli bo’lib, yarmi satr ustida va qolgan yarmi satr ostida yoziladi:    و ـو
Talaffuzi: و undoshi lab-lab undoshi hisoblanib, uni talaffuz qilishda faqat lablar ishtirok etadi va talaffuz paytida ikki lab biroz oldinga cho’ziladi.

ي — ya harfining imlosi. Bu harfning so’z boshida va so’z o’rtasida ko’rinishlari satr ustida, alohida va so’z oxirida ko’rinishlarining yarmi satr ustida, qolgan yarmi satr ostida yoziladi: ي  يـ  ـيـ  ـي 
Talaffuzi: ي harfi tilning o’rtasi o’zining ro’parasidagi tanglayga tekkizilib hosil qilinadi.
Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 25 Iyun 2008, 06:57:45
Diakritik belgilar
   Arab tilida unli tovushlar yo’q. Buning o’rniga qisqa unlilarni ifodalash uchun harakatlar ishlatiladi.

1. فتحةfatha: ( َ) . Qisqa "œa" unlisini ifodalaydi, harflarning ustiga qo’yiladi: أَ بَ تَ ثَ جَ حَ

 كسرة .2 - kasra: ( ِ) . Qisqa "œi" unlisini ifodalaydi, harflarning ostiga qo’yiladi:إِ بِ تِ ثِ جِ حِ

ضمة .3 - zamma: ( ُ) . Qisqa "œu" unlisini ifodalaydi:  أُ بُ تُ ثُ جُ حُ
 
  سكون .4 - sukun: ( ْ) . Harakatsiz harflarning ustiga qo’yilib, shu harfning hech qanday unli tovush bilan talaffuz qilinmasligini, shu harfda bir oz to’xtalib o’tish kerakligini bildiradi: أْ بْ تْ ثْ جْ حْ

 شدة .5- shadda yoki tashdid: ( ّ). Arab tilida ikkita bir xil harf ketma-ket yozilmaydi. Shu sababli bunday o’rinda bir harfning ustiga ushbu tashdid belgisini qo’yish bilan uning 2 ta ekanligi ifodalanadi: دَرَّسَ — "œdarrosa", الصَّبِيّ — "œas-sobiyyu".

6. مدة - madda: ( ~) . Bu belgi cho’ziq "œa" unlisini ifodalash uchun ishlatiladi: جآءَ — "œjaaa-a".
Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 27 Iyun 2008, 17:52:03
أَحْمَدٌ هَادِي مَقْصُودِيٌّ

أَلدُّرُوسُ الشِّفَاهِيَةُ

٢-١

كِتَاب

سَنَةٌ  ١٤١٣ - ١٩٩٢
طَشْقَنْدُبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلدَّرْسُ الأَوَّلُ  §١
أَلأَسْمَاءُ الْمُذَكَّرُ
Muzakkar (erkak jinsiga mansub) ismlar

هُوَ    – u 
 هُمْ – ular                                                                         
أَنْتَ – sen
اَنْتُمْ  – sizlar                                                
أَنَا   – men
نَحْنُ   – biz 
كَبِيرٌ – katta
كِبَارٌ – katta(narsa yoki kishi) lar
صَغِيرٌ – kichik
صَغِيرٌ– kichik (narsa yoki kishi)lar
طَوِيلٌ – uzun
طِوَالٌ   – uzun (narsa yoki kishi)lar
قَصِيرٌ – qisqa
قِصَارٌ – qisqa (narsa yoki kishi)lar

أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar

Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هُوَ كَبِيرٌ  °  هُمْ كِبَارٌ °  أَنْتَ صَغِيرٌ °  أَنْتُمْ صِغَارٌ °  أَنَا طََوِيلٌ  ° نَحْنُ طِوَالٌ ° هُوَ قَصِيرٌ  ° أَنْتُمْ طِوَالٌ ° أَنَا كَبِيرٌ  ° نَحْنُ كِبَارٌ هُمْ قِصَارٌ °  أَنْتَ طَوٍيلٌ 
° أَنْتُمْ طِوَالٌ ° أَنَا كَبِيرٌ  ° نَحْنُ كِبَارٌ

Izoh: أَنَا dagi ikkinchi ا- alif cho'zish uchun emas, so'z shaklini boshqa so'zlardan farqlash uchun qo'yilgan.
Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 29 Iyun 2008, 07:57:52
أَلدَّرْسُ الثَانِي   § ٢ 
أَلأَسْمَاءُ الْمُؤَنَثُ
   
Muannas (ayol jinsiga mansub) ismlar

هِيَ – u (qiz, ayol)
هُنَّ – ular (qiz, ayol)
أَنْتِ – sen
أَنْتُنَّ – sizlar
أَنَا - men
نَحْنُ – biz
كَبِيرَةٌ – katta (qiz yoki ayol)
كَبِيرَاتٌ – kattalar
صَغِيرَةٌ – kichik
صَغِيرَاتٌ – kichiklar
طَوِيلَةٌ – uzun
طَوِيلَاتٌ – uzunlar
قَصِيرَةٌ – kalta, qisqa
قَصِيرَاتٌ – kaltalar
 
   
أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar

Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هِيَ كَبِيرَةٌ °  هُنَّ كَبِيرَاتٌ °  أَنْتِ صَغِيرَةٌ °  أَنْتُنَّ صَغِيرَاتٌ °
 أَنَا طَوِيلَةٌ ° نَحْنُ طَوِيلاَتٌ °  هِيَ قَصِيرَةٌ °  هُنَّ قَصِيرَاتٌ °
أَنْتِ طَوِيلَةٌ °  أَنْتُنَّ طَوِيلاَتٌ ° أَنَا كَبِيرَةٌ °  نَحْنُ كَبِيرَاتٌ
Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 30 Iyun 2008, 03:26:36
أَلدَّرْسُ الثَّالِثُ        §  ٣
Uchinchi dars

هَذَا – bu (erkak jinsiga nisbatan)
هَذِهِ – bu (ayol jinsiga nisbatan)
هَؤُلاَءِ – bular (har ikkala jinsga)
ذَاكَ – ana u (erkak jins)
تِلْكَ – ana u (ayol jins)
أُولَئِكَ – ana ular, o’shalar (har ikkala jinsga)
غَنِيٌّ – boy
أَغْنِيَاءُ – boylar 
فَقِيرٌ – kambag’al
فُقَرَاءُ – kambag’allar
رَجُلٌ – kishi, erkak
رِجَالٌ – kishilar
إِمْرَأَةٌ – ayol
نِسَاءٌ – ayollar
هَذَا الرَّجُلُ – bu kishi (erkak)dir
هَؤُلاَءِ الرِّجَالُ – bular kishilardir
هَذِهِ الْمَرأَةُ – bu ayoldir
هَؤُلاَءِ النِّسَاءُ – bular ayollardir
ذَاكَ الرَّجُلُ – ana u kishidir
أُولَئِكَ الرِّجَالُ – ana ular kishilardir
تِلْكَ الْمَرْ أَةُ – ana u ayoldir
أُولَئِكَ النِّسَاءُ – ana ular ayollardir

أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّة
Arabcha jumlalar

Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

°    هَذَا الرَّجُلُ غَنِيٌّ °  هَؤُلاَءِ الرِّجَالُ أَغْنِيَاءُ  °  هَذِهِ الْمَرْ أَةُ غَنِيَّةٌ
هَؤُلاَءِ النِّسَاءُ غَنِيَّاتٌ °  ذَاكَ الرَّجُلُ فَقِيرٌ °  أُولَئِكَ الرِّجَالُ فُقَرَاءُ °
تِلْكَ الْمَرْ أَةُ فَقِيرَةٌ °  أُولَئِكَ النِّسَاءُ فَقِيرَاتٌ °  هَذَا الرَّجُلُ كَبِيرٌ °
هَؤُلاَءِ الرِّجَالُ كِبَارٌ °  هَذِهِ الْمَرْ أَةُ صَغِيرَةٌ °  هَؤُلاَءِ النِّسَاءُ صَغِيرَاتٌ  °
ذَاكَ الرَّجُلُ طَوِيلٌ ° أُولَئِكَ الرِّجَالُ طِوَالٌ °  تِلْكَ الْمَرْ أَةُ قَصِيرَةٌ °
أُولَئِكَ النِّسَاءُ قَصِيرَاتٌ
Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 01 Iyul 2008, 09:20:49
أَلدَّرْسُ الرَّابِعُ    §  ٤
To'rtinchi dars
 
 
إِنْسَانٌ – inson
أُنَاسُ ,أَلنِّاسُ – insonlar
شَيْخٌ – chol, qariya
شُيُوخُ - chollar
عَجُوزٌ – kampir
عَجَائِزُ – kampirlar
شَابٌّ – yigit, o’spirin
شُبَّانُ – yigitlar
صَبِيٌ – yosh bola
صِبْيَانُ – yosh bolalar
وَلَدٌ – bola
أَوْلاَدُ - bolalar
خَادِمٌ – xizmatkor
خُدَّامُ – xizmatkorlar
عَالِمٌ – olim
عُلَمَاءُ – olimlar
جَاهِلٌ – nodon, ilmsiz
جُهَلاَءُ – nodonlar
شَابَّةٌ – o’spirin qiz
صَبِيَّةٌ – yosh qizcha
خَادِمَةٌ – xizmatkor ayol
 
أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar

Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هَذَا الإِنْسَانُ شَيْخٌ °  هَؤُلاَءِ النَّاسُ شُيُوخٌ ° ذَاكَ الشَّيْخُ عَالِمٌ °
أُلَئِكَ الشُّيُوخُ عُلَمَاءُ ° تِلْكَ الْعَجُوزُ جَاهِلَةٌ °  أُلَئِكَ الْعَجَائِزُ جَاهِلاَتٌ °
هَذَا الْوَلَدُ صَبِيٌّ °  هَؤُلاَءِ الأَوْلاَدُ صِبْيَانُ °  تِلْكَ الصَّبِيَّةُ جَاهِلَةٌ °
أُلَئِكَ الصَّبِيَّاتُ جَاهِلاَتٌ ° هَذَا الْخَادِمُ شَابٌّ °  هَؤُلاَءِ الْخُدَّامُ شُبَّانٌ °
تِلْكَ الْخَادِمَةُ شَابَّةٌ  °  أُلَئِكَ الْخَادِمَاتُ شَابَّاتٌ °  هُوَ شَابٌّ °
هُمْ شُبَّانٌ °  هِيَ شَابَّةٌ °  هُنَّ شَابَّاتٌ °  أَنْتَ صَبِيٌّ °  أَنْتُمْ صِبْيَانٌ  °
أَنْتِ صَبِيَّةٌ °  أَنْتُنَّ صَبِيَّاتٌ °  أَنَا شَيْخٌ °  نَحْنُ شُيُوخٌ °  هُوَ خَادِمٌ  °
هُمْ خُدَّامٌ °  هِيَ خَادِمَةٌ °  هُنَّ خَادِمَاتٌ °  أَنْتَ عَالِمٌ °  أَنْتُمْ عُلَمَاءُ °
أَنْتِ عَالِمَةٌ °  أَنْتُنَّ عَالِمَاتٌ °  أَنَا جَاهِلٌ °  نَحْنُ جُهَلاَءُ °  أَنَا جَاهِلَةٌ °
نَحْنُ جَاهِلاَتٌ °  هَذَا الرَّجُلُ شَيْخٌ °  هَؤُلاَءِ الرِّجَالُ شُيُوخٌ ° 
هَذِهِ الْمَرْ أَةُ عَجُوزٌ °  هَؤُلاَءِ النِّسَاءُ عَجَائِزٌٌ
Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 04 Iyul 2008, 05:29:03
أَلدَّرْسُ الْخَامِسُ     §  ٥
Beshinchi dars
 
عَاقِلٌ – aqlli
عُقَلاَءُ – aqllilar
سَفِيهٌ – aqlsiz, nodon
سُفَهَاءُ – aqlsizlar
ذَكِيٌّ – ziyrak
أَذْكِيَاءُ – ziyraklar
غَبِيٌّ – ahmoq, befarosat
أَغْبِيَاءُ – ahmoqlar
سَمِينٌ – semiz
سِمَانٌ – semizlar
نَحِيفٌ – ozg’in, oriq
نِحَافٌ – ozg’inlar
قَوِيٌّ – kuchli
أَقْوِيَاءُ - kuchlilar
ضَعِيفٌ – zaif, kuchsiz
ضُعَفَاءُ – zaiflar
صَحِيحٌ – sog’lom
أَصِحَّاءُ – sog’lomlar
مَرِيضٌ – kasal
مَرْضَي – kasallar

أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar

Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هُوَ عَاقِلٌ °  هُمْ عُقَلاَءُ °  هِيَ سَفِيهَةٌ °  هُنَّ سَفِيهَاتٌ °
  أَنْتَ ذَكِيٌّ ° أَنْتُمْ أَذْكِيَاءُ °  أَنْتِ غَبِيَّةٌ °  أَنْتُنَّ غَبِيَّاتٌ ° 
أَنَا سَمِينٌ °  نَحْنُ سِمَانٌ °   هَذَا الرَّجُلُ سَمِينٌ  ° 
هَؤُلاَءِ الرِّجَالُ سِمَانٌ °  هَذِهِ الْمَرْ أَةُ نَحِيفَةٌ °
هَؤُلاَءِ النِّسَاءُ نَحِيفَاتٌ ° ذَاكَ الرَّجُلُ قَوِيٌّ °
 أُلَئِكَ الرِّجَالُ أَقْوِيَاءُ ° تِلْكَ الْمَرْ أَةُ ضَعِيفَةٌ ° 
أُلَئِكَ النِّسَاءُ ضَعِيفَاتٌ °  هَذَا الإِنْسَانُ صَحِيحٌ °
هَؤُلاَءِ النَّاسُ أَصِحَّاءُ °  ذَاكَ الإِنْسَانُ مَرِيضٌ °
 أُلَئِكَ النَّاسُ مَرْضَي° هَذَا الشَّيْخُ عَاقِلٌ ° 
هَؤُلاَءِ الشُّيُوخُ عُقَلاَءُ °  تِلْكَ الْعَجُوزُ سَفِيهَةٌ °
أُلَئِكَ الْعَجَائِزُ سَفِيهَاتٌ °  هَذَا الشَّابُّ ذَكِيٌّ °
 هَؤُلاَءِ الشُّبَّانُ أَذْكِيَاءُ ° هَذَا الصَّبِيُّ سَمِينٌ ° 
هَؤُلاَءِ الصِبْيَانُ سِمَانٌ °  ذَاكَ الْوَلَدُ قَوِيٌّ °
أُلَئِكَ الأَوْلاَدُ أَقْوِيَاءُ °  هَذَا الخَادِمُ صَحِيحٌ °
 هَؤُلاَءِ الْخُدَّامُ  أَصِحَّاءُ ° هَذِهِ الْخَادِمَةُ مَرِيضَةٌ °
هَؤُلاَءِ الخَادِمَاتُ مَرِيضَاتٌ °  هُوَ قَوِيٌّ ° هُمْ أَقْوِيَاءُ ° 
هِيَ ضَعِيفَةٌ °  هُنَّ ضَعِيفَاتٌ °  أَنْتَ صَحِيحٌ °
 أَنْتُمْ أَصِحَّاءُ ° أَنْتِ مَرِيضَةٌ °  أَنْتُنَّ مَرِيضَاتٌ ° 
أَنَا صَحِيحٌ °  نَحْنُ  أَصِحَّاءُ 
Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 04 Iyul 2008, 05:55:01
أَلدَّرْسُ الْسَّادِسُ       § ٦
Oltinchi dars

صَدِيقٌ – do’st
أَصْدِقَاءُ – do’stlar
عَدُوٌّ – dushman
أَعْدَاءُ – dushmanlar
جَارٌ – qo’shni
جِيرَانُ – qo’shnilar
ضَيفٌ – mehmon
ضُيُوفُ – mehmonlar 
صَدِيقَةٌ – do’st qiz, dugona
عَدُوَّةٌ – dushman ayol
جَارَةٌ – qo’shni ayol
ضَيْفَةٌ – mehmon ayol
ـهُ – uning (erkak)
ـهُـمْ – ularning (erkak)
ـهـَا – uning (ayol)
ـهـُنَّ – ularning (ayol)
ـكَ – sening (erkak)
ـكـُمْ – sizlarning (erkak)
ـكِ – sening (ayol)
ـكـُنَّ – sizlarning (ayol)
يْ – mening (har ikkala jins)
ـنـَا – bizning (har ikkala jins)
صَدِيقُهُ – uning do’sti
صَدِيقُهُمْ – ularning do’sti
صَدِيقُهَا – u (ayol)ning do’sti
صَدِيقُهُنَّ – u (ayol)larning do’sti
صَدِيقُكَ – sening do’sting
صَدِيقُكُمْ – sizlarning do’stingiz
صَدِيقُكِ – sening (ayol) do’sting
صَدِيقُكُنَّ – siz (ayol)larning do’stingiz
صَدِيقِي – do’stim
صَدِيقُنَا – do’stimiz
عَدُوُّهُ – uning dushmani
عَدُوُّهُمْ – ularning dushmani
جَارُهُ – uning qo’shnisi
جَارُهُمْ – ularning qo’shnisi
ضَيْفُهُ – uning mehmoni
ضَيْفُهُمْ – ularning mehmoni
أَصْدِقَاءُهُ – uning do’stlari
أَعْدَاءُهُ – uning dushmanlari
جِيرَانُهُ – uning qo’shnilari
ضُيُوفُهُ – uning mehmonlari

أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar

Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

صَدِيقُهُ غَنِيٌّ °  أَصْدِقَاءُهُ  أَغْنِيَاءُ °  صَدِيقَتُهَا فَقِيرَةٌ °
 صَدِيقَاتُهُنَّ فَقِيرَاتٌ ° صَدِيقُكَ شَيْخٌ °  أَصْدِقَاؤُكُمْ شُيُوخٌ ° 
صَدِيقَتُكَ عَجُوزٌ °  صَدِيقَاتُكُنَّ عَجَائِزُ ° صَدِيقِي شَابٌّ ° 
أَصْدِقَائِي شُبَّانٌ °  صَدِيقَتِي شَابَّةٌ °  صَدِيقَاتُنَا شَابَّاتٌ °
عَدُوُّهُ جَاهِلٌ °  أَعْدَاءُهُمْ جُهَلاَءُ °  عَدُوَّتُهَا سَفِيهَةٌ °
 عَدُوَّاتُهُنَّ سَفِيهَاتٌ ° عَدُوُّكَ غَبِيٌّ °  أَعْدَاؤُكُمْ أَغْبِيَاءُ ° 
عَدُوَّتُكَ ضَعِيفَةٌ °  عَدُوَّاتُكُنَّ ضَعِيفَاتٌ ° عَدُوِّي مَرِيضٌ °
أَعْدَاؤُنَا مَرْضَي ° جَارُهُ عَاقِلٌ °  جِيرَانُهُمْ عُقَلاَءُ °
 جَارَتُكَ ذَكِيَّةٌ ° جَارَاتُكُنَّ ذَكِيَّاتٌ °  جَارِي مَرِيضٌ ° 
جِيرَانُنَا سِمَانٌ °  جَارَتِي سَفِيهَةٌ ° جَارَاتِي سَفِيهَاتٌ ° 
 ضَيْفُهُ قَوِيٌّ °  ضُيُوفُهُمْ أَقْوِيَاءُ ° ضَيْفَتُكَ صَحِيحَةٌ °
ضَيْفَاتُكُمْ صَحِيحَاتٌ °  ضَيْفِي عَالِمٌ °  ضُيُوفُنَا عُلَمَاءُ °
 ضَيْفَتِي جَاهِلَةٌ ° ضَيْفَاتِي جَاهِلاَتٌ °  وَلَدُهُ ذَكِيٌّ ° 
أَوْلاَدُهُمْ أَذْكِيَاءُ °  وَلَدُكَ سَمِينٌ ° أَوْلاَدُكَ سِمَانٌ ° 
وَلَدِي قَوِيٌّ °  أَوْلاَدُنَا أَقْوِيَاءُ °  خَادِمُهُ سَفِيهٌ °
خُدَّامُهُمْ سُفَهَاءُ °  خَادِمَتُهَا ذَكِيَّةٌ °  خَادِمَاتُهُنَّ ذَكِيَّاتٌ °
 خَادِمُكَ غَبِيٌّ ° خُدَّامُكُمْ أَغْبِيَاءُ °  خَادِمَتُكِ سَمِينَةٌ ° 
خَادِمَاتُكُنَّ سَمِينَاتٌ °  خَادِمِي قَوِيٌّ ° خُدَّامُنَا أَقْوِيَاءُ ° 
خَادِمَتِي عَاقِلَةٌ °  خَادِمَاتُنَا عَاقِلاَتٌ °  هُوَ صَدِيقِي °
هُمْ أَصْدِقَاؤُنَا °  أَنْتَ عَدُوُّهُ °  أَنْتُمْ أَعْدَاؤُهُمْ °
 أَنَا صَدِيقُكَ ° نَحْنُ أَصْدِقَاؤُكُمْ °  هُوَ جَارُكَ ° 
 هُمْ جِيرَانُكُمْ °  أَنْتَ ضَيْفِي ° أَنْتُمْ ضُيُوفُنَا ° 
أَنَا جَارُكَ  °  نَحْنُ جِيرُانُكُمْ  °   
Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 05 Iyul 2008, 15:55:56
أَلدَّرْسُ السَّابِعُ        § ٧
Yettinchi dars

أَبُو – ota
ءَابَاءُ – otalar
أُمٌّ – ona
أُمَّهَاتُ – onalar
إِبْنٌ – o’g’il
أَبْنَاءُ – o’g’illar
إِبنَةٌ – qiz
بَنَاتُ – qizlar
أَخُو – aka-uka
إِخْوَةٌ – aka-ukalar
أُخْتٌ – opa-singil
أَخَوَاتُ – opa-singillar
جَدٌّ – buva, bobo
أَجْدَادُ – buvalar
جَدَّةٌ – buvi
جَدَّاتٌ – buvilar
زَوْجٌ – er
أَزْوَاجُ – erlar
زَوْجَةٌ – xotin
زَوْجَاتُ – xotinlar
خَتَنٌ – kuyov
أَخْتَانُ – kuyovlar
كَنَّةٌ – kelin
كَنَّاتٌ – kelinlar
أَبُو عَلِيٍّ – Alining otasi
أُمُّ وَلِيٍّ – Valining onasi
إِبْنُ مُحَمَّدٍ – Muhammadning o’g’li
إِبْنَةُ مَحْمُودٍ – Mahmudning qizi
أَبُو مَرْيَمَ – Maryamning otasi
أُمُّ زَيْنَبَ – Zaynabning onasi
إِبْنُ خَدِيجَةَ – Xadij(ch)aning o’g’li
إِبْنَةُ عَائِشَةَ – Oishaning qizi
أَبِي – otam
أَبُونَا – otamiz
أَخِي – akam
أَخُونَا – akamiz

أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar

Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

أَبُوهُ غَنِيٌّ °  ءَابَاؤُهُمْ  أَغْنِيَاءُ °  ءَابَاؤُهُنَّ عُلَمَاءُ °  أَبُوكَ شَيْخٌ °
 ءَابَاؤُكُمْ شُيُوخٌ °  أَبُوكَ شَابٌّ °  ءَابَاؤُكُنَّ شُبَّانٌ °  أَبِي عَاقِلٌ °
  ءَابَاؤُنَا عُقَلاَءُ °  أُمُّهُ غَنِيَّةٌ °  أُمَّهَاتُهُنَّ غَنِيَّاتٌ °  أُمُّهَا عَالِمَةٌ °
أُمَّهَاتُهُنَّ  عَالِمَاتٌ °  أُمُّكَ عَجُوزٌ °  أُمَّهَاتُكُمْ عَجَائِزُ °  أُمُّكِ عَاقِلَةٌ °
 أُمَّهَتُكُنَّ عَاقِلاَتٌ °  أُمِّي عَالِمَةٌ °  أُمَّهَاتُنَا عَالِمَاتٌ °  إِبْنُهُ كَبِيرٌ °
أَبْنَاؤُهُمْ كِبَارٌ °  إِبْنُكَ صَغِيرٌ °  أَبْنَاؤُكُمْ صِغَارٌ °  إِبْنِي عَاقِلٌ °
أَبْنَائِي عُقَلاَءُ °  إِبْنَتُهَا ذَكِيَّةٌ °  بَنَاتُهُنَّ ذَكِيَّاتٌ °  إِبْنَتُكِ سَمِينَةٌ °
بَنَاتُكُنَّ سَمِينَاتٌ °  إِبْنَتِي صَحِيحَةٌ °  بَنَاتُنَا صَحِيحَاتٌ ° أَخُوهُ قَوِيٌّ °
إِخْوَتُهُمْ أَقْوِيَاءُ °  أُخْتُكَ ضَعِيفَةٌ °  أَخَوَاتُكُمْ ضَعِيفَاتٌ °  جَدِّي شَيْخٌ °
أَجْدَادِي شُيُوخٌ °  جَدَّتِي عَجُوزٌ °  جَدَّاتِي عَجَائِزُ °  زَوْجُهَا غَنِيٌّ °
أَزْوَاجُهُنَّ أَغْنِيَاءُ °  زَوْجَتُكَ عَالِمَةٌ °  زَوْجَاتُكُمْ عَالِمَاتٌ ° 
خَتَنُ وَلِيٍّ فَقِيرٌ °  أَخْتَانُ وَلِيٍّ فُقَرَاءُ °  كَنَّةُ عَلِيٍّ جَاهِلَةٌ °
كَنَّاتُ عَلِيٍّ جَاهِلاَتٌ °  أَبُو مَرْيَمَ عَاقِلٌ °  أُمُّ زَيْنَبَ عَاقِلَةٌ °
إِبْنُ خَدِيجَةَ ذَكِيٌّ °  أَبْنَاؤُ خَدِيجَةَ  أَذْكِيَاءُ °  إِبْنَةُ عَائِشَةَ غَبِيَّةٌ °
بَنَاتُ عَائِشَةَ غَبِيَّاتٌ °  أَخِي سَمِينٌ °  إِخْوَتُنَا سِمَانٌ ° 
أُخْتُ وَلِيٍّ نَحِيفَةٌ °  أَخَوَاتُ وَلِيٍّ نَحِيفَاتٌ °  جَدُّ مُحَمَّدٍ قَوِيٌّ °
أَجْدَادُ مُحَمَّدٍ أَقْوِيَاءُ ° جَدَّةُ مُحَمَّدٍ ضَعِيفَةٌ °  جَدَّاتُ مَحْمُودٍ ضَعِيفَاتٌ °
زَوْجُ فَاطِمَةَ صَحِيحٌ °  زَوْجَةُ شَرِيفٍ مَرِيضَةٌ °  خَتَنُ عَارِفٍ غَنِيٌّ °
أَخْتَانُ عَارِفٍ أَغْنِيَاءُ °  كَنَّةُ ظَرِيفٍ فَقِيرَةٌ °  كَنَّاتُ ظَرٍيفٍ فَقِيرَاتٌ °
هُوَ أَبُوكَ °  هُمْ ءَابَاؤُكُمْ °  هِيَ أُمُّكِ °  هُنَّ أُمَّهَاتُكُنَّ °  أَنْتَ إِبْنُهُ  °
أَنْتُمْ أَبْنَاؤُكُمْ °  أَنْتِ إِبْنَتُهَا °  أَنْتُنَّ بَنَاتُهُنَّ °  أَنَا أَخُوكَ °
 نَحْنُ إِخْوَتُكُمْ °  هِيَ أُخْتِي °  هُنَّ أَخَوَاتِي °  هُوَ جَدِّي °
هُمْ أَجْدَادِي °  هِيَ جَدَّتِي °  هُنَّ جَدَّاتُنَا °
 زَيْدُ  بْنُ  بَكْرٍ صَدِيقِي °  أَبِي عَلِيُّ  بْنُ مَحْمُودٍ °
  أَنْتَ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَارِفٍ °  أَنَا بْنُ شَاكِرِ بْنِ ذَاكِرٍ °
هِيَ ابْنَةُ عَلِيَّ بْنِ مَحْمُودٍ °  أَنْتِ ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ بَكْرٍ °
أَنَا ابْنَةُ مَحْمُودِ بْنِ حَمَّادٍ °  أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نِظَامِ بْنِ عَيْنِ بْنِ مَقْصُودٍ
Nom: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 07 Iyul 2008, 02:27:12
أَلدَّرْسُ الثَّامِنُ        § ٨
Sakkizinchi dars

أُسْتَاذٌ (usta:zun)– ustoz, o’qituvchi
أَسَاتِيذُ (asa:ti:zu)– ustozlar
تِلْمِيذٌ (tilmi:zun)– o’quvchi, shogird
تَلاَمِيذُ (tala:mi:zu)– o’quvchilar
طَبِيبٌ (tobi:bun)– tabib
أَطِبَّاءُ (atibba:u)– tabiblar
تَاجِرٌ (ta:jirun)– savdogar
تُجَّارٌ (tujja:run)– savdogarlar
صَانِعٌ (so:ni’un)– hunarmand
صَنَعَةٌ (sona’atun)– hunarmandlar
مَاهِرٌ (ma:hirun)– usta
مَهَرَةٌ (maharotun)– ustalar
صَالِحٌ (so:lihun)– solih, ezgu kishi
صُلَحَاءُ (sulaha:u)– solihlar
فَاسِقٌ (fa:siqun)– fosiq, gunohkor
فَسَقَةٌ (fasaqotun)– fosiqlar
سَخِيٌّ (saxiyyun)– saxiy
أَسْخِيَاءُ (asixxa:u)– saxiylar
بَخِيلٌ (baxi:lun)– baxil
بُخَلاَءُ (buxola:u)– baxillar
عَادِلٌ (‘a:dilun)– odil, adolatli
عُدُولٌ (‘udu:lun)– odillar
ظَالِمٌ (zo:limun)– zolim, zulmkor
ظَلَمَةٌ (zolamatun)– zolimlar
أُسْتَاذُ هَذَا التِّلْمِيذِ (usta:zu ha:zat-tilmi:zi  )– bu o’quvchining ustozi
أَسَاتِيذُ هَؤُلاَءِ التَّلاَمِيذِ (asa:ti:zu ha:ula:it-tala:mi:zi)– bu o’quvchilarning ustozlari
تِلْمِيذُ ذَاكَ الأُسْتَاذِ (tilmi:zu za:kal-usta:zi)– ana u o’qituvchining o’quvchisi
تَلاَمِيذُ أُلَئِكَ الأَسَاتِيذِ (tala:mi:zu ula:ikal-asa:ti:zi)– ana u o’qituvchilarning o’quvchilari

Izoh: Bu yerda _ : _ belgisi biroz cho'zishni, (') belgisi esa ayn tovushini (o'zbek tilida talaffuzi ayirish belgisiga yaqin) bildiradi.


أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar

Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

أُسْتَاذُ هَذَا التِّلْمِيذِ شَيْخٌ °  أَسَاتِيذُ هَؤُلاَءِ التَّلاَمِيذِ شُيُوخٌ °
تِلْمِيذُ ذَاكَ الأُسْتَاذِ شَابٌّ °  تَلاَمِيذُ أُولَئِكَ  الأَسَاتِيذِ شُبَّانٌ °
أَبُو هَذَا الرَّجُلِ صَالِحٌ °  ءَابَاءُ هَؤُلاَءِ الرِّجَالِ صُلَحَاءُ °
أُمُّ هَذِهِ الْمَرْأَةِ صَالِحَةٌ °  أُمَّهَاتُ هَؤُلاَءِ النِّسَاءِ صَالِحَاتٌ °
إِبْنُ ذَاكَ الرَّجُلِ فَاسِقٌ °  أَبْنَاؤُ أُولَئِكَ الرِّجَالِ فَسَقَةٌ °
أَخُو هَذَا الرَّجُلِ سَخِيٌّ °  إِخْوَةُ هَؤُلاَءِ الرِّجَالِ أَسْخِيَاءُ °
أُخْتُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ بَخِيلَةٌ °  أَخَوَاتُ أُولَئِكَ النِّسَاءِ بَخِيلاَتٌ °
زَوْجُ هَذِهِ الْمَرْ أَةِ عَادِلٌ °  أَزْوَاجُ هَؤُلاَءِ النِّسَاءِ عُدُولٌ °
زَوْجَةُ ذَاكَ الرَّجُلِ ظَالِمَةٌ °  زَوْجَاتُ أُولَئِكَ الرِّجَالِ ظَالِمَاتٌ °
أَبُو هَذَا الطَّبِيبِ غَنِيٌّ °  ءَابَاءُ هَؤُلاَءِ الأَطِبَّاءِ  أَغْنِيَاءُ °
أَجُو ذَاكَ التَّاجِرِ صَانِعٌ °  إِخْوَةُ  أُولَئِكَ التُّجَّارِ صَنَعَةٌ °
صَدِيقُ هَذَا الصَّانِعِ مَاهِرٌ °  أَصْدِقَاؤُ هَؤُلاَءِ الصَّنَعَةِ  مَهَرَةٌ °
عَدُوُّ ذَاكَ التَّاجِرِ صَانِعٌ °  أَعْدَاؤُ أُولَئِكَ التُّجَّارِ صَنَعَةٌ °
أُسْتَاذُ هَذَا الْوَلَدِ عَالِمٌ °  أَسَاتِيذُ هَؤُلاَءِ الأَوْلاَدِ عُلَمَاءُ °
تِلْمِيذُ ذَاكَ الأُسْتَاذِ ذَكِيٌّ °  تَلاَمِيذُ أُولَئِكَ الأَسَاتِيذِ أَذْكِيَاءُ °
هَذَا الأُسْتَاذُ كَبِيرٌ °  هَؤُلاَءِ الأَسَاتِيذِ كِبَارٌ °  ذَاكَ التِّلْمِيذُ صَغِيرٌ  °
أُولَئِكَ التَّلاَمِيذُ صِغَارٌ °  هَذَا الطَّبِيبُ مَاهِرٌ °  هَؤُلاَءِ الأَطِبَّاءُ مَهَرَةٌ °
ذَاكَ التَّاجِرُ غَنِيٌّ °  أُولَئِكَ التُّجَّارُ أَغْنِيَاءُ °  هَذَا الصَّانِعُ فَقِيرٌ ° 
هَؤُلاَءِ الصَّنَعَةُ فُقَرَاءُ °  هَذَا الْعَالِمُ صَالِحٌ ° ذَاكَ الْجَاهِلُ فَاسِقٌ °
هَذِهِ الْمَرْ أَةُ صَالِحَةٌ °  تِلْكَ الْمَرْ أَةُ فَاسِقَةٌ °  هَذَا الإِنْسَانُ سَخِيٌّ °
هَؤُلاَءِ النَّاسُ أَسْخِيَاءُ °  ذَاكَ الْغَنِيُّ بَخِيلٌ °  أُلَئِكَ الأَغْنِيَاءُ  بُخَلاَءُ °
أُسْتَاذِي صَالِحٌ °  أَسَاتِيذُنَا صُلَحَاءُ °  تِلْمِيذُكَ عَالِمٌ °  تَلاَمِيذُكُمْ عُلَمَاءُ °
أَبُوهُ طَبِيبٌ °  ءَابَاؤُهُمْ أَطِبَّاءُ °  أَخِي تَاجِرٌ ° إِخْوَتُنَا تُجَّارٌ °
جَدُّكَ صَانِعٌ °  أَجْدَادُكُمْ صَنَعَةٌ °  هُوَ صَالِحٌ °  هُمْ صُلَحَاءُ °
هِيَ عَادِلَةٌ °  هُنَّ عَادِلاَتٌ °  أَنْتَ سَخِيٌّ °  أَنْتُمْ أَسْخِيَاءُ °
أَنْتِ بَخِيلَةٌ °  أَنْتُنَّ بَخِيلاَتٌ °  أَنَا طَبِيبٌ °  نَحْنُ أَطِبَّاءُ °
أَنَا طَبِيبَةٌ °  نَحْنُ طَبِيبَاتٌ
Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 08 Iyul 2008, 23:29:45
أَلدَّرْسُ التَّاسِعُ       Â§ ٩
To'qqizinchi dars

إِمَامٌ (ima:mun)— imom
أَئِمَّةٌ (aimmatun)— imomlar
مُعَلِّمٌ (mu’allimun)— muallim, o’rgatuvchi
مُعَلِّمُونَ (mu’alimuna)— muallimlar
مُدَرِّسٌ (mudarrisun)— mudarris, dars beruvchi
مُدَرِّسُونَ (mudarrisu:na)— mudarrislar
مُؤَذِّنٌ (muazzinun)— muazzin, azon aytuvchi
مُؤَذّنُونَ (muazzinu:na)— muazzinlar
مُتَكَبِّرٌ (mutakabbirun)— takabbur, kibrli
مُتَكَبِّرُونَ (mutakabbiru:na)— takabburlar
مُتَوَاضِعٌ (mutava:zi’un)— kamtar, tavoze’li
مُتَوَاضِعُونَ (mutava:zi’u:na)— kamtarlar
مَسْرُورٌ (masru:run)— xursand, shod
مَسْرُورُونَ (masru:ru:na)— xursandlar
مَحْزُونٌ (mahzu:nun)— xafa
مَحْزُونُونَ (mahzu:nu:na)— xafalar
مُجْتَهِدٌ (mujtahidun)— tirishqoq
مُجْتَهِدُونَ (mujtahidu:na)— tirishqoqlar
كَسْلاَنٌ (kasla:nun)— dangasa, yalqov
كُسَالَي (kusa:la:)— dangasalar
صَادِقٌ (so:diqun)— rostgo’y
صَادِقُونَ (so:diqu:na)— rostgo’ylar
كَاذِبٌ (ka:zibun)— yolg’onchi
كَاذِبُونَ (ka:zibu:na)— yolg’onchilar
أَلإِمَامُ  الْعَالِمُ (al-ima:mul ‘a:limu)— olim imom
إِمَامٌ عَالِمٌ (ima:mun ‘a:limun)— olim imomdir
أَلأَئِمَّةُ الْعُلَمَاءُ (al-aimmatul ‘ulama:u)— olim imomlar
أَئِمَّةٌ عُلَمَاءُ (aimmatun ‘ulama:u)— olim imomlardir
أَلْمُعَلِّمُ الْمُجْتَهِدُ (al-mu’allimul mujtahidu)— tirishqoq muallim
الْمُعَلِّمُونَ الْمُجْتَهِدُونَ (al-mu’allimu:nal mujtahidu:na)— tirishqoq muallimlar
أَلْمُؤَذِّنُ الْكَسْلاَنُ (al-muazzinul kasla:nu)— dangasa muazzin
أَلْمُؤَذِّنُونَ الْكُسَالَي (al-muazzinu:nal kusa:la:)— dangasa muazzinlar
أَلإِنْسَانُ الْعَاقِلُ (al-insa:nul ‘a:qilu)— aqlli inson
أَلنَّاسُ الْعُقَلاَءُ (an-na:sul ‘uqola:u)— aqlli insonlar
أَلشَّيْخُ الْكَبِيرُ (ash-shayxul kabi:ru)— (yoshi) katta qariya
أَلشُّيُوخُ الْكِبَارُ (ash-shuyu:xul kiba:ru)— (yoshi) katta qariyalar
أَلْوَلَدُ الصَّغِيرُ (al-valadus-sog’i:ru)— kichkina bola
أَلأَوْلاَدُ الصِّغَارُ (al-avla:dus-sig’o:ru)— kichkina bolalar
أَلطَّبِيبُ الْمَاهِرُ (at-tobi:bul ma:hiru)— usta(mohir) tabib
اَلأَطِبَّاءُ الْمَهَرَةُ (al-atibba:ul maharotu)— usta tabiblar
أَلتَّاجِرُ الْغَنِيُّ (at-ta:jirul g’oniyyu)— boy tijoratchi
أَلتُّجَّارُ الأَغْنِيَاءُ (at-tujja:rul ag’niya:u)— boy tijoratchilar

Izoh: Bu yerda _ : _ belgisi biroz cho'zishni, (') belgisi esa ayn tovushini (o'zbek tilida talaffuzi ayirish belgisiga yaqin) bildiradi.

Eslatma: transkripsiyada arab tilining o'zigagina xos bo'lgan barcha harflar o'zbek tili yozuvidagi muayyan harflar bilan belgilangan. Masalan, arab tilida 4 ta "z", 3 ta "s", 2 ta "t", 2 ta "h" harfi mavjud. Ularni to'g'ri talaffuz qilish uchun ushbu darslarning boshidagi arab harflari ta'rifiga qarang.   

أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar

Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هَذَا الرَّجُلُ  إِمَامٌ عَالِمٌ °  ذَاكَ الإِمَامُ الْعَالِمُ غَنِيٌّ °
  هَؤُلاَءِ الرِّجَالُ أَئِمَّةٌ عُلَمَاءُ °  أَلأَئِمَّةٌ الْعُلَمَاءُ أَغْنِيَاءُ °
  ذَاكَ الْمُعَلِّمُ رَجُلٌ عَاقِلٌ °  أُولَئِكَ الْمُعَلِّمُونَ رِجَالٌ عُقَلاَءُ °
 أَلرَّجُلُ الْعَاقِلُ صَالِحٌ ° أَلرِّجَالُ الْعُقَلاَءُ صُلَحَاءُ °
هَذَا الْمُدَرِّسَ أُسْتَاذٌ عَالِمٌ °  أَلأُسْتَاذُ الْعَالِمُ كَبِيرٌ °
 هَؤُلاَءِ الْمُدَرِّسُونَ أَسَاتِيذُ عُلَمَاءُ °  أَلأَسَاتِيذُ الْعُلَمَاءُ كِبَارٌ °
  ذَاكَ الْمُؤَذِّنُ رَجُلٌ غَنِيٌّ °  أَلرَّجُلُ الْغَنِيُّ سَخِيٌّ °
أُولَئِكَ الْمُؤَذِّنُونَ رِجَالٌ أَغْنِيَاءُ °  أَلرَّجُلُ الأَغْنِيَاءُ أَسْخِيَاءُ °
هَذَا الْوَلَدُ مُجْتَهِدٌ °  أَلْوَلَدُ الْمُجْتَهِدُ ذَكِيٌّ °
ذَاكَ الْوَلَدُ ذَكِيٌّ °  أَلْوَلَدُ الْكَسْلاَنُ غَبِيٌّ °
هَذَا الإِمَامُ  رَجُلٌ عَالِمٌ °  أَلرَّجُلُ الْعَالِمُ غَنِيٌّ °
 هَؤُلاَءِ الأَئِمَّةُ رِجَالٌ عُلَمَاءُ °  أَلرِّجَالُ العُلَمَاءُ أَغْنِيَاءُ °
ذَاكَ الرَّجُلُ طَبِيبٌ مَاهِرٌ °  أَلطَّبِيبُ الْمَاهِرُ عَالِمٌ °
أُولَئِكَ الرِّجَالُ أَطِبَّاءُ مَهَرَةٌ °  أَلأَطِبَّاءُ الْمَهَرَةُ عُلَمَاءُ °
  أَلأَئِمَّةُ الأَغْنِيَاءُ صَالِحُونَ °  أَلْمُعَلِّمُونَ الْفُقَرَاءُ كَثِيرُونَ °
أَلْمُدَرِّسُونَ الْمُجْتَهِدُونَ قَلِيلُونَ °  أَلْمُؤَذِّنُونَ الْكُسَالَي كَثِيرُونَ °
أَلرِّجَالُ الْمُتَوَاضِعُونَ عُقَلاَءُ °  هَذَا الرَّجُلُ جَاهِلٌ °
أَلرَّجُلُ الْجَاهِلُ مُتَكَبِّرٌ °  أَلرِّجَالُ الْمُتَكَبِّرُونَ  سُفَهَاءُ  °
أَلرِّجَالُ الْعُقَلاَءُ  مَسْرُورُونَ °  أَلرِّجَالُ الْجُهَلاَءُ مَحْزُونُونَ °
أَلأَغْنِيَاءُ الأَسْخِيَاءُ صُلَحَاءُ °  أَلأَغْنِيَاءُ الْبُخَلاَءُ فَسَقَةٌ °
أَلأَوْلاَدُ الأَذْكِيَاءُ مُجْتَهِدُونَ °  أَلأَولاَدُ الأَغْبِيَاءُ كُسَالَي°
أَلتَّلاَمِيذُ الْكُسَالَي جُهَلاَءُ °  أَلأَطِبَّاءُ الْعُلَمَاءُ صَادِقُونَ °
أَلأَطِبَّاءُ الْجُهَلاَءُ كَاذِبُونَ °  أَلرَّجُلُ الصَّالِحُ إِنْسَانٌ عَاقِلٌ °
أَلرِّجَالُ الصُّلَحَاءُ أُنَاسٌ عُقَلاَءُ °  أَلرَّجُلُ الْفَاسِقُ إِنْسَانٌ سَفِيهٌ °
أَلرِّجَالُ الصُّفَهَاءُ أُنَاسٌ فَسَقَةٌ °  هَذَا الْمُعَلِّمُ رَجُلٌ صَالِحٌ °
هَذِهِ الْمُعَلِّمَةُ إِمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ °  ذَاكَ الْمُدَرِّسُ رَجُلٌ مَحْزُونٌ °
إِمَامُنَا رَجُلٌ صَادِقٌ °  طَبِيبُنَا رَجُلٌ عَالِمٌ °  مُؤَذِّنُونَا رَجُلٌ غَنِيٌّ °
  هَذَا الْمُؤَذِّنُ مُتَكَبِّرٌ °  ذَاكَ الإِمَامُ مُتَوَاضِعٌ °  هَذَا الصَّانِعُ مُجْتَهِدٌ °
ذَاكَ التَّاجِرُ كَسْلاَنٌ °  هُوَ مُتَكَبِّرٌ °  هُمْ مُتَكَبِّرُونَ °  هِيَ مُتَوَاضِعَةٌ °
هُنَّ مُتَوَاضِعَاتٌ °  أَنْتَ مَسْرُورٌ °  أَنْتُمْ مَسْرُورُونَ °  أَنْتِ مَحْزُونَةٌ °
أَنْتُنَّ مَحْزُونَاتٌ °  أَنَا مُجْتَهِدٌ °  نَحْنُ مُجْتَهِدُونَ °  أَنَا كَسْلاَنَةٌ °
نَحْنُ كَسْلاَنَاتٌ °  هُوَ صَادِقٌ °  هُمْ صَادِقُونَ °  هِيَ كَاذِبَةٌ °  هُنَّ كَاذِبَاتٌ °


Qo'shimcha: Hozirgicha o’tilgan darslarda quyidagi so’zlar kelmagan ekan. Lekin mashq ichida kelganligi uchun tarjimasini keltirib o’tildi.

كَثِيرٌ (kasi:run)— ko’p
كَثِيرُونَ   (kasi:ru:na)— ko’plar
قَلِيلٌ (qoli:lun)— oz
قَلِيلُونَ (qoli:lu:na)— ozlar
Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 10 Iyul 2008, 15:54:05
أَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ         § ١٠
O'ninchi dars

خَيَّاطٌ (xoyya:tun)– tikuvchi
خَيَّاطُونَ (xoyya:tu:na)– tikuvchilar
نَجَّارٌ (najja:run)– duradgor
نَجَّارُونَ (najja:ru:na)– duradgorlar
حَدَّادٌ (hadda:dun)– temirchi
خَبَّازٌ (xobba:zun)– nonvoy
قَصَّابٌ (qosso:bun)– qassob
خَفَّافٌ (xoffa:fun)– etikdo’z
حَلاَّقٌ (halla:qun)– sartarosh
قَصَّارٌ (qosso:run)– gazlama oqlovchi, ohorlovchi
فَرَّاشٌ (farro:shun)– farrosh
حَمَّالٌ (hamma:lun)– hammol
دَلاَّلٌ (dalla:lun)– dallol
فَلاَّحٌ (falla:hun)– dehqon
مَلاَّحٌ (malla:hun)– dengizchi, matros
بَطَّالٌ (batto:lun)– ishsiz, bekorchi
خَيَّاطُوهُ (xoyya:tu:hu)– uning tikuvchilari
خَيَّاطُوهُمْ (xoyya:tu:hum)– ularning tikuvchilari
نَجَّارُوكَ (najja:ru:ka)– sening duradgorlaring
نَجَّارُوكُمْ (najja:ru:kum)– sizlarning duradgorlaringiz
حَدَّادِيَّ (hadda:diyya)– mening temirchilarim
حَدَّادُونَا(hadda:du:na)– bizning temirchilarimiz
خَبَّازُو عَلِيٍّ (xobba:zu: ‘Aliyyin)– Alining nonvoylari
قَصَّابُو وَلِيٍّ (qosso:bu: Valiyyin)– Valining qassoblari
خَفَّافُو خَالِدٍ (xoffa:fu: Xo:lidin)– Xolidning etikdo’zlari
حَمَّالُو الْغَنِيِّ (hamma:lul g’oniyyi)– boyning hammollari
حَمَّالُو الأَغْنِيَاءِ (hamma:lul ag’niya:i)– boylarning hammollari
دَلاَّلُو التَّاجِرِ (dalla:lut ta:jiri)– savdogarning dallollari
دَلاَّلُو التُّجَّارِ (dalla:lut tujja:ri)– savdogarlarning dallollari
مُعَلِّمُوهُ (mu’allimu:hu)– uning muallimlari
مُعَلِّمُوهُمْ (mu’allimu:hum)– ularning muallimlari
مُعَلِّمُوكَ (mu’allimu:ka)– sening muallimlaring
مُعَلِّمُوكُمْ (mu’allimu:kum)– sizlarning muallimlaringiz
مُعَلِّمِيَّ (mu’allimiyya)– mening muallimlarim
مُعَلِّمُونَا (mu’allimu:na)– bizning muallimlarimiz

Izoh: Bu yerda _ : _ belgisi biroz cho'zishni, (') belgisi esa ayn tovushini (o'zbek tilida talaffuzi ayirish belgisiga yaqin) bildiradi.

Eslatma: transkripsiyada arab tilining o'zigagina xos bo'lgan barcha harflar o'zbek tili yozuvidagi muayyan harflar bilan belgilangan. Masalan, arab tilida 4 ta "z", 3 ta "s", 2 ta "t", 2 ta "h" harfi mavjud. Ularni to'g'ri talaffuz qilish uchun ushbu darslarning boshidagi arab harflari ta'rifiga qarang.

أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar

Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هَذَا الرَّجُلُ خَيَّاطٌ °  هَؤُلاَءِ الرِّجَالُ خَيَّاطُونَ °  هَذِهِ الْمَرْأَةُ خَيَّاطَةٌ °
هَؤُلاَءِ النِّسَاءُ خَيَّاطَاتٌ °  هَذَا الشَّيْخُ نَجَّارٌ °  هَؤُلاَءِ الشُّيُوخُ نَجَّارُنَ °
جَارِي حَدَّادٌ °  جِيرَانُنَا حَدَّادُونَ °  صَدِيقُهُ خَبَّازٌ °  أَصْدِقَاؤُهُمْ خَبَّازُونَ °
عَدُوُّهُ قَصَّابٌ °  أَعْدَاؤُهُ قَصَّابُونَ °  هَذَا الْخَفّاَفُ مَاهِرٌ °  هَؤُلاَءِ الْخَفَّافُونَ مَهَرَةٌ °
ذَاكَ الْحَلاَّقُ جَاهِلٌ °  أُولَئِكَ الْحَلاَّقُونَ جُهَلاَءُ °  هَذَا الْخَادِمُ قَصَّارٌ °
هَذِهِ الْخَادِمَةُ قَصَّارَةٌ °  ذَاكَ الْخَادِمُ فَرَّاشٌ °  تِلْكَ الْخَادِمَةُ فَرَّاشَةٌ °
هَذَا الْحَمَّالُ صَادِقٌ °  هَؤُلاَءِ الْحَمَّالُونَ صَادِقُونَ °  هَذَا الْفَلاَّحُ فَقِيرٌ °
هَؤُلاَءِ الْفَلاَّحُونَ فُقَرَاءُ °  ذَاكَ الْمَلاَّحُ مَاهِرٌ °  أُولَئِكَ الْمَلاَّحُونَ مَهَرَةٌ °
ذَاكَ الدَّلاَّلُ كَاذِبٌ °  أَولَئِكَ الدَّلاَّلُونَ كَاذِبُونَ °  خَيَّاطُهُمْ طَوِيلٌ °
     نَجَّارُكُمْ قَصِيرٌ °  حَدَّادُنَا غَنِيٌّ °  خَبَّازُكُمْ فَقِيرٌ °  قَصَّابُكُمْ سَفِيهٌ °
خَفَّافُنَا غَنِيٌّ °  حَلاَّقُهُم مَسْرُورٌ °  حَمَّالُكُمْ مَحْزُونٌ °  دَلاَّلُنَا مَرِيضٌ °
خَيَّاطُوهُ فُقَرَاءُ °  نَجَّارُوكَ مَهَرَةٌ °  حَدَّادِيَّ جُهَلاَءُ °  خَبَّازُو عَلِيٍّ نِحَافٌ °
قَصَّابُو وَلِيٍّ سِمَانٌ °  خَفَّافَو خَالِدٍ صَادِقُونَ °  حَلاَّقُو عَارِفٍ كَاذِبُونَ °
حَمَّالُو الأَغْنِيَاءِ فُقَرَاءُ °  دَلاَّلُو التُّجَّارِ أَغْنِيَاءُ °  مُعَلِّمُوهُ عُلَمَاءُ °
مُعَلِّمُوكَ كِبَارٌ °  مُعَلِّمِيَّ صُلَحَاءُ °  هَذَا الْخَيَّاطُ مُتَكَبِّرٌ °
ذَاكَ النَّجَّارُ مُتَوَاضِعٌ °  هَذَا الْحَدَّادُ مَسْرُورٌ °  ذَاكَ الْخَبَّازُ مَحْزُونٌ °
هَذَا الْقَصَّابُ سَمِينٌ °  ذَاكَ الْخَفَّافُ نَحِيفٌ °  هَذَا الْحَلاَّقُ صَحِيحٌ °
ذَاكَ الْقَصَّارُ مَرِيضٌ °  هَذَا الْفَرَّاشُ ضَعِيفٌ °  ذَاكَ الْحَمَّالُ قَوِيٌّ °
هَذَا الدَّلاَّلُ ذَكِيٌّ °  ذَاكَ الدَّلاَّلُ غَبِيٌّ °  أَلْخَيَّاطُونَ مَهَرَةٌ °
أَلنَّجَّارُونَ جُهَلاَءُ °  أَلْحَدَادُونَ مَسْرُورُونَ °  أَالنَّجَّارُونَ مَحْزُونُونَ °
أَلْقَصَّابُونَ سِمَانٌ °  أَلْخَفَّافُونَ نِحَافٌ °  أَلْحَمَّالُونَ أَقْوِيَاءُ °
هَذَا الرَّجُلُ خَيَّاطٌ مَاهِرٌ °  هَذِهِ الْمَرْأَةُ خَيَّاطَةٌ مَاهِرَةٌ °
 هَذَا النَّجَّارُ رَجُلٌ سَفِيهٌ °  ذَاكَ الْحَدَّادُ شَابٌّ جَاهِلٌ °
هَذَا الْقَصَّابُ شَيْخٌ قَوِيٌّ °  ذَاكَ الْخَفَّافُ شَابٌّ ضَعِيفٌ °
هَذَا الْحَلاَّقُ إِنْسَانٌ عَاقِلٌ °  ذَاكَ الْحَمَّالُ رَجُلٌ فَقِيرٌ °
أَلْخَيَّاطُ الْمَاهِرُ غَنِيٌّ °  أَلنَّجَارُ السَّمِينُ صَحِيحٌ ° أَلْحَدَّادُ الْفَاسِقُ جَاهِلٌ °
أَلْخَبَّازُ الْجَاهِلُ غَبِيٌّ °  أَلْقَصَّابُ الْمَرِيضُ ضَعِيفٌ °  أَلْخَفَّافُ النَّحِيفُ مَرِيضٌ °
أَلْحَلاَّقُ الصَّالِحُ عَاقِلٌ °  أَلْحَمَّلُ السَّمِينُ قَوِيٌّ °  أَلدَّلاَّلُ الْكَاذِبُ فَقِيرٌ °
هَذَا الْحَمَّالُ السَّمِينُ قَوِيٌّ ° ذَاكَ الْخَفَّافُ النَّحِيفُ ضَعِيفٌ °
هَؤُلاَءِ الْقَصَّابُونَ السِّمَانُ ظَلَمَةٌ °  أُولَئِكَ الْفَلاَّحُونَ الْفُقَرَاءُ عُدُولٌ °
هُوَ خَيَّاطٌ °  هُمْ خَيَّاطُونَ °  هِيَ خَيَّاطَةٌ °  هُنَّ خَيَّاطَاتٌ °  أَنْتَ خَبَّازٌ °
أَنْتُمْ خَبَّازُونَ °  أَنْتِ خَبَّازَةٌ °  أَنْتُنَّ خَبَّازَاتٌ °  أَنَا فَلاَّحٌ °  نَحْنُ فَلاَّحُونَ °
هُوَ مَلاَّحٌ °  هُمْ مَلاَّحُونَ °  هَذَا الرَّجُلُ بَطَّالٌ °  هَؤُلاَءِ الرِّجَالُ بَطَّالُونَ °
أَلرَّجُلُ الْبَطَّالُ فَقِيرٌ °  أَلرِّجَالُ الْبَطَّالُونَ فُقَرَاءُ °  أَلْمَرْاَةُ الْكَسْلاَنَةُ بَطَّالَةٌ °
أَلنِّسَاءُ الْكَسْلاَنَاتُ بَطَّالاَتٌ °  هَؤُلاَءِ الْبَطَّالُونَ كُسَالَي °

Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 13 Iyul 2008, 01:42:44
   
أَلدَّرْسُ الْحَادِيَ عَشَرَ         Â§ ١١
O'n birinchi dars

Muzakkar:
أَزْهَرُ—(azharu) oq tanli
أَسْمَرُ —(asmaru) bug’dorang, qora tanli   
أَشْقَرُ —(ashqoru) qizil tanli
أَخْرَسُ —(axrosu) soqov, gung
أَصَمُّ —(asommu) kar 
أَعْمَي —(a’ma:) ko’r
أَحْوَلُ —(ahvalu) g’ilay
أَشَلُّ —(ashallu) shol
أَعْرَجُ —(a’roju) oqsoq
أَحْدَبُ —(ahdabu) bukri
أَلْثَغُ —(alsag’u) chuchuk tilli
أَحْمَقُ —(ahmaqu) jinni, ahmoq

Muannas:
زَهْرَاء —(zahro:u) oq tanli
سَمْرَاءُ —(samro:u) bug’dorang, qora tanli   
شَقْرَاءُ —(shaqro:u) qizil tanli
خَرْسَاءُ —(xorsa:u) soqov, gung
صَمَّاءُ —(somma:u) kar
عَمْيَاءُ —(‘amya:u) ko’r
حَوْلاَءُ —(havla:u) g’ilay
شَلاَّءُ —(shalla:u) shol
عَرْجَاءُ —(‘arja:u) oqsoq
حَدْبَاءُ —(hadba:u) bukri
لَثْغَاءُ —(lasg’o:u) chuchuk tilli
حَمْقَاءُ —(hamqo:u) jinni, ahmoq

Ko’plik:
زُهْرٌ—(zuhrun) oq tanlilar
سُمْرٌ —(sumrun) bug’dorang, qora tanlilar   
شُقْرٌ —(shuqrun) qizil tanlilar
خُرْسٌ —(xursun) soqov, gunglar
صُمٌّ —(summun) karlar
عُمْيٌ —(‘umyun) ko’rlar
حُوْلٌ —(huvlun) g’ilaylar
شُلٌّ —(shullun) shollar
عُرْجٌ —(‘urjun) oqsoqlar
حُدْبٌ —(hudbun) bukrilar
لُثْغٌ —(lusg’un) chuchuk tillilar
حُمْقٌ —(humqun) jinni, ahmoqlar

Izoh: Bu yerda _ : _ belgisi biroz cho'zishni, (') belgisi esa ayn tovushini (o'zbek tilida talaffuzi ayirish belgisiga yaqin) bildiradi.

Eslatma: transkripsiyada arab tilining o'zigagina xos bo'lgan barcha harflar o'zbek tili yozuvidagi muayyan harflar bilan belgilangan. Masalan, arab tilida 4 ta "z", 3 ta "s", 2 ta "t", 2 ta "h" harfi mavjud. Ularni to'g'ri talaffuz qilish uchun ushbu darslarning boshidagi arab harflari ta'rifiga qarang.


أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar
Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.
هُوَ أَزْهَرُ °  هُمْ زُهْرٌ °  هِيَ زَهْرَاءُ °  هُنَّ زُهْرٌ °  أَنْتَ أَسْمَرُ °  أَنْتُمْ سُمْرٌ °
أَنْتِ خَرْسَاءُ °  أَنْتُنَّ خُرْسٌ °  أَنَا أَشْقَرُ °  نَحْنُ شُقْرٌ °  هُوَ أَصَمُّ °  هُمْ صُمٌّ °
هِيَ عَمْيَاءُ °  هُنَّ عُمْيٌ °  أَنَا حَوْلاَءُ °  نَحْنُ حُوْلٌ °  هٰذَا الرَّجُلُ  أَحْمَقُ °
هٰذِهِ الْمَرأَةُ حَمْقَاءُ °  هٰذَا الاِنْسَانُ  أَشَلُّ °  هٰذَا الشَّيخُ  أَعْرَجُ °
 هٰذِهِ الْعَجُوزُ حَدْبَاءُ °  ذَاكَ الشَّابُّ  أَزْهَرُ °  تِلْكَ الشَّابَّةُ شَلاَّءُ °
 هٰذَا الصَّبِيُّ أَلْثَغُ °  هٰذِهِ الصَّبِيَّةُ لَثْغَاءُ °ذَاكَ الْخَادِمُ أَحْمَقُ °
  تِلْكَ الْخَادِمَةُ حَمْقَاءُ °  صَدِيقُهُ أَزْهَرُ °  صَدِيقَتُهَا زَهْرَاءُ °إِبْنُكَ أَسْمَرُ °
  إِبْنَتُكِ سَمْرَاءُ °  خَادِمِي أَشْقَرُ °  خَادِمَتِي شَقْرَاءُ °  خَادِمُهُمْ أَخْرَسُ °
خَادِمَتُكُمْ صَمَّاءُ °  أَبُوهُ أَصَمُّ °  أُمُّهُ عَمْيَاءُ °  إِبْنُكَ أَحْوَلُ °
  إِبْنَتُكِ شَلاَّءُ ° أَخِي أَعْرَجُ °  أُخْتِي لَثْغَاءُ °  صَدِيقُ عَلِيٍّ أَخْرَسُ °
 صَدِيقَةُ مَرْيَمَ خَرْسَاءُ °  عَدُوُّ وَلِيٍّ أَصَمُّ °  عَدُوَّةُ زَيْنَبَ صَمَّاءُ °
  جَارُ خَالِدٍ أَعْمَي °  ضَيْفُ مَحْمُودٍ أَحْوَلُ °
أَبُو هٰذَا الْخَيَّاطِ أَشَلُّ °  أُمُّ هٰذَا النَّجَّارِ عَرْجَاءُ °  إِبْنُ هٰذَا الْحَدَّادِ أَحْدَبُ °
إِبْنَةُ هٰذَا الْخَبَّازِ حَدْبَاءُ °  أَخُو هٰذَا الْقَصَّابِ أَلْثَغُ °  أُخْتُ هٰذَا الْخَفَّافِ لَثْغَاءُ °
أَلرَّجُلُ الاَخْرَسُ أَصَمُّ °  أَلرِّجَالُ الْخُرْسُ صُمٌّ °  أَلْمَرْأَةُ الْخَرْسَاءُ صَمَّاءُ °
أَلنِّسَاءُ الْخُرْسُ صُمٌّ °  أَلاِنْسَانُ الاَعْمَي مَحْزُونٌ °  أَلشَّيْخُ الاَعْرَجُ ضَعِيفٌ °
أَلْعَجُوزُ الْحَدْبَاءُ مَرِيضَةٌ °  أَلْوَلَدُ الأَلْثَغُ مَرِيضٌ °
 هٰذَا الشَّابُّ الأَشْقَرُ خَيَّاطٌ مَاهِرٌ °  ذَاكَ النَّجَّارُ الأَخْرَسُ أَصَمُّ °
  هٰؤُلاَءِ الْحَدَّادُونَ الْخُرْسُ صُمٌّ ° أُولئِٰكَ الْحَمَّالُونَ الْفُقَرَاءُ حُوْلٌ °
  هٰذَا الْحَلاَّقُ النَّحِيفُ أَعْرَجُ °  ذَاكَ الدَّلاَّلُ الْمَاهِرُ أَشَلُّ °
 هٰؤُلاَءِ الرِّجَالُ الْفُقَرَاءُ خُرْسٌ °  أُولئِٰكَ النِّسَاءُ الْمَرِيضَاتُ عُمْيٌ °
  هٰؤُلاَءِ الرِّجَالُ الْجُهَلاَءُ صُمٌّ °  أُولئِٰكَ النِّسَاءُ الْجَاهِلاَتُ عُمْيٌ °
  مُعَلِّمُوهُمْ زُهْرٌ °  مُدَرِّسُوكُمْ سُمْرٌ °  مُؤَذِّنُونَا شُقْرٌ °  فَرَّاشُنَا أَحْمَقُ

Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 13 Iyul 2008, 02:03:06
 "Arab tili grammatikasi" alohida mavzu qilib ochildi:

http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=2659.0

Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 15 Iyul 2008, 07:47:01
Agar kimda Arab tili grammatikasi, yoki "Arab tili darslari" mavzusida kiritilayotgan darslar tarjimasi bo'yicha savollar bo'lsa, shu yerda yoki "Arab tili" mavzusi bo'yicha fikr-mulohazalar sahifasida (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=2642.msg131873#msg131873)qoldirishi mumkin. Savollarga imkon boricha javob berishga harakat qilaman.
Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 16 Iyul 2008, 07:57:01
   
أَلدَّرْسُ الْثَّانِيَ عَشَرَ         Â§ ١٢
O'n ikkinchi dars

كَلِمَةٌ نَافِيَةٌ
Nafiy (bo’lishsizlik) kalimalari.

لَيْسَ —(laysa) emas
لَيْسُوا —(laysu:) emaslar
لَيْسَتْ —(laysat) emas (u ayol)
لَسْنَ —(lasna) emaslar (a)
لَسْتَ —(lasta) emassan
لَسْتُمْ —(lastum) emassiz
لَسْتِ —(lasti) emassan (a)
لَسْتُنَّ —(lastunna) emassiz (a)
لَسْتُ —(lastu) emasman
لَسْنَا —(lasna:) emasmiz

مَا —(ma:) emas, yo’q
وَاحِدٌ —(va:hidun) bir kishi, narsa
أَحَدٌ —(ahadun) yagona, yo’lg’iz, hech kim
أَصْلاً —(aslan) aslo, hech qachon
أَلْبَتَّةَ —(albattata) shubhasiz, albatta

هُوَ لَيْسَ —(huva laysa) u emas
هُمْ لَيْسُوا —(hum laysu:) ular emaslar
هِيَ لَيْسَتْ —(hiya laysat) u (a) emas
هُنَّ لَسْنَ —(hunna lasna) ular (a) emaslar
أَنْتَ لَسْتَ —(anta lasta) sen emassan
أَنْتُمْ لَسْتُمْ —(antum lastum) siz emassizlar
أًنْتِ لَسْتِ —(anti lasti) sen (a) emassan
أَنْتُنَّ لَسْتُنَّ —(antunna lastunna) sizlar (a) emassizlar
أَنَا لَسْتُ —(ana lastu) men emasman
نَحْنُ لَسْنَا —(nahnu lasna:) biz emasmiz
لَيْسَ بِكَبِيرٍ —(laysa bikabi:rin) u katta emas
لَيْسُوا بِكِبَارٍ —(laysu: bikiba: rin) ular katta emaslar
لَيْسَتْ بِكَبِيرَةٍ —(laysat bikabi:rotin) u (a) katta emas
لَسْنَ بِكَبِيرَاتٍ —(lasna bikabi:ro:tin) ular (a) katta emaslar
لَيْسُوا بِأَغْنِيَاءَ —(laysu: biag’niya:i) ular boy emaslar
لَيْسُوا بِجُهَلاَءَ —(laysu: bijuhala:i) ular johil emaslar
لَيْسَ بِأَزْهَرَ —(laysa biazharo) u oq tanli emas
لَيْسَتْ بِزَهْرَاءَ —(laysat bizahro:a) u (a) oq tanli emas
لَيْسُوا بِزُهْرٍ —(laysu: bizuhrin) ular oq tanli emaslar
لَيْسُوا بِبِيضٍ —(laysu: bibi:zin) ular oq emaslar
لَيْسُوا بِمُتَكَبِّرِينَ —(laysu: bimutakkbbiri:na) ular takabbur emaslar
لَيْسُوا بِخَيَّاطِينَ —(laysu: bixoyya:ti:na) ular tikuvchi emaslar

Izoh: Bu yerda _ : _ belgisi biroz cho'zishni, (') belgisi esa ayn tovushini (o'zbek tilida talaffuzi ayirish belgisiga yaqin) bildiradi.

Eslatma: transkripsiyada arab tilining o'zigagina xos bo'lgan barcha harflar o'zbek tili yozuvidagi muayyan harflar bilan belgilangan. Masalan, arab tilida 4 ta "z", 3 ta "s", 2 ta "t", 2 ta "h" harfi mavjud. Ularni to'g'ri talaffuz qilish uchun ushbu darslarning boshidagi arab harflari ta'rifiga qarang.

         Qoida: لَيْسَ jumlaning boshida kelsa, hech qachon ko’plik shaklini olmaydi. Muzakkar ismlar uchun لَيْسَ , muannas ismlar uchun لَيْسَتْ shaklida ishlatiladi:

هٰذَا الرَّجُلُ لَيْسَ بِشَيْخٍ — bu kishi qari emas
لَيْسَ هٰذَا الرَّجُلُ بِشَيْخٍ — bu kishi qari emas
هٰؤُلاَءِ الرِّجَالُ لَيْسُوا بِشُيُوخٍ — bu kishilar qari emaslar
لَيْسَ هٰؤُلاَءِ الرِّجَالُ بِشُيُوخٍ — bu kishilar qari emas
هٰذِهِ الْمَرْأَةُ لَيْسَتْ بِعَجُوزٍ — bu ayol kampir emas
لَيْسَتْ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ بِعَجُوزٍ — bu ayol kampir emas
هٰؤُلاَءِ النِّسَاءُ لَسْنَ بِعَجَائِزَ — bu ayollar kampir emaslar   
لَيْسَتْ هٰؤُلاَءِ النِّسَاءُ بِعَجَائِزَ — bu ayollar kampir emas
لَيْسَ رَجُلٌ وَاحِدٌ بِغَنِيٍّ — bir kishi boy emas
لَيْسَ اَحَدٌ بِغَنِيٍّ — hech kim boy emas
مَا رَجُلٌ وَاحِدٌ بِغَنِيٍّ — bir kishi boy emas
مَا أَحَدٌ بِغَنِيٍّ — hech kim boy emas

أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar
Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هُوَ لَيْسَ بِكَبِيرٍ °  هُمْ لَيْسُوا بِكِبَارٍ ° هِيَ لَيْسَتْ بِكَبِيرَةٍ °  هُنَّ لَسْنَ بِكَبِيرَاتٍ °
أَنْتَ لَسْتَ بِعَالِمٍ °  أَنْتُمْ لَسْتُمْ بِعُلَمَاءَ °  أَنْتِ لَسْتِ بِعَالِمَةٍ °  أَنْتُنَّ لَسْتُنَّ بِعَالِمَاتٍ °  أَنَا لَسْتُ بِمَحْزُونٍ °  نَحْنُ لَسْنَا بِمَحْزُونِينَ °  أَنَا لَسْتُ بِكَاذِبَةٍ °  نَحْنُ لَسْنَا بِكَاذِبَاتٍ °هٰذَا الرَّجُلُ لَيْسَ بِشَيْخٍ °  هٰؤُلاَءِ الرِّجَالُ لَيْسُوا بِشُيُوخٍ °  تِلْكَ الْمَرأَةُ لَيْسَتْ بِعَجُوزٍ °  أُولئِٰكَ النِّسَاءُ لَسْنَ بِعَجَائِزَ °  هٰذَا الشَّيْخُ لَيْسَ بِضَعِيفٍ اَصْلاً °  هٰؤُلاَءِ الشُّيُوخُ لَيْسُوا بِضُعَفَاءَ أَصْلاً °  ذَاكَ الشَّابُّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ أَصْلاً °  أُولئِٰكَ الشُّبَّانُ لَيْسُوا بِأَقْوِيَاءَ أَصْلاً °  هٰذَا الرَّجُلُ لَيْسَ بِمَرِيضٍ اَصْلاً °  هٰؤُلاَءِ الرِّجَالُ لَيْسُوا بِمَرْضَي أَصْلاً °  تِلْكَ الْمَرأَةُ لَيْسَتْ بِغَنِيَّةٍ أَصْلاً °  أُولئِٰكَ النِّسَاءُ لَسْنَ بِمَرٍيضَاتٍ أَصْلاً °  هٰذِهِ الشَّابَّةُ لَيْسَتْ بِزَهْرَاءَ °  هٰؤُلاَءِ الشَّابَّاتُ لَسْنَ بِزُهْرٍ °  ذَاكَ الْخَادِمُ لَيْسَ بِمُتَوَاضِعٍ أَصْلاً °  هٰؤُلاَءِ الْخُدَّامُ لَيْسُوا بِمُتَكَبِّرِينَ اَصْلاً °  تِلْكَ الْخَادِمَةُ لَيْسَتْ بِمُجْتَهِدَةٍ °  أُولئِٰكَ الْخَادِمَاتُ لَسْنَ بِكَسْلاَنَاتٍ °  أَلرِّجَالُ لَيْسُوا بِنِسَاءٍ أَلْبَتَّةَ °  أَلنِّسَاءُ لَسْنَ بِرِجَالٍ أَلْبَتَّةَ °  هٰذَا الشَّيْخُ لَيْسَ بِصَبِيٍّ اَلْبَتَّةَ °  هٰذَا الصَّبِيُّ لَيْسَ بِشَيْخٍ أَلْبَتَّةَ °  خَادِمَةُ هٰذِهِ الْعَجُوزِ لَيْسَتْ بِعَاقِلَةٍ °  خَادِمُ ذَاكَ الطَّبِيبِ لَيْسَ بِسَفِيهٍ °  خَادِمَةُ تِلْكَ الطَّبِيبَةِ لَيْسَتْ بِغَنِيَّةٍ °  صَدِيقُ أَبِي لَيْسَ بِمُتَكَبِّرٍ °   أَصْدِقَاؤُ لَيْسُوا بِمُتَوَاضِعِينَ °  عَدُوُّ أَخِي لَيْسَ بِعَالِمٍ °  أَعْدَاءُ  أَخِي لَيْسُوا بِجُهَلاَءَ °  جَارُ عَلِيٍّ لَيْسَ بِطَوِيلٍ °  جِيرَانُ وَلِيٍّ لَيْسُوا بِقِصَارٍ °  ضَيْفُ خَالِدٍ لَيْسَ بِغَنِيٍّ °  ضُيُوفُ مَحْمُودٍ لَيْسُوا بِفُقَرَاءَ °  أَبُوهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ °  أُمُّكَ لَيْسَتْ بِمَرِيضَةٍ °  إِبْنِي لَيْسَ بِقَوِيٍّ °  إِبْنَتِي لَيْسَتْ بِضَعِيفَةٍ °  أَبِي لَيْسَ بِظَالِمٍ °  أَخِي لَيْسَ بِعَادِلٍ °  أَلرَّجُلُ الْفَقِيرُ لَيْسَ بِمَسْرُورٍ °  أَلرِّجَالُ الْفُقَرَاءُ لَيْسُوا بِمَسْرُورِينَ °  أَلْمَرْأَةُ الْغَنِيَّةُ لَيْسَتْ بِمَحْزُونَةٍ °  أَلنِّسَاءُ الْغَنِيَّاتُ لَسْنَ بِمَحْزُونَاتٍ °  أَلإِنْسَانُ الْعَاقِلُ لَيْسَ بِمُتَكَبِّرٍ °  أَلنَّاسُ الْعُقَلاَءُ لَيْسُوا بِمُتَكَبِّرِينَ °  أَلشَّيْخُ الصَّحِيحُ لَيْسَ بِضَعِيفٍ °  أَلشَّيْخُ الْمَرِيضُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ °  أَلشَّابُّ الْفَاسِقُ لَيْسَ بِعَاقِلٍ °  أَلشَّابُّ الْفَاسِقُ لَيْسَ بِعَاقِلٍ °  أَلشَّابُّ الصَّالِحُ لَيْسَ بِسَفِيهٍ °  أَلْغَنِيُّ الْبَخِيلُ لَيْسَ بِعَادِلٍ °  أَلْغَنِيُّ السَّخِيُّ لَيْسَ بِظَالِمٍ °  اَلتِّلْمِيذُ الْعَاقِلُ لَيْسَ بِكَسْلاَنٍ °  أَلتِّلْمِيذُ الْمُجْتَهِدُ لَيْسَ بِسَفِيهٍ °  أَلدَّلاَّلُ الصَّالِحُ لَيْسَ  بِكَاذِبٍ °  أَلرِّجَالُ الْعُقَلاَءُ لَيْسُوا بِبَطَّالِينَ °  مُعَلِّمُوكُمْ لَيْسُوا بِشُيُوخٍ °  مُدَرِّسُوكُمْ لَيْسُوا بِشُبَّانٍ °  مُؤَذِّنُونُا لَيْسُوا بِجُهَلاَءَ °  خَيَّاطُونَا لَيْسُوا  بِبَطَّالِينَ °  لَيْسَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ بِقَوِيٍّ °  لَيْسَ أَحَدٌ بِقَوِيٍّ °  مَا صَبِيٌّ وَاحِدٌ بِعَاقِلٍ °  مَا أَحَدٌ بِعَاقِلٍ أَصْلاً °  أَكْثَرُ النَّاسِ لَيْسُوا بِعُلَمَاءَ

Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 20 Iyul 2008, 07:59:23
     
 
أَلدَّرْسُ الْثَّالِثُ عَشَرَ       Â§ ١٣
O'n uchinchi dars

صَبُورٌ —(sobu:run) sabrli
صُبْرٌ —(subrun) sabrlilar
عَجُولٌُ —(‘aju:lun) shoshiluvchi
عُجُلٌ —(‘ujulun) shoshiluvchilar
بَشُوشٌ —(bashu:shun)kulib turuvchi, xushmuomala
بُشٌّ —(bushshun) kulib turuvchilar
عَبُوسٌ —(‘abu:sun) qovog’i solingan, tund
عُبْسٌ —(‘ubsun) qovog’i solinganlar
غَضُوبٌ —(g’ozu:bun) g’azablangan, jahldor
غُضْبٌ —(g’uzbun) g’azablanganlar
عَنُودٌ —(‘anu:dun) qaysar, o’jar
عُنْدٌ —(‘undun) qaysarlar
وَقُورٌ —(vaqu:run) viqorli, salobatli
وُقْرٌ —(vuqrun) viqorlilar
لَعُوبٌ —(la’u:bun) sho’x, o’yinqaroq
لُعَبٌ —(lu’bun) sho’xlar
جَسُورٌ —(jasu:run) jasur
جُسْرٌ —(jusrun) jasurlar
حَسُودٌ —(hasu:dun) hasadgo’y
حُسْدٌ —(husdun) hasadgo’ylar

هُوَ صَبُورٌ —(huva sobu:run) u sabrlidir
هِيَ صَبُورٌ —(hiya sobu:run) u (a) sabrlidir
أَنْتَ صَبُورٌ —(anta sobu:run) sen sabrlisan
أَنْتِ صَبُورٌ —(anti sobu:run) sen (a) sabrlisan
كُلُّ —(kullu) barchasi, har biri
بَعْضُ —(ba’zu) ba’zisi
أَكْثَرُ —(aksaru) ko’proq, ko’pchilik
جِدًّا —(jiddan) juda

كُلُّ رَجُلٍ —(kullu rojulin) har bir erkak
بَعْضُ الرِّجَالِ —(ba’zur rija:li) erkaklarning ba’zisi
أَكْثَرُ الرِّجَالِ —(aksarur rija:li) erkaklarning ko’pchiligi
كُلُّهُمْ —(kulluhum) hammasi
كُلُّكُمْ —(kullukum) hammangiz
كُلُّنَا —(kulluna:) hammamiz
بَعْضُهُمْ —(ba’zuhum) ba’zilari
بَعْضُكُمْ —(ba’zukum) ba’zilaringiz
بَعْضُنَا —(ba’zuna:) ba’zilarimiz
أَكْثَرُهُمْ —(aksaruhum) ko’pchiliklari
أَكْثَرُكُمْ —(aksarukum) ko’pchiliklaringiz
أَكْثَرُنَا —(aksaruna:) ko’pchiligimiz

Izoh: Bu yerda _ : _ belgisi biroz cho'zishni, (') belgisi esa ayn tovushini (o'zbek tilida talaffuzi ayirish belgisiga yaqin) bildiradi.

Eslatma: transkripsiyada arab tilining o'zigagina xos bo'lgan barcha harflar o'zbek tili yozuvidagi muayyan harflar bilan belgilangan. Masalan, arab tilida 4 ta "z", 3 ta "s", 2 ta "t", 2 ta "h" harfi mavjud. Ularni to'g'ri talaffuz qilish uchun ushbu darslarning boshidagi arab harflari ta'rifiga qarang.


أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar
Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هُوَ صَبُورٌ °  هُمْ صُبْرٌ °  هِيَ عَجُولٌ °  هُنَّ عُجْلٌ °  أَنْتَ بَشُوشٌ °  أَنْتُمْ بُشٌّ °  أَنْتِ عَبُوسٌ °  أَنْتُنَّ عُبْسٌ °  أَنَا غَضُوبٌ °  نَحْنُ غَضْبٌ ° أَنَا عَنُودٌ °  نَحْنُ عُنْدٌ °  هُوَ وَقُورٌ °  هُمْ وُقْرٌ °  هِيَ لَعُوبٌ °  هُنَّ لُعْبٌ °  أَنْتَ جَسُورٌ °  أَنْتُمْ جُسْرٌ ° أَنْتِ حَسُودٌ °  أَنْتُنَّ حُسْدٌ °  أَنَا جَسُورٌ °  نَحْنُ جُسْرٌ °  هٰذَا الرَّجُلُ صَبُورٌ °  هٰؤُلاَءِ الرِّجَالُ صُبْرٌ °  هٰذِهِ الْمَرْأَةُ صَبُورٌ °  هٰؤُلاَءِ النِّسَاءُ صُبْرٌ °  ذَاكَ الشَّيْخُ عَجُولٌ °  أُولئِٰكَ الشُّيُوخُ عُجْلٌ °  تِلْكَ الْعَجُوزُ عَجُولٌ °  أُولئِٰكَ الْعَجَائِزُ عُجْلٌ °  وَلَدُهُ بَشُوشٌ °  أَوْلاَدُهُمْ  بُشٌّ °  خَادِمُكَ عَبُوسٌ °  خُدَّامُكُمْ عُبْسٌ ° خَادِمَتُكِ عَبُوسٌ °  خَادِمَاتُكُنَّ عُبْسٌ °  صَدِيقِي غَضُوبٌ °  أَصْدِقَاؤُنَا غُضْبٌ °  عَدُوَّتِي عَنُودٌ °  عَدُوَّاتُنَا عُنْدٌ °  أُسْتَاذِي وَقُورٌ °  أَبُو عَلِيٍّ صَبُورٌ °  أُمُّ وَلِيٍّ  عَجُولٌ °  إِبْنُ مَحْمُودٍ بَشُوشٌ °  إِبْنَةُ خَالِدٍ عَبُوسٌ °  أَخُو عَارِفٍ غَضُوبٌ °  أُخْتُ ظَرِيفٍ عَنُودٌ °  هٰذَا الشَّيْخُ وَقُورٌ °  هٰذِهِ الْعَجُوزُ وَقُورٌ °  ذَاكَ الصَّبِيُّ لَعُوبٌ °  تِلْكَ الصَّبِيَّةُ لَعُوبٌ °  جَدُّ هٰذَا الْمُعَلِّمِ صَبُورٌ °  جَدَّةُ هٰذِهِ الْمُعَلِّمَةِ عَجُولٌ °  زَوْجُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ بَشُوشٌ °  زَوْجَةُ ذَاكَ الرَّجُلِ عَبُوسٌ °  أَلإِنْسَانُ الْعَاقِلُ صَبُورٌ °  أَلإِنْسَانُ السَّفِيهُ عَجُولٌ °  أَلرَّجُلُ الصَّحِيحُ بَشُوشٌ °  أَلرَّجُلُ الْمَرِيضُ عَبُوسٌ °  أَلاَوْلاَدُ الْعُقَلاَءُ وُقْرٌ °  أَلأَوْلاَدُ السُّفَهَاءُ لُعْبٌ °  كُلُّ  إِنْسَانٍ عَاقِلٌ °  كُلُّ شَيْخٍ كَبِيرٌ °  كُلُّ صَبِيٍّ صَغِيرٌ °  بَعْضُ النَّاسِ أَغْنِيَاءُ °  أَكْثَرُ النَّاسِ فُقَرَاءُ °  أَكثَرُ الأَغْنِيَاءِ مُجْتَهِدُونَ °  أَكْثَرُ الْفُقَرَاءِ كُسَالَي °  هٰذَا الْغَنِيُّ غَضُوبٌ جِدًّا °  ذَاكَ الْفَقِيرُ عَنُودٌ جِدًّا ° مُعَلِّمُوهُمْ بُشٌّ جٍدًّا °  مُؤَذِّنُونَا عُبْسٌ جِدًّا ° حَمَّالُو هٰؤُلاَءِ الأَغْنِيَاءِ عُنْدٌ °  دَلاَّلُو هٰؤُلاَءِ التُّجَّارِ غُضْبٌ ° كُلُّكُمْ فُقَرَاءُ °  كُلُّكُمْ عُلَمَاءُ ° كُلُّنَا جُهَلاَءُ °  بَعْضُهُمْ أَذْكِيَاءُ °  بَعْضُكُمْ  أَغْنِيَاءُ °  بَعْضُنَا ضُغَفَاءُ °  أَكْثَرُهُمْ أَصِحَّاءُ °  أَكْثَرُهُمْ مَرْضَي ° أَكْثَرُنَا كُثَالَي جِدًّا °  هُوَ لَيْسَ بِصَبُورٍ °  هُمْ لَيْسُوا بِصُبْرٍ °  مَا هُوَ بِصَبُورٍ °  مَا هُمْ بِصُبْرٍNom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 25 Iyul 2008, 08:13:30
         
أَلدَّرْسُ  الرَّابِعُ  عَشَرَ       Â§ ١٤
O'n to'rtinchi dars

طَيِّبٌ —(toyyibun) yaxshi 
طَيِّبُونَ —(toyyibu:na) yaxshilar
خَبِيثٌ —(xobi:sun) yomon
خُبَثَاءُ —(xubasa:u) yomonlar
سَعِيدٌ —(sa’i:dun) baxtli
سُعَدَاءُ —(su’ada:u) baxtlilar
تَعِسٌ —(ta’isun) baxtsiz
تَعِسُونَ —(ta’isu:na) baxtsizlar
عَزِيزٌ —(‘azi:zun) aziz, qadrli
أَعِزَّةٌ —(a’izzatun) azizlar
ذَلِيلٌ —(zali:lun) xor, xo’rlangan
أَذِلَّةٌ —(azillatun) xor
عَفِيفٌ —(‘afi:fun) iffatli, pokdomon
أَعِفَّاءُ —(a’iffa:u) iffatlilar
نَجِيبٌ —(naji:bun) oqko’ngil
نُجَبَاءُ —(nujaba:u) oqko’ngillar
رَحِيمٌ —(rohi:mun) rahmli
رُحَمَاءُ —(ruhama:u) rahmlilar
حَلِيمٌ —(hali:mun) halim, muloyim
حُلَمَاءُ —(hulama:u) halimlar
رَفِيقٌ —(rofi:qun) hamroh, do’st
رُفَقَاءُ —(rufaqo:u) hamrohlar
شَرِيكٌ —(shari:kun) sherik, hamkor
شُرَكَاءُ —(shuroka:u) sheriklar
عَمٌّ —(‘ammun) amaki
أَعْمَامُ —(a’ma:mu) amakilar
عَمَّةٌ —(‘ammatun) amma
عَمَّاتٌ —(‘amma:tun) ammalar
خَالٌ —(xo:lun) tog’a
أَخْوَالُ —(axva:lu) tog’alar
خَالَةٌ —(xo:latun) xola
خَالاَتٌ —(xo:la:tun) xolalar

Izoh: Bu yerda _ : _ belgisi biroz cho'zishni, (') belgisi esa ayn tovushini (o'zbek tilida talaffuzi ayirish belgisiga yaqin) bildiradi.

Eslatma: transkripsiyada arab tilining o'zigagina xos bo'lgan barcha harflar o'zbek tili yozuvidagi muayyan harflar bilan belgilangan. Masalan, arab tilida 4 ta "z", 3 ta "s", 2 ta "t", 2 ta "h" harfi mavjud. Ularni to'g'ri talaffuz qilish uchun ushbu darslarning boshidagi arab harflari ta'rifiga qarang.

أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar
Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هُوَ طَيِّبٌ °  هُمْ طَيِّبُونَ °  عَدُوِّي خَبِيثٌ °  أَعْدَاءُنَا خُبَثَاءُ °  صَدِيقُكَ سَعِيدٌ °  أَصْدِقَاؤُكُمْ  سُعَدَاءُ °  عَدُوَّتُكِ تَعِسَةٌ °  عَدُوَّاتُكُنَّ  تَعِسَاتٌ °  أَنْتَ عَزِيزٌ °  أَنْتُمْ أَعِزَّةٌ °  أَنْتِ ذَلِيلَةٌ °  أَنْتُنَّ ذَلِيلاَتٌ °  هٰذَا الرَّجُلُ عَفِيفٌ °  هٰذِهِ الْمَرْأَةُ عَفِيفَةٌ °  ذَاكَ الصَّبِيُّ نَجِيبٌ °  تِلْكَ الصَّبِيَّةُ نَجِيبَةٌ °  أَنَا عَفِيفٌ °  نَحْنُ أَعِفَّاءُ °  أَنَا نَجِيبَةٌ °  نَحْنُ نَجِيبَاتٌ °  عَلِيٌّ رَحِيمٌ °  مَحْمُودٌ حَلِيمٌ °  زَيْدٌ رَفِيقِي °  بَكْرٌ شَرِيكِي °  رُفَقَائِي أَعِفَّاءُ °  شُرَكَائِي نُجَبَاءُ °  عَمُّهُ رَفِيقُكَ °  أَعْمَامُهُمْ رُفَقَاؤُكُمْ °  عَمَّتُهَا رَفِيقَتُكِ °  عَمَّاتُهُنَّ رَفِيقَاتُكُنَّ °  خَالُكَ شَرِيكِي °  أَخْوَالُكُمْ شُرَكَاؤُنَا °  خَالَتِي عَمَّتُكَ °  خَالاَتُنَا عَمَّاتُكُمْ °  عَمُّ أَبِي جَدُّكَ °  عَمَّةُ أَبِي جَدَّتُكِ °  خَالَةُ صَدِيقِي كَنَّتُكَ °هٰذَا الْمُعَلِّمُ عَمِّي °  هٰذِهِ الْمُعَلِّمَةُ عَمَّتِي °  ذَاكَ الْمُعَلِّمُ خَالِي °  تَلْكَ الْمُعَلِّمَةُ خَالَتِي °  أَلْعُلَمَاءُ أَعِزَّةٌ °  أَلْجُهَلاَءُ  أَذِلَّةٌ °  أَلْعَقَلاَءُ سُعَدَاءُ °  أَلسُّفَهَاءُ تَعِسُونَ °  رَفِيقُ عَلِيٍّ طَيِّبٌ °  رُفَقَاؤُ وَلِيٍّ طَيِّبُونَ °  شَرِيكُ مَحْمُودٍ خَبِيثٌ °  شُرَكَاءُ خَالِدٍ خُبَثَاءُ °  عَمَّةُ ذَاكِرٍ عَفِيفَةٌ °  خَالَةُ شَهِيدٍ نَجِيبَةٌ °  كُلُّ رَجُلٍ عَاقِلٍ، رَحِيمٌ °  كُلُّ امْرَأَةٍ عَاقِلَةٍ حَلِيمَةٌ °  أَكْثَرُ الأَغْنِيَاءِ سُعَدَاءُ °  بَعْصُ الأَغْنِيَاءِ تَعِسُونَ °  أَكْثَرُ الْفُقَرَاءِ تَعِسُونَ °  بَعْصُ الْفُقَرَاءِ سُعَدَاءُ °  كُلُّ صَحِيحٍ سَعِيدٌ °  كُلُّ مَرِيضٍ تَعِسٌ °  أَلْغَنِيُّ السَّخِيُّ ، عَزِيزٌ °  أَلْغَنِيُّ الْبَخِيلُ ، ذَلِيلٌ °  مُعَلِّمُوهُمْ رُحَمَاءُ °  مُدَرِّسُوكُمْ حُلَمَاءُ ° فَلاَّحُوكُمْ سُعَدَاءُ °  حَمَّالُونَا تَعِسُونَ °  حَدَّادُوهَمْ أَذِلّةٌ °  دَلاَّلُو هٰؤُلاَءِ النَّجَّارِ أَعِزَّةٌ °  كُلُّ رَجُلٍ عَفِيفٍ ، طَيِّبٌ °  كُلُّ امْرَأَةٍ عَفِيفَةٍ ، طَيِّبَةٌ °  كُلُّ رَجُلٍ فَاسِقٍ ، خَبِيثٌ °  كُلُّ امْرَأَةٍ فَاسِقَةٍ ، خَبِيثَةٌ °  أَلرِّجَالُ الْعُلَمَاءُ ، طَيِّبُونَ °  أَلنِّسَاءُ الصَّالِحَاتُ ، طَيِّبَاتٌ °  أَلرِّجَالُ الْفَسَقَةُ ، خُبَثَاءُ °  أَلنِّسَاءُ الْفَسَقَاتُ ، خَبِيثَاتٌ °  أَكْثَرُ الْجُهَلاَءِ تَعِسُونَ    
Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 27 Iyul 2008, 08:02:27
       
أَلدَّرْسُ  الْخَامِسُ  عَشَرَ       Â§ ١٥
O'n beshinchi dars

مَلِكٌ —(malikun) podshoh, hukmdor
مُلُوكُ —(mulu:kun) podshohlar
وَزِيرٌ —(vazi:run) vazir
وُزَرَاءُ —(vuzaro:u) vazirlar
أَمِيرٌ —(ami:run) amir
أُمَرَاءُ —(umaro:u) amirlar
سَيِّدٌ —(sayyidun) xo’jayin, sayyid
سَادَةٌ —(sa:datun) xo’jayinlar
عَزَبٌ —(‘azabun) turmush qurmagan, bo’ydoq, beva
أَعْزَابٌ —(a’za:bun) turmush qurmaganlar
مُتَأَهِّلٌ —(mutaahhilun) oilali
مُتَأَهِّلُونَ —(mutaahhilu:na) oilalilar
مَشْغُولٌ —(mashg’u:lun) mashg’ul, band
مَشْغُولُونَ —(mashg’u:lu:na) mashg’ullar
مَشْهُورٌ —(mashhu:run) mashhur
مَشْهُورُونَ —(mashhu:ru:na) mashhurlar
مَشَاهِيرٌ —(masha:hi:ru) mashhurlar

Bog’lovchilar 
وَ —(va) va
بَلْ —(bal) balki
إِمَّا —(imma:) yoki
أَوْ —(av) yoki
أَمَّا —(amma:) ammo
ﻓَ —(fa) va, so’ngra, bas

Izoh: Bu yerda _ : _ belgisi biroz cho'zishni, (') belgisi esa ayn tovushini (o'zbek tilida talaffuzi ayirish belgisiga yaqin) bildiradi.

Eslatma: transkripsiyada arab tilining o'zigagina xos bo'lgan barcha harflar o'zbek tili yozuvidagi muayyan harflar bilan belgilangan. Masalan, arab tilida 4 ta "z", 3 ta "s", 2 ta "t", 2 ta "h" harfi mavjud. Ularni to'g'ri talaffuz qilish uchun ushbu darslarning boshidagi arab harflari ta'rifiga qarang.

 
أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar
Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هٰذَا الْمَلِكُ مَشْهُورٌ جِدًّا °  هٰؤُلاَءِ الْمُلُوكُ مَشَاهِيرُ جِدًّا °  ذَاكَ الْوَزِيرُ مَشْغُولٌ جِدًا °  أُولئِٰكَ الْوُزَرَاءُ مَشْغُولَونَ جِدًّا °  هٰذَا الأَمِيرُ مُتَأَهِّلٌ °  هٰؤُلاَءِ الأُمَرَاءُ مُتَأَهِّلُونَ ° ذَاكَ السَّيِّدُ مَشْهُورٌ °  أُولئِٰكَ السَّادَةُ مَشَاهِيرٌ °  إِبْنِي مُتَأَهِّلٌ °  أَبْنَاتِي مُتَأَهِّلُونَ °  إِبْنَتُكَ مُتَأَهِّلَةٌ ° بَنَاتُكُمْ مُتَأَهِّلاَتٌ °  أَخِي عَزَبٌ ° إِخْوَتِي أَعْزَابٌ °  أُخْتُكَ عَزَبَةٌ °  أَخَوَاتُكَ عَزَبَاتٌ °  مَلِكُنَا عَادِلٌ جِدًّا °  بَعْضُ الْمُلُوكِ ظَلَمَةٌ °  أَكْثَرُ الْمُلُوكِ أَغْنِيَاءُ جِدًّا °  وَزِيرُ مَلِكِنَا عَاقِلُ جِدًّا °  بَعْضُ الْوُزَرَاءِ سُفَهَاءُ °  أَكْثَرُ الْوُزَرَاءِ عُقَلاَءُ °  هَوَ سَعِيدٌ وَ عَزِيزٌ °  أَنْتَ رَحِيمٌ وَ حَلِيمٌ °  أَنَا عَالِمٌ وَ غَنِيٌّ °  نَحْنُ فُقَرَاءُ وَ جُهَلاَءُ °  هٰذَا الرَّجُلُ بَشُوشٌ وَ وَقُورٌ جِدًّا ° ذَاكَ الرَّجُلُ لَيْسَ بِعَاقِلٍ أَصْلاً ، بَلْ هُوَ سَفِيهٌ جِدًّا ° ذَاكَ الْغَنِيُّ لَيْسَ بِسَخِيٍّ أَصْلاً ، بَلْ هُوَ بَخِيلٌ جِدًّا °  تِلْمِيذُ هٰذَا الْمُعَلِّمِ لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ أَصْلاً ، بَلْ هُوَ كَسْلاَنٌ جِدًّا °  هُوَ لَيْسَ بِمُتَأَهِّلٍ ، بَلْ عَزَبٌ ° هُمْ لَيْسُوا بِمُتَأَهِّلٍ ، بَلْ أَعْزَابٌ °  أَنْتَ لَسْتَ بِمَشْغُولٍ ، بَلْ بَطَّالٌ °  أَنْتُمْ لَسْتُمْ بِمَشْغُولِينَ ، بَلْ بَطَّالُونَ °  أَنَا لَسْتُ بِذَكِيٍّ ، بَلْ غَبِيُّ °  نَحْنُ لَسْنَا بِأَعِزَّةٍ ، بَلْ أَذِلَّةٌ °  أَلإِنْسَانُ إِمَّا رَجُلٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ °  أَلرَّجُلُ إِمَّا شَابٌّ ، أَوْ شَيْخٌ °  أَلْوَلَدُ إِمَّا صَبِيٌّ ، أَوْ شَابٌّ °  أَلشَّابُّ إِمَّا عَزَبٌ أَوْ مُتَأَهِّلٌ °  هٰذَا الرَّجُلُ إِمَّا غَنِيٌ أَوْ فَقِيرٌ °  هٰذَا الْغَنِيُّ إِمَّا سَخِيٌّ أَوْ بَخِيلٌ °  أَبْنَاءُ زَيْدٍ مَشْغُولُونَ : أَمَّا زَيْدٌ فَصَانِعٌ وَ إِمَّا بَكْرٌ فَتَاجِرٌ °  هٰذَا الْفَقِيرُ إِمَّا مُجْتَهِدٌ أَوْ كَسْلاَنٌ °  هٰذَا الْوَلَدُ إِمَّا ذَكِيٌّ أَوْ غَبِيٌّ °  جِيرَانُنَا صَنَعَةٌ : أَمَّا عَلِيٌّ فَخَيَّاطٌ وَ أَمَّا وَلِيٌّ فَنَجَّارٌ وَ أَمَّا مَحْمُودٌ فَحَدَّادٌ °  أَعْدَاؤُنَا بَطَّالُونَ : أَمَّا خَالِدٌ فَكَسْلاَنٌ وَ أَمَّا ظَرِيفٌ فَمَرِيضٌ وَ أَمَّا شَهِيدٌ فَضَعِيفٌ °  هٰؤُلاَءِ الْبَطَّالُونَ ضُعَفَاءُ : أَمَّا زَيدٌ فَأَشَلٌّ وَ أَمَّا بَكرٌ فَأَعْرَجٌ وَ أَمَّا خَالِدٌ فَأَحدَبٌ °  مُعَلِّمُونَا مَشْغُولُونَ جِدًّا °  مُدَرِّسُوكُمْ لَيْسُوا بِمَشْغُولِينَ °  هُمْ مَلِكُونَا °  أَنْتَ وَزِيرُ مَلِكِنَا ° هٰذَا الرَّجُلُ أَمِيرٌ عَادِلٌ °  ذَاكَ الرَّجُلُ سَيِّدٌ عَزِيزٌ °  أَلرِّجَالُ الْمُتَأَهِّلُونَ سُعَدَاءُ °  أَلرِّجَالُ الأَعْزَابُ تَعِسُونَ °  لَيْسَ أَبِي بِأَمِيرٍ ، بَلْ إِمَامٌ °  لَيْسَ أَخُوكَ بِإِمَامٍ ، بَلْ تَاجِرٌ °  لَسْتَ أَنْتَ بِفَقِيرٍ ، بَلْ غَنِيٌّ °  لَسْتُ أَنَا بِغَنِيٍّ ، بَلْ فَقِيرٌ °  هٰذَا الطَّبِيبُ أَمَّا مَاهِرٌ أَوْ لَيْسَ بِمَاهِرٍ °  أَبْنَاءُ جَارِنَا صَنَعَةٌ : أَمَّا ابْنُهُ الْكَبِيرُ فَخَيَّاطٌ وَ أَمَّا ابْنُهُ الصَّغِيرُ فَخَفَّافٌ 
   


Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 01 Avgust 2008, 16:29:26
         
أَلدَّرْسُ  السَّادِسُ  عَشَرَ       Â§ ١٦
O'n oltinchi dars

بَلَدٌ —(baladun) shahar
بِلاَدٌ —(bila:dun) shaharlar
قَرْيَةٌ —(qoryatun) qishloq
قُرَي —(quro:) qishloqlar
مَكْتَبٌ —(maktabun) maktab, madrasa
مَكَاتِبُ —(maka:tibu) maktablar
مَدْرَسَةٌ —(madrosatun) madrasa, maktab
مَدَارِسُ —(mada:risu) madrasalar
بَيْتٌ —(baytun) uy
بُيُوتٌ —(buyu:tun) uylar
حُجْرَةٌ —(hujrotun) xona
حُجُرَاتٌ —(hujuro:tun) xonalar
بَابٌ —(ba:bun) eshik
أَبْوَابُ —(abva:bu) eshiklar
كُوَّةٌ —(kuvvatun) deraza
كِوَاءُ —(kiva:u) derazalar
وَاسِعٌ —(va:si’un) keng
ضَيِّقٌ —(zoyyiqun) tor
قَرِيبٌ —(qori:bun) yaqin
بَعِيدٌ —(ba’i:dun) uzoq
مَفْتُوحٌ —(maftu:hun) ochiq
مُغْلَقٌ —(mug’laqun) yopiq


هٰذَا الْبَلَدُ —(ha:zal baladu) bu shahar
هٰذِهِ الْقَرْيَةُ —(ha:zihil qoryatu) bu qishloq
ذَاكَ الْمَكْتَبُ —(za:kal maktabu ) ana u maktab
تِلْكَ الْمَدْرَسَةُ —(tilkal madrosatu) ana u madrasa
هٰذَا الْبَيْتُ —(ha:zal baytu ) bu uy
هٰذِهِ الْحُجْرَةُ —(ha:zihil hujrotu) bu xona
ذَاكَ الْبَابُ —(za:kal ba:bu) ana u eshik
تِلْكَ الْكُوَّةُ —(tilkal kuvvatu) ana u deraza
هٰذِهِ الْبِلاَدُ —(ha:zihil bila:du) bu shaharlar
تِلْكَ الْقُرَي —(tilkal quro:) ana u qishloqlar
هٰذِهِ الْمَكَاتِبُ —(ha:zihil maka:tibu) bu maktablar
تِلْكَ الْمَدَارِسُ —(tilkal mada:risu) ana u madrasalar
هٰذِهِ الْبُيُوتُ —(ha:zihil buyu:tu) bu uylar
تِلْكَ الْحُجُرَاتُ —(tilkal hujuro:tu) ana u xonalar
هٰذِهِ الأَبْوَابُ —(ha:zihil abva:bu) bu eshiklar
تِلْكَ الْكِوَاءُ —(tilkal kiva:u) ana u derazalar

أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar
Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.


هٰذَا الْبَلَدُ كَبِيرٌ °  هٰذِهِ الْبِلاَدُ كَبِيرَةٌ °  ذَاكَ الْبَلَدُ صَغِيرٌ °  تِلْكَ الْبِلاَدُ صَغِيرَةٌ °  هٰذِهِ الْقَرْيَةُ صَغِيرَةٌ °  هٰذِهِ الْقُرَي صَغِيرَةٌ °  تِلْكَ الْقَرْيَةُ كِبِيرَةٌ °  تِلْكَ الْقُرَي كَبِيرَةٌ °  هٰذَا الْمَكْتَبُ ضَيِّقٌ °  هٰذِهِ الْمَكَاتِبُ ضَيِّقَةٌ °  تِلْكَ الْمَدْرَسَةُ  وَاسِعَةٌ °  تِلْكَ الْمَدَارِسُ وَاسِعَةٌ °  هٰذَا الْبَيْتُ قَرِيبٌ °  هٰذِهِ الْبُيُوتُ قَرِيبَةٌ °  تِلْكَ الْحُجْرَةُ بَعِيدَةٌ °  تِلْكَ الْحُجُرَاتُ بَعِيدَةٌ °  هٰذَا الْبَابُ مَفْتُوحٌ °  هٰذِهِ الأَبْوَابُ مَفْتُوحَةٌ °  تِلْكَ الْكُوَّةُ مُغْلَقَةٌ ° تِلْكَ الْكِوَاءُ مُغْلَقَةٌ °  بَلَدُهُمْ بَعِيدٌ °  بِلاَدُهُمْ بَعِيدٌ °  قَرْيَتُكُمْ قَرِيبَةٌ °  قُرَاكُمْ قَرِيبَةٌ °  مَكْتَبُ قَرْيَتِنَا صَغِيرَةٌ °  مَكَاتِبُ قُرَانَا صَغِيرٌ °  مَدْرَسَةُ  بَلَدِنَا كَبِيرَةٌ ° مَدَارِسُ بِلاَدِنَا كَبِيرَةٌ °  بَيْتُهُ وَاسِعٌ °  بُيُوتُهُ وَاسِعَةٌ °  حُجْرَةُ بَيْتِكَ ضَيِّقَةٌ °  حُجُرَاتُ بُيُوتِكُمْ ضَيِّقَةٌ °  بَابُ بَيْتِي مُغْلَقٌ °  أَبْوَابُ بُيُوتِنَا مُغْلَقَةٌ °  كِوَاءُ حُجُرَاتِ هٰذَا الْبَيْتِ مَفِتُوحَةٌ °  كِوَاءُ حُجُرَاتِ هٰذِهِ الْبُيُوتِ مَفْتُوحَةٌ °  بَلَدُ عَلِيٍّ قَرِيبٌ °  قَرْيَةُ وَلِيٍّ بَعِيدَةٌ °  مَكْتَبُ زَيْدٍ وَاسِعٌ °  مَدْرَسَةُ  بَكْرٍ ضَيِّقَةٌ °  بَيْتُ مَحْمُودٍ كَبِيرٌ °  حُجْرَةُ خَالِدٍ صَغِيرَةٌ °  مَكْتَبُ هٰذَا الْقَرْيَةِ صَغِيرٌ °  مَدْرَسَةُ ذَاكَ الْبَلَدِ كَبِيرَةٌ °  بُيُوتُ هٰذِهِ الْقُرَي ضَيِّقَةٌ °  حُجُرَاتُ هٰذِهِ الْبُيُوتِ وَاسِعَةٌ °  أَبْوَابُ هٰذِهِ  الْمَكَاتِبِ صَغِيرَةٌ °  كِوَاءُ هٰذِهِ الْمَدَارِسِ كَبِيرَةٌ °  هٰذَا الْبَيْتُ مَدْرَسَتُنَا °  تِلْكَ الْحُجْرَةُ مَكْتَبُنَا ° أَلْمَكَاتِبُ الْوَاسِعَةُ كَبِيرَةٌ °  أَلْمَدَارِسُ الضَّيِّقَةُ صَغِيرَةٌ °  أَلْبُيُوتُ الْكَبِيرَةُ وَاسِعَةٌ °  أَلْحُجُرَاتُ الصَّغِيرَةُ ضَيِّقَةٌ °  أَلأَبْوَابُ الْكَبِيرَةُ طَوِيلَةٌ °  أَلْكِوَاءُ الصَّغِيرَةُ قَصِيرَةٌ °  هٰذَا الْبَلَدُ لَيْسَ بِصَغِيرٍ °  تِلْكَ الْقَرْيَةُ لَيْسَ بِكَبِيرَةٍ °  هٰذِهِ الْمَكَاتِبُ لَيْسَتْ بِوَاسِعَةٍ °  تِلْكَ الْمَدَارِسُ لَيْسَتْ بِضَيِّقَةٍ °  بِلاَدُكُمْ لَيْسَتْ بِبَعِيدَةٍ °  قُرَاكُمْ لَيْسَتْ بِقَرِيبَةٍ °  مَكَاتِبُنَا لَيْسَتْ بِصَغِيرَةٍ °  مَدَارِسُنَا لَيْسَتْ بِكَبِيرَةٍ °  بُيُوتُ هٰذَا الْبَلَدِ لَيْسَتْ بِصَغِيرَةٍ °  حُجُرَاتُ هٰذَا الْبَيْتِ لَيْسَتْ بِكَبِيرَةٍ °  أَبْوَابُ هٰذَا الْبَيْتِ لَيْسَتْ بِمَفْتُوحَةٍ °  كِوَاءُ هٰذِهِ  الْحُجْرَةِ لَيْسَتْ بِمُغْلَقَةٍ °  بَلَدُكُمْ  إِمَّا قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ °  قَرْيَتُنَا إِمَّا كَبِيرَةٌ أَوْ صَغِيرَةٌ °  بَابُ بَيْتِي لَيْسَ بِمَفْتُوحٍ أَصْلاً ، بَلْ  مُغْلَقٌ  أَلْبَتَّةَ °  أَكْثَرُ بُيُتِ بَلَدِنَا كَبِيرَةٌ جِدًّ وَ أَمَّا بَعْضُ بُيُوتِهِ فَصَغِيرَةٌ  أَلْبَتَّةَ 


Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 11 Avgust 2008, 05:42:09
         
أَلدَّرْسُ  السَّابِعُ عَشَرَ       Â§ ١٧
O'n yettinchi dars

مَسْجِدٌ—(masjidun) masjid
مَسَاجِدُ —(masa:jidu) masjidlar
مَنَارَةٌ —(mana:rotun) minora
مَنَاوِرُ —(mana:viru) minoralar
مَحَلَّةٌ —(mahallatun) mahalla
مَحَلاَّتٌ —(mahalla:tun) mahallalar
زُقَاقٌ —(zuqo:qun) ko’cha
أَزِقَّةٌ —(aziqqotun) ko’chalar
سُوقٌ —(su:qun) bozor
أَسْوَاقُ —(asva:qu) bozorlar
دُكَّانٌ —(dukka:nun) do’kon
دَكَاكِينُ —(daka:ki:nu) do’konlar
عَرْصَةٌ —(‘arsotun) hovli, maydoncha
عِرَاصُ —(‘iro:sun) hovlilar
صُفَّةٌ —(suffatun) ayvon, supa
صُفَفٌ —(sufafun) ayvonlar
حَدِيقَةٌ —(hadi:qotun) bog’
حَدَائِقُ —(hada:iqu) bog’lar
مُدَوَّرٌ —(mudavvarun) dumaloq, yumaloq
مُثَلَّثٌ —(musallasun) uchburchak
مُرَبَّعٌ —(murobba’un) to’rtburchak
مُسْتَطِيلٌ —(mustati:lun) uzun bo’yli, to’g’ri burchakli
هَلْ —(hal) -mi
نَعَمْ —(na’am) ha
لاَ —(la:) yo’q   
أَوْ لاَ —(av la:) yoki yo’q(mi)

Izoh: Bu yerda _ : _ belgisi biroz cho'zishni, (') belgisi esa ayn tovushini (o'zbek tilida talaffuzi ayirish belgisiga yaqin) bildiradi.


Eslatma: transkripsiyada arab tilining o'zigagina xos bo'lgan barcha harflar o'zbek tili yozuvidagi muayyan harflar bilan belgilangan. Masalan, arab tilida 4 ta "z", 3 ta "s", 2 ta "t", 2 ta "h" harfi mavjud. Ularni to'g'ri talaffuz qilish uchun ushbu darslarning boshidagi arab harflari ta'rifiga qarang.

أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar
Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

مَسْجِدُ مَحَلَّتِنَا كَبِيرٌ °  مَسَاجِدُ مَحَلاَّتِ بَلَدِنَا كَبِيرَةٌ °  مَنَارَةُ هٰذَا الْمَسْجِدِ طَوِيلَةٌ °  مَنَاوِرُ مَسَاجِدِ الْقُرَي قَصِيرَةٌ °  مَنَاوِرُ مَسَاجِدِ أَكْثَرِ الْبِلاَدِ كَبِيرَةٌ °  مَنَاوِرُ مَسْجِدِ قَرْيَتِكُمْ صَغِيرَةٌ ° مَحَلَّةُ ذَاكَ الْمَسْجِدِ كَبِيرَةٌ °  مَحَلاَّتُ بَلَدِنَا كَبِيرَةٌ °  مَحَلاَّتُ قَرْيَتِكُمْ صَغِيرَةٌ °  مَنَارَةُ مَسْجِدِنَا مُدَوَّرَةٌ °  مَنَاوِرُ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ مُرَبَّعَةٌ ° بُيُوتُ مَحَلَّتِنَا كَثِيرَةٌ °  بُيُوتُ مَحَلَّتِكُمْ قَلِيلَةٌ °  مَكَاتِبُ مَحَلاَّتِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ضَيِّقَةٌ °  مَكَاتِبُ مَحَلاَّتِ أَكْثَرِ الْبِلاَدِ وَاسِعَةٌ وَ كَبِيرَةٌ °  زُقَاقُنَا طَوِيلٌ °  أَزِقَّةُ مَحَلَّتِكُمْ قَصِيرَةٌ °  أَزِقَّةُ مَحَلاَّتِ أَكْثَرِ الْبِلاَدِ طَوِيلَةٌ وَ وَاسِعَةٌ °  أَزِقَّةُ هٰذَا الْبَلَدِ طَوِيلَةٌ °  سُوقُ بَلَدِنَا كَبِيرٌ °  سُوقُ قَرْيَتِكُمْ صَغِيرٌ °  أَسْوَاقُ الْبِلاَدِ كَبِيرَةٌ °  أَسْوَاقُ الْقُرَي صَغِيرَةٌ °  دُكَّانِي مُرَبَّعٌ °  دَكَاكِينُ هٰذَا السُّوقِ كَبِيرَةٌ °  عَرْصَةُ هٰذَا الْبَيْتِ ضَيِّقَةٌ °  عَرْصَةُ بَيْتِ هٰذَا الْغَنِيِّ وَاسِعَةٌ °  عِرَاسُ أَكْثَرِ الْبُيُوتِ مُرَبَّعَةٌ °  عَرْصَةُ هٰذَا الْمَسْجِدِ مُثَلَّثَةٌ °  عِرَاسُ بُيُوتِي مُسْتَطِيلَةٌ ° صُفَّةُ بَيْتِ عَلِيٍّ مُرَبَّعَةٌ °  صُفَّةُ بَيْتِ وَلِيٍّ مُدَوَّرَةٌ °  صُفَفُ تِلْكَ الْبُيُوتِ مُسْتَطِيلَةٌ °  حَدِيقَةُ بَيْتِ هٰذَا الرَّجُلِ صَغِيرَةٌ °  حَدَائِقُ الأَغْنِيَاءِ كَبِيرَةٌ °  إِمَامُ هٰذَا الْمَسْجِدِ رَجُلٌ عَالِمٌ وَ صَالِحٌ °  أَئِمَّةُ مَحَلاَّتِ الْبِلاَدِ عُلَمَاءُ وَ أَغْنِيَاءُ °  مُؤَذِّنُ ذَاكَ الْمَسْجِدِ شَيْخٌ كَبِيرٌ °  مُؤَذِّنُو مَسَاجِدِنَا سِمَانٌ جِدًّا °  مُعَلِّمُ مَكْتَبِ مَحَلَّةِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ شَابٌ عَزَبٌ °  مُعَلِّمُ مَكْتَبِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ رَجُلٌ مَتَأَهِّلٌ °  فَرَّاشُ مَسْجِدِنَا شَيْخٌ فَقِيرٌ °  فَرَّاشُو أَكْثَرِ الْمَسَاجِدِ جُهَلاَءُ °  مَحَلَّتُنَا لَيْسَتْ بِبَعِيدَةٍ ، بَلْ هِيَ قَرِيبَةٌ جِدًّا °  قَرْيَتُكُمْ إِمَّا قَرِيبَةٌ أَوْ  بَعِيدَةٌ ° دُكَّانِي لَيْسَ بِكَبِيرٍ وَ أَمَّا دُكَّانُكَ فَكَبِيرٌ وَ وَاسِعٌ جِدًّا °  هَلْ عَلِيٌّ غَنِيٌّ ؟ - نَعَمْ هُوَ غَنِيٌّ جِدًّا °  هَلْ زَيْدٌ مَرِيضٌ ؟ - لاَ ، لَيْسَ هُوَ بِمَرِيضٍ ، بَلْ صَحِيحٌ °  هَلْ هُوَ فَقِيرٌ أَوْ لاَ ؟ - نَعَمْ هُوَ فَقِيرٌ جِدًّا °  هَلْ أَنْتَ مَحْزُونٌ ؟ - لاَ ، لَسْتُ أَنَا بِمَحْزُونٍ أَصْلاً °  هَلْ أَبُوكَ عَالِمٌ أَوْ لاَ ؟ - نَعَمْ أَبِي عَالِمٌ جِدًّا °  هَلْ أَخُوكَ طَبِيبٌ ؟ - لاَ ، لَيْسَ أَخِي بِطَبِيبٍ بَلْ هُوَ تَاجِرٌ غَنِيٌّ                 
 
   

Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 12 Avgust 2008, 10:30:03
         
أَلدَّرْسُ  الثَّامِنُ عَشَرَ       Â§ ١٨
O'n sakkizinchi dars

كِتَابٌ —(kita:bun) kitob
كُتُبٌ —(kutubun) kitoblar
دَفْتَرٌ —(daftarun) daftar
دَفَاتِرُ —(dafa:tiru) daftarlar
صَحِيفَةٌ —(sohi:fatun) sahifa, qog’oz
صُحُفٌ —(suhufun) sahifalar
غِلاَفٌ —(g’ila:fun) g’ilof, jild
غُلُفٌ —(g’ulufun) g’iloflar
قَلَمٌ —(qolamun) qalam
أَقْلاَمُ —(aqla:mu) qalamlar
حِبْرٌ —(hibrun) siyoh
أَحْبَارُ —(ahba:ru) siyohlar
مِحْبَرَةٌ —(mihbarotun) siyohdon
مَحَابِرُ —(maha:biru) siyohdonlar
صَنْدُوقٌ —(sondu:qun) sandiq
صَنَادِيقُ —(sona:di:qu) sandiqlar
جَدِيدٌ —(jadi:dun) yangi
عَتِيقٌ —(‘ati:qun) eski
قَلِيلٌ —(qoli:lun) oz
كَثِيرٌ —(kasi:run) ko’p
فَقَطْ —(faqot) faqat
أَيْضًا —(ayzon) yana, ham
لِبَكرٍ —(libakrin) Bakr uchun, Bakrniki, Bakrda bor
لَيْسَ لِبَكْرٍ —(laysa libakrin) Bakr uchun emas, Bakrniki emas, Bakrda yo'q
مَا لِبَكْرٍ —(ma: libakrin) Bakr uchun emas, Bakrniki emas, Bakrda yo'q
وَ لاَ —(va la:) yo’q, va lekin
لَهُ —(lahu) uning uchun, uniki, unda bor
لَيْسَ لَهُ —(laysa lahu) uning uchun emas, uniki emas, unda yo'q
لَكَ —(laka) sening uchun, seniki, senda bor
لَيْسَ لَكَ —(laysa laka) sening uchun emas, seniki emas, senda yo'q
لِي —(li:) mening uchun, meniki, menda bor
لَيْسَ لِي —(laysa li:) mening uchun emas, meniki emas, menda yo'q
هَلْ لِبَكْرٍ —(hal libakrin) Bakr uchunmi? Bakrnikimi? Bakrda bormi?
هَلْ لَهُ ؟ —(hal lahu) Uning uchunmi? Unikimi? Unda bormi?
هَلْ لَكَ ؟ —(hal laka) Sening uchunmi? Senikimi? Senda bormi?
هَلْ لِي ؟ —(hal li:) Mening uchunmi? Menikimi? Menda bormi?

Izoh: Bu yerda _ : _ belgisi biroz cho'zishni, (') belgisi esa ayn tovushini (o'zbek tilida talaffuzi ayirish belgisiga yaqin) bildiradi.


Eslatma: transkripsiyada arab tilining o'zigagina xos bo'lgan barcha harflar o'zbek tili yozuvidagi muayyan harflar bilan belgilangan. Masalan, arab tilida 4 ta "z", 3 ta "s", 2 ta "t", 2 ta "h" harfi mavjud. Ularni to'g'ri talaffuz qilish uchun ushbu darslarning boshidagi arab harflari ta'rifiga qarang.

 
أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar
Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هٰذَا تاْكِتَابُ جَدِيدٌ °  هٰذِهِ الْكُتُبُ جَدِيدَةٌ °  ذَاكَ الْكِتَابُ عَتِيقٌ °  تِلْكَ الْكُتُبُ عَتِيقَةٌ °  هٰذِهِ الصَّحِيفَةُ كَبِيرَةٌ °  تِلْكَ الصُّحُفُ كَبِيرَةٌ °  هٰذَا الْغِلاَفُ وَاسِعٌ °  تِلْكَ الْغُلُفُ وَاسِعَةٌ °  هٰذَا الْقَلَمُ طَوِيلٌ °  تِلْكَ الأَقْلاَمُ قَصِيرَةٌ °  هٰذَا الْحِبْرَ جَدِيدٌ °  تِلْكَ الأَحْبَارُ عَتِيقَةٌ °  هٰذِهِ الْمِحْبَرَةُ وَاسِعَةٌ °  تِلْكَ الْمَحَابِرُ ضَيِّقَةٌ °  هٰذَا الصَّنْدُوقُ طَوِيلٌ ° تِلْكَ الصَّنَادِيقُ قَصِيرَةٌ °  صَنْدُوقُهُ وَاسِعٌ °  صَنَادِيقُهُمْ ضَيِّقَةٌ °  صَنْدُوقِي جَدِيدٌ °  صَنْدُوقُكَ عَتِيقٌ °  كِتَابُ هٰذَا الْوَلَدِ صَغِيرٌ °  دَفْتَرُ ذَاكَ الْوَلَدِ كَبِيرٌ °  صَحِيفَةُ هٰذَا الْكِتَابِ كَبِيرَةٌ °  غِلاَفُ ذَاكَ الْكِتَابِ صَغِيرٌ °  حِبْرُ هٰذِهِ الْمَحَابِرِ قَلِيلٌ °  حِبْرُ تِلْكَ الْمَحَابِرِ كَثِيرٌ °  مَحَابِرُ هٰذَا الْمَكْتَبِ كَثِيرَةٌ °  أَقْلاَمُ هٰؤُلاَءِ الأَوْلاَدِ جَدِيدَةٌ °  أَقْلاَمُ أُولئِٰكَ الأَوْلاَدِ عَتِيقَةٌ °  أَلْكُتُبُ الْكَبِيرَةُ قَلِيلَةٌ °  أَلْكُتُبُ الصَّغِيرَةُ كَثِيرَةٌ °  أَلدَّفَاتِرُ الصَّغِيرَةُ قَلِيلَةٌ °  أَلدَّفَاتِرُ الْقَصِيرَةُ كَثِيرَةٌ °  أَلْغُلُفُ الْكَبِيرَةُ وَاسِعَةٌ °  أَلأَقْلاَمُ الْكَبِيرَةُ طَوِيلَةٌ °  أَلأَقْلاَمُ الصَّغِيرَةُ قَصِيرَةٌ °  أَلْمَحَابِرُ الْكَبِيرَةُ وَاسِعَةٌ °  أَلْمَحَابِرُ الْجَدِيدَةُ كَثِيرَةٌ °  أَلْمَحَابِرُ الْعَتِيقَةُ قَلِيلَةٌ °  أَلصَّنَادِيقُ الْكَبِيرَةُ وَاسِعَةٌ °  أَلصَّنَادِيقُ الصَّغِيرَةُ ضَيِّقَةٌ °  هٰذَا كِتَابِي °  ذَاكَ دَفْتَرِي °  هٰذَا غِلاَفِي °  ذَاكَ قَلَمُكَ °  لِبَكْرٍ كِتَابٌ جَدِيدٌ وَ صَنْدُوقٌ كَبِيرٌ أَيْضًا °  لَيْسَ لِبَكْرٍ دَفْتَرٌ جَدِيدَةٌ وَ قَلَمٌ عَتِيقٌ °  لِعَلِيٍّ قَلَمٌ وَاحِدٌ فَقَطْ °  لَيْسَ لِعَلِيٍّ قَلَمٌ طَوِيلٌ °  لَهُ أَبٌ غَنِيٌّ °  لَيْسَ لَهُمْ ءَابَاءٌ عُلَمَاءُ °  لَهَا أُمٌّ مَرِيضَةٌ °  لَيْسَتْ لَهُنَّ أُمَّهَاتٌ مَرِيضَةٌ ° لَكَ أَخٌ كَبِيرٌ °  لَيْسَ لَكُمْ إِخْوَةٌ كِبِارٌ °  لَكَ أُخْتٌ صَغِيرَةٌ °  لَيْسَتْ لَكُنَّ أَخَوَاتٌ صَغِيرَاتٌ °  لِي صَدِيقٌ عَالِمٌ °   لَيْسَ لِي عَدُوٌّ ظَالِمٌ °   لَنَا رُفَقَاءُ صُلَحَاءُ °   لَيْسَ لَنَا شُرَكَاءُ أَغْنِيَاءُ °   لِعَلِيٍّ صَدِيقٌ صَالِحٌ وَ عَدُوٌّ فَاسِقٌ أَيْضًا °   مَا لِبَكْرٍ أَبٌ صَحِيحٌ ، بَلْ لَهُ جَدٌّ مَرِيضٌ فَقَطْ °   لِزَيدٍ أَوْلاَدٌ مُجْتَهِدُونَ ، أَمَّا ابْنُهُ الْكَبِيرُ فَمُدَرِّسٌ وَ أَمَّا ابْنُهُ الصَّغِيرُ فَإِمَامٌ ، وَ أَمَّا ابْنَتُهُ الْكَبِيرَةُ فَمُعَلِّمَةٌ وَ أَمَّا ابْنَتُهُ الصَّغِيرَةُ فَخَيَّاطَةٌ ° 
(مُكَالَمَه)
هَلْ لِعَلِيٍّ إِخْوَةٌ أَوْ لاَ ؟ - نَعَمْ لَهُ أَخٌ كَبِيرٌ وَ أَخٌ صَغِيرٌ أَيْضًا °  هَلْ لِبَكْرٍ كِتَابٌ أَوْ لاَ ؟ - لاَ ، لَيْسَ لَهُ كِتَابٌ وَ لاَ دَفْتَرٌ أَيْضًا °  هَلْ لَكَ قَلَمٌ أَوْ مِحْبَرَةٌ ؟ - نَعَمْ لِي قَلَمٌ فَقَطْ وَ لَيْسَ لِي مِحْبَرَةٌ °  هَلْ لِي صَنْدُوقٌ جَدِيدٌ أَوْ عَتِيقٌ أَوْ لاَ ؟ - لاَ ، لَيْسَ لَكَ صَنْدُوقٌ جَدِيدٌ وَ لاَ صَنْدُوقٌ عَتِيقٌ أَصْلاً ، بَلْ لَكَ غِلاَفٌ وَحِدٌ فَقَطْ °  هَلْ لَكُمْ أَبٌ أَوْ أُمٌّ ؟ - لَنَا أَبٌ فَقَطْ وَ لَيْسَ لَنَا أُمٌّ °  هَلْ لَكُمْ أَوْلاَدٌ ؟ - نَعَمْ ، لَنَا أَبْنَاءٌ كِبَارٌ وَ بَنَاتٌ صَغِيرَاتٌ أَيْضًا

Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 13 Avgust 2008, 14:34:33
             
أَلدَّرْسُ  التَّاسِعُ عَشَرَ       Â§ ١٩
O'n to'qqizinchi dars

شَيْءٌ —(shay-un) narsa
أَشْيَاءُ —(ashya:u) narsalar
شَجَرٌ —(shajarun) daraxt
أَشْجَارُ —(ashja:ru) daraxtlar
حَجَرٌ —(hajarun) tosh
أَحْجَارُ —(ahja:ru) toshlar
طِينٌ —(ti:nun) loy, balchiq
أَطْيَانُ —(atya:nu) loylar
قُطْنٌ —(qutnun) paxta
أَقْطَانُ —(aqto:nu) paxtalar
لَوْحٌ —(lavhun) taxta
أَلْوَاحُ —(alva:hu) taxtalar
حَبْلٌ —(hablun) arqon
أَحْبَالُ —(ahba:lu) arqonlar
عَصًا —(‘ason) aso, kaltak, hassa
عُصِيٌّ —(‘usiyyun) asolar
صُلْبٌ —(sulbun) qattiq, mustahkam
لَيِّنٌ —(layyinun) yumshoq, muloyim
مُسْتَقِيمٌ —(mustaqi:mun) to’g’ri, tekis
مُعْوَجٌّ —(mu’vajjun) egri, qiyshiq
ثَقِيلٌ —(saqi:lun) og’ir
خَفِيفٌ —(xofi:fun) yengil
غَلِيظٌ —(g’oli:zun) qalin, qo’pol
مَتِينٌ —(mati:nun) mustahkam, chidamli
شَجَرٌ —(shajarun) daraxt
شَجَرَةٌ —(shajarotun) bir (bitta) daraxt
لَوْحٌ —(lavhun) taxta
لَوْحَةٌ —(lavhatun) bir (bitta) taxta
عَصَايَ —(‘aso:ya) hassam, tayog’im
هٰذَا الشَّجَرُ —(ha:zash-shajaru) bu daraxt
هٰذِهِ الشَّجَرَةُ —(ha:zihish-shajarotu) bu bir (bitta) daraxt
هٰذَا اللَّوْحُ —(ha:zal-lavhu) bu taxta
هٰذِهِ اللّوْحَةُ —(ha:zihil-lavhatu) bu bir (bitta) taxta

Izoh: Bu yerda _ : _ belgisi biroz cho'zishni, (') belgisi esa ayn tovushini (o'zbek tilida talaffuzi ayirish belgisiga yaqin) bildiradi.


Eslatma: transkripsiyada arab tilining o'zigagina xos bo'lgan barcha harflar o'zbek tili yozuvidagi muayyan harflar bilan belgilangan. Masalan, arab tilida 4 ta "z", 3 ta "s", 2 ta "t", 2 ta "h" harfi mavjud. Ularni to'g'ri talaffuz qilish uchun ushbu darslarning boshidagi arab harflari ta'rifiga qarang.
 
   
أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar
Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هٰذَا الشَّيْءُ صُلْبٌ °  هٰذِهِ الأَشْيَاءُ صُلْبَةٌ °  ذَاكَ الشَّيْءُ لَيِّنٌ °  تِلْكَ الأَشْيَاءُ لَيِّنَةٌ °  هٰذَا الشَّجَرُ صُلْبٌ °  هٰذِهِ الأَشْجَارُ صُلْبَةٌ °  ذَاكَ الْحَجَرُ ثَقِيلٌ °  تِلْكَ الأَحْجَارُ ثَقِيلَةٌ °  هٰذَا الطِّينُ لَيِّنٌ °  ذَاكَ الْقُطْنُ خَفِيفٌ °  ذَاكَ اللَّوْحُ كَبِيرٌ °  تِلْكَ الأَلْوَاحُ كَبِيرَةٌ °  هٰذَا الْحَبْلُ مَتِينٌ °  هٰذِهِ الأَحْبَالُ مَتِينَةٌ °  تِلْكَ الْعَصَا غَلِيظَةٌ °  تِلْكَ الْعُصِيُّ غَلِيظَةٌ °  أَلْحَجَرُ شَيْءٌ صُلْبٌ وَ الطِّينُ شَيْءٌ لَيِّنٌ °  هٰذَا الشَّجَرُ مُسْتَقِيمٌ °  هٰذِهِ الشَّجَرَةُ مُسْتَقِيمَةٌ °  هٰذَا اللَّوْحُ طَوِيلٌ °  هٰذِهِ اللَّوْحَةُ طَوِيلَةٌ °  تِلْكَ الشَّجَرَةُ مُعْوَجَّةٌ °  ذَاكَ اللَّوْحُ قَصِيرٌ °  تِلْكَ اللَّوْحَةُ قَصِيرَةٌ °  ذَاكَ الشَّجَرُ مُعْوَجٌّ °  شَجَرَتُهُ صَغِيرَةٌ °  لَوْحَتُكَ طَوِيلَةٌ °  حَبْلِي مَتِينٌ °  عَصَايَ خَفِيفَةٌ °  شَجَرَةُ عَلِيٍّ طَوِيلَةٌ °  لَوْحَةُ وَلِيٍّ كَبِيرَةٌ °  حَبْلُ مَحْمُودٍ غَلِيظٌ °  عَصَا خَالِدٍ ثَقِيلَةٌ °  هٰذَا الشَّجَرُ الْكَبِيرُ ثَقِيلٌ °  ذَاكَ الشَّيْءُ الصَّغِيرُ خَفِيفٌ °  هٰذَا الْحَجَرُ الصُّلْبُ مَتِينٌ جِدًّا °  أَللَّوْحُ الطَّوِيلُ كَبِيرٌ °  أَلْحَبْلُ الْغَلِيظُ مَتِينٌ °  أَلْعَصَا الْقَصِيرَةُ صَغِيرَةٌ °  أَلأَشْيَاءُ الْجَدِيدَةُ عَزِيزَةٌ °  أَلأَشْجَارُ الصُّلْبَةُ قَلِيلَةٌ جِدًّا °  أَلأَحْجَارُ الصُّلْبَةُ كَثِيرَةٌ °  أَلأَحْبَالُ الطَّوِيلَةُ قَلِيلَةٌ °  أَلْعُصِيُّ الْمُعْوَجَّةُ كَثِيرَةٌ °  عَصَا هٰذَا الشَّيْخِ غَلِيظَةٌ وَ طَوِيلَةٌ ° عَصَا ذَاكَ الشَّابِّ قَصِيرَةٌ وَ خَفِيفَةٌ °  أَكْثَرُ الأَشْجَارِ لَيِّنَةٌ وَ أَكْثَرُ الأَحْجَارِ صُلْبَةٌ ° بَعْضُ الأَشْجَارِ صُلْبٌ وَ بَعْضُ الأَحْجَارِ لَيِّنٌ °  كُلُّّ طِينٍ ثَقِيلٌ وَ كُلُّ قُطْنٍ خَفِيفٌ °  أَكْثَرُ الأَلْوَاحِ أَشْجَارٌ °  أَكْثَرُ الأَحْبَالِ طَوِيلَةٌ °  أَكْثَرُ العُصِيِّ أَشْجَارٌ °  أَلأَشْجَارُ وَ الأَحْجَارُ وَ الأَطْيَانُ كُلُّهَا أَشْيَاءُ °  هٰذِهِ الأَلْوَاحُ الْمُسْتَطِيلَةُ كَبِيرَةٌ °  هٰذِهِ الأَحْبَالُ الْمَتِينَةُ غَلِيظَةٌ °  هٰذِهِ الْعُصِيُّ الْقَصِيرَةُ مُعْوَجَّةٌ °  هٰذَا الشَّيْءُ إِمَّا شَجَرٌ أَوْ حَجَرٌ °  هٰذَا الْحَجَرُ إِمَّا كَبِيرٌ أَوْ صَغِيرٌ °  هٰذَا الطِّينُ إِمَّا صُلْبٌ أَوْ لَيِّنٌ °  بَعْضُ الأَشْيَاءِ صُلْبٌ وَ بَعْضُهَا لَيِّنٌ ، أَمَّا الْحَجَرُ فَصُلْبٌ وَ أَمَّا الطِّينُ فَلَيِّنٌ °  بَعْضُ الأَشْيَاءِ ثَقِيلٌ وَ بَعْضُهَا خَفِيفٌ ، أَمَّا الْحَجَرُ فَثَقِيلٌ وَ أَمَّا الْقُطْنُ فَحَفِيفٌ ° 
        (مُكَالَمَه)
      هَلْ هٰذَا الشَّيْءُ شَجَرٌ أَوْ لاَ ؟ - نَعَمْ ، هُوَ شَجَرٌ لاَ حَجَرٌ ° هَلْ هٰذَا الْحَجَرُ صُلْبٌ ؟ - لاَ ، لَيْسَ هُوَ بِصُلْبٍ ، بَلْ لَيِّنٌ °  هَلْ لِعَلِيٍّ عَصًا ، أَوْ لاَ ؟ - نَعَمْ ، لَهُ عَصًا طَوِيلَةٌ وَ حَبْلٌ مَتِينٌ أَيْضًا °  هَلْ لِوَلِيٍّ قَلَمٌ مُسْتَقِيمٌ ؟ - لاَ ، لَيْسَ لَهُ قَلَمٌ مُسْتَقِيمٌ وَ لاَ مُعْوَجٌّ ، بَلْ لَهُ مِحْبَرَةٌ وَاحِدٌ فَقَطْ °  هَلْ عَصَايَ مُعْوَجَّةٌ ؟ - نَعَمْ ، عَصَاكَ مُعْوَجَّةٌ جِدًّا °  هَلْ لَكَ عَصًا أَوْ لاَ ؟ - لاَ ، لَيْسَ لِي عَصًا وَ لاَ حَبْلٌ أَيْضًا ، بَلْ لِي لَوْحَةٌ فَقَطْ °  هَلْ لِي شَيْءٌ ؟ - نَعَمْ لَكَ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ وَ أَنْتَ لَسْتَ بِفَقِيرٍ ، بَلْ غَنِيٌّ جِدًّا وَ اَمَّا جَارُكَ فَفَقِيرٌ جِدًّا
Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 15 Avgust 2008, 03:22:26
           
أَلدَّرْسُ   الْعِشْرُونَ        § ٢٠
Yigirmanchi dars.

عِرْقٌ —(‘irqun) tomir, ildiz
عُرُوقٌ —(‘uru:qun) tomirlar
غُصْنٌ —(g’usnun) shox, butoq, novda
أَغْصَانُ —(ag’so:nu) shoxlar
قِشْرٌ —(qishrun) po’stloq
قُشُورٌ —(qushu:run) po’stloqlar
حَبٌّ —(habbun) don, urug’, bug’doy
حُبُوبٌ —(hubu:bun) donlar
وَرَقٌ —(varoqun) barg, yaproq
أَوْرَاقُ —(avro:qu) varaqlar
زَهَرٌ —(zaharun) gul
أَزْهَارُ —(azha:ru) gullar
ثَمَرٌ —(samarun) meva
أَثْمَارُ —(asma:ru) mevalar
غَيْرٌ —(g’oyrun) boshqa
أَغْيَارُ —(ag’ya:ru) boshqalar
 
Sifatlar
أَبْيَضُ —(abyazu) oq
أَسْوَدُ —(asvadu) qora
أَحْمَرُ —(ahmaru) qizil
أَصْفَرُ —(asfaru) sariq
أَخْصَرُ —(axzoru) yashil
أَزْرَقُ —(azroqu) ko’k
أَرْقَطُ —(arqotu) olachipor
أَجْوَفُ —(ajvafu) bo’sh, kovak

Muannasi
بَيْضَاءُ —(bayzo:u) oq
سَوْدَاءُ —(savda:u) qora
حَمْرَاءُ —(hamro:u) qizil
صَفْرَاءُ —(sofro:u) sariq
خَضْرَاءُ —(xozro:u) yashil
زَرْقَاءُ —(zarqo:u) ko’k
رَقْطَاءُ —(roqto:u) olachipor
جَوْفَاءُ —(javfa:u) bo’sh, kovak
 
Ko’pligi
بِيضٌ —(bi:zun) oq
سُودٌ —(su:dun) qora
حُمْرٌ —(humrun) qizil
صُفْرٌ —(sufrun) sariq
خُضْرٌ —(xuzrun) yashil
زُرْقٌ —(zurqun) ko’k
رُقْطٌ —(ruqtun) olachipor
جُوْفٌ —(juvfun) bo’sh kovak

حَبَّةٌ —(habbatun) bitta don
وَرَقَةٌ —(varoqotun) bitta barg
زَهْرَةٌ —(zahrotun) gul
ثَمْرَةٌ —(samrotun) meva

غَيْرُ بَكْرٍ —(g’oyru Bakrin) Bakrdan boshqa, Bakrsiz, Bakr emas
غَيْرُهُ —(g’oyruhu) undan boshqa, usiz, u emas
غَيْرُكَ —(g’oyruka) sendan boshqa, sensiz, sen emas
غَيْرُ كَبِيرٍ —(g’oyru kabi:rin) katta emas, katta bo’lmagan
أَلشَّيْءُ الْغَيْرُ الْكَبِيرُ —(ash-shay-ul g’oyrul-kabi:ri) katta bo’lmagan narsa
أَلْوَرَقُ الأَخْضَرُ —(al-varoqul axzoru) yashil barg
أَلأَوْرَاقُ الْخُضْرُ —(al-avro:qul xuzru) yashil barglar
أَلثَّمَرُ الأَحْمَرُ —(as-samarul ahmaru) qizil meva
أَلأَثْمَارُ الْحُمْرُ —(al-asma:rul humru) qizil mevalar

Izoh: Bu yerda _ : _ belgisi biroz cho'zishni, (') belgisi esa ayn tovushini (o'zbek tilida talaffuzi ayirish belgisiga yaqin) bildiradi.


Eslatma: transkripsiyada arab tilining o'zigagina xos bo'lgan barcha harflar o'zbek tili yozuvidagi muayyan harflar bilan belgilangan. Masalan, arab tilida 4 ta "z", 3 ta "s", 2 ta "t", 2 ta "h" harfi mavjud. Ularni to'g'ri talaffuz qilish uchun ushbu darslarning boshidagi arab harflari ta'rifiga qarang.
 
   
أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar
Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

عِرْقُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ طَوِيلٌ °  عُرُوقُ الأَشْجَارِ كَثِيرَةٌ °  غُصُونُ تِلْكَ الشَّجَرَةِ مُعْوَجَّةٌ °  أَلْغُصُونُ الْمُسْتَقِيمَةُ قَلِيلَةٌ °  أَوْرَاقُ أَكْثَرِ الأَشْجَارِ خُضْرٌ °  هٰذِهِ الْوَرَقَةُ خَضْرَاءُ وَ تِلْكَ الْوَرَقَةُ حَمْرَاءُ °  أَوْرَاقُ بَعْضِ الأَشْجَارِ زُرْقٌ °  هٰذِهِ الزَّهْرَةُ حَمْرَاءُ وَ تِلْكَ الزَّهْرَةُ بَيْضَاءُ °  أَزْهَارُ بَعْضِ الأَشْجَارِ بِيضٌ °  أَزْهَارُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ صُفْرٌ °  هٰذِهِ الزَّهْرَةُ الزَّرْقَاءُ صَغِيرَةٌ وَ تِلْكَ الزَّهْرَةُ الرَّقْطَاءُُ كَبِيرَةٌ °  أَثْمَارُ الأَشْجَارِ قَلِيلَةٌ °  هٰذِهِ الأَثْمَارُ سُودٌ وَ تِلْكَ الأَثْمَارُ حُمْرٌ °  أَثْمَارُ بَعْضِ الأَشْجَارِ صُفْرٌ وَ أَثْمَارُ بَعْضِهَا زُرْقٌ °  هٰذِهِ الثَّمْرَةُ الْحَمْرَاءُ مُسْتَطِيلَةٌ °  تِلْكَ الثَّمْرَةُ الزَّرْقَاءُ قَصِيرَةٌ °  قِشْرُ هٰذِهِ الثَّمْرَةُ صُلْبٌ °  قُشُورُ الأَشْجَارِ لَيِّنَةٌ °  قُشُورُ بَعْضِ الأَثْمَارِ رُقْطٌ °  حُبُوبُ هٰذِهِ الأَثْمَارِ كَثِيرَةٌ °  هٰذِهِ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ صَغِيرَةٌ °  أَكْثَرُ الْحُبُوبِ صُلْبَةٌ °  بَعْضُ الْحُبُوبِ لَيِّنَةٌ ° بَعْضُ الأَثْمَارِ جُوْفٌ °  أَكْثَرُ الأَثْمَارِ لَيْسَتْ بِجُوْفٍ °  هٰذِهِ الشَّجَرَةُ جَوْفَاءُ °  قَلَمِي أَجْوَفُ °  عُرُوقُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ لَيْسَتْ بِصُلْبَةٍ °  غُصُونُ تِلْكَ الأَشْجَارِ لَيْسَتْ بِمُسْتَقِيمَةٍ °  أَوْرَاقُ أَكْثَرِ الأَشْجَارِ لَيْسَتْ بِزُرْقٍ °  أَزْهَارُ بَعْضِ الأَشْجَارِ لَيْسَتْ بِبِيضٍ °  أَثْمَارُ الأَشْجَارِ لَيْسَتْ بِكَثِيرَةٍ °  قُشُورُ هٰذِهِ الأَشْجَارِ غَيْرُ صُلْبَةٍ °  حُبُوبُ هٰذِهِ الأَثْمَارِ غَيْرُ سُودٍ °  هٰذِهِ الْوَرَقَةُ لَيْسَتْ بِبَيْضَاءَ °  تِلْكَ الزَّهْرَةُ لَيْسَتْ بِسَوْدَاءَ °  هٰذِهِ الثَّمَرَةُ لَيْسَتْ بِرَقْطَاءَ °  تِلْكَ الْحَبَّةُ لَيْسَتْ بِجَوْفَاءَ °  هٰذِهِ الصَّحِيفَةُ بَيْضَاءُ وَ تِلْكَ الصَّحِيفَةُ صَفْرَاءُ °  قَلَمِي أَحْمَرُ وَ قَلَمُكَ أَخْضَرُ °  حِبْرُ هٰذِهِ الْمِحْبَرَةِ أَسْوَدُ وَ حِبْرُ تِلْكَ الْمِحْبَرَةِ أَحْمَرُ °  أَلْحِبْرُ الأَسْوَدُ كَثِيرٌ وَ الْحِبْرُ الأَخْضَرُ قَلِيلٌ °  حِبْرُ مِحْبَرَةِ عَلِيٍّ أَخْضَرُ °  هٰذَا الشَّيْءُ حَجَرٌ أَبْيَضُ °  ذَاكَ الشَّيْءُ طِينٌ أَسْوَدُ ° أَكْثَرُ الأَحْجَارِ بِيضٌ °  أَكْثَرُ الأَطْيَانِ سُودٌ °  هٰذَا الْحَجَرُ إِمَّا أَبْيَضُ أَوْ أَسْوَدُ °  هٰذَا الْحَجَرُ لَيْسَ بِأَسْوَدَ ، بَلْ هُوَ أَخْضَرُ °  أَلأَحْجَارُ الزُّرْقُ غَيْرُ كَثِيرٍ °  لِعَلِيٍّ صَحِيفَةٌ بَيْضَاءُ وَ غِلاَفٌ أَحْمَرُ °  لَيْسَ لِوَلِيٍّ دَفْتَرٌ أَبْيَضُ وَ لاَ غِلاَفٌ أَسْوَدُ °  لَهُ حِبْرٌ أَسْوَدُ وَ حِبْرٌ أَحْمَرُ °  لَكَ قَلَمٌ أَسْوَدُ وَ مِحْبَرَةٌ صَفْرَاءُ °  لِهٰذِهِ الشَّجَرَةِ أَغْصَانٌ مُعْوَجَّةٌ وَ لَيْسَ لَهَا أَغْصَانٌ مُسْتَقِيمَةٌ  أَصْلاً °  لِتِلْكَ الشَّجَرَةِ عُرُوقٌ غَلِيظَةٌ وَ أَغْصَانٌ طَوِيلَةٌ °  لَيْسَ لِهٰذِهِ الشَّجَرَةِ أَوْرَاقٌ خُضْرٌ وَ لاَ أَزْهَارٌ حُمْرٌ °  أَلإِنْسَانُ الْغَيْرُ الْغَنِيِّ فَقِيرٌ ° أَلإِنْسَانُ الْغَيْرُ الصَّحِيحِ مَرِيضٌ °  أَلإِنْسَانُ الْفَقِيرُ ، غَيْرُ غَنِيٍّ °  أَلإِنْسَانُ الْمَرِيضُ ، غَيْرُ صَحِيحٍ °  هَلْ لَكَ حِبْرٌ أَحْمَرُ ؟ - لاَ، لَيْسَ لِي حِبْرٌ أَحْمَرُ أَصْلاً ، بَلْ لِي حِبْرٌ أَسْوَدُ فَقَطْ
Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 17 Avgust 2008, 15:11:47
           
أَلدَّرْسُ  الْحَادِي وَ الْعِشْرُونَ        § ٢١
Yigirma birinchi dars

فِعْلُ مَاضٍي
O’tgan zamon fe’li

مَدَحَ —(madaha) maqtadi
مَا مَدَحَ —(ma: madaha) maqtamadi
مُدِحَ —(mudiha) maqtaldi (maqtalgan)
مَا مُدِحَ —(ma: mudiha) maqtalmadi (maqtalmagan)

Siyg’alari(boshqa shaxslardagi ko’rinishlari)

مَدَحَ —(madaha) maqtadi    
مَدَحُوا —(madahu:) maqtadilar
مَدَحَتْ —(madahat) maqtadi (u ayol)
مَدَحْنَ —(madahna) maqtadilar (u ayollar)
مَدَحْتَ —(madahta) maqtading
مَدَحْتُمْ —(madahtum) maqtadinglar
مَدَحْتِ —(madahti) maqtading (sen ayol)
مَدَحْتُنَّ —(madahtunna) maqtadinglar (siz ayollar)
مَدَحْتُ —(madahtu) maqtadim
مَدَحْنَا —(madahna:) maqtadik

نَفِي Nafiy (bo’lishsizlik shakli)

مَا مَدَحْتِ —(ma: madahti) maqtamading (sen ayol)
مَا مَدَحْتُنَّ —(ma: madahtunna) maqtamadinlar (siz ayollar)
مَا مَدَحْتُ —(ma: madahtu) maqtamadim
مَا مَدَحْنَا —(ma: madahna:) maqtamadik

مَجْهُولٌMajhuli

مُدِحَ —(mudiha) maqtaldi
مُدِحُوا —(mudihu:) maqtaldilar
مُدِحَتْ —(mudihat) maqtaldi (u ayol)
مُدِحْنَ —(mudihna) maqtaldilar (u ayollar)
مُدِحْتَ —(mudihta) maqtalding
مُدِحْتُمْ —(mudihtum) maqtaldinglar
مُدِحْتِ —(mudihti) maqtalding (ayol)
مُدِحْتُنَّ —(mudihtunna) maqtaladinglar (ayollar)
مُدِحْتُ —(mudihtu) maqtaldim
مُدِحْنَا —(mudihna:) maqtaldik
 
مَا مُدِحَ —(ma: mudiha) maqtalmadi
مَا مُدِحُوا.... —(ma: mudihu:) maqtalmadilar

مَدَحَهُ —(madahahu) uni maqtadi
مَدَحَهُمْ —(madahahum) ularni maqtadi
مَدَحَهَا —(madahaha) u(ayol)ni maqtadi
مَدَحَهُنَّ —(madahahunna) u(ayollar)ni maqtadi
مَدَحَكَ —(madahaka) seni maqtadi
مَدَحَكُمْ —(madahakum) sizlarni maqtadi
مَدَحَكِ —(madahaki) seni(ayol) maqtadi
مَدَحَكُنَّ —(madahakunna) siz(ayollar)ni maqtadi
مَدَحَنِي —(madahani:) meni maqtadi
مَدَحَنَا —(madahana:) bizni maqtadi
مَدَحْتُمُوهُ —(madahtumu:hu) uni maqtadinglar
مَدَحْتُمُوهُمْ —(madahtumu:hu) ularni maqtadinglar
مَدَحْتُمُونِي —(madahtumu:ni:) meni maqtadinglar
مَدَحْتُمُونَا —(madahtumu:na:) bizni maqtadinglar
 
زَيْدٌ —(zaydun) Zayd    
زَيْدًا —(zaydan) Zaydni, Zaydga
بَكْرٌ —(Bakrun) Bakr
بَكْرًا —(Bakron) Bakrni, Bakrga
عَلِيٌّ —(‘Aliyyun) Ali
عَلِيًّا —(‘Aliyyan) Alini, Aliga
أَبُوهُ —(abu:hu) uning otasi
أَبَاهُ —(aba:hu) uning otasini, uning otasiga
أَبُوكَ —(abu:ka) sening otang
أَبَاكَ —(aba:ka) sening otangni, sening otangga
أَخُوهُ —(axu:hu) uning akasi
أَخَاهُ —(axo:hu) uning akasini, uning akasiga
أَلرِّجَالُ مَدَحُوا —(ar-rija:lu madahu:) kishilar maqtadilar
أَلنِّسَاءُ مَدَحْنَ —(an-nisa:u madahna) ayollar maqtadilar
مَدَحَ الرِّجَالُ —(madahar rija:lu ) kishilar maqtadi
مَدَحَتِ النِّسَاءُ —(madahatin nisa:u) ayollar maqtadi

Izoh: Bu yerda _ : _ belgisi biroz cho'zishni, (') belgisi esa ayn tovushini (o'zbek tilida talaffuzi ayirish belgisiga yaqin) bildiradi.

Eslatma: transkripsiyada arab tilining o'zigagina xos bo'lgan barcha harflar o'zbek tili yozuvidagi muayyan harflar bilan belgilangan. Masalan, arab tilida 4 ta "z", 3 ta "s", 2 ta "t", 2 ta "h" harfi mavjud. Ularni to'g'ri talaffuz qilish uchun ushbu darslarning boshidagi arab harflari ta'rifiga qarang.
 
   
أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar
Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هُوَ مَدَحَ  °  هُمْ مَدَحُوا °  هِيَ مَدَحَتْ °  هُنَّ مَدَحْنَ °  أَنْتَ مَدَحْتَ °  أَنْتُمْ مَدَحْتُمْ °  أَنْتِ مَدَحْتِ °  أَنْتُنَّ مَدَحْتُنَّ °  أَنَا مَدَحْتُ °  نَحْنُ مَدَحْنَا °  هُوَ مَا مَدَحَ °  هُوَ مُدِحَ °  هُوَ مَا مُدِحَ °  هٰذَا الرَّجُلُ مَدَحَ زَيْدًا °  هٰؤُلاَءِ الرِّجَالُ مَدَحُوا زَيْدًا °  هٰذِهِ الْمَرْأَةُ مَدَحَتْ بَكْرًا °  هٰؤُلاَءِ النِّسَاءُ مَدَحْنَ بَكْرًا °  أَنْتَ مَدَحْتَ عَلِيًّا °  أَنْتُمْ مَدَحْتُمْ عَلِيًّا °  أَنْتِ مَدَحْتِ هِنْدًا °  أَنْتُنَّ مَدَحْتُنَّ هِنْدًا °  أَنَا مَدَحْتُ وَلِيًّا °  نَحْنُ مَدَحْنَا وَلِيًّا °  أَنَا مَدَحْتُكَ °  نَحْنُ مَدَحْنَاكُمْ °  أَنْتَ مَدَحْتَنِي °  أَنْتُمْ مَدَحْتُمُونَا °  مَدَحْتُ صَدِيقِي جِدًّا °  مَا مَدَحْتُ عَدُوِّي أَصْلاً °  زَيْدٌ مَدَحَ أَبَا عَلِيٍّ °  أَنَا مَدَحْتُ أَبَاكَ °  هُوَ مَدَحَ أَخَا عَلِيٍّ °    نَحْنُ مَدَحْنَا أَخَاكَ °  مَدَحْتُ أَبِي °  مَا مَدَحْتُ أَخِي °  أَنْتَ مَدَحْتَ رَجُلاً غَنِيًّا °  أَنَا مَدَحْتُ رَجُلاً عَالِمًا °  هٰذَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ مُدِحَ كَثِيرًا °  ذَاكَ الرَّجُلُ الْفَاسِقُ مَا مُدِحَ أَصْلاً °  كُلُّ  أُسْتَاذٍ مَدَحَ تِلْمِيذَهُ °  بَعْضُ الْمُعَلِّمِينَ مَدَحُوا تَلاَمِيذُهُمْ °  مَدَحَهُ أَبُوهُ °  مَدَحَكَ أَبُوكَ °  مَدَحَنِي أَبِي °  مَدَحَتْهَا أُمُّهَا °  مَدَحَتْكَ أُمُّكَ °  مَدَحَتْنِي أُمِّي °  مَدَحَكُمْ جِيرَانُكُمْ °  جِيرَانُكُمْ  مَدَحُوكُمْ °  مَدَحَنَا رُفَقَاؤُنَا °  رُفَقَاؤُنَا مَدَحُونَا °  مَدَحَ هٰؤُلاَءِ الرِّجَالُ جِيرَانَهُمْ °  هٰؤُلاَءِ الرِّجَالُ مَدَحُوا جِيرَانَهُمْ °  مَدَحَتْ هٰؤُلاَءِ النِّسَاءُ خَادِمَاتِهِنَّ °  هٰؤُلاَءِ النِّسَاءُ مَدَحْنَ خَادِمَاتِهِنَّ °  مُدِحَ هٰؤُلاَءِ الْعُلَمَاءُ °  هٰؤُلاَءِ الْعُلَمَاءُ مُدِحُوا °  ءَابَاؤُهُمْ مَدَحُوهُمْ ° ءَابَاؤُكُمْ مَدَحُوكُمْ °  ءَابَاؤُنَا مَدَحُونَا °  أُمَّهَاتُهُنَّ مَدَحْنَهُنَّ °  أُمَّهَاتُكُنَّ مَدَحْنَكُنَّ °  أُمَّهَاتُنَا مَدَحْنَنَا °  مَدَحَ هٰذَا الشَّيْخُ وَلَدَهُ °  مَا مَدَحَ هٰذَا الْغَنِيُّ خَادِمَهُ الْغَبِيَّ °  مُدِحَ هٰذَا الْخَادِمُ الذَّكِيُّ جِدًّا °  أُسْتَاذِي مَدَحَنِي جِدًّا °  أَكْثَرُ التَّلاَمِيذِ مَدَحُوا أَسَاتِيذَهُمْ °  أَنْتُمْ مَدَحْتُمُونَا °  نَحْنُ مَا مَدَحْنَاكُمْ °  هُمْ مَا مَدَحُوكُمْ °  مَا مَدَحَهُ عَدُوُّهُ °  مَا مَدَحَكَ عَدُوُّكَ °  مَا مَدَحَنِي عَدُوِّي °  مَا مَدَحَكَ أَحَدٌ أَصلاً °  أَلرِّجَالُ الْفَسَقَةُ مَا مُدِحُوا أَصْلاً °  أَلرِّجَالُ الصُّلَحَاءُ مُدِحُوا جِدًّا °  أَلسُّفَهَاءُ وَ الأَغْبِيَاءُ وَ الْجُهَلاَءُ مَا مُدِحُوا أَصْلاً °  مَدَحَ هٰؤُلاَءِ الْمُعَلِّمُونَ تَلاَمِيذَهُمْ °  مَا مُدِحَ هٰؤُلاَءِ الْجُهَلاَءُ الأَغْبِيَاءُ °  مُدِحْتَ ، مُدِحْتُمْ ، مُدِحْتُ ، مُدِحْنَا

Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 24 Avgust 2008, 07:38:31
                     
أَلدَّرْسُ  الْثَّانِي وَ الْعِشْرُونَ        § ٢٢
Yigirma ikkinchi dars

قَرَأَ —(qoroa) o'qidi
كَتَبَ —(kataba) yozdi
أَخَذَ —(axoza) oldi
مَنَحَ —(manaha) berdi
أَكَلَ —(akala) yedi
سَرَقَ —(saroqo) o’g’irladi
جَمَعَ —(jama’a) to’pladi
فَتَحَ —(fataha) ochdi
مَالٌ —(ma:lun) mol
أَمْوَالُ —(amva:lu) mollar
ثَمَنٌ —(samanun) pul
أَثْمَانُ —(asma:nu) pullar
طَعَامٌ —(to’a:mun) ovqat
أَطْعِمَةٌ —(at’imatun) ovqatlar
هَدِيَّةٌ —(hadiyyatun) hadya
هَدَايَا —(hada:ya:) hadyalar
صَدَقَةٌ —(sodaqotun) sadaqa, yaxshilik
صَدَقَاتٌ —(sodaqo:tun) sadaqalar
خَطٌّ —(xottun) xat, yozuv
خُطُوطٌ —(xutu:tun) xatlar
حَرْفٌ —(harfun) harf
حُرُوفُ —(huru:fun) harflar
لَذِيذَةٌ —(lazi:zatun) shirin
شَيْءٌ —(shay-un) narsa
مَرَّةٌ —(marrotun) bir marta
مِرَارًا —(miro:ron) ko’p marta
أُخِذَ شَيْءٌ —(uxiza shay-un) bir narsa olindi
مَا أُخِذَ شَيْءٌ —(ma: uxiza shay-un) hech narsa olinmadi
أَخَذْتُ شَيْئًا —(axoztu shay-an) bir narsa oldim
مَا أَخَذْتُ شَيْئًا —(ma: axoztu shay-an) hech narsa olmadim

Izoh: Bu yerda _ : _ belgisi biroz cho'zishni, (') belgisi esa ayn tovushini (o'zbek tilida talaffuzi ayirish belgisiga yaqin) bildiradi.

Eslatma: transkripsiyada arab tilining o'zigagina xos bo'lgan barcha harflar o'zbek tili yozuvidagi muayyan harflar bilan belgilangan. Masalan, arab tilida 4 ta "z", 3 ta "s", 2 ta "t", 2 ta "h" harfi mavjud. Ularni to'g'ri talaffuz qilish uchun ushbu darslarning boshidagi arab harflari ta'rifiga qarang.

   
أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar
Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هُوَ قَرَاَ كِتَابًا كَبِيرًا °  هُمْ قَرَؤُا كُتُبًا كَبِيرَةً °  هِيَ كَتَبَتْ خَطًّا طَوِيلاً °  هُنَّ كَتَبْنَ خُطُوطًا طَوِيلَةً °  أَنْتَ أَخَذْتَ مَالاً كَثِيرًا °  أَنْتُمْ أَخَذْتُمْ أَمْوَالاً كَثِيرَةً °  أَنْتَ مَنَحْتَ ثَمَنًا قَلِيلاً °  أَنْتُنَّ مَنَحْتُنَّ أَثْمَانًا قَلِيلَةً °  أَنَا أَكَلْتُ طَعَامًا لَذِيذًَا °  نَحْنُ أَكَلْنَا أَطْعِمَةً لَذِيذَةً °  أَنَا مَا سَرَقْتُ شَيْئًا °  نَحْنُ مَا سَرَقْنَا شَيْئًَا °  هٰذَا الْغَنِيُّ جَمَعَ مَالاً كَثِيرًا °  هٰؤُلاَءِ الأَغْنِيَاءُ جَمَعُوا أَمْوَالاً كَثِيرَةً °  أَنْتَ فَتَحْتَ بَابَ بَيْتِكَ °  أَنْتُمْ فَتَحْتُمْ أَبْوَابُ بُيُوتِكُمْ °  قُرِئَ هٰذَا الْكِتَابُ °  مَا قُرِئَ ذَاكَ الْكِتَابُ °  كُتِبَ هٰذَا الْخَطُّ °  أُخِذَ كِتَابِي °  كَتَبْتُ هٰذَا الْحَرْفَ بِذَاكَ القَلَمِ °  هٰذَا الْحَرْفُ كُتِبَ بِقَلَمٍ كَبِيرٍ °  عَلِيٌّ كَتَبَ حُرُوفًا كَثِيرَةً °  مَا أَخِذْتُ أَثْمَانِي °  أُكِلَ طَعَامُكَ °  مَا أَكَلْتُ هٰذِهِ الأَطْعِمَةَ الْغَيْرَ اللَّذِيذَةِ °  سُرِقَ مَالُ هٰذَا الْغَنِيِّ الْبَخِيلِ كَثِيرًا °  مَا سُرِقْتُ أَمْوَالُ هٰؤُلاَءِ الأَسْخِيَاءِ °  جُمِعَ هٰذَا الْمَالُ °  مَا جُمِعْتُ تِلْكَ الأَثْمَانُ °  فُتِحَ بَابُ هٰذَا الْمَكْتَبِ °  مَا فُتِحْتُ أَبْوَابُ تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ °  أَخَذَ هٰذَا الأَسْتَاذُ هَدِيَّةً طَيِّبَةً °  أَخَذَ هٰؤُلاَءِ الأَسَاتِيذُ هَدَايَا طَيِّبَةً °  مَنَحَ هٰذَا الْغَنِيُّ صَدَقَةً قَلِيلَةً °  مَنَحَ هٰؤُلاَءِ الأَغْنِيَاءُ صَدَقَاتٍ قَلِيلَةً °  مَا مَنَحَ ذَاكَ الْغَنِيُّ الْبَخِيلُ صَدَقَةً أَصْلاً °  مَا أَكَلْتُ طَعَامَ عَدُوِّكَ °  أَكَلْتُ طَعَامَ صَدِيقِي °  هٰذَا الضَّيْفُ أَكَلَ قَلِيلاً °  هٰؤُلاَءِ الْخُدَّامُ أَكَلُوا كَثِيرًا جِدًّا °  هٰذَا الْخَيَّاطُ سَرَقَ مَالَ جَارِهِ °  هٰذَا الشَّيْخُ الْعَالِمُ جَمَعَ كُتُبًا كَثِيرَةً °  هٰذَا الْفَرَّاشُ فَتَحَ مَكْتَبَنَا °  أَبُو بَكْرٍ قَرَأَ كِتَابًا جَدِيدًا °  أُمُّ زَيْدٍ قَرأََتْ كِتَابًا عَتِيقًا °  إِبْنُ عَلِيٍّ كَتَبَ خَطًّا طَيِّبًا °  إِبْنَةُ وَلِيٍّ كَتَبَتْ كِتَابًا صَغِيرًا °  أَخَذْتُ دَفْتَرِي °  مَنَحْتُكَ قَلَمًا طَوِيلاً °  أَكَلْتُمْ أَطْعِمَتَنَا ° أَكَلْنَا أَطْعِمَتَكُمْ °  مَا سُرِقَتْ مِحْبَرَةُ شَرِيكِي °  جَمَعْتُ كُتُبِي ° فَتَحْنَا كُتُبَنَا فَقَرَأْنَاهَا °  أَخَذَ هٰذَا التِّلْمِيذُ كِتَابَهُ فَفَتَحَهُ وَ قَرَأَهُ °  قَرَأْتُ هٰذَا الْكِتَابَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ °  قَرَأْتُ كِتَابَكَ مِرَارًا °  زَيْدٌ سَرَقَ قَلَمَ عَلِيٍّ °  مَا سَرَقَ زَيْدٌ قَلَمَ بَكْرٍ ، بَلْ مَنَحَهُ بَكْرٌ ، هَدِيَّةً °   أَخَذَ عَلِيٌّ مِحْبَرَتَهُ وَ قَلَمَهُ فَكَتَبَ خُطُوطًا كَثِيرَةً °  أَخَذَ زَيْدٌ قَلَمَهُ فَمَنَحَهُ بَكْرًا °  جُمِعَ تَلاَمِيذُ أُسْتَاذِنَا : فَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَرَأَ ، وَ أَمَّا وَلِيٌّ فَكَتَبَ ، وَ أَمَّا خَالِدٌ فَفَتَحَ صَنْدُوقَهُ °  قَرَأْتُ كِتَابًا °  مَا قَرَأْتُ كِتَابًا °  أَخَذْتُ شَيْئًا °  مَا مَنَحْتَ شَيْئًا °  أَكَلَ زَيْدٌ
طَعَامًا لَذِيذًا °  مَا أَكَلَ بَكْرٌ شَيْئًا °  سَرَقَ هٰذَا الْخَادِمُ شَيْئًا °  مَا سَرَقَ ذَاكَ الْخَادِمُ شَيْئًا °  جَمَعَ هٰذَا الْغَنِيُّ مَالاً °  مَا جَمَعَ هٰذَا الْفَقِيرُ شَيْئًا °  فُتِحَ بَابٌ °  مَا فُتِحَ بَابٌ °  هَلْ قَرَأْتَ هٰذَا الْكِتَابَ أَوْ لاَ ؟ - نَعَمْ قَرَأْتُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ °  هَلْ قَرَأْتَ ذَاكَ الْكِتَابَ أَوْ لاَ ؟ - لاَ ، مَا قَرَأْتُهُ أَصْلاً °  هَلْ كَتَبْتَ شَيْئًا ؟ - مَا كَتَبْتُ كِتَابًا وَ لاَ خَطًّا ، بَلْ حَرْفًا وَاحِدًا فَقَطْ °  هَلْ أَخَذْتَ هَدِيَّةَ هٰذَا الْغَنِيِّ ؟ - نَعَمْ ، أَخَذْتُهَا °  هَلْ جَمَعَ هٰذَا الْغَنِيُّ مَالاً ؟ - نَعَمْ هُوَ جَمَعَ أَمْوَالاً كَثِيرَةً وَ أَثْمَانًا غَيْرَ قَلِيلَةٍ °  هَلْ فَتَحَ هٰذَا الْخَادِمُ أَبْوَابَ هٰذِهِ الْبُيُوتِ ؟ - لاَ ، مَا فَتَحَ بَابًا أَصْلاً

Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 26 Avgust 2008, 05:48:59
أَلدَّرْسُ  الْثَّالِثُ وَ الْعِشْرُونَ        § ٢٣
Yigirma uchinchi dars

بِ—(bi) bilan
لِ —(li) uchun, -niki, -ning, "¦ da bor
كَ —(ka) kabi, o’xshash
فِي —(fi:) - da, ichiga, ichida
عَنْ —(‘an) -dan, haqida
مِنْ —(min) -dan
إِلَي —(ila:) -ga
عَلَي —(‘ala:) ustida, ustiga
لَدَي —(lada:) oldida, qoshida
مَعَ —(ma’a) bilan birga
مَكَانٌ —(maka:nun) joy, makon
أَمْكِنَةُ —(amkinatun) joylar
مِثْلٌ —(mislun) kabi, misol, o’xshash, "¦day
أَمْثَالٌ —(amsa:lun) kabilar, o’xshashlar
ءَاخَرُ —(a:xoru) boshqa 
أُخْرَي —(uxro:) boshqa (ayol)
أُخَرَ —(uxoro) boshqalar
سَكَنَ —(sakana) yashadi, turdi
رَحَلَ —(rohala) ko’chib ketdi, ko’chdi
ذَهَبَ —(zahaba) bordi, ketdi
رَجَعَ —(roja’a) qaytdi
بِقَلَمٍ = بِالْقَلَمِ —(biqolamin) qalam bilan
بِهٰذَا الْقَلَمِ —(biha:zal qolami) bu qalam bilan
فِي بَيْتٍ = فِي الْبَيْتِ —(fi: baytin) uyda
فِي هٰذَا الْبَيْتِ —(fi: ha:zal bayti) bu uyda
عَنْ مَكَانٍ = عَنِ الْمَكَانِ —(‘an maka:nin) joydan, joy haqida
مِنْ بَلَدٍ = مِنَ الْبَلَدِ —(min baladin) shahardan
إِلَي قَرْيَةٍ = إِلَي الْقَرْيَةِ —(ila: qoryatin) qishloqqa
مَعَ رَفِيقٍ = مَعَ الرَّفِيقِ —(ma’a  rofi:qin) hamroh bilan birga
بِهِ —(bihi) u bilan
بِهِمْ —(bihim) ular bilan
بِكَ —(bika) sen bilan
بِكُمْ —(bikum) sizlar bilan
بِي —(bi:) men bilan
بِنَا —(bina:) biz bilan
لَهُ —(lahu) uning uchun, uniki, uning, unda bor
لَهُمْ —(lahum) ular uchun
لَكَ —(laka) sen uchun
لَكُمْ —(lakum) sizlar uchun
لِي —(li:) men uchun
لَنَا —(lana:) biz uchun
كَمِثْلِهِ —(kamislihi) unga o’xshash
كَمِثْلِكَ —(kamislika) senga o’xshash
كَمِثْلِي —(kamisli:) menga o’xshash
فِيهِ —(fi:hi) unda, uning ichida
فِيكَ —(fi:ka) senda
فِيَّ —(fiyya) menda
عَنْهُ —(‘anhu) undan, u haqida
عَنْكَ —(‘anka) sendan, sen haqingda
عَنِّي —(‘anni:) mendan, men haqimda
مِنْهُ —(minhu) undan
مِنْكَ —(minka) sendan
مِنِّي —(minni:) mendan
إِلَيْهِ —(ilayhi) unga
إِلَيْكَ —(ilayka) senga
إِلَيَّ —(ilayya) menga
مَعَهُ —(ma’ahu) u bilan birga
مَعَكَ —(ma’aka) sen bilan birga
مَعِيَ —(ma’iya) men bilan birga

Izoh: Bu yerda _ : _ belgisi biroz cho'zishni, (') belgisi esa ayn tovushini (o'zbek tilida talaffuzi ayirish belgisiga yaqin) bildiradi.

Eslatma: transkripsiyada arab tilining o'zigagina xos bo'lgan barcha harflar o'zbek tili yozuvidagi muayyan harflar bilan belgilangan. Masalan, arab tilida 4 ta "z", 3 ta "s", 2 ta "t", 2 ta "h" harfi mavjud. Ularni to'g'ri talaffuz qilish uchun ushbu darslarning boshidagi arab harflari ta'rifiga qarang.

أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar
Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هُوَ كَتَبَ كِتَابَهُ لِقَلَمٍ طَوِيلٍ °  هِيَ كَتَبَتْ كِتَابَهَا بِهٰذَا الْقَلَمِ الْقَصِيرِ °  كُتِبَ هٰذَا الْكِتَابُ بِقَلَمٍ جَدِيدٍ °  كَتَبْتُ هٰذَا الْكِتَابَ لِلتَّلاَمِيذِ الصِّغَارِ °  كُتِبَ هٰذَا الْكِتَابُ لِلْلأَوْلاَدِ الأَذْكِيَاءِ °  كَتَبَ هٰذَا التِّلْمِيذُ كَالْمُعَلِّمِ °  هٰذَا الرَّجُلُ كَالصَّبِيِّ °  ذَاكَ الصَّبِيُّ كَالرَّجُلِ °       هٰؤُلاَءِ الأَغْنِيَاءُ الْبُخَلاَءُ كَالْفُقَرَاءِ ° أُولئِٰكَ الْفُقَرَاءُ الأَسْخِيَاءُ كَالأَغْنِيَاءِ °  هٰؤُلاَءِ الْجُهَلاَءُ كَالسُّفَهَاءِ °  أَكْثَرُ السُّفَهَاءِ كَالصِّبْيَانِ °  بَعْضُ الصِّبْيَانِ عُقَلاَءُ كَالرِّجَالِ الْكِبَارِ °  أَبِي سَكَنَ فِي هٰذَا الْبَلَدِ وَ أَخِي فِي بَلَدٍ ءَاخَرَ °  أَنَا سَكَنْتُ فِي هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَ صَدِيقِي سَكَنَ قَرْيَةٍ أُخْرَي °  أَنَا سَكَنْتُ فِي هٰذَا الْبَيْتِ وَ رَفِيقِي سَكَنَ فَي بَيْتٍ آَخَرَ °  أَنْتُمْ سَكَنْتُمْ فَي تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَ رُفَقَاؤُكُمْ سَكَنُوا فَي قَرْيَةٍ أُخْرَي °  أَنْتِ سَكَنْتِ فِي هٰذِهِ الْحُجْرَةِ الصَّغِيرَةِ °  رَحَلْتُ عَنْ هٰذَا الْمَكَانِ إِلَي مَكَانٍ آخَرَ °  رُفَقَاؤُنَا رَحَلُوا عَنْ هٰذِهِ اللأَمْكِنَةِ إِلَي أَمْكِنَةٍ أُخَرَ °  رَحَلَ هٰذَا التَّاجِرُ عَنْ بَلَدِهِ إِلَي بَلَدٍ آخَرَ مَعَ رَفِيقِهِ °  ذَهَبَ أَبُو هٰذَا الْوَلَدِ مِنْ بَلَدِ قَزَانَ إِلَي بَلَدِ كِيرْمَانَ °  أَنْتُمْ ذَهَبْتُمْ مِنْ بَلَدِنَا إِلَي قَرْيَتِكُمْ °  خَادِمُنَا ذَهَبَ إِلَي سُوقِ بَلَدِنَا °  خَادِمَتُنَا ذَهَبَتْ إِلَي حَدِيقَةِ بَيْتِنَا °  رَجَعْتُ مِنَ السُّوقِ إِلَي بَيْتِي °  نَحْنُ مَا رَجَعْنَا مِنَ السُّوقِ إِلَي بُيُوتِنَا °  ضُيُوفُنَا رَجَعُوا مِنْ بُيُوتِنَا إِلَي بُيُوتِهِمْ °  كَتَبْتُ هٰذَا الْكِتَابَ عَلَي صُحُفٍ كَثِيرَةٍ °  أَكَلْنَا الطَّعَامَ عَلَي هٰذَا اللَّوْحِ الْكَبِيرِ °  كَتَبْتُ عَلَي هٰذَا الْحَجَرِ حُرُوفًا كَثِيرَةً °  كَتَبْنَا هٰذِهِ الْحُرُوفَ عَلَي صُحُفٍ بِيضٍ °  قَرَأْتُ هٰذَا الْكِتَابَ لَدَي أُسْتَاذِي °  قَرَأَ هٰذَا الْوَلَدُ كِتَابَهُ لَدَي أَبِيهِ °  قَرَأْتُ كِتَابَكَ لَدَيْكَ °  أَكَلْتُ الطَّعَامَ لَدَي الْبَابِ °  سَكَنْتُ فِي الْمَدْرَسَةِ مَعَ شَرِيكِي °  رَجَعَ تُجَّارُ قَرْيَتِنَا مِنْ سُوقِ قَرْيَتِكُمْ مَعَ رُفَقَائِهِمْ °  أَكْثَرُ التَّلاَمِيذِ رَجَعُوا مِنَ الْمَدْرَسَةِ إِلَي بُيُوتِ آبَائِهِمْ °  أَكَلْتُ مَعَ الضُّيُوفِ عَلَي الصُّفَّةِ °  ذَهَبْتُ إِلَي الْمَكْتَبِ مَعَ أَخِي °  خَادِمَةُ عَلِيٍّ ذَهَبَتْ إِلَي جَارِهِ °  هٰؤُلاَءِ النِّسَاءُ رَجَعْنَ مِنْ بُيُوتِ جِيرَانِهِنَّ إِلَي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ °  نَحْنُ أَكَلْنَا لَدَي أَبِينَا °  ذَهَبَ بَكْرٌ مِنْ هٰذَا الْبَلَدِ إِلَي تِلْكَ الْقَرْيَةِ مَعَ أَوْلاَدِهِ °  نَحْنُ رَجَعْنَا مِنَ السُّوقِ مَعَ التُّجَّارِ الأَغْنِيَاءِ °  رَجَعَ وَاحِدٌ مِنَ التُّجَّارِ مِنَ السُّوقِ °  قَرَأَ هٰذَا الْكِتَابَ وَاحِدٌ مِنْ شُرَكَائِنَا ° جَمَعْتُ هٰذَا الْمَالَ لَكَ °  فُتِحَ هٰذَا الْبَابُ لِي °  هُوَ كَمِثْلِكَ °  أَنْتَ كَمِثْلِي °  كِتَابِي فِيكَ °  كِتَابُكَ فِيَّ °  أَخَذْتُ هٰذَا الْكِتَابَ مِنْكَ °  هٰذَا الرَّجُلُ أَخَذَ ذَاكَ الْقَلَمَ مِنِّي °  زَيْدٌ مِثلُ بَكْرٍ °  وَ بَكْرٌ مِثْلُ عَلِيٍّ °  أَمْثَالُ هٰذَا الرَّجُلِ كَثِيرُونَ °  أَمْثَالُ ذَاكَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ قَلِيلُونَ °  أَمْثَالُكُمْ أَغْنِيَاءُ °  أَمْثَالُنَا عُلَمَاءُ °  بُيُوتُكُمْ بَعِيدَةٌ عَنْ بُيُوتِنَا °  قَرْيَتُنَا قَرِيبَةٌ عَنْ قَرْيَتِكُمْ ° هَلْ سَكَنَ أَبُوكَ فِي هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ؟ - نَعَمْ ، سَكَنَ مَعَنَا °  هَلْ رَحَلَ جَارُكُمْ مِنْ هٰذَا الْبَيْتِ إِلَي بَيْتٍ آخَرَ ؟ - لاَ ، مَا رَحَلَ °  هَلْ ذَهَبْتُمْ إِلَي قَرْيَةٍ مِنَ الْقُرَي ؟ - نَعَمْ ، ذَهَبْنَا إِلَي قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ مَعَ تُجَّارِ بَلَدِنَا °  هَلْ رَجَعْتُمْ مِنْ بُيُوتِ أَصْدِقَائِكُمْ إِلَي بُيُوتِكُمْ ؟ - لاَ ، مَا رَجَعْنَا °  هَلْ أَكَلْتُمُ الطَّعَامَ فِي صُفَّةِ بَيْتِكُمْ ؟ - نَعَمْ ، أَكَلْنَا فِيهَا
Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: Musannif Adham 06 Sentyabr 2008, 05:45:33
               
أَلدَّرْسُ  الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ       Â§ ٢٤
Yigirma to'rtinchi dars

خَرَجَ —(xoroja) chiqdi
دَخَلَ —(daxola) kirdi
جَلَسَ —(jalasa) o’tirdi
رَقَدَ —(roqoda) yotdi, uxladi
نَظَرَ —(nazoro) qaradi
تَرَكَ —(taroka) tark etdi, tashladi
شَتَمَ —(shatama) so’kdi
ضَرَبَ —(zoroba) urdi
دَرْسٌ —(darsun) dars
دُرُوسٌ —(duru:sun) darslar
وَقْتٌ —(vaqtun) vaqt
أَوْقَاتُ —(avqo:tu) vaqtlar
صَلاَةٌ —(sola:tun) namoz, duo
صَلاَوَاتٌ —(solava:tun) namozlar
صَلاَةُ الْفَجْرِ —(sola:tul fajri) bomdod namozi
صَلاَةُ الظُّهْرِ —(sola:tuz zuhri) peshin namozi
صَلاَةُ الْعَصْرِ —(sola:tul ‘asri) asr namozi
صَلاَةُ الْمَغْرِبِ —(sola:tul mag’ribi) shom namozi
صَلاَةُ الْعِشَاءِ —(sola:tul ‘isha:-i) xufton namozi
قَبْلَ —(qobla) oldin
بَعْدَ —(ba’da) keyin
قَبْلَ الدَّرْسِ —(qoblad darsi) darsdan oldin
بَعْدَ الدَّرْسِ —(ba’dad darsi) darsdan keyin
وَقْتَ الدَّرْسِ —(vaqtad darsi) dars vaqti(-da)
دَخَلْتُ فِي الْبَيْتِ —(daxoltu fil bayti) uyga kirdim
دَخَلْنَا فِي الْمَسْجِدِ —(daxolna: fil masjidi) masjidga kirdik

Izoh: Bu yerda _ : _ belgisi biroz cho'zishni, (') belgisi esa ayn tovushini (o'zbek tilida talaffuzi ayirish belgisiga yaqin) bildiradi.

Eslatma: transkripsiyada arab tilining o'zigagina xos bo'lgan barcha harflar o'zbek tili yozuvidagi muayyan harflar bilan belgilangan. Masalan, arab tilida 4 ta "z", 3 ta "s", 2 ta "t", 2 ta "h" harfi mavjud. Ularni to'g'ri talaffuz qilish uchun ushbu darslarning boshidagi arab harflari ta'rifiga qarang.

   
أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar
Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.
هٰذَا الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَذَهَبَ إِلَي بَيْتِ صَدِيقِهِ وَقْتَ الْفَجْرِ °  خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِي وَقْتَ الظُّهْرِ فَذَهَبْتُ  إِلَي صَدِيقِي فَدَخَلْتُ فَي بَيْتِهِ وَقْتَ الْعَصْرِ °  دَخَلَ زَيْدٌ فِي بَيْتِ أَخِيهِ فَجَلَسَ فِيهِ عَلَي مَكَانٍ لَيِّنٍ °  أَكَلَ زَيْدٌ طَعَامًا بَعْدَ وَقْتِ الظُّهْرِ فَرَقَدَ إِلَي وَقْتِ الْعَصْرِ °  خَرَجَ وَقْتُ صَلاَةُ الْعِشَاءِ فَدَخَلَ (بَعْدَهُ) وَقْتُ صَلاَةُ الْفَجْرِ °  خَرَجَ وَقْتُ صَلاَةِ الظُّهْرِ فَدَخَلَ (بَعْدَهُ) وَقْتُ صَلاَةِ الْعَصْرِ °  خَرَجَ وَقْتُ صَلاَةِ الْعَصْرِ فَدَخَلَ (بَعْدَهُ) وَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ ° خَرَجَ الضُّيُوفُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَي الْحَدِيقَةِ °  جَلَسْتُ لَدَي أُسْتَاذِي بَعْدَ الدَّرْسِ إِلَي وَقْتِ الظُّهْرِ °  دَخَلْتُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الدَّرْسِ وَقْتَ صَلاَةِ الْعَصْرِ فَجَلَسْتُ فِيهِ إِلَي وَقْتِ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ °  دَخَلَ وَقْتُ الدَّرْسِ °  جَلَسَ التَّلاَمِيذُ كُلُّهُمْ لَدَي أُسْتَاذِهِمْ وَقْتَ الدَّرْسِ °  رَقَدْنَا فِي بُيُوتِنَا إِلَي وَقْتِ صَلاَةِ الْفَجْرِ °  نَظَرْتُ إِلَي مَنَارَةِ هٰذَا الْمَسْجِدِ وَقْتَ صَلاَةِ الظُّهْرِ°  مَا نَظَرْتُ إِلَي أُولئِٰكَ النِّسَاءِ أَصْلاً °  نَظَرَ هٰذَا التِّلْمِيذُ إِلَي أُسْتَاذِهِ وَقْتَ الدَّرْسِ °  دَخَلْتُ فِي الْمَدْرَسَةِ قَبْلَ وَقْتَ الدَّرْسِ فَخَرَجْتُ مِنْهَا بَعْدَ الدَّرْسِ °  تَرَكَ هٰذَا الْفَاسِقُ كُلَّ صَلاَةٍ °  أَلرِّجَالُ الصُّلَحَاءُ مَا تَرَكُوا صَلاَةً أَصْلاً °  شَتَمَ عَلِيٌّ عَدُوَّهُ °  أَنَا مَا شَتَمْتُ أَحَداً °  هٰؤُلاَءِ الْجُهَلاَءُ شَتَمُوا رُفَقَائَهُمْ °  شُتِمَ هٰذَا الرَّجُلُ لَدَي رُفَقَائِهِ °  شُتِمْتُ لَدَي النَّاسِ °  ضَرَبَ زَيْدٌ بَكْراً بِهٰذِهِ الْعَصَا الطَّوِيلَةِ °  شَتَمَ بَكْرٌ زَيْداً °  ضَرَبَتْ خَادِمَتُنَا رَفِيقَتَهَا بِحَبْلٍ قَصِيرٍ °  عَدُوِّي ضَرَبَ فِي السُّوقِ °  خَرَجَ التَّلاَمِيذُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ فَدَخَلُوا فِي الْمَسْجِدِ لِلصَّلاَةِ °  دَخَلْنَا فِي الْمَدْرَسَةِ لِلدَّرْسِ °  جَلَسْنَا مَعَ شُرَكَائِنَا وَقِتَ الدَّرْسِ فِي الْمَدْرَسَةِ لَدَي مُدَرِّسِنَا °  قَرَأْنَا دُرُوسَنَا فِي وَقْتٍ فَأَكَلْنَا أَطْعِمَتَنَا فِي وَقْتٍ آخَرَ °  أَكَلْنَا فِي وَقْتٍ وَ رَقَدْنَا فِي وَقْتٍ آخَرَ °  جَلَسْنَا فِي صُفَّةِ الْمَدْرَسَةِ فَكَتَبْنَا دُرُوسَنَا إِلَي وَقْتِ الْعَصْرِ ° قَرَأَ تَلاَمِيذُ هٰذِهِ الْمَدْرَسَةِ دُرُوسَهُمْ بَعْدَ وَقْتَ صَلاَةِ الْفَجْرِ إِلَي وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ °  وَقْتُ صَلاَةِ الظُّهْرِ قَرِيبٌ وَ وَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ بَعِيدٌ °  دُرُوسُنَا كَثِيرَةٌ وَ دُرُوسُ بَعْضِ التَّلاَمِيذِ قَلِيلَةٌ °  نَظَرْنَا إِلَي الْحَدِيقَةِ مِنْ هٰذِهِ الْكُوَّةِ °  مَا نَظَرَ إِلَيَّ أَحَدٌ °  ضُيُوفُونَا دَخَلُوا مِنْ هٰذَا الْبَابِ فَخَرَجُوا مِنْ ذَاكَ الْبَابِ °  خَرَجْتُ إِلَي الزُّقَاقِ فَنَظَرْتُ فِيهِ إِلَي أُنَاسٍ كَثِيرِينَ °  دَخَلْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَقْتَ صَلاَةِ الظُّهْرِ فَنَظَرْنَا إِلَي إِمَامِ مَحَلَّتِنَا °  مُؤَذِّنُ مَحَلَّتِنَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَعَ إِمَامِنَا °  مَا جَلَسْتُ لَدَي الْفَسَقَةِ بَلْ لَدَي الصُّلَحَاءِ °  مَا نَظَرْتُ إِلَي الزُّقَاقِ ، بَلْ إِلَي الْحَدِيقَةِ °  مَا تَرَكْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ وَ لاَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ أَصْلاً °  مَا شَتَمْتُ صَدِيقِي بَلْ عَدُوِّي °  مَا ضَرَبْتُكَ بِهٰذِهِ الْعَصَاءَ ، بَلْ بِذَاكَ الْقَلَمِ °  هَلْ خَرَجْتَ مِنْ هٰذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ بَابٍ آخَرَ ؟ ° - لاَ، خَرَجْتُ مِنْ ذَاكَ الْبَابِ °  هَلْ دَخَلْتَ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ لاَ ؟ - نَعَمْ ، دَخَلْتُ فِيهِ بَعْدَ وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ وَقْتِ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ °   هَلْ جَلَسْتَ مَعَ ذَاكَ الْفَاسِقِ ؟ - لاَ، مَا جَلَسْتُ مَعَهُ أَصْلاً °  هَلْ رَقَدْتُمْ فِي الْحَدِبقَةِ ؟ - لاَ، مَا رَقَدْنَا فِيهَا ، بَلْ فِي الصُّفَّةِ °  هَلْ نَظَرْتُمْ إِلَي هٰذِهِ الأَوْرَاقِ  الْخُضْرِ وَ الأَزْهَارِ الْحُمْرِ فِي حَدِيقَتِنَا ؟ - نَعَمْ ، نَظَرْنَا إِلَيْهَا كَثِيرًا °  هَلْ تَرَكَ أَبُوكَ صَلاَتَهُ ؟ - لاَ، مَا تَرَكَ صَلاَةً أَصْلاً °  هَلْ شَتَمَ زَيْدٌ رَفِيقَهُ بَكْرًا ؟ - نَعَمْ ، شَتَمَهُ كَثِيرًا °  هَلْ ضَرَبَ مُعَلِّمُكُمْ وَاحِدًا مِنْ تَلاَمِيذِهِ ؟ - لاَ مَا ضَرَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ أَصْلاً
Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: muhammadjohon 01 Sentyabr 2011, 03:56:31
Ассалому алайкум,шу ишингиз учун Аллох сиздан рози булсин,рахмат сизга
Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: ibnUyayna 01 Sentyabr 2011, 04:55:08
www.arabic.uz saytida Shifohiya kitobin 1-2sini download qivoseyla boladi..
Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: muhammadjohon 25 Sentyabr 2011, 05:30:22
Assalomu Alaykum. Bugun va'daga binoan darsni boshlaymiz. Allohga duo qilib, darslarimizning rivojini so'rab turinglar.

Arab tilini o'rganish uchun turli xil boshlang'ich ma'lumot beruvchi kitoblardan foydalanamiz. Orada shu kitoblardan iqtiboslar berib ketamiz. Xohlovchilar o'sha kitoblardan olib yanada kengroq o'rganishlari ham mumkin.

بِسْمِ اللَهِ الرحْمَانِ الرَحِيمِ

ا -alif  ب - ba  ت - ta   ث - sa  ج - jim  ح - ha  خ - xo  د - dal  ذ - zal  ر - ro ز - (az-) zay   س -sin ش - shin  ص - sod  ض - zod  ط - to  ظ - zo  ع - ayn   غ - g'oyn  ف - fa  ق - qof ك - kaf ل - lam م - mim ن - nun  و - vav  ه - ha ي- ya   

Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: muhammadjohon 25 Sentyabr 2011, 05:31:58
أَحْمَدٌ هَادِي مَقْصُودِيٌّ

أَلدُّرُوسُ الشِّفَاهِيَةُ

٢-١

كِتَاب

سَنَةٌ  ١٤١٣ - ١٩٩٢
طَشْقَنْدُبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلدَّرْسُ الأَوَّلُ  §١
أَلأَسْمَاءُ الْمُذَكَّرُ
Muzakkar (erkak jinsiga mansub) ismlar

هُوَ    — u 
 هُمْ — ular                                                                         
أَنْتَ — sen
اَنْتُمْ  — sizlar                                                
أَنَا   — men
نَحْنُ   — biz 
كَبِيرٌ — katta
كِبَارٌ — katta(narsa yoki kishi) lar
صَغِيرٌ — kichik
صَغِيرٌ— kichik (narsa yoki kishi)lar
طَوِيلٌ — uzun
طِوَالٌ   — uzun (narsa yoki kishi)lar
قَصِيرٌ — qisqa
قِصَارٌ — qisqa (narsa yoki kishi)lar

أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar

Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هُوَ كَبِيرٌ  °  هُمْ كِبَارٌ °  أَنْتَ صَغِيرٌ °  أَنْتُمْ صِغَارٌ °  أَنَا طََوِيلٌ  ° نَحْنُ طِوَالٌ ° هُوَ قَصِيرٌ  ° أَنْتُمْ طِوَالٌ ° أَنَا كَبِيرٌ  ° نَحْنُ كِبَارٌ هُمْ قِصَارٌ °  أَنْتَ طَوٍيلٌ 
° أَنْتُمْ طِوَالٌ ° أَنَا كَبِيرٌ  ° نَحْنُ كِبَارٌ

Izoh: أَنَا dagi ikkinchi ا- alif cho'zish uchun emas, so'z shaklini boshqa so'zlardan farqlash uchun qo'yilgan.
Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: muhammadjohon 25 Sentyabr 2011, 05:33:52
أَلدَّرْسُ الثَانِي   Â§ ٢ 
أَلأَسْمَاءُ الْمُؤَنَثُ
   
Muannas (ayol jinsiga mansub) ismlar

هِيَ — u (qiz, ayol)
هُنَّ — ular (qiz, ayol)
أَنْتِ — sen
أَنْتُنَّ — sizlar
أَنَا - men
نَحْنُ — biz
كَبِيرَةٌ — katta (qiz yoki ayol)
كَبِيرَاتٌ — kattalar
صَغِيرَةٌ — kichik
صَغِيرَاتٌ — kichiklar
طَوِيلَةٌ — uzun
طَوِيلَاتٌ — uzunlar
قَصِيرَةٌ — kalta, qisqa
قَصِيرَاتٌ — kaltalar
 
   
أَلْجُمَلُ الْعَرَبِيَّةُ
Arabcha jumlalar

Quyidagi arabcha jumlalarni o’zbek tiliga tarjima qiling.

هِيَ كَبِيرَةٌ °  هُنَّ كَبِيرَاتٌ °  أَنْتِ صَغِيرَةٌ °  أَنْتُنَّ صَغِيرَاتٌ °
 أَنَا طَوِيلَةٌ ° نَحْنُ طَوِيلاَتٌ °  هِيَ قَصِيرَةٌ °  هُنَّ قَصِيرَاتٌ °
أَنْتِ طَوِيلَةٌ °  أَنْتُنَّ طَوِيلاَتٌ ° أَنَا كَبِيرَةٌ °  نَحْنُ كَبِيرَاتٌ
Nom: Re: Arab tili darslari
Yuborildi: _IYMONA_ 25 Sentyabr 2011, 06:39:51
Assalamu alaykum.
Darslar to'xtab qolibdi, savob ishni davom ettiringlar azizlar? Biz ham yordamlashaylik  : )