forum.ziyouz.com

Jamiyat va inson => Pazandalik => Quyuq taomlar => Mavzu boshlandi: Ulugbek-Uz 10 Iyul 2008, 10:33:58

Nom: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Ulugbek-Uz 10 Iyul 2008, 10:33:58
                                Ош - кстарма бош! :)

Мавзуни халқимизнинг ажойиб ибораси билан бошлаймиз:
    Лулингдан бир пул қолса ҳам ош е, кунингдан бир кун қолса ҳам ош е!

     Ош - сзбек халқининг миллий таоми, менталитетимизнинг кичикина бир қисми деса ҳам бслади. Кспчилик хорижликлар Ўзбекистон дейишганда, манимча хаёлларига снг биринчи навбатда Тошкент, Самарқанд, Бухородан кейин ош келса керак  :13
     Ош тайёрланиши ҳам алоҳида бир байрам тарзида стади гоҳо. Сабзи тсғраш, шакароб тайёрлаш, дсстлар суҳбати ва ҳ.з.
     Ошнинг тайёрланиши ҳам ватанимизнинг турли ҳудудларида турлича ва ошнинг снлаб хиллари бор.
     Форумдошлар  ушбу мавзуда ҳар бир ҳудудга хос бслган ош тайёрланиши, бошқа турдаги ошдан фарқи, хусусистлари, алоҳида жиҳатлари ҳақида маълумот берсалар деган таклифдаман.
     Ва сна кимга қандай ош ёқади, нима учун? (Қсй ёғими, зиғир ёғими, пахта ёғими) девзирами, хоразм гуручими, қизил сабзилими сариқ сабзилими, Фарғонача ошми, Тошкент ошими, Самарқандча ошми ва ҳ.з.) 
     
     Кетдик қозон бошига.....

   
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Ulugbek-Uz 11 Iyul 2008, 12:17:06
    Форумдошлар озгина вакт ажратиб суровномада белгилаган жавобингизни изохласангиз схши буларди!

   
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Chustiy 11 Iyul 2008, 20:54:20
 So'rovnomaga "Choyxona palov" ni ham qo'shib qo'yish kerak. :D
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Ulugbek-Uz 12 Iyul 2008, 11:01:43
   
So'rovnomaga "Choyxona palov" ni ham qo'shib qo'yish kerak. :D

    Чойхонада улфатлар, оғайнилар билан йиғилиб суҳбатлашиш, ҳордиқ чиқариш фақат Тошкентга хос бслгани учун ҳам ёзмагандим. Ўзинг тайёрлаган ошга етмайди деган вариантда шунга ксрсатма бор сди.
    Шундай бслсасм Чойхона вариантини қсшиб қсйдим :)

 
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Ulugbek-Uz 21 Iyul 2008, 17:21:13
    ЛЛОВА«
    ИСКУССТВО ЛЛОВОВАА ЕАИЯ
Историс плова: блюдо гениального Абу Али ибн Синс‹ (Авияеннс‹)


О плове:
                                     ТАЙАА КАЖДОЙ БУКВА«

Лривс‹чное длс уха россиснина слово «плов» имеет узбекские корни. В плов (палов ош) входит семь компонентов: лук, морковь, мссо, жир, соль, вода и рис. Лознакомимсс подробнее с характеристиками каждого из стих слементов.

Л (пиёз) — лук. Лук — сто чудеснас кладовас яеннс‹х минеральнс‹х компонентов, сахара, сфирнс‹х масел, витаминов и клетчатки. Он богат фитоняидами — биологически активнс‹ми вес‰ествами, которс‹е убивают многие видс‹ простейших бактерий и низших грибов.

Издавна, смпирически познав сти свойства лука, народ применсл его как лекарственное средство от разнс‹х болезней. Аедаром бс‹тует поговорка: «Лук от семи недуг». В народной медияине лук применсетсс при лечении воспаленис верхних дс‹хательнс‹х путей, гриппа, гнойнс‹х заболеваний кожи, против глистов и многих других болезней.

Ааиболее широко распространенс‹ такие видс‹ лука, как репчатс‹й, порей, батун, шалот и шнитт. Лри приготовлении плова используютсс в основном репчатс‹й лук и лук-порей.

В результате сложнс‹х прояессов, происходсс‰их в луке при пассировке в раскаленном жире, содержас‰ийсс в нем сахар карамелизируетсс и приобретает коричневс‹й явет, благодарс которому плов приобретает особс‹й кремовато-коричневс‹й оттенок. Кроме стого, лук придает плову особс‹й вкус. Лри приеме пис‰и сто способствует нормальному вс‹делению желудочного сока, что, в свою очередь, обеспечивает его хорошее усвоение организмом.

А (аёз) — морковь. Хорошо известнс‹й продолговатс‹й корнеплод оранжевого, желтоватого или красного явета, имеюс‰ий сладковатс‹й вкус.

Во многих странах, в том числе в Индии, на Кавказе, во многих арабских государствах плов готовст без моркови. Одной из особенностей узбекского плова свлсетсс как раз то, что морковь свлсетсс его основнс‹м компонентом.

Морковь содержит сахар, клетчатку, азотистс‹е вес‰ества, различнс‹е минеральнс‹е соли. Морковь по праву назс‹вают поливитаминнс‹м корнеплодом. В ней содержатсс все основнс‹е витаминс‹ группс‹ В, витаминс‹ С, А А  и каротин — провитамин А. Если краснас морковь содержит больше сахара, белков и каротина, то в желтой много минеральнс‹х солей, витаминов С и группс‹ В. Жарить морковь необходимо при умеренной температуре, потому что сильнас термическас обработка способствует значительной потере полезнс‹х свойств.

Химический состав свежей моркови отличаетсс от сохраненной на зиму. В летние и осенние мессяс‹, когда много свежей моркови, рекомендуетсс закладс‹вать ее в плов по реяепту, а в зимние и весенние мессяс‹ — в два раза больше. А­тим обеспечиваетсс витаминнас полнояенность приготовленного плова. Иногда с стой яелью вместе с морковью или как ее заменитель в плов добавлсют редис, репу, айву. Весной можно готовить плов с голубяами из винограднс‹х листьев или подавать к плову гранат.

В народной медияине морковь используетсс очень широко. Так, морковь, сваренную в мссном бульоне, рекомендуют как диетическое блюдо при сердечно-сосудистс‹х и желудочно-кишечнс‹х заболеванисх. Морковное варенье с медом применсют при болезнсх печени и почек.

Лотому плов, свареннс‹й с большим количеством моркови, — настосс‰ее диетическое блюдо.

Количество закладс‹ваемой моркови зависит от разновидности блюда и составлсет в одном случае 50 % по отношению к рису, в другом — равное количество, в третьем — вдвое превс‹шает количество риса. Морковь увеличивает объем готового блюда, способствует повс‹шению припека риса, лучшему доведению до готовности мсса и, конечно, обогас‰ению плова витаминами и минеральнс‹ми вес‰ествами.

Л (лахм) — мссо. Мссо имеет сложнс‹й химический состав; все его компонентс‹ необходимс‹ длс питанис, нормального обмена вес‰еств и здоровьс человека. Оно содержит соли калис, кальяис, натрис, магнис, фосфора, железа и др. Мссо богато микрослементами, витаминами группс‹ В, А А  и свлсетсс основнс‹м источником полнояенного белка.

Мссо имеет и яелебнс‹е свойства. В народной медияине издавна известен метод леченис больнс‹х с заболеванисми сердечно-сосудистой системс‹ мсснс‹м соком с добавлением пчелиного меда. А­тот метод получил научное обоснование в X веке в произведенисх ибн Синс‹. В «Трактате о сердечнс‹х лекарствах», говорс о лечебнс‹х свойствах мсса длс сердечнс‹х больнс‹х, ибн Сина дает и технологию приготовленис лекарства из мссного сока, а в «Каноне врачебной науки» подробно описс‹вает питательность и лечебнс‹е свойства мсса: «Мссо — сто пис‰а, укреплсюс‰ас тело, и оно скорее всской другой пис‰и преврас‰аетсс в кровь».

Длс приготовленис плова используютсс любс‹е сорта мсса — баранина, говсдина, телстина, свинина, конина.

Очень широко при приготовлении плова используетсс также мссо птияс‹ — кур, индеек, фазанов и др.

О (олио) — жир. Традияионно плов готовитсс с обсзательнс‹м добавлением масла (жира). В нем используютсс жирс‹ животного (баранье сало и топленое масло) и растительного (хлопковое, оливковое, подсолнечное, кукурузное, кунжутное, коноплсное масло и др.) происхожденис.

Говсжье, конское и козлиное сало свлсютсс тугоплавкими и бс‹стро застс‹вают в готовом блюде. Лостому сти жирс‹ могут бс‹ть использованс‹ в плове только в комбинаяии с растительнс‹ми. Длс стого берут в равном количестве животнс‹й и растительнс‹й жирс‹ и перетапливают отдельно с добавлением соли и луковияс‹, затем соединсют в горсчем виде и оставлсют впрок. В такой комбинаяии жирс‹ приобретают очень нежнс‹й вкус и аромат, повс‹шаетсс их усвосемость.

Лис‰евас яенность жиров заключаетсс в том, что они значительно повс‹шают калорийность блюда (плова) и свлсютсс источником снергии длс организма. Калорийность жиров в 2 раза с лишним вс‹ше, чем углеводов и белков. Кроме того, жирс‹ придают плову вс‹сокие вкусовс‹е качества.

Жирс‹ вс‹держивают очень вс‹сокую температуру (от 200 до 300°), не разлагассь и не воспламенсссь, хорошо растворсют ароматические и крассс‰ие вес‰ества лука, моркови и мсса, что придает плову красивс‹й внешний вид. Жирс‹ обладают способностью поглос‰атьсс продуктами, делас их более сочнс‹ми и нежнс‹ми.

Жирс‹ должнс‹ приниматьсс в количествах, необходимс‹х длс восполненис затрат снергии организмом. Лотребность здорового взрослого человека в жире составлсет от 75 до 110 г в сутки. Она зависит и от сезона года, климатических условий, вс‹полнсемого труда, возраста человека и других факторов. Люди, занимаюс‰иесс физическим трудом, спортом, молодс‹е могут потреблсть больше жиров, чем работники умственного труда, пожилс‹е и т. д. Чрезмерное употребление жиров ведет к ожирению. Злоупотребление жирнс‹ми пловами — прсмой путь к ожирению с очень непристнс‹ми последствисми длс здоровьс.

Узбекский ученс‹й Карим Махмудов пишет по стому поводу: «...Аароднс‹й опс‹т говорит, что плов надо употреблсть не каждс‹й день, а раз в неделю, а то и раз в месся, на свадьбах и в праздники. Кушать его следует не досс‹та, а недоедас, тогда только он пойдет впрок».

Готовс плов, необходимо учитс‹вать жирность используемого мсса. У баранинс‹ средней упитанности она определсетсс в пределах 8-10 % от обс‰его веса мсса, вс‹ше средней — 20-25%, спеяиального откорма — ес‰е вс‹ше. В говсдине жира соответственно 4-6 и 10-15%, в мссе птияс‹ (курс‹, утки, гуси и индюшки) — 10-15 %. Конина содержит жира 8-10 %.

В (вет) — соль. Соль — незаменимс‹й компонент плова и необходимс‹й слемент длс человеческого организма.

Аорма соли на одного здорового человека составлсет от 10 до 15 г в сутки, включас содержас‰уюсс в хлебе, в блюдах, натуральнс‹х продуктах и добавлсемую в пис‰у во времс едс‹. Дневнас норма соли зависит от климатических условий, вс‹полнсемого труда, индивидуальной потребности организма и т. п.

Однако следует помнить: излишек соли вреден и нарушает солевой обмен в организме, отлагаетсс в суставах и портит вкус блюда настолько, что может сделать его несъедобнс‹м.

Длс плова употреблсетсс соль только вс‹сшего или I сорта. А­кстру подают в солонках на стол и используют длс заправки салатов из свежих овос‰ей и готового блюда.

О (об) — вода. Вода — среда, в которой идут сложнс‹е реакяии в прояессе приготовленис пис‰и, в том числе и плова.

Ловсеместно длс плова используют водопроводную воду, сильнас хлорированность которой портит вкус готового блюда и часто затруднсет нормальную заправку плова солью.

Водопроводную воду перед приготовлением плова необходимо отстаивать в течение 3—4 часов или предварительно прокипстить.

Ш (шалс‹) — рис. А исовую крупу получают после обрушенис шалс‹. Из круп рис наиболее богат крахмалом (88%).; в его составе от 7 до 8% белковс‹х вес‰еств, 0,5 — сахара и клетчатки, 0,8 — жира и 0,6 % водс‹. Кроме того, в нем содержатсс витаминс‹ и минеральнс‹е вес‰ества.

Сус‰ествует множество разнообразнс‹х сортов риса. Ааиболее часто используют псть сортов риса.

Шелушенс‹й рис. А­то наиболее богатас питательнс‹ми вес‰ествами форма риса, так как зерно получено при удалении только шелухи. Аасс‹с‰еннс‹е питательнс‹ми вес‰ествами отруби и зародс‹шевс‹й листок оставленс‹ нетронутс‹ми.

Лолированнс‹й или белс‹й рис. Такой рис получаетсс в результате полированис — абразивного прояесса, при котором удалсютсс отруби и большас часть зародс‹шевого слос. В белом рисе отсутствуют отруби, зародс‹ши, витаминс‹ и минералс‹, обнаруженнс‹е в шелушеном рисе.

Лропареннс‹й рис. А­то полированнс‹й рис, замоченнс‹й в воде, пропареннс‹й, а затем снова вс‹сушеннс‹й перед измельчением. Лропареннс‹й рис свлсетсс рафинированнс‹м продуктом, не имеюс‰им всех тех преимус‰еств, которс‹ми располагают рисовс‹е отруби, и наименее полезен длс употребленис.

Бс‹строразвариваюс‰ийсс шелушенс‹й рис производитсс при частичной тепловой обработке с последуюс‰им формированием трес‰иноватости зерен. Лосле стого рис может подвергатьсс сублимаяионной сушке, плюс‰ению, изготовлению воздушнс‹х зерен и микроволновой обработке. Бс‹строразвариваюс‰ийсс рис развариваетсс бс‹стрее, чем обс‹чнс‹й шелушенс‹й, но ему недостает консистеняии, вкусовс‹х и ароматических свойств.

Крупка из шелушеного риса — фарина. Изготавливаетсс жерновс‹м помолом шелушеного риса. Фарина при тепловой обработке дает кремообразную кашку. Большас часть рисовой фаринс‹ изготовлена из белого полированного риса. А­то диетический продукт.

http://supercook.ru/za-15.html
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Ulugbek-Uz 05 Avgust 2008, 12:14:48
Ош тайёрлаш жараёни
(http://s60.radikal.ru/i167/0808/97/014b9c374914.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://s47.radikal.ru/i115/0808/88/5c0369c781f8.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://s59.radikal.ru/i163/0808/c6/7d9df0528003.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://s53.radikal.ru/i142/0808/23/2e59d9b51e3c.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://s44.radikal.ru/i105/0808/f3/53c75b6f74da.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://s40.radikal.ru/i087/0808/4f/127e6c4062b8.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://s45.radikal.ru/i109/0808/17/bcb354ea1624.jpg) (http://www.radikal.ru)

Ақимли иштаҳа!

Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: registan 05 Avgust 2008, 12:46:18
aa, so'rovnomaga onam tayyorlagan osh deb javob berdim. Lekin, shunaqa variant bo'lganda "Toshkentda Samarqandlik, Xorazmlik va Buxorolik do'st-birodarlarim yordamida onam o'rgatgan Farg'onacha usulda o'zim tayyorlagan osh" deb javob bergan bo'lardim. :D Hamma oshni ham o'z gashti o'z mazasi bor.
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: mutaallimah 05 Avgust 2008, 13:51:12
Assalomu alaykum.
Oshni kim qilgan bo'lsayam zo'r chiqibdi..
Ishtaham ochilib ketti :3 :3
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: registan 05 Avgust 2008, 14:02:42
Assalomu alaykum.
Oshni kim qilgan bo'lsayam zo'r chiqibdi..
Ishtaham ochilib ketti :3 :3

wa, to'g'ri aytasiz, agar Mirzoning o'zlari qilgan bo'lsalar, Qizaloqqa raqobatdosh bo'la oladilar.
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Ulugbek-Uz 05 Avgust 2008, 15:12:06
Assalomu alaykum.
Oshni kim qilgan bo'lsayam zo'r chiqibdi..
Ishtaham ochilib ketti :3 :3

wa, to'g'ri aytasiz, agar Mirzoning o'zlari qilgan bo'lsalar, Qizaloqqa raqobatdosh bo'la oladilar.

Albatta o'zim tayyorladim. Faqat sabzini tog'rab qo'yishgan ekan xolos. :) Lekin sabzi to'g'rashni ham gashti borda...
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: shoir 05 Avgust 2008, 15:22:46
(http://s40.radikal.ru/i087/0808/4f/127e6c4062b8.jpg)
Ёқимли иштаҳа!

Hay-hay hay-hay hay.
Siz bilan juda osh yeyishlik ekan-ku.
Lekin masalliq va salatlarni ham keltirarkansiz.
Anau makkajo'xoriyu, yana chalop.
Oh-oh-oh-oh-oh.
Qani oldik, oshdan. :)
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: The_Alchemist 05 Avgust 2008, 15:37:57
Man ham osh qilishni urganishim kerakda, kim biladi qanaqa qilishni?
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: ikbaljohn 05 Avgust 2008, 18:37:21
Ulug'bek,sanoatizga tasanno :D
Endi tanqidga o'tsak :D :
Qozonda ko'rinib turganidek,qozonni bir tomoni yaxshi qaynagan,bir tomoni esa yaxshi qaynamabdi.Bunga sabab esa gazni bir xil tekislikda yonmasligi yoki plitani qiyshiq bo'lishi.Natijada esa guruchingiz biroz yumshoq bo'p qopti.
Ikkinchidan,makkajo'xorini osh bilan qo'shib yeyishlarini endi ko'rishim.Bu metabolizmga olib kelmaydimi? :D
Lekin,har qalay,yo'qdan ko'ra deganlaridek,bo'laveradi.Yoqimli ishtaxa
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: The_Alchemist 06 Avgust 2008, 10:56:36
Девзира
га 5-6 поряис
Қсй гсшти - 1000 г, қсй ёғи - 300 г, гуруч - 1000 г, пиёз - 240 г, сабзи - 1000 г, туз, зираворлар таъбга ксра

 
 

А еяепт
Девзира палови асосан Фарғона водийси, Андижон, Ааманган, Фарғона вилостларида тайёрланади. Қозондаги қизиб турган ёғга гсшт, пиёз солиб, қовурилади. Кейин сомонча қилиб тсғралган сабзини бироз қовуриб, меъёрида сув солинади (1.5 литр миқдорида). 45 дақиқа қайнатилади. Яхшилаб ювилган, бир соат давомида ивитилган гуруч солинади. 10-15 дақиқадан сснг, гуруч сувини тергач ағдарилади. Иккинчи марта ағдарилгандан сснг қозонга масалликни гумбаз қилиб тсплаб, тоғора билан беркитилади. 15-20 дақиқа дамланади.
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Ulugbek-Uz 06 Avgust 2008, 16:45:44
Endi tanqidga o'tsak :D :
Qozonda ko'rinib turganidek,qozonni bir tomoni yaxshi qaynagan,bir tomoni esa yaxshi qaynamabdi.Bunga sabab esa gazni bir xil tekislikda yonmasligi yoki plitani qiyshiq bo'lishi.Natijada esa guruchingiz biroz yumshoq bo'p qopti.
Козонни айлантириб гуручни бир хил пишишини таъминлаганман. А­ътироз кабул килинмайди :)
Гуруч юмшок бупколганда ош смас шавла буларди ва расмни узидан хам биланарди.. :)))


Ikkinchidan,makkajo'xorini osh bilan qo'shib yeyishlarini endi ko'rishim.Bu metabolizmga olib kelmaydimi? :D
  Маккажухори билан ош еганларини манам курганим йук, шунчаки фотосуратни жозибасини озрок ошириш учун фон сифатида куйдим. нима дерди, халиги, имровизаяисмиейй.. ушанака... :))  Иккинчидан, Аима зарари бор, бусм тансик нарса, танаввул килинса зарари йук, фойдаси бор....

хуллас, тирнок тагидан кир кидиравериш хам схшимас,
Бир мавзуда кузим тушганди, снг, снг..номинаяиссида сизга снг кувнок юзер унвони берилган скан.
    Бундок карасам сизга снги унвон тап-тайёр  "Лазандалик" булимининг  снг таъби нозик, снг инжик хурандаси, деган :)

    Танкид сизга хам огир ботса маъзур тутасиз...
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Abdul_Malik 22 Avgust 2008, 16:48:35
(http://s55.radikal.ru/i149/0808/b7/c31b80e43d47.jpg) (http://www.radikal.ru)
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Ulugbek-Uz 10 Aprel 2009, 12:42:19
Карим Маҳмудов. Лловс‹ на любой вкус. 
Ксчириб олиш (http://depositfiles.com/files/c9m4pltgd)
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Hadija 10 Aprel 2009, 18:29:44
    Форумдошлар озгина вакт ажратиб суровномада белгилаган жавобингизни изохласангиз схши буларди!

   

 :as:

Har kimning o'z viloyati taomi hech bir taomlar o'rniga o'tmaydi. Shuning uchun ham, Onajonim (ba'zan o'zimiz) tomondan, asli Buxorocha "Sofiaki" oshini suyub ta'mi keyingi oshgacha qolar darajada pishiriladigan, shifobaxsh oshni yaxshi ko'raman. Ayni shuning uchun ham shu palov(osh)ni belgiladim.
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Hadija 10 Aprel 2009, 18:46:01
Buxorocha "Sofiaki" oshini tayyorlash usuli:

1. (http://i082.radikal.ru/0904/b6/419071dad471.jpg) (http://www.radikal.ru)
2.url=http://www.radikal.ru](http://i013.radikal.ru/0904/78/9491fc698a16.jpg)[/url]
3. (http://s41.radikal.ru/i092/0904/1f/ebe43919c5a7.jpg) (http://www.radikal.ru)
4. (http://s40.radikal.ru/i087/0904/0b/7dfd220d9771.jpg) (http://www.radikal.ru)
5. (http://s50.radikal.ru/i128/0904/c1/ae0f6ecaf7d4.jpg) (http://www.radikal.ru)
6. (http://i039.radikal.ru/0904/db/1e1faafb69d5.jpg) (http://www.radikal.ru)
7. (http://s52.radikal.ru/i138/0904/07/d1d42e9c5d5b.jpg) (http://www.radikal.ru)
8.  (http://s43.radikal.ru/i102/0904/91/11f100e43256.jpg) (http://www.radikal.ru)
Manba: Net ijodi. :)
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Munavvara 17 Aprel 2009, 19:57:09
Assalamu alaykum va rohmatullohi va barokatuh!

Muslimaa opa shu yergayam magizni solibsizda aaa ;) o'zi uydegi magizlardan zo'rg'a qutuluvdim :D
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Abdullоh 28 May 2009, 17:32:33
Bu mavzuga shu paytgacha hech kirmagan edim. Oshni ko'rib ishtaham shunday ochildi-ki, internetdan chiqib osh yegani yugurib ketay dedim... Keyin esa, keyin sekingina joyimga qaytib o'tirdim  ;)
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Shokir63 29 May 2009, 11:49:40
Bu mavzuga shu paytgacha hech kirmagan edim. Oshni ko'rib ishtaham shunday ochildi-ki, internetdan chiqib osh yegani yugurib ketay dedim... Keyin esa, keyin sekingina joyimga qaytib o'tirdim  ;)
Men ham bu mavzuga bugun birinchi marta kirdim, oshga havasin keldi, lekin bu yerlarda eng zo'r oshpaz o'zim (boshqa osh pishira oladigan odam hali ko'rmaganim uchun), do'stlarim "Ozbek osh"idan bo'lsin deyishgach, halol go'sht topip kelinglar gap yo'q deyman. Xudoga shukr yaqindagina respublikada yagona va birinchi "Halol" do'kon ochildi, tanish restaran ham go'shtni osha yerdan olyaptiyu, lekin baribir osh yo'qda.
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Ansora 21 Sentyabr 2009, 19:31:49
Osh haqida qancha gapirsak shuncha oz. Oshimiz hoh Andijon, hoh Toshkent, hoh Buxoro oshi bo'lsin, Turkiyada asosan "O'zbek pilavı" ismi bilan tanilgan. "O'zbekistonlikman", deyishim bilan "Haa O'zbek pilavı" deyishganini ko'p eshitganman:) İstambulda o'qir ekanmiz, O'rta Osiyoning Turkiy Jumhuriyatlaridan kelgan talabalar orada osh qilib turishardi, Turkiyalik yoki boshqa yerdan bo'lgan talabalar, bu qayerni palovi, deb so'rashardi. Ular bo'lsa, Qozoq pilavi, Qirg'iz pilavı, vhk. deb javob bersihardi. Men esa, nimaga yolg'on gapiryabsizlar, O'zbek palovi-ku der qizishib ketardim:) Ashulachi Shoxsanam ham orada bazi tv kanallarida chiqib Xorazm usuli osh qilib turardi. O'zbek palovini Turkiyada tanitishda qo'lidan kelgancha foydali bo'ldi, sog' bo'lsin. Men ham juda ko'p yerda osh qildim. Bir kun İstambulda o'qiydigan talabalar yig'ilib, osh qildik. Mehmonlarimiz Yaponyadan, Turkiyaning farqli viloyatlaridan, Mo'g'olistondan kelishgan talabalar. Men Andijon usuli, Toshkentlik ukalarimiz Toshkent usuli osh qildik. Butun oshlar juda shirin bo'ldi.
Menimcha bir ovqatni shirin qilgan sabablardan biri, qanday o'rtamda, kim bilan birga yeganimiz bo'lsa kerak. To'y oshini maqtaymiz, lekin janoza chiqqan uyda yeyilgan oshni hech kim maqtamaydi.

Pastdagi rasm, Navro'z kunida qilingan oshlardan biri ekan:)


(http://s49.radikal.ru/i123/0909/b9/a7b870eedc0a.jpg) (http://www.radikal.ru)
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: G_u_l_i 22 Sentyabr 2009, 08:32:31
 :as:
Arafa kuni Toshkent va Samarqand usullarini uyg`unlashtirgan holda tayyorlangan oshimiz,
tez suratga ovoldim, ukalarim hujumga o`tmasdan :D

(http://s58.radikal.ru/i159/0909/1b/eb6a6ab5219a.jpg) (http://www.radikal.ru)
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Ulugbek-Uz 14 Oktyabr 2009, 19:01:38
Жиззах оши
(http://s54.radikal.ru/i144/0910/68/042d48b328fa.jpg) (http://www.radikal.ru)
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Ansora 18 Oktyabr 2009, 13:52:03
(http://s55.radikal.ru/i149/0808/b7/c31b80e43d47.jpg) (http://www.radikal.ru)

Abdul_Malikjon, bu osh rosa menbop ekan-da, sergo'sht :7 oshda pishgan go'shtni yaxshi ko'raman:)
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Ansora 18 Oktyabr 2009, 19:04:33
go'sht qovurib ichiga gurucham sopquyibsilami? ;D

Kulgan ChehMikni oshlariniyam ko'raylik endi :7
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Ansora 18 Oktyabr 2009, 19:26:45
go'sht qovurib ichiga gurucham sopquyibsilami? ;D

Kulgan ChehMikni oshlariniyam ko'raylik endi :7


voy kulmadim..bizda o'zi shunaqa--go'sht ko'p iste'mol qilinadi (janubiy viloyatlada,Abdul_malik akayam o'zimizdan,o'shanga prikol qigandim)

man osh qisam shovla chiqadi ;D

shovla!!! degan mavzu ochilsa Osh qo'yaman ;D


Siz gapni olib qochmay oshni qiling, biz qaror beramiz oshmi shavla-mi qochish yo'q:)

Abdul_Malik ham keyin gapiradi, "shuu guruch ko'rinyabdi-yu go'shti kamromiii" deb  :7
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Abdulhafiz 18 Oktyabr 2009, 21:07:58
bu meeeeeen :)

rasmimni ko'rvolila keyin optasheman
Qani rasmiz? Tepada osh ko'tarib o'tirgan boshqa kishiyu...
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Ulugbek-Uz 19 Oktyabr 2009, 15:47:01
ha mayli qo'ymadila qo'ymadilada.... ;D

jaaa silanikide zo'r chiqmagan bo'sayam,harholda yesa bo'ladi...

eng qiyini qozon qimmaaaat ekan butta,o'shanga oddiygina hamrohim, yo'ldoshim,xonamdagi eng aziz buyum---skavarodkaga qiganman ;)

qaleee Kapalak opa?

Қани ош? Сквародкасм йсғу? Унисм еб қсйдингларми? :)))
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Abdulhafiz 19 Oktyabr 2009, 23:41:44
ha mayli qo'ymadila qo'ymadilada.... ;D

jaaa silanikide zo'r chiqmagan bo'sayam,harholda yesa bo'ladi...

eng qiyini qozon qimmaaaat ekan butta,o'shanga oddiygina hamrohim, yo'ldoshim,xonamdagi eng aziz buyum---skavarodkaga qiganman ;)

qaleee Kapalak opa?

Қани ош? Сквародкасм йсғу? Унисм еб қсйдингларми? :)))

hammasi Abdulhafizdan bo'ldi..rasmmi orqasiga qarang mani korasiz degandim, shundoq qaragandi, man rasmni orqasidan turib "PO" deb qo'rqitudim, qo'rqqanidan skavarodkani turtvordi, keyin skovorodka 6chi sahifaga tuhsib ketdi :)


Skavarodkani ag'darib aybini manga ag'daribsizde.?!
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Mahdiyah 20 Oktyabr 2009, 06:12:31
Behili oshni judayam yaxshi ko'raman.
Ayniqsa uni ayam pishirgan bo'lsalar  :D

(http://s61.radikal.ru/i174/0910/fb/252f5e4dbab7.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://i082.radikal.ru/0910/92/ececbd658dfc.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://s06.radikal.ru/i179/0910/09/29a62457a0f7.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://s50.radikal.ru/i128/0910/93/0f61f38373df.jpg) (http://www.radikal.ru)
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: mutaallimah 20 Oktyabr 2009, 07:32:57
Behili oshni judayam yaxshi ko'raman.
Ayniqsa uni ayam pishirgan bo'lsalar  :D

(http://s61.radikal.ru/i174/0910/fb/252f5e4dbab7.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://i082.radikal.ru/0910/92/ececbd658dfc.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://s06.radikal.ru/i179/0910/09/29a62457a0f7.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://s50.radikal.ru/i128/0910/93/0f61f38373df.jpg) (http://www.radikal.ru)

Bu osh juda juda qishloqni eslatadigan bo'libdi.Qoqonda huddi shunday tilla rangli qilib osh qilishardi.Esimda o'sha damlar o'zi uchar gilamlar.:) Ehhh men ham buvijonim pishirgan oshlarni judaaa sog'indim :)
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: Mahdiyah 20 Oktyabr 2009, 07:45:53
Enajonim ham qo'qondanlarku.
Shuning uchun Anjanchasiga eeeeee uzr Qo'qonchasiga pishirdilarda bu oshni  ;D
Nom: Re: Ош - кўтарма бош! :)
Yuborildi: kamoliddinov 27 Noyabr 2012, 19:16:22
Ош тайёрлаш жараёни
(http://s60.radikal.ru/i167/0808/97/014b9c374914.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://s47.radikal.ru/i115/0808/88/5c0369c781f8.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://s59.radikal.ru/i163/0808/c6/7d9df0528003.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://s53.radikal.ru/i142/0808/23/2e59d9b51e3c.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://s44.radikal.ru/i105/0808/f3/53c75b6f74da.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://s40.radikal.ru/i087/0808/4f/127e6c4062b8.jpg) (http://www.radikal.ru)

(http://s45.radikal.ru/i109/0808/17/bcb354ea1624.jpg) (http://www.radikal.ru)

Ақимли иштаҳа!Osh dahshat bo''layabdi, to'g'risi. Lekin dumbul osh bilan birga turganini birinchi marta ko'rishim.