forum.ziyouz.com

Jamiyat va inson => Salomatlik => Mavzu boshlandi: Habib 27 Oktyabr 2010, 09:54:58

Nom: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Habib 27 Oktyabr 2010, 09:54:58
Assalomu Alaykum!

Bu mavzuda ovqatlanish madaniyatiga oid maqolalar, fikrlarni qoldirishimiz mumkin.

(http://chayhona.ru/images/load/Image/menu/image003.jpg)
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: AbdurRohman 27 Oktyabr 2010, 10:13:59
 :as:
Ovqatlanishni Alloh nomi bilan boshlash kerak!
 :bs1:
BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIYM
Nom: Сиҳат тиласанг кам е
Yuborildi: Habib 27 Oktyabr 2010, 10:16:48
Сиҳат тиласанг кам е

А амазони шариф муносабати билан руҳлар покланиб, ишларга барака кириб бораркан, «Аега йил бсйи рсза тутмайман-а?» деган сй тез-тез хаёлимдан кечиб туради.

Ҳазрати Яҳё Бин Муоз (қуддиса сирруҳу) айтадиларки, ксп еган, тез слур. Чунки у шаҳват стида ёнар. Очлик бир таомдирки, Аллоҳнинг хослари ундан тсқдирлар. Очлик муридга риёзатдир, тавба қилганларга тажрист съни, халосликдир, орифларга шарафдир.

Ана шундай улуғ шарафдан нега йил бсйи сзимизни маҳрум қиламиз? Очлик кснгил хотиржамлигига икки томонлама сабаб бслади: биринчидан емоқ орзуси билан сзингни тсрт тарафга уриш азобидан халос бсласан. Иккинчидан, меъданинг софлиги руҳнинг мусаффолигига, тани жонинг омонлигига сабаб бслади. Бунинг устига муттасил очлик риёзати билан тарбисланган нафс ҳою ҳавасларни кспайтирмайди. Яъни, сизга сна бир қанча ташвишлар камасди. Ахир сзингиз мушоҳада қилиб ксринг, бошингизга ёғилаётган балоларнинг ҳаммаси балойи нафс туфайли смасми? Аафс бало бслмай нима?

А­нди, нафс деганимиз фақат, емоқ ва ичмоқдан иборат смас-да.

Бир рсзадор дсстимиз айтадики: «Доим рсзали юриш қийин смасми? Доим рсзада юриш рсзасиз юришдан осонроқ-ку. Масалан, мен рамазон ойи бошида бошқалар каби бир неча кун азоб чекиб рсзага мослашмайман, ҳеч бир қийинчиликсиз рсзани тутиб кетавераман, организм бунга одатлангани учун бош оғриғи ҳам бслмайди. Кейин йил давомида организм ортиқча хилтлардан тозаланиб юргани учун рсзанинг биринчи кунларида оғзимни очиб юрмайман. Бундан ташқари ҳафтада камида икки марта тозаланиб борган организмнинг юки анча енгил бслади. Мис тиниқади. Ахир, табобатда ҳам ҳафтада икки марта қайт қилиш орқали меъдани тозалаш буюрилади-ку. Бунда сса меъда сз-сзидан тозаланади, қайт қилишнинг ҳожати қолмайди.

Ксп йиллар олдин менга шилимшиқ бир дард илашди. Белимни тутолмайман. Қийналиб бир томонга майишиб юраман. Баъзан дард оёғимга қараб тортиб кетади. Ўзимча, доимо рулда юришимдан ксраман. Машинамда қишин-ёзин жемфер олиб юрадиган ҳам бслдим. Бари-бир сша аҳвол. Бир сафар уйимизга узоқдан меҳмон келди.

— Ургутда бир табиб бор скан, шунга олиб борсангиз, — деб илтимос қилди. Олиб бордим. Табиб меҳмонни ксрди. Маслаҳат берди. А аҳмат айтиб чиқиб кетаётувдик менга:

— Сиз қолинг, — деб қолди. Қолдим. Бир-икки савол берди. Аегадир, жигар, юрак, умуртқа поғонасини текширди. — Ҳа?! Аима, касалим бор сканми? — дедим ичиб қисилиб. Ўеч гапирмайди табиб.

— Сиз соппа-соҚсиз. Аммо баднафс скансиз, — деди дабдурустдан. — Белингиз оғрийди.

— Аима қиласиз, даволайсизми?

— Даволамайман. Даволаёлмайман. Сиз сзингиз сзингизни даволайсиз — деди узиб, очиқчасига.

— Мен қандай даволайман, — дедим ҳайратимни сширмай. — Қслимдан келса, шу пайтгача даволаб олмасмидим. Қилмаган амалим қолмади, бундан қутулишнинг иложи ҳеч бслмаспти-да. Дамламалар ҳам ичдим, тус жунидан белбоғ топиб ҳам боғладим. Қиздирилган кепак, ғишт, қайроқтош ҳам боғладим. Қадимги тош ҳаммомга кириб ксп йиллик шинни, сски асал суртиб буғхонада соатлаб стирдим ҳам, бир фойда қилгандай бслади сна сша аҳвол.

Табиб мени диққат билан тинглаб туриб мийиғида жилмайди?

— Буларнинг бирортаси фойда қилмайди, токи нафсингизни тиймас скансиз.

— Ларҳез буюрасизми?

Йсқ, ҳамма нарсани есверасиз. Фақат инсоф билан, меъёрида. Масалан, сиз гсштнинг ёҚли жойини, думба ёғини схши ксрасиз. Яхши қовурилган гсштни схши ксрасиз. Хамирли овқатларни ксп ейсиз. Буларнинг устидан бир косагина схдай сувни ҳам ичиб оласиз, тсғрими? — деди ксзларимга тик қараб. Айтганларининг бари тсғри сди.

— А­нди, буларни ким ёмон ксради? — дедим.

— Ҳаммасм схши ксради, деб сйлайсизми? — деди табиб жилмайиб. — Лекин снди сиз бу нарсалардан воз кечасиз ёки шу тарзда майишиб юраверасиз, танланг.

Мен албатта нафсимни тийишни маъқул ксрдим. Барибир, савол беришдан сзимни тис олмадим:

— Буларни емасам, нима ейман?

— Ҳаммасини есверасиз, фақат мен айтган нарсалардан сзингизни тиссиз, холос.

— Азиб олай бслмасам, — дедиму ручка, қоғоз излай бошладим...

— Шср, аччиқ, совуқ нарсаларни емайсиз, ичмайсиз. Қовурилган гсштдан сзингизни тиссиз. Ағли гсштларни емайсиз. Лалов емоқчи бслсангиз, гсшту сабзи-пиёзи қайнатиб тайёрланганидан ейсиз — шу. Ана шу айтганларимдан парҳез қилсангиз сизга табибнинг кераги йсқ.

Орадан бир ҳафта стди, бел оғриғим мутлоқ тузалиб кетди. Ургутга бордим.

— А аҳмат, А ажаббой ака, бир оғиз маслаҳатингиз билан неча йиллик дардимдан халос бслдим, — дедим. Анча суҳбатлашиб стирдик.

— Дарднинг 90 фойизи оҚиздан киради, — деди у суҳбатимиз ниҳоссида. Одамлар нотсғри овқатланадилар. Саломатлик учун ичиб саломатлигини йсқотганлар қанча бслса, соғлом бслай деб ксп овқатланиш натижасида соғлигини йсқотганлар ундан ҳам кспроқ.

Биласизми, мен узоқ йиллик амалиётимда бир нарсани кузатдим. А сзаи рамазон кунларида касаллар сони нисбатан камасди. Кспчилик беморларимиз, «рсза вақти анча тузалиб қоламан», деган гапни айтади. «Очлик мсъжизаси» деган меъёр ҳақида одамларга еб-ичмоқнинг меъёри ҳақида тушунтириш керак. Ҳазрат Аавоий

Сиҳат тиласанг кам е,
Иззат тиласанг кам де.

деб бекорга огоҳлантирмаганлар. Сиз шулар ҳақида ёзинг. Мен сшанда «Азаман» деган сдим, мана рамазони шариф муносабати билан сша ваъдамни бажардим шекилли.

Алқисса, нафсимиз устидан ғалабамиз, иродамизнинг тобланишига сабаб бсладиган қаноат неъматини ато стган А амазони шарифнинг моҳистини тслиқ англаб етмоқни барчамизга насиб стсин.

О.Ҳожиев
Манба (http://parvona.uz)
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Habib 27 Oktyabr 2010, 10:28:13
Ларҳезшунос-шифокорлар таомларнинг саоматликка зарарли турлари рсйхатини тузиб чиқдилар. Таомлар ҳамиша бир-бирларидан фарқланади.
Таомлардан инсон саломатлиги учун снг зарарлилари:
1. Ширин газли ичимликлар. Улар чанқоқни қондириш срнига баттар чанқатади. Чунки таркибида шакар миқдори ксп, дейлик, 1 стакан колада 5 чой қошиғи, бир литрда сса 25 қошиқ ёки 125 г миқдорида шакар солинади.
2. Картошкали чипслар, айниқса бутун картошкадан смас, пюресидан тайёрлангани соғлиққа зарар, унда углеводлар ва турли ёғлар, плюс сунъий  рангли қсшимчалар бор. Картофел фриси ҳам шунга киради.
3. "œСникерс", "œМарс" ва бошқалар. Улар ҳам очликни енгиш учун смас, аксинча қсзғатиш учун хизмат қилади. Ксп миқдордаги шакар ва турли кимёвий қсшимчалар унинг калориссини  оширади ва сна-сна истеъмол қилгинг келаверади.
4.Сосискалар, сарделькалар, қайнатилган колбасалар, паштетлар ва бошқа маҳсулотларда сширин ёғлар мавжуд. Уларнинг таркибида  ёғлар (чарви ёғи, ички ёғлар, чсчқа териси ва бошқалар.) 40%ни сгаллайди. Турли қсшимчалар сса таъмни схшилагани билан ҳазмни оғирлаштиради.
5. Ағли гсштлар, айниқса қовурилган ҳолдагиси ҳам соғлиққа зарар келтиради.
Ана шундай хулосаларга тасниб, саломатлигингиз учун сзингиз қайғурасиз, албатта. Касални авж олдиргандан ксра, унинг олдини олган маъқул. Дори-дармонга кетадиган маблағингиз бошқа фойдали озуқаларга ишлатилса ҳар томондан тежамкорликка сришасиз.

Аигора Шофайзиева
Манба (http://econews.uz)
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Habib 27 Oktyabr 2010, 10:31:44
(http://www.veles-kurgan.ru/img/203.jpeg)

Ярим тайёр маҳсулотлардан сақланинг

Ярим тайёр маҳсулотларнинг ишқибозлари кспайиб кетган. Айниқса, ишлайдиган бекалар вақтдан ютиш мақсадида тезкор тайёрланадиган овқатларни кспроқ харид қилишади. Тсғри,  срим тайёр  маҳсулотлар десрли тайёр таомдай гап. Уни музлатиш ҳам шарт смас, қайнатилса ёки қовурилса бас, овқат тайёр. Хсш, уларнинг сифати қай даражада? Ярим тайёр маҳсулотлар соғлиққа фойдалими?
Сиз срим тайёр маҳсулотларни — дейлик, хамирдан тортиб,  котлетлар, блинчиклар, дслмалар, чучваралар, сузмали чучваралар,  қиймали булғор қалампиригача сотиб олиб, уларни кечки ёки срталабки таом сифатида дастурхонга тортасиз. Аммо шу сринда бир савол туғилади: сиз бундай маҳсулотларнинг сира фойдали ёки зарарли томонлари билан қизиқасизми? Ахир, сотиб олган  овқатингиз тез пишгани билан унинг таркибидаги сизга буткул номаълум жиҳатлари оилангиз саломатлигига зарар келтириши мумкин.    
Ярим тайёр  овқатлар сифати ундаги ингридиентларга ва дсконга олиб келинган вақти, сақланганлик ҳолатига боғлиқ. Буни сиз дсконлардаёқ аниқлашингиз лозим.Уларни сотиб олиш мумкинми ёки йсқми, буни билиш учун аввало срим тайёр маҳсулотларнинг ташқи ксриниши ва срамига сътибор беринг. Агар унинг шакли сзгарган бслса, қайта музлатилган бслиши мумкин. Масалан, оммабоп музқаймоқнинг сабзавотлари ёки сабзавотлар қоришмаси  "œқадоқланган" бслса, палахса бслиб қолмаса, демак, сз сифатини йсқотмаган бслади. Чучваралар ва сузмали чучваралар иккинчи қайта музлатилса унинг ранги қорасди ва бир-бирига ёпишади. Котлетлар, бифштекслар ва ҳоказолар шакли сзгаради ва улар ҳам ёпишқоқ ҳолатга келади. Дсконларда  срим тайёр маҳсулотлар сақланадиган совуткичлар кспинча тежамкорлик мақсадида счирилади. Махсус рефрижераторларда  смас,  оддий фургонларда  олиб келинган маҳсулотлар икки қайта музлатилмаганлигига ишонч ҳосил қилиш учун унинг ташқи ксринишига қаранг.
Хамири ёрилган ёки бсшашганлиги сезилса зинҳор чучваралар ва сузмали чучвараларни сотиб олманг. Бу маҳсулотнинг сифатсизлигидан далолат беради. Ярим тайёр маҳсулотларнинг хамирлари ранги одатда сариқ рангда бслиши керак. Бу хамир таркибида тухумнинг ксплигидан далолатдир.
Товарнинг нархи ва маркаси ҳам ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг сифатидан гувоҳлик беради. Гсштли котлетнинг нархи гсштдан арзон турмаслиги керак. Ҳатто срим тайёр маҳсулотларнинг снг сифатсизи ҳам арзон смаслигини биласиз. Агар жуда арзон бслса, демак у гсштдан смас, сос маҳсулотидан қилинган. Бу ҳам қайсидир маънода соғлиққа фойда. Ҳатто йирик ишлаб чиқарувчилар ҳам ҳозир гсштли қийма  срнига пайлардан, тери ва  кемирчак тоғайлардан фойдаланиб,  унга суск уни, илик ёғлари ва крахмаллар қсшмоқдалар. Турли зираворларни қсшиш оқибатида гсштга схшаш таъм келиб чиқади ва маҳсулот тайёр бслади.
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Habib 27 Oktyabr 2010, 10:33:18
Бу чучвара ва колбаса ишлаб чиқаришнинг легал усули бслиб, уларни тайёрлаш таъқиқланмаган. Тсғри, ишлаб чиқарувчи сз маҳсулотини маркаламоғи керак.  Сиз агар мол гсштидан қилинган срим тайёр маҳсулотни олдим десангиз снглишасиз. Унинг таркибида бутунлай бошқа нарсалар, зираворлар ва ҳоказолар бслиши мумкин.
Уни тайёрлаш жараёни кспроқ маҳсулот таркибига смас, музлатилиш технологиссига ҳам боғлиқ. Музлатиш икки турда, анъанавий ва шок ҳолатида бслади: анъанавий уч босқичда, съни  маҳсулот —5 Â°С да совутилади. Кейин маҳсулотдаги суюқлик тез  ажралиб, қаттиқ фазага стади, учинчи босқичда сса маҳсулот —18 Â°С да совутилади.
"œШок ҳолатидаги" музлатиш нисбатан самарали бслиб, унда маҳсулот —35 Â°С да совутилади. Шу боис маҳсулотнинг таъми сақланади. Шок ҳолатидаги музлатилган маҳсулотларни танлашни срганинг.
Ярим тайёр маҳсулотлар организмга зарарли сканлигини унутманг. Уларнинг барчасида туз ва турли озуқавий қсшимчалар, зираворларнинг ксплиги маълум. Маҳсулотларда "œсинтетик" қсшимчаларнинг ксплиги овқат ҳазм қилишда муаммолар туғдиради.
Тузнинг ксплиги сса табиийки, буйракка зарарли, шунингдек, ошқозон-ичак тракти шиллиқ пардасини  ишдан чиқаради.  Модификаяис қилинган крахмал сса ичакда унчалик ссрилмайди, функяионал тартибсизликни юзага чиқаради. Гсштли оқсилларнинг бошқа маҳсулотлар билан алмашиниши организмда айрим керакли аминокислоталарнинг етишмовчилигига олиб келади, иммунитетни пасайтиради. Ярим тайёр маҳсулотларни тсғри тайёрлаш муҳим. Ксплаб срим тайёр маҳсулотлар қайта музлатишга  сҳтиёж сезмайди. Блинчик ва котлетларни  дарҳол товага, чучваралар ва сузмали чучвараларни  қайноқ сув солинган кастрюлкаларга солиш мумкин. Меваларни аввал схини сритиш, сснгра истеъмол қилиш соғлиққа фойдали. Ксп музлатилган сримфабрикат маҳсулотни пишириш ҳам узоқ вақт талаб қилади. Уй шароитида тайёрланган чучварани икки дақиқада қайнатсангиз,  сримфабрикат маҳсулотларни 5-6 дақиқа қайнатиш тақозо қилинади.
Маҳсулотларни уй шароитида тайёрлаганга нима етсин. Унинг таркибида нима бор, нима йсқ, сзингиз гувоҳ бсласиз ва бемалол тсйиб тотинасиз. А­нг муҳими, фарзандларингиз соғлиги учун кафолатланган маҳсулотдан таом тайёрлайсиз. Бунинг учун барчамизнинг ризқи-насибамизни узайтирадиган тонгда ажратилган озгина вақт ва ҳафсала кифос.
Аз мавсуми, юртимизда авжи пишиқчилик. Турли сабзавот скинларидан ҳам арзон, ҳам сифатли, ҳам тсйимли таомлар тайёрласа бслади. Бир кило гсштнинг нархига турли хилдаги сабзавот скинларидан салкам  саккиз кг. маҳсулотларни  харид қилиш мумкин. Оддий блинчикка ҳам гсшт маҳсулотлари срнига сабзавотлардан тайёрланган салат ёки творог қсшиб ейилса соғлиққа нечоғли фойдали сканлигини англайсиз. Биринчидан, уларда табиий витаминлар ксп. Иккинчидан, "œтирик ссимликлар" организмда тез ҳазм бслади. Шунда сиз ҳам вақтдан ютасиз, ҳам тежамкорликка сришасиз, ҳам оилангиз саломатлигини мустаҳкамлаган бсласиз.

Аигора ШОФАЙЗИЕВА
Манба (http://ECONEWS.UZ)
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Habib 03 Noyabr 2010, 15:15:03
Kecha tushlikka chiqqanda to'g'rimdagi stolda o'tirganlarga e'tiborim tushdi. Ovqatimni yeb bo'lib, sheriklar bilan gaplashib o'tirgan edim.
To'g'rimdagi stolda yoshi katta ayol, bir yigit, va qiz o'tirashardi. Menimcha bitta oila edi ular.Ihtiyorsiz ravishda ovqat yeyayotgan  qo'llariga ko'zim tushdi. O'ng qo'lda pichoq, chap qo'lda vilka. (Keyin bilishimcha,pichoq bilan kesib, vilka bilan yeyilar ekan etika bo'yicha adashmasam.) Ona chap qo'lda ovqat yeyapti. O'g'il chap qo'lda non yeyapti. Qizi onasini takrorlayapti...Juda hunuk holat bo'larkan. Bu men ko'rgan holatlarning o'ndan biri xolos.
Sizchi aziz forumdosh? Siz bunga nima deysiz?
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Habib 03 Noyabr 2010, 15:43:46
Овқатланиш одоби

Шариат нуқтаи назаридан таомнинг ҳалол йсл билан топилган ва пок бслиши асосий шарт ҳисобланади.
Таомни оз ейиш керак, қориннинг учдан бири овқатга, сна бири сувга, қолгани нафасга қолади. Агар таом шубҳали бслса, нафс ором олгудай миқдорда жуда кам ейилади.
Гсштли таомлар доимо ейилмайди, тарк ҳам қилинмайди, қирқ кунгача бутунлай гсшт емасликнинг зарари бор.
Сут ёки сутли таом билан балиқни, тухумни, гсштни, нордон нарсани, қовурилган гсшт билан қайнатилган гсштни, сски гсшт билан снги гсштни, турли мижозли овқатларни бир-бирига аралаштириб ейиш срамайди. Ҳидланган нарсани, хом пиёз ва саримсоқни истеъмол қилиш ҳам одобга тсғри келмайди.
Таомни қслларни ювиб, дастурхон устида стириб, снг қсл билан, «Бисмиллоҳ» айтиб тановул қилинади.
Катталар таомга қсл узатмагунча бошқалар кутиб туради, катталар ҳам уларни маҳтал қилмаслиги керак. Таом сз олдидан ейилади, аммо мевани ҳар қайси тарафдан олса бслади.
Уч бармоқ: бош, ксрсаткич, срта бармоқлар билан овқат ейиш суннатга мувофиқ бслади. Икки бармоқда таом ейиш такаббурлик аломатидир. Овқатланиш пайтида оч бслинса ҳам тез ва шитоб билан ейиш соғлиққа ҳам зарар, қалбни ҳам қотиради.
Луқма катта ҳам, кичик ҳам смас, сртача олинади, у схшилаб чайнаб сснгра ютилади. Уни снг тарафда чайнаш мақбулроқ.
Оғиздаги таомни ютмай туриб, идишга қсл узатилмайди, ташланган таом идишга қсйилмайди, қсйилган таом ёмонлашиб, камситилмайди.
Таомни иссиқ ҳолда еб бслмайди, у пуфланмайди, хсриллатиб, шапиллатиб истеъмол қилинмайди, устида нафас олинмайди, таом ейилаётган қслни коса ёки товоққа силкитилмайди.
Таом сузилган лаганнинг атрофидан ейилади, нон исроф қилинмайди, унинг устига бошқа емак қсйилмайди.
Таом устида хомуш стириш, оғизда таом билан ссзлаш, таом еб турган одамга савол бериш, ёнда овқатланаётган кишига назар солиш ҳам одобсизлик саналади.
Агар имкони бслса, танҳо ҳолда овқатланилмайди. Мабодо дастурхон атрофида пес, қстир, сра босган одамлар шерик бслиб қолса, улардан ҳазар қилинмайди.
Таомнинг схши, сархил, лаззатли жойини ёши улуғларга ёки ёндаги шерикларга тутилса, инъом-сҳсон қилинган бслади.
Доналаб санаб ейиладиган емишлар тоқ ейилади.
Қониқ билан ичишда уни тслдириб юборилса-очксзлик, оз бслса кибр аломатидир. Овқатни дастурхонга тскиб ёки оқизиб ейилмайди, оғиз косадаги таомга жуда сқин келтирилмайди ва катта ҳам очилмайди.
Мева псчоқлари, данаклари мева идишидан узоқроққа қсйилади ёхуд улар смолчада ёки қслда сақлаб турилади, фурсат топиб четроққа ташланади.
Сув, чой каьи ичимликлар уч бара нафас олиш билан бслиб-бслиб, стирган ҳолда, «Бисмиллоҳ» айтиб ичилади. Фақат зам-зам суви тик турган ҳолда қиблага юзланиб ичилади.
Мусулмонлар олтин, кумуш идишларда таом ейиш ва сув ичишдан қайтарилган. Чинни ва сопол идишларда таом ёки сув истеъмол қилинганда улар лаби учмаган, дарз кетмаган, синмаган бслиши кераклигига сътибор қилинади.
Овқатланиб бслингач, овқат идишлари ва ёғли бармоқларни слаб, сснг қсл сочиққа артилади, дастурхонга тспилган ушоқ, гурунч ва бошқа емаклар териб олиб ейилади. Дастурхонга ва таом сгасига дуо сқиб, берган неъматлари учун Аллоҳ таолога ҳамд шукрона айтиб, дастурхондан турилади.

Муслимаат.уз (http://muslimaat.uz/content/view/471/127/)
Nom: Yeb-ichish odobi
Yuborildi: Habib 03 Noyabr 2010, 15:54:02
 Ovqatlanishni kattalardan boshlang. Zero, barakot kattalar bilan birgadir.
Ibn Abbosdan (r.a.)

Kim ovqatlanmoqchi bo’lsa, Allohning nomini esga olsin. («Bismillahirrohmanirrohiym», desin) Agar Alloh nomini zikr etishni unutgan bo’lsa, "Bismillahi ‘ala avvalihi va axirihi" (Ovqatning avvalida va oxirida Allohning nomi bilan), deb aytsin.
Oishadan (r.a.)

"œOvqatni jamoa bo’lib yenglar. Ovqatlanish boshlanganda Allohning ismini zikr eting. Shunda siz uchun barakot bo’ladi.
Vahishydan (r.a.)

Ovqatni sovutinglar. Sovugan taomda barakot yanada ko’p bo’ladi.
Asmo binti Abu Bakrdan (r.a.)

Ovqatlanayotgan mahalda idishning o’rtasidan yemanglar. Idish chetidan yenglar. Zero, baraka ustdan tushadi.
Ibn Abbosdan (r.a.)

Dasturxon yozilganda har kim o’z oldidan yesin. Birovning oldidan va idishning o’rtasidan yemasin. Zero, idishlar o’rtasida barakot bo’ladi. Dasturxon yig’ishtirilmasdan o’rnidan turmasin. Atrofdagilar taomdan qo’lini tortmagunicha to’ysa ham, qo’lini ovqatdan tortmasin va sheriklarini kuzatsin. Chunki ovqatga ehtiyojmand (qorni to’ymagan  tarj.) kimsa uyalib qo’lini ovqatdan tortishi mumkin.
Ibn Umardan (r.a.)

Ovqatlanayotgan mahalda ushoq tushsa, ustidagini tozalab keyin uni yeng. Ushoqni shaytonga qoldirmang.
Jobirdan (r.a.)

Kimki dasturxonga tushgan ushoklarni yesa, kambag’allikdan omon qoladi.
Abu Hurayradan (r.a.)

Kimki biror narsa yemoqchi bo’lsa, o’ng qo’l bilan yesin, o’ng qo’l bilan ichsin, o’ng qo’lida olsin, o’ng qo’lida bersin. Zero, shayton chap qo’li bilan yeydi, chap qo’li bilan ichadi, chap qo’li bilan beradi, chap qo’li bilan oladi.
Abu Hurayradan (r.a.)

Sizning Alloh taologa eng sevimli bo’lganingiz ovqatni oz yegan va jussasi kichiklaringizdir.
Ibn Abbosdan (r.a.)

Yegan ovqatingizni Allohning zikri va namoz bilan hazm qiling. Ovqat ustida uxlamang. Aks holda qalblaringiz qotadi.
Oishadan (r.a.)

Har kasallikning boshi qorinni ortiqcha to’ldirishdir.
Anasdan (r.a.)

 Biror narsa ichayotganda shimib iching, bir yutumda nafas olmay ichmang. Aks holda bu jigar kasalligiga sabab bo’ladi.Ibn Abu Husayndon (r.a.)

Alloh taolo aytadi: " Qullar Mening nazarimda yeyish ozligidan ko’ra shomil (mukammal)roq bir parda bilan   yopinmadilar".
Ibn Abbosdan (r.a.)

Yeb shukr qilgan kishiga ro’za tutib sabr qilgan darajada ajr beriladi.
Abu Hurayradan (r.a.)
   
Bir kishilik ovqat ikki kishiga, ikki kishilik ovqat uch kishiga, uch kishiniki to’rt kishiga va to’rt kishiniki besh va olti kishiga yetadi.
Umardan (r.a.)

Men boryo’g’i bir qulman. Bir qul yebichganidek yebichaman.
Anasdan (r.a.)

Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ovqatlangandan so’ng ushbu duoni o’qir edilar: "Alhamdu lillahillaziy atamana va saqona va jaalana minal muslimiyn" (Bizni yediribichirib va musulmonlardan qilgan Allohga hamd bo’lsin).
Abu Saiddan (r.a.)

Kim ovqat yesa, qo’llarini go’shtning yog’i va hidi tufayli yuvsin.
Ibn Umardan (r.a.)

Тirnoqlaringizni oling va ularni ko’ming. Barmoqlaringiz orasini tozalang. Og’zingizni ovqat qoldiqlaridan tozalang va misvok tuting. Mening yonimga tishi sarg’aygan va og’zi hidli holda kelmang’. Abdulloh ibn Bashirdan (r.a.)

Sizlardan biringiz ovqat yeganda shunday desin: "Allohumma bariklana fihi va at’imna xoyron minhu" (ya’ni, "Allohim, bu ovqatni bizga barakotli qil va bizga bundan xayrlisini yedirgin"). Agar sut ichsa, shunday desin: "Allohumma barik lana fihi va zidna minhu" (Allohim, bizga uni barakotli qilib, undanda ziyodasini ber). Zero, yegulik va ichgulik ichida sutdanda yetarli biror narsa yo’q.
Ibn Abbosdan (r.a.)

Ovqatlangandan so’ng barmoqlar orasini ishqalab yuving, og’zingizni chayqang. Bu o’tkir tishlar va oziq tishlar uchun foydalidir.
Imron ibn Husayndan (r.a.)

(Ko’llarni yuvib, "Bismillah..."debovsatlanishni boshlash, o’ng qo’lda o’z oldidai yeyish, ovsatning juda iseits bo’lmasligi, hamma dasturxondan turmaguncha turib ketmaslik, o’zi to’s bo’lsa ham, yeyayotgandek ko’rinish, ushoq tushsa, tozalab yeyish yebichish odobi sanaladi. Inimliklarni bir nafasda emas, uch yutumda ichish, tik turib yebichmaslik, yebichilgach, Allohga hamd aytib duo qilish, so’l va og’izni yuvish, misvok bilan tozalash ham yebichish odoblariga kiradi.)


Manba: Musulmonning odobi  (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=2293.msg110257#msg110257)
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: yoqutxon 03 Noyabr 2010, 21:02:55
Assalom, aleykum.
Avallo taom halol yo'l bilan topilgan, halol narsalardan tayyorlargan, shubhali narsalardan holi bo'lishi kerak.Ovqatdan oldin va keyin qo'llarni yuvish lozim. Nabiy(s.a.v) bu hususda:
" Yemakdan oldin qo'l yuvish faqirlikni, yemakdan keyin yuvish esa ,gunohlarni ketkazadi", degan ekanlar.
Dasturhon oldida odob bilan o'tiriladi. Yonboshlab, kerilib ovqat yeyish odobsizlikdir. Payg'ambarimiz(s.a.v)  yemak mahali ba'zan tizzalariga cho'kkalab, bazan ikki oyoqlari uzra bazida esa o'ng oyoqlari uzra chap tizzalariga cho'kkalab o'tirganlar.
Ovqatni Bissmilloh deb boshlab, o'ng qo'l bilan oldidan olib yeyish lozim. Taom paytida irkit hol va so'zlardan tiyilish kerak. Yemakdan keyin idishni tozalab qo'yish, tushgan non ushoqlarini terib yeyish fazilatdir. Nabiy(s.a.v) ochqomasdan turib ovqatlanishdan , qorinni to'ldirib yeyishdan qaytarganlar. "Odam bolalari to'ldirgan idishlarning eng yomoni tiqin  qorindir. Odamzod gavdasini tik tutib yurishi uchun bir necha luqma yetarlidir. Agar bu kamlik qilsa qorinlarini uchga bo'lsin bir qismini ovqat, bir qismini suv va birf qismini havo bilan to'ldirsin " degan ma'noda o'git berganlar.
Buyuk bobomiz Alisher Navoiy ham bir baytida aytadilar:

Oldiga kelganini yemak- hayvoning ishi
Og'ziga kelganini demak- nodoning ishi.


Ulug' hakim Ibn Sino:" Tib bilmini ikki satrga yig'dim: yeganda oz ye va hazm bo'lmasdan hech narsa yema.Shifo hazm qilishdadir" degan edilar. Ovqatdan keyin albatta Ollohga hamd aytish zarur.

Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Saliha 13 Noyabr 2010, 13:31:08
Sabzavotlarni haddan tashqari ko'p yeyishning zarari haqida!


1.Piyozni ko'p yesa,ko'zlarga ziyon yetkazadi.

2.Sarimsoqni ko'p yesa,harorati oshib kasal bo'p qoladi.

3.Baqlajon ko'p yesa,bavosil va bosh og'riq kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin,ularni esa davolash qiyin,shuning uchun haddan tashqari ko'p yemaslik yaxshiroq.

4.Kashnichni ko'p yesa,har xil kasalliklar keladi va xotira butunlay barbod bo'lishi xafi bor.

5.Shivitning issiq mijozli kishilar ko'p yesa, har xil kasalliklarni qo'zg'aydi.

6.Oshqadi(oshqovoq)ni soviq mijozli kishilar ko'p yeyishmasin (mutloq),chunki bod kasalliklari bo'lsa qo'zg'aydi.

7.Yalpizni ko'p ovqatlarga solib yeyilsa,issiq mijozli kishilarga zarar keltiradi.

8.Sholg'om ko'p yeyilsa ham ba'zi joylariga zarar qiladi
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 13 Noyabr 2010, 22:49:13
Ассаламу алайкум!
Азийзларим жуда бир схши мавзу бошлабсизлар.
Аммо ҳар қайси-ки, мавзуда фойдалик маълумотларни тақдим стишни ксзлаган бслсак, узундан-узоқ мақолани сқувчи қаршисига қсйиб қсйиш, сйлашимча у қадар фойда бермайди. Асли ичида дуру-гавҳар фикрлар бслса ҳам! Кспчилик сқувчи вақти сабаб, сна бошқалар мақоланинг кспчилигин ксриб, кейинроқ сқишни қасд қилиб, бесътибор қолишади. Шу нарсаларни инобатга олган ҳолда, сзимиз ва сзгалар учун манфаатидан умид қилинган маълумотлар ба қадри имкон қисқа, қисқа аммо тез тез жойлаб турилса, иншоАллоҳ схши бслади.

Шу сринда айтиш жоиз-ки, таомланиш одоби жиддий сътибор қаратилиши лозим бслган ста муҳим илмлар сарасига киради. Чунки, айни шу тсғри овқатланиш ҳаётимизнинг қандай тарзда кечишига ҳам катта таъсир ксрсатади.
Ҳақ Таоло ҳар биримизни Аабавий одоб ила таом емоғимизни насийб айласин!
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: yoqutxon 15 Noyabr 2010, 23:25:29
 :as:
Ovqatlanish madaniyatini buzuvchi omillardan  ba'zilari bu ovqatni ko'pchilik yonida chapilatib yeyish, choy ichganda sho'rillatib ichishlardir :7  Ovatlanayotganda birinchi navbatlarda shunga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Ovqatni yoningizdagi odamning ishtaxasini bo'g'masdan,madaniyat bilan yeyish zarur.Bu juda muhim.
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Муҳаммад Соҳиб 16 Noyabr 2010, 14:53:19
Волидамиз ва отамиз ақлимизни таниб, турли одобларни сзлаштиришга лаёқатли бсла бошлаганимиздан сснг турфа муносабатлар билан сгитлар бериб боришарди. Шундай сгитларнинг ҳеч ёдимдан чиқмайдиганларидан бири таомланишга боғлиқдир. Балким, таомланиш ксп такрорланиб, ксп бор оила бир даврада йиғилиб тургани учунми.
Хуллас, ёш боламан. Дастурхонда стириб чап қслим ила нон ейман. Вазистни кузата туриб, отам "Ўғлим, овқатни снг қслда ейилади"-дейдилар.
-"Аима учун, дада"(кспчилик болаларга схшаб, сабабини билашга қизиқиб, савол бераман)
-"Чунки, чап қслда "чапақайлар" таомланишади"
-"Чапақайлар кимлар"
-"Сиз хсп деб овқатингизни енг, совуб қолади, буни кейин билиб оласиз"-деб қссдилар.
Аста-секин йиллар стиб, тушунчамиз кенгайиб, "чапақайлар" съни, асли снг қслда қилиниши лозим бслган ишларни чап қслда қиладиганлар шайтонлар сканлигин фахмладик. Авваллари ҳамма ишни снг қслда қилсак, чап қслда нима қиламиз дердик, Меҳрибон Аллоҳ чап қслнинг ҳам сз вазифалари борлигин англатди.
 Бу ёзганларим балким аллақачонлардир сзлаштириб бслинган нарсалардир. Аммо мен бу ҳолатга ҳозирда ҳам жуда ксп бор дуч келаётганим учун айтдим. Анимиздаги чапақайларга айтайлик снг қслда таом ёйишсин. Зеро, бу Аабавий аҳлоқдир.
Ибн Умар   :ra: дан ривост қилинади:
"Аабий   :sw::
"Қачон бирингиз еса, снг қсли билан есин. Қачон бирингиз ичса, снг қсли билан ичсин. Чунки шайтон чап қсли билан еб, чап қсли билан ичади", дедилар".
Муслим, Абу Довуд, Термизий ривост қилишган.
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: azizbek_mx 16 Noyabr 2010, 22:05:20
Mening ukam ham chapaqaylar sirasidan. aslida tug`ma emas, bir-ikki yoshlar atrofida akalarim sharofati bilan yiqilib, o`ng qo`li singan ekan, buni hech kim sezmagan, keyinchalik aniqlanib ertasi kuni gipslanganmi, bir nima bo`lgan (u payt men ham juda kichkina edim, 3-4 yosh bo`lsam kk). Xullas, u ham har ishni, yeyish-ichishni ham chap qo`lda qilardi. InshaAlloh, ota-onamiz tarbiyani yaxshi olishdi, har yumush chap qo`lda bo`lsa ham yeysh ichish, tahorat va  shu kabi farz amallar o`ng qo`lga o`rgatildi. Lekin juda sho`x bola, qayerga bormasin, davrani o`ziga qaratib, hammaga kulgi ulasha oladi. Iloyim umri uzun bo`lsin, bolada, ba'zida urishib ham turaman, doriada ushlab turish kk deb o`ylayman.
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Habib 17 Noyabr 2010, 10:42:05
Assalomu Alaykum.
Qizchamni shifokorga olib borganimda chapaqayligi aniqlandi. Kamina ham yoshligida chapaqay edida ;) Esimizni tanib, chap qo'lda ish qilishdan, u bu narsa yeyishdan qaytdik ;) Alhamdulillah. Endi qizimizni ham shunga o'rgatamiz nasib qilsa.
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Saliha 18 Noyabr 2010, 12:01:49
 :bsm:
Hamma bilishi shart!!!!


Hazrat Yahyo (a.s) Iblisdan : Hech menga g’alaba qilgan lahzang bormi?-deb so’rabdi. Shunda Iblis Yo’q, hech senga golib kelmaganman. Lekin sening bir xislating bordirki, undan men juda xursandman-deb javob beribdi. Hazrat Yahyo (a.s) bu qanday xislat ekan?-deb so’rabdi. Shunda Iblis aytibdiki, sen ko’p ovqat yeyishni xushlaysan. Shuning uchun ogir bo’lib qolasan, natijada mustahab namozlaringni tark qilasan. Men ana shu ko’p ovqat yeyishingdan xursand bo’laman, debdi. Shunda hazrat Yahyo (a.s) Men bundan boshlab Alloh bilan ahd qilamanki, to Parvardigorim bilan muloqot qilmagunimgacha (umrim boricha) ovqatni to’yib yemasman. Shayton aytibdiki,Men ham o’zimga o’zim so’z beramanki, hech mo’min banda bilan muloqotga kirmasman.

(Safinatul bihor; 103/1)

Ovqatlanish odobi
1.  Ma’rifat bialn ovqatlanish;

2.  Rozi bo’lib yeyish;

3.  Bismilloh ni aytish;

4.  Shukr qilish;

5.  Ovqatdan oldin qo’llarni yuvish;

6.  Chap oyoqqa ogirligini solib o’tirish;

7.  Barmoqlarini tozalash (ovqat qoldiqlaridan);

8.  O’z oldidan olib yeyish;

9.  Kichik luqma olib yeyish;

10.  Ovqatni yaxshilab chaynash;

11.  Odamning aftiga tikilmasdan yeyish;

12.  Qaynoq ovqat yemaslik;

13.  Kam ovqat yeyish;

14.   Ovqat yeyishdan oldin ozgina tuz yalash;

15.  Ko’cha kuyda ovqatlanmaslik;


Ovqatlanishning o’n ikkita sifati bordirki ularni har bir musulmon odam bilishi shart. Bu qoidalardan to’rttasi vojib, to’rttasi mustahab va qolgan to’rttasi esa ovqatlanish odobi hisoblanadi.Vojiblari quyidagilardir:

davomi bor....
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Firdavsiy 23 Noyabr 2010, 13:46:04
davomi..

1.  Kim rizq berayotganini (ya’ni Alloh rizqlantiruvchi ekanligini) bilish;

2.  Berilgan rizqqa rozibo’lish;

3.  Bismillohni aytish;

4.  Shukr qilish;

Quyidagilar esa mustahab hisoblanadi:

1. Ovqatdan oldin tahorat qilish;

2. Chap oyogiga ogirlikni solib o’tirish;

3. Uch barmoq bilan ovqat yeyish;

4. Barmoqlarni tozalsh;

Quyidagilar ovqatlanish odobi hisoblanadi:

1.  Kichik luqma olib yeyish;

2.  O’z oldidan olib yeyish;

3.  Yaxshilab chaynash;

4.  Birovga ovqat yeganda  tikilmaslik

Ko’p ovqat yeyishning ofati haqida

1.  Odamning fikrini o’tmaslashtiradi


Ali (a.s) aytgan edi:  Biro dam ham ko’p ovqat yeyuvchi va ham ziyrak bo’lishi mumkin emas;

2.  Qalb qattiqligi;Rasuli Akram (s.a..v) aytgan edilar: Kim ko’p yeb —ichadigan bo’lsa bagri tosh odam bo’lib qoladi;

3.  Turli kasalliklarga  giriftor bo’lish;Ali (r.a) aytgan edi: Doim to’yib ovqatlanish turli kasalliklarni keltirib chiqaradi;

4. G’aflatga uchrash;


Hazrat Masih (a.s) bunday degan edi: Ey bani Isroil! Ko’p ovqat yemanglar. Ko’p ovqat yeyish ko’p uxlashni keltiradi. Ko’p uxlash esa namozni ozaytiradi. Namozi kam bo’lganlar esa gofillardan hisoblanadi.

5. Tugyonga ketish;Imom Boqir (r.a) aytgan edi: Qorin to’ysa tugyonga ketadi.
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Saliha 09 Dekabr 2010, 14:32:13
Inson hayotida vitaminlar organizm uchun muhim rol o‘ynaydi. Qaysidir vitaminlarni yetishmasligi oqibatida organizmda kasallikka moyillik uyg‘onadi. Ayollar uchun esa qaysi vitamin nima uchun kerakligini bilish nihoyatda zarur. Vitaminlar va kosmetologiya o‘zaro uzviy bog‘liq. Organizmingizdagi o‘zgarishlarga qarab qanday vitaminlar yetishmayotganligini bilib olasiz. Shunga qarab o‘z taomnomangizni tuzishingiz mumkin.

 

Vitamin A: Bu vitamin teri, sochlar va tirnoqlar uchun juda kerakli. A vitamini yetishmasa teringiz dag‘allashadi, teri tez quruqshab, ko‘chadi. Sochlaringiz quruqshab, tez sinadigan bo‘lib qoladi. Bu vitamin baliq yog‘i, buyrak, jigar, sabzi, o‘rik va qarolida ko‘p bo‘ladi.
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Mo'min Mirzo 19 Yanvar 2011, 00:39:12
Parhezga o'tganimga mana 22 kun bo'ldi. Orada ochlik ham qilib turibman, Pol Bregg ko'rsatmalari bo'yicha, buni yaqinda bir birodarimiz tavsiya etdilar, Alloh rozi bo'lsin birodarimizdan.
"Asab shikastlangan bo'lsa meditsina sizga yordam bera olmaydi, o'zingizni o'zingiz davolay olasiz, tabiiy ovqatlanish va parhezga o'ting..." deganda hayron qoldim, ovqatlanishim yomon emasku deb. keyin bildimki har kuni ko'plab zaharlarni yutayotgan ekanman.
To'g'ri avval ham ko'p yemasdim, biroz to'laligim bu semirtiruvchi dori-darmonlar (avtohalokatga uchraganimda 17kunlik ovqatsizlikdan tanamda yog' qolmagan ekan) va antibiotiklar ko'p olganimdan, va ko'p o'tirib ishlaganimdan deb bilaman.

Ochlik va parhezni alhamdulillah juda katta nafi tegyapti, avvalo ovozim ochildi, tutilib qolish ham ketdi, yurak atrofidagi og'riqlar ham ketdi, kayfiyat juda ko'tarinki, hayotdan hafa bo'lish yo'q, g'ayrat jo'shib turibdi.
22kun davomida faqat bir marta quyuq ovqat - osh yedim. Shunda ham kungaboqar moyidan qildim, qo'y go'shti o'rniga baliq go'shti soldim (chunki baliq go'shtida holesterin juda kam), tuz umuman solmadim...
Qolgan vaqtlarda sholg'om va qizilchani qaynatib, har hil sabzavotlarni esa homicha istemol qilyapman, mevalar ham kunda 2-3 bor.
Barchaga sog'lom ovqatlanishni, vaqti-vaqti bilan ochlik qilib turishni tavsiya etaman. Hech bir odam sog'lom emas, shuni tushunib yetishimiz kerak, dard ichimizda to'planib keyin birdan ko'pirib chiqadi.

Kundalik taomnomamizdagi asosiy zaharlar:
1. Yog'. Yog'da katta miqdorda holesterin bor. Bu esa yurakka bosim o'tkazadi, qon aylanishi buziladi, qonda holesterin miqdori oshib ketadi, yurak atrofini yog' bosadi, odam hansiraydigan, tez charchaydigan bo'lib qoladi.
2. Tuz. Biz har bir ovqatimizga qoshiqlab tuz solamiz, bilmaymizki tuzni insonga zarracha foydasi yo'q, aksincha suyaklarimizni "gipslab" tashlaydi. Buyrak, qovuqda esa toshlar yig'ilishiga sabab bo'ladi. Suyaklarimiz mo'rtlashib tez sinadi... Ayrim go'shtli a'zolarimizda esa tuz yig'ilib qolib og'riq beradi, va yana ko'plab ziyonlari bor.
3. Kofein. Shokoladlar, kofelarda kofein moddasi anchagina bor. Bu yurakka kuchli bosim o'tkazadi. Kofe ichgan odam huddi kashanda sigareta chekkani kabi biroz dam oladi, lekin yarim soat o'tmay yurak bezovta bo'la boshlaydi, asablar buziladi. Kofein katta dushmanimizdir.
4. Shakar. shu bilan murabbolar, marmaladlar, muzqaymoqlar, shokoladlar, konfetlar, kompotlar, mevali (shakar qo'shilgan) sharbatlar, pirojniylar, qandolat mahsulotlaridan chetda bo'lishimiz lozim, chunki bularda katta miqdorda shakar bo'ladi.
5. Krahmal. Krahmal oshqozonda hazm bo'lmaydi, aksincha ichaklarga yopishib qolib oshqozonni qiynab qo'yadi. Shuning uchun oliy navli unlardan chetlandim, tabiiy, qayta ishlanmagan tegirmon unidan non qilib yemoqdamiz. halq tilida Zog'ora non ham deyilsa kerak.
6. Konservalar, dudlangan yaxna go'shtlar (qazi qarta, kolbasalar), sut mahsulotlaridan pishloq, qaymoq, yog'lar ham zararli.
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: azizbek_mx 19 Yanvar 2011, 07:26:29
Mo'min Mirzo aka, Alloh rozi bo'lsin, ro'yxatni davom ettiraveringchi, biz ham parhezni boshlab olarmiz
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Mo'min Mirzo 19 Yanvar 2011, 08:36:24
Zararli narsalar asosan shular, qolgan zararli narsalar yuqoridagi 5tadan tarkib topgan narsalar hisoblanadi, yoki zarari kamroq. Masalan ketchup, tuzlamalar, mayonez, pishloq, brinza...lar juda zararli, chunki ularga tuz yoki yog' juda ko'p miqdorda qo'shiladi, qayta ishlab aromazatorlar, rang beruvchi moddalar qo'shiladi. Yog'i ko'p bo'lgan parranda go'shti, qo'y go'shtidan chetlanib, o'rniga haftada uzog'i bilan uch marta baliq go'shti, yo 1-2 marta mol go'shti yesa bo'ladi, shunda ham yog'larini yaxshilab ajratib so'ng pishirish lozim.
Ovqatimizga qo'y yo pahta moyi o'rniga kungaboqar moyini ishlatish kerak. Bozorda ZOLOTAYA SEMECHKA degan kungaboqar moyi har bir moyfurushlar do'konlarida sotiladi, OLEYNA, ZLATAdan ko'ra shu ancha yaxshi, tarkibida xolesterin yo'q.
Ha yana, oq unlardan qilingan non, hamir ovqatlar, konditer mahsulotlari ham ichaklarga yopishib oshqozonda hazm bo'lmaydi, jigarni ham juda qiynab qo'yadi, sababi OQ UN tarkibida UNdan ko'ra ko'proq krahmal bo'ladi, ayniqsa visshiy sortli unlarning 10dan 7-8qismi kraxmal. Shunga kepagi ajratilmagan tegirmon unidan nonga o'tishimiz kerak, kepak hazm bo'ladigan juda foydali narsa.
To'g'ri, ishmasdan hunuk chiqadi, lekin juda mazali bo'ladi.
Sabzavotlardan kartoshkani kamaytirgan ma'qul, kartoshka tarkibida ham krahmal bor.
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: AbduAziz_ 04 Fevral 2011, 00:15:27
qanday suvni(qaynagan,qaynamagan,gazlangan yoki gazlanmagan) ichgan maqul.
Aytishlaricha suvni qaynatib keyin 1 sutka tinch joyda (haladilnik motori yoki iyni isitish batareyasi yonidan uzoqroq joyda)
tindirib ichgan maqul deb eshitdim.Bunda suvni ximik hususiyatidan o`zgarmasdan strukturasi o`zgarar ekan.
Suvga dam solib ichishda ham bu borada bog`liqlik bordir balkim.
Bu borada kimda qanday maslahatlar bor.
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: azizbek_mx 04 Fevral 2011, 07:26:47
Suv ichish kerak, ko`p suv ichish kerak. Lekin ichadigan suvni to`g`ri tanlay bilish kerak. Vodoprovoddan kelayotgan suvni hech bo`lmaganda tindirib olib, so`gn ichish kerak, odatda qaynatib ichgan ma'qul. Ma'danli suvlar ham foyda beradi. Gazli yoki gazsizini tanlash o`zingizga havola, ko`targaningizni ichishingiz mumkin. Gazli suv hazm qilishga yordam beradi deb eshitgandim. Bilganim shu, VaAllohu A'lam
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: yoqutxon 04 Fevral 2011, 16:58:48
qanday suvni(qaynagan,qaynamagan,gazlangan yoki gazlanmagan) ichgan maqul.
Aytishlaricha suvni qaynatib keyin 1 sutka tinch joyda (haladilnik motori yoki iyni isitish batareyasi yonidan uzoqroq joyda)
tindirib ichgan maqul deb eshitdim.Bunda suvni ximik hususiyatidan o`zgarmasdan strukturasi o`zgarar ekan.
Suvga dam solib ichishda ham bu borada bog`liqlik bordir balkim.
Bu borada kimda qanday maslahatlar bor.
:as:
Mana shu narsa haqida yozishni rejalashtirib yurgandim. Savol uchun raxmat.
Qaynatib, sovitilgan suv yaxshi hisoblanadi. Bunda suv sterillanadi yani turli hil zarali mikroorganizmlardan forig' bo'ladi, lekin shuni ham bilish keraki suv qaynatilganda undagi zarazli mikroorganizmlar bilan birgalikda, foydali bo'lgan mineral moddalar ham yo'qotiladi. Demak sterillanib keyin minerallar biln boyitilgan suv ichgan maq'ul.
Endi suvga dam solib ichish haqida.Quyidagi gaplarim savollingizga qisman javob bo'la oladi degan umiddaman.
Suvni Olloh yerdagi hayotning gurkirab turishi uchun eng katta sababladan biri qilib yaratgan.....Yaqinda bir ilmiy ommabop hujjatli filmni ko'rgandim. Unga ko'ra olimlar suvning xotirasi, kayfiyati bo'lishini isbotlab berishgan. Ya'ni tajribada piyolalarda  suv olingan va ularning har biriga  alohida alohida so'zlar aytilgan. Masalan birinchi piyola suvga "Raxmat" ikkinchisiga " Nafrat" ayrim piyoladagisuvlarga Bethoven, Bax musiqalari ayrimlariga og'ir Ro'k eshitirilgan shundan so'ng. Barcha piyoladagi suvlar muzlatish uchun muzlatkichga qo'yilgan.Biz bilamizki suv muzlaganida qor parchasi kabi bir birini takrorlamaydigan shaklda muzlaydi.Shunday qilib ayrim vaqt o'ygandan so'ng muzlatkichdagi muzlab qolgan suvlar olinib mikroskop tagida ko'rilgan. Natijalar esa olimlarni hayratga keltirgan." Raxmat", "Senni yaxshi ko'raman" kabi so'zlar aytilga suvlardan kelib chiqqa shakllar shunday chiroyliki....."Nafrat" "Senni yomon ko'raman" degan daplar va og'ir ro'k eshitirilgan suvlardan esa aksincha tushunib bo'lmaydigan , hunuk shakllar kelib chiqqan.Demak suv ham bizni tushnadi , uning ham o'ziga yarasha kayfiyati bo'ladi.........Endi tassavur qiling hozirgi insonlarni, Ollohning amrlariga itoat qilmagan insonlarni ko'rgan suv qanday kayifatda ekanligini. Dunyo bo'yicha kundan kunga ko'payib, olimlar nom berishga ulgura olmay qolayotgan to'fonlar, sunamilarning sababi nimada ekanligini.........
Yana bir narsa har bir mo'min  farzandiga suv ichganingda "Bismillohdan " boshlab "Alhamdulillah" bilan tugatib deb o'rgatadi. Mana sizga eng katta haqiqat!Shu so'zlarni eshitib ichingizga kirgan suvning kayfiyati va uning sizga ko'rsatadigan ta'siri haqida o'ylang endi............
Mana shu filmni ko'rib Ollohning qanchalar buyuk zot ekanligini va muqaddas dinimizning qanchalar haq din ekanligiga yana bir bor iymon keltirdim.Buvimni " Biror bir gunoh ish qilsang yer yutvorguday,  suv cho'ktirib yuborguday bo'lib turadi, atrofdagi har bir hayvon har bir o'simlik Ollohga shak keltirayotgan insonga la'nat o'qib turadi, gunoh qilishdan tiyilgin." degan gaplari esimga tushib ketdi.Bu narsalarni ba'zi kitoblarda ham o'qiganman.Hozir olimlar aniqlayotgan, isbotlayotgan  narsalarni Olloh muqaddas dinimizda allaqachon ko'rsatib, bildirib qo'ygan azizlar.

Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Habib 16 Fevral 2011, 18:33:24
Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламнинг таомланишларидаги йигирма бир суннат

А ивост қилишларича, Мадинаи Мунавварага табиблар одамларни даволагани келишди. Улар олти ой ишлади, лекин шу вақт ичида бирор киши соғлигидан шикост қилиб келмади. Табиблар Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламнинг олдиларига бориб, олти ойдан бери бирорта ҳам одам даволаниш учун келмаганидан шикост қилишди. Шунда Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам: "œСизга даволанишга ҳеч ким келмаслигининг сабаби шундаки, бизда бетоблар йсқ, чунки қорнимиз жуда очмасдан овқат еймиз, қорнимиз жуда тсймасдан қслимизни овқатдан оламиз", деган сканлар.

Оғизга оловдан бир парча солмоқ,

Бас, ҳаром луқмадан срур схшироқ.

А асул дер: Тарк стмоқ зарра шубҳани,

Юз ҳаждан схшидир ул маҳшар куни.

Ҳадиси шарифда: "œЕру осмон орасидаги жамики схшиликларнинг боши очликдандир. Еру осмон орасидаги барча фисқу фужур ва ёмонликлар манбаи тсқликдандир", дейилган. Дарҳақиқат, кам ейиш соғлиқ гарови, пулу молнинг исроф бслмаслиги, ғафлатдан қутулиш, барча схшиликлар боши, тану жоннинг саломатлиги боисдир. Яъни, кам емоқнинг сзи шифодир, чунки давонинг асли парҳездир.
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: Habib 16 Fevral 2011, 18:34:11
Таом емоқнинг йигирма бир суннати бор:

1. Таомланаётганда оёқ кимни ечиб стирмоқ;

2. Таом ейишдан олдин икки қслни бсғимларигача уч марта ювмоқ. Ҳадиси шарифда: "œҲар кимки таомдан олдин қслини ювса, камбағалликдан смин бслғай", дейилган.

3. Таомни суфрада, съни дастурхонда емоқ;

4. Таом сузиладиган идиш сопол ёки ёғочдан бслмоғи, зеро, бундай овқатланиш, ҳам лаззатли, ҳам саломатликка жуда фойдали бслиб, инсонни кибр ва манманликдан узоқлаштиради;

5. Таом билан бирга дастурхонга сирка ва кскат келтирмоқ, чунки сирка келтирилган дастурхонда барака ксп бслиб, фақирликни кетказади;

6. Яхши ва камтарин ҳолда стирмоқ;

7. Таомланишдан аввал "œБисмиллаҳ"ни айтмоқ;

8. Ўнг қсл билан емоқ;

9. Туз билан бошламоқ;

10. Туз билан тугатмоқ. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам : "œА­й Али, таомни туз билан бошлаб, туз билан тугатгин, зеро, туз етмиш иккита дардга даводир. Жумладан, жунун (девоналик), жузом, барас (тери касаллиги), қорин ва тиш оғриғи ва бошқа дардларга", деганлар. Шу билан бирга туз очлик шиддатини пасайтириб, кам ейишга ҳам сабаб бслади.

11. Аонни икки қсл билан синдирмоқ;

12. Қсл билан ейдиган таомни уч бармоқ, съни, бош, ксрсатгич ва срта бармоқлар билан емоқ;

13. Таомни сз олдидан емоқ;

14. Таом еган идишини сламоқ;

15. Таомдан сснг "œАлҳамдулиллаҳ" демоқ;

16. Қслни артишдан олдин бармоқларини сламоқ;

17. Дастурхон устидаги нон увоқларини одоб ва сҳтиром билан териб емоқ;

18. Таомдан сснг тишларини тозаломоқ;

19. Таомдан сснг икки қслини бсғимигача уч марта ювмоқ;

20. Таомдан сснг оғзини уч бора ювмоқ;

21. Аллоҳ таолонинг зикри ва неъматлари шукронасидан ғофил бслмаслик.

Манба: www.muslimaat.uz
Nom: Re: Ovqatlanish madaniyati
Yuborildi: yoqutxon 16 Fevral 2011, 21:27:27
Assalom aleykum. Habib aka umringizdan baraka toping, Muslimaat.uz saytiga ham rahmat,. Keltirilgan sunnatlarning ba'zilarini bilmas ekanman endi amal qilishga harakat qilaman. Taomlanishga har bir inson katta e'tibor qilishi lozim. Avvalam bor nafsining qanaqaligini bilib olish uchun ham odamning qanday ovqatlanishiga e'tibor qilsak bas.Yoshligimdan eslayman ayrim paytlar ko'nglim har xil narsani tusayversa onamlar  qotirib qo'ygan nonlardan berardilar, bir harhasha qilganman, ikki harhasha qilganman keyin o'rganib ketasiz ekan. Keyinchalik aqlim kirganda bularning barchasi  nafsini sal bo'lsada "o'ladirish", sustlashtirish uchun ko'rilgan chorralar ekan. . Nafsni o'ldirish uchun taomdan yaxshiroq vosita yo'q aslida.