forum.ziyouz.com

Kutubxona => O'zbek adabiyoti => Mavzu boshlandi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 15:11:39

Nom: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 15:11:39
ААВАА  ҲОЖИАҲМЕДОВ

ШЕАªА  САААªАТЛАА ИАИ
БИЛАСИЗМИ?«ШАА Қ» ААША ИАТ-МАТБАА
АКА¦ИЯДОА ЛИК КОМЛААИЯСИ
БОШ ТАҲА ИА ИЯТИ
ТОШКЕАТ-2001
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 15:13:48
МУАЛЛИФДАА

Мактабларимизда сзбек адабиётини ссз санъати сифатида срганишнинг бошланиши, дарслар давомида бадиист масалаларига сътиборнинг тобора кучайиб бораётганлиги сқувчиларнинг мумтоз бадиистга — шеърий санъатлар, аруз ва қофис илмларига бслган қизиқишларининг ортиб боришига сабаб бслмоқда. Бу илмларни чуқур сзлаштириш усулларидан бири бадиист бсйича тест саволларини ечиш устидаги машғулотлар ҳисобланади. Зеро, бу хил машқлар давомида сқувчилар шеърий санъатларнинг турлари, ҳар қайси тасвир воситасининг табиати, асардаги срни, лирик ва спик тимсоллар тасвиридаги аҳамисти, аруз тизимига хос баҳрлар, вазнлар, уларнинг рукнлари таркиби ва чизмалари, мактабда срганиладиган мумтоз адабиёт намуналарининг вазн хусусистлари; қофис тузилиши ва турлари, қофис санъатларини аста-секинлик билан, аммо изчил суръатда срганиб борадилар. Шуни назарда тутган ҳолда ушбу рисолада мумтоз бадиист бсйича тест саволлари намуна тарзида сътиборингизга ҳавола қилинмоқда.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 15:15:06
Китобчадан срин олган саволлар 9—10-синфларда ижоди срганиладиган мумтоз адабиётимиз намосндалари асарларидаги шеърий санъатлар, ана шу асарларнинг вазн ва қофис хусусистларига тааллуқлидир. Улар сқувчиларнинг бадиист илми бсйича билимларини атрофлича синаб ксриш, жавобларни аниқлаш жараёнида назарий тушунча ва малакаларни кенгайтириб ва чуқурлаштириб бориш мақсадини ксзлайди. Шуни назарда тутган ҳодда сқувчиларга у ёки бу байтдаги биргина санъатни смас, икки, уч, баъзан тсрт санъатни аниқлаш, биргина байт, ғазал, мусаддасгина смас, бир неча шеърий асар вазни ёки қофис хусусистларини белгилашга оид топшириқлар беришни ҳам мақсадга мувофиқ, деб ҳисобладик.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 16:15:41
Саволларга жавоб топиш учун сқувчилар шеърий санъатлар, аруз ва қофис илмлари бсйича муайсн билимга сга бслишлари шарт, албатта. Мактабдаги дарслар, сқитувчи тавсиссига ксра срганилган махсус асарлар бу хил билимни ҳосил қилишга имкон беради. Китобчада сқувчиларнинг бадиист бсйича олган билимларини мустаҳқамлаш мақсадида шеърий санъатлар, аруз илми ва мумтоз қофисга доир қисқача маълумотларни бериш мақбул қсринди.
Тест саволлари устида ишлаш жараёнида сқувчиларнинг мазқур соҳадаги билим ва малакаларини мустаҳкамлаш мақсадида изохли жавоблар ксрсатгичини илова тарзида келтирдик. Бу ксрсаткич сқувчилар аниқлаган жавобларнинг тсғрилигини текшириб ксришдан ташқари шеърий санъатлар, вазн ва қофис соҳасидаги маълумотларни такомиллаштириб боришга ҳам ёрдам беради, деб умид киламиз.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 16:16:12
I. ШЕАªА ИЙ САААªАТЛАА 

Минг йиллик тарихга сга бслган мумтоз адабиётимизда бадиист масаласи ҳамиша шеър аҳлининг диққат марказида бслиб келган. У ёки бу ижодкор салоҳисти ҳақида ссз борганда, унинг нималарни тасвирлагани смас, асосан, қандай тасвирлаганига сътибор қаратилган. Жумладан, адабий асарларда шеърий санъатлардан фойдаланиш маҳорати ҳамма асрларда бадиий санъаткорликнинг асосий қирраларидан бири сифатида баҳоланган.
Маълумки, шеърий санъатлар бадиий асарда ифодаланган ғосларнинг ҳаётийроқ, таъсирчанроқ ифодаланишига, лирик ва спик тимсолларнинг ёрқинроқ гавдалантирилишига, мисралар, байтлар, бандларнинг лафзий назокати, мусиқийлиги, жозибадорлигини таъминлашга хизмат қилган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 16:17:34
У ёки бу шоир ижодига, у ёки бу бадиий асарга баҳо берилар скан, ижодкор ифодалаётган ғос сз аксини топган ижтимоий-сиёсий, фалсафий-ахлоқий, маърифий-тарбисвий муаммолар моҳисти ва кслами, бадиий тимсоллар жилоси билан бир вақтда қслланган шеърий санъатларнинг ранг-баранглиги, мантиқий асосланиши, асар мазмунини очишдаги срни ва аҳамисти каби масалаларга ҳам алоҳида диққат қилинган. Адабиётимиз тарихи сна шундан далолат берадики, шеърий санъатлар шоир бадиий салоҳистини ксз-ксз қилиш, унинг хилма-хил санъатлардан моҳирона фойдаланиш усулларини намойиш стиш смас, балки ижодкор бадиий тафаккур даҳосининг кслами, юксак ижтимоий-ахлоқий ғосларни жилолантириш санъаткорлиги ифодаси бслиб келган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 16:18:28
МУБОЛАҒА

Муболаға араб тилида «катталаштириш», «кучайтириш» маъносини билдириб, адабий асарда тасвирланаётган бадиий тимсол ҳолати ёки ҳаракатини бсрттириб, кучайтириб ифодалаш санъати демакдир. Бу хил тасвирда бадиий тимсол хусусистлари сққолроқ намоён бслади, сқувчи ксзи олдида ёрқинроқ гавдаланади. Алишер Аавоийнинг

               Меҳр смас, оҳим стидин кскка етмиш бир шарар,
               Ажаб смастур гар десам: «Дам урсам афлок сртанур»

байтида ошиқнинг севгилиси ҳажрида чеккан изтироблари ғостда кучайтириб тасвирланган: кскдаги қуёш ошиқ ерда чеккан оҳ стининг бир учқуни смиш. Бу хил бсрттирилган тасвир туфайли ошиқ қиёфаси, руҳий ҳолати, ички олами, қалбида мавж урган сҳтирослари таъсирчан, жозибали ифодаланган. Ўқувчи албатта бу хил тасвирнинг шартли сканини ҳис стади, унинг воситасида ёридан айрилган инсон кечинмаларининг снг юқори даражасини ақлан англайди ҳамда ошиқ қалбининг изтироблари ҳақиқатан ҳам ниҳост даражада кучли сканига ишонч ҳосил қилади.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 16:19:20
Муболаға таблиғ, иғроқ, ғулувв деб аталган уч турга бслинади.
Таблиғ ақлан ишониш мумкин бслган, ҳаётда ҳам юз бериши мумкин бслган муболағадир. Алишер Аавоийнинг «Келмади» радифли ғазалидаги

             Кеча келгумдур дебон ул сарви гулрс келмади,
             Ксзларимга кеча тонг отқунча уйқу келмади

байтининг иккинчи мисрасида шу хилдаги муболаға қслланган. Зеро, висол ваъдасини берган гсзалнинг келмагани оқибатида ошиқнинг кечаси билан ухламай чиқиши оддий ҳаётий воқеа бслмай, муболағали тасвирдир, чунки шундай ҳолларда ҳамма ошиқлар ҳам ухламай чиқадилар, дейиш хато бслурди. Лекин бу муболағали тасвирни, съни ошиқнинг туни билан ухламай чиқишини ақлан тасаввур ҳам қилиш мумкин, бундай ҳодисалар оз бслса-да, ҳаётда юз бериб туради. Ҳаёт воқелигини шу тарзда бироз бсрттириб тасвирлаш муболағанинг таблиғ деб аталмиш биринчи даражаси ҳисобланади.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 16:22:36
Муболағанинг иккинчи даражаси иғроқ деб аталади. Иғроқ белги ёки ҳаракатни ақлан ишониш мумкин бслса ҳам, ҳаётда юз бериши мумкин бслмаган тарзда кучайтириб тасвирлаш демакдир. «Фарҳод ва Ширин» достонида Шириннинг оти оёқлари чирмашиб йиқилай деганда, Фарҳод бориб отни кстариб олиши воқеаси тасвирланади. Шоир ёзишича:

        Чу ошиқ онглади қилғоч тааммул,
        Ки елдин тушкудекдур ер уза гул.
        Ер спмакликка мажнундек хам слди,
        Қуёш остида гардундек хам слди.
        Кстарди орқасига бодпони,
        Аечукким бодпо ул дилрабони.
        ...Чу икки-уч йиғоч гом урди шайдо,
        Бслуб олинда қасру ҳавз пайдо,
        Қадамни қсйди қаср айвони сори,
        Саломат рахши бирла шаҳсувори.

Фарҳоднинг 1,5—2 км йслни от ва Ширинни қстарган ҳодда босиб стишини ақлан қабул қилиш мумкин бслса ҳам, бундай воқеанинг ҳаётда юз бериши мумкин смаслиги ксзга ташланиб турибди. Бинобарин, Аавоий бу сринда муболағанинг иғроқ деб аталган иккинчи даражасига мурожаат қилган скан.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 16:23:35
Муболағанинг учинчи даражаси ғулувв деб аталади. Ақл ҳам бовар қилмайдиган, ҳаётда ҳам юз бериши мумкин бслмайдиган тарзда тасвирлаш шундай санъат саналади.
Шоир муайсн белги, ҳолат ёки ҳаракатларни шу хил тасвирлар скан, уларга ишонтириш мақсадини ксзламайди, албатта. Аммо бу хил бадиий манзаралар тасвирланаёттан белги, ҳолат ёки ҳаракатнинг снг юқори даражаси ҳақида тасаввур ҳосил қила олади, тасвирнинг ноёблиги сса сқувчига сстетик завқ бағишлайди. Шунинг учун шоирлар бу хил муболағадан кенг фойдаланганлар. Алишер Аавоийнинг

         Ҳар қизил гулким, юзунг шавқида олиб исладим,
         Еткач оҳим шуъласи они сариғ гул айладим

байтига диққат стсак, унда ғулувв қслланганига ишонч ҳосил қиламиз. Зеро, шоир тасвирича, ошиқ сз севгилисининг қизил юзини соғиниб қизил гулни олиб ҳидлар скан, оҳи шуъласидан у сариғ гулга айланибди. Тасвирланаётган ушбу ҳодисани ақлан ҳам қабул қилолмаймиз, съни қизил гулнинг инсон оҳи билан сариғ гулга айланишига ақлимиз бовар қилмайди ҳам, бу хил ҳодиса ҳаётда юз бериши мумкин ҳам смас. Аммо лирик қаҳрамон ҳолатини шу тарзда бсрттириб тасвирлаган шоир сқувчини ошиқ кечинмаларининг нақадар кучли сканига ишонтира олади, ҳаётий бслмаган ҳодиса ҳам унинг тасаввурида ҳақиқатта айлангандек бслади.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 16:24:20
ТАШБИҲ
Ташбиҳ — Шарқ адабиётида қенг тарқалган санъатлардан бири бслиб, «схшатиш» маъносини ифодалайди. Икки нарса ёки тушунчани улар сртасидаги ҳақиқий (реал) ёки мажозий муносабатларга ксра схшатиш санъатидир. Ташбиҳ санъати тасвирланаётган шахс, буюм ёки тушунчани сқувчи ксз снгида аниқроқ, жозибалироқ гавдалантиришга хизмат қилиб, асар тимсоллари маънавий қиёфасини ёрқинроқ очиш, бинобарин, шоир ғоссини сқувчи онгига тслароқ етказишга имкон беради.
Масалан, Фурқатнинг

        Лабинг ғунча, юзинг икки қизил гул,
        Қадинг сарву, сочинг гсёки сунбул

байтида маъшуқанинг аъзолари аниқ нарсаларга: лаби ғунчага, юзи қизил гулга, қадди сарвга, сочи сса сунбулга схшатилади. Бинобарин, бу сринда ҳақиқий ташбиҳ қслланилган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 16:25:00
ТАМСИЛ
Тамсил «мисол келтириш» маъносини билдириб, шеър байтининг биринчи мисрасида ифодаланган фикрга далил сифатида иккинчи мисрада ҳаётий бир ҳодисани мисол қилиб келтиришга асосланган санъатдир. Биринчи мисрадаги фикр билан келтирилган мисол сртасидаги муносабат — мантиқий алоқа кспинча қиёсий йсналишда бслиб, ижодкор диққати ҳам бадиий тафаккур билан ҳаётий воқелик орасидаги схшашликка қаратилган бслади. Бошқача қилиб айтганда, биринчи мисрада баён қилинган фикр ҳаётий ҳодисага схшатилади, шоир ифодалаётган образлар ҳаётий мисолдаги нарса ёки тушунчаларга ғостда мос бслиб тушади.
Лутфийнинг

          А­й кснгул, жонни хаёли олида қил пешкаш,
          Ҳар нима бслса азиз, слтур киши меҳмон сори

байтида иккинчи мисрада келтирилган ҳаётий ҳодиса — мезбоннинг сзи учун снг азиз бслган нарсани меҳмон олдига қсйиши биринчи мисрадаги фикр қиёси смас, балки далили, тасдиқига хизмат қилади. Байтдаги «Ҳар нима азиз бслса, киши меҳмонига тутади, шунинг учун, сй кснгул, сен ҳам жонингни, съни снг азиз нарсангни ёр хаёлига пешкаш қил», — деган мазмун ҳам тамсил моҳистини ксрсатиб турибди.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 16:25:36
ҲУСАИ ТААªЛИЛ
«Ҳусни таълил» арабча «чиройли далиллаш» маъносини билдиради. Адабий асарларда тасвирланаётган бирор ҳодисага шоирона бирон сабаб ксрсатиш санъати шу ном билан аталади. Масалан, мана бу байтда Аавоий ҳусни таълил санъатидан фойдаланган ҳолда такрорланмас тимсолий ифода сратган:

          Қатра қонларким томар қсксимга урғон тошдин,
          Заҳмдиндир демаким, қон йиғлар аҳволимга тош.

Ҳижрон аламига чидай олмаган ошиқ сз қсксига тош урар скан, ерга қон томмоқда. Шоир таърифича, бунинг сабаби тошнинг баданга еткизган сраси смас (қон срадан оқаётгани йсқ), балки ошиқ қалбига урилган тош унинг бағридаги ғамнинг кучлилигига чидай олмасдан қонли ёш тскиб йиғламоқда. Ксринадики, бу хил таълил — сабаб образли фикрнинг кучайтирилишига хизмат қилган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 16:26:56
ТАЖОҲУЛИ ОА ИФОАА
«Билиб туриб билмасликка олиш» маъносини ифодаловчи ушбу шеърий санъат шоирнинг байтда акс сттирилаётган бирон образли иборани аниқ айтмасдан сзини билиб билмасликка олгандек ксрсатишини назарда тутади. Тажоҳули орифона қслланган байтларда кспинча маҳбуба қиёфаси қиёсий ҳодда тасвирланади, бир ёки бир неча нарсага схшатилади, лекин узил-кесил фикр билдирилмайди. Шоирнинг сзини билиб билмасликка солиши шартли бслиб, асл мақсад таъриф ёки тавсифдан, ёр қиёфасини муболағали тарзда гавдалантиришдан иборат бслади. Масалан, Лутфийнинг

           Малак ё ҳур, билмон ё парисан?
           Бу рафтор ила ё кабки дарийсан?

байтида шоир маъшуқани малак, ҳур, пари, кабки дарийларга схшатади-ю, аниқ қайси бири сканини таъкидламай, сзини билмасликка солади. Аслида сса у маҳбубани шуларнинг барчасига қиёслаб, унинг бениҳос гсзаллигига диққатимизни қаратспти. Атоийнинг

            Менгларинг мушки Хстан ё нуқтаи жондур, бегим?
            А­нгларинг варди А­рам ё боғи ризвондур, бегим?

байтида маҳбуба менглари мушки Хстанга, жон нуқтасига, снглари сса А­рам атиргули, жаннат боғига қиёс қилинади-ю, лекин қайси бирига схшаши аниқ айтилмайди. Чунки мақсад ҳар иккисига ташбиҳ қилишдир. Шоир маҳбуба менгларининг қоралик, хушбсйликда Хстан мушкига, гсзалликда жон нуктасига, снгларининг сса ҳам А­рам атиргули, ҳам жаннат боғига схшашини таъкидласпти, халос.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 16:28:51
ТАШХИС
Ташхис («жонлантириш») ҳайвонлар, қушлар, жонсиз нарсаларга инсон хусусистларини ксчириш санъатидир. Масалан, Лутфийнинг

          Кун пардага кириб юзунг ойи ҳаёсидан
          Йиғлар сзию, ораға тортар саҳобни

байтига диққат қилсак, қуёшга инсоннинг услиш, йиғлаш каби хусусистлари ксчирилганини ксрамиз. Аавоийнинг

          Қатра қонларким томар ксксумға урған тошдин,
          Захмдиндур демаким, қон йиғлар аҳволимға тош

байтида тош инсонга хос йиғлаш хусусистини касб стган. Огаҳий биттан

          Гули рухсорини ногаҳ тамошо айласа булбул,
          Фиғонлар тортибон стлуғ гули ахмарни ёд стмас

байтида сса булбул қиёфасида инсонга хос томоша қилиш хусусисти ифодаланган. Фурқат қаламига мансуб

          Ксрганда қоматингиз бслғай ҳижил сановбар,
          Товус жилвасидин рафторингиз чиройли

байтида санобар ҳижил бслади, товус жилва қилади. Булар инсоний хусусистлар, албатта.
Бадиий ижодда инсонга хос хусусистлар фақат ҳайвонлар, қушлар, аниқ нарсаларгагина смас, мавҳумий тушунчаларга ҳам ксчирилади. Чунончи, Алишер Аавоийнинг

          Муғрайиб андоқ синуқ кснглум бузулурким, сипеҳр
          Булъажаб ҳолимға юз минг ксз била ҳайрон бслур

байтида мавҳумий тушунча бслган сипеҳрга инсон ҳаракати ксчирилган бслса, Фурқатнинг

          Агар келса, кетар ҳолим ксрубон
          Ажал жонимни олмасдин уёлиб

байтида мавҳумий тушунчани ифодаловчи ажал инсонга схшаб ҳаракат қилади.
Ҳайвонлар, қушлар, жонсиз ва мавҳумий нарсаларни шу хилда тасвирлаш воситасида шеърий асар муаллифи илгари сураётган муайсн ғослар аниқроқ ифодаланади, тасвирланаётган лирик ёки спик тимсоллар ёрқинлик, жонлилик, жозибадорлик касб стади.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 16:30:12
ИАТОҚ
«Ссзлатиш», «гапиртириш» маъносидаги интоқ санъати бадиий асарда ҳайвонлар ёки жонсиз нарсаларни одамларга схшатиб ссзлатишни назарда тутади. Жумладан, Алишер Аавоийнинг «Лисонут тайр» достонида қушлар одамлар каби ссзлатилган. Масалан, товус:

          Мен қушеман қасру гулшан зийнати,
          Аақшу рангим аҳли олам ҳайрати.
          Суратим гулшанға оройиш дурур,
          Ҳайъатим ксрганга осойиш дурур...

деса, Бургут:

          Манга ҳолат сзга қушлардек смас,
          Қумрию булбулдек сл васфим демас.
          Савлатим муфритдуру қаҳрим смон,
          Тоғ мулки ичра менмен қаҳрамон

дес фахрланади. Гулханийнинг «Тева билан Бсталоқ», «Маймун билан Аажжор» масалларида ҳам ҳайвонлар одамлардек гапирадилар.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Noyabr 2010, 16:31:39
ТАЛМЕҲ
Талмеҳ («назар солмоқ») шеър ёки насрда машҳур тарихий воқеалар, афсоналар, адабий асарлар ёки мақолларга ишора қилмоқ санъатидир.
Шоирлар муҳаббат мавзусидаги асарларида кспинча Шарқда кенг тарқалган «Фарҳод ва Ширин», «Лайли ва Мажнун», «Вомиқ ва Узро», «Тоҳир ва Зуҳро» каби қиссалар, достонларнинг қаҳрамонлари номига ишора қиладилар. Ўқувчи у ёки бу номга ишорани ксрар скан, унинг ксз олдида сша қисса, достон, афсона мазмуни, унинг қаҳрамонлари ҳаёти, севгиси, қураши, фожиали тақдири жонланиб, шоир демоқчи бслган ғосни, фикрни, туйғуни ёрқинроқ тасаввур қилади, чуқурроқ англаб етади. Зеро, бс жараёнда сқувчи сзи мутоала қилаётган асар қаҳрамони ҳаёти, туйғулари, маънавий қиёфасини сша машҳур қисса, афсона қаҳрамони билан қиёслайди. Масалан, Лутфийнинг

          Ҳусни наслидин сенингдех ой пайдо бслмади,
          Моҳи Канъоний дағи ҳам мунча зебо бслмади

байтидаги «Моҳи Канъоний»га ишорани ксрар скан, дарҳол қсз олдига машҳур «Юсуф ва Зулайҳо» достони, ундаги Юсуф қиёфасини келтиради. Маълумки, Юсуф жаҳондаги бор гсзалликнинг сндан тсққизини сзида мужассамлантирган инсон. Ўқувчи снди Лутфий тасвирлаган маҳбубани Юсуф билан қиёслаб, унинг Юсуфдан ҳам гсзаллиги ҳақидаги тасаввурга сга бслади.
Шеъристимизда Шарқда кенг машҳур бслган муҳаббат қиссалари, уларнинг қаҳрамонлари номларига ишора қилиш ҳам жуда қсп учрайди. Алишер Ааврийнинг

          Сендин срганган киби Лайлоу Ширин зулму кин,
          Мендин срганмак керак Мажнун била Фарҳод ишқ,

Увайсийнинг

          Жафо тегди бошимга Лайлию, Ширину Узродин,
          Букун Вомиқ ила Мажнуну Фарҳодимни соғиндим

каби байтларидаги талмеҳлар шу хил ишоралардир.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:27:43
ЛАФФ ВА ААША 
«Йиғиш ва ёйиш» маъносини ифодаловчи ушбу санъат шеър байтида аввал бир неча нарса ёки тушунча номини кетма-кет келтириб, кейин улар ҳақидаги ҳукмларни кетма-кет баён қилишни назарда тутади. Бундан асосий мақсад сса номлари келтирилган нарса ёки тушунчаларни бсрттириб, кучайтириб тасвирлашдир.
Аввал саналган («йиғилган») номлар тартиби билан улар ҳақидаги ҳукмлар тартиби муносабатига ксра лафф ва нашр «мураттаб» («тартибли») ва «номураттаб» ёки «ғайри мураттаб» («тартибли бслмаган») турларга бслинади. Масалан, Лутфийнинг

             Қошинг, ирнинг, юзунг, сй рашки ризвон,
             Ҳилолу кавсару боғи жинондур

байтининг биринчи мисрасида лаффда аввал қош, сснг ирн (лаб), кейин сса юз саналади, иккинчи мисрадаги «нашр», съни маҳбуба аъзолари ҳақидаги ҳукмлар тартиби биринчи мисрадаги ссзларга мувофиқ келади, съни биринчи турган «қош» ссзига иккинчи мисрада биринчи бслиб турган «ҳилол» ташбиҳи, иккинчи турган ирн (лаб) ссзига иккинчи бслиб келган кавсар ташбиҳи, учинчи турган «юзунг» ссзига сса учинчи — боғи жинон ташбиҳи мос бслиб тушади. Атоий қаламига мансуб

            Ад килмас зулфу рухсору хатингни ксргали,
            Лолау насрину сунбул бирла райҳондин кснгул

байтидаги лафф ва нашр сса номураттаб саналади. Зеро, биринчи мисрадаги биринчи бслиб турган зулф ссзига иккинчи мисрада биринчи бслиб келган лола ташбиҳи мос келмайди, зулфга учинчи турган сунбул мувофиқдир. Биринчи мисрада иккинчи бслиб турган рухсор ссзига сса иккинчи мисрада биринчи бслиб турган «лолау насрин» мувофиқдир. Биринчи мисрадаги учинчи бслиб турган хат ссзига иккинчи мисрада тсртинчи бслиб турган райҳон ташбиҳи мос келади. Ксриниб турибдики, лафф билан нашр тартиби мувофиқ смас. Худди шунингдек, Бобурнинг

          Оғзию икки зулфию қади бслмаса манга
          А айҳону сарву ғунча ксрардин малолдур

байтидаги лафф ва нашр ҳам шу каби номураттабдир.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:31:46
А УЖУАª
А ужуъ — арабча «қайтиш» маъносини билдириб, шеъристда шоирнинг олдинги мисра ёки байтда ифодалаган фикри, қсллаган бадиий тасвирий воситасидан қайтгандек бслиб, кейинги мисра ёки байтда унга қараганда кучлироқ ифода, шеърий санъатни келтириш ёки олдинги фикрни аниқлаштириш, тслдириш усулидир. Мумтоз шеъристимизда ружуъ усули айниқса ташбиҳ қслланган мисраларда кспроқ учрайди. Масалан: «Фарҳод ва Ширин» достонидаги

          Вале ёдиға бу кеддиким ул ой,
          Демай ой, офтоби олам орой

байтида ҳам биринчи мисрада Ширин ойга схшатилган бслса, сснг шоир бу тасвирдан чекиниб, снада кучлироқ ташбиҳга мурожаат стади: снди қизни оламга безак бслган офтобга қиёс қилади. Ҳар иккала ташбиҳга назар ташласак, уларнинг кетмат-кет қслланишида муайсн изчиллик сақланганини кузатамиз. Мисоллар:

          Шажар сфроғи бслди қаҳрабодек,
          Деманг қаҳрабо, меҳри самодек.
                                                        («Фарҳод ва Ширин»)
          Кишига схшамас, гсё паридур,
          Лари йсқ, офтоби ҳоварийдур.
                                                      («Фарҳод ва Ширин»)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:32:56
ИСТИОА А
Истиора арабча ссз бслиб, «бирон нарсани омонатга (вактинча) олмоқ» деган маънони ифодалаб, адабий асарда ссзни сз маъносидан бошқа бир маънода, аниқроғи уни ҳақиқий маъносида смас, балки мажозий бир маънода қсллаш санъати саналади. Кспинча бу икки маъно сзаро схшашликка асосланади. Шу жиҳатдан истиора ташбиҳ санъатига сқин туради. Истиора аксар ҳолларда ташбиҳи киносга, съни мушаббиҳи туширилган ташбиҳга тенг келади. Масалан, Бобурнинг

          Сен, сй гул, қсймадинг саркашлигингни сарвдек ҳаргиз,
          Оёғингға тушуб барги хазондек мунча ёлбордим

байтидаги «гул» ссзи сз маъносида қслланаётгани йсқ, съни шоир ҳақиқий гулга смас, балки гул каби гсзал маҳбубага мурожаат қилмоқда. Бинобарин, гул ссзи маҳбуба, инсон маъносида ишлатилспти. Шунинг учун уни истиора деб ҳисоблаш мумкин.
Аавоий қаламига мансуб

          Сен лабинг ссрган сойи мен қон ютармен, сй ҳабиб,
          Сен май ичгилким, манга хуни жигар бслмиш насиб

байтидаги «қон ютарман» ибораси ҳам сз маъносида қслланмаган, балки «изтироб чекаман» маъносини англатади. Демак, у ҳам истиора бсла олади.
Адабиётшуносликда истиора ташбиҳдан кучли саналади. Зеро, «сйг гул каби гсзал маҳбуба» ифодасига ксра «сй гул» ибораси кучлироқ, таъсирчанроқ жаранглайди.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:33:52
ТААСИҚАС-СИФАТ
Тансиқ ас-сифат санъати шеърда тасвирланаётган шахс ёки нарсага хос белгиларни кетма-кет келтириш, уларни бир неча жиҳатдан тасвирлашни назарда тутади. Масалан, Муқимийнинг

          Хуш табассум, хуш калому, хуш равиш рафтор ҳам
          Андалиби бсстондек хуш наво дилдорсиз

байтида маҳбубага хос сифатлар, унинг хуш табассум, хуш калом, хуш рафтор ва хуш наволиги кетма-кет санаб ксрсатилган. Огаҳий қаламига мансуб

          Жамолинг шавқида ёқти фалакни стлуғ афғоним,
          Бори ер юзини туфонға берди чашми гирёним,
          А­шит додимни снди дардинг слди қосиди жоним,
          Аигорим, меҳрибоним, макримат тахтида султоним

бандининг охирги мисрасида маъшуқа турли жиҳатдан васф қилинган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:36:37
КИАОЯ
Кииос «бир фикрни сширин ифода стмоқ» маъносидаги ссз бслиб, баён илмида уни «Ҳам ҳақиқат, ҳам мажоз маъноси анғлашиладиган ссз», — деб изоҳланади. Чунончи, Алишер Аавоийнинг «Лайли ва Мажнун» достонидаги

          Кск гулшани гуллари тскилди,
          Гулларки тскилди, ғунча қулди.
          Кск боғида гуллар слди нобуд,
          Ер боғида гуллар слди мавжуд

байтларидаги «гуллар тскилди» ссзлари сз маъносида «боғда гулларнинг тскилииши»ни ифодалайди. Ушбу байтда сса «кск гулшани гуллари тскилди» ибораси «юлдузлар йсқолди» маъносини акс сттиради, бинобарин сз маъносида смас, ксчма, мажозий маънода қслланмоқда. Шунга ксра у кинос ҳисобланади.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:37:18
ТАЗМИА
Тазмин («бир нарсани иккинчи бир нарса орасига қсймоқ») — шеърга сзга бир шоир асаридан бирон мисра, бир ёки бир неча байт киритиш санъатидир. Шоирлар баъзан бошқа асарлардан танланган байт ёки мисраларни турли мақсад билан сз шеърларида келтирганлар. Жумладан, Машраб сзининг

          Сенсан севарим, хоҳ инон, хоҳ инонма,
          Қондур жигарим, хоҳ инон, хоҳ инонма.
          Ғам шоми фироқингда кабоб стти фалакни,
          Оҳи саҳарим, хоҳ инон, хоҳ инонма

тарзида бошланувчи ғазалида Лутфийнинг машҳур

          Сенсан севарим, хоҳ инон, хоҳ инонма,
          Қондур жигарим, хоҳ инон, хоҳ инонма

байтини айнан келтиради.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:38:13
САВОЛУ ЖАВОБ
Саволу жавоб — шеър мисраларида икки шахс, кспинча ошиқ билан маҳбуба сртасидаги савол ва жавобни акс сттириш усули. Масалан, Фурқатнинг машҳур «Кашмирда» деб аталмиш ғазалидаги

          Айдим: «А­й жон офати, зулфишта бслмишман асир!»
          Айди: «Бу савдони қсй, умринг стар занжирда!»
          «Ауқта лаб устида бежодур», — дедим, айди қулиб:
          «Саҳв қилмиш котиби қудрат магар таҳрирда».
          Айди: «А­й бечора, қилдинг на учун тарки ватан?»
          Мен дедим: «Ғурбатда Фурқат бор скан такдирда!»

байтлари «саволу жавоб» усулида сратилган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:38:52
ИҚТИБОС
«Илм сзлаштирмоқ» маъносидаги бу ссз Қуръон остлари ва паиғамбар ҳадисларини шеър ичида келтириш ёки уларнинг мазмунини шеърда ифодалаш санъати номидир. Мусулмон мамлакатларининг шоирлари бу усулга кенг мурожаат қилиб, сзларининг лирик ва лиро-спик асарларида остлар ва ҳадисларни келтирганлар. Ҳадисларга бағишлаб ёзилган «Арбаин»лар ҳам иқтибос усулида сратилган. Масалан, Алишер Аавоий «Арбаин»идаги

          Оналарнинг оёғи остидадур
          А авзаи жаннату жинон боғи.
          А авза боғин висолин истар ссанг,
          Бсл онанинг оёғи туфроғи

қитьасида Муҳаммад А асулуллоҳнинг «Ал жаннату таҳта ақдами уммаҳатикум», съни «Жаннат оналар оёғи остидадир» деган ҳадислари келтирилган. Шу туфайли ушбу қитьани иқтибос саналади.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:39:46
ТАЖАИС
Тажнис (ёки жинос) шеър байтида маъно жиҳатидан ҳар хил, аммо шакли бир хил ёки шаклан бир-бирига сқин икки ссзни келтириб, улар воситасида муайсн фикр, лавҳа ёки тимсолни таъсирчан ифодалаш санъатидир. Лутфийнинг

          Улким кснгул олди зулфи холи,
          Кснглудин смас хаёли холи

байтидаги қофисдош холи ссзлари шаклан бир хил бслса-да, лекин икки хил маънони ифодалайди: биринчи мисрада маҳбуба юзидаги холни билдирса, иккинчи мисрада «холи смас» иборасидаги маънони англатади.
Айни вактда иккинчи мисрадаги «хаёли» ва «холи» ссзлари ҳам шаклан бир-бирига сқиндир. Бу икки ссзни араб ёзувида ифодаласак, сзаро сқинлик снада аниқроқ ксзга ташланади. «Хаёли» ссзи таркибидаги «ё» ҳарфини туширсак, бу ссз «холи» ссзи билан бир хил шаклга киради. Бундай шаклан бир-бирига сқин ссзлар ҳам шаклдош саналиб, уларни бир байтда қсллаш тажнис санъатини вужудга келтиради.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:41:11
ТАЖАИСИ ТОММ
Тажнислар ссзларнинг шаклан бир хиллиги ёхуд сқинлигига ксра икки турлидир. Икки ссз ҳам унли, ҳам ундошлари жиҳатидан (араб ёзувида сса нуқталари ва ҳаракатлари жиҳатидан ҳам) бир-бирига тсла мос бслиб тушса, бу хил тажнисларни тажниси томм, съни тслиқ тажнис деб юритилади.
Мисоллар:

          Ссзум бикрини ксргсз шаҳга ширин,
          Шаҳиким қилди Хисравларни Ширин.
                                                                (Хоразмий)

          Манга сенсиз, бегим, кундуз кечадур,
         Дареғо, сенсизин умрум кечадур.
                                                             (Хсжандий)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:42:23
ТАЖАИСИ МУА АККАБ
Томм (тслиқ) тажнисларнинг бир тури мураккаб (таркибли) тажнис деб аталади. Бу хил тажнисларда шаклдош ссзларнинг бири бир ссздан, бошқаси икки ссздан иборат бслиши мумкин. Масалан, Хсжандий «Латофатнома»сидаги

          Юзуннга ҳақ жаҳон гулзори қилди,
          Юзунгни ксрдиу гул зори қилди

байтидаги «гулзори» ва «гул зори» ссзлари сз таркибига ксра мураккаб тажниси томмни юзага келтирган. Шу достондаги

          Лабинг лаъли Бадахшон, тишларинг — дур,
          Садаф оғзинг қурутғон тишларингдур,

          ...Жамолингни ксруб гул ғунча бслғай,
          Тор оғзингдек магар гулғунча бслғай,

          ...Фироқ стинда бағрим бслди бирён,
          Қачон бслғай фироқинг иши бир ён,

          ...Қошинг нуну, ксзинг айни балодур,
          Уған қилсун жамолингдин бало дур

каби байтларда ҳам шу хил тажнисларга дуч келамиз.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:42:48
ИЙҲОМ
«Ийҳом» араб тилида «шубҳага солиш» деган маънони ифодалайди. Мумтоз адабиётда сса ийҳом икки хил тушунчани ифодаловчи, шунингдек ҳақиқий ва мажозий маъноларга сга бслган ссз ёки ссз бирикмасини шеъристда қсллаган ҳолда бир байтда икки хил маънони ифода стиш санъатидир. Масалан, Аавоийнинг

          Бош қссй дедим оёғи туфроғига, деди: «Қсй»,
          Бсса истаб лаъли рангин ссрдум, срса деди: «Ол»

мисраларининг биринчисндаги «қсй» ссзини икки маънода: «майли қсс қол» ҳамда «қсй, керакмас» маънбсида тушуниш мумкин. Шунга ксра мисра мазмуни ҳам мусбат, ҳам манфий маънода англашилади. Иккинчи мисрадаги «рангин» ссзи «рангини» ҳамда «қизил» маъносини, «ол» ссзи ҳам «ола қол» ва «қизил» маъносини англата олади. Бинобарин, мисрани «Бсса истаб, лаби рангини ссрасам, «қизил» деди ҳамда «бсса истаб, лаълдек қизил лабини тиласам, ола қол деди» маъносида тушунилиши мумкин.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:43:37
ТААОСУБ
Шеър байтларида маъно жиҳатидан бир-бирига сқин тушунчаларни англатувчи ссзларни ксллаб, улар воситасида образли ифодалар, лавҳалар сратиш санъати таносуб деб аталади. Масалан, Лутфий қаламига мансуб

          Сен ҳусн ила бойсан, сенга чун фарз дурур ҳаж,
          Қил тенгри учун Каъбаи кснглумни зиёрат

байтида ҳаж воқеаси билан алоқадор тушунчаларни билдирувчи ҳаж, фарз, тенгри, Каъба, зиёрат ссзларининг бир сринда келтирилиши шоирга ошиқ ва маҳбуба муносабатларини таъсирчан ифодалашга ёрдам берган. Огаҳийнинг

          Соз базмидин наво ушшоқға махсус слуб,
          Чангдек фарёдлар маҳзуну дилзоримга хос

байтида сса мусиқа санъатига оид соз, наво, ушшоқ, чанг, базм ссзлари жамланган. Улар воситасида шоир ошиқ ички кечинмаларини жозибали бир тарзда акс сттиришга сришган. Мазкур ижодкор томонидан битилган

          Қсйғил пиёда рух раҳи хизматға, сй кснгул,
          Гар шоҳдин йироқ тушубон бслсанг отсиз.
          Фарзин мисол юрма вале ҳар тарафга каж,
          То фил сургасен бу бисот ичра мотсиз

байтларида шахмат сйинига махсус пиёда, рих, шоҳ, от, фарзин, фил, мот ссзларининг қслланиши муҳим бир ижтимоий фикрни ёрқин ифодалашга имконист сратган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:44:22
ТАЗОД
Тазод ссзи «зид қсйиш», «қаршилантириш» маъноларини ифодалайди. Шу ссз билан аталувчи шеърий санъат сса байтда маъно жиҳатидан сзаро зид, қарама-қарши бслган ссзларни қсллаб, таъсирчан бадиий тимсоллар, лавҳалар сратишни назарда тутади. Масалан, Лутфийнинг

          А аҳм қилғил бандаға, сй шоҳ, ул тенгри учун
          Ким стар бизни гадо, ул сизни султон айлаган

байтини ксздан кечирсак, ундаги банда — шоҳ, гадо — султон ссзлари сзаро зид маъноларни ифодалаши, шоир уларни қсллаш билан маҳбуба ва ошиқ муносабатларини ёрқин акс стгирганини ксрамиз. Огаҳийнинг

          Заҳри ҳажрини берур ҳар дам манга бу, васлининг
          Аушини инъом стар бисёр мандин сзгага

байтида келтирилган зид маъноли заҳр — нсш, васл — ҳажр, манга — сзгага ссзлари ҳам маҳбуба бевафолигини таъсирчан ифодалашга имкон берган.
Тазод санъатидан мумтоз шеъристимизда жуда кенг фойдаланилган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:45:00
ИШТИҚОҚ
Иштиқоқ («ссздан ссзни ажратмоқ») шеър байтларида сзакдош ссзларни қсллаш санъатидир. Масалан, Аавоийнинг

          Қилса зулм ул золим, слни қилмағил, ё раб, забун,
          Чун тазаллумдур ишим, доим мени мазлум қил

байтидаги зулм, золим, тазаллум, мазлум ссзлари;

          Дедилар: «Аҳбоб дардиға ҳабиб айлар даво,
          Ваҳки мен куйдим муҳаббаттин, смас воқиф ҳабиб

байтидаги аҳбоб, муҳаббат, ҳабиб ссзлари;

         Толиб улким, топмасанг доғи бу баским айламас
         Бир нафас ғофил сени матлуб ёдидин талаб

байтидаги толиб, матлуб, талаб ссзлари сзакдош бслиб, иштиқоқ санъати асосида қсллангандир.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:45:33
ТААªДИЛ
«Тсғриламоқ» маъносидаги бу ссз шеърда содда отларни тартиб билан келтириш санъатини ифодалайди. Чунончи, Лутфийнинг

          Жину малаку ҳур чаман ичра ксрунмас,
          Юзунг ойидин барчаси шарманда дагулму?

ёки

          Қилғали ойдек юзининг мусҳафина бир назар
          Ксрмадим дарсу вазойиф нусхау дафтарни ҳеч

байтларида жин, малак, ҳур; дарс, вазойиф, нусха, дафтар ссзлари — содда отлар маълум тартиб билан келтирилган бслиб, иккинчи мисрада уларга оид фикрлар ифодаланган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:48:29
ТАА ДУ АКС
Тарду акс «тескари қилиб такрорлаш» маъносини ифодалаб, шеърнинг биринчи мисрасида келтирилган икки ссз ёки ссз бирикмаларини кейинги мисрада срнини алмаштириб қайтаришдан иборат бслган шеърий санъатдир. Бу хил қайтариш натижасида мазкур ссз ёки ссз бирикмалари сна бир бор таъкидланибгина қолмай, уларнинг маъноси ҳам снгиланади, мисра мазмуни ҳам такомиллашади. Масалан, Бобур қаламига мансуб

          Кснгулга бслди ажойиб бало қаро сочинг,
          Шикаста кснглума срмиш қаро бало сочинг

байтининг биринчи мисрасидаги «бало» ссзи мустақил ҳолда «офат» маъносини, «қаро» ссзи сса сочнинг сифатини ифодалаган бслса, иккинчи мисрада бу икки ссзнинг срни алмаштирилиши натижасида уларнинг мазмуни ҳам сзгариб, «қаро» ссзи «бало» ссзининг сифатловчисига айланиб бу ссзнинг маъносини снада кучайтирган, ҳар икки ссз қофисдош бслганлиги сабабли такрор зулқофистайн санъатини ҳосил қилган. Бобурнинг

         Ҳабиб бслса сди ё рақиб слса сди,
         А ақиб слса сди ё ҳабиб бслса сди

байтида икки ссз бирикмасининг срни алмашиниб такрорланган. Оқибатда шу бирикмалардаги фикр таъкидланиб, уларнинг аҳамисти кучайтирилган. Юқоридаги ҳар икки мисолда ссз ёки бирикмалар айнан, сзгаришсиз такрорланган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:50:06
МУКАА А АА 
«Мукаррар» ссзи «қайта-қайта, уст-устига» маъноларини ифодалайди. Шу ном билан аталувчи лафзий санъат сса байтнинг ҳар икки мисрасида жуфт ссз қсллашни назарда тутади.
Алишер Аавоий ушбу санъатнинг шеърдаги аҳамистига алоҳида сътибор бергани туфайли сз ғазалларида ҳам, достонларида ҳам жуфт ссзларни ксп қсллайди. Шоир ғазалларини кузатар сканмиз, жуфт ссзлар:

          Дам-бадам кснглум бериб жон нақди истар васлини,
          Оллоҳ-оллоҳ, телба кснглумнинг ажаб савдоси бор

байти мисралари бошида,

          Тифл авроқ ичра бир-бир барги гул терган каби,
          Аомайи ҳижрон аро тим-тим сиришким қонидур

байтидаги иккала мисра сртасида,

          Айшу ишрат жомидан бслсун юзи гул-гул, валек
          Кснглига ғам гулбунидин хор-хоре бслмасун

байти мисралари охирида,

          Тола-тола най сқунг ксксумда гсё синдиким,
          Тевралуптур нотавои кснглумда бир-бир толалар

байтидаги биринчи мисра боши ва иккинчи мисра охирида,

          Ўтарсен сйнай-сйнай мен гадойи хаста йсл узра,
          Қолурмен бир қиё боқмоқ учун ёлбора-ёлбора

байтидаги биринчи мисра сртаси ва иккинчи мисра охирида,

          Бодадин гул-гул ксруб ул юзни, онинг ҳажридин
          Чок-чок слған кснгулдек таҳ-батаҳ қон бслди гул

байти мисраларининг уч рукнида,

          Етишса ишқ аро юз меҳнату бало, қадаҳ ич,
          Аафас-нафас қуюбон май тула-тсла қадаҳ ич

байтида сса иккинчи мисранинг икки рукнида моҳирона қслланганини ксрамиз. Демак, мукаррар лафз раддул ажуз ал-ас-садр санъатига схшаб байт мисраларининг турли сринларида қслланиши мумкин.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:51:30
ТАЗМИАИ МУЗДАВАЖ
Таркиби оҳангдош ва сзаро қофисдош бслган бир хил ссзларни ёнма-ён қсллаш санъатини Атоуллоҳ Ҳусайний «тазмини муздаваж» деб атайди.
Бу санъат шеър мисраларида унли ёки ундош товушларни ёнма-ён ёки сзаро сҳин тарзда келтириш билан байт талаффузини кучайтириш, мусиқийликни оширишни назарда тутади. Аодиранинг машҳур ғазалидаги

          Қилмағил зинҳор изҳор сҳтиёж,
          Ким азиз слни қилур хор сҳтиёж

байтида зинҳор ва изҳор ссзлари таркибидаги о унлиси, з, ҳ ва р ундошларининг ёнма-ён келиши мисра оҳангдорлигини кучайтирган. Фурқатнинг

          Анламай найлай хаёли кипригинг охир асо,
          Ким мени ёдида доим нотавон айлар ксзунг

байтидаги «айламай» ва «найлай» ссзлари таркибидаги «а» унлиси, «й» ва «л» ундошларининг ҳамоҳанглиги мисрага алоҳида майинлик, мусиқийлик, жозиба бағишлаганини ксриш қийин смас.
Ушбу санъатнинг моҳисти Бобурнинт

          Куюнг ичра гар сақар бслса мақар жаннатча бор
          Жаннат слса кирмаган сенсиз не имкон бслғамен
          ...Жафоу жаар тавридин срурсен асру ксп воқиф,
          Вафоу меҳр расмидин бслурсен асру ксп ғофил.

          ...А­нги менга ою доғи, юзи, ссзи гулу мул,
          Қади равону тани жону срни маржондур

каби байтларида шоирнинг ушбу санъатдан моҳирона фойдаланиш салоҳисти ксзга ташланиб туради.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:51:59
КИТОБОТ
 (ҳарфий санъат)
Шеъристимизда кенг қслланиб келинган ушбу санъат араб алифбоси ҳарфлари шаклидан лирик ва спик тимсоллар чизишда фойдаланишни назарда тутади. Маълумки, араб алифбоси тсғри ва сгри, ёйсимон ва доирасимон шакллардаги ҳарфлардан ташкил топган. Шарқ шоирлари ана шу шаклларга қиёс усули билан ёндашиб муҳим ижтимоий-сиёсий, маърифий-ахлоқий ғосларни ифодалашда маҳорат билан фойдаланганлар. Зокиржон Фурқат ғазалидаги

          Ул алифдек қоматининг ҳасрати
          Дол снглиғ айлади қаддим дуто .

байтидаги «алифдек» ва «дол снглиғ» қиёсларига диққат қилайлик. Шоир сз маҳбубасининг тик қоматини араб алифбосидаги «алиф» ҳарфига схшатса, сзининг букилган қаддини «дол» ҳарфига тенглаштиради. Чиндан ҳам, тик тсғри чизиқ ксринишидаги алиф ҳарфи шакл жиҳатидан инсон қоматига, букик «дол» ҳарфи сса сгилган қоматга схшайди. Шоир бу хил қиёс туфайли маъшуқа билан ошиқ ксринишини ҳарфлар шакли воситасида аниқроқ ва таъсирчанроқ тасвирлашга сришган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:52:52
ТАЛМИАª
«А анг-баранг қилмоқ» маъносини ифодаловчи бу ссз шеър мисраларини турли тилларда битишни назарда тутувчи санъат номини билдиради. Адабиётимиз саҳифаларини ксздан кечирсак, ижодкорларимиз араб ва сзбек, форс-тожик ва сзбек, рус ва сзбек тилларида шундай асарлар сратганларининг гувоҳи бсламиз. Бу хил шеърлар муламмаъ деб аталган. Баъзан ушбу усулни «ширу шакар» усули деб ҳам ҳисоблаганлар. Жумладан, Бобораҳим Машрабнинг

          Дилбари хуш адои ман, мунча сучук бслурмусан?
          Омади дар канори ман бир даме слтурурмусан?
          Леши камон обрсст хаста кснгул нишонадур,
          Сийнаи худ кушодаам ғамза сқин отурмусан?

шунингдек,

          Мендин саломе ба ссйи жонон,
          А­й бод, еткур арзи ғарибон.
          Ҳам дардмандам, бехонумонам,
          Жоно, ту буди дардимга дармон

байтлари билан бошланувчи муламмалари мисраларининг биринчи қисми форс-тожик тилида бслса, иккинчи қисми сзбек тилидадир.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:53:31
МУВОЗААА
«Вазн (слчов) жиҳатидан тенгдошлик» маъносини ифодаловчи мувозана ссзи билан аталувчи ушбу санъат байт мисраларидаги барча ссзларнинг вазн (слчов) жиҳатидан сзаро тенг бслишини назарда тутади. Масалан, Атоийнинг

          Менгиз ё равзаи ризвонмудур бу?
          Оғиз ё ғунчаи хандонмудур бу?

байтидаги биринчи мисрадан срин олган менгаз ссзи иккинчи мисрадаги оғиз ссзи билан, равзаи — ғунчаи ссзи билан, ризвонмудур — хандонмудур ссзи билан вазн (слчов) ва оҳангда тенглиги ксзга ташланиб туради. Огаҳий қаламига мансуб

          Ишқинг ғамида дийдаи гирёнима раҳм ст,
          Ҳажринг тунида нолаи афғонима раҳм ст,                           .

байтини ксздан кечирсак, мисралардаги ишқинг — ҳажринг, ғамида — тунида, дийдаи — нолаи, гирёнима — афғонима, раҳм ст — раҳм ст ссзлари слчов ва оҳанг жиҳатидан сзаро тенг сканини ксрамиз.
Мисралардаги барча ссзларнинг бу хил мувофиқлиги байт оҳангдорлигини, мусиқийликни кучайтиришга хизмат қилади. Шу туфайли ҳам шоирларимиз сз асарларида мувозана санъатидан кенг фойдаланганлар.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:54:39
А АДДИ МАТЛААª
«А адди матлаъ» асосан «матлаъни такрорлаш» деган маънони ифодалайди. Лекин ушбу санъат кспинча ғазалнинг биринчи мисрасини асар охирида такрорлашни назарда тутади. Жумладан, Аавоийнинг

          Соқиё, ҳижрон тунидур, бода тут,
          Ул қуёш бирла бу шомимни ёрут

деб бошланувчи ғазалининг биринчи мисраси асар мақтаъ — охирги байтида

          Бслди фурқатдин Аавоий тийрарсз,
          Соқиё, ҳижрон тунидур, бода тут

тарзида қайтарилади. Огаҳийнинг

          Бизки букун жаҳон аро кишвари фақр шоҳимиз,

 ёки

          Ашкима гар канора йсқ, бслмаса бслмасун нетай

деб бошланувчи ғазалларида ҳам дастлабки мисраълар асарлар охирида такрорланиб, шоир ифодалаётган ғосни сна бир бор таъкидлашга хизмат қилади.
Албатта, бу хил қайтариқ асардаги асосий ғосни сна бир бор таъкидлаш мақсадини ксзлайди. Шу тарзда шеърнинг охирги байти биринчи байт билан узвий боғланади. Бу усул шеъристимизда анча кенг қслланган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:55:46
II. АА УЗ ИЛМИ

Аруз асослари ҳақида қисқача маълумот
Адабиётимизда минг йилдан бери қслланиб келаётган аруз шеърий слчов тизими мисраларда қисқа ва чсзиқ ҳижоларнинг муайсн тартибда гурухланиб такрорланишига асосланади.
Қисқа унли билан тугалланган очиқ хижолар қисқа ҳижо саналади. Вафо, бозор, китоб, безак, узук, сроқ ссзларининг биринчи ҳижолари ана шундай қисқа ҳижолардир. Улар шеър чизмасида V белгиси билан ифодаланади.
Чсзиқ унли билан тугалланган (до-но, зе-бо каби) очиқ ҳижолар, шунингдек таркибида қисқа унли бслган (жан-нат, ул-фат каби) ёгшқ ҳижолар чсзиқ ҳижо дейилади. Улар шеър чизмасида — белгиси билан ифодаланади.
Таркибида чсзиқ унли бслган (боғ, ёр, шод каби), шунингдек, қсш ундош билан тугалланган (жисм, меҳр, илм каби) ёпиқ ҳижолар ста чсзиқ ҳижо саналади. Улар мисра ичида — V, мисра охирида сса ~ белгиси билан ифодаланади. Ҳижоларнинг чсзиқ-қисқалиги шеърий мисраларнинг ёзилишига ксра смас, балки вазнга мувофиқ сқилишига ксра аниқланади.
Масалан, Бобурнинг

          Аз фасли, ёр васли, дсстларнинг суҳбати,
          Шеър баҳси, ишқ дарди, боданинг кайфисти,

байтидаги -ба, -да, -с ҳижолари қисқа, фас, -ли, вас, -ли, лар, нинг, суҳ, ти, баҳ, -си, дар, -ди, бо, нинг, кай, -фи, ти ҳижолари чсзиқ, ёз, ёр, дсст, шеър, ишқ ҳижолари ста чсзиқдир.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:56:49
Қисқа, чсзиқ ва ста чсзиқ ҳижоларнинг турлича бирикувидан рукнлар деб аталган ритмик бслаклар ташкил топади.
Аруз илми саккиз асл рукнга асосланади, улардан 5 таси шеъристимизда кенг қслланилган (мактабда срганиладиган шеърий асарлар ҳам ана шу рукнлар заминида сратилган). Булар фаулун, мафоийлун, фоилотун, мустафъилун ва мафъулоту рукнларидир. Ушбу рукнларнинг ҳар бирини турлича сзгартирилиб, уларнинг тармоклари ҳосил қилинади. Аруздаги барча слчовлар мазкур асосий ва тармоқ рукнларга таснади. Шеъристимизда ҳар қайси асл рукннинг қуйидаги тармоқларидан фойдаланилган

1. Фаулун асли ва тармоқлари:

1. Фаулун — солим           4. Фаулу — мақбуз
    V  — —                           V — V
2. Фаал — маҳзуф             5. Фаълун — аслам
    V  —                                — —
3. Фаул — мақсур
    V ~
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:57:40
2. Мафоийлун асли ва тармоқлари:

1.  Мафоийлун — солим                                            8. Фоилун — аштар
      V — — —                                                              — V —
2.  Мафоийлон — мусаббағ                                        9.  Мафъулу — ахраб
     V — — ~                                                                — — V  
3. Мафоилун — мақбуз                                              10. Фаал — ажабб
     V — V —                                                                 V —
4.  Мафоийлу — макфуф                                           11. Фаул - аҳтам
     V — — V                                                                  V ~
5.  Мафоийл — мақсур                                               12. Фаъ — абтар
      V — ~                                                                     —
6.  Мафъулун — ахрам                                               13. Фоъ — азалл
      — — —                                                                     ~
7.  Фаулун - маҳзуф
      V — —
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 13:59:57
3. Фоилотун асли ва тармоқлари:

1.  Фоилотун — солим                                                  7. Фоилон — мақсур
      — V — —                                                                  — V ~
2. Фоилийён — мусаббағ                                               8. Фаълун — мақтуъ
     — V — ~                                                                    — —
3. Фоилоту — макфуф                                                  9. Фаълон — мақтуъи мусаббағ
    — V — V                                                                      — ~
4. Фаилотун — махбун                                                   10. Фаилун — махбуни маҳзуф
    V V— —                                                                        V V—                           
5.  Фаилоту — машкул                                                  11. Фаилон — махбуни мақсур
     V V—V                                                                         V V~
6. Фоилун — маҳзуф
    —  V —
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:00:37
4. Мустафъилун асли ва тармоқлари:

1. Мустафъилун — солим                                               4. Мафоилун - махбун
     — — V —                                                                    V — V —
2. Мустафъилон — музол                                               5. Мафоилон — махбуни музол
    — — V ~                                                                     V — V ~
3. Муфтаилун — матвий
    — V V—
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:01:13
5.Мафъулоту тармоқлари:

1. Фоилун — матвийи макшуф
    — V —
2. Фоилон — матвийи мавқуф
    — V ~

Ана шу асл ва тармоқ рукнларнинг турлича такроридан сзбек арузида кенг фойдаланилган 9 асосий слчов-мутақориб, ҳазаж, рамал, ражаз, музореъ, хафиф, мужтасс, мунсариҳ ва сариъ баҳрлари тузилади.
Мутақориб — фаулун асли ва тармоқлари,
Ҳазаж — мафоийлун асли ва тармоқлари,
А амал — фоилотун асли ва тармоқлари,
А ажаз — мустафъилун асли ва тармоқлари такрорига асосланади,
Музореъ - мафоийлун ва фоилотун,
Ҳафиф — фоилотун ва мустафъилун,
Мужтасс — мустафъилун ва фоилотун,
Мунсариҳ ва сариъ - мустафъилун ва мафъулоту асллари ва тармоқларининг такроридан ҳосил бслади.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:02:12
Баҳр ҳамда вазнларни аниқлаш усуллари

Бирор шеърий асарнинг баҳр ҳамда вазнини аниқлаш учун унинг бирон байти, кспинча, матлаъси — биринчи байтини ритмик бслакларга — рукнларга ажратилади ва уларнинг чизмасини чизиб, ҳар қайси бслак сз таркиби жиҳатидан юқорида ксриб стилган асл ва тармоқ рукнлардан қайсиларига мос келиши аниқланади. Масалан, Аавоийнинг "Кеча келгумдур..." деб бошланувчи ғазали матлаъсини рукнларга ажратиб, чизмасини белгиласак,
       
          Кеча келгум — дур дебон ул — сарви гулру — келмади,
          — V — —       — V — —           — V — —         — V —
          Ксзларимга — кеча тонг от — кунча уйқу — келмади.
          — V — —       — V — —          — V — —       — V —

манзараси ҳосил бслади. Чизмалар асосида ҳар қайси мисрадаги 1, 2, 3-рукнлар фоилотунга, охирги рукнлар — фоилунга тенглигини аниқлаймиз. Байт фоилотун асли ва унинг маҳзуф тармоғи такрорига асосланган слчовда ёзилгани ва унинг рамал баҳри сканлиги маълум бслади.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:02:35
А­нди шеър вазнини топамиз. Бунинг учун аввало байт неча рукндан ташкил топганига диққат қиламиз. Байт тсрт рукндан иборат бслса, мураббаъ (тсрт рукнли), олти рукнли бслса, мусаддас (олти рукнли), саккиз рукнли бслса, мусамман (саккиз рукнли) деб юритилади.
Юқоридаги мисраларнинг ҳар бири тсрт рукндан, байт сса саккиз рукндан ташкил топганини, съни мусамман сканлигини белгилаймиз.
А­ндиги вазифа байт рукнлари таркибини аниқлашдан иборат. А укнлар асллардагина иборат бслса, вазн солим саналади. Байт тармоқ рукнларга ҳам асосланган бслса, ҳар қайси рукн номини аташ билан шеър вазнини белгилаймиз.
Агар байтларда асл ва тармоқ рукнлар бирга қслланган бслса, асл рукн номи(солим)ни айтиб стиш шарт смас. Аавоийнинг юқоридаги байти фоилотун асли ва унинг маҳзуф тармоғи — фоилунга асосланган. Шунга ксра унинг, бинобарин, шеърнинг асосий вазни рамали мусаммани маҳзуф сканлиги маълум бслади.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:03:34
Аруз вазнидаги асарларнинг аксаристи икки, уч, тсрт слчовда ёзилади. Аниқроғи, шеърнинг айрим мисралари ёки байтлари асосий слчовдан салгина фарқланувчи вазнларда битилиши мумкин.
Кспгина шеърий асарлар икки вазнда ёзилган бслиб, иккинчи вазн асосий слчовдан мисра охиридаги ҳижо жиҳатдангина фарқ қилади. Яъни асосий слчовда охирги ҳижо чсзиқ бслса, қсшимча вазнда шу хижо ста чсзиқ келиши ёки аксинча бслиши мумкин. Масалан, зикр стилган ғазалнинг учинчи мисраси охиридаги "интизор", 5-мисраси охиридаги "сҳтиёт", 7-мисраси охиридаги "девонавор" ссзлари ста чсзиқ ҳижо билан тугалланган. Шунга ксра мазкур мисраларнинг охирги рукнлари фоилотуннинг маҳзуф тармоғи — фоилунга смас, балки мақсур тармоғи — фоилонга тенг келади. Демак, вазн номи ҳам сзгаради ва рамали мусаммани мақсур деб аталади. Шундай скан, "Келмади" ғазали икки слчовда — рамали мусаммани маҳзуф ва рамали мусаммани мақсур вазнларида ёзилганини таъкидлаш мумкин.
Баъзи шеърий асарлар 3—4 вазнда, айримлари ҳатто 8 тагача слчовда ёзилиши ҳам мумкин. Шуни схши билиб олиш зарурки, шеърда қслланган хилма-хил вазнлар фақат битта баҳргагина мансуб бслади, съни асар ҳеч қачон икки баҳр асосида сратилмайди. Уларда бир баҳрга мансуб вазнларгина алмашиниб қслланиши мумкин.
Адабиётимизда қслланган баҳрларни ана шу жиҳатдан ҳам гуруҳларга ажратиш мумкин. Мутақориб, ражаз, музориъ, мунсарих, сариъ баҳрларидаги шеърлар 1—2 вазндагина, ҳазаж ва мужтасс баҳрларидаги асарлар 1—4 слчов асосида, рамал ва хафиф баҳрларидаги сса 8 тагача вазнда ёзилиши мумкинлиги аниқланган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:05:02
ШЕАªА ИЯТИМИЗДА КЕАГ ҚЎЛЛААГАА ВАЗАЛАА 

I.ҲАЗАЖ БАҲА И ВАЗАЛАА И

1. Ҳазажи мусаммани солим.
Мафоийлун    мафоийлун    мафоийлун   мафоийлун
 V — — —      V — — —      V — — —      V — — —

2. Ҳазажи мусаммани аштар.
Фоилун     мафоийлун    фоилун    мафоийлун
— V —      V — — —       — V —     V — — —

3. Ҳазажи мусаммани ахраб.
Мафъулу    мафоийлун      мафъулу    мафоийлун
— —V        V — — —         — —V        V — — —

4.Ҳазажи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф.
Мафъулу     мафоийлу     мафоийлу     фаулун
— —V         V — — V       V — —V        V — —

5. Ҳазажи мусаддаси маҳзуф
Мафоийлун      мафоийлун     фаулун
V — — —         V — — —        V — —

6. Ҳазажи мусаддаси мақсур.
Мафоийлун     мафоийлун     мафоийл
V — — —        V — — —       V — ~

7.Ҳазажи мусаддаси ахраби мақбузи маҳзуф.
Мафъулу       мафоилун       фаулун
— —V            V — V —        V — —

8.Ҳазажи мусаддаси ахрами аштари мақсур.
Мафъулун    фоилун    мафоийл
 — — —       —V—      V — ~ 
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:06:04
II. А АМАЛ БАҲА И ВАЗАЛАА И

1.  А амали мусаммани маҳзуф.
Фоилотун       фоилотун       фоилотун      фоилун
— V — —       — V — —        — V — —       — V —

2.  А амали мусаммани мақсур.
Фоилотун     фоилотун      фоилотун     фоилон
— V — —     — V — —       — V — —      — V ~

3.  А амали мусаддаси маҳзуф.
Фоилотун     фоилотун       фоилун
— V — —     — V — —         — V —

4.А амали мусаддаси мақсур.
 Фоилотун      фоилотун       фоилон
 — V — —      — V — —         — V ~

5.А амали мусаддаси махбуни маҳзуф.
Фоилотун      фаилотун    фаилун
— V — —       V V— —      V V—

6.А амали мусаддаси махбуни мақсур.
Фоилотун       фаилотун     фаилон
— V — —       V V— —        V V~

7.  А амали мусаддаси махбуни мақтуъ.
Фоилотун     фаилотун     фаълун
— V — —      V V— —     — —

8. А амали мусаддаси махбуни мақтуъи мусаббағ
Фоилотун      фаилотун      фаълон
— V — —       V V— —        — ~
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:06:34
III. А АЖАЗ БАҲА И ВАЗАЛАА И

1.  А ажази мусаммани солим.
Мустафъилун   мустафъилун   мустафъилун   мустафъилун
— — V —         — — V —         — — V —         — — V —

2.  А ажази мусаммани матвийи махбун
Муфтаилун    мафоилун    муфтаилун    мафоилун
— V V—         V — V —      — V V—        V — V —
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:07:13
IV. САА ИАª БАҲА И ВАЗАЛАА И

1. Сариъи мусаддаси матвийи макшуф
 Муфтаилун     муфтаилун      фоилун
 — V V—         — V V—           — V —

2. Сариъи мусаддаси матвийи мавқуф
Муфтаилун     муфтаилун     фоилон                  
— V V—         — V V—          — V ~
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:08:09
V. МУТАҚОА ИБ БАҲА И ВАЗАЛАА И

1.  Мутақориби мусаммани солим.
Фаулун     фаулун    фаулун     фаулун
V — —      V — —     V — —       V — —

2.  Мутақориби мусаммани маҳзуф.
Фаулун     фаулун    фаулун     фаал
V — —      V — —     V — —       V —

3.  Мутақориби мусаммани мақсур.
Фаулун    фаулун    фаулун     фаул
V — —     V — —     V — —       V ~

4. Мутақориби мусаммани аслам.
Фаълун     фаулун     фаълун     фаулун
 — —        V — —      — —         V — —

Ўқувчилар аруз бсйича тест саволларига жавоб излаш жараёнида ушбу вазнларнинг номлари, рукнлар таркиби ҳамда чизмаларини аста-секинлик билан сзлаштириб ола биладилар.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:08:52
III. МУМТОЗ ҚОФИЯ

Мумтоз шеъристимизда қофис бадиистнинг асосий қирраларидан бири саналиб келган. Ижодкорнинг салоҳисти шеърларда қслланган қофисларнинг ғослар моҳистини, тимсоллар қиёфасини очишдаги аҳамисти, қофис учун танланган сссларнинг маънавий теранлиги, оҳангдорлиги, жило ва жозибаси билан ҳам белгиланган. Қофиснинг хилма-хил турлари ва санъатларидан, вазн ва қофис муносабатларидан сринли фойдаланиш шоир маҳоратинйнг муҳим жиҳатларидан бири ҳисобланган. Шунинг учун ҳам ҳар қайси ижодкор қофис илмини диққат-сътибор билан срганган, етук маликул калом шоирларнинг бу соҳадаги санъаткорликларидан таълим олиб камол топган.
Маълумки, қофис шеърий асарларда ифодаланаётган ижтимоий-ахлоқий ғослар, теран фалсафий мушоҳадаларни бадиий ссз воситасида жозибали ва таъсирчан акс сттиришнинг муҳим воситаларидан биридир. Ҳар қайси мисра, байт, банддаги қофисларда, қофисдош ссзларда шоирнинг ғосвий-бадиий нисти сз тажассумини топади. Ижодкор қофис воситасида сз сқувчиси диққатини шеърдаги снг муҳим фикрларга жалб қилади. Қофисдош ссзлар асарда гавдалантирилаёттан лирик ёки спик тимсолнинг маънавий қиёфасини чизишга, уларнинг ахлоқий тамойиллари: тафаккур олами, туйғулари, орзу-армонларини ёрқин акс сттиришга хизмат қилади.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:09:08
Қофислар шеърий асар мусиқийлиги, жозибадорлигини таъминлашнинг асосий омилларидан саналади. Қофисдош ссзлар таркибидаги ҳар қайси товуш мисра, байт, бандга алоҳида жило, таъсирчанлик бағишлайди.
Қофиснинг шеърий асарда тутган срни ва аҳамистини тслароқ, муфассалроқ англаб етиш учун қофис илми асослари: қофиснинг тузилиши ва турлари, шеърий жанрларнинг қофис хусусистлари, қофис санъатлари ва хатолари, вазн ва қофис, радиф ва қофис муносабатлари мазмуни ва моҳистини атрофлича билиш зарур.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:10:07
ҚОФИЯАИАГ ТУЗИЛИШИ

Қофис асосини равий ҳарфи ташкил қилади. А авий ссзи арабча «риво» ссзидан олинган бслиб, юкни тусга боғлайдиган арғамчи маъносини билдиради. Ағамчи тус устига ортилган юкларни маҳкам бирлаштириб турганидек, равий ҳам шеърнинг қофисланувчи барча мисраларини бириктириб, сзаро боғлаб туради.
А авий ҳарфи қофисланувчи ссзлар таркибида айнан такрорланиб келиши шарт.
А авий туб ссзларда сзак охирида, ссама ссзларда сса негиз сснгида келувчи чсзиқ унли ёхуд ундош ҳарфдир. Атоийнинг

          Мени оғзинг учун шайдо қилибсан,
          Манга йсқ қайғуни пайдо қилибсан.
          Сенинг ёйингни ҳеч ким торта олмас,
          Мунингдекким қошингни ё қилибсан

мисраларидаги қофисдош «шайдо», «пайдо», «ё» ссзлари охиридаги чсзиқ «о» унлиси равийдир.
Шеъристимиздаги аксарист асарларда ундошлар равий бслиб келади. Масалан, Огаҳий ғазалидаги

          Келди юз файзу тароват бирла айёми баҳор,
          Айлади рсйи замин жаннат сафосин ошкор

байтидаги «баҳор», «ошкор» ссзлари охиридаги «р» ундоши равий бслиб келспти. Аваз Ўтар сғлининг

          Мани ишқ ичра шайдо айлаган ороми жонимсан
          Аигори гулжабину маҳваши ширин забонимсан

байтидаги «жонимсан», «забонимсан» ссзларидаги олдинги «н» ундоши равий ҳисобланади.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:11:04
ҚОФИЯ ТУА ЛАА И

МУЖАА А АД ҚОФИЯ

Ўзбек шеъристида кенг қслланган қофис турларидан бири мужаррад қофис ҳисобланади. Бу хил қофиснинг бир тури равий чсзиқ унлидан иборат бслган қофис бслиб, унда шу чсзиқ унлидан бошқа бирон ҳарф иштирок стмайди, А авий срнида сса чсзиқ унлидан исталгани кела олади. Масалан, Хоразмий «Муҳаббатнома»сидаги

          Чечаксиз булбулинг иши наводур,
          Ошиқлар ҳар не ким қилса раводур

байтида наво — раво қофислари мужаррад бслиб, равийси чсзиқ «о» унлисидир.
Мужаррад қофиснинг иккинчи тури ундош билан тугалланиб, шу ундош равий бслиб ҳисобланади, ундан олдин истаган қисқа унли келиши мумкин. Бу унли тавжиҳ юритилади. Демак, мужаррад қофиснинг бу тури бир қисқа унли билан бир ундошдан ташкил топади. Алишер Аавоийнинг

          Ар ҳолидин менга ваҳким хабар йсқтур букун,
          Бу жиҳатдин ақлу ҳушумдин асар йсқтур букун

байтида «хабар» ва «асар» ссзлари қофисдош бслиб, «р» ундоши равий, ундан олдинги «а» қисқа унлиси тавжиҳ бслиб ҳисобланади. Бобурнинг

          Шукрлиллоҳ, айш юзланди-ю меҳнат қолмади,
          Етти айёми висоли, шоми фурқат қолмади

байтидаги «меҳнат», «фурқат» қофисдош ссзлари таркибидаги «т» ундоши равий, улардан олдинги «а» унлиси тавжиҳ бслиб келиб, мужаррад қофисни ҳосил қилган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:12:41
МУА ДАФ (А ИДФЛИ) ҚОФИЯ

Ундош равийдан олдин чсзиқ унлилардан бири келган қофис мурдаф (ридфли) қофис деб номланади. Чсзиқ унлининг сзи сса ридф деб аталади.
Шеъристимизда равийдан олдин «о» чсзиқ унлиси келган мурдаф қофис, жуда ксп қслланган.
Мисоллар:

          Жамолинг равзаи боғи живондур,
          Лабинг сарчашмаи руҳи равондур.
                                                                      (Атойи)

          Келгин, сй дилбарки, асру ҳаддин ошти иштиёқ,
          Дарду ғам стина бағримни кабоб стти фироқ.
                                                                       (Гадоий)

Баъзан чсзиқ унли билан равий орасида сна бир ундош такрорланиб келиши мумкин. Бу хил ундош ридфи зойид деб, шу тарздаги қофис сса ридфи зойидли мурдаф қофис деб юритилади. Масалан, Алишер Аавоийнинг «Фарҳод ва Ширин» достонида қслланган шундай қофислардан баъзиларини ксздан кечирайлик:

          Чекиб бошига бу андозалиқ гурз,
          Ки гар ул текса туфроғ слғай Албурз.
          ...Чиқорғач пардаларнинг кейнидин чеҳр,
          Аечукким тсрт бурқаъ остидин меҳр.
          ...Бировким хилқатин қилди қазо рост,
          Қилур бовар неча ссз бслса норост.
          Бслуб бир бурж ичинда меҳрдек гирд,
          Ҳакими чарх анинг олинда шогирд.

Гурз-албурз қофисларидаги «у» чсзиқ унлиси ридфи аслий, «р» ундоши ридфи зойид, «з» ундоши равийдир. Чеҳр-меҳр қофисларида е (с) чсзиқ унлиси ридфи аслий, «ҳ» — ридфи зойид, «р» — равий; рост-норост қофисларида «о» чсзиқ унлиси ридфи аслий, «с»— ридфи зойид, «т» — равий; гирд-шогирд қофисларида «и» чсзиқ ундоши — ридфи аслий, «р» — ридфи зойид, «д» — равийдир.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:13:18
МУҚАЙЯД (ҚАЙДЛИ) ҚОФИЯ

Бу хил қофисларда қсш ундош қисқа унлидан сснг келади. Қисқа унли ҳазв, равийдан олдинги ундош «қайд» деб аталади. Масалан,

          Гаҳе Ҳотам уёлур базм ичинда,
          Гаҳе А устам юпонур разм ичинда.
                                                           (Хоразмий)

          Кел, сй соқий, мени мажнунни маст ст,
          Сочинг санжири бирла войбаст ст.
                                                           (Аавоий)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:14:23
МУАССАС (ТААªСИСЛИ) ҚОФИЯ

Чсзиқ «о» унлиси (фақат чсзиқ «о» унлиси) билан равий сртасида бир ундош ва ундан кейин бир унли келадиган қофис муассас (таъсисли) қофис дейилади. Чсзиқ «о» унлиси таъсис деб, ундан кейинги ундош дахил деб, равий олдидаги қисқа унли сса ишбоъ деб аталади. Масалан, Алишер Аавоий қаламига мансуб ғазалнинг

         Гар етар ағёрдин юз минг жароҳат, сй кснгул,
         Чунки бордур ёр учун бор айшу роҳат, сй кснгул

байтида жароҳат-роҳат қофислари муассас бслиб, чсзиқ «о» унлиси — таъсис, «ҳ» ундоши — дахил, «а» қисқа унлиси ишбоъ, «т» ундоши сса равийдир.
Алишер Аавоийнинг «Лайли ва Мажнун» достонидаги баъзи муассас қофисларни ксздан кечирайлик:
         
          ...Табъида қуёш каби ҳарорат,
          Айшиға солиб сди марорат.
          Ул дамки ароға кирса ҳойил,
          Бслур сди дашт сори мойил.
          ...Чун жазм қилиб бу ишни тожир,
          Суд истаю мулкидин муҳожир.
          Теграмда ҳужум қилиб халойиқ,
          Мен кимса тилаб ул ишга лойиқ.
          Шарҳ сттики фитнаи ҳаводис,
          Оқшом не иш стмиш срди ҳодис.

Таъкидланган қофисларнинг барчасида чсзиқ «о» унлиси иштирок стиб, ундан кейин дахил, ишбоъ, сснг равий келган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:14:50
МУТЛАҚ ҚОФИЯЛАА 

Қофислар равий ҳарфи билан тугалланиши ёки ундан кейин ҳам ҳарфлар келиши мумкин. А авий билан тугалланган қофисларни муқайсд деб, ундан кейин ҳарфлар келган қофисларни сса мутлақ қофис деб аташ қабул қилинган.
Мутлақ қофис таркибида равийдан кейин келувчи ҳарфлар турлича аталади. Чунончи, равийдан кейин турувчи ундош ёки чсзиқ унли васл деб, иккинчи, съни васлдан кейин турувчи ундош ёки чсзиқ унли ҳуруж деб, учинчи, съни ҳуруждан кейинги ундош ёки чсзиқ унли мазид деб, тсртинчи, съни мазиддан кейинги ундош ёки чсзиқ унли нойира деб юритилади. Ҳарфлар нойирадан кейин давом стса, ҳар қайси ундош ёки чсзиқ унли шу ном билан, съни нойира деб аталаверади. Васл, ҳуруж, мазид, нойира сски ёзув бсйича ёзиладиган ҳарфлардир. Маълумки, сски сзбек ёзувида қисқа унлилар (ҳаракатлар) ёзилмайди.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:15:34
А авийдан сснг шундай унлилар келса (улар ҳозирги ёзувимизда қисқа унли бслиб ёзилади албатта), улар ҳам турлича аталади. Жумладан, равийдан кейинги қисқа унли (равийнинг ҳаракатини ифодаловчи ҳарф) мажро деб, васл, ҳуруж, мазид, нойирадан кейин турувчи қисқа унлилар (уларнинг ҳаракатини ифодаловчи ҳарфлар) нафоз деб юритилади. Масалан, Аавоийнинг

         Аеча йилда қилмади кунглимга ишқи шиддати,
         Улча қилди хаста жонға неча кунлук фурқати

байтидаги «шиддати», «фурқати» қофислари мужаррад бслиб, «т» — равий, ундан олдинги «а» — тавжиҳ, охирги «и» чсзиқ унлиси сса (у сски ёзувимизда ҳам ёзилади) васлдир. Бу хил қофис васлли мутлақ қофис ҳисобланади. Алишер Аавоийнинг

          Ошиқ слдум неча жавр аҳли замондин тортайин,
          Улки ошуби замондур, бори ондин тортайин

байтида замондин — ондин қофисларидаги «н» ундоши — равий, ундан кейинги «д» ундоши — васл, қисқа «и» унлиси (у сски ёзувда ёзилмайди) — нафоз, охирги «н» ундоши — ҳуруж ҳисобланади. Бу хил қофис ҳуружли мутлақ қофис саналади.

          Бир паривашким кснгул девонадур савдосидин,
          Гар срур бандангки, озод слмон истиғносидин

байти қофисларида «о» унлиси — равий, «с» ундоши — васл, ундан кейинги «и» унлиси (сски ёзувда ёзилади) хуруж, «д» ундоши мазид, кейинги қисқа «и» унлиси (у сски ёзувда ёзилмайди) нафоз, охирги «н» ундоши сса нойирадир. Бу хил қофис нойирали мутлақ қофис саналади.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:15:59
ҚОФИЯ САААªАТЛАА И

Жаҳон адабиётида қофисдан фойдаланиш бадиий маҳоратнинг муҳим қирраларидан бири бслиб ҳисобланади. Шарқ шоирлари азалдан бошлаб қофис воситасида шеърий асарларнинг оҳангдорлиги, сержилолиги, таъсирчанлигини таъминлашга алоҳида сътибор бериб келганлар. Асрлар давомида хилма-хил қофис санъатлари шаклланган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:17:02
ЗУЛҚОФИЯТАЙА. Байт мисраларида икки ссзни қофисдош қилиб келтириш санъати зулқофнстайн (қсш қофис келтириш) санъати дейилади. Ҳар қайси байтдаги қофисдош икки ссз мисралар охирида кетма-кет келтирилиши ёхуд мисраларнинг турли срнида келтирилиши мумкин.
Аавоийнинг «Лайли ва Мажнун» достонидаги

          Кснглига хаёлидин тафаккур,
          Жониға висолидин таҳайюр.
          ...Дардимға хаёлини табиб ст,
          Жонимға висолини насиб ст,
          Ҳам ҳужраи хилқатим бузулди,
          Ҳам риштаи тоқатим узулди

каби ксплаб байтлардаги қсш қофислар мутакаррин қофис саналади.
Қофисдош икки ссз мисраларда ёнма-ён смас, балки икки сринда келса, улар маҳжуб қофис дейилади. Бу хил қофисларда қофисдош ссзлар мисраларнинг боши ва охирида келиши мумкин. Масалан, Алишер Аавоийнинг «Ҳайратул аброр» достонидаги

          Авж тутуб шуълаи жабборлиқ,
          Мавж уруб лужжаи қаҳҳорлиқ,

«Сабъаи сайёра» достонидаги

          Боққай деса доғи қуввати йсқ,
          Боқмай деса доғи тоқати йсқ.
          Ҳайратда вуҳуш ваҳшатимдин,
          Мехнатда туюр меҳнатимдин

байтларидаги қофислар шу хилдадир.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:18:18
ЗУЛҚАВОФИАª. Байт мисраларида уч ва ундан ортиқ ссзни қофисдош қилиш зулқавофиъ санъати саналади. Етук санъаткор шоирларгина бу санъатга мурожаат қилиб ҳайратомуз қофислар сратганлар. Чунончи,

          Йслдаса бу йслда Аизомий йслум,
          Қслдаса Хисрав била Жомий қслум.
          ...Урди нафас нафҳаи анбар насим,
          Етти варақ сафҳаи абҳар шамим
                                                    (Алишер Аавоий, «Ҳайратул аброр»)

          Ҳам онинг руди иштиёқ ангез,
          Ҳам суруди келиб фироқ омез.
          ...Зебу знннат фузун бурундин ксп
          Айшу ишрат бурунғи кундин ксп.
                                                   (Алишер Аавоий, «Сабъаи сайёр»)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:19:11
ТАА СИАª. Байт мисраларидаги барча ссзларнинг қофисдош бслишини шу истилоҳ билан атаганлар. Масалан, Аавоийнинг «Ҳайратул аброр» достонидаги

          Аома учун хома тарош айладим,
          Хома учун нома харош айладим

байтини ксздан кечирсак, улардаги барча ссзлар қофисланиб келаётганини ксрамиз. «Сабъаи сайёр» достонидаги

          Ҳам юзи они беқарор стди,
          Ҳам ссзи они ашкбор стди.
          Ҳам юзни сенинт юзунгга суртай,
          Ҳам ксзни сенинг ксзунгга суртай

байтларидаги барча ссзлар қофисдошдир.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:21:36
ТАЖАИСЛИ ҚОФИЯ. Тажнисли қофисларни шеърий асарда қсллаш ҳам қофис санъатларидан ҳисобланади. Маълумки, тажниснинг сн икки тури мавжуд бслиб, шеъристда шуларнинг аксаристидан фойдаланиб келинган.
Хсжандий «Латофатнома»сидаги

          Карашманг бирла жонга ст ёқарсен,
          Кснгулга жондин ортуқроқ ёқарсен.
          ...Қаро зулфунг ичинда чин ксрармен,
          Хато йсқдур бу ссзда, чин ксрармен.
          ...Манга сенсиз, бегим, кундуз кечадур,
          Дареғо, сенсизин умрим кечадур

каби қофисларда тслиқ (томм) тажнис қслланган бслса, Хсжандий «Латофатнома»сидаги

          Фироқ стинда бағрим бслди бирён,
          Қачон бслғай фироқнинг иши бир ён.
          ...Олур зулфунг насимидин пари зод,
          А­рам боғида йсқ сендек паризод.
          ...Жамолингни ксруб гул ғунча бслғай,
          Тор оғзинггек магар гулғунча бслғай,

Саид Аҳмаднинг «Таашшуқнома» достонидаги

          Висолинг завқин истаб, сй дилором,
          Тан ичра топмади мискин дил ором,

Аавоийнинг «Ҳайратул аброр» достонидаги

          Зулм сзунга фисқдур, сн ҳушёр,
          Гум қил ани бслса санга ҳуш ёр.
          ...Ханжарининг барқидин ст чақилиб,
          А ахшидағи тезлик стча қилиб

каби байтларда мураккаб тажнисдан моҳирона фойдаланилган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:22:10
МУСАЖЖААª «сажъли, қофисли» маъносида бслиб, байтлари ички қофисли бслган шеърий асарлар шундай аталади. Уларда матлаъдан кейинги байтлар тсрт бслакка бслиниб олдинги уч бслак мустақил ҳолда қофисланиб, туртинчи бслак сса шеърдаги асосий қофисга оҳангдош ссз билан тугалланади. Бу хил қофис усули тсртта тенг бслакка бслиниши мумкин бслган саккиз рукнли (мусамман) байтлардагина қслланиши мумкин.
Мусажжаъ усулини туркий шеъристда илк бор Алишер Аавоий қсллаганини таъкидлаш тсғрироқ бслар. Буюк мутафаккир шоир «Хазойинул маоний» асаридаги қатор ғазалларни шу усулни қсллаган ҳолда сратган сди. Чунончи, унинг «Тун оқшом бслди-ю...» деб бошланувчи ғазали ушбу усулдадир.

          Тун оқшом бслдию келмас мени шамъи шабистоним,
          Бу андуҳ стидин ҳар дам куср парвонадек жоним.
          Ғамидин дурри мажнундек сиришким оқти Жайҳундек,
          Музайсн қилди гардундек жаҳонни ашки ғалтоним.
          Фалак ҳам тслди кавкабднн, қуёш ҳам тушти ашҳабдин,
          Келиб тушмас бу маркабдин менинг хуршиди рахшоним

байтлари билан бошланувчи ушбу ғазалда қслланган мусажжаъ усули ғазал оҳангдорлигини ғостда кучайтириб, унга айрича жозиба ва латофат бағишлаган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:23:07
МУСАЛСАЛ «занжирли» маъносидаги бу ссз барча мисралари қофисланган лирик шеърни ифодалайди. Форсий ва туркий адабиётларда барча мисралари қофисланган шеърлар кам бслса-да сратилган.

          Деди бир кун менга ул маҳвашим: «А­й шсх бепарво»,
          Мен айдим сен дема, мен дей ки солдинг бошима савдо.
          Ато қилди худо менго сенингдек дилбари барно,
          Висолинг қатраидир, мавж урар ҳажринг бслиб дарё.
          Қаноатда дегил кснглим қушин то ул қуши анқо,
          Аачун ким сен срурсен баҳри дилда гавҳари скто.
          Табассум айлагил, нолам насимиға гули раъно,
          Ки гулзори фироқ ичра мен срдим булбули гсё.
          Баногоҳ етса васлинг қилмағайсен ноз истиғно,
          Дегайсен мен гадо мазмуниға, сй шоҳ, салламно.
          Замонингда агар мавжуд бслса Вомиқу Узро,
          Муҳаббатдин дам урмас срди, ишқдин айламас даъво.
          Ажаб маъшуқлик расмин билурсен, ксзлари шаҳло,
          Топилмас икки оламда сенингдек шсх базм оро.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:23:50
А АДИФ ВА ҲОЖИБ

Мумтоз шеъристимиздаги қофис анчагина ҳолатларда радиф билан биргаликда қслланиб келган. А адиф «изма-из келувчи» маъносини ифодаловчи ссз бслиб, адабиётшуносликда қофисдан сснг келиб айнан такрорланувчи ссз ёки ссзлар бирикмасини англатади. А адифлар шеърда ифодаланаётган етакчи фикрни таъкидлаш, сқувчи сътиборини асосий ғосга жалб стиб шоир ғосвий нистини сқувчи қалбига тслароқ, чуқурроқ етказиш мақсадига хизмат қилади. Жумладан, Бобурнинг

          Ким ксрубдур, сй кснгул, аҳли жаҳондин схшилиғ,
          Кимки андин схши йсқ, ксз тутма андин схшилиғ

деб бошланувчи ғазалидаги «схшилиғ» радифи матлаъ ва ҳар қайси байт охирида такрорланар скан, диққатимизни қайта-қайта асардаги схшиликни улуғлаш ғоссига жалб қилиб боради ва ушбу фикрнинг дилимиздан мустаҳкам срин олишига ёрдам беради.
Шеър байтларида бир хил такрорланувчи ссзлар қофислардан олдин ҳам келиши мумкин. Бундай ссзлар шеър илмида ҳожиб деб аталади.
Ҳожиб «пардали» маъносини ифодалаб, зулқофистайн (икки қофисли), зулқавофиъ (уч ва ундан ортиқ қофисли), шунингдек мувозана (вазндош) ссзлардан таркиб топган байтларда қофислар ёки мувозана ссзлар билан қофис орасида келади. Масалан, Алишер Аавоийнинг «Лайли ва Мажнун» достонидаги

          Кун юзини айладинг мушаккал
          Тун ксзини айладинг мукаҳҳал

байтида уч қофис: кун-тун, юзини-ксзини, мушаккал-мукаҳҳал ссзлари тарсиъ санъатини вужудга келтирган бслиб, «айладинг» ссзи ҳожиб бслиб келган.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 29 Noyabr 2010, 14:24:18
* * *

Шеърий санъатлар, аруз илми ва мумтоз қофис ҳақида юқорида келтирган назарий маълумотлар бадиистга доир тест саволлари устида ишлаш жараёнида аста-секин сзлаштириб борилади. Ўқувчи ҳар қайси савол остидаги жавоблар билан танишар скан, уларнинг снг тсғрисини танлаб олиш учун аввало бешала жавобнинг ҳар бирини назарий маълумот қисмидан срганиб чиқади. Масалан, жавобларда беш хил санъат номи ксрсатилган бслса, уларнинг барчасига хос хусусистларни ксздан кечириб, шундан кейингина тсғри жавобни белгилайди. Сснг сз фикрининг тсғрилигини изоҳли жавоблар калитидан аниқлайди. Аазарий маълумотлар сзлаштирила борган сари саволларга жавоб топиш ҳам осонлаша боради.
Аруз илми ҳақидаги маълумотларни, хусусан, ҳижолар, рукнлар, баҳрлар, адабиётимизда кенг қслланган қатор вазнларнинг номлари, рукнлар таркиби ва чизмаларини сса ёдлаб олиш талаб қилинади.
Тест саволларига жавобларни изоҳли калитдан осонгина аниқлаш йслини тутган сқувчилар катга хатога йсл қссдилар, чунки бу усул воситасида бадиист бсйича пухта билимга сга бслиш қийин. Тсғри жавобларнинг изоҳли калити сқувчилар мустақил ҳолда аниқлаган жавобларнинг тсғрилигини текширишга ёрдам беради.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:39:31
МУМТОЗ БАДИИЯТ БЎЙИЧА
ТЕСТ САВОЛЛАА И9-СИАФ

САЙФИ САА ОЙИ

1.  «Топилмас ҳусн мулкинда...» ғазалидаги

Бу ҳуснунг шавқу завқини кснгул тстилари топти,
Аа топти? Топти хуш лаззат, на лаззат? Лаззати шаккар

байтида кслланган истиора санъати қайси ифодада сз аксини топган?
А. Бу ҳуснунг.            В. Шавқу завқини.          С. Кснгул тстилари.
Д. Хуш лаззат.          Е. Лаззати шаккар.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:40:29
2.  «Ксринур» ғазалидаги

Бозор ичинда ҳуснинг ишва сотиб олур жон,
Бсстон ичинда қаддинг сарви равон ксринур

байтидаги шеърий санъатлар қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Муболаға, тажнис.                В. Ийҳом, тазод.          С. Ҳусни таълил, тарсиъ.
Д. Ирсоли масал, такрир.          Е. Ташхис, ташбиҳ.

3.  «Қамар юзунгдин...» деб бошланган ғазаддаги

Қамар юзунгдин бслур мунаввар,
Шакар ссзунгдин келур мукаррар

байтида қайси шеърий санъатдан фойдаланилган?
А. Муболаға.           В. Ташхис.           С. Ийҳом.          Д. Тазмин.          Е. Тажнис.

4. «Васфул шуаро» шеъридаги

Жаҳон шоирлари, сй гулшани боғ,
Кими булбулдурур ссзда, кими зоғ

байтида қслланган шеърий санъатни топа оласизми?
А. Тажоҳули орифона.       В. Ирсоли масал.          С. Ташбиҳ.
Д. Ийҳом.                        Е. Тазод.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:41:14
5. «Суҳайл ва Гулдурсун» достонидаги

Суҳайл ҳусни срур Юсуфдин олий,
А­тар мот олмани юзининг оли

байтида қслланган лафзий санъат номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Тажнис.          В. Талмеҳ.          С. Иштиқоқ.          Д. Тазмин.          Е. Ирсоли масал.

6. «Суҳайл ва Гулдурсун» достонидаги

Гунаш дунё юзиндин чоҳға ботти,
Узулган гул текин тупроқда ётти

байтида қслланган санъатларни аниқланг.
А. Тазмин, тазод.           В. Ҳусни таълил, ташбиҳ.          С. Ирсоли масал, истиора.
Д. Таносуб, такрир.       Е. Иштиқоқ, тарду акс.

7.Шу асардаги

Суҳайлни ксрди-ю, айланди биртек,
Гунаш гирдинда юрган мисли ертек

байтида шеърий санъатларнинг қайси биридан фойдаланилган?
А. Муболаға.                  В. Ташбиҳ.          С. Тазод.
Д. Тажоҳули орифона.     Е. Тажнис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:42:45
8. «Суҳайл ва Гулдурсун» достонидаги

Суҳайл оҳидин шу дам қспти бсрон,
Анингтекким, бузулди чархи даврон

байтида шоир қандай шеърий санъатларга мурожаат қилган?
А. Ташбиҳ, тазмин.                В. Муболаға, ташбиҳ.          С. Тажнис, тазод.
Д. Таносуб, ҳусни таълил.      Е. Ирсоли масал, талмиҳ.

9. Достоннинг,

Ксруб Гулдуреун оғлаб ҳолиға юз,
Чоҳ ичра кирди, қсйди юзина юз

байтидаги шеърий санъатни аниқлай оласизми?
А. Ташбиҳ.          В. Ташхис.          С. Тажнис.          Д. Ийҳом.          Е. Тазод.

10. Достондаги

У саҳро ичра чорасиз қолди ёлғиз,
Бслуб ташна қуруб қолғонтек илдиз

байтида қслланган санъат номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Талмеҳ.          В.Тазод.          С. Муболаға.         Д. Ташбиҳ.          Е. Иштиқоқ.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:43:57
ХОА АЗМИЙ «МУҲАББАТАОМА»

1. «Аввалги нома»даги

Кснгул ширин ссзунгға бслди Фарҳод,
Ксзунг Кашмир жодусиға устод

байтида шоир қайси шеърий санъатга мурожаат қилган?
А.Тажнис.          В. Тазод.          С. Талмеҳ.          Д. Ийҳом.          Е. Тажоҳули орифона.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:45:17
2. Шу номадаги

Табассум қилсангиз, шаккар уёлур,
Тишинг инжусидин гавҳар уёлур

байтида қслланган шеърий санъат номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Ташхис.          В. Ташбиҳ.          С. Тазод.         Д. Ирсоли масал.        Е.Таносуб.                                                                                               

3.  Иккинчи номадаги

Айитқил, сй висолинг умр боғи,
А­шигинг тупроғи кавсар булоғи

байтида қслланган шеърий санъатлар қайси жавобда тсғри белгиланган?
А. Тажнис, тазод.         В. Истиора, ташбиҳ.          С. Тазмин, муболаға.
Д. Ийҳом, такрир.          Е. Таносуб,тажоҳулиорифона.

4. Учинчи номадан срин олган

А ақибингдир тикан, сиз тоза гулсиз,
Чечак чимган аро бслмас тикансиз.

байтида қслланган шеърий санъатлар қаиси жавобда тсғрй белгиланган?
А. Тазод, таносуб, ташбиҳ, тамсил.
В. Муболаға; тазмин, тажнис, тазод.
С. Тажоҳули орифона, ҳусни-таълил, ийҳом, ирсоли масал.
Д. Тарсиъ, такрир, тарду акс, истиора.
Е. Зулқофистайн, ташхис, тажнис, ташбиҳ.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:46:09
5. Бешинчи номадаги

Хираддан оздурур ғамзанг хумори,
Янғоқларинг Халилуллоҳ нори

байтида шоир қсллаган санъатларни аниқлай оласизми?
А. Ташбиҳ, муболаға, талмеҳ.
В. Тарду акс, тазмин, тажнис.
С. Ийҳом, ирсоли масал, таносуб.
Д. Такрир, интоқ, иштиқоқ.
Е. Тажоҳули орифона, ҳусни таълид, муболаға.

6.  Олтинчи номадаги

Тишинг, лаълинг гуҳар жон дуржи ичра,
Юзунг, қошинг қуёш ой буржи ичра

байтидаги санъатлар номи қайси жавобда тсғри ифодаланган?
А. Истиора, ташбиҳ.          В. Тажоҳули орифона, ирсоли масал.      С. Тазод, тажнис.
Д. Ийҳом, ирсоли масал.    Е. Ҳусни таълил, ташхис.

7. Еттинчи номадаги

Шакарму срнингиз, ё қанд, ё жон,
Уёлур лаълингиздин оби ҳайвон

байтида қслланган шеърий санъатларни аниқлай оласизми?
А. Тазод, ирсоли масал.     В. Ийҳом, тазмин.          С. Тажоҳули орифона, ташхис.
Д. Таносуб, тажнис.          Е. Муболаға, такрир.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:47:06
8. Тсққизинчи номадаги

Мени қилди фалактек бесару пой,
Тағи минг йилда сентек туғмағай ой

байтидаги санъатлар қайси жавобда тсғри белгиланган?
А. Ташбиҳ, истиора.       В. Ирсоли масал, тазмин.          С. Тажнис, такрир.
Д. Ийҳом, таносуб.         Е. Тарду акс, тажнис.

9.  Ўнинчи номадаги

Аё номеҳрибон, аҳди, вафосиз,
Жаҳон елтек, умр гултек бақосиз

байтида қофиснинг қайси туридан фойдаланилган?
А. Мужаррад қофис.       В. Мурдаф қофис.          С. А идфи зойидли мурдаф қофис.
Д. Муқайсд қофис.          Е. Муассас қофис.10.  Ўнинчи номадаги

Талим гулчеҳра наргис ксзлилар бор,
Шакар дудоғли, ширин ссзлилар бор.

байти қайси вазнда ёзилган?
А. А амали мусаммани маҳзуф.
В. Мутақориби мусаммани мақсур.
С. Ҳазажи мусаддаси мақсур.
Д. Ҳазажи мусаммани солим.
Е. Ҳазажи мусаммани ахраб.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:47:39
АТОЙИ

1.«Жамолинг васфин»... деб бошланувчи ғазалдаги

Жамолинг васфини қилдим чаманда,
Қизорди гул уёттин анжуманда

байтида қайси шеърий санъатдан фойдаланилган?
А. Ташбиҳ.          В. Ҳусни таълил.          С. Тажнис.         Д. Ийҳом.        Е. Тазмин.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:48:26
2. Шу ғазалнинг

Солиб борма мени, сй Юсуфи ҳусн,
Букун Яъқубтек байтул ҳазанда

байтида шоир қандай шеърий санъатдан фойдаланган?
А. Муболаға.          В. Ташхис.          С. Талмеҳ.         Д. Ирсоли масал.          Е. Иштиқоқ.

3.  «Манго» ғазалидаги

Жаврунгиз меҳру вафодур, дардингиз айни даво,
Филмасал, гар слтурурсиз, меҳрибон сизсиз манго

байтида қслланган шеърий санъатни белгиланг.
А. Тажнис.          В. Ирсоли масал.          С. Ийҳом.          Д. Тазод.         Е. Таносуб.

4.  «А­й дсст» ғазалидаги

Одамға сени схшата билмонки, парисен,
Аортек снгоқинг боғи А­рамдур манга, сй дсст

байтидаги шеърий санъат номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Ташбиҳ.              В. Тазод.          С. Тажоҳули орифона.
Д. Ирсоли масал.     Е. Ташхис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:48:53
5.  «Бслубтср» ғазалидаги

Хино рангимудур бармоқларингда,
А ошиқ слтурурда қон бслубтур

байтида қслланган шеърий санъат номини аниқланг.
А. Ташбиҳ.         В. Тажоҳули орифона.         С. Тажнис.         Д. Ташхис.         Е. Тазмин.

6.  «Ул санамким» ғазалидан срин олган

То магарким салсабил обина жавлоне қила,
Келди жаннат равзасиндин оби кавсар сори ҳур

мисраларида шоир қайси шеърий санъатга мурожаат қилган?
А. Таносуб.          В. Муболаға.          С. Тарсиъ.          Д. Тазод.          Е. Такрир.

7.  «Ул санамким» ғазалидаги

Қошларинг ёсин Атойи ксргали ҳусн ичра тоқ,
Субҳидам меҳробларда сураи ёсин сқур

байтида қайси шеърий санъатга асосланилган?
А. Ташхис.          В. Ирсоли масал.          С. Тажнис.          Д. Талмеҳ.          Е. Ийҳом.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:49:29
8.  «Ул санамким» ғазалидаги

Ул иликким сувдин ориқтур, юмас они суда,
Балки сувни пок бслсун деб илиги бирла юр

байтида қслланган шеърий санъатни белгилай оласизми?
А. Ташбиҳ.               В. Муболаға.          С. Ҳусни таълил.
Д. Ирсоли масал.      Е. Истиора.

9.  «Сочинг чун лайлатул қадру...» ғазалидаги

Сочинг чун лайлатул қадру юзунг чун субҳи содиқтур,
Бу шому ҳуснунга тун-кун кснгул жон бирла ошиқтур

байтида қофиснинг қайси туридан фойдаланилган?
А. Мужаррад қофис.                        В. Муассас қофис.          С. Мурдаф қофис.
Д. А идфи зойидли мурдаф қофис.      Е. Муқайсд қофис.

10. «Ул санамким» ғазали арузнинг қайси вазнида ёзилган?
А. Ҳазажи мусаммани солим.
В. Мутақориби мусаммани маҳзуф.
С. Ҳазажи мусаддаси маҳзуф.
Д. А амали мусаммани маҳзуф.
Е. Ҳазажи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:50:12
ЛУТФИЙ

1. «Суратингни кимки ксрди....» деб бошланган ғазалдаги

Сенсизин қилмай таҳаммул нола килсам қилма айб,
Гар бу юк юкланса тоққа, келгай ондин юз садо

байтида қайси шеърий санъатдан фойдаланилган?
А. Ташбиҳ.         В. Муболаға.         С. Талмеҳ.         Д. Ийҳом.         Е. Тазмин.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:50:49
2.  «Сенсан севарим...» ғазалидаги
   
Яъқуб бикин ксп йиғидин қолмади сенсиз
Аури басарим, хоҳ инон, хоҳ инонма

байтида қайси шеърий санъат қслланган?
А. Тазод.          В. Ирсоли масал.          С. Таносуб.          Д. Талмеҳ.          Е. Тажнис

3.  «Ҳақ ул кунким...» ғазалидаги

Қилур даъвийи нур ул шамъи мажлис,
Магар парвона шомимдин олубдур

байтида шоир асосланган шеърий санъат номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Талмех.          В. Таносуб.          С. Тажнис.          Д. Тазмин.          Е. Муболаға.

4.  «Ҳақ ул кунким...» ғазалидаги

Хирад нетмай кетар мендек гадодин,
Қошимға ул Шаҳи хсбон келибдур

байтида қайси шеърий санъатга асосланилган?
А. Ирсоли масал.             В. Тарсиъ.          С. Тазод.         
Д. Тажоҳули орифона.       Е. Ташхис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:51:39
5. «Гул қошингда хсб смас...» ғазалидаги

Ой юзунгнинг хижлатиндин гул қизорди, холиё,
Ханда бирла сткарур, чун инфиоли бор дурур.

байтида қслланган шеърий санъатни аниқланг.
А. Талмеҳ.              В. Тажнис.          С. Тазмин.         
Д. Ҳусни таълил.      Е. Зулқофистайн.

6.  «А­й кснгул...» ғазалидаги

А­й қуёш, юзунгдин айру снги ойдек бслмишам,
Ким қолурға сзга йсқтур бир замон тобим менинг

байтида фойдаланилган шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Истиора, ташбиҳ.        В. Ийҳом, тажнис.          С. Талмеҳ, ирсоли масал.
Д. Иштиқоқ, ийҳом.          Е. Тарду акс, тарсиъ.

7.  «То жамолингдин...» ғазалидаги

Ерга кирсам кошки, чун етмас ул ойға илик,
Мушкил аҳволе тушубдур: ер қатиқу кск йироқ

байтида қслланган шеърий санъатларни аниқланг.
А. Тазмин, муболаға, ташхис.
В. Истиора, ийҳом, ирсоли масал.
С. Тажнис, тазод, тарсиъ.
Д. Ташбиҳ, такрир, зулқофистайн.
Е. Ташхис, талмеҳ, тамсил.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:52:37
8. «То жамолингдин...» ғазалидаги

Фурқатингда тскти, шоҳим, кузларим дурри стим,
Ул адоқингға тушуб ҳолини стса, тут қулоқ

байтида шоир фойдаланган шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Ташбиҳ, тазмин, ирсоли масал.
В. Тазод, таносуб, тазмин.
С. Ийҳом, истиора, ташхис.
Д. Тажоҳули орифона, тажнис, тарсиъ.
Е. Ташхис, талмеҳ, тамсил.

9.  «Сенсан севарим...» ғазалининг вазнини аниқлай оласизми?
А. А амали мусаммани маҳзуф.
В. Мутақориби мусаммани мақсур.
С. Ҳазажи мусаммани солим.
Д. А амали мусаддаси маҳзуф.
Е. Ҳазажи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф.

10.  «Оҳким...» ғазалида қофиснинг қайси туридан фойдаланилган?
А. Мурдаф (ридфли) қофис.               В. Мужаррад қофис.          С. Муассас қофис.
Д. А идфи зойидли мурдаф қофис.       Е. Муқайсд қофис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:53:30
10-СИАФ

АЛИШЕА  ААВОИЙ

1.  «Ўн сакиз минг олам ошуби...» ғазалидаги

То Аавоий тукти ул ой фурқатидин баҳри ашк,
Ҳар қачон боқсанг, қуёш акси анинг ёшиндадур

байтида қайси шеърий санъат қслланган?
А. Ташбих.          В. Истиора.          С. Ташхис.          Д. Тажнис.          Е. Ирсоли масал.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:55:20
2.  Шсх икки ғизолингни...» ғазалидаги

Бир оҳ ила кул бслдум, сй чарх, тилаб топиб,
Фарҳод ила Мажнунға ошиқлиқ ишин сргат

байтида шоир қайси шеърий санъатта асосланган?
А. Ийҳом.          В. Иштиқоқ.          С. Талмеҳ.          Д. Таносуб.          Е. Тажоҳули орифона.

3. «Кеча келгумдур, дебон...» ғазалидаги

Ул париваш ҳажридинким йиғладим девонавор,
Кимса бормуким, анга ксрганда кулгу келмади

байтида фойдаланилган шеърий санъат номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Муболаға.          В. Тарду акс.          С. Тарсиъ.          Д. Иштиқоқ.          Е. Ийҳом.

4.  «Жонға чун дермен...» ғазалидаги

Жонға чун дермен: «Ае срди слмаким кайфисти?»
Дерки: «Боис бслди жисм ичра маразнинг шиддати».

байтида шойр қайси шеърий санъатга мурожаат стган?
А. Ташбиҳ.          В. Тажнис.          С. Интоқ.          Д. Тазмин.          Е. Истиора.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:55:46
5.  «Хилъатин то айламйш...» ғазалидаги

Гулшан сттим ишқ саҳросин самуми оҳдин,
Ким, ссар ул дашт аро ҳар ён қизил, сориғ, сшил

байтида қслланган шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри белгиланган?
А. Талмеҳ, тажнис.          В. Истиора, муболаға.          С. Тазмин, ирсоли масал.
Д. Иштиқоқ, тазод.          Е. Ташхис, таносуб.
 
6.  «Ўн сакиз минг олам ошуби...» ғазали арузнинг қайси вазни асосида сратилган?
А. Мутақориби мусаммани маҳзуф.
В. Ҳазажи мусаммани солим.
С. Ҳазажи мусаддаси маҳзуф.
Д. А амали мусаммани маҳзуф.
Е. А амали мусаддаси мақсур.

7.  «Ўн сакиз минг олам ошуби...» ғазали қофисларидаги равий ҳарфини аниқлай оласизми?
А. «О» ҳарфи.          В. «Ш» ҳарфи.          С. «А» ҳарфи.
Д. «Д» ҳарфи.          Е. «А » ҳарфи.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:56:30
8.  «Кеча келгумдур дебон...» ғазалида қофиснинг қайси туридан фойдаланилган?
А. Мужаррад қофис.       В. Муассас қофис.          С Мурдаф қофис.
Д. Муқайсд қофис.          Е. А идфи зойидли мурдаф қофис.

9.  «А раб, ул шаҳду шакар ё лабдурур» туюғининг рукнлар таркиби қайси жавобда тсғри белгиланган?
А. Мафоийлун мафоийлун фаулун.
В. Фоилотун фоилотун фоилун.
С. Фаулун фаулун фаулун фаал.
Д. Мафоийлун мафоийлун мафоийлун мафоийлун.
Е. Фоилотун фоилотун фоилотун фоилун.

10.  «Аеча дедим ул санамға: бормоғин» мисраси билан бошланувчи туюқ рукнлари чизмаси қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. V — — —      V — — —       V — —
В. V — —           V — —            V — —          V —
С. —V  — —      —V  — —       —V  —
Д. —V  — —      V V  — —        V V  —
Е. V — — —      V — — —        V — — —      V — — —
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:57:04
11.  «Фарҳод ва Ширин» достонидаги

Ўзи нақшу, сзи манқушу, наққош,
Киши бу сирни мендек қилмади фош

байтида қандай шеърий санъатдан фойдаланилган?
А. Муболаға.          В. Тазод.          С. Иштиқоқ.          Д. Тажоҳули орифона.         Е. Истиора.

12.  «Фарҳод ва Ширин» достонидаги

Шабистонида туғди снги бир ой,
Янги ой йсқки, меҳри оламорой

байтида қслланган шеърий санъатлар тсғри таъкидланган жавобни топинг.
А. Истиора, ружуъ.        В. Тарду акс, тарсиъ.          С. Ташхис, ирсоли масал.
Д. Тазмин, тазод.          Е. Ийҳом, талмеҳ.

13.  «Фарҳод ва Ширин» достонидаги

Анга тенг подшолиғ ё гадолиғ,
Гадолиққа тенг стмай подшолиғ,

байтида шоир мурожаат стган шеърий санъатни аниқланг.
А. Муболаға.          В. Ташхис.          С. Талмеҳ.          Д. Тазод.          Е. Тарсиъ.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:57:35
14.  «Фарҳод ва Ширин» достонидаги Ширин тасвирига бағишланган

Юзи гул, киприги дерлар тикандур,
Ае бор андоқки ҳаргиз бор скандур

байтида қслланган санъат номини айтинг.
А Талмеҳ.          В. Ташбиҳ.          С. Тазмин.          Д. А ужуъ.          Е. Тазод.

15. Достондаги

Машаққатдин йигитни сл қари дер,
Ки, қозилмиш ики-уч юз қари ер

байтидаги шеърий санъат қандай аталади?
А. Тажнис.          В. Тажоҳули орифона.          С. Ирсоли масал.
Д. Талмеҳ.          Е. Истиора.

16. «Лайли ва Мажнун» достонидаги

Илгин ксрубон чинор холи,
Куйдурур ичин дирам хаёли

байтида қайси санъатдан фойдаланилган?
А. Ташбиҳ.          В. Тажнис.          С. Ташхис.          Д. Тазод.          Е. Ирсоли масал.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:58:12
17. «Сабъаи сайёра» достонидан олинган

Қуртдек бсри бирла тслди ёбон,
Дема қсй, балки тсъма бслди шсбон

байтида қандай шеърий санъатлар қслланган?
А. Тазод, талмеҳ.                         В. Ташбиҳ, зулқофистайн.          С. Тажнис, ташхис.
Д. Ҳусни таълил, ирсоли масал.      Е. Истиора, тарсиъ.

18.  «Садди Искандарий» достони вазни қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А Ҳазажи мусаддаси маҳзуф.
В. А амали мусаммани мақсур.
С. Ҳазажи мусаммани солим.
Д. Мутақориби мусаммани маҳзуф.
Е. А амали мусаддаси маҳзуф.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:58:39
19. «Садди Искандарий» достонидаги

А­шитгимки Искандари номдор,
Чу бслди жаҳон аҳлига комгор

байтида мумтоз қофиснинг қайси туридан фойдаланилган?
А. Мужаррад қофис.      В. Мурдаф қофис.          С. Муассас қофис.
Д. Муқайсд қофис.          Е. А идфи зойидли, мурдаф қофис.

20. «Лисонут тайр» достони мисраларининг рукн таркиби қайси жавобда тсғри белгиланган?
А. Мафоийлун мафоийлун фаулун.
В. Фоилотун фоилотун фоилун.
С. Фаулун фаулун фаулун фаал.
Д. Фоилотун фаилотун фаилун.
Е. Мафъулу мафоилун фаулун.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 16:59:44
МУҲАММАД СОЛИҲ

«ШАЙБОАИЙАОМА»

1.  «Шайбонийнома» достонидаги

Ўт смас, оби равондур қиличи,
Тиғ смас, марҳами жондур қиличи

байтида қслланган шеърий санъатни аниқланг.
А Тазод.          В. Талмеҳ.          С. Муболаға.          Д. Тажнис.          Е. Ирсоли масал.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:00:13
2. Достондаги

Қайдаким чодирини тикди нифоқ,
Қолмас ул теграда осори вифоқ

байтида шоир қайси шеърий санъатга мурожаат қилган?
А. Ташбиҳ.          В. Ҳусни таълил.          С. Тазмин.          Д. Тажнис.          Е. Ташхис.

3. Достоннинг LХХ бобидаги

Ҳар неким ул деса, андоқ қилсақ,
Гул каби суҳбатидин очилсақ

байтида фойдаланилган шеърий санъат номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Ҳусни таълил.     В. Тажоҳули орифона.          С. Ташбиҳ.
Д. Талмеҳ.             Е. Ийҳом.

4. Шу бобдаги

Ҳам Абулмуҳсини Марвий борди,
Марвнинг ар-ару сарви борди

байтида шоир қайси шеърий санъатни қсллаган?
А. Тажнис.           В. Тазмин.          С. Истиора.          Д. Иштиқоқ.          Е. Таносуб.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:01:22
5. Достондаги

Борча сғлонлари ёғий сдилар,
Борча султонлари боғий сдилар

байтида қслланган қофис санъатини аниқлай оласизми?
А Тарсиъ.           В. Зулқофистайн.           С. Мусажжаъ.
Д. Зулқавофиъ.     Е. Тажнисли қофис.

6. Достондаги

Хорлиқлар била сстум бисёр,
Зорлиғлар била ксрдум озор

байти вазни чизмаси қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. — V — —        — V — —        — V —
В. V — — —       V — — —         V — —
С. — V — —       V V — —          — ~
Д. V — —          V — —             V — —           V —
Е. V — — —       V — — —         V — — —      V — — —

7. Достондаги

Ки, бу қсрғон сори мойил бслғай,
Майидин анга не ҳосил бслғай

байтида қслланган қофис турини белгиланг.
А. Мурдаф қофис.          В. Мужаррад қофис.          С. Муассас қофис.
Д. Муқайсд қофис.          Е. А идфи зойидли мурдаф қофис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:01:57
8. Достондаги

Ул Самарқанд сори айлади азм,
Хон азимат сснгича айлади жазм

байти рукнларини аниқланг.
А. Фоилотун фоилотун фоилун.
В. Фоилотун фаилотун фаилон.
С. Фоилотун фаилотун фаълун.
Д. Фоилотун фаилотун фаилун.
Е. Фоилотун фаилотун фаълон.

9. Достондаги

Сарв онинг қомахидин шарманда,
Зулфига анбари соро банда

байтида қслланган шеърий санъатни аниқлай оласизми?
А. Ташбиҳ.          В. Тажнис.          С. Истиора.          Д. Ташхис.          Е. Талмеҳ.

10. Достоннинг

Чун кетурдилар они хон қотида,
Келди Билқиси Сулаймон қотида

байтида қайси шеърий санъат қслланган?
А. Тазмин.           В. Истиора.          С. Талмеҳ.          Д. Ийҳом.          Е. Тажнис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:03:36
ЗАҲИА ИДДИА МУҲАММАД БОБУА 

1. «Топмадим» ғазалидаги

Усрук ксзига токи кснгул бслди мубтало,
Ҳаргиз бу телбани сна ҳушёр топмадим

байтида қслланган шеърий санъатларни белгиланг.
А Тазод, ташхис.          В. Ийҳом, ҳусни таълил          С. Талмеҳ, тажнис.
Д. Таносуб, иштиқоқ.     Е. Ирсоли масал, тажоҳули орифона.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:03:52
2.  «Қолдиму?» ғазалидаги

Мени слтурди жафоу жавр бирла ул қуёш,
А­мди тиргузмак учун меҳру вафоси қолдиму?

байтида қслланган шеърий санъатлар қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Ташбиҳ, тажнис.          В. Истиора, тазод.          С. Талмеҳ, ийҳом.
Д. Тазмин, ташхис.          Е. Ҳусни таълил, ирсоли масал.

3. «Хазон спроғи снглиғ..» деб бошланувчи ғазалдаги

Латофат гулшанида гул каби сен сабзи хуррам қол,
Мен арчи даҳр боғидин хазон спроғидек бордим.

байтида қслланган санъатларнинг номлари қайси қаторда тсғри ксрсатилган?
А. Истиора, ташбиҳ, таносуб.         
В. Тажнис, тазод, ийҳом.     
С. Муболаға, ташхис, талмеҳ.
Д. Тазмин, ҳусни таълил, иштиқоқ.
Е. Тажоҳули орифона, ирсоли масал, зулқофистайн.

4. «Ғурбатта ул ой...» деб бошланувчи ғазалдаги

Ғурбатта ул ой ҳажри мени пир қилибтур,
Ҳижрон била ғурбат манга таъсир қилибтур.

байтида шоир қайси шеърий санъатга мурожаат қилган?
А. Тазмин.          В. Муболаға.          С. Истиора.          Д. Ҳусни таълил.          Е. Талмеҳ.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:04:20
5.  «Менинг кснглумки...» ғазалидаги.

Баҳору боғ сайрин не қилайким, дилситонимнинг
Юзи гул, зулфи сунбул, қомати сарви хиромондур

байтида қслланган шеърий санъатларни аниқланг.
А. Ташбиҳ, таносуб.          В. Ҳусни таълил, истиора.          С. Тазод, тазмин.
Д. Тажнис, ташхис.          Е. Муболаға, иштиқоқ.

6.  «Сен гулсену мен ҳақир булбулдурмен» деб бошланувчи рубоийда қслланган санъатларнинг номлари қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Ташхис, талмеҳ, тажнис.
В. Ташбиҳ, тазод, таносуб.
С. Тазмин, истиора, ҳусни таълил.
Д. Зулқофистайн, ирсоли масал, ийҳом.
Е. Тарсиъ, иштиқоқ, тажоҳули орифона.

7. «Қаддимни фироқ меҳнати ё қилди» деб бошланувчи туюқда фойдаланилган саньатлар номи тсғри қсрсатилган қаторни белгиланг.
А.  Талмеҳ,  тазод, тажнис.   
В. Тазмин, ташхис, ийҳом.
С. Истиора, тажнис, ташхис.
Д. Ҳусни таълил, таносуб, талмеҳ.
Е. Тарсиъ, иштиқоқ, ирсоли масал.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:04:51
8.  «Топилмас» ғазалидаги

Сендек манга бир ёри жафокор топилмас,
Мендек сенга бир зори вафодор топилмас

байтида фойдаланилган шеърий санъатларни аниқланг.
А. Тазмин, таносуб, ийҳом.
В. Тазод, тарду акс, тарсиъ.
С. Тазод, ҳусни таълил, талмеҳ.
Д. Ташхис, муболаға, ҳусни таълил.
Е. Иштиқоқ, ирсоли масал, тажнис.

9.  Қуйидаги ғазаллардан қайси бири ҳазажи мусаммани солим вазнида ёзилган?
А. «Топмадим»               В. «Қолдиму?»          С. «Хазон спроғи снглиғ...».
Д. «Ғурбатта ул ой...».      Е. «Топилмас».

10.  «Қолдиму» радифли ғазалда қофиснида қайси туридан фойдаланилган?
А. Мужаррад қофис.        В. Мурдаф қофис.          С. Муқайсд қофис.
Д. Муассас қофис.          Е. А идфи зойидли мурдаф қофис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:05:16
ТУА ДИ ФАА ОҒИЙ

1.  «Гуҳарни билма холи қатрадин...» ғазалидаги

Ҳақиқатбинғадур ҳар жузв-кулл, ҳар зарра бир хуршед,
Гуҳарни билма холи қатрадин, ҳар чаҳни Юсуфсиз

байтида қслланган санъатни аниқланг.
А. Тажнис.          В. Талмеҳ.          С. Истиора.          Д. Тазмин.          Е. Ҳусни таълил.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:05:59
2.  «Туркона хиром айлади...» ғазалидаги

Туркона хиром айлади ул шсхи дилоро,
Дил мулкини бир гсшаи чашм айлади сғмо

байтида қайси санъатдан фойдаланилган?
А. Ташбиҳ.          В. Истиора.          С. Тазмин.          Д. Таносуб.          Е. Ийҳом.

3. Субҳонқулихон ҳажвидаги

Едингиз барчангиз итдек фуқаронинг стини,
Ғасб ила молин олиб қсймадингизлар битини

мисраларида қандай шеърий санъатларга мурожаат қилинган?
А. Ташбиҳ, муболаға.          В. Ташхис, тажнис.          С. Тазод, таносуб.
Д. Ҳусни таълил, талмеҳ.     Е. Ирсоли масал, иштиқоқ.

4.  Субҳонқулихон ҳажвидаги

Сизга даркор бу юрт, сй гала занғар беклар,
Бу қадим нақл срур: «А­л работу тсра — қсноқ»

байтида қайси шеърий санъат қслланган?
А. Тазмин.          В. Тажнис.          С. Ирсоли масал.          Д. Ташбиҳ.          Е. Ийҳом.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:06:18
5.  «Мухаммаси туркийи Турди» асаридаги

Жисми қонундин нафас тори узулмасдин бурун,
Бошинга даври қазо базми қурулмасдин бурун,
Жайбайи жон тири рихлатдин сскулмасдин бурун,
А­й кснгул, қасри асоси тан бузулмасдин бурун,
Тоқи абрс, курсийи данДон тскулмасдин бурун

бандида шоир қайси шеърий санъатдан кенг фойдаланган?
А. Ташбиҳ.          В. Тажнис.          С. Истиора.          Д. Тазод.          Е. Талмеҳ.

6.  «Дар асри Субҳонқулихон...» мухаммасидаги

Осиё новасидек рост сдиб бсғзининг,
...Аждаҳодек пораға турмиш очиб оғзининг,
Юртдин йсқ хабари, барчасининг фикри тамоқ

мисраларида қайси санъат қслланган?
А. Талмеҳ.          В. Ташбиҳ.          С. Истиора.          Д. Тазод.          Е. Тажнис.

7.  «Кенглик қилинг» ғазали қайси вазн асосида сратилганини аниқлай оласизми?
А. Ҳазажи мусаммани солим.
В. А амали мусаммани маҳзуф.
С. А амали мусаддаси мақсур.
Д. А ажази мусаммани солим.
Е. Мутақориби мусаммани маҳзуф.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:06:50
8.  «Мусулмон билма асло...» ғазалида қофиснинг қайси туридан фойдаланилган?
А. Мурдаф қофис.          В. Мужаррад қофис.          С. Муассас қофис.
Д. Муқайсд қофис.          Е. А идфи зойидли мурдаф қофис.

9.  «Бу мулк» ғазали мисраларининг вазн чизмасини белгиланг.
А. V — — —     V — — —     V — — —     V — — —
В. — V — —     — V  — —     — V  — —     — V  —
С. — V — —     — V  — —     — V  — —     — V  ~
Д. — — V —     — — V —      — — V —      — — V —
Е. V — —          V — —           V — —           V —

10.  «Туркона хиром айлади» ғазалининг рукнлар таркиби қайси жавобда тсғри белгиланган?
А. Фоилотун фоилотун фоилун.
В. Мафоийлун мафоийлун мафоийл.
С. Мафъулу мафоийлу мафоийлу фаулун.
Д. Фаулун фаулун фаулун фаал.
Е. Мустафъилун мустафъилун мустафъилун мустафъилун.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:07:20
МАША АБ

1. «Келди» радифли ғазалдаги

Шижоат бобида ҳар қайсиси бир А устаму Суҳроб,
Адолат тахтиға минган бу қун султонларим келди

байтида қслланган икки шеърий санъат номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Талмеҳ, истиора.             В. Ҳусни таълил, ийҳом.          С. Тазод, тажнис.
Д. Талмеҳ, ирсоли масал.     Е. Иштиқоқ, ташхис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:07:54
2.  «Сиғмамдур» ғазалидаги

Гаҳи бслдум фақиру, гаҳи шоҳу гаҳ гадодурман,
Ажаб девонаман, фардоки маҳшаргоҳга сиғмамдур

байтида шоир қайси шеърий санъатдан фойдаланган?
А. Ташбиҳ.         В. Истиора.          С. Тазод.          Д. Ийҳом.          Е. Талмеҳ.

3. «Ўртар» ғазалидаги

Ае қаттиғ кун скан, дилбар, висолингдин жудо бслмоқ,
Менинг оҳим стиға бул замину осмон сртар

байтида қслланган шеърий санъат номини аниқланг.
А. Тажнис.          В. Ийҳом.          С. Ташхис.          Д. Муболаға.          Е. Тазмин.

4. «Мен нола қилай шому саҳар...» ғазалидаги

Ул лолаву райҳону суман, тоза қизил гул,
Ҳам сарв букулди қади шамшод сшикингда

байтида шоир қайси шеърий санъатга мурожаат қилган?
А. Ҳусни таьлил.          В. Тажнис.          С. Таносуб.           Д.Ташхис.          Е. Муболаға.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:08:51
5. «Ае сабабдин келмадинг бир қошима» ғазалидаги

Ваҳ, муҳаббат ксйида қон йиғладим,
Етти иқлим ғарқ бслди ёшима.

байтида қсллаган шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри курсатилган?
А. Ирсоли масал, зулқофистайн.       В. Истиора, муболаға.          С. Талмеҳ, ташхис.
Д. Иштиқоқ, тазод.                        Е. Ҳусни таълил, ташбиҳ.
 
6.  «Дарди саримни кавлама» ғазалидаги

Ҳар замоне Лайлидин манга китобатлар келур,
Сенки Мажнун бслмасанг, сардафтаримни кавлама.

байтида қслланган санъат номини биласизми?
А. Тазмин.          В. Талмеҳ.          С. Ташбиҳ.          Д. Тазод.          Е. Муболаға.

7.  «Хоҳи инон, хоҳи инонма» ғазалидаги

Лаълинг ғамидин кснглум срур ғунча киби қон,
Гулбарги тарим, хоҳи инон, хоҳи инонма.

байтида фойдаланилган санъатлар қайси жаврбда тсғри белгиланган?
А. Истиора, ташбиҳ.          В. Тазод, тажнис.          С. Ҳусни таълил, ийҳом.
Д. Муболаға, ташхис.        Е. Ирсоли масал, тазмин.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:09:19
8.  «Танбур» ғазалидаги

Сетор деманг, ҳоли дилим ссрғучи танбур,
Кснглум гиреҳин ғамларини сурғучи танбур

байтида қслланган шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Муболаға, тажнис.               В. Ҳусни таълил, тазод.          С. Ташхис, истиора.
Д. Муболаға, ирсоли масал.      Е. Таносуб, ийҳом.

9.  «Қаландар бсл, қаландар бсд» ғазали вазнини аниқлай оласизми?
А. Ҳазажи мусаммани солим.
В. Ҳазажи мусаддаси маҳзуф.
С. А амали мусаммани маҳзуф.
Д. Мутақориби мусаммани маҳзуф.
Е. А амали мусаддаси маҳзуф.

10.  «Хоҳи инон, хоҳи инонма» ғазалида қслланган қофис турини белгиланг.
А. Мурдаф қофис.          В. Муассас қофис.          С. Мужаррад қофис.
Д. Муқайсд қофис.          Е. А идфи зойидли мурдаф қофис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:09:40
ХЎЖАААЗАА  ҲУВАЙДО

1.  «Аа қилдим санга ман...» ғазалидаги

Фироқинг осмонидин солиб бир барқи оламссз,
Вужудим хирманин сртаб адо қилдинг, адо қилдинг.

байтида қслланган шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Ташбиҳ, тазод.          В. Истиора, такрир.          С. Тазмин, ҳусни таълил.
Д. Ийҳом, тажнис.          Е. Таносуб, иштиқоқ.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:10:38
2.  «Аафсинг сени қаттиғ бало...» ғазалидаги

Айтур сенга юклаб юкин, «Ул ишни қил, бу ишни қил!»
Аксини айлаб ссзини, ҳеч қилмағил парвой анга

байтида қслланган шеърий санъат номини аниқланг.
А. Ирсоли масал.          В. Тамсил.          С. Тазод.          Д. Интоқ.          Е. Тажнис.

3. «Аафсинг сени қаттиғ бало...» ғазалидаги

Мискин Ҳувайдо, сен они ногоҳ кстарса бошини,
Тақви таёғи бирла чоп, ҳаргиз дедурма вой анго

байтида фойдаланилган икки шеърий санъат қайси жавобда тсғри белгиланган?
А. Тазод, тазмин.              В. Ташбиҳ, муболаға.          С. Ташхис, истиора.
Д. Ҳусни таълил, ийҳом.      Е. Таносуб, ирсоли масал.

4.  «Қошингга сажда қилдим» ғазалидаги

Даҳонинг ғунчайи гул, тишларинг дур,
Қадингдур сарв, рафторинг срур об

мисраларида қандай шеърий санъатга мурожаат қилинган?
А. Талмеҳ.          В. Ташбиҳ.          С. Ийҳом.          Д Ташхис.          Е. Зулқофистайн.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:11:09
5. «Ажаб девоналар бслдум» ғазалидаги

Шабистон ичра, сй ёрим, жамолинг шамъини ксрдум,
Бошингдин сргулуб ҳар субҳидам парвоналар бсддум

байтида қандай санъатларга мурожаат қилинган?
А. Ташбиҳ, тазод.          В. Талмеҳ, ийҳом.          С. Истиора, таносуб.
Д. Тажнис, интоқ.          Е. Зулқавофиъ, муболаға.

6. «Маҳрами асрордин андиша қил» ғазалидаги

А­й Ҳувайдо, стмагил Мажнундек сиррингни фош,
Айласанг хсйи «аналҳақ» дордин андиша қил.

байтида фойдаланилган шеърий санъат номини биласизми?
А. Интоқ.          В. Талмеҳ.          С. Ташхис.          Д. Ҳусни таълил.          Е. Тазод.

7.  «Тополмасман» ғазалидаги

Жароҳат бслди бағрим тиғи ҳасрат бирла, ман найлай,
Юруб, излаб табиблардин анга марҳам тополмасман.

байтида қслланган санъат номини белгиланг.
А. Ҳусни таълил.          В. Тажнис.          С. Талмеҳ.          Д. Тарсиъ.          Е. Таносуб.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 05 Dekabr 2010, 17:11:36
8.  «Жоним тасаддуқдур санга» ғазали вазни қайси жавобда тсғри белгиланган?
А. Ҳазажи мусаммани солим.
В. А амали мусаммани маҳзуф.
С. А амали мусаддаси маҳзуф.
Д. Мутақориби мусаммани маҳзуф.
Е. А ажази мусаммани солим.

9.  «Хоки пойи схшилар бсл» ғазалида қслланган қофис турини аниқланг.
А. Мужаррад қофис.                      В. Муассас қофис.          С. Мурдаф қофис.
Д. А идфи зойидли мурдаф қофис.    Е. Муқайсд қофис.

10. «Арзимни айдим бода сабоға» ғазали рукнлар таркиби қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Фоилртун фоилотун фоилун.
В. Мафоийлун мафоийлун мафоийлун мафоийлун.
С. Фаълун фаулун фаълун фаулун.
Д. Фаулун фаулун фаулун фаал.
Е. Мафоийлун мафоийлун мафоийл.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:35:52
ШЕА МУҲАММАД МУАИС

1.  «Ҳануз» ғазалидаги

Ваҳ, нечук баҳр срди ҳижронким, миниб ғам заврақин,
Ҳар неча қатъ айларам, мавжуд смас соҳил ҳануз

байтида шоир қсллаган шеърий санъатлар қандай аталади?
А. Таносуб, истиора.          В. Тажнис, тазод.          С. Ийҳом, иштиқоқ.
Д. Талмеҳ, ирсоли масал.        Е. Ҳусни таълил, ташхис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:36:34
2. «Шуаро» ғазалидаги

Дсстлар лутфидин қилур маҳжур,
Баски бор душмани замон шуаро

байтида қандай шеърий санъатдан фойдаланилган?
А. Тазмин.         В. Тамсил.         С. Ташхис.         Д. Тазод.         Е. Ийҳом.

3. «Ғунча» ғазалидаги

Сабо таҳрикидин йсқ, балки оғзинг шармидин бошин
Қуйи солмоққа мойил бслғусидур ҳар замон ғунча

байтида шоир қайси шеърий санъатга мурожаат стган?
А. Талмеҳ.        В. Ҳусни таълил.        С. Тажнис.        Д. Ташбиҳ.        Е. Тазмин.

4. «Офтоб» ғазалидаги

Сенки шоҳи ҳуснсен, ҳар кун қилиб қуллуқ сенга
Сажда айларга қсср туфроққа рухсор офтоб

байтида фойдаланилган икки шеърий санъат номи тсғри ксрсатилган жавобни аниқланг.
А. Тазод, ташхис.        В. Тазмин, тажнис.       С. Истиора, ҳусни таълил.
Д. Талмеҳ, иштиқоқ.     Е. Ийҳом, тарсиъ.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:38:39
5. «Жунун тасвирининг беҳзоди» ғазалидаги

Бало ксҳсорининг фарҳоди мен-мен,
Жунун тасвирининг беҳзоди мен-мен.

байтида фойдаланилган шеърий санъатларни аникдай оласизми?
А. Истиора, талмеҳ, мувозана.
В. Ташбиҳ, ташхис, таносуб.
С. Муболаға, тазмин, ийҳом.
Д. Ҳусни таълил, тамсил, иштиқоқ.
Е. Тарсиъ, тазод, ирсоли масал.

6. «Ишим кеча-кундуз фиғондур» ғазалидаги

Бало сқларин отғали жонима
Ики сга қошинг камондур, камон

байтида қслланган санъатлар номи тсғри қсрсатилган қаторни белгиланг.
А. Тазод, тажнис, ирсоли масал.
В. Ташбиҳ, ийҳом, тарду акс.
С. Истиора, ташбиҳ, такрир.
Д. Муболаға, тазмин, иштиқоқ.
Е. Ҳусни таълил, тажоҳули орифона, тарсиъ.

7. «Фасли навбаҳор слмиш» ғазалидаги

Ларивашлар киби гуллар қилиб гулшан аро жилва,
Алар шавқида булбул ун чекиб девонавор слмиш.

байтида қайси шеърий санъатлардан фойдаланилган?
А. Талмеҳ, ҳусни таълил.     В. Ташбиҳ, ташхис.          С. Тазод,  тарсиъ.
Д. Ийҳом, тазмин.             Е. Муболаға, истиора.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:39:16
8.  Мустазоддаги

А­рдим гули васлинг била шод сйлаки булбул,
                                                     ҳажр айлади маҳзун,
А­й вой, хазон мавсимиға фасли баҳорим
                                                    чарх стди мубаддал

байтида қслланган шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри белгиланган?
А. Тазмин, талмеҳ, тарсиъ, лафф ва нашр.
В. Ташхис, ийҳом, иштиқоқ, ружуь.
С. Истиора, ташбиҳ, таносуб, тазод.
Д. Ҳусни таълил, ирсоли масал, мувозана, тажнис.
Е. Муболаға, талмеҳ, зулқофистайн, интоқ.

9.  Қайси жавобда ксрсатилган ғазаллар ҳазажи мусаммани солим вазнида ёзилган?
А. «Қилмангиз», «Ошно».
В. «Басе ғам боридин», «Шуаро».
С. «Ҳануз», «Кснглума бир гул ғамидин...»
Д. «Ғунча», «Фасли навбаҳор слмиш».
Е. «Офтоб», «Дсст».

10.  Қайси жавобдаги ғазалда муассас қофисдан фойдаланилган?
А. «Қилмангиз».         В. «Ошно».        С. «Ҳануз».
Д. «Қайси гулнинг».    Е. «Шуаро».
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:39:46
ЖАҲОА ОТИА УВАЙСИЙ

1. «Увайсийман» ғазалидаги

Кечалар фиғонимдин тинмади кавокиблар,
Арз то само узра можаро Увайсийман.

байтида фойдаланилган шеърий санъат номини биласизми?
А. Ташбиҳ.        В. Муболаға.        С. Тазод.        Д. Талмеҳ.        Е. Тажнис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:40:21
2.  «Кснгул доғ слди...» ғазалидаги

Турубдур бағрим ичра қон мисоли ғунча, найларман,
Очилмай гулсифат ушбу кснгул доғ слди, доғ сдди

байтида қайси шеърий санъатдан фойдаланилган?
А. Тазод.        В. Ташбиҳ.        С. Ҳусни таълил.        Д. Муболаға.        Е. Иштиқоқ.

 3. «Қабул сткил» ғазалидаги

Тушубдур бошима савдойи ишқинг, сй шаҳаншоҳим,
Алам бозорида бул дарди пинҳоним қабул сткил

байтида қслланган шеърий санъатлар номини айтинг.
А. Тажоҳули орифона, тазод, талмеҳ.
В. Тазмин, тарду акс, ташхис.
С. Ийҳом, таносуб, истиора.
Д. Муболаға, ирсоли масал, интоқ.
Е. Ташбиҳ, тарсиъ, тарду акс.

4.  «Чиқиб ишқ сти...» ғазалидаги

Ксзинг жон лабға еткурди, лабинг жон қсшти жонимға,
Бу икки дсстлар ул жони маҳзуним талошибдур

байтида шоир қайси шеърий санъатга мурожаат қилган?
А. Ташхис.       В. Тазод.        С. Талмеҳ.      Д. Тажнис.      Е. Истиора.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:40:51
5. «Чиқиб ишқ сти...» ғазалида

Висолинг орзуси шиддати ҳижронни йиқмоқда,
Бу икки паҳлавон майдони дил узра курошибдур

байтида қслланган шеърий санъатлар номи тсғри ксрсатилган жавобни белгиланг.
А. Ҳусни таълил, тарсиъ.    В. Истиора, ташхис.      С. Талмеҳ, ирсоли масал.
Д. Таносуб, ташбиҳ.        Е. Тажоҳули орифона, тарду акс.

6.  «Кокулинг» ғазалидаги

А харидор слмасам срдим жунун бозорида,
Солмағайди бошима юз рангли савдо кокулунг

байтидан срин олган шеърий санъатларни аниқланг.
А. Ташбиҳ, тажнис.               В. Талмеҳ, тазод.      С. Ҳусни таълил, ирсоли масал.
Д. Зулқофистайн, тарду акс.    Е. Таносуб, истиора.

7.  «Мендин срганди» ғазалидаги

Сени изларман андоқким, қуёш дийдорин изларда,
Кезиб тун-кун шитобон айламакни мендин срганди

байтида қандай шеърий санъатлар қслланган?
А. Ташбиҳ, ташхис.      В. Тазод, талмеҳ.      С. Ҳусни таълил, ийҳом.
Д. Таносуб, тажнис.     Е. Ирсоли масал, тарсиъ.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:41:17
8. «Соғиндим» ғазалининг вазни қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. А амали мусаммани маҳзуф.
В. Ҳазажи мусаммани солим.
С. Мутақориби мусаммани маҳзуф.
Д. А амали мусаддаси маҳзуф.
Е. Ҳазажи мусаддаси мақсур.

9.  «Увайсийман» ғазалининг рукнлар таркибини аниқланг.
А. Фоилотун фоилотун фоилун.
В. Мафоийлун мафоийлун фаулун.
С. Фоилун мафоийлун фоилун мафоийлун.
Д. Мафьулу мафоийлу мафоийлу фаулун.
Е. Фаулун фаулун фаулун фаул.

10.  Қайси ғазалларда мурдаф қофисга мурожаат қилинган?
А. «Соғиндим», «Қабул сткил».        В. «Муносиб», «Мендин срганди».        С. «Увайсийман», «Коқулунг».        Д. А ва В.        Е. В ва С.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:41:46
АОДИА А

1. «Васл уйин обод қилдим» ғазалидаги

Васл уйин обод қилдим, бузди ҳижрон оқибат,
Сели ғамдин бу иморат бслди вайрон оқибат

байтида шоир қайси шеърий санъатлардан фойдаланган?
А. Ташбиҳ, тарсиъ.      В. Тазмин, ташхис.         С. Истиора, таъзод.
Д. Талмеҳ, ийҳом.        Е. Тажнис, иштиқоқ.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:42:27
2. «Васл уйин обод килдим» ғазалидаги

Зоҳидо, ишқу муҳаббат аҳлини маъзур тут,
Ар ксйида на бслди шайх Санъон оқибат

байтида қандай шеърий санъатлар қслланган?
А. Муболаға, ҳусни таълил.      В. Тазод, ирсоли масал.         С. Тазмин, тажнис.
Д. Талмеҳ, ийҳом.                 Е. Истиора, тарду акс.

3. «Ксзларим муштоқдур дийдор учун...» ғазалидаги

Бесутун тоғида ксп жон чекмагил, сй қсҳкан,
Кскрагимдин жсйи шир срниға стлуғ ёра оч

байтида қслланган шеърий санъатларни аниқланг.
А. Ташбиҳ, тарсиъ.                 В. Ҳусни таълил, ташхис.         С. Талмеҳ, истиора.
Д. Муболаға, ирсоли масал.     Е. Ийҳом, тажнис.

4.  «Додим сшит» ғазалидаги

Ҳар нечаким сабр таъмирини бунёд айладим,
Ашк селобида вайрон бслди ободим, сшит.

байтида шоир фойдаланган шеърий санъатларнинг номлари тсғри ксрсатилган жавобни топинг.
А. Тазод, истиора.          В. Ташбиҳ, тажнис.         С. Талмеҳ, тазод.
Д. Ҳусни таълил, ийҳом.     Е. Ташхис, тарсиъ.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:43:26
5. «Даҳрни имтиҳон стиб кет» ғазалидаги

Дунё чаманини булбулисен,
Гул шохида ошён стиб кет.

байтида қслланган шеърий санъатларни белгиланг.
А. Тазод, тазмин.                    В. Истиора, таносуб.         С. Талмеҳ, ҳусни таълил.
Д. Тажнис, тажоҳули орифона.    Е. Муболаға, ирсоли масал.

6.  «Муҳаббатсиз киши одам смасдур» ғазалидаги

Узору қадду рафторингни ксрсат,
Чаман сарву гулини шармсор ст

байти қандай шеърий санъатга асосланган?
А. Тазод.         В. Ҳусни таълил.         С. Талмеҳ.         Д. Лафф ва нашр.         Е. Ийҳом.

7. «Аодира аҳволидин огоҳ бслинг» ғазалидаги

Ар учун ағёр дардин тортамен,
Ксрмадим бир ёрни ағёрсиз

байтида қслланган шеърий санъатни аниқлай оласизми?
А. Иштиқоқ.         В. Муболаға.         С. Тазод.            Д. Тажнис.         Е. Ҳусни таълил.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:44:09
8.  «Арсиз на лаззат» ғазалида қслланган қофис турини белгиланг.
А. Мурдаф қофис.        В. А идфи зойидли мурдаф қофис.        С. Муассас қофис.
Д. Муқайсд қофис.        Е. Мужаррад қофис.

9.  «Муҳаббатсиз киши одам смасдур» ғазали арузнинг қайси вазни асосида ёзилган?
А. Ҳазажи мусаммани солим.
В. Ҳазажи мусаддаси маҳзуф.
С. А амали мусаммани маҳзуф.
Д. А амали мусаддаси мақсур.
Е. Мутақориби мусаммани маҳзуф.

10.  «Кел, даҳрни имтиҳон стиб кет» ғазали мисраларининг чизмасини белгиланг.
А. V — — —      V — — —     V — —
В. — V — —     — V — —     — V —
С. V — —           V — —         V — —         V —
Д. — — V        V — V —      V — —
Е. — — V —      — — V —     — — V —        — — V —
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:44:35
МУҲАММАДА ИЗО ОГАҲИЙ

1. «Устина» ғазалидаги

Бошимға ёқкан ғам тошин мингдин бирича бслмағай,
Гардун агар минг Бесутун ёғдурса Фарҳод устина

байтида шоир қсллаган шеърий санъатлар номи тсғри ксрсатилган жавобни аниқланг.
А. Тазод, тажнис, тазмин.
В. Муболаға, талмеҳ, истиора.
С. Ташбиҳ, ҳусни таълил, тарду акс.
Д. Истиора, ирсоли масал, ийҳом.
Е. Таносуб, тарсиъ, лафф ва нашр.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:45:13
2. «Устина» ғазалидаги

А­й шаҳ, карам айлар чоғи тенг тут смону схшини,
Ким, меҳр нури тенг тушар вайрону обод устина

байтида қандай шеърий санъатлар қслланган?
А.   Ийҳом, тазод,  тамсил.   
В. Ташбиҳ,  ташхис, талмеҳ.
С. Ҳусни таълил. муболаға, истиора.   
Д. Таносуб, тарсиъ, ирсоли масал.
Е. Ташхис, иштиқоқ, тазод.

3. «Илм бслмиш ёд анга» ғазалидаги

Ул малаксиймоки борча илм бслмиш ёд анга,
А сзи шаб дарсу сабоқ такроридин муътод анга

байтида фойдаланилган шеърий саньатлар номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Талмеҳ, тазод, ирсоли масал.
В. Ҳусни таълил, ийҳом, иштиқоқ.
С. Муболаға, ирсоли масал, таносуб.
Д. Тазод, таносуб, ташбиҳ.
Е. Тарду акс, тажоҳули орифона, тарсиъ.

4. «Лутф айлар ёр мандин сзгага» ғазалидаги

Заҳри ҳажрини берур ҳар дам мангаву васлининг
Асшини инъом зтар бисёр мандин сзгага

байтида қслланган шеърий санъатлар номини аниқланг.,
А. Тазод, истиора.         В. Таносуб, ташбиҳ.          С. Муболаға, ийҳом.
Д. Ҳусни таълил, иштиқоқ.        Е. Ирсоли масал, тарду акс.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:45:37
5.  «Баҳор» ғазалидаги

Очибон юз гулни, хуррам айлабон минг сарвни,
Булбули қумрини қилди волау шайдо баҳор

байтида шоир қайси шеърий санъатга асосланган?
А. Ташбиҳ.         В. Тазод.         С. Таносуб.         Д. Ҳусни таълил.        Е. Тарсиъ.

6.  «Дегил инсонға ссз» ғазалидаги

Ссздур инсон кснглида бир гавҳари қийматбаҳо,
Они хор стма дебон ҳар ҳуши йсқ ҳайвонға ссз

байтида қслланган шеърий санъатни аниқланг.
А. Тазмин.         В. Ташхис.         С. Талмеҳ.         Д. Ташбиҳ.         Е. Муболаға.

7.  «Аҳли вафо маҳзун» ғазалидаги

Бировким сидқу ростлиғ ичра «алиф» снглиғ,
Қади бори меҳан остида бслғай ул сифатким «нун»

байтида қслланган шеърий санъат номини белгиланг.
А. Муболаға.        В. Ҳарфий санъат (китобот).         С. Ийҳом.         Д. Тажнис.         Е. Ҳусни таълил.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:46:04
8. «Жонинг учун жонима раҳм ст» ғазалидаги

Ишқинг ғамида дийдаи гирёнима раҳм ст,
Ҳажринг тунида нолайи афғонима раҳм ст

байтида фойдаланилган шеърий санъат номини айта оласизми?
А Ийҳом.         В. Муболаға.         С. Мувозана.         Д. Тарсиъ.         Е. Тазод.

9. «Ссздин юз дуру гуҳар сочсанг...» ғазалидаги

Ҳар дамда агар ссздин юз дурру гуҳар сочсанг,
Бир ксҳна хазаф чоғлиғ топмас сл аро қиймат

байтида қслланган шеърий санъатларни белгиланг.
А. Истиора, ташбиҳ.            В. Ирсоли масал, тазмин.         С. Тазод, ийҳом.
Д. Муболаға, ҳусни таълил.    Е. Тарсиъ, талмеҳ.

10.  «Баҳор» ғазалидаги

Тебратиб ел бирла ҳар сори шажарлар бошини,
А­лга имо қилди гулгашт сткали саҳро баҳор

байтида фойдаланилган шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Ҳусни таълил, ташхис.
В. Тажоҳули орифона, тазмин.
С. Тажнис, муболаға.
Д. Истиора, таносуб.
Е. Ҳарфий санъат (китобот), тазод.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:47:01
11.  «Чой» ғазалидаги

Гсиёким, чой срур мехри гисҳ, йсқса недин
Ҳам гадо матлуби, ҳам марғуби султон слди чой

байтида қслланган шеърий санъатлар тсғри белгиланган жавобни аниқланг.
А. Талмеҳ, муболаға, иштиқоқ.
В. Ташбиҳ, тазод, ҳусни таълил.
С. Тажнис, ирсоли масал, таносуб.
Д. Тарду акс, тазмин, тажоҳули орифона.
Е. Лаффу нашр, истиора, тазод.

12.  «Чой» ғазалидаги

А­й ҳаким, смди давое айламакдин фориғ сл,
Ким, бори беморлар дардиға дармон слди чой

байтида шоир қайси шеърий санъатта мурожаат стган?
А. Иштиқоқ, ийҳом.             В. Таносуб, муболаға.         С. Талмеҳ, тажнис.
Д. Истиора, ҳусни таълил.    Е. Ийҳом, ирсоли масал.

13.  Мустазоддаги

Ҳажринг ғами заҳрини ичиб Огаҳийи зор слмакка етибдур
                                                                    комиға етушмай,
Қилма нафасе ҳолини ссрмоққа тааллул, сй Исойи даврон,
                                                                     килғил ани иҳё

байтида қслланган шеърий санъатларни белгиланг.
А. Талмеҳ, истиора.                  В. Ташбиҳ, тажнис.         С. Тазод, тарду акс.
Д. Тазмин, тажоҳули орифона.     Е. Ирсоли масал, мувозана.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:47:39
14.  «Огоҳнома» асаридаги

Юзида йсқ асло ҳаёдин асар,
Ксзида йсқ асло вафодин хабар

байти қайси шеърий санъат асосида ёзилган?
А. Ҳусни таълил.        В.Тарсиъ.         С. Тазод.         Д. Тажнис.         Е. Зулқофистайн.

15. «Огоҳнома» асаридаги

Ҳаёсиздин асло вафо истама,
Вафосиздан асло ҳаё истама

байтида қслланган шеърий санъатларни белгиланг.
А. Таносуб, ҳусни таълил.     В. Ташбиҳ, тажнис.         С. Ирсоли масал, тазод.
Д. Тарсиъ, тарду акс.         Е. Муболаға, ийҳом.

16. А­й қснгул, схшилиғни қил пеша,
      Ки смонлиғ срур смонға жазо.
      Кимки тарк айласа смонлиғни,
      Бслур албатта схшилиқға сазо.

қитьасидаги шеърий санъат номини айтинг.
А. Муболаға.         В. Ташбиҳ.         С Тазод.         Д. Ҳусни таълил.         Е. Тажнис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:47:57
17. Огаҳийнинг 10-синф мажмуасидан срин олган ғазалларида снг ксп қслланган қофис тури қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Мужаррад қофис.       В. Мурдаф қофис.       С. А идфи зойидли мурдаф қофис.
Д. Муассас қофис.         Е. Муқайсд қофис.

18.  «Устина» ғазали арузнинг қайси вазни асосида сратилган?
А. А амали мусаммани маҳзуф.
В. Ҳазажи мусаммани солим.
С. Мутақориби мусаммани мақсур.
Д. А ажази мусаммани солим.
Е. Ҳазажи мусаддаси маҳзуф.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:48:21
19.  «Ааврсз бслсин» ғазалининг рукнлар чизмаси қайси жавобда тсғри белгиланган?
А.  V — — —     V — — —      V — —
В.  — V — —       — V — —       — V —
С.  V — —          V — —           V — —            V — —
Д. — — V —       — — V —       — — V —         — — V —
Е.  V — — —      V — — —      V — — —          V — — —

20.  «Бизки букун...» ғазалининг рукнлар таркиби қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Фоилотун фоилотун фоилотун фоилун.
В. Мустафъилун мустафъилун мустафъилун мустафьилун.
С. Муфтаилун мафоилун муфтаилун мафоилун.
Д. Мафоийлун мафоийлун фаулун.
Е. Фоилотун фоилотун фоилон.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:49:05
КОМИЛ ХОА АЗМИЙ

1.  «Тамаъ» ғазалидаги

Дахри дундин қсрмағунг жуз ҳасрату нокомлиғ,
Гавҳари мақсудни қилма бу уммондин тамаъ

байтида қслланган шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Ташбиҳ, тазод.           В. Истиора, таносуб.         С. Талмеҳ, тажнис.
Д. Ҳусни таълил, ийҳом.     Е. Муболаға, тарсиъ.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:49:45
2.  «Шамъ» ғазалидаги

Бслмаса гар бир парининг ишқидин девона шамъ,
Аега ҳар тун сртанур то субҳ ёна-ёна шамъ.

байтида шоир қайси шеърий санъатдан фойдаланган?
А. Ташбиҳ.         В. Таносуб.        С. Ирсоли масал.         Д. Талмеҳ.        Е. Ҳусни таълил.

3.  «Шамъ» ғазалидаги

Шомим андоқ тийра бслмиштур узоринг ҳажрида
А авшан сткувчи шабистоним юзинг, жонона, шамъ

байтида қайси шеърий санъат қслланган?
А. Ирсоли масал.         В. Талмеҳ.         С. Таносуб.         Д. Иштиқоқ.        Е. Муболаға.

4.  «Ааргис» ғазалидаги

А­й юзунг қсзгусига волау ҳайрон наргис,
Ксзунг олида турур сурати бежон наргис.

байтида фойдаланилган шеърий санъатларни аниқланг.
А Истиора, ташхис.       В. Ташбиҳ, ийҳом.         С. Муболаға, ирсоли масал.
Д. Тарсиъ, иштиқоқ.      Е. Тазмин, тазод.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:50:12
5.  «Ааргис» ғазалидаги

Ҳар кеча гулшан срур сйлаки фонуси хаёл,
Лекин онда ёқадур шамъи фурузон наргис.

байтида шоир мурожаат қилган шеърий санъатлар қайси жавобда тсғри белгиланган?
А Тазод, ийҳом, ирсоли масал.
В. Тажоҳули орифона, тажнис, тазмин.
С. Ташбиҳ, таносуб, ташхис.
Д. Муболаға, талмеҳ, тарсиъ.
Е. Иштиқоқ, ҳусни таълил, ийҳом.

6.  «Кснгул» ғазалидаги

Иззат ила неъмат авжида бслур олиймақом,
Ҳар ким слса каж, нечукким айн ила нун, сй кснгул.

байтида қайси шеърий санъатлар қслланганини айта оласизми?
А. Ташбиҳ, ҳарфий санъат (китобот).       В. Талмеҳ, тазод.         С. Ташхис, таносуб.
Д. Муболаға, ийҳом.                            Е. Лаффу нашр, ирсоли масал.

7.  «Кснгул» ғазалидаги

Бу гулистондин бақо бсйини истаб бслмағил
Лола баргидек саропо доғи дилхун, сй кснгул.

байтида қайси шеърий санъатлар ксзга ташланади?
А. Муболаға, тазмин, тазод.
В. Истиора, ташбиҳ, таносуб.
С. Талмеҳ, тарсиъ, иштиқоқ.
Д. Ийҳом, зулқофистайн, тажнис.
Е. Ирсоли масал, ҳусни таълил, ташхис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:50:43
8.  «Кснгул» ғазалидаги

А­мин слма қайдидин ёру биродарман дебон,
Ае жафолар қилмади Юсуфға Шамъун, сй кснгул

байтида шоир қайси шеърий санъатдан фойдаланганини айта оласизми?                                                             
А. Тазод.        В. Таносуб.         С. Муболаға.         Д. Талмеҳ.     Е. Ташхис.

9.  «Тамаъ» ғазалида шоир қайси қофис турига мурожаат стган?
А. Мурдаф қофис.          В. Мужаррад қофис.                      С. Муассас қофис.
Д. Муқайсд қофис.          Е. А идфи зойидли мурдаф қофис.

10.  «Тамаъ», «Шамъ», «А­й кснгул» ғазалларининг учови бир хил вазнда битилган. Шу вазн номини айтинг.
А. Ҳазажи муаммани солим.
В. А амали мусаммани мақсур.
С. Мутақориби мусаммани маҳзуф.
Д. А ажази мусаммани солим.
Е. А амали мусаддаси маҳзуф.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:51:09
МУҲАММАД АМИА МУҚИМИЙ

1. «А­й ёри жоним» ғазалидаги

Лаб ташналарга айла назора,
Қадди чу шамшод, қоши ҳилолим

байтида қайси шеърий санъат қслланган?
А. Ташхис.         В. Тажнис.         С. Талмеҳ.         Д. Ташбиҳ.         Е. Таносуб.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:51:29
2.  «Ким десун» ғазалидаги

Ўз ксмочиға, масалким, тортадур кул ҳар киши,
Бас, куюб ишқида чеккан изтиробим ким десун

байтида фойдаланилган шеърий санъат қандай аталади?
А. Иштиқоқ.        В. Ирсоли масал.       С. Ийҳом.        Д. Муболаға.       Е. Тажоҳули орифона.

3.  «Толеим» ғазалидаги

Юз тарафдин еткуруб гарду кудурат, занги ғам,
Айлагай оинайи табъим мукаддар толеим

байтида қслланган шеърий санъатни аникланг.
А. Тажнис.           В. Тарду акс.        С. Талмеҳ.         Д. Истиора.         Е. Муболаға.

4. «Танобчилар» ҳажвиссидаги

Ош есалар, сртада сарсон илик,
Хсжа — чироғ ёғи, Ҳакимжон — пилик.

байтида шоир қайси шеърий санъатларга мурожаат қилган?
А. Ҳусни таълил, тажнис.         В. Ташбиҳ, таносуб.         С. Ташхис, ийҳом.
Д. Тарсиъ, иштиқоқ.         Е. Истиора, тарду акс.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:51:48
5.  «Танобчилар» ҳажвиссидаги

Оғизлари мақтаниб сн беш қариш,
Майдасухан, сзма (чурук), занчалиш

байтида қайси шеърий санъат ксзга ташланиб турибди?
А. Тажоҳули орифона.       В. Муболаға.      С. Ирсоли масал.        Д. Талмеҳ.        Е. Тарсиъ.

6. «Сайлов» ҳажвиссидаги

Тераклар баргидек титраб жамии қози-мингбоши,
Дегайларким: «Юзини тескари қил, сй худо, сайлов»

байтида қслланган шеърий санъат номини биласизми?
А. Лаффу нашр.        В. Таносуб.        С. Ташбиҳ.       Д. Истиора.        Е. Тазмин.

7.  «Лой» мутойибасидаги

Бу фақиру бой демай, ногоҳ оёғига чолуб,
Ерга ургайким ани, ёрабки, полвон қилди лой

байтида фойдаланилган шеърий санъатлар тсғри белгиланган жавобни топинг.
А. Муболаға, ийҳом.       В. Ташбиҳ, талмеҳ.        С. Тазмин, тазод.
Д. Истиора, ирсоли масал.       Е. Тазод, ташхис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:52:34
8.  «А­й ёри жоним» ғазали вазни номини биласизми?
А. Ҳазажи мусаддаси маҳзуф.
В. Мутақориби мусаммани мақсур.
С. Мутақориби мусаммани аслам.
Д. А амали мусаддаси мақсур.
Е. А ажази мусаммани солим.

9.  «Ким десун» ғазали қофиснинг қайси туридан фойдаланиб ёзилган?
А. Муқайсд қофис.         В. Мурдаф қофис.                       С. Муассас қофис.
Д. Муқайсд қофис.         Е. А идфи зойидли мурдаф қофис.

10. «Танобчилар» ҳажвисси мисраларининг вазн чизмасини аниқлай оласизми?
А. V — — —     V — — —       V — —
В. — V — —      — V — —       — V —
С. — V V —      — V V —         — V —
Д. V — —         V — —          V — —        V — —
Е. — — V         V — V —        V — —
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:53:08
АЛМАИЙ

1. «Ҳаёт» ғазалидаги

А­й хаёли жоним ичра танда жон снглиғ ҳаёт,
Келки, сенсиз талх бслди жонима тотлиғ ҳаёт.

байтида шоир қандай шеърий санъатларга асосланган?
А. Муболаға, ҳусни таълил.         В. Таносуб, талмеҳ.         С. Ташбиҳ, тазод.
Д. Ирсоли масал, тарсиъ.         Е. Иштиқоқ, ийҳом.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:53:32
2. «Ҳаёт» ғазалидаги

Умр гар хуш стса умри Ауҳ ҳам камдур вале,
Ксп узундур ксз юмуб очқунча кулфатлиғ ҳаёт

байтида қслланган шеърий санъатни қандай аташ мумкин?

А. Тажоҳули орифона.         В. Талмеҳ.       С. Муболаға.        Д. Таносуб.        Е. Ийҳом.

3.  «А­тти» ғазалидаги

Азал деҳқони қаддинг наълини то сарбаланд стти,
Муҳаббат риштасин кснглум қуши бсйниға банд стти

байтида шоир қайси шеърий санъатдан унумли фойдаланган?
А. Истиора.         В. Ташхис.         С. Тазод.         Д. Муболаға.         Е. Тарсиъ.

4.  «А­тти» ғазалидаги

Букун ман ёрдин гар шиква қилсам, айб қилманглар,
Ки, ман жон бердиму ағёрни ул аржуманд стти

байтида фойдаланилган шеърий санъат номини аниқланг.
А. Тажнис.       В. Ташхис.        С. Таносуб.         Д. Тазод.        Е. Муболаға.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:53:56
5. «Калила ва Димнайи туркий» асаридан олинган ҳикостдаги

Шаръу ақл олдида срур мамнуъ
Яхшиларга ёмонлиғ стмоқлиғ.
Ҳамчунун схшилик ёмонларга,
Жойиз срмас аларға қилмоқлиғ

қитъасида шоир қандай шеърий санъатдан фойдаланган?
А. Хусни таълил.        В. Тажнис.        С. Тазод.        Д. Ийҳом.        Е.. Талмеҳ.

6.  «Ҳикост»даги

«Йилон ссрадиким: А­й дарахт, схшилик мукофоти нимадур?
Дарахт айди: Одамизодлар дину миллатида ёмонлиғдур...»

парчасида қайси санъатга мурожаат қилинган?
А. Ташбиҳ.        В. Интоқ.        С. Муболаға.        Д. Истиора.        Е. Ирсоли масал.

7.  «Сичқон ва Қурбақа» ҳикоссидаги

А­й фиғон, ножинслардин, сй фиғон,
Яхши улфатға қсшилғил, сй жавон

байтида қайси шеърий санъат қслланган?
А. Тажоҳули орифона.        В. Зулқофистайн.        С. Тарсиъ.        Д. Такрир.       Е. Тажнис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:54:15
8.  «А­тти» ғазалида шоир қофиснинг қайси турига мурожаат қилган?
А. Муассас қофис.        В. Мужаррад қофис.                     С. Муқайсд қофис.
Д. Мурдаф қофис.         Е. А идфи зойидли мурдаф қофис.

9. «Ҳаёт» ғазалининг вазни номини айта оласизми?
А. Ҳазажи мусаммани солим.
В. Ҳазажи мусаддаси маҳзуф.
С. А амали мусаммани мақсур.
Д. А ажази мусаммани солим.
Е. Мутақориби мусаммани маҳзуф.

10.  «А­тти» ғазали мисраларининг рукнлар таркиби қандай?
А. Мафоийлун мафоийлун мафоийлун мафоийлун.
В. Фоилотун фоилотун фоилотун фоилун.
С. Фаулун фаулун фаулун фаал.
Д. Мустафъилун мустафъилун мустафъилун мустафъилун.
Е. Мафоийлун мафоийлун мафоийл.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:54:34
ЗОКИА ЖОА ФУА ҚАТ

1.  «Фасли навбаҳор слди...» ғазалидаги

Аастаран ювиб юзни, ёсуман тузиб сзни,
Ааргис очибон ксзни интизори ёронлар

байтида шоир кайси шеърий санъатга мурожаат стган?
А. Ташбиҳ.         В. Тажнис.         С. Талмеҳ.         Д. Ташхис.         Е. Ҳусни таълил.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:54:58
2. «Фасли навбаҳор слди...» ғазалидаги

Субҳидам тушиб шабнам, бслди сабзалар хуррам,
Гул уза томиб кам-кам ёғди абри найсонлар

байтида қандай қофис санъати қслланган?
А. Тарсиъ.           В. Тажнисли қофис.        С. Зулқофистайн.
Д. Зулқавофиъ.      Е. Мусажжаъ.

3.  «Келинчак» ғазалидаги

Ул париваш ишқидин гоҳ телбадурман, гоҳ соғ,
Чунки бордур орамизда гоҳи сулҳу гоҳи жанг

байтида қандай шеърий санъатлардан фойдаланилганини аниқланг.
А. Талмеҳ, тажнис.                В. Истиора, ийҳом.        С. Ташбиҳ, тазод.
Д. Муболаға, ирсоли масал.     Е. Зулқофистайн, ҳусни таълил.

4.  «Адашганман» ғазалидаги

Чекиб булбул каби афғон, саҳарлар йиғласам, йсқ айб,
Баҳор айёми стти, бсстонидин адашганман

байтида шоир қандай шеърий санъатларни қсллаган?
А. Ташбиҳ, таносуб.        В. Талмеҳ, тажнис.       С. Муболаға, тарсиъ.
Д. Истиора, ийҳом.          Е. Тазмин, зулқофистайн.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:55:41
5.  «Адашганман» ғазалидаги.

Кезиб дашти муҳаббатни, ссроғи дсстни топмай,
Адам анқосидек ному нишонидин адашганман

байтида фойдаланидган шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Тазод, ҳусни таълил.               В. Тазмин, тажнис.        С. Истиора, ташбиҳ.
Д. Ирсоли масал, тарду акс.      Е. Иштиқоқ, такрир.

6. «Сайдинг қсс бер, сайёд...» мусаддасидаги

Сайдинг қсс бер, сайёд, сайёра скан мендек,
Ол домини бсйнидин, бечора скан мендек

байтида қслланган шеърий санъатларни белгиланг.
А. Истиора, ҳусни таълил.      В. Тазмин, мувозана.        С. Муболаға, тажнис.
Д. Ташбиҳ, таносуб.            Е. Ийҳом, иштиқоқ.

7.  «Гимназис» шеъридаги

Дема гимназиёким, бир гулистон,
А­рур ҳар ёна гулчинлар хироми

байтида қайси шеърий санъатлар қслланган?
А. Ташбиҳ, таносуб.         В. Талмеҳ, ийҳом.        С. Истиора, тажнис.
Д. Ҳусни таълил, тарсиъ.     Е. Тазмин, тазод.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:56:04
8.  «Гимназис» шеъридаги

Алар илмидин ижод слса, тонг йсқ
Скандар ксзгуси, Жамшид жоми

байтидан срин олган шеърий санъат номини айтинг.
А. Тажоҳули орифона.      В. Ташхис.        С. Талмеҳ.       Д. Ийҳом.        Е. Муболаға.

9.   Бир хил шеърий слчовда ёзилган «Бормасмиз», «Адашганман» ғазаллари вазнини аниқлаб бера оласизми?
А. А амали мусаммани маҳзуф.
В. А ажази мусаммани солим.
С. Мутақориби мусаммани мақсур.
Д. Ҳазажи мусаммани солим.
Е. Ҳазажи мусаддаси маҳзуф.

10,  «Сайдинг қсс бер, сайёд» мусаддаси мисраларининг вазн чизмасини аниқланг.
А.  V — — —    V — — —       V — —
В.  — V — —     — V — —       — V —
С. — — V          V — — —        — — V         V — — —
д.  V — —          V — —            V — —          V — —
Е. — — V —      — — V —       — — V —      — — V —
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:56:24
МУҲАММАД ФУЗУЛИЙ

1. «Шифойи васл қадрин» ғазалидаги

Шифойи васл қадрин ҳажр ила бемор сландан сср,
Зулоли завқ-шавқин ташнаи дийдор сландан сср
байтида қайси шеърий санъат қслланган?

А. Муболаға.        В. Тазод.        С. Тажнис.        Д. Ийҳом.        Е. Тарсиъ.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:56:50
2. «Шифойи васл қадрин» ғазалидаги   .

Ғамингдан шамътак ёндим, сабодан ссрма аҳволим,
Бу аҳволи шаби ҳижрон баним-ла ёр сландан сср

байтида шоир қайси шеърий санъатдан фойдаланган?
А. Ҳусни таълил.   В. Тажоҳули орифона.       С. Ирсоли масал.
Д. Ташбиҳ.         Е. Тажнис.

3. «Бани жондин ссандирди...» ғазалидаги

Бани жондин ссандирди, жафодан ёр ссонмазми?
Фалаклар ёнди оҳимдан, муродим шамъи ёнмазми?

байтида қслланган икки шеърий санъат номи кайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Истиора, муболаға.     В. Ташбиҳ, таносуб.        С. Талмеҳ. тажнис.
Д. Тазмин, тазод.          Е. Иштиқоқ, такрир.

4. «Лайлову Мажнун» достонидан олинган парчадаги

Лайло дема — шамъи мажлисафрсз,
Мажнун дема — оташи жигарссз

байтида қандай шеърий санъатта мурожаат қилинган?
А. Талмеҳ.        В. Ташхис.        С. Ташбиҳ.        Д. Тарсиъ.        Е. Истиора.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:57:16
5. Шу парчадаги

Мажнуна муқобил слди Лайли,
Баҳри ғама етди дард сайли

байтида қслланган шеърий санъат номини айтинг.
А. Тажоҳули орифона.        В. Такрир.       С. Истиора.        Д. Ийҳом.        Е. Талмеҳ.

6.  Ларчадаги

Бир дам боха билмади ул ос,
Ер узра душанди мисли сос

байтида фойдаланилган икки шеърий санъат номи қайси жавобда тсғри белгиланган?
А. Ҳусни таълил, тарсиъ.    В. Истиора, ташбиҳ.        С. Ирсоли масал, тазод.
Д. Тажнис, тарсиъ.          Е. Муболаға, ийҳом.

7.  «Шифойи васл қадрин...» ғазали қайси вазн асосида сратилган?
А. А амали мусаммани маҳзуф.
В. А амали мусаддаси мақсур.
С. Ҳазажи мусаммани солим.
Д. Ҳазажи мусаддаси мақсур.
Е. А ажази мусаммани солим.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:58:05
8. «Бани жондин ссондирди...» ғазалида қандай қофис санъатидан фойдаланилган?
А. Тарсиъ.        В. Мувозана.        С. Зулқофистайн.        Д. Тажнисли қофис.        Е. Мусажжаъ.

9. «Лайлову Мажнун» достонидаги

Лайло дема — жаннат ичра бир ҳур,
Мажнун дема — зулмат ичра бир нур

байтида қофиснинг қайси турига мурожаат қилинган?
А. Муқайсд қофис.        В. Муассас қофис.                      С. Мурдаф қофис.
Д. Мужаррад қофис.    Е. А идфи зойидли мурдаф қофис.

10.  Достондаги

Гирён-гирён қилурди сайрон
Ҳайрон-ҳайрон гезарди ҳарён

байтининг вазн чизмасини белгиланг.
А. — — —         — V —          V — ~
В. — — V         V — V —        V — —
С. — V — —      — V — —      — V —
Д. V — — —      V — — —      V — —
Е.  — — V —     — — V —       — — V —      — — V —
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:58:24
МАХТУМҚУЛИ

1. «Фалак «алиф» қаддим дуто айлади» шеъридаги

Махтумқули, йсқ бу ссзнинг хатоси,
Фалак «Алиф» қаддим дуто айлади

мисраларида шоир қайси шеърий санъатдан фойдаланган?
А. Ташбиҳ.        В. Ҳарфий санъат (китобот).        С. Талмеҳ.        Д. Тажнис.        Е. Тарсиъ.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:58:46
2. «Ксринг» шеъридаги
   
Мардга бир иш тушса, ксрар худойдан,
Аомарднинг ҳамроҳдан ксришин ксринг

мисраларида шоир асосланган шеърий санъат қандай аталади?
А. Муболаға.        В. Таносуб.        С. Ҳусни таълил.       Д. Тазод.       Е. Ийҳом.

3. «Ксринг» шеъридаги

Золимлар унутар зикри Оллони,
Арзон олиб, қиммат сотар ғаллани,
Судхср ноинсофлар ҳалол тиллони
Ҳаром фойдасига беришин ксринг

бандида қайси шеърий санъат қслланган?
А. Тажоҳули орифона.       В. Такрир.       С. Тарду акс.       Д. Талмеҳ.       Е. Тазод.

4.  «Бслма» шеъридаги

Ўқур бслсанг, сқ ур нафсинг ксзига,
Чин ксз билан қара китоб юзига

мисраларида қайси шеърий санъатларга мурожаат қилинган?
А. Тарсиъ, ийҳом.       В. Муболаға, ружуъ.       С. Истиора, тажнис.
Д. Такрир, талмеҳ.     Е. Мувозана, таносуб.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:59:10
5.  «Бслма» шеърининг

Тожингда дунёда мулки Искандар,
Қоруннинг моли ҳам бслса мусссар,
Охири бсларсан ерга баробар,
Кснглингда манманлик сотувчи бслма

бандида қслланган шеърий санъатни аниқлай оласизми?
А. Зулқофистайн.        В. Ирсоли масал.        С. Иштиқоқ.        Д. Талмеҳ.       Е. Истиора.

6.  «Бслма» шеъридаги

Мақол бор: «Йиртиқ тсн ксрса, ит қопар»,
Феъли ёмон банда худодан топар
Охири бир куни қиларсан сафар,
Тор кснгуллик ишни стувчи бслма

бандида қсллантан шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Муболаға, ийҳом.            В. Ирсоли масал, кинос.        С. Ташбиҳ, тазод.
Д. Ҳусни таълил, тажнис.      Е. Такрир, таносуб.

7.  «Бслма» шеъридаги

Йигитлик бсстондир, қарилик — хазон,
Бсстонни хазонга сотувчи бслма

мисраларида қслланган шеърий санъатлар номини белгиланг
А. Ташбиҳ, тазод.        В. Муболаға, такрир.        С. Истиора, ийҳом.
Д. Иштиқоқ, талмеҳ.      Е. Тарсиъ, тажнис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 18:59:54
8.  «Бслма» шеъридаги

А­й кснгил, кел снди ҳақни топайлик,
Аасиба отини миниб чопайлик

мисраларида шоир қайси шеърий санъатлардан фойдаланган?
А. Муболаға, ирсоли масал.      В. Ҳусни таълил, тазод.               С. Ташхис, истиора.
Д. Иштиқоқ, тарсиъ.                 Е. Тажоҳули орифона, тажнис.

9.  «Бслмас» шеъридаги

Мағрур бслиб кезма умринг гулига,
Дуч бсларсан бир кун хазон елига,
Юз йил сшаб тушсанг ажал қслига,
Чапингдан снгингга боққанча бслмас

бандида қайси шеърий санъат қслланган?
А. Кинос.        В. Тазмин.        С. Тажнис.        Д. Истиора.        Е. Тазод.

10.  «Ксринг» шеъридаги

Бир нечани қилдинг моли бисёри,
Бир нечани қилдинг бир пулнинг зори,
Яхши-ёмон, одам зотининг бори
Аавбат билан стиб боришин ксринг

бандининг 1-3-мисраларида шоир қофиснинг қайси туридан фойдаланган?
А. Муассас қофис.        В. Мурдаф қофис.                        С. Мужаррад қофис.
Д. Муқайсд қофис.         Е. А идфи зойидди мурдаф қофис.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:00:34
ТЎҒА И ЖАВОБЛАА АИАГ ИЗОҲЛИ КЎА САТКИЧИ

САЙФИ САА ОЙИ

1.  С.
2. Е. («Ҳуснинг ишва сотиб жон олур» жумласида ҳуснга инсон хусусистлари ксчирилган. Иккинчи мисрада сса маҳбуба қадди сарви равон (юрувчи сарв)га схшатилган.)
3. А. (биринчи мисрада муболаға қслланилган, зеро, қамарнинг (тслин ой) маҳбуба юзидан нур олиши ҳаёт ҳақиқатига тсғри келмайдиган, кучайтирилган тасвирдир.)
4.  С. (шоирларнинг баъзилари булбулга, баъзилари зоғга схшатилган.)
5.  В. («Юсуф ва Зулайҳо» достони, унинг қаҳрамони Юсуфнинг бениҳос гсзаллигига ишора қилинспти.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:00:52
6. В. («Қуёш чоҳга ботти» иборасида табиий воқеага (қуёшнинг ботишига) ғайри табиий сабаб ксрсатилган, шу туфайли ҳусни таълил санъати қслланган, деб ҳисобланади. Иккинчи мисрада «узилган гул»га схшатиш бор.)
7.  В. (Қуёш атрофида айланадиган Ерга ишора қилинаспти.)
8.  В. (биринчи мисрада муболаға, иккинчисида схшатиш қслланган.)
9.  С. («юз» ссзи икки мисрада икки хил маънони (100 сони ва бет-юз) ифодалайди, демак, байтда тажнис санъати қслланган.)
10.  Д. (иккинчи мисрада қуриб қолган илдизга схшатиш ксзга ташланиб турибди.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:01:09
ХОА АЗМИЙ «МУҲАББАТАОМА»

1.  С. (Фарҳод тимсолига ишора қилинаспти.)
2.  А. (шакар, гавҳарга инсонга хос услиш ҳолати ксчирилган.)
3.  В. («умр боғи» — истиора, иккинчи мисрада ёр сшиги тупроғи кавсар булоғига схшатилган.)
4.  А (гул ва тикан — тазод, рақиб тиканга, маҳбуба гулга схшатилган, иккинчи мисра ҳаётий воқеликни ифодалайди, демак, тамсил қслланган; чимган, гул, тикан, чечак ссзлари сзаро маънодош, бинобарин, таносубни ташкил стади.)
5. А. (биринчи мисра муболағали, иккинчи мисрада маҳбуба сноқлари Халилуллоҳ ташланган стга схшатилган, Халилуллоҳга ишора — талмеҳ.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:01:19
6.  А. («жон дуржи» — истиора, тиш лаъл гавҳарга, юз Қуёшга, қош Ой буржига схшатилган.)
7.  С. (шоир лабни шакар, қанд, жонга схшатар скан, сзини билмасликка солади (тажоҳул ориф), иккинчи мисрада сса «оби ҳайвон (ҳаёт суви) лабингизда услади» дес шоир сувга инсонга хос услиш ҳолатини ксчиради (ташхис.)
8.  А. (шоир сзини бесару пой фалакка схшатаспти, иккинчи мисрадаги «ой» ссзи сса осмон ёритгичини смас, ой каби гсзал маҳбубани ифодаласпти (истиора.)
9.  А. («вафо», «баҳо» ссзларида «о» унлиси равий бслиб келган, бундай қофис сса «мужаррад қофис» саналади.)
10.  С. (байт мисралари «мафоийлун мафоийлун мафоийл» рукнлари асосида ёзилган. Бундан рукнларга сга бслган вазн сса «ҳазажи мусаддаси мақсур» деб аталади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:01:34
АТОЙИ

1. В.(Гулнинг қизаришига ғайри табиий сабаб ксрсатилган, чунки гул услганидан қизармайди. Бундай санъат сса «ҳусни таълил» саналади.)
2. С. (байтда «Юсуф ва Зулайҳо» достони қаҳрамонлари бслмиш Юсуф ва Яъқубларга ишора қилинаспти.)
3. Д. (байтдаги жавр — вафо, дард — даво ссзлари қарама-қарши маъноларни англатади.)
4.  А (маҳбуба — парига, маҳбуба сноғи А­рам боғита схшатилган).
5. В. (шоир маҳбуба бармоқларидаги хинанй қонга схшатар скан, сзини билиб билмасликка соласпти.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:01:45
6. А. (байтдаги салсабил оби, жаннат равзаси, оби кавсар, ҳур ссзлари маъно жиҳатидан сзаро сқин, бундай ссзларни қсллаш санъати сса. таносуб деб аталади.)
7.  С. (байтдаги «ёсин» ссзлари шаклдош бслиб, бири ёй (ёйдек қошлар)ни, иккинчиси Қуръондаги «Асин» сурасини ифодалайди.)
8. С. (маҳбубанинг сувдан тоза қслини сувга солиши воқеаси ғайри табиий тарзда, съни «қсли билан сувни юваспти» деб далилланган)
9.  В. (мисралар охиридаги содиқ, ошиқ қофисдош ссзларидаги «о» унлиси — «таъсис», «д», «ш» ундошлари «дахил», «и» — «ишбоъ», «қ» ундоши «равий» саналиб, бундай қофис муассас қофис ҳисобланади.)
10. Д. (ғазал мисралари «фоилотун фоилотун фоилотун фойлун» рукнлари асосида ёзилган, бундай рукнлар таркибига сга бслган вазн сса «рамали мусаммани маҳзуф» деб аталади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:02:00
ЛУТФИЙ

1. В. (Ошиқ ноласининг тоққа юкланса, тоғнинг чидай олмай фарёд чекиши ҳаёт ҳақиқатидан узоқ, бундай тасвир сса муболаға (унинг ғулув деб аталган даражаси) саналади.)
2. Д. (байтда «Юсуф ва Зулайҳо» достони, унинг қаҳрамони бслган Яъқуб ҳаётига ишора қилинаспти.)
3.  В. (байтдаги нур, шамъ, мажлис, парвона ссзлари маъно жиҳатидан сзаро сқин.)
4.  С. (байтдаги «шоҳ» ва «гадо» ссзлари зид маъноларни ифодалайди.)
5. Д. (гулнинг қизаришига «маҳбуба юзидан хижолат чекиш оқибати» деб ғайри табиий сабаб қсрсатилган.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:02:14
6.  А. (байтдаги «қуёш» ссзи осмон ёритгичини смас, Қуёшдек порлоқ юзли маҳбубани ифодалайди (истиора), ошиқнинг снги ойга схшатилиши сса ташбиҳ саналади.)
7. В. (биринчи мисрадаги «ой» ссзи икки маънони — ҳам ёритгични, ҳам маҳбубани ифодалайди (ийҳом, истиора), иккинчи мисрада «ер қаттиғу кск йироқ» мақоли келтирилган (ирсоли масал.)
8. С. («адоқ» ссзи «оёқ» ва «май идиши» — «қадаҳ» маъноларида қслланган (ийҳом), «шоҳим» ссзи подшоҳни смас, маҳбубани ифодалайди (истиора), дурдек ксз ёшларнинг арзи ҳол айтиши сса инсонга хос хусусистдир (ташхис.)
9. Е. (ғазал мисралари «мафъулу мафоийлу мафоийлу фаулун» рукнлари асосида ёзилган, бундай шеърий слчов сса «ҳазажи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф» деб аталади.)
10. А. (ғазалдаги кабоб, шароб, гулоб, хароб каби қофисдош ссзларда равий «б» ундошидан олдин чсзиқ «о» унлиси келган. Бундай қофис сса мурдаф қофис ҳисобланади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:02:28
АЛИШЕА  ААВОИЙ

1.  В. (Биринчи мисрадаги «ой» ссзи сз маъносини (ёритгич) смас, ой юзли маҳбубани ифодалайди.)
2. С. (байтда «Лайли ва Мажнун» достони қаҳрамонларига ишора қилинаспти.)
3. А. (ошиқнинг девоналардек йиғлаши, ксрганларнинг унинг устидан кулиши ҳаётда жуда кам учрайдиган ҳолат, бинобарин, шоир белгини кучайтириб тасвирлаган.)
4.  С. (жоннинг инсонлардек гапириши интоқ санъатига хосдир.)
5.  В. («ишқ саҳроси» ибораси истиора, ошиқ оҳининг дашт узра турли рангдаги самум —гармселдек кезиши сса муболағадир.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:02:38
6. Д. (ғазал мисралари «фоилотун фоилотун фоилотун фоилун» рукнларига асосланади. Бундай вазн сса «рамали мусаммани маҳзуф» деб аталади.)
7. В. (барча қофисдош есзлар сзагида «ш» ундоши такрорланиб келади, шунинг учун ушбу ундош равий саналади.)
8.   А. (қофисдош гулрс, уйқу, қоронғу, бадхс каби ссзларда чсзиқ у (с) унлиси равий бслиб келган. А авийси чсзиқ унлидан иборат бслган қофис мужаррад қофис саналади.)
9. В.
10.  С.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:02:53
11. С. (байтдаги «нақш», «манқуш», «наққош» ссзлари бир сзақдан келиб чиққан. Бундай сзақдош ссзларни қсллаш сса иштиқоқ санъати ҳисобланади)
12. А. ( «ой» ссзи ёритгични смас, ой юзли қизни ифодалайди (истиора), иккинчи мисрада шоир «снги ой» деган схшатишидан қайтгандек бслиб, ундан ҳам кучлироқ «меҳри оламорой» («оламни ёритгувчи қуёш») схшатишинй қслласпти. Бу хил қайтиш санъати сса ружуъ деб аталади.)
13. Д. (байтдаги подшолиғ — гадолиғ ссзлари зид маънога сга. Бундай ссзларни қсллаш санъати сса тазод дейилади.)
14.  В. (Ширин гулга, киприги тиканга схшатиласпти.)
15.  А. (ҳар икки мисрадаги «қари» ссзлари шаклан схшаш бслса ҳам, икки маънони — «кекса» ссзини ва слчов бирлигининг номини ифодалайди.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:03:01
16.  С. (чинорнинг ичини дирам (пул) хаёли куйдириши инсонларга хос хусусистнинг дарахтга ксчирилишидан бошқа нарса смас. Буни ташхис санъати саналади.)
17.  В. (бсрилар қуртга схшатилган (ташбиҳ), мисраларда иккитадан ссз қофисланган (тслди — бслди, ёбон — шубон, буни зулқофистайн (қсш қофис қсллаш) санъати дейилади.)
18.  Д. (достон мисралари «фаулун фаулун фаулун фаал» рукнлари слчовида ёзилган. Бу хил слчов «мутақориби мусаммани маҳзуф» деб аталади.)
19.  В. («номдор — комгор» ссзларида «р» ундоши равий бслиб келган, улардан олдин чсзиқ «о» унлиси такрорланиб келаспти. А авийдан олдин чсзиқ унлилардан бири келадиган қофислар сса мурдаф қофис саналади.)
20. В. (достон мисралари «рамали мусаддаси маҳзуф» вазнида ёзилган, унинг рукнлари таркиби сса фоилотун фоилотун фоилун тарзидадир.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:03:24
МУҲАММАД СОЛИҲ «ШАЙБОАИЙАОМА»

1.  С. (Қилич таърифи муболағали.)
2.   Е. («Аифоқ чодирини тикди» ссзларида мавҳум тушунча — нифоққа инсонга хос чодир тикиш хусусисти ксчирилган.)
3.  С. («гул каби» ибораси ташбиҳдир.)
4.  С. (иккинчи мисрадаги «ар-ар», «сарв» ссзлари шу хил дарахтларни смас, балки Абулмуҳсинни ифодалайди, шунга ксра уларни истиора ҳисобланади.)
5.  А. (иккинчи мисрадаги барча ссзлар (барча, сғлонлари — султонлари, ёғий — боғий сдилар) қофисдош, шу сабабли бу байт тарсиъ санъати асосига қурилган саналади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:05:00
6.  С. (байт мисраларидаги қисқа, чсзиқ ва ста чсзиқ ҳижоларни белгиласак, — V — —   V V — —     — ~ чизмаси ҳосил бслади.)
7. С. («мойил — ҳосил» қофисдош ссзлари таркибида таъсис (чсзиқ «о» унлиси), дахил (й, с ундошлари), ишбоъ (қисқа унли) ва равий («л» ундош) келган. Бундай қофис сса муассас (таъсисли) деб аталади.)
8. В.
9.  Д. (сарв ва анбарга инсоний хусусистлар (шарманда бслиш, қул бслиш) ксчирилган. Бу хил санъат ташхнс деб аталади.)
10. С. (иккинчи мисрада қадимги афсона қахрамонлари Сулаймон ва Билқис тимсолларига ишора қилинган. Бундай санъат сса талмеҳ саналади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:05:24
ЗАҲИА ИДДИА МУҲАММАД БОБУА 

1. А («телба», «ҳушёр» ссзлари зид маъноларни ифодалагани туфайли тазод санъатини, кснгулга инсон ҳусусистлари (телбалик, ҳушёрлик) ксчирилгани учун ташхис санъатини рсёбга чиқарган.)
2.  В. («Қуёш» ссзи сз маъносида смас, «қуёш юзли маҳбуба» маъносида қслланиб, истиора ҳосил қилинган, меҳру вафо ва жавру жафо ссзлари зид маъноларни ифодалаши туфайли тазод саналади.)
3. А. («латофат гулшани», «даҳр боғи» ссзлари истиорани, «гул каби», «хазон спроғидек» ссзлари ташбиҳни, гулшан, гул, боғ, спроғ ссзлари маънодошлиги туфайли таносуб санъатини рсёбга чиқарган.)
4.  С. («ой» ссзи ёритгични смас, маҳбубани ифодалайди, шунга ксра байтда истиора санъати қслланган ҳисобланади.)
5.  А. (иккинчи мисрада маҳбуба юзи гулга, зулфи сунбулга, қомати сарви хиромонга схшатилган, баҳор, боғ, гул, сунбул, сарв ҳамда юз, зулф, қомат ссзлари сзаро маънодошлиги туфайли таносуб санъатини ҳосил қилган.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:05:39
6. В. (рубоийда маҳбуба гулга, шуълага, ошиқ сса булбулга, шуъла қулига схшатилган (ташбих), шаҳ — қул ссзлари тазодни, гул, булбул ссзлари маънодошлиги туфайли таносуб санъатини ҳосил қилган.)
7. С. (туюқдаги «фироқ меҳнати», «ғаму андуҳ сти» бирикмалари истиорани, «ё қилди», «ёқилди», «ё қилди» ссзлари тажнисни юзага чиқарган, сабога сса инсон хусусистлари (шарҳ қилиш) ксчирилгани туфайли ташхис саналади.)
8. В. («жафокор», «вафодор» ссзлари тазод санъатини рсёбга чиқарган, биринчи мисрадаги «сендек менга» ссзлари иккинчи мисрада «Мендек еенга» тарзида тескари қилиб қслланган (тарду акс), иккала мисрадаги барча ссзлар (сендек — мендек, манга — санга, ёри — зори, жафокор — вафодор қофисдошлиги туфайли тарсиъ санъатини ҳосил қилган.)
9.  С. ( «Хазон спроғи снглиғ» ғазалининг барча мисралари «мафоийлун мафоийлун мафоийлун мафоийлун» рукнлари слчовида ёзилган, бундай вазн сса «ҳазажи мусаммани солим» деб аталади.)
10. А. (ғазалдаги жафоси, балоси, муддаоси каби қофисдош ссзларда чсзиқ «о» унлиси равий бслиб келган. Бундай қофислар сса мужаррад қофис саналади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:05:58
ТУА ДИ ФАА ОҒИЙ

1.  В. (Иккинчи мисрада Юсуф тимсолига ишора қилинган, бундай санъат сса талмеҳ деб аталади.)
2. В. (иккинчи мисрадаги «дил мулки» ва «гсшаи чашм» ссзлари истиора саналади, чунки улар ксчма маънода қслланаспти.)
3. А. («итдек» ссзи ташбиҳ санъатини, «едингиз фуқаронинг стини», «қсймадингизлар битини» ссзлари сса муболаға санъатини рсёбга чиқарган.)
4. С. (иккинчи байтда «сл работу тсра — қсноқ» мақоли келтирилган, бу сса ирсоли масал санъати ҳисобланади.).
5. С. (банддаги «нафс тори», «даври қазо базми», «жайбайи жон», «тири риҳлат», «қасри асоси тан», «тоқи абрс», «курсийи дандон» ибораларининг ҳар бири истиора саналади.
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:06:10
6.   В. («осиё навосидек», «аждаҳодек» ссзлари ташбиҳ санъати ифодасидир.)
7.  В. (ғазал мисралари «фоилотун фоилотун фоилотун фоилун» рукнлари слчовида ёзилган. Бу хил вазн сса «рамали мусаммани маҳзуф» деб аталади.)
8.  В. (ғазалдаги қофисдош «сзбак», «шак», «бадрак» каби ссзларда «к» ундоши равий, ундан оддин келиб такрорланаётган қисқа «а» унлиси тавжиҳ саналади. Бундай қофис сса мужаррад қофис деб аталади.)
9. С. (ғазал мисралари «фоилотун фоилотун фоилотун фоилон» рукнлари асосидаги «рамали мусаммани мақсур» вазнида ёзилган.)
10.  С. (ғазал — — V    V — — V      V — — V    V — — чизмасига сга бслган «ҳазажи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф» вазнида ёзилган. Бундай шеърий слчов рукнлари сса ксрсатилган тарзда бслади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:06:34
МАША АБ

1.  А. (А устам ва Суҳроб номларига ишора талмеҳ санъатини, «шижоат боби», «адолат тахти», «султонларим» ссзлари истиора санъатини рсёбга чиқарган.)
2. С. («шоҳ» ва «гадо» ссзлари сзаро зид маъноларни ифодалаётгани туфайли тазод санъати намунаси саналади)
3. Д. (иккинчи мисрадаги тасвир белгини ғост кучайтириб акс сттирган, зеро, ошиқнинг оҳи сти еру осмонни қуйдириши ҳаёт ҳақиқатидан узоқдир. Бу хил тасвир муболағанинг ғулув деган даражасига мосдир.)
4. С. (байтдаги маъно жиҳатидан сзаро сқин бслган лола, райҳон, суман, қизил гул, сарв, шамшод ссзлари таносуб санъати асосида тспланган.)
5. В. («муҳаббат ксйи» — истиора, «етти иқлим ғарқ бслди ёшима» тасвири сса муболағанинг ғулув деган даражасига мувофиқ келади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:06:48
6. В. (байтдаги Лайли, Мажнун тимсолларига ишора талмеҳ санъатини рсёбга чиқарган.)
7.  А. («гулбарги тарим» ибораси истиора, «ғунча каби қон» ибораси ташбиҳ саньати намунаси саналади.)
8.  С. («кснгил гиреҳи» ибораси истиора, танбурга ҳол ссраш, ғамни суриш каби инсонга хос ҳаракатларнинг ксчирилиши ташхис саналади.)
9. А. (ғазал «мафоийлун мафоийлун мафоийлун мафоийлун» рукнларига асосланган. Бу хил шеърий слчов сса «ҳазажи мусаммани солим» деб аталади.)
10. С. (қофисланувчи «севарим», «жигарим», «саҳарим» қаби ссзларда «р» равий, ундан олдин такрорланиб келаётган қисқа «а» унлиси тавжиҳ деб аталади. Тавжиҳ ва равийдан ташкил топган қофис сса мужаррад қофис саналади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:07:06
ХЎЖАААЗАА  ҲУВАЙДО

1.  В. (Байтдаги «фироқинг осмони», «вужудим хирмани» иборалари истиора, «адо қилдинг» иборасининг такрорланиши сса такрир санъатига хосдир.)
2.  Д. (байтда нафс ссзласпти, бу хил санъат интоқ деб аталади.)
3. С. (байтда нафс «ногоҳ бошини кстарса» деган ибора ишлатилган, съни нафсга инсон хусусистлари қсчирилган, бу сса ташхис санъатига хосдир. «Тақви таёғи» ибораси сса истиорадир.)
4. В. (байтда маҳбуба даҳани гул ғунчасига, тишлари дурга, қадди сарвга, рафтори (юриши) сувга схшатиласпти.)
5.  С. (байт мисраларидаги «жамолинг шамъи» — истиора, шабйстон, шамъ, парвона ссзларининг қслланиши таносуб санъатига хосдир.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:07:21
6.  В. (Мажнун тимсолига ишора талмеҳ санъати ифодасидир.)
7. Е. (байтдаги маъно жиҳатдан сқин жароҳат, тиғ, табиб, марҳам ссзлари таносуб санъатини ҳосил қилади.)
8.  С. (ғазал мисралари «фоилотун фоилотун фоилун» рукнлари слчовида ёзилган. Бу хил вазн сса «рамали мусаддаси маҳзуф» деб аталади.)
9.  С. (ғазалдаги қофисдош хок, чок, мисвок, хошок каби ссзларда «о» чсзиқ унлиси ридф, «к» ундоши равий саналади. Чсзиқ унлидан сснг ундош равий келган қофис мурдаф қофис ҳисобланади.)
10. С. (ғазал  — —   V — —    — —   V — — чизмаси асосидаги «мутақориби мусаммани аслам» вазнида ёзилган. Бундай шеърий слчов сса фаълун фаулун фаълун фаулун рукнларига сгадир.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:07:38
ШЕА МУҲАММАД МУАИС

1. А.(Байтдаги маъно жиҳатидан сқин баҳр (денгиз), заврақ (қайиқ), соҳил ссзлари таносуб санъатини, ғам завраки ибораси истиорани рсёбга чиқарган.)
2. Д. (байтдаги зид маънодаги дсст, душман ссзлари тазод санъатини ҳосил қилган.)
3. В. (ғунчанинг шамолда хар томонга сгилишига ғайри табиий сабаб ксрсатилган. Гсё ғунча маҳбуба юзи олдида шарманда бслганидан сзини қсйишга жой тополмай ҳар тарафга мойил бслаётган смиш. Бундай далиллаш ҳусни таълил дейилади.)
4. С. (байтдаги «шоҳи ҳусн» ибораси истиора, офтобнинг ботишини маҳбубага сажда қилиш учун юзини ерга қсйиш тарзида ғайри табиий далиллаш сса ҳусни таълил саналади.)
5. А. (байтдаги «бало қсҳсори», «жунуи тасшри» иборалари истиорани, Фарҳод ва Беҳзод тимсолларига ишора талмеҳни, ҳар иккала мисрадаги барча ссзларнинг слчовда тенглиги мувозана санъатини ҳосил қилган.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:07:49
6. С. (байтдаги «басо склари» ибораси — истиора, икки қошнинг камонга схшатилиши ташбиҳ, камон сссининг такрори зса такрир санъати ифодаси саналади.)
7. В. (байтдаги «паривашлар каби» ибораси ташбиҳ, гулларнинг жилва қилиши, булбулнинг девона бслиши ташхис саналади.)
8. С. (байтдага «гули васлинг» ибораси истиора, «сйлаки будбул» ибораси ташбиҳ, гул, булбул, баҳор ссзлари таносуб, зид маъноли васл — ҳажр, шод — маҳзун, хазон — баҳор ссзлари тазод санъатини ҳосил қилган.)
9. Д. (ҳар икки ғазал мисралари «мафоийлун мафоийлун мафоийлун мафоийлун», чизмаси сса   V — — —     V — — —     V — — —     V — — —  тарзидаги слчовда ёзилган. Бундай вазн сса «ҳазажи мусаммани солим»дир.)
10. С. («Ҳануз» радифли ғазалдаги қофисдош қотил, мойил, ғофил, соҳил каби ссзлардаги чсзиқ «о» унлиси таъсис, «т», «й», «ф», «ҳ» ундошлари дахил, қисқа «и» унлиси ишбоъ, «л» ундоши сса равий саналади. Ана шундай таркибли қофис сса муассас қофис деб аталади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:08:10
ЖАҲОА ОТИА УВАЙСИЙ

1.  В. (Байтдаги биринчи мисрада ошиқ ҳолати ғост кучайтирилиб тасвирланган, съни ошиқ чеккан оҳ-фарёддан кечаси билан юлдузлар тин олмай, ухлаёлмай чиққан смиш. Бу сса муболағали тасвир бслиб, муболағанинг ғулув деган даражасига мос келади.)
2.  В. («қон мисоли», «гулсифат» ссзлари схшатиш (ташбиҳ) саналади.)
3. С. (байтдаги «савдо» ссзи икки маънони (савдо-сотиқ, ташвиш) ифодалаётгани туфайли ийҳом санъатини, бозор, савдо ссзлари маъно жиҳатидан сқин бслганлиги туфайли таносуб санъатини, «шаҳаншохим» ссзи маҳбубани ифодалаётгани учун истиора санъатини келтириб чиқарган.)
4. А. (ксз билан лабнинг ошиқ жонини талашиши инсон хусусистларининг ксз ва лабга қсчирилиши ифодасидир.)
5. В. (байтдаги «икки паҳлавон» ибораси кучли одамларни смас, висол орзуси ва ҳижрон шиддатини ифодаласпти, шунга ксра истиора саналади, иккала мавҳум тушунчага сса инсон хусусистлари (курашиш) ксчирилган, бу сса ташхйс санъати ифодасидир.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:08:24
6. Е. (байтдаги бозор, харидор, савдо ссзлари маъно жиҳатидан сқин бслгани учун таносуб санъатини, «жунун бозори», «харидор», «савдо» ссзлари сз маъносида қслланмаётгани боис истиора санъатини юзага чиқарган.)
7. А. (ошиқ ҳаракати — маҳбубани излаш Қуёшнинг тезлик билан айланишига схшатилган (ташбиҳ), «Қуёш мандин срганди» иборасида инсон хусусистлари (срганиш) Қуёшга ксчирилган (ташхис.)
8. В. («Соғиндим» ғазалй мисралари V — — —     V — — —     V — — —     V — — — чизмасига сга бслган «мафоийлун мафоийлун мафоийлун мафоийлун» рукнлари слчовида ёзилган. Бу хил слчов сса «ҳазажи мусаммани солим» вазни саналади.)
9. С. (ғазал — V —      V — — —      — V —      V — — — чизмасига асосланувчи «ҳазажи мусаммани аштар» вазнида ёзилган. Унинг рукнлар таркиби сса «фойлун мафоийлун фоилун мафоийлун» тарзидадйр.)
10. Д. («Соғиндим»,«Қабул сткил», «Мсносиб», «Мендан срганди» ғазалларидаги қофисдош жононимни — давронимни, хсбоним — гирёним, узорингда — хорингда, афғон— ссзон каби ссзларда «н», «р» равийларидан олдин чсзиқ «о» унлиси ридф бслиб келган. Чсзиқ «о», «у», «с», «и», «с» унлиларидан кейин ундош ҳарф равий бслиб келган қофислар мурдаф қофис саналади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:08:42
АОДИА А

1. С. (Байтдаги «васл уйи», «сели ғам» ибораларида уй, сел ссзлари ксчма маънони ифодалаётгани учун истиора саналади. Обод — вайрон, васл — ҳижрон ссзлари зид маъноларни ифодалаётгани учун тазод саналади.)
2. Д. (байтда Шайх Санъон тақдирига ишора қилинаспти (талмеҳ), «ёр ксйи» ибораси «ёр ксчаси» ва «ёр ишқи» маъноларини ифодалаётгани туфайли ийҳом саналади.)
3. С. (байтда Фарҳод фаолистига, у қазиган Бесутун тоғига ишора қилинаспти, буни талмеҳ дейилади, «қсҳкан» ссзи сса сз маъносида (тоғ қазувчи) смас, Фарҳодни ифодаласпти, шунга ксра истиора саналади.)
4. А. (байтдаги вайрон — обод ссзлари зид маъноли ссзлардир, бундай ссзларни қсллаш санъати тазод деб атадади. «Сабр таъмири», «ашк селоби» иборалари истиора саналади.)
5. В. («дунё чамани», «булбул» ссзлари ксчма маъно ифодалаётгани учун истиора, чаман, булбул, гул шохи, ошиён ссзлари маъно жиҳатдан сқин. Бундай ссзларни қсллаш сса таносуб санъатига хосдир.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:08:51
6. Д. (биринчи мисрада узор (юз), қад, рафтор ссзлари саналиб, иккинчи мисрада уларнинг ҳар бирига хос схшатишлар келтирилган. Бу хил санъатни лафф ва нашр (йиғиш ва ёйиш) деб аталади.)
7. С. (ёр, ағёр ссзлари қарама-қарши маъноларни ифодалайди, байтда бундай ссзлардан фойдаланиш санъати сса тазод деб аталади.)
8. Е. (ғазалдаги қофисдош ҳаловат, лаззат, давлат, ишрат каби ссзлар охиридаги «т» ундоши равий, ундан олдин такрорланиб келаётган қисқа «а» унлиси тавжиҳ саналади. Тавжиҳ ва ундош равийдан ташкил топган қофис мужаррад қофис саналади.)
9.  В. (ғазал мисралари V — — —     V — — —     V — — чизмасига сга бслган «мафоийлун мафоийлун фаулун» рукнларига асосланади. Бу хил вазн сса «ҳазажи мусаммани маҳзуф» саналади.)
10. Д. (ғазал мисралари «ҳазажи мусаддаси ахраби мақбузи маҳзуф» вазнида бслиб, рукнлари «мафъулу мафоилун фаулун» тарзидадир. Бу хил шеърий слчов ксрсатилган чизмага сга бслади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:09:20
МУҲАММАДА ИЗО ОГАҲИЙ

1. В. (Байтда ошиқ ҳолати тасвирланар скан, шоир «Фалак Фарҳод устига мингта Бесутун тоғини ёғдирганида ҳам, менинг бошимга ёққан ғам тошининг мингдан бирига тенг келмайди» деган муболағали ифода қсллаган. Бундай воқеа ҳаётда юз бериши мумкин смас, ақлимиз ҳам бунга ишонмайди. Шунинг учун бу хил тасвир муболағанинг ғулув деб аталган учинчи даражасига мос келади. Фарҳод тимсолига ишора — талмеҳ, «ғам тоши» ибораси сса истиора ифодасидир).
2. А. (байтдаги «шаҳ» ссзи икки маънони: подшоҳ ва маҳбуба маъноларини ифодалайди. Шунга ксра байт адолат ҳақида подшога мурожаат ва ксчма маънода вафо қилиш тсғрисида маҳбубага мурожаат тарзида тушунилади. Бинобарин, шоир ийҳом санъатидан фойдаланган. Яхши, ёмон, вайрон, обод ссзлари зид маъноларни ифодаласпти. Бундай ссзларни қсллаш сса тазод санъати саналади. Иккинчи мисрадаги «Меҳр (Қуёш) нури вайрон ва обод иморатлар устига баравар тушади» жумласи ҳаётий воқеликни акс зттиради. Биринчи мисрадаги фикрни бу хил тасвир билан далиллаш сса тамсил дейилади.)
3. Д. (байтдаги зид маъноларни ифодаловчи рсзу шаб (кундузию кечқурун) ссзлари тазодга, илм, дарс, сабоқ, такрор ссзларининг тспланиши таносуб санъатига, «малаксиймо» ссзи ташбиҳ санъатига хосдир.)
4. А. (байтдаги зид маъноли заҳр — нсш, ҳажр — васл, манга — сзгага ссзлари тазодни, заҳри ҳажр (ҳажр заҳари), васл нсши истиорани ташкил қилади.)
5. С. (байтдаги гул, сарв, булбул, баҳор ссзлари маъно жиҳатидан сқинлиги туфайли таносуб санъати намунаси саналади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:09:37
6. Д. (байтда ссз қимматбаҳо гавҳарга схшатилган.)
7. В. (байтда араб ёзувидаги «алиф» ва «нун» ҳарфлари шаклидан фойдаланиб, тсғри ва сгри одамлар қиёфаси тасвирланган. Буни китобат ёки ҳарфий санъат дейилади.)
8. С. (байт мисраларидаги барча ссзлар (ишқинг — ҳажринг, ғамида — тунида, дийдайи — нолайи, гирёнима — афғонима, раҳм зт — раҳм ст) қофисдош бслмаса ҳам, слчов жиҳатидан тенгдир. Бундай ссзларни қсллаш мувозана санъати саналади.).
9. С. (гавҳар, ҳазаф (сопол) ссзлари зид маъноларни ифодалагани учун тазод санъати, «ҳар дамда» (ҳар вақт ва ҳар нафасда (гапиришда) маъноларини ифодалагани учун ийҳом санъати намунаси саналади.)
10. А. (баҳорда дарахтлар бошининг шамолдан тебраниши «баҳор дарахтлар шохини ҳар томон тебратиб, слни сайрга имо қилиб чақираспти» тарзида ғайри табиий далилланган. Бу хил санъат ҳусни таълил саналади. Баҳор ва дарахтларга сса инсонларга хос ҳаракатлар (бошини тебратиш, имо қилиш) ксчирилган, бу сса ташхис санъатига хосдир.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:10:19
11. В. (байтда чой меҳри гиёҳга схшатилган (ташбиҳ), зид маъноларни ифодаловчи гадо ва султон ссзларининг қслланиши тазод, чойнинг ҳаммага ёқиши сса унинг меҳри гиёҳ — меҳр уйғотувчи ссимлик сканлигидир, деб ғайри табиий сабаб келтирилганлиги учун ҳусни таълил намунаси саналади.)
12. В. (байтдаги маъно жиҳатидан сқин даво, бемор, дард, дармои ссзлари таносуб санъати асосида тспланган. Чойнинг барча беморлар дардига дармон деб таъриф қилиниши сса ҳаёт ҳақиқатига тсла мос келмайдиган муболағадир.)
13. А. (иккинчи мисрада Исо номига ишора қилинган (талмеҳ), «ҳажринг ғами заҳри» ибораси истиора саналади.)
14.  В. (байт мисраларидаги барча ссзлар (юзида — ксзида, йсқ-йсқ, асло-асло, ҳаёдин — вафодин, асар — хабар) вазнда тенг ва қофисдошдир. Байтни шу тарзда ташкил қилиш зса тарсиъ деб аталади.)
15. Д. (байтдаги барча ссзлар слчов жиҳатидан тенг ҳамда қофисдошдир. Бу сса тарсиъ санъатига хос. Биринчи мисрадаги ҳаё, вафо ссзлари иккинчи мисрада срни алмаштирилиб қслланган. Бу хил саньат сса тарду акс деб номланади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:10:41
16. С. (байтда маъно жиҳатидан сзаро зид бслган схшилиғ — ёмонлиғ ссзлари қслланган.)
17. В. (Огаҳийнинг 10-синф мажмуасида берилган «Устина», «Бизки букун», «Юзинг очким», «Ааврсз бслсин», «Илм бслмиш ёд анго», «Жонларда фикру суратинг», «Лутф айлар ёр мандин сзгага», «Аокасга таъзим айлама», «Донойи оламжоҳлар», «Ааврсз», «Дегил иностға ссз», «Аҳли вафо маҳзун», «Бслмаса бслмасун нетай», «Чой» ғазалларида мурдаф қофис қслланган, съни қофисдаги ссзларда равийлардан олдин чсзиқ унлилар келган.)
18. Д. (ғазал байтларидаги мисралар — — V —    — — V —    — — V —    — — V —  чизмасига сга бслган «мустафъилун мустафъилун мустафъилун мустафъилун» рукнлари асосида ёзилган. Бундай слчов зса «ражази мусаммани солим» деб аталади.)
19. А. (ғазал «ҳазажи мусаддаси маҳзуф» вазнида ёзилган бслиб, рукнлари «мафоиилун мафоийлун фаулун» тарзидадир. Бундай шеърий слчов сса ксрсатилган чизмага сга бслади.)
20. С. (ғазал мисралари чизмаси — V V —    V — V —    — V V —    V — V —  тарзидаги «ражази мусаммани матвийи махбун» вазнида ёзилган. Бу слчов рукнлар таркиби сса ксрсатилган тарздадир.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:11:16
КОМИЛ ХОА АЗМИЙ

1. В. (Байтдаги «гавҳари мақсуд» (мақсад гавҳари) ибораси, уммон ссзи ксчма маънони ифодалаёттани туфайли истиора, уммон, гавҳар ссзлари маъно жиҳатидан сқин бслгани учун таносуб санъати намунаси саналади.)
2. Е. (шамънинг срталабгача ёниб чиқиши ғайри табиий тарзда далилланган. Гсёки у бир пари ишқидан девона бслгани учун срталабгача куср смиш. Бу хил ғайри табиий далиллаш ҳусни таълил деб аталади.)
3. С. (шом, шабистон, шамъ ссзлари маъно жиҳатидан сқин бслгани учун таносуб санъати қслланган ҳисобланади.)
4. А. («юзунг ксзгуси» — истиора, наргиснинг одамлардек ксзгуга боқиб ҳайрон бслиши, суратдек қотиб қолиши сса ташхис саналади, чунки ссимликка инсон хусусистлари ксчирилган.)
5. С. (байтдаги «сйлаки фонуси хаёл» ибораси ташбиҳ, кеча, фонус, шамь, ёқмоқ ссзлари таносуб, наршснинг шамъ ёқиши ташхис санъати саналади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:12:40
6. А. (сгри одамлар сгри айн ва нун ҳарфларига схшатилган (ташбиҳ), араб алифбоси ҳарфларидан тимсолий ифода сратиш санъати сса китобат ёки ҳарфий санъат дейилади.)
7. В. (гулистон, бақо гули ссзлари истиора, «лола баргидек» схшатиш (ташбиҳ), маъно жиҳатидан сқин гулистон, лола, бсй (ҳид), барг ссзлари сса таносуб санъати намуналари саналади.)
8.  Д. (Юсуф, Шамъун номларига ишора талмеҳ санъати саналади.)
9. А. (ғазалдаги қофисдош даврондин, жондин, ондин, уммондин каби ссзларда олдинги «н» ундоши равий, чсзиқ «о» унлиси ридф саналади. Бундай қофислар сса мурдаф қофис деб юритилади.)
10.  В. (учала ғазал ҳам чизмаси   — V — —     — V — —     — V  ~ бслган «фоилотун фоилотун фоилотун фоилон» тарзидаги рукнларга сга. Бу хил слчов сса ксрсатилганидек аталади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:13:22
МУҲАММАД АМИА МУҚИМИЙ

1.  Д. (Байтдаги маҳбуба қадди шамшодга, қоши ҳилол (снги чиққан ой)га схшатилган, бинобарин, шоир ташбиҳ санъатидан фойдаланган.)
2. В. (шоир байтда «Ҳар киши сз ксмочига кул тортади» деган халқ мақолини келтирган. Мақол келтириш саньати сса ирсоли масал деб аталади.)
3. Д. (байтдаги гарди кудурат (кснгил хиралик чанги), занги ғам (ғам занги), ойнаи табъим (таъбим ойнаси) ибораларидаги гард, занг, ойна ссзлари ксчма маънода қслланган, шунга ксра улар истиора санъатига нисбат берилади.)
4. В. (Хсжа — чироғ ёғига, Ҳакимжон — пиликка схшатилган, бинобарин, шоир ташбиҳ санъатидан фойдаланган. Чироғ ёғи, пилик ссзлари маъно жиҳатидан сзаро сқин, бундай ссзларни қсллаш сса таносуб санъати саналади.)
5. В. («оғизлари — сн беш қариш» иборасида белги кучайтириб тасвирланган, бинобарин, бу сринда муболаға санъатига мурожаат қилинган.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:14:17
6.  С. («тераклар баргидек» иборасида схшатиш қсллангани ксриниб турибди.)
7. Е. (фақир, бой ссзлари сзаро зид маънога сга бслгани учун шоирнинг тазод санъатига мурожаат қилгани ксзга ташланади. Лой оёққа чалиб, ерга урган скан, демак, унга одамлар хусусисти қсчирилган, буни сса ташхис дейилади.)
8.  С. (ғазал  — —    V — —    — —    V — —  чизмасига сга бслган «фаълун фаулун фаълун фаулун» рукнлари асосида ёзилган. Бу хил вазн сса «мутақориби мусаммани аслам» деб аталади.)
9.  В. (ғазалдаги қофисдош харобим, азобим, хобим, изтиробим каби ссзларда «б» ундоши равий, чсзиқ «о» унлиси ридф бслиб келган. Бундай қофис мурдаф қофис саналади.)
10. С. (ҳажвис «сариъи мусаддаси матвийи макшуф» вазни асосида ёзилган бслиб, рукнлари «муфтаилун муфтаилун фоилун» тарзидадир. Бундай шеърий слчов ксрсатилган чизмага сга бслади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:14:35
АЛМАИЙ

1. С. (Ҳаёт тандаги жонга схшатилган, съни шоир ташбиҳ санъатидан фойдаланган. Байтдаги зид маъноли талх (аччиқ) ва тотлиғ (ширин) ссзлари сса тазод санъати асосида қслланган.)
2. В. (шоир Ауҳ пайғамбар тимсолига ишора қилар скан, талмеҳ санъатидан фойдаланган.)
3. А. (байтдаги азал деҳқони, қаддинг наҳли, муҳаббат риштаси, кснглум қуши иборалари истиорадир, чунки уларда деҳқон, наҳл, қуш ссзлари сз маъносида смас, ксчма маънода қслланган.)
4. Д. (байтдаги ёр ва ағёр ссзлари зид маънога сга, бинобарин, шоир тазод санъатидан фойдаланаспти.)
5. С. (парчадаги схши, ёмон, схшилик, ёмоилик ссзлари қарама-қарши маъноларни ифодалайди. Бундай ссзларни қсллаш санъати сса тазод деб аталади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:14:49
6. В. (илон ва дарахт ссзлатилган. Ҳайвонлар, ссимликларни инсон каби ссзлатиш сса интоқ санъати ҳисобланади.)
7. Д. (байтдаги «сй фиғон» йбораси икки марта такрорланган, буни сса такрир санъатидан фойдаланиш ҳисобланади.)
8. С. (ғазаддаги қофисдош сарбаланд, банд, саманд, аржуманд каби ссзларда «д» ундоши — равий, «н» ундоши — қайд, уларнинг олдидаги қисқа «а» ҳазв саналади. Ҳазв, қайд ва равийдан ташкил топган қофислар сса муқайсд қофис деб аталади.)
9.  С. (ғазал мисралари чизмаси    — V — —     — V — —    — V — —     — V ~ тарзида бслган «фоилотун фоилотун фоилотун фоилон» рукнлари слчовида ёзилган. Бу хил рукнлар ва чизмага сга бслган вазн сса «рамали мусаммани мақсур» дейилади.)
10.  А. (ғазал «ҳазажи мусаммани солим» вазнида ёзилган бслиб, мисралари чизмаси   V — — —   V — — —    V — — —    V — — —   тарзидадир. Бундай вазн сса жавобда ксрсатилган рукнлар таркибига сга.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:15:06
ЗОКИА ЖОА ФУА ҚАТ

1. Д. (Байтда настаран, ёсуман, наргисга одамлар хусусистлари (юз ювиш, сзини тузатиш (сзига оро бериш), ксзларини очиб, дсстларни кутиш) ксчирилган. Бу хил санъат сса ташхис деб аталади.)
2.  Е. (байтда ички қофис қслланган, буни мусажжаъ (сажли, қофисли қилиш) санъати дейилади.)
3. С. (маҳбуба парига схшатилган (ташбиҳ), телба, соғ, сулҳ, жанг ссзлари сзаро зид маънода бслганлиги туфайли тазод санъати намуналари саналади.)
4. А. («булбул каби» иборасида ташбиҳ қслланган, байтдаги маъно жиҳатидан сқин бслган баҳор, бсстон, булбул ссзлари таносуб санъати воситасида тспланган.)
5. С. («муҳаббат дашти», «адам анқоси» иборалари истиора саналади, «адам анқосидек» ибораси сса ташбиҳдир.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:15:21
6.  Д. (шоир лирик қаҳрамонни сзига схшатаспти (ташбиҳ), байтдаги сайд, сайёд, дом ссзлари маъно жиҳатидан сқин бслгани учун таносуб санъатига нисбат берилади.)
7. А. (гимназис гулистонга, сқувчилар гул терувчиларга схшатилган. Гулистон, гулчин ссзлари маъно жиҳатидан сқинлиги туфайли таносуб санъати намунаси саналади.)
8. С. (байтда Искандар, Жамшид тимсолларига ишора қилинспти, бундай санъат сса талмеҳ деб аталиши маълум.)
9. Д. (иккала ғазал мисралари  V — — —   V — — —    V — — —    V — — —  чизмасига сга бслган «мафоийлун мафоийлун мафоийлун мафоийлун» рукнлари слчовида ёзилган. Бу хил вазн сса «ҳазажи мусаммани солим» деб аталади.)
10. С. (мусаддас «ҳазажи мусаммани ахраб» вазнида бслиб, рукнлари «мафьулу мафоийлун мафъулу мафонйлун» тарзидадир. Бундай слчов сса ксрсатилган чизмага сга бслади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:15:41
МУҲАММАД ФУЗУЛИЙ

1. В. (байтдаги васл — ҳажр ссзлари сзаро зид маъноларни ифодаласпти, бинобарин, шоир тазод санъатидан фойдаланиб, ана шу ссзларни қсллаган.)
2.  Д. («шамътак» ссзидан ксриниб турибдики, шоир ошиқни шамъга схшатган.)
3. А. («муродим шамъи» иборасидаги шамъ ссзи сз маъносида смас, ксчма маънода қслланаспти, шунинг учун истиора саналади. «Фалаклар ёнди оҳимдин» иборасида сса муболаға ксзга ташланиб турибди. Даражасига ксра мазкур муболаға ғулув деб аталади.)
4. С. (байтда Лайло мажлисафрсз, съни анжуманни ёритувчи шамъга, Мажнун сса жигарни ёндирувчи оловга схшатилган, бинобарин, шоир ташбиҳ санъатидан фойдаланган.)
5. С. («баҳри ғам» (ғам денғйзи) ва «дард сайли» (алам-дард сели) иборалари истиорадир.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:16:29
6. В. («ос», съни «ойга» ссзида ёритгич смас, Лайли назарда тутиласпти (истиора), «мисли сос» (сосдек) иборасида сса схшатиш ксзга ташланиб турибди (ташбиҳ.)
7.  С. (ғазал «мафоийлун мафоийлун мафоийлун мафоийлун» (чизмаси  V — — —   V — — —    V — — —    V — — —) рукнлари слчовида ёзилган. Бундай рукнлар таркиби ва чизмасига сга бслган вазн сса «ҳазажи мусаммани солим» саналади.)
8. Е. (ғазал байтларида ички қофис қслланган, буни сса мусажжаъ санъатига нисбат берилади.)
9. С. («ҳур», «нур» қофисларида «р» — равий, чсзиқ «у» унлиси сса ридф саналади. Чсзиқ унлидан кейин ундош равий келадиган қофис мурдаф қофис деб аталади.)
10. А. (байт «ҳазажи мусаддаси ахрами аштари мақсур» вазнида ёзилган бслиб, «мафъулун фоилун мафоийл» рукнлар таркибига сга. Бу рукнлар сса жавобда ксрсатилган чизма билан ифодаланади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:17:33
МАХТУМҚУЛИ

1. В. («Алиф» ссзи араб ёзувидаги ҳарфни ифодалайди. Шоир ошиқ қаддини тик алиф ҳарфига схшатган. Бу сса ҳарфий санъатга хосдир.)
2. Д. (байтдаги мард — номард ссзлари сзаро зид маънога сга. Бинобарин, шоир тазод санъатидан фойдаланган.)
3. Е. ( парчадаги арзон — қиммат, ҳалол — ҳаром ссзлари зид маъноларни ифодалаётгани учун тазод санъати намунаси ҳисобланади.)
4.  С. («нафсинг ксзи», «китоб юзи» иборалари — истиора, «сқур» ва «сқ ур» ссзлари шаклдошлиги туфайли тажнис санъати намунаси саналади.)
5. Д. (Искандар, Қорун номларига ишора қилинаспти, демак, шоир талмеҳ санъатига мурожаат стган.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:18:18
6. В. (парчада мақол келтирилган, бинобарин, шоир ирсоли масал санъатидан фойдаланган. «Охири бир куни қилурсан сафар» жумласи сса сафар қилишни смас, ҳаётдан ксз юмиб, нариги дунёга жснашни назарда тутади, буни сса кинос дейилади.)
7. А. (байтда йигитлик бсстонга, қарилик хазон (куз)га схшатилган (ташбиҳ.) Йигитлик — қарилик, бсстон — хазон ссзлари сзаро зид маънога сга, шунинг учун тазод намунаси саналади.)
8. С. (кснгилга инсон хусусистлари ксчирилган (ташхис), «насиба оти» ибораси зса истиорадир.)
9. Д. («умринг гуии», «ажал қсли» иборалари истиора саналади, чунки уларнинг таркибидаги гул, қсл ссзлари ксчма маънода ишлатиласпти.)
10. В. (бисёри, зори, бори қофисларида чсзиқ «о» унлиси (ридф)дан сснг ундош равий — «р» ҳарфи келган. Бундай қофис сса мурдаф қофис саналади.)
Nom: Re: Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?
Yuborildi: AbdurRohman 09 Dekabr 2010, 19:31:01
МУАДАА ИЖА

Муаллифдан..........................................................................   3

I. Шеърий санъатлар

Муболаға..............................................................................   4
Ташбиҳ................................................................................   6
Тамсил.................................................................................  7
Ҳусни таълил..........................................................................  7
Тажоҳули орифона...................................................................  8
Ташхис.................................................................................   8
Интоқ....................................................................................  9
Талмеҳ.................................................................................  10
Лафф ва нашр......................................................................   11
А ужуъ................................................................................... 12
Истиора................................................................................  12
Тансиқ ас-сифат...................................................................   13
Кинос......:...........................................................................   13
Ирсоли масал.......................................................................   14
Тазмин.................................................................................  14
Саволу жавоб......................................................................   15
Иқтибос..................:.............................................................   15
Тажнис...............................................................................   15
Тажниси томм......................................................................   16
Тажниси мураккаб................................................................  16
Ийҳом..................................................................................   17
Таносуб..............................................................................   17
Тазод..................................................................................  18
Иштиқоқ..............................................................................   18
Таъдил................................................................................  19
Тарду акс...........................................................................   19
Такрир................................................................................  20
Мукаррар............................................................................  20
Тазмини муздаваж...............................................................  21
Китобот..............................................................................  22
Талмиъ...............................................................................  23
Мувозана...........................................................................   23
А адди матлаъ......................................................................  24

II. Аруз илми

Аруз асослари ҳақида қисқача маълумот...................................   25
Баҳр ҳамда вазнларни аниқлаш усуллари.....................................   27
Шеъристимизда кенг қслланган вазнлар....................................   28

III. Мумтоз қофис

Қофиснинг тузилиши..............................................................   31
Қофис турлари.....................................................................   32
Мужаррад қофис................................................................    32
Мурдаф қофис...................................................................    32
Муқайсд қофис..................................................................     34
Муассас қофис..................................................................   34
Мутлақ қофис.....................................................................   35
Қофис санъатлари................................................................   36
Зулқофистайн.....................................................................   36
Зулқавофиъ.......................................................................   37
Тарсиъ............................................................................   37
Тажнисли қофис................................................................   37
Мусажжаъ.......................................................................   38
Мусалсал........................................................................   39
А адиф ва ҳожиб...............................................................    39
Мумтоз бадиист бсйича тест саволлари............... .............    41
Тсғри жавобларнинг изоҳли ксрсаткичи.....................................  77