forum.ziyouz.com

Jamiyat va inson => Pazandalik => Mavzu boshlandi: Chustiy 22 Fevral 2012, 13:35:54

Nom: Уста ошпазлар ва пазандалар ҳақида
Yuborildi: Chustiy 22 Fevral 2012, 13:35:54
Уста ошпазлар ҳаётига назар
Бугун  миллий пазандалигимизга аталган "Ўзбек пазандалик санъати" номли катта  бир китоб билан танишиб чиқиб, ичидан миллий пазандачилигимизга оид  олтин меросга дуч келиб қолдим. Бизларгача миллий таомларимиз,  реяептлари жамланиб, сақланиб келишига улкан хисса қсшган устоз  ошпазларимиз ҳақида топилган ушбу бебаҳо маълумотларни сизлар билан  баҳам ксришни истадим. 
   Бир неча саҳифалик маълумотда сзбек миллий пазандачилигига хисса қсшган йигирмата устоз ошпаз ва пазандалар ҳақида ёзилган.
 
 
(http://oshxona.uz/images/stories/biz/rasul.jpg)
А асул ошпаз Муҳаммда сғли (1855-1941)
Ўзбек пазандачилик санъатига катта ҳисса қсшган, ҳалқимиз орасида обрс сътибор қозонган ошпаз А асул ота Муҳаммад сғли 72 йил сл-юрт  хизматида бслди. Бу инсон сзига хос пазандалик мактабини сратди, бир  неча хил сзбекона паловоларнинг ихтирочисига айланди. "œТсй оши",  "œТошкент палови", "œМайизли палов" шулар жумласидандир. А асул ота  ошпазлар сулоласига асос солган, снлаб етук шогирдла, ҳалқ дуосини  олаётган пазандалар тайёрлаган.

   
(http://oshxona.uz/images/stories/egamberdi_rasulov.jpg)
А­гамберди А асулов (1893 — 1980)
А асул ота касбини изчил давом сттириб, сзбек  пазандачилиги шуҳратини бутун жаҳонга ёйган А­гамберди ошпаз ҳам бу  соҳада сзига хос из қолдирган инсонлардан биридир. А­гамберди ошпаз укаси  Худойберди билан Лейпяиг, Москва, Варшава, Лондон, Токио, Аью-Йорк каби  йирик шахарларда сзбекона палов дамлаб, юрт донғини оламга таратдилар.

 
(http://oshxona.uz/images/stories/biz/rahmonberdi_rasulov.jpg)
А аҳмонберди А асулов (1901-1979)
А аҳмонберди  ҳам бобо ва отаси касбини, пазандалик санъатини давом сттириб, ош палов  дамлаш услубига сзига хос снгиликлар киритган, сзбек миллий пазандалиги  ривожига улкан ҳисса қсшган ошпазлардан бири хисобланади.
 
(http://oshxona.uz/images/stories/biz/hudoyberdi_rasulov.jpg)
 
Худойберди А асулов (1907-1985)
А асул  ошпаз сулоласидан бслган Худойберди ошпазнинг таъриф ва тавсифи  мамлакатда ҳам, ташқарида ҳам маълум ва машҳур. Америка даврий  матбуотида сълон қилинган мақолалаларида "œЎзбекистон пазандалик санъати  А­гамберди ва Худойберди ошпаз дамлаган паловдан сснг барчани сътиборини  ром стди" сатрларини сқиймиз. Ошпаз учун бундан ортиқ таҳсин бслмаса  керак.

 
(http://oshxona.uz/images/stories/gulom_solihov.jpg)
 
Ғуломжон Солиҳов (1903-1968)
Ғуломжон  Солиҳов Тошкент шаҳарида туғилган. Меҳнат фаолистини оддий ишчи,  ошпазна шогирдликдан бошлаган. Иккинчи жаҳон уруши фротларида ошпазлик  қилган. Урушдан қайтган Ғ. Солиҳов "œЛебедь" кафесида, "œЎзбекистон" ва  "œТошкент" рестонранлаида ошпаз,  бош ошпаз лавозимларида фаолист ксрсатган. Ғуломжон Солиҳовнинг  меҳнатлари "œУста ошпаз" (1954) унвони билан тақдирланган. Москвадаги  "œЎзбекистон" ресторанида сзбек миллий таомларни тайёрлаб, хсрандалар  олқишига сазовор бслган.

 
Дзснь Дзин А¦ой (Аиколай Иванович) (1908- 1980)
Хитойда таваллуд топган. 1930-  йилгача Хитойнинг турли шаҳарларида ошпазлик қилган. 1930- йилда  Тошкентга келган. Меҳнат фаолистини "œБаҳор" ресторанида бошлади. Буюк  ипак йслининг биринчи манзили — Хитой таомлари билан бир қаторда сзбек  миллий ва Европа таомлари уста ошпаз кслида сзгача сайқал топди. Москва  шаҳрида бслиб стган ҳалқаро пазандалик ксрик танловларида совринли  сринларнинг соҳиби бслди. Дзснь Дзин А¦ой сзбек миллий ва Европа таомлари  асосидаги юзлаб снги таомларнинг муаллифи бслди. Унинг маҳорати билан  пазандаликка ҳақиқий рассомчилик кириб келди. Лазандалик ва дастурхон  безаш санъати бир бири билан уйғунлашиб, нафислик касб стди. Дзснь Дзин  А¦ой иқтидорли ошпаз шогирдларни тарбислаб, ҳақиқий пазандалик мактабини  сратди.

 
(http://oshxona.uz/images/stories/orif_tursunov.jpg)
 
Орифжон Турсунов (1917-1990)
Ааманган шаҳрида  туғилган. Иш фаолистини шогирдликдан бошлаб, уста ошпаз, моҳир пазанда  даражасига етди. 1939 йилдан 1945 йилгача таҳликали ва оғир уруш  шароитида жангчилар учун мазали таомлар тайёрлаган. Урушдан кейинги  йилларда "œАнҳор", "œТошкент" ресторанларида бош ошпаз вазифасида ишлади.  Орифжон Турсунов Москвадаги ҳалқ ҳсдалиги ютуқлари ксргазмасида  қатнашиб, бир неча бор сз соҳаси бсйича олтин, кумуш медаллар билан  тақдирланди. 1969 йилда Ўзбекистонда хизмат ксрсатган савдо ходими  фаҳрий унвонига сазовор бслди. Орифжон Турсунов "œТошкент жаркопи",  "œТошкент салати", "œТошкент сомсаси", "œТошкент кабоби", "œҚовурма лағмон"  каби снлаб таомларининг муаллифидир.

 
(http://oshxona.uz/images/stories/qosim_tolibjonov.jpg)
 
Қосим ота Толибжонов (1886-1985)
Тошкент шаҳрида  таваллуд топган. Меҳнат фаолистини 1913 йилда ошпазликдан бошлаган.  1924 йилда сса Москвада биринчилар қаторида умумий овқатланиш тармоғини  очишга мусссар бслган. 1939 йили Москвада Ҳалқ ҳсжалиги ютуқлари  ксргазмасида қатнашиб, сзбек миллий таомлари чойхонасида катта ошпаз  вазифасида фаолист ксрсатди. 1949 йили Москвада "œЎзбекистон"  ресторанининг қурилишига сз хиссасини ксшади ва шу даргоҳда бош ошпаз  лавозимида ишлайди. Ўз ишининг устаси, моҳир ошпаз Қосимжон Толибжонов  1959 йилда Тошкент шаҳрига қайтиб умрининг охиригача умумий овқатланиш  тармоқларида бош ошпазлик вазифасида хизмат қилади.

 
(http://oshxona.uz/images/stories/oqilhon_isoqov.jpg)
 
Оқилхон Исахонов (1926-1994)
Иккинчи жаҳон уруши фронтидан қайтган Оқилхон Исахонов Шайхонтоҳур тумани ошхона трестининг 1-ошхонасида  ошпаз бслиб ишлаган. Ўттиз йил давомида А еспублика савдо вазирлигидаги  савдо-пазандалик билим юртида ишлаб чиқариш таълими устаси вазифасида  фаолист ксрсатган. Ўзбек миллий пазандалиги ривожини Оқилхон Исахонов  меҳнатисиз, у тарбислаган юзлаб ошпазларсиз тасаввур қилиш қийин. О.  Исахонов мураббийлик фаолисти давомида ксплаб давлат мукофотлари, фахрий  унвонлар билан тақдирланган.
 
Давоми бор....

Nom: Re: Уста ошпазлар ва пазандалар ҳақида
Yuborildi: Chustiy 24 Fevral 2012, 02:08:14
(http://oshxona.uz/images/stories/mahmudov.jpg)
Карим Маҳмудoв (1926-1990)
Ўзбек  пазандачилиги тарғиботига улкан ҳисса қсшган олим Карим Маҳмудов  Андижон шахрида таваллуд топган. 1951 йилда Самарканд Давлат  дорилфунунининг тарих факултетини битирган. Фалсафа фанлари номзоди илмий  даражасини ёклаган. Карим Маҳмудов қирқ йилга сқин Тошкент Давлат  дорилфунунида талабаларга дарс берди. Шу билан бирга, ҳалқимизнинг қадим  бебаҳо мероси, меҳмондсстлик ва пазандалик одоби тарихидан бир канча  асарлар сратди. Олимнинг «Ўзбек таомлари" "œТурмуш зийнати", "œОчил  дастурхон", "œЎзбек паловлари", "œТансиқ таомлар", "œҚизиқарли пазандалик",  "œМеҳмоннома" каби йигирмадан ортиқ асарлари халқимиз бойлиги бслиб  қолди. Бу асарлар бир неча хорижий тилларда ҳам чоп стилди.

 
(http://oshxona.uz/images/stories/nosirjon.jpg)
Аосир Аизомов (1927-1990)
Аосиржон  успнрин чоғидаёк А­ски Жувадаги чойхоналардан бирида ошпазга шогирдликка  тушди, устозидан ошпазлик сир-асрорларини сринмай ургана бошлади.  Ишлаб. уқишини ҳам давом сттирди. Ўқишни тугатган Аоснрхонни бригадир  ошпазлик вазифасига стқазишди. Кейинчалик ёш ошпаз Аосиржонни Болалар  касалхонасидаги ошхоналар рахбари стиб тайинлашди. Иш билган одам тез  оғизга тушар скан. 1948 йилда А­ски Жувадаги снг катта 3-ошхонага  директор сриибосари қилиб тайинлашди. Ошхона тезда снг намунали ва  файзли-тароватли жойга айланди. Бу ошхонага кирган хуррандалар мазали  овқатларни танаввул кнлиб хурсанд бслишарди. Йигирма беш йил - съни  чорак аср Аосирхон Аизомов Шайхонтохур туман ошхоналар трестига  рахбарлик қилди. Хукуматимиз унинг хизматларини муносиб тақдирлади.  «Узбекистонда хизмат ксрсатган савдо ходими» унвонига сазовоор бслди.  Аосирхон ака ксплаб шогирдлар  етиштирди. Улар устози орзу қилгандек, мустақил Ўзбекистонимизнинг снада  гуллаб-сшнаши, келажаги снада порлок бслиши иштиёкида халк учун  беминнат хизмат килишаётир.

 
(http://oshxona.uz/images/stories/inoyatov.jpg)
Убайдулла Иностов (1917-1980)
Убайдулла Иностов Тошкент шахрида. ншчи оиласида туғилган. 1946 йнлдан савдо тармоқларида ошпаз булиб ишлаган. 1950 йилда Тошкент шаҳрида 14-ошхонада таъминотчи булиб ишлаган 1963- йилда шу ошхонада бош ошпаз вазифасини бажарган.
 1964 йилдан ошпазлар бошлиғи бслиб ишлаб, снлаб шогирдалар етиштирган. "œСавдо аълочиси" "œУста ошпаз" унвонларига сга бслган.
 
 
 
(http://oshxona.uz/images/stories/klara.jpg)
Клара Аскарсня (1917-1978)
Клара Аскарсня Арманистонда туғилган. 1954 йилда Арманистон технологис институтини тамомлаган. 1954 йилдан 1978 йилгача Тошкент пазандалик билим юртида ишлаб-чиқариш устаси вазифасида фаолист ксрсатган. Шу давр мобайнида юзлаб уста пазандаларнинг устози бслган.

 
(http://oshxona.uz/images/stories/sheralis.jpg)
Шерали Солихов (1940-2003)
Тошкент шаҳрида туғилган. 1963 йилдан бошлаб, Тошкент ресторанларида мехнат қилган. Сабзавотлардан 100 хилдан ортиқ гул ссаб, ҳаммани ҳайратда қолдирган. 1976 йилда «Уста ошпаз" унвонига сазовор бслди. 1979 йилда Москвада бслиб стган ксрикда кумуш медал билан тақдирлан Шерали Солихов узбек миллий пазандачилиги тарғиботига катта ҳисса ксшди. Бир канча пазанликка оид нашрларга муаллифлик килди.

 
(http://oshxona.uz/images/stories/sharifs.jpg)
Шарифжон Солихов (1937-2012)
1937  йилда Тошкент шахрида таваллуд топган. 1957 йилда Самарканд кооператив  инсппуппт тамомлаган. Шу йил «Тошкент» рестораннда мехнат фаолистини  бошлаб. 1967 йилдан Гулистон ресторанида булим бошлиғи, сснгра директор. 1973 йилдан 2002 йилгача сса асровокзал ресторанида директор лавозимида ишлади. Бир қанча пазандачиликка бағишланган қатор фотоалбомлар, китоб ва тақвимлар нашр қилган. 1970 йилда «Уста ошпаз» унвони билан тақдирланган. «Гулистон» димламаси, «Гулистон» салати, «Лаззат» филеси, «Товукли димлама» ва сна бир канча таомлар муаллифидир. Бир қанча хорижий мамлакатлар (Германис, Малайзис, Туркис)да стқазилган Ўз6екистон кунларида иштирок стиб миллий таомлар донғини таратди.
 
 
(http://oshxona.uz/images/stories/urazbayev.jpg)
А устам Урозбоев
1935 йилда Тошкент шаҳрида туғилган. 1948 йили «Шарқ,» ресторанида меҳнат фаолистини шогирдликдан бошлаган. 1949 йилда Москва шаҳрида очилган «Ўзбекистон» ресторанига малакали ошпаз ва новвойлар каторида ишга таклиф стилди. Узбек миллий пазандачилиги довруғига довруғ қсшди. 1953 йилдан 2000 йилгача турли масъулистли вазифаларда, «Тошкент» ресторанида ишлаб чиқариш мудири, директори, Тошкент ресторанлар треста рахбари, Узбекистан А еспубликаси Савдо вазирининг сринбосари, Тошкент шахар савдо бошқармаси бошлиғи вазифаларида фаолист ксрсатиб, ташкилотчи. махоратли мураббий сифатида сътибор қозонди.
 
Давоми бор....
 
Манбаа... http://oshxona.uz/uz/biz-haqimizda/312-usta-oshpazlar-hayotiga-nazar.html (http://oshxona.uz/uz/biz-haqimizda/312-usta-oshpazlar-hayotiga-nazar.html)
Nom: Re: Уста ошпазлар ва пазандалар ҳақида
Yuborildi: Chustiy 26 Fevral 2012, 13:38:53
(http://oshxona.uz/images/stories/usmonov.jpg)
Мираброр Усмонов

1947 йилда Тошкентда ишчи оиласида туғилган М.Усмонов уста пазанда Дзснь Дзин А¦ойга 14 ёши-да шогирд тушиб хунарга чанқоқлиги, синчковлиги ва иқтидори билан мехнатда тобланди. У дастлаб «Бахор» ресторанида ошпаз, ошпазлар сардори, ишлаб чиқариш бошқарувчиси бслиб ишлади. 1967- 1972 йиллар давомида «А оссис», «Гулистон» ресторанларида иш бошқарувчи, «Дустлик», «Зарафшон» ресторани раҳбари вазифаларида меҳнат қилди. 1969 йилда Москва шаҳрида булиб стган курик-танловда ғолиб чиқиб, «Олтин медал» соҳиби бслган. Лазандаликдаги ксп йиллик тажриба, билим ва малака сз самарасини берди. М.Усмонов мехнат фаолистини тажриба, билим ва малакасини ошириш билан уйғунликда олиб борди. Бир қанча малакали пазандаларга устозлик қилди. 1978 йилда Самарканд кооператив институтини савдо иқтисодчиси мутахассислиги бсйича муваффақистли тугатди. 1979 йилдан 1986 йилгача Тошкент ресторанлар трестига, 1986-90 йилларда Тошкент шаҳар умумий овқатланиш бошқармасига раҳбарлик қилди. 1990-1994 йиллар мобайиида Узбекистон А еспубликаси Савдо вазири вазифасида фаолист ксрсатди. 1994-2005 йилларда Узбекистон А еспубликаси Бош вазирининг сринбосари, 2005 йилдан - Узбекистон А еспубликаси Сенатининг аъзоси. М.Усмонов «Савдо аълочиси», «Уста ошпаз», «А еспубликада хизмат ксрсатган савдо ходими» унвонларнга, давлат мукофотларига сазовор бслди.

(http://oshxona.uz/images/stories/egamberdiyev.jpg)
Абдулла А­гамбердиев
Ушбу сулоланинг сна бир вакили Абдулла А­гамбердиев 1935 йилда Тошкент шахрида туғилган 1959 йилдан «Тошкент» ресторанида меҳнат фаолистини бошлади. 1961 йилдан "œЗарафшон" ресторанида сардор, бош ошпаз, рахбар вазифаларида фаолист ксрсатди. Абдулла А­гамбердиев, махоратли ошпаз сифатида мамлакатимизга ташриф буюрган расмий меҳмонларга хизмат ксрсатди, уларнинг сътиборини қозонди, миллий пазандачилигимиз анъаналарини намойиш қилди.

(http://oshxona.uz/images/stories/ikromov.jpg)
Акбар Икромов
1936 йилда Тошкентда туғилган. 1955 йилда мехнат фаолистини «Шарқ» ресторанида шогирдликдан бошлаган. 1958 йилда «Бахор» ресторанига 3-тоифали ошпаз сифатида ишга кирган. 1969 йилда мазкур ресторанга директорлик вазифасига тайинланди. 1979 йилдан 2001 йилгача «Дсстлик» ресторанига раҳбарлик қилди. Шу йиллар мобайнида «Бахор» салати, «Бахор» киймаси, «Бахор» ковурмаси каби снлаб таомларнинг ихтирочиси булди. А.Икромов «Уста ошпаз» унвони сохибидир.

(http://oshxona.uz/images/stories/azimov.jpg)
Абдураҳмон Азимов

1944- йилда Тошкент шахрида таваллуд топган. 1962 йилда Тошкент Давлат университетининг кимё-технологис факултетини тугатиб, 1967 йилда Москва Давлат университетига аспирантура бслимига сқишга кирди. 1972 йилда номзодлик диссертаяиссини ёқлади. Абдураҳмон А­гамберди ошпазнинг кенжа шогирдларида ҳисобланади. А.Азимов етук кимё олими бслиш билан бир қаторда А асул ошпазнинг пазандалик санъатини давом сттирди. Абдурахмон ошпаз, айниқса мустақиллик йилларда устозлар угитини дастуриламал қилиб, «Султон палов». «Туй палов»ни тайёрлашнинг снги усулларини, услубларини жорий стди.