Uyg'ur tili va adabiyoti

1 2 BGiryan Muallif Arkmon
ochuruldi Muallif yoruq