Hijob: hayo va iffat libosi  ( 270911 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 B


BaÑ…tiyor  08 Fevral 2009, 14:15:10

Juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldim.

Baxtiyor.

Qayd etilgan


imlaah  08 Fevral 2009, 17:09:57

Хой муслима киз, схтиёт бсл!
 


А­ркак ва аёлларнинг аралашиб юриши харомдир
Аллохга хамдлар, унинг слчиси, пайгамбарларнинг сснггиси Мухаммад, унинг оиласи, асхоблари ва уни киёмат кунига кадар суйган ва унга сргашганларнинг барчасига Аллох  салавот ва саломлар  йслласин!
Сснг:
Муслима синглим! Икки жинс—сркак ва аёлнинг бир-бирлари билан аралашиб юришларини номус ва шарафни химос килиш хамда шубхалардан узок бслиш учун, харом килиши исломнинг кулайлиги ва имконистларидандир"¦
Масалан: хижоб сизга нисбатан бир вохага схшайдики, унинг сослари ва буюклиги билан фойдаланасиз"¦ хижоб илмонийлик ва гарблаштириш учун даъват стаётган кимсалар тасвирлаганидек, зиндоннинг бир парчаси смас"¦ сиз уларнинг фирибларидан схтиёт бслинг! Ахир кимматли инжу схтиёт килиниши керак-ку!!

Qayd etilgan


imlaah  08 Fevral 2009, 17:11:14

Мавзунинг далиллари:
 

 Аллох таъоло деди: (А­й Мухаммад), мсминаларга айтинг: «(номахрамлардан) ксзларини юмсинлар, номусларини (харомдан) сакласинлар,   тссишни иложи бслмаган зийнатларидан бошка зийнатларини ксрсатмасинлар. А смоллари билан кскракларини хам срасинлар. Зийнатларини срлари, оталари, (сз)   сгиллари, (сгай) сгиллари, ака-укалари, жисн (ака-ука ёки опа-сингилларининг бола)лари, сзларига аралашиб юрадиган (хизматчи) хотинлар, чсрилари, сркаклик хусусистлари бслмаган ва улар билан аралашиб юрадиган  кишилар ёки аёлларнинг авратларини билмайдиган гсдакларга ксрсатсалар бслади. Яширган зийнатларини  одамлар билиши учун оёкларини  оёкларига урмасинлар. А­й мсминлар, хар бирингиз Аллохга тавба килинглар, шосд нажот топсангиз!».
А осулуллох саллоллоху алайхи ва саллам: «аёлларнинг хузурига кирманглар!» дедилар. Ансорлардан бири: ё А осулуллох, хамв (срнинг сркак скинлари) хакида нима дейсиз? деб ссради. А осулуллох саллоллоху алайхи ва саллам: «хамв слим демакдир» деб жавоб бердилар. (Бухорий   ва Муслим ривостлари).  (съни срнинг дадаси ва бобосидан ташкари барча сркак кариндошлари ака-укалари, жиснлари, амаки-тогалари вахоказолари келин учун номахрамдир).
 А осулуллох саллоллоху алайхи ва саллам: «Бир сркак (махрами бслмаган) аёл билан (хилватда) бирга турмасин. Чунки, уларнинг учинчиси шайтон бслади» дедилар. (Бухорий ривости) А осулуллох саллоллоху алайхи ва саллам: «бошингизга бигиз билан урилиши, сзи учун халол бслмаган аёлни ушлашидан ксра схширокдир» дедилар. (Табароний ва Байхакий ривости . хасан хадис).
Абу Бакр розисллоху анхунинг кизи Асмо розисллоху анхо : «биз сркаклардан юзимизни тссар сдик» деди. (Хоким ривости. Имом Бухори ва имом Муслим шартига ксра бу хадиснинг санади сахихдир).

Qayd etilgan


imlaah  08 Fevral 2009, 17:13:20

Харом килинган аралашиш ксринишлари

1-     Кизларнинг амаки ва амманинг сгиллари билан аралашишлари.
2-     Кизларнинг тога ва холанинг сгиллари билан аралашишлари.
3-     Келиннинг кайногалари билан аралашишлари.
4-     Куёвнинг кайнсингиллар билан аралашишлари.
5-     Аёлнинг сутдош огаси билан шу аёлнинг  хакикий сингилларининг аралашишлари. (съни бу аёл билан ана шу сркак бир аёлдан сут смганлар, сут берувчи аёлнинг онаси смас)
6-     Аикох килинмаган, лекин, унаштирилган кизи билан йигитнинг танхо колиши, сухбатлашиши, сайр килиши. Бирок уйланишга жазм килса, махрамларининг хозирлигида, кизга караш хукуки бордир.
7-     Мехмонхона каби баъзи ерларда хизматкор сркакларнинг аёллар турган тарафларга кириб аралашиб юришлари.
8-      «Калбим сут каби оппок», «хамма нарса нийстга боглик» деган бахона билан бегона бслган барча сркаклар билан аралашиш.
9-     Кампирларнинг бегона сркаклар билан танхо колишлари. Чунки, шариат уларга юзларини очишга рухсат берган, холос.
10- Аёлларнинг кибладошим ёки «кариндошим» деган бахоналар билан бегона сркаклар билан аралашиб юришлари.

Qayd etilgan


imlaah  08 Fevral 2009, 17:19:15

11- Балогат ёшига етмаган кизларнинг «булар хали сагира» деган бахона билан бегона бслган ёшлар ва сркаклар билан аралашиб юришларига сътибор бермаслик. Аммо хаёли бслишлари улар учун схширокдир.
12- Хайдовчининг сайёраларда бегона аёллар билан танхо колишлари.
13- Баъзи аёлларнинг сафар ёки хажга махрамсиз чикишлари.
- Гарбга юборилган скувчиларнинг гарбий оилалар билан аралашишлари ва бир уйда колишлари.
14- Бошлангич синфларга аёлларни муаллима килиб юбориш, икки жинс сртасидаги аралашишнинг снг хунук бошланиши бслиши.
15- Аёлларни: «олий - маданий дарсларни срганиб келади» деб, гарб мамлакатларига жснатиш. Бу сса аёлларнинг халокатга олиб борадиган гарбий фикрлар билан захарлаш демакдир.
16- Талаба ва толибаларнинг «синфдан ташкари дарслар» деган бахоналар билан, бир синфда бирга бслишлари.
17- Дорулфунунда ёзилган иншоларни текшириш учун бириктирилган устозларнинг толибалар билан ёлгиз колишлари.
18- Хусусий муаллимларнинг дарс бахонасида толибалар билан ёлгиз колишлари.
19- Шеърхонлик, илмий мунозаралар ва ё бошка хилма-хил мавзуларда стказиладиган кечаларга аёлларнинг боришлари ва сркаклар билан ёнма-ён стиришлари.
20- Хамшира ва табибаларнинг бегона() сркаклар билан, гарчи табиб ва табиб ёрдамчилари бслсаларда ёлгиз колишлари.
21- Табибнинг хаста ёки табиба билан ёлгиз колиши.
22- Табибнинг махрамсиз хаста аёл билан ёлгиз колиши.
23- Хеч бир зарурат ва схтиёжсиз ёки табиба бсла туриб, аёл кишининг (сркак) табибларга бориб аъзоларини ксрсатишлари.
24- Кузатиш, кутиш ва шу каби муносабатларда сркаклар билан аёлларнинг аралашишлари.
25- «Зарурат» деган бахоналар билан дорихона ва тиббий тажрибахоналарда сркаклар билан аёлларнинг аралашиб юришлари.
26- «Оила куни» деган бахоналар билан сайил ва сйингохларда сркаклар билан аёлларнинг аралашиб юришлари.
27- Аёлларнинг  сркаклар билан аралашиши ёки дскон ва шунга схшаш ерларда аёл билан сркакнинг ёлгиз колишлари.
28- Аёлларнинг ошхона ва бошка емакхоналарда аралашиб юришлари.
29- Аёлнинг сайёра, тайёра ва стсбисларда махрамсиз сафар килиши.
30- Аёллар билан  сркакларнинг бозорларда аралашиб юришлари.
31- А­ркак суратчилар томонидан аёлларни суратга олиш

Qayd etilgan


imlaah  09 Fevral 2009, 15:25:47

Улар учун уйлари сxширокдир

Бисмиллахир А охманир А охийм

Аллох таъолога хамду санолар, Лайгамбаримиз Мухаммад саллаллоху алайхи ва салламга салоту саломлар бслсин!

Бугун биз Куръони Каримнинг А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам аёлларига-оналаримизга бeрган олий таълими xусусида сухбатлашамиз. Зeро шарафли xонадон ахли ана шундай олий тарбисга муносибдирлар. Токи улар турли бслмагур ва бехуда одатлардан покланиб, сзларига муносиб камолот мартабасига кстарилсинлар. Токи уларнинг кимматлари юксалиб, диллари снада равшан тортсин. Дархакикат, бу Аллохнинг улуг фазли сди. Улкан фазл А­гаси бслмиш Зот Ўзи xохлаган бандасига мархамат ксрсатур.

Сухбатимиз мавзуси «Ахзоб» сурасининг куйидаги остларидир


«А­й Лайгамбар аёллари, сизлар аёллардан биронтаси каби смасдирсизлар (съни, бирон аёл фазли мартабада сизлар каби бсла олмас). Бас, сизлар агар такводор бслсангизлар (парда ортидан бирон номахрам сркакка жавоб килган пайтларингизда) майин-назокатли ссз килмангларки, у холда кснглида мараз-нифок бслган кимса тамаъ килиб колур. Яxши-тсгри ссзни ссзланглар! Ўз уйларингизда баркарор бслинглар (съни, бeсабаб уйларингиздан ташкарига чикманглар, магар бирон хожат учун чикканларингизда сса) илгариги динсизлик (даври)даги ссан-тусан каби ссан-тусан килманглар! Аамозни тскис адо килинглар, закотни (хакдорларга) ато стинглар хамда (барча ишларда) Аллох ва Унинг Лайгамбарига итоат стинглар! (А­й Лайгамбар алайхис-салом) xонадонининг ахли, Аллох сизлардан гунохни кeтказишни ва сизларни бутунлай поклашни истайди, xолос. Уйларингизда Аллохнинг остлари ва хикмат (съни, Лайгамбар хадислари)дан иборат тиловат килинадиган нарсаларни зикр-тиловат килинглар! Албатта Аллох Мeхрибон ва Огох бслган Зотдир. Албатта муслим ва муслималар, мсмин ва мсминалар, итоатгсй сркаклар ва итоатгсй аёллар, ростгсй сркаклар ва ростгсй аёллар, сабр-каноат килувчи сркаклар ва сабр-каноат килгувчи аёллар ва тавозуъли сркаклар ва тавозуъли аёллар, xайр-садака  килгувчи сркаклар ва xайр-садака килгувчи аёллар, рсза тутувчи срлар ва рсза тутувчи аёллар, авратларини (харомдан) саклагувчи сркаклар ва (авратларини харомдан) саклагувчи аёллар, Аллохни ксп зикр килгувчи сркаклар ва (Аллохни ксп) зикр килгувчи аёллар — улар учун Аллох магфират ва улуг мукофот (съни, жаннат) тайёрлаб ксйгандир. Аллох ва Унинг Лайгамбари бир ишни хукм килган-буюрган вактида бирон мсмин ва мсмина учун (Аллохнинг хукмини ксйиб) сзлари xохлаган ишларини иxтиёр килишлари жоиз смасдир. Ким Аллох ва Унинг Лайгамбарига осий бслса, бас, у очик йслдан озиш билан йслдан озибди». (Ахзоб: 32-36)

 Qayd etilgan


imlaah  09 Fevral 2009, 15:26:58

1. Аллох таъоло «А­й Лайгамбар аёллари», — дeб xитоб килар скан, мсминлар оналарининг бутун диккат-сътиборларини бир жойга жамлади.

 

2. Мeхрибон ва А ахмли Зот «А­й Лайгамбар аёллари!»- дeб уларни А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламга мансуб стди. Бу хам уларнинг кадрини кстариш, уларни шарафлаш ва бeрилажак шарафли таълимга хозирлаш сди.

 

3. «Сизлар аёллардан биронтаси каби смасдирсизлар...». Уларнинг хeч бир аёлга сxшамаслиги айни пайтда сзга аёллардан афзал сканликларини такозо килади. Бирок бу афзалликнинг маълум шартлари бор сди.

 

4. «Агар такводор бслсангизлар...» А ожих кавлга ксра бу шарт сзидан аввалги жумлага богланади. Яъни агар такво килсангизлар, сизлар сзга аёллардан афзалдирсизлар. Маълумки, Лайгамбарнинг аёллари сканликлари уларнинг бошкалардан афзал сканликларини кeлтириб чикармайди. Аллох таъоло «Тахрим» сурасида шундай дeди:

«Аллох кофир бслган кимсалар (ва уларни мсминлар билан бирга хаёт кeчиришлари хам Аллохнинг азобидан куткара олмаслиги) хакида Аухнинг аёли ва Лутнинг аёлини мисол кeлтирди. У иккиси Бизнинг бандаларимиздан икки солих банда ксл остида сдилар. Бас, у (аёл)лар (Аух ва Лутга) xиёнат килган сдилар. (Аух ва Лут) Аллох(нинг азоби)дан бирон нарсани у иккисидан даф кила олмадилар ва (уларга): «Киргувчилар билан бирга дсзаxга киринглар!»- дeйилди». (Тахрим:10)

Шарафли зотларга хамсухбат ёки скин-кариндош бслиш, ёмон кимсалардан азобни тссади, дeб сйлашлик xато.

 

5. «Агар такводор бслсангизлар...» Яъни, агар ана шу такволарингизда давом стсангизлар, таквога харис бслсангизлар. Маълумки, оналаримиз ушбу ост нозил бслишидан аввал хам такводор сдилар.

 

6. «Майин-назокатли ссз килманглар...» Аллох таъоло уларнинг шарафли xонадонга мансуб шарафли ва такводор аёллар сканлигига ишора килганидан сснг «майин-назокатли ссз килманглар»,- дeб кайтарди. Аxир шарафли ва такводор аёлларнинг бeгона сркакларга майин ссзлар айтиши соглом аклга сигмайдиган холат-ку!

 

7. Араб тилида «майин гапирмок — xузуъ»нинг асл маъноси xорлик-xокисорликдир. Майин-мулойим гапириш xорликка сxшаб кeтгани учун остда ишлатилди. Албатта, мастура муслима учун xорлик сабабларини кидиришга хeч кандай хожат йск

Qayd etilgan


imlaah  09 Fevral 2009, 15:27:44

8. «... майин-назокатли ссз килманглар ...». Сиз xорлик ссзларини аxтарманг. Чунки уларни аслида xор-залил бслганлар кидириб топадилар.

 

9. «У холда кснглида мараз-нифок бслган кимса тамаъ килиб колур». Остда ишлар тартибига ксра зикр килинмокда. Аёлнинг номахрам сркакка майин ссзлар билан мурожаат килиши калбида марази бор кимсаларда ёмон фикр уйготиши ва уларни аёлнинг снг кимматбахо мулки-иффати ва шарафига тузок ксйишга ксзгатиши мумкин. Араб тилида тамаъ кспинча етишиш мумкин бслган нарсага нисбатан ишлатилади. Баъзида сса xомxаёл маъносини ифодалайди. Шунинг учун имконсиз нарсани xаёл килган кимсага чорасиз ишни тамаъ килибди, дeйишади. Бeгона сркаклар билан шакаргуфторлик килаётган аёл бeиxтиёр калбларни харакатга кeлтириб кссди. Окибат, баднафс кимсалар сзларининг арзон максадларига сришиш учун йсл кидира бошлайди. Аллох таъоло сркакларни аёлларга мойил килиб сратди. Бинобарин, заифалар бeгоналарга назокатли ссзлар айтишдан, уларнинг олдига ссан-тусан килиб чикмокдан сзларини тиймоклари лозим. Аллохдан ксркмайдиган кимсаларда бу туйгу айникса кучли бслади.

 

10. Касаллик - кувватсизлик туфайли тана мижози низомининг бузилишидир. Остда «калбларида мараз-касаллиги бор кимсалар»,- дeйилди. Бу кишининг дин сътибори билан Аллохдан такво килмаслиги ва Аллохнинг зикридан гафлатда бслиши сабадидан бузилишидир. Аллохнинг Ўзи асрасин!

 

11. «У холда кснглида мараз-нифок бслган кимса тамаъ килиб колур». Аллох таъоло Лайгамбар аёлларининг покиза ва шаън-шарафли мастуралар сканлиги учун «Бас, окибат мана бундай бслади ...»,- дeб ссзни давом сттирмади. Куръонда бу каби мисоллар талайгина топилади.

 

12. «Яxши-тсгри ссзни ссзланглар!» Аллох таъоло кайтарикдан кeйин тсгри ссзланглар, дeб амр килди. Яъни, факат сxши, тсгри ссзни ссзлангиз. Зeро, инсон харакатсиз тош котмоги учун смас, балки амал учун сратилган. Аллох таъоло Лайгмабари аёлларини таквога буюрди. Аслида тавозе ва xушкалом хам такво таркибидандир. Сснг уларни номахрам сркакларга майин-мулойим ссзлашдан кайтарди. Аихост, факат «Яxши-тсгри ссзни ссзланглар!»- дeб амр килди.

 

13. «Яxши-тсгри ссзни ссзланглар!» Яъни сиз сирдош-сухбатдошларга шивирлаб ёки жуда кспол дагал ссзларни танлаб ссзламанг.

 

14. Яxши-тсгри ссз лафзларни хам, услубни хам сз ичига олади. Лафзлар масаласида мсминалар уч нарсага риос килмоклари лозим: а) Кишининг дилини огритадиган, кспол ва мункар ссзларни айтмаслик; б) Бeгона сркаклар билан xудди махрами каби «айланай-сргилай» килиб гаплашмаслик. Аёллар, номахрамларга бир иш килдираётганингизда ёки нарса сотиб олаётганингизда тилингизга схтиёт бслинг; в) А­хтиёждан ортикча ссзламаслик. Иброхим алайхис-саломнинг аёли фарзанд ксриши хакидаги xушxабарни сшитганида бутун таажжубини икки калимага жойлаб шундай дeган сди: «Тугмас кампир-а?!». У схтиёждан ортик биронта ссз айтмади. Бу аёлнинг назарида уни фарзанд ксришдан икки нарса тссиб турарди: Кeксалик ва бeпуштлик.


Qayd etilgan


imlaah  09 Fevral 2009, 15:28:19

Муслима номахрам сркаклар билан имкон кадар кам ва киска гаплашмоги кeрак. Услуб масаласига кeлсак, мсминалар номахрам сркакларга нозланиб, тилларини бураб, ширин ссзларни танлаб гапиришлари мумкин смас.

 

15. «Ўз уйларингизда баркарор бслинглар». Мазкур остни аксарист уламолар «вакорна», съни викорли, мухтарама бслингиз, дeб кироат килишган. Факат Аофсъ ва Осим баркарор бслингиз мазмунида тиловат килганлар. Дeмак, мазкур остга икки сахих, мутавотир кироат мавжуд.

Биринчиси: Ўз уйингизда викорли-мухтарама бслингиз.

Иккинчиси: Ўз уйингизда баркарор бслингиз. Маълумки, бир остнинг икки сахих кироати бслса, хар икки маъно сътиборга олинади. Икки кироат натижасида икки xил маъно кeлиб чикса ва xусусан хар иккиси бир-бирини такозо киладиган маънолардан бслса, улар ост тафсири таркибига киритилади. Аёл уйида стиришга буюрилди. У уйидан ташкарига чикмаслик билан викор ва салобат касб стади. Аёлнинг ксчага чикиши кспайгани сайин унинг викорига путур ета бошлайди. Ксчада кун стказадиган бслсалар, хатто хижобли мастура аёлларнинг юзларида ксчанинг губорли шамоллари из колдиради.

Бу исломдаги улкан асос ва шаръий талабдир. Мазкур асосга муслималар нeчоглик риос килсалар, уларнинг кадр-киммати, мукаррама ва мухтарама бслишлари шунчалар кафолатланади.

Шариатнинг аёллар xусусидаги хукмларини диккат билан срганиб чиккан киши шариатдаги асл максад аёлни имкон кадар номахрамлар назаридан чeтда тутиб туриш сканини англайди. Аёл бeгона сркаклар билан аралашиб юрмасдан, сз уйида мухтарама бслиб стирмоги лозим.


Qayd etilgan


imlaah  09 Fevral 2009, 15:29:56

«Умми Хумайд разиллоху анхо — Абу Хумайд Соъидий разиллоху анхунинг аёли Аабий  саллаллоху алайхи ва саллам хузурларига кeлиб дeди:

- А А асулуллох, мeн сиз билан (съни сизга иктидо килиб масжидингизда) намоз скишни сxши ксраман.

- Мeн билан намоз скишни сxши ксришингни билдим,- дeдилар Аабий  саллаллоху алайхи ва саллам. (Бирок) уйингнинг ичкари хонасида скиган намозинг дахлизда скиган намозингдан схширокдир. Дахлизда скиган намозинг ховлингда скиган намозингдан схширокдир. Ховлингда скиган намозинг кавминг (махалланг)нинг масжидида скиган намозингдан сxширокдир. Кавмингнинг масжидида скиган намозинг мeнинг масжидимда скиган намозингдан сxширокдир.

Умми Хумайд разиллоху анхонинг талабига биноан уйининг снг ичкари ва коронгурок кисмига унинг учун намоз скийдиган жой хозирлаб бeрилди. У Аллох азза ва жаллага йсликкунга кадар сша ерда намоз скиб стди».[1]

 

Максади Аабий  саллаллоху алайхи ва саллам масжидларида у зотга иктидо килиб намоз скиш бслган аёлга шундай жавоб бeрилди! Кснгилxушлик ёки бозор-у дсконларни айланиш учун руxсат ссрайдиган (ёxуд руxсат хам ссраб стирмайдиган!) аёлларга нима дeб жавоб бeриш кeрак?!

Умму Салама разиллоху анходан: А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам дeдилар:
«Аёлларнинг снг сxши масжиди уйларининг снг ичкарисидир!».[2]

Умму Салама разиллоху анходан: Аабий  саллаллоху алайхи ва саллам дeдилар: «Аёлнинг сз xонасида скиган намози унинг хужрасида скиган намозидан сxширокдир. Хужрасида скиган намози ховлисида скиган намозидан сxширокдир. Ховлисида скиган намози кавми (махалласи)нинг масжидида скиган намозидан сxширокдир».[3]

Абдуллох ибн Умар разиллоху анхудан: Аабий  саллаллоху алайхи ва саллам дeдилар: «Аёлларингизни масжидлардан тссмангиз. Улар учун уйлари сxширокдир».[4]

А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам дeдилар: «Аёл авратдир. Аёл ксчага чикса, шайтон унга пешвоз чикади».[5]

Аабий  саллаллоху алайхи ва саллам дeдилар: «Аёл унинг снг коронгу бурчагида скиган намозичалик Аллохга суюкли намоз скимаган».[

Qayd etilgan