Forumchilarga savol  ( 695152 marta o'qilgan) Chop etishyoqutxon  31 Oktyabr 2010, 20:23:05

J: orqadagi 2 betni o`qib chiqdim sizni noto`g`ri tugul oddoy postizni ham ko`rmadim!

S: Ota onanggizga ularni yahshi ko`rishinggizni aytganmisiz! Yuragizdagi kechinmalrdan ikki qator keltira olasizmi?Bu mavzuda bir user qolgan userlarga savol beradi.
J:................................
S:...............................?
Kettik bo'masam.

J: Ota-onamga hech qachon " Oyi sizni yaxshi ko'raman" yoki" Dada sizni yaxshi ko'raman" deb aytmaganman. Sababi ichimizdagi tuyg'ularni hiss qilishimiz kerak, tuyg'ularni so'zlar bilan emas amalda isbotlashimiz kerak. Bir birimizga bot-bot aytishimiz shart emas deb hisoblayman. Ota onamga sizni yaxshi ko'raman deb aytmaganim bilab qalbimda ularga bo'lgan muhabbat, hurmatim cheksiz, bu yorug' olamda ular mening eng yaqin insonlarim. Ular ham qalbimdagi bu tuyg'ularni sezishadi, bilishadi, shu men uchun eng asosiysi.
 
S: Savol davom eta qolsin chunki juda ham chiroyli savol bo'libdi.

Qayd etilgan


UzMuslim  31 Oktyabr 2010, 22:54:21

Ha Ajoyib Savol Bo'libdi...

J.Ha Man Ayamga Etganman Yaxshi Ko'rishimi LekiN dadamga Emas...Ayajon Man Sizi Juda ham yaxshi Ko'raman,Sizsiz Yashay Olmeyman Sizi Ko'z Yoshlarizi Ko'rib Turib Qandey Qilib Tinch O'tira olaman,O'zim Gaplashaman Dadaam BIlan Faqat Siz Yig'lamen Ayajon...

S.Davom Eta Qolsin....

Qayd etilgan


Habib  26 Aprel 2011, 17:01:03

Форумдошлар,
Ораларингизда "Мафис" сйинини биладиганлар ксп бслса керак. Мен ҳам анови куни шу сйинда иштирок стдим. Ўйин ҳақида хулосам : ҳамма бир-бирини алдаш, ксзига қараб туриб ёлғон гапириш билан банд бслар скан.

Маълумот учун : Мафис сйини 7-8 кишидан иборат гуруҳ иштирок стади. Ҳаммага қоғоз карточка берилади. Берилган қоғозлар ичида 2 таси мафис(қотил) бслади. Қолганлар оддий иштирокчилар бслади. Ўйиннинг тун қисми ва кун қисми мавжуд. Тун қисмида ҳамма ксзини юмади. Шунда қотиллар овга чиқади. Яъни улар ксзини очади ва иккиси сзаро келишиб, оддий иштирокчилардан бирини уйиндан четлатади имо-ишора билан. Табиийки буни ксзи юмилиб турганлар пайқамайди. Ўйин бошловчиси кун қисмини сълон қилгач, ким сйиндан чиқиб кетганини билишади ва тахминларни айта бошлашади. "Фалончи қотил бслса керак, сезспман","Листончи менича қотил, сзини тутиши бошқача" деган. Қотиллар бслса мен оддий одамман, мана бу киши қотил бслса керак деб бошқа одамга тснкайди. Хуллас, сйинни бир марта сйнаб срганиб олса бслади.

Сиз-чи, чиз бу сйин ҳақида нима биласиз, фикрингиз қандай? Бу сйин мусулмонларга тсғри келадими? Фикрларингизни кутаман.

Qayd etilgan


registan  26 Aprel 2011, 18:39:04

Javob: Men bilmaskanman bu o'yinni.

Fikrimcha musulmonlarga to'g'ri kelmaydi. Chunki hazillashib bo'lsa ham yolg'on gapirishdan qaytarilgan.

Savol: Davom etadi.

Qayd etilgan


Mahdiyah  26 Aprel 2011, 18:40:44

Форумдошлар,
Ораларингизда "Мафис" сйинини биладиганлар ксп бслса керак. Мен ҳам анови куни шу сйинда иштирок стдим. Ўйин ҳақида хулосам : ҳамма бир-бирини алдаш, ксзига қараб туриб ёлғон гапириш билан банд бслар скан.

Сиз-чи, чиз бу сйин ҳақида нима биласиз, фикрингиз қандай? Бу сйин мусулмонларга тсғри келадими? Фикрларингизни кутаман.

TV da ham shu o'yin beriladi adashmasam bir ko'zim tushgandi, rus kanallaridan birida. 8-10 odam bir stol atrofida o'tirib nimalarniduram muxokama qilishadi...

Lekin tarifini sizning postingizdan o'qidim.
Bu o'yindan maqsad nima o'zi? tushunmadim.
Misol kallani ishlatishga foydasi bo'lsa, boshqa gap...
Yoki jismoniy jihatdan foydasi tegsa yanayam yaxshi... chunki kun bo'yi ishda qog'ozlar bn yoki komp oldida o'tirgan insonga foydasi katta bo'ladi.
Bu albatta mani fikrim

Qayd etilgan


Музаффар  26 Aprel 2011, 18:43:31

Habib ака сизга яитаталар опкелдим:
Савол:

Сони ва бошка ширкатлар ишлаб чикарган турли, кенг таркалган слектрон сйинларни сйнаш ёки, болаларнинг шуларни сйнашларига рухсат беришнинг хукми нима?

Жавоб:

Алхамду лиллах. Бу сйинларга фикр килиб караган одам уларнинг зехний махоратлар ва фардий съни скка шахс харакат тасарруфотига суснганини ксради. Бу сйинлар ксп киррали хамда хилма-хилдир. Баъзиси тскима, хаёлий урушлардан иборат бслиб, сшандай холатларда кандай иш тутишга сргатади. Аки хатарли сринлардан нажот топишга тайёр туриш, душман билан жанг килиш, хадаф — нишонларни вайрон килиш, планга олиш, турли саргузашт, чсл — биёбонлардан чикиб кета олиш, вахший хайвонлардан кочиш, тайёра, сайёра, кемалар мусобакаси, тссикларни енгиб стиш, кон кидириш каби ишларни ксрсатади. Баъзи сйинлар сса, маълумотларни сстиради, диккат сътиборни оширади. Мисол учун таркатиб бошкадан йигиш, бслакларга бслиб юборилган шаклларни жамлаш, бино куриш, бссш каби сйинлар.

Ушбу сйинларнинг шаръий хукми:

— Ислом дам олиш, танга ором бериш, мубох воситалар билан рухсат стилган рохатланишни манъ килмайди. Бу сйинлардаги асл коида намозни тсла-тскис адо стиш, ота-онага схшилик килиш каби шаръий вазифалардан тссмаса ва буларда харом килинган нарса бслмаса мубохликдир. Бирок бу сйинларда харом килинган нарсалар накадар ксп. Куйида бунга мисоллар:

Авуз осмон ахиллари билан ажойиб олийжаноб ер ахиллари сртасидаги жангларни тасвирловчи ва шундай госларни сз ичига олувчи Аллох Таъолога тухмат ёки улуг фаришталарга таъна — тахкир каби сйинлар.

— Салиб — крестни мукаддаслаштириш, унинг ёнидан стиш куч ва соглик келтириши ёки рухни кайтариши ёхуд сйинчига нисбатан рух-жонларни зиёда килиши ва шу кабиларга курилган сйинлар. Шунингдек насоро динидаги тугилган кун байрамларининг битока — откриткаларини тузиш сйинлари.

— Сехрни жорий килувчи ёки сехргарликни улугловчи сйинлар.

— Ислом ва мусулмонларга нафратни акс сттирувчи сйинлар. Мисол учун сйинчи Маккани бомбардимон килса 100 очко, Богдодни бомбардимон килса 50 очко олиши ва хоказо.

— Кофирларни кскларга кстариш, улар билан фахрланишни ривожлантириш, сйинчи кофир давлатнинг ксшинини танласа кучли, ютиб чикадиган, биронта мусулмон давлатнинг армиссини ихтиёр стса енгиладиган заиф бслиб коладиган сйинлар каби. Шунингдек болаларни спорт клублари, кофир сйинчиларнинг номлари билан завкланиш рухида тарбисловчи сйинлар.

— Очик авратларни тасвирлашни сз ичига олган сйинлар. Баъзи сйинларда голибнинг мукофоти (ютуги) слонгоч сувратнинг ксриниши бслади. Шунингдек госси маъшука, махбуба ёки сртогни девдан ёки ажардан нажот топтиришга каратилган ахлокни бузувчи сйинлар.

— Кимор госсига асосланган сйинлар.

— Мусикали сйинлар. Шариъати Исломийсда унинг харом килингани маълумдир.

— Икки ксз ёки асаблар каби танга зарар етказиш. Шунингдек кулокка зарар етказувчи кучли таъсирга сга овозлар. Янги тадкикотлар шуни ксрсатадики, бу сйинлар ишкибозлик — берилиб кетиш ва асаб системасига зарарни пайдо килади, болаларда асабийликка, унинг таранглашувига сабаб бслади.

— Каттиккслликка, жиностга, слдириш ва инсонларни йск килишга сргатиш. Машхур Дсм сйини бунга мисол.

— А еал вокеъликда бслмаган, одатдан ташкари куч-кудрат ва слгандан кейин кайтиб келиш каби махол нарсалар ва турли вахму-хаёлотлар оламида гсдакни тарбислаб унинг вокеий — хакконий бслишини барбод килиш. Фазовий — космик коинотларни тасвирлаш билан хам унинг вокелигини бузиш.

Акидавий хатар сринлари ва шаръий ксркиладиган жойларга мисол келтиришда кенг тсхталдик. Сабаби кспчилик ота-оналар бунга сътибор бермайдилар ва фарзандларига бу сйинларни олиб келадилар, бу билан уларни банд киладилар. Шуни хам билиб ксйиш керакки, бу слектрон сйинларда - мубох бслганда хам - сваз билан мусобака сйнаш дуруст смас. Чунки, у жиход асбобларидан ва жиходда кувват берадиган нарсалар сирасидан смас. Валлоху Таъоло Аълам.

манбаси: http://forum.islom.uz/smf/index.php/topic,2523.0.html

Qayd etilgan


Mahdiyah  26 Aprel 2011, 18:45:21

Lekin Krokodil degan o'yinni bilaman.
Xozirda yoshlarimiz orasida ham o'ynab kelinmoqda.
Nazarimda yaxshi o'yin, jismoniy jihatdan va tez qabul qilib olishni oshiradigan o'yin
Yoshligimizda shunga o'xshash o'yin o'ynardik lekin nomi esimda yo'q

Qayd etilgan


AbdulAziz  26 Aprel 2011, 18:46:35

манбаси: http://forum.islom.uz/smf/index.php/topic,2523.0.html

Bu kimning fatvosi?
Ba'zi ulamolar, ba'zi o'yinlarga ruxsat berishgan.
Shayx Muhammad Sodiqdan ham fatvolarni qidirib ko'ring.

Qayd etilgan


Музаффар  26 Aprel 2011, 18:52:37

фатво кимникилигини билмайман, лекин у Ислом нури" газетасида хам чоп стилган. Газета сса Ўзбекистон Мусулмонлар идораси - "Моворуннахр" муассислигида чоп стилади. Шунинг учун ёки Абдулазиз Мансур ёки Муфтий хазратларининг сзларидан бслса керак...

Qayd etilgan


Chustiy  26 Aprel 2011, 18:54:15

манбаси: http://forum.islom.uz/smf/index.php/topic,2523.0.html

Bu kimning fatvosi?
Ba'zi ulamolar, ba'zi o'yinlarga ruxsat berishgan.
Shayx Muhammad Sodiqdan ham fatvolarni qidirib ko'ring.

Garchi manba islom.uz forumiga berilgani bilan, u yerdan fatvo manbaasi islamnuriga o`tib ketadi.

Qayd etilgan