Ota-onaga yaxshilik va farzandlik burchi  ( 133636 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B


Fatima  19 Oktyabr 2007, 13:03:34

     Ona
Kimdir savol berdi:- "Aytgil Muhammad"
Yolg`iz sen Rasulsan butkul olamga
Kimga ko`p yaxshilik aylay o`zing ayt
Ota-onamgami yoxud bolamga?

Rasul javob qildi: Tingla birodar
Gapimni uch bora quloqqa ilgil
Imkon topa olsang dunyoda agar
Eng avval onagga yaxshilik qilgin

BU hikmat sharhuni o`yladim uzoq
Rosatdan ona erur qiblai olam
Garchi hammamiz ham padarmiz biroq,
Onadan tug`ilgan Payg`ambarlar ham.

    Abdulla Oripov

Qayd etilgan


Robiya  03 Yanvar 2008, 12:42:43

Haq taolo marhamatin kutma zinhor,
Ota — onang sendan rozi bo’lmas ekan.
Qilgan taot — ibodating bari bekor,
Ota — onang sendan rozi bo’lmas ekan.

Ota — ona qarzi aslo ado bo’lmas,
Qarzin uzgan Haq menridan judo bo’lmas.
Yaxshilardan yaxshiliklar ravo bo’lmas,
Ota — onang sendan rozi bo’lmas ekan.

Shayton degan yo’llaringga bo’lar hamdam,
Biring ikki bo’lmay, boring topar barham.
Jannat tugul, hazar qilar jahannam ham,
Ota — onang sendan rozi bo’lmas ekan.

Qancha odam g’aflat aro uyqudadir,
Ollohdanmas, insonlardan qo’rquvdadir.
Topgan rohat — oromlaring behudadir,
Ota — onang sendan rozi bo’lmas ekan.

Taqvo birla o’tsa yuz yil qish, bahor, yoz,
Bo’lmas qabul ro’za tutib qilsang namoz.
Dengiz bo’lib ko’rinsa ham ko’z yoshing oz,
Ota — onang sendan rozi bo’lmas ekan.

Keng dunyo ko’zlaringga tor bo’larmish,
O’zing tugul yetti pushting xor bo’larmish.
Yoving qolib, do’stlaring bezor bo’larmish,
Ota — onang sendan rozi bo’lmas ekan.

Orif Odilxonov


Qayd etilgan


Foniy  08 Fevral 2008, 19:40:07

Assalomu alaykum!
Rasululloh (s.a.v.) dedilar: "Ota-onalarining keksalik vaqtida har ikkisini yoki biri bo’lmaganda boshqasini rozi qilib, jannatiy bo’lib olmagan farzand xor bo’lsin, xor bo’lsin va yana xor bo’lsin."

Qayd etilgan


shoir  21 Iyul 2008, 17:15:27

Ота-онага схшилик килиш

Бисмиллахир А охманир А охийм
Инсонни йскдан бор килган ва унга улкан неъматлар берган Аллохга беадад хамду санолар бслсин. Лайгамбарларнинг снг шарафлиси Мухаммад саллаллоху алайхи ва салламга, оилалари ва асхобларига салоту саломлар бслсин.

Дархакикат, Аллох таъоло инсонга ота-онаси билан схши муносабатда бслиш ва доим уларга схшилик килишни буюрди.

«Ларвардигорингиз Алгиз Унинг Ўзига ибодат килишларингизни хамда ота-онага схшилик килишларингизни амр стди. Агар уларнинг (ота-онангизнинг) бирови ёки хар иккиси сенинг ксл остингда кексалик ёшига етсалар, уларга караб «уф» тортма ва уларнинг (ссзларини) кайтарма! Уларга (доимо) схши ссз айт! Улар учун мехрибонлик билан, хорлик канотини паст тут-хокисор бсл ва: «Ларвардигорим, мени (улар) гсдаклик чогимда тарбислаб-сстирганларидек, Сен хам уларга рахм-шафкат килгин», деб (хакларига дуо кил)!». («Исро». 23-ост).

Ибн Аббос разисллоху анху: «Уларга караб «уф» тортма ва уларнинг (ссзларини) кайтарма!» остини шархлаб айтадилар: У нафрат ссзидир.

Мукотил айтади: У кспол, ёмон ссзларни айтиш.

Банда тарбис бериб восга етказган ота-онасининг мехрибонлиги ва кийинчиликларини тушуниб етиши учун Аллох азза ва жалла ушбу ссзида хусусан ота-она тарбиссини зикр килди.

Qayd etilgan


shoir  21 Iyul 2008, 17:16:07

«Ларвардигорим, мени (улар) гсдаклик чогимда тарбислаб-сстирганларидек, Сен хам уларга рахм-шафкат килгин», деб (хакларига дуо кил)!».

Аллох таъоло инсонга ота-онасининг хакки хусусида шундай деди:

«Факат Аллох таъологагина ибодат киласизлар, ота-онага, кариндош-уруг, етим ва мискинларга схшилик киласизлар» деб Бани Исроилдан ахду паймон олганимизни ссланглар».

Ота-онага схшилик килиш амалларнинг афзали ва тоатларнинг снг улугидир!

Абдуллох ибн Масъуд разисллоху анху айтади: А­й расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам снг афзал амал кайси, деб ссрадим.

 А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам айтдилар: «(А­нг афзал амал) сз вактида скиладиган намоздир».

Сснг кайси?- деб ссрадим.

«Ота-онага схшилик килиш».

Сснг кайси?

«Аллох йслида жиход килиш», дедилар».

Ота-онага схшилик килиш жаннатга олиб борувчи йсллардандир.

 Абу Хурайра разисллоху анху айтдилар: А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламдан ушбу ссзларни сшитдим: «Хор бслсин! Хор бслсин! Хор бслсин!». Ким А А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам?- деб ссрашди. «Ким ота-онасининг бирини ёки иккаласини карилик чогида топса ва жаннатга кирмаса»,- дедилар. (Яъни ота-онасини кариган чогларида хизматларини килиб уларнинг розиликларини олмаса ва окибатда жаннатга киролмаса).

Qayd etilgan


shoir  21 Iyul 2008, 17:16:22

Хасан айтдилар: «(Биррул волидайн съни, ота-онага) Яхшилик килиш Аллохга маъсист бслмаган барча нарсада уларга итоат килмокдир. Ота-онага ок бслиш уларни карилик чогида каровсиз ташлаб ксйиш ва схшиликдан махрум килмокдир».

Аабий саллаллоху алайхи ва саллам хузурларига жиход килиш учун рухсат ссраб келган бир киши киссасини ссланг. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам ссрадилар: «Ота-онанг тирикмилар?» - Ха - деди. Айтдилар: «Сен уларнинг хузурларида жиход кил — хизматларини кил!».

Хар бир инсонга ота-онасига схшилик килиш хам фарз, хам карздир. Ота-онага схшилик килиш, бу хеч качон уларга карши чикмаслик, итоатларидан бсйин товламасликдир. Кспчилик одамлар ота-онасига схшилик факат сзларига ёкадиган ишларда ва хохишларига мувофик келган сринларда деб хисоблайди. Хакикат сса тамомила бунинг аксидир. Яхшилик уларнинг хавои хохишларига хилоф нарсаларда бслади. Агар уларнинг хавои майлларига тсгри келадиган нарсада бслганида сди, у схшилик деб номланмасди. Аллох таъоло ота-онага схшилик килиш ва уларнинг хурматларини жойига ксйишга ундади:

«Улар учун, мехрибонлик билан, хорлик канотини паст тут-хокисор бсл ва: «Ларвардигорим, мени (улар) гсдаклик чогимда тарбислаб-сстирганларидек Сен хам уларга рахм-шафкат килгин» деб (хакларига дуо кил)!».

Qayd etilgan


shoir  21 Iyul 2008, 17:16:40

Азиз биродарим:

Ота-онанинг хизматини килишда, уларнинг розиликларига етишишда сусткашлик килманг! Балки куш каби учинг! Хизматларини килинг ва улар хаккига рахмат ва магфират тилаб дуолар килинг! Шунда хам ота-онангизнинг хакларини тслик адо ста олмайсиз. Лекин Аллох озига карамай, савоб бериб, унга барака ато стади. Ота-онага схшилик килишга Буюк Аллох азза ва жалла тарафидан даъват-чакирик бслишига карамасдан, биз кадристларнинг тартиби бузилганини ксрамиз. Гохо биз ошна-огайниларини ота-онасидан мукаддам кссдиган кимсаларни учратамиз. Баъзилар ота-онага схшилик килиш каби фазилати улуг амалларни тарк стиб, арзимас амалларни киладилар. Баъзи кишилар ота-онаси кариб колганида олдиларидан кетиб колади ёки ота-онасини узок-узок вактда бир зиёрат килади. Кспинча ота-онасига бакиради ёки кспол муомала килади. Айримлар ксча-ксйда динсизларга хушомад килади-ю, уйида кекса ота-онасига айтгани бир огиз илик ссз тополмайди. Гсё душмани билан урушаётгандек муомалада бслади. Аллох уларни ислох килсин!

Бугун динга стиборсизлик ва аёлларнинг хукмрон бслиши сабабли аёлга итоат килиш ва ота-онадан уни афзал куйиш кенг таркалди. Муоз разисллоху анху айтдилар: А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам менга васист килдилар: «Агар ота-онанг сенга ахлинг (хотининг)дан хам, молингдан хам воз кечишингни буюрсалар хам, уларга итоат кил!».

А­рини ота-онасига осий бслишга ва кариндош-уругчиликни узишга ундайдиган аёлда бирор-бир схшилик йск!!

Абдуллох ибн Умар разисллоху анхумо айтадилар: «Умар разисллоху анху менинг аёлимни ёктирмасдилар. Отам менга уни талок кил деб айтдилар. Мен бош тортдим. Умар разисллоху анху Аабий саллаллоху алайхи ва саллам хузурларига бориб устимдан шикост килдилар. Аабий саллаллоху алайхи ва саллам: «Отангга итоат кил» дедилар.

Qayd etilgan


shoir  21 Iyul 2008, 17:17:14

Абу Дардо разисллоху анху хузурларига бир киши келиб деди:

- Онам хотинимни талок килишимни буюрсптилар. Абу Дардо айтдилар:

- А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламдан сшитганман: «Ота-она жаннат дарвозаларининг сртасидадирлар. Агар хохласанг бу дарвозани йск киласан ёки саклаб коласан». Киши ота-онасига сз рохат-фарогатидан кечиб бслса-да схшилик килади, итоат стади. Ким бахт-саодатни истаса, жаннатнинг дарвозаларини бузиб ташламасин. А­нди ким Охиратини дунёсига алмаштирса ва сткинчи хаётни афзал билса, у жаннат дарвозасини бузиб ташлайверсин. Юкоридаги хукмга ксра агар аёл хулки ёмон ва итоатсиз бслса, ота-она ундан ажралишга буюрсалар, фарзанд итоат килиши шарт. Аммо аёли схши бслса, ота-онаси мустахкам диндор бслмасалар, келиннинг диндорлиги туфайли талок килишга буюрсалар, сгил улар билан чиройли муомала килади, хизматларини килади аммо аёлини талок килмайди. Аллохдан ксркадиган муслима срини ота-онасига схшилик килишга ундайди. У мана шу ишда Аллохдан савоб умид килади. Ота-онага скин бслиш, уларнинг хизматларини килиш улкан бойлик ва чиройли хулклардандир.

Мужохид айтадилар: Агар ота боласини ураман деб ксл кстарса, бола отасининг кслини кайтармасин. Ким ота-онасига хсмрайиб караса уларга схшилик килмабди. Ким уларга (Оллохга ва уларга осийлик килиш билан) гам келтирса, ок бслибди.

Qayd etilgan


shoir  21 Iyul 2008, 17:17:34

Азиз биродар!

Ота-онага ок бслишдан схтиёт бслинг. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам айтадилар: «Уч нарса билан кишининг амаллари унга фойда бермайди. Аллохга ширк келтириш, Ота-онага ок бслиш, душман бостириб келганда урушдан кочиш». Жухайма разисллоху анху  Аабий саллаллоху алайхи ва саллам хузурларига келиб:
- А­й А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам мен жиход килишни истаб, сиздан маслахат ссраб келдим- деб айтди:
- Онанг борми?- дедилар.
- Ха- деди.
- Онанг билан бирга бсл. Чунки жаннат унинг оёги остидадир- деб айтдилар.

Бир киши А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам хузурларига келиб деди: А­й А асулуллох, хижрат килиш учун сизга байъат бергани келдим. Лекин ота-онамни йиглаган холда колдирдим. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам айтдилар: «кайтгин ва уларни кандай йиглатган бслсанг, шундай кулдиргин». Бошка лафзда: «Сен улар олдига кайтиб бориб йиглатганингдек кулдирмагунингча сендан байъат олмайман».

Бишр ибн Хорис айтади: «Бола онасига хатто онаси унинг нафасини сезиб турадиган холатда скин бслиши Аллох азза ва жалла йслида киличи билан жиход килишидан афзал. Ота-она хизмати хар кандай ишдан схшидир. Катодадан ривост килинади. Бир кишининг онаси унга факат фарз намозларини ски ва факат А амазон рсзасини тут деб касам ичирди. Айтдилар: Онасига итоат килади! Чунки онага итоат килиш нафл ибодатлардан мукаддам туради.

Хишом ибн Хассон айтди: Хасанга айтдим: Мен кечаси куръондан таълим оламан. Онам кечкурунги овкатда мени кутиб коладилар. Хасан айтдилар: Кечкурунги овкатни онанг билан егин. Чунки онанг билан бирга бслиб, хурсанд килишинг сенга нафл хаж килишингдан схшидир: Ибн Умар разисллоху анхумо онасини елкасида кстариб Каъба атрофини тавоф килаётган кишини ксрдилар. У киши айтди: А­й Ибн Умар, мен онамнинг хаккини адо килдимми? Ибн Умар айтдилар: «Тугишдаги тслгокларидан биттасининг хаккини хам адо килганинг йск. Лекин сен схши иш килспсан. Аллох камига хам ксп ажр-савоб беради.
 

Qayd etilgan


shoir  21 Iyul 2008, 17:18:01

Азиз биродар: Агар сизга биров бир ёки икки бор схшилик килса, сиз уни мактаб, схшиликларини сслаб юрасиз. Ота-онангизга сса факат итоатсизлик ва кспол муомала билан жавоб берасиз. Сиз уларнинг инкор килиб бслмайдиган схшиликлари свазига нима килдингиз?! Субханаллох!!! калб шунчалар каттик, шунчалар схшиликдан узокми?!
 
Азиз биродар:
Биз бирор фарзанд отаси ёки онасини йскотганда касал бслиб колганини ксрмаганмиз? Акуб алайхис-салом киссаларини ссланг. Ўгиллари Юсуфдан айрилишлари уларга кандай таъсир килди.

«Гам-алам ютавериб у зотнинг ксзлари окарди. (Ожиз бслиб колди)». («Юсуф» сураси, 84-ост).

Ота-онага ок бслишга уларни йиглатиш, хафа килиш, узок вактда бир зиёрат килиш, саломатликлари ва моддий холатларига сътибор бермаслик каби ишлар киради. Шунингдек болаларнинг Аллохга итоат килмаслиги ва мункар ишларга берилиши хам киради. Чунки бу ишлар ота-онага ёмон таъсир килади. Кспинча фарзандлар ксзга ксринган мансабларга ва молу-дунёга сга бслганларида шундай ок-падарликни киладилар.

Бир киши А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам хузурларига келиб деди:
- А А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам! Инсонлар ичида менинг чиройли муомаламга ким хаклирок? А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам: «Онанг»- дедилар.
- Сснг ким?
- «Онанг».
- Сснг ким?
- «Онанг».
- Сснг ким?
- «Отанг».

Ибн Баттол айтади: Она уч нарсада отадан фаркланиб, афзал туради: Болани корнида кстариш кийинчилиги, тслгок азоби ва смизиш машаккати. Онанинг отадан мукаддам ксйилишида етук хикмат бор. Она сзини бокадиган, схшилик ва уни парвариш киладиган кишига мухтождир. Чунки у заифа, касби йск, сътибор ва рахм-шафкатга мухтождир.

Qayd etilgan