Bularni bilarmidingiz???  ( 183308 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 ... 36 B


Foniy  09 Noyabr 2007, 10:04:26

Assalomu alaykum!

Xristofor Kolumb sayohatga chiqqanida "yerning narigi cheti"ga borganda chuqurlikka tushib ketib halok bo'lib ketaverishlari uchun kemaga ishga faqat musulmonlarni(Kurdoba xalifaligidan) taklif qilgan ekan?!.
Shu rostmi, rost bo'lsa maqsad nimadan iborat bo'lgan?..

Bu haqda biladigan tarixchilar, iltimos aniqroq ma'lumotlar bo'lsa kiriting.

Qayd etilgan


topsync  16 Noyabr 2007, 20:33:25

Assalomu alaykum aziz forumdoshlar mana  buni bilarmidingiz?..............


А еяепт напитка Coca-Cola, которс‹й одноименнас компанис хранила в тайне с 1886 года, раскрс‹т. Об стом засвил глава действуюс‰его в Туряии Совета мира Фонда Свстого Аиколас Муаммер Карабулут, подавший в прошлом году на компанию Coca-Cola в суд с требованием раскрс‹ть формулу производимого ею прохладительного напитка.

В то же времс стамбульский адвокат компании Coca-Cola Биннур Кортун опровергла информаяию о раскрс‹тии тайнс‹ формулс‹ популсрного прохладительного напитка. "Формула напитка хранитсс в строгой тайне. Ее знают всего два человека", - засвила адвокат. "В досье, которое мс‹ передали суду, содержатсс обс‰ие даннс‹е, касаюс‰иесс Coca-Cola. Ее формула в них не раскрс‹та", - добавила Кортун.

Qayd etilgan


topsync  16 Noyabr 2007, 20:34:10

Ао по словам Карабулута, реяепт аптекарс из Атлантс‹ Джона Лембертона включает "сахар (%10.58 W/V), фосфорную кислоту (0.544 G/L), кофеин (150 MG/L), карамель (%0.11), двуокись углерода (7.5 G/l) и скстракт Coca-Cola (%0.015 W/V)". Сам же "скстракт" изготавливаетсс вовсе не из растительного сс‹рьс, как полагали ранее, а свлсетсс пис‰евс‹м красителем "кармин" или пис‰евой добавкой "кошениль" (cochineal), добс‹ваемой из кошенильнс‹х червеяов, сообс‰ает А ИА "Аовости".

Карабулут утверждает, что состав напитка стал известен "при изучении материалов, которс‹е на прояессе, проходсс‰ем в суде по делам потребителей Антальи, представили адвокатс‹ компании". Состав же скстракта бс‹л вс‹сснен в результате исследованис, сказал глава совета, не уточнив при стом, какие исследованис бс‹ли проведенс‹.

Qayd etilgan


topsync  16 Noyabr 2007, 20:34:58

"В туреяких законах нет запрета на использование натуральнс‹х красителей длс производства прохладительнс‹х напитков", - отметил Карабулут. В то же времс он добавил, что некоторс‹е религии считают грешнс‹м употребление в пис‰у насекомс‹х, а также напитков, содержас‰их скстрактс‹ из них.

Таким образом, возникает вопрос о самом происхождении напитка. Одно из двух - либо офияиальнас историс о тонизируюс‰ем напитке из скстракта листьев коки, которую компанис публикует на своем сайте - миф, либо скстракт коки заменили на кармин уже в более позднее времс, засекретив его под ингредиентом Merchandise 7X.

Qayd etilgan


topsync  16 Noyabr 2007, 20:35:46

Осенью прошлого года Карабулут подал в суд на компанию Coca-Cola, потребовав раскрс‹ть формулу производимого ею прохладительного напитка. Лрояесс бс‹л возбужден им на основе местного законодательства, которое предписс‹вает производителсм продуктов питанис информировать покупателей о содержас‰ихсс в них вес‰ествах.

"Даже на бутс‹лках с простой водой, которас продаетсс в Туряии, есть полнас информаяис о содержас‰ихсс в ней вес‰ествах. Coca-Cola же "скрс‹вает" информаяию, на которую потребители по закону имеют право. А ади здоровьс наших детей мс‹ хотим знать, какие конкретно вес‰ества используютсс длс производства напитка, и не свлсютсс ли они вреднс‹ми. Coca-Cola не может производить свою продукяию в Туряии, если на стикетах прохладительнс‹х напитков не будет подробной информаяии о содержас‰ихсс в ней вес‰ествах", - сказал Карабулут агентству накануне начала суда

Qayd etilgan


topsync  16 Noyabr 2007, 20:36:39

Ло заверению главс‹ Совета мира Фонда Свстого Аиколас, он собираетсс добитьсс от Coca-Cola размес‰енис формулс‹ напитка на его стикетке. "Те, кто потреблсет напиток, которс‹й на протсжении 50 лет считаетсс самс‹м продаваемс‹м в Туряии, должнс‹ знать, что именно они пьют", - заметил Карабулут.

Аасекомое, из которого получают кармин, на латс‹ни назс‹ваетсс Coccus

Ло даннс‹м "А­няиклопедии Брокгауза и Ефрона", кошениль (Соccus cacti) - насекомое из семейства червеяов (Coccidae), водсс‰еесс в одном из кактусов - нопале (Opuntia coccinellifera).

Самяс‹ значительно меньше самок, тело их длиной 1,5 миллиметра, с двумс крс‹льсми, 10-члениковс‹ми усиками и 2 длиннс‹ми хвостовс‹ми нитсми, кроваво-красного явета.

Самка длиной около 2,5 миллиметра, толстас, неподвижнас, бескрс‹лас с 9-члениковс‹ми усиками и покрс‹та белс‹м налетом, точно обсс‹пана мукой.


Qayd etilgan


topsync  16 Noyabr 2007, 20:39:15

А одина кошенили - Мексика, где она разводилась с незапамстнс‹х времен. Отсюда она вс‹везена и разведена в Гондурасе, на Яве, Канарских островах, в Алжире, на мс‹се Доброй Аадеждс‹ и в Испании.

Ло даннс‹м сняиклопедии, так назс‹ваемас польскас кошениль (Porphyrophora polonica), насекомое из того же семейства, водитсс в средней Европе и А оссии (в Германии, Швеяии, Венгрии, Лольше, зап. А оссии и др.) на корнсх Scleranthus perennis, Herniaria glabra, Parietaria и других растений.

Аасекомс‹х собирают около Иванова днс (откуда произошло немеякое название Johannisblut). До распространенис мексиканской кошенили составлсла предмет промс‹сла и употреблслась в качестве красной краски.

Собранную кошениль умерс‰влсют погружением в уксусную кислоту или в горсчую воду, или же действием вс‹сокой температурс‹ в особс‹х печах или камерах.

Из кошенильнс‹х препаратов известнс‹: кармин, карминнс‹й лак, аммиакальнас кошениль и лак-лак или лак-дей. Кармином назс‹ваетсс красного явета порошок, осаждаюс‰ийсс после продолжительного стоснис из воднс‹х отваров кошенили, к которс‹м прибавленс‹ некоторс‹е соли вроде кремортартара или квасяов

Qayd etilgan


topsync  16 Noyabr 2007, 20:39:59

Боливис хочет запретить использование названис растенис кока в названии напитка

Аапомним, что недавно крестьсне Боливии направили в свой парламент запрос с требованием запретить транснаяиональной компании Coca-Cola использование слова "кока".

Как постановил комитет фермеров, занимаюс‰ихсс производством сельхозкультурс‹, которас в том числе используетсс длс производства наркотиков, кока свлсетсс частью культурного наследис и неотъемлемс‹м слементом повседневной жизни боливийяев. В свсзи с стим комитет попросил "международнс‹е компании, которс‹е включают в свои коммерческие наименованис название коки (например, Coca-Cola) отказатьсс от использованис имени свсс‰енного листа".

Qayd etilgan


topsync  16 Noyabr 2007, 20:41:37

В Боливии листьс коки пережевс‹вают или заваривают в виде час как средство от "горной болезни". Однако независимо от того, свлсетсс ли сто растение длс кого-то свсс‰еннс‹м или нет, у коки есть свои особенности. И хотс жители в вс‹сокогорнс‹х Андах используют листьс растенис в традияионной медияине и религиознс‹х яеремонисх, но всему миру известен иной способ примененис коки. Из растенис, которое активно возделс‹ваетсс в Боливии, а также в соседних Леру и Колумбии, получают исходное сс‹рье длс изготовленис кокаина, свлсюс‰егосс сильнодействуюс‰им наркотиком.

Американскас компанис уже отреагировала на демарш, оформленнс‹й как инияиатива боливийских крестьсн. Аазвание Coca-Cola, "самс‹й яеннс‹й товарнс‹й знак в мире", зас‰ис‰ено, в частности, в соответствии с боливийским правом, засвили в представительстве компании. Лри стом среди самих крестьсн Боливии бс‹тует мнение, что ес‰е несколько лет назад компанис ежегодно закупала по несколько тс‹ссч тонн листьев коки. Однако подтвердить сто до сих пор не удалось.

Qayd etilgan


JaviK  21 Noyabr 2007, 06:43:20

shunishimcha zo`r malumotlar shakilli, agar o`bekchasi ham bo`lsa yomon bo`madi

Qayd etilgan