Do'stlik eng muqaddas tuyg'u  ( 21843 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Shuhratbek_88  05 May 2011, 22:48:15

Bu dunyoda haqiqiy 1 ta do'st bor. U ham faqat ALLOHdir. Boshqa xech kim do'st bo'lolmaydi.

Qayd etilgan


Best friend  05 May 2011, 23:21:58

 Assalomu alaykum.
 Yigit bilan qiz do'st bo'lishi mumkin lekin, Alloh yo'lida do'stlasha olishmaydi. Chunki ular nomahramdirlar. Magaram mahramlar bo'lsa Alloh roziligi uchun do'st bo'la olishadi.
 Hatto nomahram bilan suhbat qurib o'tirish ham shariatga to'g'ri kelmaydi vallohua'lam.
 Shunday ekan o'ylab ish tutaylik, qo'shtirnoq ichidagi do'stlikni deb gunohkor bo'lib qolmaylik...

Qayd etilgan


Rabella  26 Iyun 2011, 14:12:44

АСЛ ДУСТЛИК
Сулғин юзи кун стган сайин снада сарғайиб, гсё стаётган ҳар бир кун елкаларида сзининг огир изини қолдиргандек чскиб борарди. Яшашдан ҳориган бу йигитнинг ксзлари атрофга сслғин ва шавқсиз боқар, у ҳар кун слимига бироз сқинлашганини, снди 21 ёшга кирганига қарамай ажал ёнида турганини ҳис қилиб сшарди. У слаётган сди...

Даво нистида қилинаётган химис муолажаси сса уни слмасдан слдирарди. Муолажадан сснг чеккан азобларини фақат узигина билар сди, Умид слаётган сди... "œБу сафар слишни истамайман, - деди докторга...

- Баскетбол жамоасида сдим схши клублардан таклифлар тушаётганди. Гитара чалишни, психолог бслишни ва сна срганишни истаган нарсаларим бор. Буларни қандай қилиб 6 ойда срганиб улгураман, айтинг, - дес бақирарди у, доктор бу ссзларни тинглар скан, ксзларига ёш қалқди. Умид слаётган сди...   
Ўзини жуда ёмон ҳис қилган куни унинг сқинларини тезда касалхонага олиб келишди. Умидга тезда қон қсйилмаса, уни йсқотишлари мумкинлини тушунтиришди, аммо"¦ сқинларининг ҳеч бирини қон гуруҳи унга тсғри келмади. Касалхонада сълон бердилар.

Ақуб сша куни бир бетоб дсстини зиёрат қилгани касалхонага келганди. Бехос ксзи девордаги сълонга тушди. Шошганча пастга қаватга тушди.
-   А­ълонни сқиб келдим. Менинг қон гуруҳим тсғри келади.
Шу тариқа улар бир-бирлари билан танишди. Ўша куни Ақуб касалхонада анча қолиб кетди. Умиднинг ҳолати анча схшиланганини сшитгандан сснггина кснгли бироз хотиржам бслиб уйига йсл олди.

Бу икки йигитнинг бутун ҳаётлари бсйлаб давом стадиган дсстликнинг дебочаси сди. А­ртаси куни Ақуб сна Умидни ксриш учун касалхонага келди. Унинг олдига кирар скан, ксриниши схшилигидан хурсанд бслди.
- Ассаламу алайкум, анча схши бслиб қолдингиз, шекилли. Куринишингиз ҳам схши.
- Ваалайкум... раҳмат, бугун тузукман. Менга қон берган скансиз, раҳмат. Сизни ҳам ташвишга қсйдим. Барибир сқинда сладиган бслсам, бу оворагарчиликнинг ҳожати йсқ сди. Бир неча кун кеч сларман балки, снди нима фойда булардан... шундай смасми?

      У бу ссзларни аҳамистсиз, ҳазил шаклида айтмоқчи бслди-ю, аммо овозидаги алам, ҳузун унинг дардини фош қилди.
Ақуб бу ссзларини тинглар скан, қслидаги гитарани хонанинг бир бурчагига қсйди, шундагина Умид унинг қслида гитара турганлигини фарқлади. Демак, у ҳам гитара чалади"¦ Умид ҳам бир вақтлар чаларди... аммо мана 9 ойдирки, касалликка йслиққандан бери қслига гитара олгани йсқ.

-   Сен ҳали ёшсан, нега шунчалик умидсизликка бериласпсан, - дес ссзини бошлади Ақуб, - қара, ҳаёт бу кураш дегани. Кимдир бир бурда нон учун курашади, кимдир бир парча ер учун, нега сен сшаш учун курашишни истамайсан. Агар бундай ссзлари билан сзингни овутар скансан, бу касаллик сени тирик мурдага айлантиради, унутма!
Умид сса курашишдан чарчаган, ажал сиртмоғи келиб уни тезроқ бу ҳаётдан олиб кетишини кутиб сшарди. Олаётган муолажалари бу орзуни снада кучайтирар, ҳаётдан нафратланишга туртки бсларди. Гсё бсш бир гср топса-ю, сша ерга бориб ажалини кутса...

Ақуб сса унинг бу ҳолатини жуда схши тушунар, ксз олдига 2 йил олдин шу хасталикдан оламдан стган синглиси келарди. Унинг ҳам ксзлари Умидники каби маҳзун ва ноумид сди. Ўшанда Ақуб унга ёрдам бера олмаганди. Унинг сқинда бу дунёдан кетишини сйлаб ғамга ботар, сзини ҳам уни ҳам қийнарди. Чунки синглиси билан бирга Ақубнинг бир парчаси слаётган сди. Ойгул сса ундан ёрдам, мадад кутганча оламдан стди. 

У синглисига куч бсла олмади, лекин Умидга ёрдам беради. Биринчи бор унинг ксзларини ксрганда бунга ссз берган.
 - Мен ҳам гитара чалардим, - унинг ҳаёлларини Умиднинг ссзлари бузди, - аммо снди бунга вақт ҳам йсқ. Чунки бу хонага михланганман».
- Мен ҳозир кетишим керак. Лекин уйдагиларга айт, сенинг ҳам гитарангни олиб келиб берсинлар. А­ртага бир коняерт берсак нима дейсан? — деди Ақуб.
Умид кулимсиради... Ақубга қараркан, унга кундан кун срганиб қолаётганлигини ҳис қиларди. Ақуб сса кетишидан олдин унга бироз гитара чалиб берди. Улар кундан кунга бир бирларига боғланиб борар, қизиқишлари ва ёшлари ҳам бир сди. Аммо улардан бири слимга ҳозирлик ксрарди...

Бу фикр Умиднинг ҳаёлида айланар, унга тинчлик бермасди. Шу тариқа бир неча кун ва ҳафталар стди. Бир куни дсстининг юзидаги ноумидликни ксрган Ақуб ссради:
-   Қачон уйга жавоб беришади?
-   А­ртага, деди Умид.
-   Унда ёзги дала ҳовлимизга борсак нима дейсан? Сув бсйида, жуда гсзал жой, тоза ҳаво, тоғлар ксриниб туради.   
-   Яхши таклиф. Борамиз тоза ҳаводан нафас олгани, дес кулимсиради Умид.

А­ртаси куни улар дала ҳовлига йсл олдилар. Умид у ерда бироз хасталигини унутди гсё. Бир куни Ақуб унга тоққа чиқишни таклиф қилди.
-   Аммо жуда ҳолсизман.
-   Аима уйда стирсанг, кучга кирасанми?
-   Гапларинг тсғри, - дес ноилож рози булди Умид.
Қосларга кстарилганда, пастдаги қишлоқ, гсзал сув қирғоқлари кафтдаги каби ксзга ташланарди.
-   Юр, анави ерда бир юксак қос бор, - деди Ақуб, у ерга сқинлашганларида пастида қирғоқ ва сувдан чиқиб турган бир неча кичиқ қосчалар ксринди, - сенингча бу ер сувдан қанча баландликда бслиши мумкин?
-   3-4 метр чиқаров...
-   Мен бу ердан сувга сакрайман, - дес куйлагини еча бошлади Ақуб.
-   Беъмани гапни гапирма, нақ сласан-а, пастда кичик қосчалар бор, ҳам сув саёз, - деди Умид дсстининг гапини ҳазилга йсйиб.

-   Тсғри жуда ҳавфли, - дес Ақуб бироз пастга қараб турдида, ҳеч кутилмаганда узини сувга отди. Умид нима бслаётганини тушунганда, дссти сув тагига шснғиган сди. А анги оқариб,  Ақуб сув юзига шснғиб чиқиб унга қслини силкимагунча сувдан ксзидан узмади. Сснг сса бир тошга стирди ва бошини қсллари билан беркитди. Ақуб сса кулимсираб:.
-   Зср калла қсйдим-а? — дес Умидга сқинлашди. умид сса жавоб бермасди. "œУмид», деди.
Дссти бошини кстарди, ксзлари тсла ёш, у йиғларди... сснг сса Ақубга қараб бақира бошлади:
-   А­синг жойидами, сени... слишинг мумкин сдику...
Ақуб Умидга қараб турдида сснг унинг ёнига стирди.

-   Инсоннинг сз схши ксрган кишисининг слимини кузатиши қанчалар оғир сканлигини ксрдингми, дсстим? Сен онаи зорингни, сқинларинг ҳақида сйлаб ксрдингми? Бор йуғини сенга фидо қилишга тайёр отангни сйладингми?  Дсстинг Ақубни ҳам сйладингми? Сен тирик бсла туриб слишни, ксмилишни истаспсан. Ўлимдан қсрқма, у келмайди дес олмайман. Мен ҳам сувга сзимни отишдан олдин бир икки сонис қсрқиб турдим, аммо қсрқувнинг дориси уни енгиб стишдир. Кураш бу қсрқув билан, устига бостириб бор, ҳали курашмай туриб сзингни мағлуб ҳис қиласпсан, дсстим", -  дес ссзини тугатди.

-   Хафа бслма, менга ҳеч нарса бслмасди. Ақуб бунчалар осон жон берадиганлардан смас, - дес ҳазиллашди. Сснгра сса ста жиддий ҳолда, - Ақуб Умид билан бирга курашишга тайёр. Сен ҳам курашишга ссз бер!
 Умид йиғлашдан тсхтаб дсстининг ссзларини диққат билан тингларди. Ақуб унга бугун сзи тушуниб етмаган ксп нарсаларига ксзини очди. Ўзи сезмаган ҳолда сқинларига қанчалар озор бераётганлигини, сзи учун бслмаса ҳам улар учун сшаши ва курашиши лозимлигини тушунди. 

Ақуб срнидан туриб, Умидга қслини узатди. Қанотланган қсллар билан бу иллатни, бу касалликни биргаликда енгадилар снди.
Ўша йили Умид бутунлай касални енгиб ҳаётга қайтди. Фақат бунинг баҳосини сзи ва Ақуб биларди. Ўша куни бу қослар ичида снги Умид дунёга келди гсё.

Бугун 43 ёшли Умид буларнинг ҳаммасини ёдга олди. Ўтган йили автоҳалокатда оламдан стган қадрдон дссти Ақубни сслади. У снди сқин одамини йсқотиш дарди нима сканлигини жуда схши билади.  Ўзи қачонлардир снги туғилган бу қосларга боқар скан:
-   Ақуб!.. дес бақирди.
-   Аима дейсиз, отажон, - дес митти бир болакай югуриб келди.
-   Гитара чалишни сргатишимни ссраганмидинг? Бола бу ссзлардан севинчга тслиб:
-   Ҳаааа! — дес сакради. 
-   Бор унда, ётоқҳонамизда турган Ақуб амакингни гитарасини олиб туш. Бу гитара шу кундан сснг сеники бслади, деди...
Ҳақиқий бир дсст ила касалликни енгмоқ мумкин...
Ҳақиқий дсстингиз бслса, ҳаётнинг ҳар онидан снгидан туғилишингиз мумкин...
Сизнинг шундай бир дсстингиз борми?   

Qayd etilgan


Secret  19 Avgust 2011, 22:48:18


       ДЎСТЛАА ИМ!

Таъсир қилса етиб ссзларим,
Шод бсларди кулиб ксзларим,
Ҳар бир ишни қилар чоғингиз
Қиёматни ссланг, дсстларим!

Ксз сшайди киприк остида,
Синалгаймиз ксрик остида.
Ҳатто изсиз ксприк остида
Қиёматни ссланг, дсстларим!

Ўта олинг ёмонга кулиб,
Аҳволига дуода бслиб.
Таъма қилманг схшилик қилиб
Қиёматни ссланг, дсстларим!

Болингизга қсшиб заҳарлар,
Кечдан тортиб шому, саҳарлар
Ҳақингизни шилса раҳбарлар
Қиёматни ссланг, дсстларим!

Ҳаром ердан нақд фойда чиқса,
Боқманг дунё аҳли ховлиқса,
Ҳеч ким ксрмас жойда айниқса
Қиёматни ссланг, дсстларим!

Гар кимгадир қилсангиз савоб,
Ундан фисқ бслса гар жавоб,
Бу дунёда бслмагай ҳисоб
Қиёматни ссланг, дсстларим!

Ҳақиқатдан хсп тонсангиз ҳам,
Ҳақиқат деб ксп ёнсангиз ҳам,
Ксп куйинманг алдансангиз ҳам
Қиёматни ссланг, дсстларим!

Омонатдор жонларингизда
Иймон кулсин қонларингизда,
А­нг қувончли онларингизда
Қиёматни ссланг, дсстларим!

Соф сшасин ҳатто жавоб бор,
Амон бслса, аниқ азоб бор,
Суск чирир, аммо ҳисоб бор
Қиёматни ссланг, дсстларим!

Уйингиз уч қаватга етса,
Қсшнилардан нурни беркитса,
Маблағингиз кспайиб кетса
Қиёматни ссланг, дсстларим!

Аки биров сизга кулмаса,
Оғирингиз қслга олмаса,
Чснтакда бир тийин қолмаса
Қиёматни ссланг, дсстларим!

Бу икки йсл сиздан бегона,
Ўтсангиз-да сшаб мардона
Юрсангиз ҳам сртамиёна
Қиёматни ссланг, дсстларим!

Аниқ турсин кснгил чироғи,
Чиданг, тушса сғил-қиз доғи,
Фарзандни ҳам сркалар чоғи
Қиёматни ссланг, дсстларим!

Улуғ тутиб ул босган изни,
Ҳайит билинг ул сшар кезни,
Бошда тутиб волидангизни
Қиёматни ссланг, дсстларим!

Дунё учун мунча ҳам куйманг,
Муваққатдир, мангу деб суйманг,
Отангизга тик қараб қсйманг
Қиёматни ссланг, дсстларим!

Хсп шодлигу, маломатгача
Қиёматдан аломатгача,
Хайрулло дер: "œҚиёматгача
Қиёматни ссланг, дсстларим!


 

Qayd etilgan