Haj va umra ibodatlari (Haj va umra qiluvchilar uchun duolar kitobi)  ( 70345 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B


Laylo  18 Oktyabr 2007, 06:14:13

Yettinchi shavt duosi

«Allohu akbaru, Allohu akbaru, Allohu akbaru kabiyron, valhamdu lillahi kasiyron. Allohumma habbib ilayyal iymana vazayyinhu fiy qolbiy vakarrih ilayyal kufro valfusuuqo val’isyana vaj’alniy minarroshidiyna. Robbig‘fir varham vatajavaz ‘amma ta’lam, innaka ta’lamu mala na’lamu innaka antal `a’azzul akromu. Allohummaxtim bilxoyroti aajalana vahaqqiq bifazlika aamalana vasahhil libulug‘i rizoka subulana vahassin fiy jamiy’il ahvali a’malana, ya munqizal g‘orqo ya munjiyal halka, ya shaahida kulla najva, ya muntaha kulla shakvaa, ya qodiymal ihsani ya da`imal ma’ruufi, ya man la g‘inaa bishay`in ‘anhu vala budda likulli shay`in minhu, ya man rizqu kulli shay`in ‘alayhi va masiyro kulli shay`in ilayhi, Allohumma inniy ‘a`izun bika min sharri ma a’toytana va min sharri ma mana’tana. Allohumma tavaffana muslimiyna va alhiqna bissolihiyna g‘oyro xozayaa vala maftuuniyna. Robbi yassir vala tu’assir, robbi atmim bilxoyri. (Innassofa val marvata min sha’a`irillahi faman hajjal bayta avi’tamaro fala junaha alayhi ay yattovvafa bihima vaman tatovva’a xoyron fa`innalloha shakirun ‘aliymun)».

Alloh ulug‘dir, Alloh ulug‘dir, Alloh ulug‘dir, hamd Alloh uchundir. Allohga ko‘p hamdlar bo‘lsin. Allohim, menga iymonni sevdirgin va uni qalbimda ziynatlagin va menga kufrni, fosiqlikni, osiylikni yomon ko‘rsatgin va meni to‘g‘ri yo‘lda yuruvchilardan qilgin.

Allohim, kelajagimizni xayriyat bilan tamomlagin. Fazling bilan orzularimizni ro‘yobga chiqargin va Sening roziligingga yetish uchun yo‘limizni oson qilgin va hamma holatlarda ham amallarimizni chiroyli qilgin. Ey cho‘kayotganlarni qutqaruvchi, ey halok bo‘layotganlarga najot beruvchi, ey har bir sirga shohid bo‘luvchi, ey har bir shikoyat yetib boruvchi, ey avvaldan ehson etuvchi, ey doimo yaxshilik qiluvchi, ey hech bir narsa undan behojat bo‘lmagan va har bir narsa uchun zarur bo‘lgan zot. Ey har bir narsaning rizqi zimmasida bo‘lgan va har bir narsaning qaytishi unga bo‘lgan zot. Allohim, Sen bizga bergan va man’ qilgan narsalaring yomonligidan, Sen bilan panohlanaman. Allohim, bizlarni musulmon holatda vafot ettirgin va solihlar bilan birga qilgin, sharmanda bo‘lgan va fitnalanganlar bilan emas. Rabbim, (ishlarimni) oson qilgin, qiyin qilmagin, Rabbim, xayriyat bilan tamomlagin.

Rabbim mag‘firat qil va rahm qil, afv qil, mukarram qil va bilgan narsalaringni kechib yubor. Albatta biz bilmagan narsalarni bilasan. Albatta, Sen aziz, akram Allohdirsan.

«Albatta Safo va Marva Alloh (buyurgan) marosimlardandir. Bas, kim haj yoki umra qilsa, u ikki tog‘ orasida sa’y qilishining gunohi yo‘qdir. Va kim o‘z ixtiyori-la yaxshilikni niyat qilsa, bas, albatta Alloh shukr qilguvchi (taqdirlovchi) va bilguvchidir».

Qayd etilgan


Laylo  18 Oktyabr 2007, 06:14:34

Sa’y tamom bo‘lganidan so‘ng  o‘qiladigan duo

«Robbana taqobbal minna va ‘aafina va’fu ‘anna va’ala to’atika vashukrika a’inna va’ala g‘oyrika la takilna va’alal iymani val islamil kamili jamiy’an tavaffana va`anta rozin ‘anna, Allohummarhamniy bitarkil ma’aasiy abadan ma abqoytaniy varhamniy an atakallafa mala ya’niyniy varzuqniy husnannazori fiyma yurziyka ‘anniy ya arhamarrohimiyna».

Rabbimiz, bizdan qabul etgin va bizlarni ofiyatda qil. Bizlarni afv et. Toatingga va shukringga bizlarni muvaffaq qilgin va o‘zingdan boshqaga bizlarni tashlab qo‘yma. Bizlarning hammamizni komil iymonda, islomda va bizdan rozi bo‘lgan holatingda vafot ettirgin. Allohim, umrimning oxirigacha ma’siyatlarni abadiy tark qilishlik bilan menga rahm qilgin. Va meni foydasi bo‘lmagan narsada qiynalishimdan asrab, rahm qil. Va Seni rozi qiladigan narsada chiroyli ko‘rinish bilan meni rizqlantirgin, ey rahm qiluvchilarning rahmlirog‘i!

Qayd etilgan


Laylo  18 Oktyabr 2007, 06:14:55

Umra niyati

«Allohumma inniy uriydul ‘umrota fayassirha liy, vataqobbalha minniy, navvaytul ‘umrota va`ahromtu biha lillahi ta’aala ‘azza vajalla».

Allohim, umra qilishni xohladim, bas, uni men uchun oson qilgin va uni mendan qabul qilgin. Umrani niyat qildim, Alloh taolo azza va jalla uchun umraga ehrom bog‘ladim.

Qayd etilgan


Laylo  18 Oktyabr 2007, 06:15:16

Haj niyati

«Allohumma inniy uriydul hajja fayassirhu liy, vataqobbalhu minniy, navvaytul hajja va`ahromtu bihi lillahi ta’alaa ‘azza va jalla. Labbaykallohumma labbayka, labbayka la shariyka laka labbayka, innal hamda vanni’mata laka valmulka, la shariyka laka. Allohumma ahromu laka sha’riy va bashariy, vajasadiy vajamiy’a javarihiy minattiybi vannisaa`i vakulli shay`in harromtahu ‘alal muhrimi abtag‘iy bizalika vajhakal kariyma ya robbal ‘alamiyna».

Allohim, men haj qilishni hohladim, bas, uni men uchun oson etgin va uni mendan qabul qilgin. Hajni niyat qildim, Alloh taolo azza va jalla uchun hajga ehrom bog‘ladim.

Labbay senga Allohim, labbay, Senga. Albatta hamd, ne’mat va mulk senikidir. Sening sheriging yo‘qdir. Allohim, Sening uchun sochim, yuzim, jasadim va jamiki a’zolarim hushbuylardan, ayollardan va ehromdagi kishi uchun harom qilganing jamiki narsalardan ehromli bo‘ldi. Bu bilan Sening Karim vajhingni istayman, ey olamlarning Rabbisi!

Qayd etilgan


Laylo  18 Oktyabr 2007, 06:15:53

Ehromda qilish harom bo‘lgan amallar

Har bir haj yoki umra uchun va yoki ikkisiga ehrom bog‘lagan kishiga quyidagi amallarni qilishlik harom bo‘ladi. Ulardan birini qilib qo‘ygan kishiga aybining kafforoti uchun quyidagilardan birini bajarishlik vojib bo‘ladi:

Qayd etilgan


Laylo  18 Oktyabr 2007, 06:16:33

Arafotda o‘qiladigan duo

(Agar hoji namozni jam’ qilishligi joiz bo‘lgan kishilardan bo‘lsa, Quyosh zavolidan keyin, peshin va asrdan keyin quyidagi duoni o‘qiydi).

Payg‘ambar (s.a.v.)ning sahrodagi o‘rinlari bo‘lmish Rahmat tog‘i ostida turadi. Arafotning "œBatni urna" degan joyidan boshqa hamma joyi mavqif (Arafotda turish o‘rni)dir. Hoji bu yerda duo qiladi. Keyingi betlarda kelgan duolarni ko‘proq aytadi.

«La ilaha illallohu vahdahu la shariyka lahu, lahul mulku valahul hamdu yuhyiy va yumiytu va huva ‘ala kulli shay`in qodiyr. Allohumma innaka vaqoftaniy vahamaltaniy ‘ala ma saxxorta liy hatta ballag‘taniy bi`ihsanika ila ziyaroti baytika val vuqufi ‘inda hazal mash’aril ‘aziymi iqtida`an bisunnati xoliylika vaqifan bi`aasari xiyarotika min xolqika sayyidina muhammadin sollallohu alayhi vasallama vainna likulli zoyfin qiroo valikulli vafdin ja`izatan, valikulli za`irin karomatan valikulli sa`ilin ‘atiyyatan, valikulli rojin savaban, valikulli multamisin lima ‘indaka jaza`an valikulli rog‘ibin ilayka zulfa, valikulli mutavajjihin ilayka ihsanan. Vaqod vaqofna bihazal mash’aril ‘aziymi raja`an limaa ‘indaka fala tuxayyib ilaahana rojaa`ana fiyka ya sayyidana ya mavlana ya man xoza’at kullul ashya`i li’izzatihi va’anatil vujuuhu li’azomatihi. Allohumma ilayka xorojna, vabifana`ika anaxna vaiyyaka ammalna vama ‘indaka tolabna vali`ihsanika ta’arrozna valirohmatika rojavna vamin ‘azabika ashfaqna valibaytikal haroma hajajna.

Qayd etilgan


Laylo  18 Oktyabr 2007, 06:16:57

Ya may yamliku hava`ijassa`iliyna, vaya’lamu zoma`irossomitiyna. Ya man laysa ma’ahu robbun yud’aa vala ilaha yurjaa, vala favqohu xoliqun yuxshaa, vala vaziyrun yu`taa va la hajibun yurshaa ya man yazdadu ‘alassu`aali illa karoman va juudan va ‘ala kasiyrotil hava`iji illa tafazzulan va ihsanan. Ya man zojjat bayna yadayhil asvatu bilug‘otin mutaxolifaatin, yas`aluunakal hajaati, vasukibatid dumuu’u bil’abaroti vazzafaroti, mulihhiyna bidda’avaati, fahajatiy ilayka ya robbi mag‘firotuka varizon minka ‘anniy, la suxta ba’dahu, va hudan la zolala ba’dahu, va ‘ilmun la jahla ba’dahu, vahusnil xotimati, val’itqu minannari, valfavza biljannati, va`an tazkuroniy ‘indal bala`i iza nasiyaniy ahluddunya, va varonit turobu, vanqota’a ‘annil ahbabu, vataqotto’at biyal `asbaabu ya ‘aziyzu, ya vahhaabu, ya arhamarrohimiyna. Allohumma innaka taroo makaniy vatasma’u kalamiy vata’lamu sirriy va’alaniyyatiy, vala yaxfa ‘alayka shay`un min amriy, anal ba`isul faqiyrul mustag‘iysul vajiylu, almushfiqul muqirrul mu’tarifu bizanbihi, as`aluka mas`alatal miskiyni, va`abtahilu ilayka ibtihalal muznibizzaliyli va ad’uuka du’aa`al xo`ifizzoriyri, du’aa`a man xoza’a laka ‘unuquhu, vazalla laka jasaduhu  vafaazat laka ‘aynahu, varog‘ima laka anfuhu, vala taj’alniy robbiy shaqiyyan va kun biy robbi ro`uufan rohiyman, ya xoyrol mas`uuliyna va ya xoyrol mu’tiyna, robbihdina bilhudaa vazayyinna bittaqvaa vag‘fir lana fil`aaxiroti val `uulaa.

Qayd etilgan


Laylo  18 Oktyabr 2007, 06:17:17

Allohummaj’al fiy qolbiy nuuron vafiy sam’iy nuuron vafiy basoriy nuuron, vafiy lisaniy nuuron, va’ay yamiyniy nuuron, va ‘ay yasariy nuuron, vamin favqiy nuuron, vamin xolfiy nuuron, vaj’al fiy nafsiy nuuron va’azzim liy nuuron, robbishroh liy sodriy vayassir liy amriy, allohumma inniy as`alukal hudaa vattuqo val’afafa valg‘inaa, allohumma lakal hamdu kallaziy  naquulu va xoyro mimma naquulu, allohumma inni as`aluka rizoka valjannata, vaa’uuzu bika min saxotika vannari, vama yuqorribuniy ilayha min qovlin av fi’lin av ‘amalin. Allohummaj’alhu hajjan mabruuron, vazanban mag‘fuuron va’amalan solihan maqbuulan, robbana atina fiddunya hasanatav vafil `axiroti hasanatav vaqina ‘azabannar, ilahiy la quvvata liy ‘ala saxotika vala sobro liy ‘ala ‘azabika vala g‘inaa liy ‘an rohmatika va la quvvata liy ‘alal bala`i vala toqota liy ‘alal juhdi, a’uvzu birizoka min saxotika vamin fuja`ati niqmatika, ya amaliy va ya raja`iy ya xoyro mustag‘osin, va ya ajvadal mu’tiyna ya man sabaqot rohmatuhu g‘ozabahu, ya sayyidiy va mavlaaya ya siqotiy va roja`iy va mu’tamidiy, allohumma ya man la yashg‘uluhu sam’un ‘an sam’in, vala tashtabihu ‘alayhil asvatu, ya man la tashtabihu alayhil masa`ilu, vala taxtalifu ‘alayhil lug‘otu, ya man la yubrimuhu ilhahul mulihhiyna vala tu’jizuhu mas`alatas sa`iliyna, aziqna barda afvika vahalavata mag‘firotika ya arhamarrohimiyn. Allohumma inniy qod vafadtu ilayka, vavaqoftu bayna yadayka fiy hazal mavzi’ish shariyfi rajaa`an lima ‘indaka, fala taj’alniyl yavma axyaba vafdika fa`akrimniy biljannati vamunna alayya bilmag‘firoti val ‘afiyati, va`ajirniy minannari vadro` ‘anniy sharro xolqika, inqota’ar rojaa`u illa minka va ug‘liqotil abvabu illa babaka, fala takilniy ila ahadin sivaka fiy umuuri diyniy vadunyaaya torfata ‘ayniy, vala aqolla min zalika, vanqulniy min zullil ma’siyati ila ‘izzatit to’ati, vanavvir qolbiy vaqobriy, va`a’izniy minashsharri kullihi, vajma’ liyal xoyro kullahu ya akromal man su`ila, va`ajvada man a’to.

Qayd etilgan


Laylo  18 Oktyabr 2007, 06:18:10

Allohumma binuurika ihtadayna, vabifazlika istag‘nayna, vafiy kanafika va`in’aamika va’ato`ika va`ihsanika asbahna va amsayna, antal avvalu fala shay`a qoblaka, val`axiru fala shay`a ba’daka vazzohiru fala shay`a favqoka, valbatinu fala shay`a duunaka, na’uuzu bika minal falasi valkasali va’azabil qobri vafitnatil g‘inaa as`aluka muujibati rohmatika va’aza`ima mag‘firotika, valg‘onimata min kulli birrin vassalamata min kulli ismin valfavza biljannati vannajata minannari, Allohumma ya ‘alimal xofiyyaati vaya saami’al asvati, ya ba’isal amvati, ya mujiybad da’avati, ya qoziyal hajaati, ya xoliqol arzi vassamavaati  antallohullaziy la ilaha illa antal vahidul ahadul fardus somadul vahhabullaziy la yabxolu, valhaliymullaziy la ya’jalu, la roodda li`amrika, vala mu’aqqiba lihukmika, robbu kulli shay`in, vamaliyku kulli shay`in, vamuqoddiru kulli shay`in, as`aluka an tarzuqoniy ‘ilman nafi’an varizqon vasi’an, vaqolban xoshi’an valisanan zakiron, va’amalan zakiyyan vaiymanan xolison, vahab lana inabatal muxlisiyna, vaxushuu’al muxbitiyna, vaa’malas solihiyna, vayaqiynas sodiqiyna, vasa’adatal muttaqiyna vadarojatal fa`iziyna, ya afzola man qusida, vaakroma man su`ila, vaahlama man a’too, ma ahlamaka ‘ala man ‘asooka va`aqrobaka ila man da’ooka, va`a’tofaka ‘ala man sa`alaka, la mahdiyya illa man hadayta, vala zoolla illa man zolalta va la g‘oniyya illa man ag‘nayta, vala faqiyro illa man afqarta, vala ma’suuma illa man’asomta, vala mastuuro illa man satarta, as`aluka an tahiba lana jaziyla ‘atoika, vassa’aadata biliqoo`ika,valmaziyda min ni’amika,va`aalaa`ika, va an taj’ala lana nuuron fiy hayaatina, vanuuron fiy hashrina, vanuuron fiy mamatina, va nuuron fiy quburina vanuuron natavassalu bihiy ilayka, vanuuron nafuuzu bihiy ladayka fa`inna bibabika saa`iluuna, vabinavalika mu’tarifuuna, valiliqoo`ika rojuuna, Allohummaj’al xoyro ‘umriy aaxirohu, vaxoyro ‘amaliy xavatimahu.

Qayd etilgan


Laylo  18 Oktyabr 2007, 06:18:53

Vaxoyro ayyaamiy yavma liqoo`ika, Allohumma sabbitniy bi`amrika, vaayyidniy binasrika varzuqniy min fazlika, vanajjiniy min ‘azabika, yavma tab’asu ‘ibadaka, faqod ataytuka lirohmatika rojiyan, va’an vatoniy naa`iyan, valinusukiy mu`addiyan, valifaro`izika qooziyan, valikitabika taliyan, valaka daa’iyan valiqosvati qolbiy shakiyan, vamin zanbiy xoshiyan, valinafsiy zoliman, vabijurmiy ‘aliman, du’aa`a man jumi’at ‘uyuubuhu, vakasurot zunuubuhu, vatasorramat aamaluhu, vabaqiyat aasamuhu, vansalabat dam’atuhu, vanqota’at muddatuhu, du’aa`a man la yajidu linafsihi g‘ofiron g‘oyroka, vala lima`muulihi minal xoyrooti mu’tiyan sivaaka, vala likasrihi jabiron illa anta ya arhamar rohimiyn, vala havla vala quvvata illa billahil ‘aliyyil ‘aziym, Allohumma la tuqoddimniy li’azabika, vala tu`axxirni lishay`in minal fitani, mavlaya haa ana ad’uuka rog‘iban va`ansubu ilayka vajhiy toliban, va`azo’u laka xoddiy mahiynan rohiban, fataqobbal du’aa`iy, va`aslihil fasada min amriy, vaqto` minaddunya hammiy va hajatiy, vaj’al fiyma ‘indaka rog‘batiy, vaqlibniy munqolabal mazkuuriyna ‘indakal maqbuuli du’aa`uhum alqo`imati hujjatuhum, almag‘fuuri zanbuhum, almabruuri hajjuhum, almahtuutoti xotoyaahum, almamhuvvati sayyi`aatihim, arroshidi amrihim, munqolaba man la ya’siy laka amron, vala ya`tiy ba’dahu ma`saman vala yahmilu ba’dahu vizron, munqolaba man ‘azazta bizikrika lisanahu, vatohharot minal adnasi badanahu, vastavda’tal hudaa qolbahu vasharohta bil`islami sodrohu va`aqrorta birizoka va’afvika qoblal mamati ‘aynahu, va’afafta ‘anil ma`sami basorohu, vasta’malta fiy sabiylika nafsahu, va as`aluka alla taj’alaniy ashqoo xolqika, almuznibiyna ‘indaka, vala axyabar rojiyna ladayka vala ahromal aamiliyna lirohmatika, vala axsarol munqolibiyna min hazal mavqifil ‘aziym, mavlaaya robbal ‘alamiyn. Allohumma vaqod da’avtuka bid du’aa`illaziy ‘allamtaniyhi, fala tahrimniy minar rojaa`illaziy ‘arroftaniyhi, ya man la tanfa’uhut to’atu vala tazurruhul ma’siyatu, vama a’toytaniy mimma uhibbu faj’alhu liy ‘avnan fiyma tuhibbu vaj’alhu liy xoyron, vahabbib to’ataka liy, val’amala biha kama habbabtaha ila avliya`ika hatta roav savabaha, vakama hadaytaniy lil`islami fala tanzi’hu minniy hatta taqbizaniy ilayka va`ana ‘alayhi. Allohumma habbib ilayyal iymana vazayyinhu fiy qolbiy va karrih ilayyal kufro valfusuqo val’isyana vaj’alniy minarroshidiyn.

Qayd etilgan