Oila uchun nima muxim, jamiyat uchunchi?  ( 14421 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


NANO  18 Noyabr 2011, 15:21:02

Mde...

Qayd etilgan


Lu`lu`  15 Dekabr 2011, 04:43:04

Мен сабрни тоғдан сргандим,
Дслу қордан стмагай нола.
Мева берган боғдан сргандим,
Ксзёш тскмас бамисли жала.

Мен сабрни гулдан сргандим,
Хушҳид сочиб фидо стар жон.
Қишлоқдаги йслдан сргандим,
Кас-нокасдан стмагай фиғон.

Ксзни очиб стдим тафаккур,
Сайёрада ксрдим сабрни. 
Мен сабрни ксрдим минг шукур,
Минорада ксрдим сабрни.

Улуғлардан срганса бслур
Сабр стмоқни ғаму дардларга.
Сабр олий мукофот срур,
Берилгайдур фақат мардларга.

Садриддин Салим Бухорий

Qayd etilgan


Lu`lu`  04 Avgust 2012, 23:36:17

                                     Тош

Бир йигит кутаринки кайфистда хиргойи килиб,  сп-снги "Ягуар" мошинасини хайдаб борарди. Йул четида утирган болакайларга кузи тушиб, тезликни пасайтирди ва улар олдидан охиста хайдади. Болакайлар утирган жойдан узоклашгач, тезликни оширмокчи булган сди, мошинасига  урилган тош зарбини сшитиб, тухтади. Шоша-пиша пастга тушиб, дуч келган болани екасидан олди, жон-жахди билан силкиб: " Ярамас, нима жин уриб, мошинамга тош отдинг?Биласанми, бу мошина канча туришини? Канчага олганимни?.." деб бакира бошлади.
" Кечиринг мени, жаноб,- деди болакай. Умуман сизга ва мошинангизга зарар етказиш нистида смасман. Буни сабаби бошка, менинг ногирон акам бор. У ногиронлик аравачасидан йикилиб тушди, урнидан тургизиш учун куп уриндик, лекин акам биздан катта булганига сплолмадик. Мана бир неча соатдан бери утган-кетган мошиналарга ердам сураб кул кутарамиз, хеч кайсиси тухтамади. 
Бошка иложим колмагани учун мошинангизга тош отдим. Тош отмаганимда сиз хам утиб кетардингиз".
Йигит ногирон болани енига келиб, урнидан тургазди,   бугзига тикилган ешни зурга тийиб, аравасига  утказиб куйди. Сунг сраклаб турган мошинаси олдига келди ва сшигидаги тош зарбидан сзилган жойни курдида, утириб, хайдаб кетди.
Йигит "Ягуар"ини узок йиллар минди. Дустларию усталарнинг сшикни та'мирлаш хакидаги таклифларини рад килар,  " Сендан шивирлаб ердам сураганга кулок тутмасан кетингдан кесак учиши тайин " деб жавоб берарди.

Qayd etilgan


Abdulhafizaka  05 Avgust 2012, 05:18:28

Oila uchun ham jamiyat uchun ham eng asosiy omil bu o'zaro ishonch, chunki ishonch bilan boslangan har ish ishonchsizlik bilan yoq'likka yuz tutadi!

Qayd etilgan