Yangi Yil (Hamma o'qisin,Muhim!!!)  ( 8796 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Salmoni Forsiy  08 Dekabr 2007, 02:25:02

           Жорж ва курбон хайити
            Абдулмалик Косим
           Арабчадан Абдуллох А ахматуллох сгирди.
 
           Жорж, тсладан келган, баланд бсйли,  кeнг елкали, 50 ёшдан
стиб колган
           Амeрикалик киши, у соглом ва харакатчан. У Вашингтоннинг
шимолида
           жойлашган кичик бир шахарда сшайди. У катта шахарлардаги
мсл-кслчилик,
           фаровонлик сзига жалб килишига карамасдан дарё бсйида
жойлашган
           шахарчасини жуда севади. У куни билан тижорий ишлари билан
банд
           бслади. Кечга скин уйига xотини, икки кизи ва бир сглининг
хузурларига
           кайтади. Бсш вактларини улар билан стказади. Ўгли
фарзандларининг
           тснгичи бслиб, у хозир 11-синфни тамомлаб дорулфунунга
кириш арафасида
           турибди.
           Зул-Хижжа (курбонлик) ойи скинлашгач Жорж, хотини ва
фарзандлари
           хаммалари Зул-Хижжа ойи кирганини билиш учун оммавий
аxборот
           воситаларини кузата бошладилар. Канийди уларда бирорта
исломий давлат
           консуллигининг телефон раками бслсайди, улардан ссраб
билишган
           бсларди. Бу ишнинг улар учун ахамисти катталиги ва
барчаларининг
           Курбон хайитини интиклик билан кутаётганликлари сабабли
улар ишни
           шундай таксимладилар: Жорж радиони, хотини фазоий
телеканалларни
           кузатадиган бслдилар. Ўгил сса интернетдаги исломий
сахифаларнинг
           униси ксйиб, бунисини очарди. Ва нихост Жорж курбонлик ойи
кирганини
           радиодан сшитиб кувониб кeтди ва бу кеча радио жуда тиник
ишласпти деб
           ксйди. Арафотда туриш  ва Курбонлик куни аникланиши билан
оламда
           мусулмонларнинг такбирлари снгради. Жорж хам сз срнида
байрамни
           схшилаб нишонлашга астойдил киришди. А­ртасига пешиндан
кейин бир
           йилдан бeри тсплаган пулини олдида, шахарнинг шаркидаги
катта бозорга
           отланди. Чунки, тирик ксйни факат ана шу бозордангина топса
бслади,
           холос. Бозорга етиб келгач, уни бир ксчкор ажаблантирди,
бирок унинг
           пулига келиша олмади. У анча киммат сди, кслидаги пули
бунга етмасди.
           У  схши ксчкор ссйиш суннат сканини биларди. Шунинг учун
айнан шу
           ксчкорни олишга азм килди ва банк хисобидан пул чикариб
олиш учун
           скинрокдаги банкка борди. Етарли пулни чикаргач ксчкорни
сотиб олди ва
           сгилининг ёрдамида уни машинасига юклади ва уйга кайтдилар.
У йслда
           борар скан ксчкорни суннатга биноан сз ксли билан ссйишни,
исломий
           коидаларни жойига келтиришни хаёлидан стказди. Ксчкорнинг
маъраши
           борган сари кстарилиб борарди. Унинг беш ёшли кизчаси
 ширин овози
           билан ксчкорга маърашда таклид киларди. "œДадажон хайит
кандай гсзал-а?
           Ўгил болаларсиз факат кизлар билан сйнаймиз, доира чалиб
исломий
           ксшиклар айтамиз. Сизлар билан мен хам ийд намозини
скийман-а?,
           снги ксйлагимни кисман ва хижобимга сранаман,
           Ахир мен катта бслиб колдим-ку. Ох, Курбон хайити кандай
           сxшис! Ўз  кслимиз билан ксй гсштини бслакларга бсламиз,
           ксшниларимизга таркатамиз, кариндошларимизни зиёрат
киламиз,
           аммамларникига борамиз. Кани eнди хар куни хайит бслса... "
Хамма завк
           билан унинг ссзига кулок соларди.
           Йслда кетаркан Жорж оркага сгирилиб ксчкорга сна бир назар
ташлаб
           ксйди. Ксчкор суннатда айтилган сифатларга тсла мувофик,
икки ксзи
           схши, кулоги ва оёклари бус-бутун сканлигини ксриб снада
кувончи
           ортди.
           Уйга етиб келишгач хотини шошиб чика туриб дeди: "œЖорж
ксйни учга
           таксимлаш суннатга мувофик скан: учдан бирини
факир-мискинларга
           таркатамиз, учдан бирини ксшниларимиз Давид, А­лизабет ва
Мсникаларга
           берамиз, колган учдан бир бслагини сса сзимизга олиб
коламиз."
           Улар ксйни сссдиган вактда киблани излашди ва Саудис
Арабистони
           тарафни тахмин килишди. Жорж ксйни киблага каратиб,
пичогини кслига
           олди ва ксйни ссйди. Ссйиб бслгач, xотини суннатга ксра уни
3 га
           бслди. Xотини жуда шошилиб, тез-тез харакат киларди, Жорж
аччигидан
           овозини кстариб, юзлари кизариб, газабнок холатда: "œКани
тез-тез
           бслмайсанларми, ахир бугун скшанба-ку, чeрковга боришимиз
керак!".
           Жорж черковга боришни асло тарк килмас сди, хаттоки у
хотини ва
           болаларини хам сзи билан бирга олиб борарди.
           Хикос шу ерга eтганда стирганлардан бири хикосчидан ссради:
"œХой
           биродар, нималар деспсиз, Жорж мусулмонми сзи?! Аки
насронийми?! Агар
           у мусулмон бслса, нима учун чeрковга боради?!". Хикос
килувчи унга
           карата: "œЙск, Жорж, унинг xотини ва болалари уларнинг
хаммаси насроний
           динидалар - улар кофирлар! Улар Алгиз Аллохга ва унинг
расулига иймон
           келтирмайдилар. Балки, Худони учта дeб даъво киладилар,
Аллох ва
           расулига кофирдирлар."
           Мажлисда гала-говур бошланди, шовкин-сурон кстарилди.
Улардан бири
           одобсизларча деди: "œХой, Ахмад бизларни алдама, Жорж ва
унинг оиласи
           бу ишни килишига ким ишонади? Хeч жахонда кофир хам ислом
           маросимларини бажарадими? А­, бслмагур гапни ксйсангчи,
канакасига у
           хайитни байрам килсин?".
           Шунда хикосчи сзини химос кила бошлади: "œА­й биродарлар
нимага
           ишонмайсизлар? Бир насроний кофир бизнинг исломий
байрамимизни
           нишонласа нишонлабдида. Мусулмонлар ичида кофирларнинг
байрамини
           нишонлаётганлар озми?! Мусулмонлар кофирларнинг
байрамларини
           нишонлаганида, нeга кофирлар мусулмонларнинг байрамини
нишонламасин?!
           Вахоланки, мусулмонлар тугилган кун, саккизинчи март, снги
йил ва
           мустакиллик каби гирт кофирларнинг байрамларини
нишонлашсптику!!!
           Демак, Жорж ва унинг оиласи хайитни байрам килишидан
ажабланишга хожат
           йск.
           Агар сизлар Жоржнинг ишидан ажабланаётган бслсангизлар мен
           мусулмонларнинг ишларидан ажабланмокдаман. Уларнинг холига
каранглар,
           тобелик ва маглублик шу даражада хам бсладими?! Мажлисда
сна овозлар
           кстарилди, хамма Ахмадга хужум кила кетди. Шунда Ахмад
уларга карата:
           Илтимос, менга кулок тутинглар. Мен сизларга хозир бошка
бир, сизлар
           ишонадиган хикосни айтиб бераман, деди: "Мана бу Мухаммад,
юртимизнинг
           сглонларидан бири, отаси унга схши нист билан пайгамбаримиз
Мухаммад
           саллаллоху алайхи ва салламнинг исмларини ксйган. Янги
йилга бир хафта
           колганда Мухаммад бозорга борди, арча сотувчидан одам бсйи
келадиган
           "арча" ва уни безатиш учун бир кути сйинчоклар сотиб олди.
Йсл-йслакай
           снги йил базми учун керакли нарсаларни харид килди,
"Шампанский"
           олишни хам унутмади. Уйига кайтгач хотини ва болалари билан
биргалашиб
           арчани уйнинг сртасига срнатишиб, уни келинчакдек ссатишди.
Улар
           сабрсизлик билан кун санай бошладилар, ва нихост
календарнинг "31
           декабр" деб ёзилган вараги пайдо бслди. Шу кеча уларникига
           Мухаммаднинг ака-укалари хотин ва фарзандлари билан снги
йилни кутиб
           олиш учун келишди. Тунги соат сн иккига сн беш дакика
колганда сшик
           кснгироги чалинди, Мухаммаднинг катта сгли Абдуллох сшикни
очди.
           Абдуллох келган азиз мехмонларни ксриб хурсандлигидан
кичкириб юборди:
           УА А-А!! "Корбобо ва коркиз" келди, Корбобо ва коркиз базмга
ксшилдилар
           ва хаммани снги йил билан табриклаб, кичкинтойларга
совгалар
           таркатишди. Корбобо ва коркиз ксшни бинода сшайдиган
Абдулкодир ва
           Фотималар скан...
           Хсш бунга нима дейсизлар?, деди, Ахмад хикоссини тугатар
скан.
           Мажлисдагилар хижолат бслганларидан бошларини кстара олмай
жим
           колдилар...
           Ахмад кслини бир силтаб ксйдида, ссзида давом стди. Мeн
Амeрикада 10
           йилдан ортик сшадим, бирорта кофирнинг мусулмонларга хос
байрамни
           нишонлаганини ксрмадим. Улардан бирорталарини бизнинг
байрам ва
           муносабатларимиз хакида ссраганини хам ксрмадим.
           Байрамлар диннинг зохирий шиорларидандир. Ибн Таймис
рахимахуллох
           айтганлар: "Мусулмонлар кофирларга уларнинг байрамларига
хос бслган
           бирор нарсада сзларини схшатишлари мумкин смас. Бу схшатиш
таомда,
           кийимда, ювинишда, гулхан ёкиш ва хаётдаги (исломга хос)
одат ёки
           ибодатни бекор килишда бслсин  бунинг фарки йск. Шу
муносабатлар билан
           базм-стиришлар уюштириш, хадислар улашиш ва ана шу
муносабатларда
           ишлатиладиган нарсаларни сотиш, болалар ва аёлларга
сйин-кулги учун
           имконист сратиб бeриш хамда снги либосларни кийиб ссаниш
мумкин смас.
           Умуман мусулмонлар сз байрамларида кофирларнинг
байрамларига хос
           нарсалардан бирортасини килишлари мумкин смас, шунингдек
кофирларнинг
           байрамлари мусулмонлар учун оддий кунлардек стмоги лозим."
(Фатово ал
           Кубро)
           Ибн ал-Коййим рахимахуллох айтадилар: "œКофирларга хос
муносабатларда
           табриклаш (муборакбод eтиш)нинг харомлигига уламолар
иттифок килишган.
           Масалан: "Байрамингиз  кутлуг бслсин" ва шу каби иборалар
билан
           табриклаш. Шу ссзларни айтган одам кофир бслмаса хам, жуда
каттик
           харом ишни килган бслади. Бунинг мисоли уни Хоч-крестга
сажда килиши
           билан табриклашга схшайди. Бу сса Аллохнинг наздида арок
ичиш, одам
           слдириш ва зино килишдан ксра каттикрокдир. Аксарист
диннинг кадрига
           етмайдиган кишилардан бу каби ишлар содир бслади, у сзининг
килаётган
           иши накадар срамас сканлиги фахмламайди. Бировни гунохи,
бидъати ва
           килаётган куфр иши учун табриклаган киши Аллохнинг газабига
учраши
           тайин.
           Хар бир мусулмон ва муслима ушбу хадисни ёдда тутсин:
           "Кимки бирор кавмга сзини сxшатса, бас, у сшалардандир."
 
 
 
 

Qayd etilgan


lolo  30 Dekabr 2009, 21:36:57

:as:

Шайхулислом Ибн Таймийс дедилар: «Кофирларнинг бирор байрамига тақлид қилишлик, уларнинг ботил сътиқод ва урфларига рози бслишликни билдиради». Яна дедилар: «Мусулмонларнинг кофирларга улар байрамларида фойдаланадиган нарсаларни: овқат, либос, райхон ва шу каби ашёларни сотишлари ҳаромдир» (Қаранг: «ал-Иқтида» 229).

Шайх Ибн ал-Қоййим дедилар: «Кофирларни байрамлари муносабати билан табриклаш ҳаром сканлигига уламолар ижмо қилдилар». Яна дедилар: «Бу худди бировни ароқ ичгани, қотиллик ёки зино қилгани билан табриклаш кабидир» (Қаранг: «Аҳкаму аҳлиз-зимма» 1/441).

Шайх Усаймин дедилар: «Мусулмон киши кофирларнинг байрам маросимларига бслган таклифларини қабул қилиши ҳаромдир. Чунки бу уларни табриклашдан ксра қаттиқроқ иш ва улар билан шу байрамда иштирок қилишдир» (Қаранг: «Мажмуъул-фатава ва расаил» 3/369).

Manba: http://tavhid.com

Qayd etilgan


lolo  30 Dekabr 2009, 21:45:26

Кофирларнинг байрамлари

Савол: Бугун 12/8/1420 ҳижрий йилда А иёз шаҳрининг шоҳксчаларидан бирида жойлашган биноларнинг деворларидан бирига Саудис-Франяис Банки номидан мелодий 2000 йилнинг кириб келиши муносабати билан катта лавҳага: «2000 йил бизга ва сизларга омадлар йили бслсин! (Саудис-Франяис Банки)» деб табриклар ёзилганини ксрдик: Ҳурматли шайх, тавҳид ва икки Ҳарам жойлашган давлатда бундай ссзларни сқиш ҳар бир мусулмоннинг кснглига оғир ботади. Сиздан бу ҳақдаги шариатнинг ҳукмини ссрамоқчиман.

Жавоб: Мусулмоннинг сҳудий, насоро ва бошқа ғайри динларни байрамлари ва сзларига хос маросимлари билан табриклаши — ҳаромдир. Чунки уларни табриклаш улардаги мавжуд ботил нарсаларга рози бслиш ҳамда уларни дсст тутиш ҳисобланади. Шунингдек, мусулмониннг мусулмон биродарини ҳам кофирларнинг байрамлари ва маросимлари билан табриклаши — ҳаромдир. Чунки А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан: «Ким бир халққа схшаса, бас у, улардан биридир!» деганлари нақл қилинган (Абу Довуд 4031; Имом Аҳмад 2/50).

Шайхулислом Ибн Таймийс (раҳимаҳуллоҳ) сса шундай деган: «Ушбу ҳадис юзаки маъноси билан кофирларга схшашнинг куфр сканини ифода стсада, ози билан кофирларга схшашнинг ҳаром сканини билдирмоқда. Зеро Аллоҳ таолонинг қуйидаги ости ҳам шу маънодадир: «Сизлардан ким уларга дсст бслса, бас, у сшалардандир» (Моида: 51)».

Мусулмон кофирлардан намуна олмаслиги, улардан безор бслиши, улардаги Аллоҳга келтирилаётган куфр ва маъсистлардан нафратланиши керак. Ҳолбуки буни Аллоҳ таоло шундай ифодаламоқда: «Аллоҳга ва охират кунига иймон келтирадиган қавмнинг Аллоҳ ва Унинг пайғамбари чизган чизиқдан чиққан кимсалар билан дсстлашаётганларини топмассиз» (Мужодала: 22);

«А­й мсминлар, сҳудийлар ва насронийларни дсст тутмангиз! Уларнинг баъзилари баъзиларига дсстдирлар. Сизлардан ким уларга дсст бслса, бас, у сшалардандир. Албатта, Аллоҳ золим қавмни ҳидост қилмас» (Моида: 51).

Шуларга ксра мусулмон одамнинг кофирларнинг маросимлари ва байрамлари муносабати билан қувонч изҳор қилиши, тили, сълон лавҳалари, рсзнома, ойнома, табрикнома ва шу каби нарсалар билан табриклаши жоиз смас. Давлатнинг масъул мулозимлари сса, саволда тилга олинган лавҳани олиб ташлашлари керак.

Тавфиқ Аллоҳдандир. Аллоҳ пайғамбаримизга, Унинг оиласи ва саҳобаларига салавоту саломлар йслласин.

Илмий Тадқиқотлар ва Фатво Бериш Доимий Қсмитаси, Фатво â„– 21079.
А аис: Абдулазиз ибн Абдуллоҳ Оли Шайх
Аъзолар: Бакр Абу Зайд, Солиҳ Фавзон, Абдуллоҳ ибн Ғудайён

Манба: hikmatnuri.com

Qayd etilgan


lolo  30 Dekabr 2009, 21:52:10

Янги йилдаги мушакбозлик

Савол: Янги йил кечасида мушакбозлик қилиш мумкинми? Зеро, мушакбозликка бу кундан бошқа кунларда ижозат берилмаспти.

Жавоб: Янги йилни кутиб олиш, насороларнинг байрами, бслганда ҳам катта байрамларидан ҳисобланади. У кундаги мушакбозлик қувонч ва шодиёна рамзидир. Мусулмоннинг насоролар байрамида иштирок стиши, жоиз смас. Аллоҳ сизга тавфиқ берсин, снги йил кечасида бундай ишлардан йироқ туринг.

(Маккадаги Уммул Қуро дорулфунуни сқитувчиси доктор Шариф Ҳамза ибн Ҳусайн Фаър)

www.islamtoday.net муассасаси фатво бслими

Qayd etilgan


lolo  30 Dekabr 2009, 21:55:36

Аасороларнинг байрамида иштирок стиш

Савол:
Аасороларнинг байрамларида иштирок стишнинг ҳукми нима? Аллоҳ устингиздан савоблар ёғдирсин, шу ҳақда фатво берсангиз.

Жавоб: Аасоро ва бошқа кофирларнинг байрамларида иштирок стиш, жоиз смас. Чунки бундай қилиш гуноҳ ва тажовузга сртоқ бслиш, гуноҳ ишларга иқрорлик ҳамда уларни (шу маънода) дсст тутиш, демакдир. Ҳолбуки, Аллоҳ таоло сзининг хос бандаларини тавсифлар скан: «Улар (съни А аҳмоннинг суюкли бандалари) ёлғон гувоҳлик бермаслар» (Фурқон: 72) деган. Яъни, улар кофирларнинг байрамлари ва бошқа маросимларида иштирок стмайдилар.

Тавфиқ Аллоҳдандир. Аллоҳ пайғамбаримизга, Унинг оиласи ва саҳобаларига салавоту саломлар йслласин.

Илмий Тадқиқотлар ва Фатво Бериш Доимий Қсмитаси, Фатво â„– 16426 — 3.

А аис: Абдулазиз ибн Абдуллоҳ ибн Боз
А аис ноиби: Абдурраззоқ Афифий
Аъзолар: Абдулазиз ибн Абдуллоҳ Оли Шайх, Бакр Абу Зайд, Солиҳ Фавзон, Абдуллоҳ ибн Ғудайён

Qayd etilgan


Nurilla  30 Dekabr 2009, 22:01:47

Xristianlarning bayramlariga borishlik va ularni tabriklashlik

Savol :
Musulmon kishi uchun xristianlarning bayramlari (yangi yil, Krismas va hokazo bayramlar) ga borishlik va ularni tabriklashi mumkinmi?
Javob :
Barcha hamdlar Alloh uchundir,
Imom Ibn Qoyyum rahimahulloh shunday degan ekanlar: "Ilm ahllarining ittifoqi bilan shu ma'lumki, mushriklarning bayramlariga tashrif buyurishlik joiz emasdur. To'rt mazhabga ergashuvchu barcha fuqoholar ham bu narsani o'zlarining kitoblarida ochiq izhor qilishgan " 
Imom Bayhaqi rahimahulloh sahih sanad bilan kelgan rivoyatda Umar ibn Al-Khattob radiyallahu anhu shunday degan ekanlar:
?? ?????? ??? ???????? ?? ??????? ??? ????? ??? ?????? ???? ?????
" Mushriklarning bayram kunlarida ularning ibodatgohlariga kirmagin, chunki ularning ustiga (Allohning) g'azabi tushadi ".  Va yana aytgan ekanlarki:
??????? ????? ???? ?? ???????
" (Mushriklarning) bayramlarida Allohning dushmanlaridan yiroq bo'lgin"
Imom Bayhaqi rahimahulloh jayyid (yaxshi) sanad bilan kelgan rivoyatda, Abdulloh ibn 'Amr radiyallahu anhu shunday degan ekanlar:
??  ????? ????? ??????? ???? ??????? ????????? ????? ??? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ???????
" Kimda kim 'ajab (g'ayri musulmonlar) davlatida o'rnashib va ularning yangi yillarini va bayramlarini nishonlab, vafot etganucha ularga o'xshasa, Qiyomat Kuni ular bilan mahsharda birga bo'ladi" [Ahkam Ahl Az-Zimma, 1/723-724]

 "Islom Savol va Javoblar" veb sahifasidan olingan

Qayd etilgan


lolo  30 Dekabr 2009, 22:10:22

Янги йил, Ааврсз ва бошқа байрамларни нишонлашнинг ҳукми

Савол:
Янги йил, Ааврсз ва бошқа байрамларни нишонлашнинг ҳукми нима?

Жавоб: Кофирларни рождество ёки бошқа байрамлар билан қутлашнинг ҳаромлигига аксар уламо иттифоқ қилганлар. Ибн ал-Қоййим сзининг «Аҳкам Аҳл Аз-Зимма» китобларида қуйидаги гапларни келтирадилар: «Кофирларни уларнинг байрамларида қутлаш барча олимларнинг назарида ҳаромдир, ҳамда уларга «Байрамингиз билан табриклайман» ёки «Байрамларни схши стказинг» ва шу каби ссзларни айтиш ҳам ҳаром. Буни айтган (мусулмон) куфрдан қутулса-да, ҳаромдан қутула олмайди. Бу ҳудди бировни хоч (крест)га сажда қилганида қутлашдек, балки ундан ҳам ёмонроқ ишдир. Бировни ароқ ичгани учун ёки одам слдиргани учун, зино қилгани учун ва ҳоказолар учун қутлаш қанчалик катта гуноҳ бслса, бу байрамлар билан қутлаш ҳам ҳудди шу кабидир. Ўз динини ҳурмат қилмайдиган инсонлар кспинча мана шу хатога йсл қссдилар, улар қилаётган ишининг қанчалик улкан гуноҳ сканлигини англамайдилар. Бошқаларни Аллоҳга осий бслгани учун ёки бидъат ва куфр амали қилгани учун табриклаган инсон Аллоҳнинг ғазабига мубтало бслади» (1/205, 206).

Демак кофирларни бу байрамлар билан қутлаш ҳаром скан, бу билан биз уларнинг байрамлари ва уларнинг тутган йсли тсғри сканлигини тасдиқлаган бсламиз. Дилида бу байрамлар нотсғри ва залолат сканлигини била туриб ҳам шундай қилиш мумкин смас.

Аллоҳ таоло Қуръони Каримда марҳамат қилиб айтади: «Агар сизлар кофир бслсангизлар, бас албатта Аллоҳ сизлардан беҳожатдир. (Аммо) У Ўз бандаларининг кофир бслишига рози бслмас. Агар шукр қилсангизлар (ва иймон келтирсангизлар), У зот сизлар учун (фақат шукр қилиб, иймон келтиришларингизгагина) рози бслур» (Зумар: 7). «Бугун сизларга динингизни комил қилдим, неъматимни бенуқсон, тскис қилиб бердим ва сизлар учун (фақат) Исломни дин қилиб танладим» (Моида: 3).

Демак уларни бу кунларда қутлаш ҳаром скан, улар ким бслишидан қатъий назар, ҳамксабингизми, қсшнингизми ва ҳоказо.

Агар улар сизни бу кунларда қутлашса уларга жавоб берманг, сабаби бу мусулмонларнинг байрами смас ва Аллоҳ бу байрамларни қабул қилмаган. Аслида сша байрамлар уларнинг динидаги бидъат амаллардир. Агар улар тсғри бслган тақдирда ҳам Аллоҳ томонидан Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васаллам орқали одамзотга туширилган Ислом келиши билан бекор қилингандир. Аллоҳ таоло айтади: «Кимда-ким Исломдан сзга дин истаса, бас (унинг «дини» Аллоҳ ҳузурида) ҳаргиз қабул қилинмайди ва у охиратда зиён ксргувчилардандир» (Оли Имон: 85).

Шунингдек бу кунларда кофирлар томонидан стказиладиган маросимларда қатнашиш ҳам ҳаромдир, аслида бу уларни табриклагандан ҳам ксра улканроқ гуноҳдир.

Бу байрамларда кофирларга тақлид қилиб дастурхонлар ёзиш, бир-бирига совға улашиш, ширинликлар ва таомлар тарқатиш ёки бу кунларни дам олиш куни қилиб белгилаш сса мутлақ ҳаром бслган амаллардандир. А асулаллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам дедилар: «Кимки бировга тақлид қилса, сзи ҳам сшалардан бслибди» (Абу Довуд ривости). Шайхулислом Ибн Таймис ушбу гапларни айтган сканлар: «Кофирларга уларнинг байрам кунлари тақлид қилиш билан инсон уларнинг ботил сътиқоди ва куфр амаллари унга ҳам ёқишини ксрсатади ва кофирларга мусулмонларни йслдан уришда, адаштиришда, ҳамда уларни камситишига имконист очиб беради».

Шайх Муҳаммад ибн Солиҳ Усаймийн
«Мажмуъул Фатава Шайх Ибн Усаймин», 3/44, 3/369.

Qayd etilgan


bir inson  06 Oktyabr 2010, 14:17:12

Динлараро нафрат қсзғатилспти. Бундан сҳтиёт бслиш лозим.

Qayd etilgan


lolo  08 Oktyabr 2010, 22:51:34

Динлараро нафрат қсзғатилспти. Бундан сҳтиёт бслиш лозим.
aynan qaysi gaplarni nazarda tutyapsiz?

Qayd etilgan


bir inson  23 Oktyabr 2010, 14:56:41

Ибн Таймис ва Ибн ал-Қаййим (Аллоҳ уларни раҳмат қилсин!) томонидан берилган фатволарни Ўзбекистонда ёйиш ҳанафий мазҳаби таълимотига тсғри келмайди. Бу икки олим Ҳижоз срим оролида сшаб стдилар. Уларнинг фиқҳий ва сътиқодий мазҳаблари Ўрта Осиё мусулмонлариникидан фарқ қилади.

Агарда мусулмон бслмаган кишиларнинг байрамини жуда ҳам танқид қилгингиз келаётган бслса, ҳанафий табақот, фиқҳ ва фатво асарларида бунга доир олимлар фикри бор. Яъни, улар ҳам бундай байрамларни таъқиқлаганлар. Ўша фикрларни қидириб топинг.


Qayd etilgan