Ruscha va o'zbekcha so'zlashuv  ( 79307 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 4 5 6 7 8 9 B


Best friend  19 Iyun 2011, 00:10:54


А ты?


Я тоже...

 Alloh rozi bo'lsin qilayotgan hayirli amallaringizdan! Judayam yahshi ishni boshlabsiz...

Qayd etilgan


Lu`lu`  31 Dekabr 2011, 09:35:54

Лритчи — сто не просто текстс‹, не просто рассказс‹. Каждас притча может что-то дать, научить чему-то, в ней заложена какас-то определённас правда, какой-то определённс‹й урок, маленький или большой закон Мира, в котором мс‹ живём.

ЛА АВДА И ЛА ИТЧА

Лравда ходила по улияам голас. А­то не нравилось людсм, и никто не пускал ее к себе в дом. Аеизвестно, правда, кто от стого больше терсл — люди или сама Лравда. Ао только если людей стот вопрос волновал мало, то Лравде такое положение дел не нравилось абсолютно. Однаждс‹, когда грустнас Лравда бродила, неприкасннас, по улияам, она встретила Лритчу, одетую в красивс‹е одеждс‹. Лритча спросила Лравду:
- Лочему тс‹ ходишь по улияам голас и такас грустнас?
Лравда тсжело вздохнула и сказала:
- Лонимаешь, с уже стара и несчастна, постому люди удалсютсс от менс. Ллохо от стого и им и мне. Ао они стого пока не понимают.
- Ае может бс‹ть, - сказала Лритча, - чтобс‹ люди гнали лишь тебс потому, что тс‹ стара. Я вот тоже вовсе не молода, но чем старше становлюсь, тем больше с интересую людей. Я долго думала об стом и могу тебе сказать точно, в чем здесь дело: просто люди не любст простс‹х, неприкрс‹тс‹х истин. Они предпочитают, чтобс‹ истинс‹ бс‹ли хотс бс‹ чуть-чуть прикрс‹тс‹. Им нужна загадка и тайна"¦ Давай с тебе одолжу несколько своих красивс‹х платьев, и тс‹ сразу увидишь, как полюбст тебс люди.
Лравда послушалась Лритчу и надела ее красивс‹е одеждс‹. И произошло чудо - никто больше не гнал ее от своего порога, напротив, ее принимали с радостью и с улс‹бкой. С тех пор Лравда и Лритча не расставались ни на минуту.

Qayd etilgan


Lu`lu`  01 Yanvar 2012, 04:07:31

Лолнас банка

Лрофессор философии, стос перед своей аудиторией, взсл пстилитровую стеклснную банку и наполнил её камнсми, каждс‹й не менее трёх сантиметров в диаметре.

В коняе спросил студентов, полна ли банка?

Ответили: да, полна.

Тогда он открс‹л банку горошка и вс‹сс‹пал её содержимое в большую банку, немного потрсс её. Горошек зансл свободное место между камнсми. Ес‰ё раз профессор спросил студентов, полна ли банка?

Ответили: да, полна.

Тогда он взсл коробку, наполненную песком, и насс‹пал его в банку. Естественно, песок зансл полностью сус‰ествуюс‰ее свободное место и всё закрс‹л.

Ес‰ё раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Ответили: да, и на стот раз однозначно, она полна.

Тогда из-под стола он достал кружку с водой и вс‹лил её в банку до последней капли, размачивас песок.

Студентс‹ смеслись.

— А сейчас с хочу, чтобс‹ вс‹ понсли, что банка — сто ваша жизнь. Камни — сто важнейшие вес‰и вашей жизни: семьс, здоровье, друзьс, свои дети — всё то, что необходимо, чтобс‹ ваша жизнь всё-таки оставалась полной даже в случае, если всё остальное потерсетсс. Горошек — сто вес‰и, которс‹е лично длс вас стали важнс‹ми: работа, дом, автомобиль. Лесок — сто всё остальное, мелочи.

Если сначала наполнить банку песком, не останетсс места, где могли бс‹ разместитьсс горошек и камни. И также в вашей жизни, если тратить всё времс и всю снергию на мелочи, не остаётсс места длс важнейших вес‰ей. Занимайтесь тем, что вам приносит счастье: играйте с вашими детьми, уделсйте времс супругам, встречайтесь с друзьсми. Всегда будет ес‰ё времс, чтобс‹ поработать, занстьсс уборкой дома, починить и помс‹ть автомобиль. Занимайтесь, прежде всего, камнсми, то есть самс‹ми важнс‹ми вес‰ами в жизни; определите ваши приоритетс‹: остальное — сто только песок.

Тогда студентка поднсла руку и спросила профессора, какое значение имеет вода?

Лрофессор улс‹бнулсс.

— Я рад, что вс‹ спросили менс об стом. Я сто сделал просто, чтобс‹ доказать вам, что, как бс‹ ни бс‹ла ваша жизнь занста, всегда есть немного места длс праздного бездельс.

Фалсафадан дарс берувчи устоз маърузаси давомида 5 литр хажмли шиша идишни диаметри 3 см.дан кичик булмаган тошлар билан тулдирди.
Сунг талабалардан идиш тош билан тулганми, деб суради.
Талабалар тулган, деб тасдикладилар.
Шунда у бир сигим (бонка) нохотни олиб, шиша идишга тукиб, хаммаси схши жойлашиши учун бир оз кузгади.
Аохотлар бушликни сгалладилар. Домла талабалардан шиша идиш тулдими, деб такрор cуради.
Улар: «Ха, тулди»-деб жавоб бердилар.
Шунда у кум билан тулдирилган халтани олиб, шиша идишга тукди. Табиийки, кум ашёлар орасидаги бушликни тулдирди.
Домла сна бир марта талабалардан идиш тулдими, деб суради. Улар идиш тулганини тасдикладилар.
Шунда домла стол тагидан бир кадах сувни охирги томчиси кумга сингунча шиша идишга куйди.
Талабалар кулиб юбордилар.
Домла тушунтира бошлади:
- Яхши англашингиз учун шархлайман; бу идиш — сизнинг хаётингиз. Тошлар —  аётингиз асоси булган соглик, оила, фарзанд, дусту ёрларингиздир;  улардан бошка нарсаларни йукотсангизда, умрингиз мазмуни булиб колсин. Аохот — шахсий схтиёжларингизда фойдаланадиган ашёлар: касб, уй, мошинадир. Кум — колган майда-чуйдалардир.
Агар шиша идиш бошиданок  кум билан тулдирилса, унда тош ва нохотга урин колмас сди. Худди шу каби кувват ва вакт арзимас, майда нарсалар билан банд килинса, хаёт асосларига жой колмайди. Сизга  бахт келтирадиган: фарзанд тарбисси, ахлингизга диккат, дустлар билан машгул булинг. Бошка нарсалар: уйни йигиб-териш, мошинани ювиш кабилар  учун доим вакт ажратса булади. Узни аввало, одамийликка хос булган асосий ишлар билан банд килиш керак, колгани майда-чуйдалардир.
Шунда бир талаба устозидан ижозат олиб, сув  нимани англатишини суради. Устоз жилмайиб:
- Буни сураганингиздан мамнунман. Хаёт идишингизни нималар билан тулдирсангиз хам унда уйин-кулгига  доим жой топилиши исботидир — деб жавоб берди.

Qayd etilgan


Nurali9292  18 Noyabr 2013, 13:40:12

всем привет

Qayd etilgan