O'zbekcha ismlar.  ( 140328 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 ... 9 B


Munira xonim  16 Dekabr 2007, 10:23:54

Assalamu alaykum.
Bu yerda Islomiy eng go'zal va ma'ni jihatdan eng yaxshi ismlarni berib boramiz.
Hammaga Alloh taolo ota-ona bo'lish va ularga go'zal ismlarni qo'yish baxtini nasib qilsin.

Abdulloh.
Abdurahmon.
Abdurahim.
Abduxalil.
Abdujamil.
Abduhalim.
Abdumalik.
Abdusalom.
Abdujabbor.
Abdusamiy'.

Qayd etilgan


Murod_bek  17 Dekabr 2007, 21:51:03

Assalomu Alaykum!
Qayerdadir bir foydalanuvchimiz islomiy ismlar topib berishni forumdoshlarimizdan so'ragan edilar...
Bugun kompyuterimda ushbu nomdagi faylni topib oldim va forumga post qilishni niyat qildim...
Har bir muslim va muslimalarga ushbu ro'yhattan farzandlari uchun ism qidirish nasib etsin...(amin!)

БИСМИЛЛАҲИА  А ОҲМААИА  А ОҲИЙМ!
Ар-А аҳийм исмингла қилдим ибтидо,
Ар бсл бу бандангга Сен қодир Худо.
Ўн саккиз минг оламнинг Сен шоҳисен,
Ҳар ниҳону зоҳирин огоҳи Сен.
А­й қадиму, холиқу ворис, бақо,
Сен сратдинг илм ила арзу само
Таърифингни айлайин қай тил била,
Ссйласам бслмас адо юз йил била.
А­й Худо, саҳву гуноҳим беҳисоб,
Сен сзинг раҳм айлагил рсзи азоб.
Жоҳилу нодонга ҳаргиз қшлма ёр,
А­тма нокас аҳлига муҳтожу хор.
Хаста бу Соҳиб Камолинг шод қил,
Илм нури-ла дилин обод қил.

Qayd etilgan


Murod_bek  17 Dekabr 2007, 21:51:23


                                                                                            А
АББОС (а.)- қовоғи солиқ, хсмрайган, жиддий. Баъзи болалар шу ҳолатда туғилади.
АБДУЛАЗИЗ (а.) - иззат ва куч-қудрат соҳиби бслган ғолиб Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛАЗИМ (а.) - буюк Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛВАЛИ (а.) - дсст, мададкор Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛВАҲҲОБ (а.)- барча учун сз неъматларини текин ато стувчи Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛВОҲИД (а.)- битта, сгона, танҳо бслган Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛЖАББОА  (а.) - бандаларнинг ишларини ислоҳ қилувчи Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛЖАЛИЛ (а.)- барча жиҳатдан мукаммал ва гсзал улуғ Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛЛАТИФ (а.)- лутфу сҳсон, чексиз марҳаматлар соҳиби бслган Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛАҲАД (а.)- скка-сгона бслган Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛКАА ИМ (а.)- карим қилувчи, саховат ксрсатувчи ва бандаларининг гуноҳларини кечирувчи, авф стувчи Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛЛОҲ (а.)- Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛМАЛИК (а.)- подшоҳ Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛФАТТОҲ (а.) - раҳмат хазиналарини очувчи Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛХОЛИҚ (а.)- сратувчи Аллоҳнинг бандаси.

Qayd etilgan


Murod_bek  17 Dekabr 2007, 21:51:32

АБДУЛҚАҲҲОА  (а.)- барчани бсйссндирувчи Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛҚОДИА  (а.)- ҳамма нарсага қодир бслган, куч қудрат соҳиби Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛҒАФУА  (а.) - бандаларинннг гуноҳларини сшириб, жазо бермай турувчи Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛҒАФФОА  (а.) - бандаларининг хато ва гуноҳларини кечирувчи Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛҒААИ (а.)- ҳеч нарсага сҳгиёжсиз, бой Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛҲАЙ (а.)- абадий тирик Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛҲАМИД (а.)- ҳамиша, доимо ҳамду санога, мақговга сазовор бслган Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛҲАКИМ (а.) - ҳикмат ва чексиз билимлар соҳиби бслган Аллоҳнинг бандаси.
АБДУЛҲАФИЗ (а.)- сз панохдда сақловчи Аллоҳнинг бандаси.
АБДУА А АЗЗОҚ (а.) - барча тирик мавжудодга ризқ берувчи Аллоҳнинг бандаси.
АБДУА А АУФ (а.)- ста меҳрибон, раҳмати кенг Аллоҳнинг бандаси.
АБДУА А АШИД (а.)- барча ишлари тсғри чиқувчи Аллоҳнинг бавдаси.
АБДУА А АҲИЙМ (а.) - раҳмли Аллоҳнинг бандаси.
АБДУА А АҲМОА (а.) - ста меҳрибон Аллоҳнинг бандаси.
АБДУССАМАД (а.)- ҳожатбарор Аллоҳнинг бандаси.
АБА ОА  (а.)- покиза, схши хулқ-атвор сгаси.
АДОЛАТ (а.) - одиллик.
АЗАМАТ (а.)- улуғ, қудратли.
АКБАА  (а.)- буюк, улур.
АКМАЛ (а.) - снг етук, снг мукаммал.
АКА АМ (а.)- карамли, сахий
АЛИ (а.)- олий, снг юксак.

Qayd etilgan


Murod_bek  17 Dekabr 2007, 21:51:42

АЛИШЕА  (а.-ф.т.)- шердек қудратли, жасур, довюрак бола. Алидек куч-қудрат ва ақл-заковат сгаси бслсин.
АМИА  (а.)- ҳукм қилувчи, ҳукмдор, йслбошчи.
ААБАА  (а.) - ёқимли, хушбсй, ажойиб ҳидли.
ААВАА  (а.)- нурли, ёруғ, чароғон ёки иқболи порлоқ бола.
АА СЛОА (а.)- шер, шердек қудратли, довюрак, қсрқмас бслсин.
АСАД (а.) — Шер. Асад ойида туғилган бола ёки Шердек кудратли, қсрқмас, довюрак бслсин.
АСАДУЛЛОҲ (а.) - Аллоҳнинг шери ёки Аллоҳнинг шердек қудратли, довюрак, жасур бандаси.
АСАЛ (а.) - асалдек ширин, севимли қиз.
АСОМИДДИА (а.)- диннинг ксмаги, ёрдами, мадади.
ААªЗАМ (а.)- снг буюк.
АҲМАД (а.) - Аллоҳга олқиш ва ҳамду санолар айтувчи, олқишга сазовор, мақтовга лойиқ.
АҲА ОА  (а.)- меҳру мурувватли, мархаматли

Qayd etilgan


Murod_bek  17 Dekabr 2007, 21:51:58

                                                                                  Б
БАДА ИДДИА (а.) - диннинг тслин ойи.
БАА АО (ф.т.) - келишган, чиройли.
БАСААДА (ф.т.) - оилада кетма-кет қизлар туғилса, снди етарли бслди, снди киз бола тугидиши тсхтасин, деган маънода ушбу исм қсйилган.
БАХТИАА  (ф.т.) - бахт-саодат, қувонч ёр бслсин.
БАҲОДИА  (ф.т.) - ботир, куч-қудратли.
БАҲОА  (ф.т.) - баҳорда туғилган фарзанд ёки ҳаётда баҳордек гсзал, чиройли, файзли бслсин.
БАҲА ИДДИА (а.) - диннинг нури, шуьласи.
БАҲА ОМ (ф.т.) — Миррих (Марс) сайёрасининг номи бслиб, у қадимдан бахт ва саодат тимсоли сифатида тараннум стилган, шу билан бир қаторда қадимги срон шоҳларидан бири бслган Баҳромга хам нисбат берилиб, куч-қудрат соҳиби бслсин, деган маънода хам ушбу ном болага берилган.
БЕКЗОД (сзб-ф.т.) - беклар авлодидан бслган бола ёки бек фарзанди, боласи.
БЕКМУА ОД (сзб-а.) - беклар авлодидан бслган бола улгайиб, орзу мақсадига етсин.
БЕА ДИМУА ОД (сзб-а,) - Аллоҳ бизга сғил ато килиб, орзу мақсадимизга етказди еки Аллоҳ берган бола восга етиб, мурод-мақсадига сришсин.
БЕҲЗОД (ф.т.)- схши саодатли кунда туғилган, схши аслзода бола.
БЕҲА УЗ (ф.т.)- бахт-саодатли кунда туғилган бола.
БИБИХОЛ (сзб-ф.т.) - хол билан туғилган, сътиборли аслзода қиз.
БИААФША (сзб.)- бинафшадек нафосатли, сулув, ксркам
БОБУА  (сзб.)- йслбарс.
БОЗОА  (ф.т.) - бозор куни туғилган бола.
БОЙМУА ОД(сзб-а.) - бой-бадавлат бола, улғайиб орзу муродига етсин.
БОЙҚОБИЛ (сзб-а.)- сс-ҳушли, ақлли, мсмин-қобил бола, улғайиб бой-бадавлат бслсин.
БОЛТА (сзб.)- киндиги болта билан кесилган бола ёки болтадек кескир, сткир, мустаҳкам бслсин.
БОТИА (сзб-мсг.) - мард, паҳлавон, довюрак, жасур.
БЎА И (сзб.)- туғилганда тиши мавжуд бслған бола.

Qayd etilgan


Murod_bek  17 Dekabr 2007, 21:52:11

                                                                              В
ВАФО (а.) - вафоли, садоқатли, содиқ.
ВОСИЛ (а.) - висолга етишган.

Qayd etilgan


Murod_bek  17 Dekabr 2007, 21:52:27


                                                                                    Г
ГАВҲАА  (ф.т.) - гавҳардек қимматли, бебаҳо, асл, зебо қиз.
ГАВҲАА ШОД(ф.т.) - гавҳардек бебаҳо, қимматли, қадрли, қувноқ, шоду хуррам зебо қиз.
ГУЛААДОМ (ф.т.) - гулбадан, нозик, гсзал қиз.
ГУЛАСАЛ (ф.т-а.) - гулдек чиройли, нафис, асалдек ширин, тотли, севимли қиз.
ГУЛЖАМОЛ (ф.т-а.) - ҳусни жамоли гуддек зебо қиз.
ГУЛЖАҲОА (ф.т.)- жаҳоннинг гулдек гсзал кизи.
ГУЛАОЗ (ф.т.) - гулдек нозик ва нозли гсзал киз.
ГУЛА УҲ (ф.т.) - юзи гулдек гсзал қиз.
ГУЛЧЕҲА А (ф.т.) - гулюзли, чиройли қиз.
ГУЛШАА (ф.т.) - ҳаёти гулзордек файзу тароватли бслсин.
ГУЛШОД (ф.т.) - гулдек гсзал, сулув, шоду хуррам
ГЎЗАЛ (сзб.) - зебо, сулув, чиройли

Qayd etilgan


Murod_bek  17 Dekabr 2007, 21:52:42

                                                                                       Д
ДАВЛАТ (а.) - давлатманд, бой, саодатли, толеи порлоқ бслсин.
ДАВА ОА (а.) - даврининг, замонасининг бахтиёр фарзанди бслсин.
ДИЛАФА ЎЗ (ф.т.) - кснгилни ёритувчи, қалбни қувончга тслдирувчи зебо қиз.
ДИЛБАА  (ф.т.) - кснгилни олувчи, суюкли, гсзал.
ДИЛМУА ОД (ф.т-а.) - дилдаги муродга, орзуга етказган бола.
ДИЛААВОЗ (ф.т.) - дилни сркаловчи, кснгилга завқу шавқ бағишловчи севимли зебо қиз.
ДИЛАОЗ (ф.т.) - нозик қалб соҳиби.
ДИЛОВАА  (ф.т.) - жасур, қсрқмас, довюрак, шижоатли.
ДИЛОА О (ф.т.) - кснгилни безовчи, дилга оро берувчи қиз.
ДИЛОА ОМ (ф.т.) - дилга ором берувчи, кснгилга таскин
ва ҳузур-халоват бахш стувчи.
ДИЛА АБО (ф.т.) - кснгилни жалб қилувчи, дилни тортувчи, суюкли, гсзал қиз.
ДИЛШОД (ф.т.) - дили шод бслиб юрсин ёки қалбларга севинч, шоду хуррамлик бахш стган бола.
ДУА ДОАА (а-ф.т.) - инжу, дур донасидек бебаҳо, қадрли, чиройли қиз.

Qayd etilgan


Murod_bek  17 Dekabr 2007, 21:52:58

                                                                                  Е
ЕТИМ (а.) - скка, сгона, танҳо, ёлғиз.

Qayd etilgan