Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar  ( 61085 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B


Mahdiyah  30 May 2008, 11:34:58

А осулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг кофирлар томонидан йсликкан озорларга сабр килишлари:

Лайгамбар соллаллоху алайхи ва саллам кавмлари томонидан каттик озорларга йсликдилар. У зот бу машаккатларга сабр килиб, Аллох Таъолодан савоб умид килар сдилар. Лайгамбар соллаллоху алайхи ва саллам йслликкан озорлардан у зотга тобе бслган сахобалар хам бенасиб колмадилар. У зот соллаллоху алайхи ва саллам сахобаларни химос килишга кодир бсла олмаганлари сабабли, бу зулм ва озорлардан кутилишлари учун уларни Хабашистон ерларига хижрат килиб кочиб кетишга буюрдилар. Сахобалар пайгамбаримиз буйруклари билан тугилиб ссган ерларини, иссик-совукдан панох бериб турадиган уйларини ташлаб, Аллох Таъоло йслида Хабашистонга хижрат килдилар.

Ибн Исхок айтадилар: ″Абу Толиб дунёдан стгач, Курайш кофирлари, у хаётлик пайтида А осулуллохга етказа олмаган озорларни етказдилар″. Абу Ауайм Абу Хурайра разисллоху анхудан ривост килади: Абу Хурайра айтадилар: ″Абу Толиб вафот стгач, улар (Курайш кофирлари) пайгамбар соллаллоху алайхи ва салламга каттик хужум килдилар. Шунда Лайгамбар соллаллоху алайхи ва саллам ″А­й амакижон! Йсклигингиз шундай билинспти! (Яъни, сиз йсклигингиз туфайли булар менга жуда каттик озор беришмокда, жуда хам кадригиз стди, амакижон!), — дер   дилар.

Сахихайн (Бухорий ва Муслим)да ривост килинади: «(Бир куни) Лайгамбар соллаллоху алайхи ва саллам номоз скиётган сдилар, скинрокларида туснинг йслдоши (тупрокка коришиб ётарди). Укба ибн Аби Муъийт номли кофир ана шу йслдошни олиб келиб, ул зотнинг устларига ташлади, кизлари Фотима разисллоху анхо келиб, олиб ташлагунларича саждада туравердилар. Кейин А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам: «А­й Аллохим, Курайшдан бу жамоани (менга озор берган ушбу жамоани) сзинг жазола!», — деб дуо килдилар.

«Укба -т- ибн Абий Муъийт бир куни, Лайгамбар соллаллоху алайхи ва салламнинг елкаларидан тутиб, кийимларининг ёкаларидан тутиб бсйинларидан каттик бсгиб турган пайтда Абу Бакр разисллоху анху келиб, у зотдан уни даф стиб: ″Бу кишини роббим Аллох дегани учун слдирасизларми?″,— деб кутказиб одилар».

Qayd etilgan


Mahdiyah  30 May 2008, 11:35:30

Аабий алайхиссалоту вассаломнинг кавмларига рахмдилликлари:

Абу Толиб ва Хадижа разисллоху анхонинг вафотларидан кейин, А осулуллох соллаллоху алайхи ва салламга тортаётган озорлар кучайиб кетгач, Тоиф шахрига чикиб, Сакиф кабиласини исломга даъват килдилар, улардан ксрган муомалари сса, факат озор, масхара ва бсйинтовлаш бслди, холос. Улар росулуллох соллаллоху алайхи ва салламни тошбсрон килиб, икки товонларини конга белаб, хайдашди. Кейин у зот соллаллоху алайхи ва саллам мажбур — Маккага кайтишга карор килдилар. А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам айтадилар: «(Тоифдан) мен сзимда йск, гамгин бслиб кайтдим. Карну -с- Саоъолиб (Аажд ахлининг мийкоти)га етиб келганимдагина сзимга келибман. Бошимни кстариб, менга сос солиб турган бир булутни ксрдим. Аазар солиб карасам у булут устида Жаброил алайхиссалом турардилар. Менга нидо килиб дедилар: ″Албатта, Аллох Таъоло кавмингизни сизга айтган ссзларини, кайтарган жавобларини сшитди ва сизнинг хизматингизга улар хакида хохлаганингизча буйрук килишингиз учун тоглар фариштасини юборди″. Сснгра тоглар фариштаси мени чакириб, салом бериб деди: ″А­й Мухаммад! Аллох Таъоло кавмингизни сизга айтган ссзларини сшитди, мен тоглар фариштасиман, Ларвардигорингиз хохлаганингизни буюришингиз учун мени сизга жснатди. Агар хохласангиз Ахшабайн (Маккадаги икки тог)ни уларнинг устига тснтариб кссман. А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам: ″Йск! Балки, мен  Аллох Таъолодан, уларнинг пуштларидан Унга бирор нарсани шерик килмай, Унинг ёлгиз Ўзига ибодат киладиган авлодларни чикаришини умид киламан″, — дедилар». (Муттафакун алайх)

Шундан кейин А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам хар хаж мавсумида чикиб, турли кабилаларга сзларини (химос килшларини) таклиф килиб: «Ким менга жой беради? Ким менга ёрдам беради? Албатта, Курайш Ларвардигоримнинг каломини (бандаларига) етказишимга монелик килишмокда», — дер сдилар.

Лайгамбар соллаллоху алайхи ва саллам хаж мавсумларининг бирида олти нафар Мадиналик кишилар билан учрашиб, уларни Исломга даъват стганларида улар Исломни кабул килдилар ва  юртларига кайтиб сз кавмларини хам Исломга даъват стдилар, натижада улар срталарида Ислом дини таркала бошлади. Сснгра махфий суратда, Мадиналик мусулмонлар билан, тарихда ″Акаба байъати″ деб номланган биринчи ва иккинчи байъат (ахди паймон бериш) учрашуви бслиб стди. Мана шу байъат комил суратда амалга оширилгач, А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам сзлари билан бирга бслган мусулмонларни, Мадинага хижрат килишга буйрук килдилар. Маккалик мусулмонлар гурух-гурух бслиб, Мадинага йсл олдилар.

Qayd etilgan


Mahdiyah  30 May 2008, 11:36:08

Лайгамбар соллаллоху алайхи ва салламнинг Мадинага хижрат килишлари:

Сахобалар Мадинага хижрат килишганига ксп стмай, Макка кофирлари у зотни слдиришга карор килишганидан сснг, Аллох Таъоло у зотга хам хижрат килишларига изн берди. Улар Аабий алайхиссалоту вассаломни слдиришни режалаштиришган кечада Абу Бакр Сиддик билан биргаликда чикиб кетиб, аввал ″Гори Савр″да уч кун сширин туриб, у зот ва шерикларини кидирув ишлари тсхтатилганидан сснг, мушрикларни догда колдириб, Мадинага йсл одилар. Аллох Таъолонинг мадади билан сог-саломат Мадинага етиб келдилар. Мадина ахли у зот ва хамрохларини очик юз ва кенг калб билан карши олдилар. Кейин у ерга сз масжид ва манзилларини бино килиб, рисолатларини давом сткиздилар.

Qayd etilgan


Mahdiyah  30 May 2008, 11:36:50

Лайгамбар соллаллоху алайхи ва салламнинг газотлари (съни, ислом душманларига карши олиб борган жанглари):

Ибн Аббос разисллоху анхумодан ривост килинади, у зот айтадилар: «А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам Маккадан (кофирлар у зотни слдирмокчи бслганларида) чиккан пайтларида Абу Бакр разисллоху анху: ″Инна лиллах ва инна илайхи рожиъу-у-н, сз пайгамбарларини чикариб юборишди, (бу кавм) албатта, халок бслгучидир″, — дедилар. Кейин Аллох азза ва жалла: «Хужумга учраётган зотларга мазлум бслганлари сабабли (жанг килиш) изни берилди. Албатта Аллох уларни голиб килишга Кодирдир». (Хаж: 39) остини нозил килди. Ушбу ост жиход (кофирларга карши жанг) хакида нозил бслган биринчи остдир».

А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам йигирма етти марта гозотга (съни, жиходга) чикдилар, булардан тсккистасида; — Бадр, Ухуд, ал-Мурайсиъ, ал-Хандак, Курайза, Хайбар, ал-Фатх, Хунайн ва ат-Тоиф деб ном олган гозотларда — жанг килдилар. А­ллик олти марта атрофга лашкар юбордилар.

Qayd etilgan


Mahdiyah  30 May 2008, 11:38:53

Аабий алайхиссалоту вассаломнинг хаж ва умралари:

Лайгамбар соллаллоху алайхи ва саллам Мадинага хижрат килганларидан сснг, факат бир марта хаж килганлар. У зотнинг ушбу хажлари, таърихда ″Хажжатул-вадоъ″ номи билан машхур. Тсрт марта умра килганлар:

Биринчи: Худайбийс умраси, бу умрани охирига етказишларига мушриклар йсл ксймаганлар. Худайбийс номли ерга етиб борганларида, мушриклар Маккага киргизмай, балки келгуси йилда келсалар улар Маккани мусулмонларга уч кунга бсшатиб беришларини ваъда берганлар.

Иккинчи: Умратулказо — сулхга биноан, келгуси йили бориб, аввалги йилдаги охирига етказа олмаган умраларининг казосини килганлар, шу сабаблик бу умраларининг номи ″Умратулказо″ дейилади.

Учинчи: Умратул-жииррона — Макка фатх стилган йили Жииррона номли жойга келиб, сша ердан ихром кийиб килган умралари, шу сабаб бу умранинг номи ″Умратул-жииррона″дир.

Ушбу уч умрани Аабий соллаллоху алайхи ва саллам зулкаъда ойларида бажардилар.

Тсртинчи: Хажжатул-вадоъга борганлирида, Мадинага кайтишларидан аввал, охирги килган умралари.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  06 Iyun 2008, 17:18:57

JANOB RASULULLOHNING: «AGAR UZIMGA DUST TUTADIRGAN BULSAM...» — DEB AYTGANLARI XUSUSIDA

IbnAbbos raziyallohu anhurivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Agar ummatimdan birortasini uzimga dust tutadirgan bulsam, Abu Bakrni dust tutgan bulur erdim, ammo ul kishi (Islom bo’yicha) birodarim va sahobamdurlar» — deb marhamat qildilar».

Ayyubraziyallohu anhurivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Agar uzimga (biror kishini) dust tutadirgan bo’lsam, dust tutgan bo’lur erdim, ammo (Olloh taolodan bulak yana bir kishini do’st tutib, gunohkor bulgandan kura), Islom birodarligi afzaldur» — deb marhamat qildilar».

Abdulloh ibnAbu Mulayka raziyallohu anhurivoyat qiladilar: «Kufa ahli ajdodlar xususida (eslatib, dust bulmoqni taklif qilib) Ibn Zubayrga maktub yulladi. Shunda Ibn Zubayr: «Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Bu ummatdan birortasini uzimga dust tutadirgan bulsam, (Abu Bakrni) dust tutgan bulur erdim» — deb aytmagan bulganlarida erdi...» — deb javob yezdi».


Qayd etilgan


Muhammad Amin  06 Iyun 2008, 17:19:53

6-bob.


Muhammad ibn Jubayrning otalari Mut’im raziyallohu anhurivoyat qiladilar: «Bir ayel (bir narsa xususida iltimos qilib) Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib erdi, ul zot unga oldilariga boshqa safar kelmoqni amr qildilar. Shunda ayel: «Boshqa safar kelganimda sizni topmasamchi?» — dedi, ya’ni: «Boshqa safar kelgunimcha vafot etib qolsangazchi?» — deb aytmoqchi buldi. Janob Rasululloh unga: «Agar meni topmasang, Abu Bakrning oldilariga borgil!» — dedilar. (Ya’ni, ul zot bu birlan uzlarvdan sung Abu Bakrni xalifa qilib qoldirajaklariga hamda ul kishining boshqa sahobalardan afzalroq erkanliklariga ishora qilayetirlar)».

Lmmor raziyallohu anhu rivoyat qiladilar: «Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hamda ul zotning yenlarida (musulmonlardan) faqat besh bandani — (Bilol, Zayd ibn Horisa, Omir ibn Fuhayra, Abu Fukayha, Ubayd ibn Zayd alHabashiyni), shuningdek iksi ayelni (Хadicha va Ummu Aymanni) va Abu Bakrni kurdim». (Ya’ni, Islomning dastlabki vaqtida musulmon bo’lganlar guruhi mazkur kishilardanshna iborat erdi).

Qayd etilgan


Muhammad Amin  06 Iyun 2008, 17:21:32

Abu Dardo raziyallohu anhurivoyatqiladilar. «Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida o’ltirgan erdim. Bir mahal (Hazrat) Abu Bakr kiyimlari etagini tizzalari kurinadigan darajada ko’targan holda kirib keldilar. (Ya’ni, biror katta ishga qattiq kirishgan odam shunday qiladi, Abu Bakr ersalar Hazrat Umarni ranjitib quygan bo’lib, ul kishi uzrlarini qabul qilmagan erdilar. Shul bois Abu Bakr ne qilmoqlarini bilmay, shoshapisha Janob Rasulullohdan maslahat so’ragani kirgan erdilar). Janob Rasululloh (Abu Bakrpi bu ahvolda kirganlarini ko’rib, sahobalarga): «Birodaringizga ne buddi, janjallashgani kirdilarmi, deyman?» — dedilar. Abu Bakr Janob Rasulullohga salom bergach: «Yo Rasulalloh, men birlan (Umar) ibn alХattob o’rtamizda bir ish bo’lib erdi (ya’ni, bir masala xususida aytishib qolib erdik), shunda men ul kishiga (bir oz) qo’pollik qilib qo’ydim, so’ng (qilgan ishimdan) afso’su nadomatlar qilib, uzr so’radim, ammo o’zrimni qabo’l qilmadilar. Sho’l sababdan huzuringizga keldim», — dedilar. Janob Rasululloh: «Ey Abu Bakr, sizni Olloh taolo mag’firat qilgay!» — deb uch bor takrorladilar. Keyin, Hazrat Umar (ham Abu Bakr birlan o’zlari oralarvda bo’lgan ko’ngilsiz voqeadan) afsuslanib, Abu Bakrning uylariga bordilarda, (ul kishining bolachaqalaridan): «Abu Bakr shu yerdalarmi?» — deb so’radilar. Ular: «(Ul kishi uyda) yo’qlar» — deb aytishdi. So’ng, Hazrat Umar Janob Raso’lo’llohning huzurlariga kelib, ul zotga salom berdilar. Shunda ul zotning yuzlari (g’azabdan) shul qadar oqarib ketdiki, hatto Abu Bakr: («Janob Rasululloh Umarga qattiq dashnom bermasalar erdi» — deb) qo’rqib ketdilarda, tiz cho’kib: «Yo Raso’lalloh, (bu xususda) men qo’proq aybdorman!» — deb ikki bor aytdilar. Shunda Janob Rasululloh: «Olloh taolo meni sizlarga payg’ambar qilib yuborganda, sizlar: «Sen yelgonchisan!» — dedingizlar, Abu Bakr ersalar: «Rost aytabtir» — deb o’zlari ham, moldun&lari birlan ham ko’nglimni oddilar. Mening do’stimni o’zimga qo’yib berasizlarmi, yo’qmi, axir?!» — deb ikki marta takrorladilar. Shundan so’ng, Hazrat Abu Bakrga aziyat yetkazilmadi».

Qayd etilgan


Muhammad Amin  06 Iyun 2008, 17:22:09

Abu Usmoyaraziyallohu anhuAmr ibn alOsdan naql qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Amr ibn alOsni qo’shinga bosh qilib ZotusSalosilga yubordilar. Amr1   ibn alOs bunday deydilar: «Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qoshlariga borib: «(Yo Rasulalloh), odamlardan qaysi biri siz uchun mahbubroq?» — dedim. (Ya’ni, Janob Rasululloh ZotusSalosil g’azoti qushiniga, uning tarkibida Abu Bakr va Umar raziyallohu anhumo bo’la turib, Amrni bosh qilib tayinladilar. Shul bois Amr ul zotga shunday deb savol berdilar). Janob Rasululloh: «Oisha», — dedilar. Men: «Erkaklardanchi?» — dedim. Ul zot: «Uning otasi (Abu Bakr)», — dedilar. Men: «Ul kishidan keyinchi?»— dedim. Ul zot: «So’ng, Umar ibn alХattob», — dedilarda, o’l kishidan keyin yana bir qancha kishilar nomini zikr qildilar».

Abu Hurayra raziyallohu anhu rivoyat qiladilar: «Men Rasulo’lloh sallallohu alayhi va sallamning buvday deb aytganlarini eshitdim: «Bir chupon qo’ylari orasida turib erdi, bir mahal bir bo’ri tashlanib, ulardan birini olib qochdi. Cho’pon uning ortidan quvdi. Shunda buri unga ugirilib: «Quylarga arslon hujum qilgan kuni, (sen qochib qolib) ularga mendan bo’lak cho’ponlik qiladirgan kimsa qolmaydirgan kuni kim (buni mendan tortib ololadi)?!» — dedi. Bir mahal bir kishi sigirini haydab ketayetib, unga minib oldi. Shunda sigir (ho’kiz) unga qarab: «Men buning uchun yaratilgan ermasman, balki yer haydash uchun yaratilgandurman» — deb aytdi». Sahobalar Janob Rasulullohning bo’l gaplarini eshitib: «So’bhonalloh, ho’kiz ham so’zlaydimi?» — deyishdi. Janob Raso’lulloh: «Men bunga ishonaman, Abu Bakr va Umar ibn alХattob ham ishonishadi», — dedilar».

Qayd etilgan


Muhammad Amin  06 Iyun 2008, 17:22:54

Abu Hurayra raziyallohu anhu rivoyat qiladilar. «Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bunday deb aytganlarini eshitdim: «Bir mahal men uxlab yetgan erdim, tushimda o’zimni bir quduq labida ko’rdim, o’l yerda chelak bor erdi. Men chelakni olib, Olloh taolo iroda qilgancha quduqdan suv tortib oldim. Sung, chelakni Ibn Abu Qahhofa (ya’ni, Abu Bakr asSiddiq raziyallohu anhu) olib, quduqdan bir (yeki ikki) chelak suv tortib oldilar, ammo ul kishining tortipshari zaif bo’ldi (ya’ni, kam so’v tortib oldilar). Olloh taolo ul kishini buning uchun mag’firat qilsin! Keyin, chelak katta bir idishga aylandi. Uni (Umar) ibn alХattob (qo’liga) oldi. Men odamlar orasida Umarchalik (ko’p so’v) tortib oladirgan baqo’vvat, mohir odamni ko’rgan ermasman. (U shul qadar kup suv tortib oldiki), hatto odamlar (quduq atrofiga tuyalari uchun) qo’ralar qurdilar». (Ya’ni, ushbu hadisda Janob Rasululloh Abu Bakrning o’z xalifalik davrlarida musulmonlar orasidagi ixtiloflarni bartaraf qilish birlan ovora bo’lib qolib, kofirlarga qarshi kam g’azot qilishlarini, Hazrat Umarning ersa ul kishiga nisbatan ancha ko’p fath qilishlarini bashorat qildilar).

Abdulloh ibn Umar raziyallohu anhu rivoyat qiladilar:«Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «Kimda kim kibruhavo birlan kiyimi etagini (yerga tekkizib) sudrab yursa,   Olloh taolo unga Qiyomat kuni (rahmat) nazarini tashlamaydi», — dedilar. Shunda Abu Bakr: «Agar kiyimimning:  etaklaridan biri (ya’ni, etagining bir tomoni) uzim bilmagan holda osilib (yerga tegib) qolsachi?» — dedilar, (chunki ulkishi ozg’in erdilar). Janob Rasululloh: «Siz buni kibruhavo birlan qilmaysizku!» — dedilar».         

Abu Хurayra raziyallohu anhu rivoyat qiladilar: «Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning: «Kimki Olloh taolo yulida nimaiki bo’lmasin, bir juftdan sadaqa qilsa, (Qiyemat kuni): «Ey Ollohning bandasi, bu qilgan xayru ehsonlaring uchun ato etilgan savoblardan biridur!» — deb (jannatning barcha) darvozalaridan chaqiriladi. Kimki namoz ahlidan bulgan bulsa, namoz darvozasidan, kimki jihod ahlidan bulgan bulsa, jihod darvozasidan, kimki sadaqa ahlidan bulgan bulsa, sadaqa darvozasvdan va kimki ruza ahlidan bulgan bulsa, ruza darvozasidan («Rayyon» nomli darvozadan) chaqiriladi» — deb marhamat qilganlarini eshitdim. Shunda Abu Bakr: «Barcha darvozalardan chaqirilguvchi kishi uchun (buning) ziyeni yuqdur, (aksincha bu Olloh taolo unga kursatgan izzatu ikromning belgisidur). Yo Rasulalloh, bir kishi ushal barcha darvozalardan chaqiriladimi?» — dedilar. Ul zot: «Ha, shunday. Ey Abu Bakr, men sizning barcha darvozalardan chaqirilguvchi kishilardan biri bulmogangizni istarman!» — dedilar».

Qayd etilgan