11 sentyabr.Jahon savdo markazini Al-Qaida portlatganmi?  ( 5991 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Salmoni Forsiy  30 Mart 2008, 04:17:30

Жаҳон савдо марказини Бин Лодин портлатганми?

Асримизнинг дастлабки йиллари АҚШда содир стилган фожиалар хакида муфассал гапириб стирмасак ҳам, бу ҳақда дунёнинг барча ахолиси жуда ишончпи маълумотларга сга. Шундай скан, келинг, биз бугунги кун кишиларининг бслиб стган мазкур даҳшатли ва халокатли воқеаларга нисбатан билдираётган холисона фикрлари хусусида тсхталиб стайлик. Ссзимиз аввалида айтиб стмоқчимизки, АҚШда 2001 йил 11 сентсбр куни уюштирилган портлатишларда ҳалок бслганларнинг 2007 йилги хотирлаш санасини бутун олам аҳли ишончсизлик, шубҳа ва гумонлар остида қаршилади. Ушбу хотира маросими муносабати билан намойиш стилган Усома бин Лодин видео тасвирлари, чиқишлари унинг олдин ҳам ксрсатиб стилган умумий спизодларидан мутлақо фарқ қилмади. Бин Лодин жаноблари бу сафар ҳам скранда олти йил олдин амалга оширилган терактларга гсё сзлари бош-қош бслган киши сифатида «талқин стилди».
Бу манзаралар сса Америка ташқи сиёсатини сна бир карра оқпаш мақсадида қилингани шундоққина сезилиб турарди. Аью-Йорк шаҳрининг «Жаҳон савдо маркази» биноларида-ги портлатишларда ҳалок бслганларни ёд стиш кунида йиғилганлар «Йирик аксилтеррорчилик компанис»си ташкилотининг фаолистини кснгилдагидек деб баҳолашлари учун ҳам шундай йсл тутилгани сққол намоён бслиб қолди. Барибир, халқаро ҳамжамист 11 сентсбр воқеаларига оид билдирилган расмий маълумотларга тобора кспроқ ишончсизлик билан қарамокда. Бунинг натижасида, мазкур ҳолат уларда аччиқ руҳий манзара касб стувчи саволлар тсқилишига сабаб бслаётир. Масалан: «Бин Лодин аслида ҳам борми? Бин Лодин исм-шарифли инсон, балки бу дунёда умуман йсқдир?» сингари ғалати-ғалати ссроқлар пайдо бслаётганини ана шулар жумласига киритиш мумкин.

Qayd etilgan


Salmoni Forsiy  30 Mart 2008, 04:18:24

Кспроқ бошқарув доиралари руҳи ва кайфистини ифодаловчи давлат тасарруфидаги оммавий ахборот воситалари (ОАВ) етти йил олдин бслиб стган ушбу воқеаларнинг шов-шувга асос соладиган жиҳатларини кенгроқ ёритмоқда. Яқинда расмий «Лостскриптум» таҳлилий ксрсатувлар дастури бин Лоден томонидан қилинаётган мурожаатлар ҳаққониймикан дес, бу ҳақдаги барча фикр-мулоҳазаларни чуқур шубҳа ва гумонлар гирдобига солиб қсйди.
Телебошловчи Алексей Лушков сса уларни «Махсус хизмат» ходимлари сски видео ёзувлардан пайвандлаб (монтаж) олган деб очиқ-ошкор айтди. Шунингдек, у бу борадаги зср фикр ва қарашларини тслдириб стиш мақсадида, «Биринчи рақамли босқинчи» туркумидаги видеороликлар жаҳон ОАВда мазкур жараён Буш маъмуристини кизиктириб қолганидан кейингина тез-тез пайдо бсла бошлади, деган гапларни ҳам қсшимча қилади. Дастур муаллифлари 11 сентсбр терактларига нисбатан Буш маъмуристи берган маълумотлар асл ҳақиқатга мутлақо тсғри келмайди қабилидаги ғосларни тобора илгари сурмоқдалар.

Qayd etilgan


Salmoni Forsiy  30 Mart 2008, 04:19:15

Лушков сз ссзининг исботи сифатида Аью-Йорк воқеаларига бағишлаб чиқарилган навбатдаги китоб тақдимоти хабарларини келтириб стади. «Ground ZERO»да бир қанча таниқли мутахассислар 11 сентсбр фожиалари юзасидан келтириб стилган расмий маълумотларни дарҳол таҳлил стиб, юз берган воқеалар учун жавобгарликни Қсшма Штатлар зиммасига юклашган.
Мазкур фожианинг стган йилги хотирлаш маросими арафасида «Вести» ҳам 2001 йил воқеалари учун Жорж Буш маъмуристини айбдор деб ҳисоблашини таъкидлаганди. Ўшанда «Алмашилган чақа» («А азменнас монета»-номли ҳужжатли фильмнинг сратилиш тарихи ҳақидаги батафсил репортаж ҳам намойиш стилди. Унда юз берган Америка фожиалари хусусидаги расмий маълумотларнинг бирёқлама таҳпил ва талқин стилгани ипидан-игнасигача тслиқ очиб ташланади. Мазкур ҳужжатли кино уч нафар Америка фукароси томонидан арзонга-ов «ноутбук»да тайёрланган. Бу сса уни ишлаб чиққанларга атиги уч минг долларга тушган, холос. Бироқ ушбу фильмнинг самарали таъсир доирасига сга бслгани кишини ҳайратга солмай қолмайди. Уни томоша қилган шинавандаларнинг сндан тсққиз нафари зум стмай, АҚШнинг «Аксилтеррорчилик компанис»си олиб борган фаолистга нисбатан сз қарашларини кескин сзгартиради. Кино жаҳоннинг олти тилига таржима қилиниб, интернет саҳифалари орқали ҳам намойишга чиқарилган. Қисқа вақт давомида уни дунёнинг миллионлаб кишилари ксришга ва ксчириб олишга муваффақ бслишган.

Qayd etilgan


Salmoni Forsiy  30 Mart 2008, 04:19:55

Барча айтиб стганларимиздан та-шқари, профессор Дсвид А ей Гриффиннинг «Янги Лерл-Ҳарбор» деб номланувчи китоби ҳам катта шуҳрат қозонди. Унда юқоридаги масалалар қуйидаги тартибда ксндаланг ксйилади: «Бу қилмиши билан Америка, 2001 йил 11 сентсбр воқеалари туфайли сзининг улкан давлатчилик мақомини мустаҳкамлаш мақсадида «беқиёс юриш» бошлаш учун сз фуқароларига қарши, кишининг қалбига сирли ва мавҳум тахдид соладиган ғайриинсоний мсъжизакор жиностлар содир стмадимикан?» Ортда қолган олти йил давомида бутун дунё бсйлаб, 11 сентсбр терактларига доир етказилган ксплаб анжуман, учрашув ва йиғинларнинг хулосалари ҳамда скспертлар фикрларини обдон тинглаб ксриш сингари қатор тадбирлар уюштирилди. Уларнинг барча-барчасида АҚШ йирик ҳажмдаги мазкур жиностларнинг ташкилотчиси тариқасида баҳоланмокда. Бу борада ҳатто Америка олимларининг жамоатчилик ташкилоти ҳам тузилган бслиб, унда олти йил бурунги фожиалар тсғрисида билдирилган расмий ҳужжатларнинг тсғри ёки нотсғрилиги, аслида бор ҳақиқат нималардан иборат бслгани каби муаммоларга ечим топиш масалалари мунтазам равишда срганиб борилмокда.
11 сентсбр воқеалари муносабати билан Буш маъмуристи сзининг сак-киз йиллик бошқаруви давомида тутган мавқеига нисбатан жуда қаттиқ қақшатгич зарбага дуч келди. Чунки, мазкур масапаларни срганиш бсйича таркибини АҚШнинг снг юқори малакали ва катта тажрибага сга бслган 130 нафар инженер ҳамда архитекторларидан тузилган скспертлар гуруҳи олиб борган сз текшируви хулосаларини оммага ошкор стди. Айни пайтда улар Калифорнис штатининг Окланд шаҳрида-ги йирик коняерт залларидан бирида йиғилиб, сз хулоса ва муносабатларини АҚШ конгрессига маъқуллатиш устида бош қотиришмокда.

Qayd etilgan


Salmoni Forsiy  30 Mart 2008, 04:20:34

Ана шу нуфузли скспертлар гуруҳининг фикрларида таъкидланишича, Жаҳон савдо маркази жойлашган «сгизак» биноларнинг даҳшатли равишда сксон қилиниши «атайин уюштирилган». А асмий ҳужжатларда таъкидлангани каби уларнинг портлатилиши ҳаво лайнерини гаровга олган террорчиларнинг иши смас, балки иншоотлар динамит ва минасимон портловчи курилмалар воситасида бомбардимон қилинган. Таҳлилчилар ишонарли далилу рақамлар асосида суратга олинган фотолар, видеотасмалар ҳамда ксп минг сонли гувоҳларнинг ксрсатмаларига тасниб, аниқ хулосалар чиқаришганига, нима дейиш мумкин?
Америка архитекторлар институтининг аъзоси А ичард Гейжнинг таъкид-лашича, АҚШда «террористлар» томонидан содир стилган портлатишлар пайтида ҳамма бирдан саросимага тушиб қолган. Шу боис, шу вактнинг сзида юз берган воқеаларга нисбатан холис баҳо бериб, уларни таҳлил стишнинг сира имкони бслмаган.

Qayd etilgan


Salmoni Forsiy  30 Mart 2008, 04:21:13

«Ўша кезлари ҳаммамиз ҳам «сгизак» бинолар террорчиларнинг самолётлари орқали гумдон қилинди, деган афсоналарга чиппа-чин ишонганмиз. Ҳозир сса бу ишларнинг бари уюштирилган скани аниқ бслгач, барчамиз ҳайратга тушаспмиз. А­нг саводсиз кишига ҳам маълумки, мазкур жараёнларни амалга ошириш учун мураккаб миналаштириш тармоғига сга бслиш талаб қилинади. Жаҳон савдо марказида мавжуд бслган назорат ва хавфсизлик тизимини инобатга оладиган бслсак, портлашларни шахсан террорчилар содир стганига ишониш жуда-жуда қийин. Шундай қилиб, қуйидаги даҳшатли хулосани ссашга мажбурмиз, съни 2001 йил 11 сентсбр фожиаси АҚШ хукумат доиралари таркибида «саҳналаш-тирилган» бслиши мумкин».
Олимларнинг бундай қатьий фикрга келиши кспчилик орасида кат-та шов-шув кстарди. Улар келиб чи-қиши бетайин Усома бин Лодин-нинг аслида ҳақиқий бслмаган ви-деомурожаати туфайли юзага қал-қиб чиққан сиёсий маълумотлар са-марасидан қсл силтадилар. Бироқ булардан ташқари, Қсшма Штатлар-нинг давлат идоралари томонидан тақдим стилаётган далилларнинг бир-бирига номутаносиблиги, улар-нинг очикдан-очиқ ёлғон ссзлашаёт-гани аввал бошдан қатормамла-катлардаги ксп сонли аҳолиси срта-сида талайгина муаммоли саволлар-Аи ксндаланг қилиб қсйганди. Аммо, минг таассуфки, бу каби ссроқлар-га ҳапи-ҳамон тайинли жавоб топил-ганича йсқ. Дунё аҳли 11 сентсбр воқеаларига доир очиқ ва адолатли суд жараёнларини ксрмаспти, лекин биз АҚШ олиб бораётган «тер-роризмга қарши кураш» сиёсати маҳсулини ҳар қадамда, жумладан,
Ироқ, Афғонистон, Гуантанамо ва Марказий айғоқчилик бошқармаси (А¦А У)нинг махфий қамоқхоналари ҳамда бошқа жойларда ҳар куни ксриб, кузатиб турибмиз.

Qayd etilgan


Salmoni Forsiy  30 Mart 2008, 04:21:54

Шунинг учун айтиш мумкинки, жид-дий равишда стказилган мазкур иж-тимоий ссровлар давомида аниқланишича, бир йил олдин Манхеттенда содир стилган воқеалар юзасидан келтирилган расмий маълумот-ларга нисбатан 63 фоиз нью-йоркликларнинг ишонмагани оддий та-содиф смас. Ўшанда бутун америкаликларнинг срмидан кспи Жорж Буш маъмуристининг фожиалардан ол-динги, воқеалар содир бслган пайтда ва ундан кейинги ҳар қандай фаолистини АҚШ Конгресси қсшимча равишда тафтиш стишини талаб қилганди. Чунки улар сз ватандош-ларининг нимага ва нима учун кур-бон бслгани тсғрисидаги ҳақиқатни билишни жуда-жуда хоҳлайдилар.
А­нг охирги марта стказилган «Тhe New York Times» газетаси ссровномаларидан маълум бслишича, америкаликларнинг тсртдан уч нафари айни пайтга қадар АҚШ хукумати 11 сентсбр воқеаларига доир ҳақиқатни сшираётганига заррача шубҳа қилмайди. Бундайлар сони 2006 йилдагига қараганда сна кескин ошиб кет-ган. Унда аҳолининг «атиги» тенг срми АҚШга «Ал-Қоида» ҳужум қилди, деган мазмунда тарқатилган рас-мий ҳукуматхабарларига сира ишонмасликларини билдиришган сди.
11 сентсбр фожиаларига нисбатан Буш маъмуристи сълон қилган расмий ҳужжатлар тсғрилигидан шубҳ-аланувчилар сони ер юзининг сзга давлатлари ҳудудида бундан ҳам кспроқни ташкил стади. Бугунги кунда бутунжаҳон ҳамжамисти «снг озод мамлакат» ҳукумати сз халқи-га қарши уюштирилган жиностларга шерик бслмокда, деган фикрга тобора кспроқ урғу бермокда.

Qayd etilgan


Salmoni Forsiy  30 Mart 2008, 04:26:20

Амалга оширилган портлатиш во-қеалари борасида тарқатилган расмий маълумотларни биринчи бслиб ислом скспертлари, олимлари ва публияистлари инкор стиш-ган сди. Ўшанда, съни 2001 йилда бу маънодаги, аниқроқ айтадиган бслсак, АҚШ маъмуристининг рсй берган фожиаларга муносабатини билдирувчи расмий хабарларни рад ёки инкор стиш учун кишидан нафақат мардлик, шу билан бирга, беқиёс одиллик ва улкан ватанпарварлик ҳам талаб қилинарди. Аегаки бу борада заррача гумонга борган ҳар қандай мамлакат вакилини Америка давлат идоралари ҳеч иккиланмай, террорчиларнинг шериги ёки уларнинг қурол-сроқ таъминотчиси, деб ҳисоблар, дарҳол таъқиб қилишга тушарди.
Ҳолбуки, орадан беш-олти йил стибгина дунё аҳли мусулмонларнинг 2001 йил 11 сентсбр воқеаси айбдорларига нисбатан билдирган холисона фикрлари, муносабатлари ва хулосалари моҳистини теранроқ тушуниб етди. Шу билан бирга, АҚ Шнинг «терроризмга қарши кураш» сиёсати замирида нималар ётганини ҳам англаб улгурди. Агар мазкур тушунишлар беш-олти йилдан кейин смас, аксинча, шунча йил олдин англанганида, балки юз минглаб тинч аҳолининг ёстиғи қуришига олиб келган, миллионлаб кишиларни ватанидан жудо қилиб, қочоқлик-ка, дарбадарликка маҳкум стган бутун минтақанинг тинчлик ва осойишталигига раҳна солаётган Ироқ можароларининг олди сша пайтнинг сзидаёқ олинган бслармиди...


Manba

Qayd etilgan


abdullatif  07 Aprel 2008, 23:35:39

Assalomu alakum.
Man siyosatga ayniqsa jahon da yuz berayotgan voqealarga jud qiziqaman.siyosat borasidagi bunday yangiliklar biz uchun juda muhim. ushbu maqola uchun salmoni forsiyga uz minnaddorchiligimni bildiraman

Qayd etilgan


ibnUyayna  08 Mart 2011, 06:58:17

 
    Ha Al-Qoida portlargan.

Qayd etilgan