Donolar kitob haqida  ( 82079 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 B


shoir  27 Iyun 2006, 06:25:09

DONOLAR KITOB HAQIDA

«Оз-оздан урганиб доно булур,
Катра-катра йиьилиб дарё булур»
Алишер Навоий

* * *

Билим —барча кулфатларга калкон.
А.Рудакий.

Qayd etilgan


shoir  27 Iyun 2006, 06:25:28

Билимдонлар сузи бордир бу бобда :
«Билимдон гурда-ю, илми китобда!»
Агар ёлбиз эсанг, хамдам китобдир,
Билим субхидаги нур хам китобдур.
Абдурахмон Жомий

* * *

«Илмдан яхширок хазина булмас,
Кулингдан келганча тера олсанг бас»
А. Рудакий.

Qayd etilgan


shoir  27 Iyun 2006, 06:25:46

 Кишилар савдоси бошимдан узок
Эрта-кеч булмишам китобга урток.
Камолиддин Биноий

* * *

"¦Хар кунгилнинг орзуси шул эрур оби хаёт,
Кадрини билган кишига шубхасиз жондир китоб"¦
Х.Х.Ниёзий

Qayd etilgan


shoir  27 Iyun 2006, 06:26:06

«Илм сахрода дуст, хаёт йулларида таянч, ёльизлик дамларида —йулдош, бахтиёр дакикаларда рахбар, кайьули дамларда мададкор, одамлар орасида зебу зийнат, душманларга карши курашда куролдир».
Хадислардан

* * *

Китобдаги кувонч ва истиробларни укувчи узиники деб кабул килсагина, уша хакикий асардир.
Уткир Хошимов

Qayd etilgan


shoir  27 Iyun 2006, 06:26:24

Китоб хар кандай билимнинг жони ва юраги, хар кандай фаннинг ибтидосидир.
С.Цвейе

* * *

Хар куни жахоннинг энг донишманд кишилари билан мулокотда булишдан кура кимматлирок нима бор.
Л.Толстой

Qayd etilgan


shoir  27 Iyun 2006, 06:26:58

Китоблар акл фарзандларидир.
Ж.Свифт

* * *

Китобсиз уй — жонсиз танадай гап.
Цицерон

Qayd etilgan


shoir  27 Iyun 2006, 06:27:17

Китоб инсонга канот багишлайди.
Ф.В.Гладков

* * *

Яхши кутубхона коинотнинг китобдаги инoикосидир.
Н.А.Рубакин.

Qayd etilgan


shoir  27 Iyun 2006, 06:27:34

Кутубхоналар инсоният барча рухий бойликларининг дурдоналаридир.
Лейбниц

* * *

Китоблар хазинаси, умуман олганда, хаётнинг узига хос бадиий кузгусидир.
Н.А.Рубакин

Qayd etilgan


shoir  27 Iyun 2006, 06:27:55

Китоб инсоният ижодиётининг чинакам хайратланарли ва эoтиборга лойик куринишидир. Китобларда кечмиш замонларнинг акл-идроки яшайди; хоки тупроклари туш сингари аллакачонлар тузгиб кетган одамларнинг овози бурро ва аник янграб туради. Инсоният яратган, кайта-кайта уйлаб курган ва у эришган нарсаларнинг бари - худди сехрли сандикдай китоблар сахифасида сакланиб колган.
Т.Карлейл

* * *

Китоблар донишмандликни ёйиш куролидир.
Я.Коменский

Qayd etilgan


shoir  27 Iyun 2006, 06:28:12

Китоблар орзу—истак тугдиради, уни хаётга чорлайди, кишини фикрлашга мажбур этади, мухокамаларда мустакил булиш кобилиятини тарбиялайди.
С.Т.Струмилин

* * *

Китоб энг олис ва зимистон умр йулларида инсонга нур багишлаб турувчи сехрли чирокдир.
А.Упит

Qayd etilgan