Axloqning bir bo‘lagi yoxud mobil telefondan foydalanish madaniyati  ( 12056 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Ulugbek-Uz  30 May 2008, 13:46:13

no comment...

Qayd etilgan


Imron  30 May 2008, 14:32:15

Ксп кишилар жамоат транспортида кетаётганларида телефонда бақириб гаплашадилар, ваҳоланки сша транспортда мусулмонлар бслади. Бу уларга малол келиши мумкин. Бақириб гапирган киши мусулмонга билмай озор бериб қсймасин, зеро Аллоҳ мусулмонларга озор берувчиларни схши ксрмайди.

Qayd etilgan


Imron  30 May 2008, 14:34:53

Умуман, одамларга малол келиб қолиши мумкин бслган ҳамма сринларда телефонни вибраторга қсйиб олиш керак.

Qayd etilgan


Ulugbek-Uz  31 May 2008, 12:19:18

Телефонда ссзлашув одоби ҳақида.

       Агар ишингиз бароридан келишини, бизнесинигиз ривожланишини, мижозлар фақат сизга мурожаат қилишларини истасангиз, телефонда ссзлашаётганда қуйидаги қоидаларга қатъий амал қилинг (агар раҳбар бслсангиз, буни ходимларингиздан талаб стинг).
1.   Одатда, ишга доир қснғироқлар ишхонага қилинади. Аммо вазист тақозоси билан кимнингдир уйига телефон қилишга тсғри келса, аввало узр ссраш, шундан сснггина қснғироқдан мақсадингизни қисқа баён қилиш лозим. Тафсилотларини учрашганда ёки ишхонага қснғироқ қилганда гаплашишга келишиб олинг. Чунки одамлар уйда иш ҳақида сйламай, дам олиш ҳуқуқига сгалар. Бу ҳуқуқни ҳурмат қилиш керак.
2.   А­рталаб соат 9 дан олдин ёки кеч соат 10 дан кейин бировнинг уйига қснғироқ  қилиш снг оддий стикет қоидаларини бузиш саналади.
3.   Агар нотаниш одамга қснғироқ қилаётган бслсангиз, албатта сзингизни таништириб, бу рақамни сизга ким берганини айтинг.
4.   Ғарбда телефон орқали ҳар қандай суҳбат 3-5 дақиқадан ортиқ давом стмаслиги керак, деб ҳисоблашади. Бунга, ҳеч бслмаганда, иш юзасидан бслаётган суҳбат жараёнида амал қилинг.
5.   Қоида бсйича, қснғироқни қабул қилаётган шахс сзини биринчи бслиб танитмаслик ҳуқуқига сга.
6.   Аммо одамлар ким билан гаплашаётганликларини билгиси келади. Шунинг учун агар сзингизни танитмасликка жиддий асосингиз бслмаса, исмингизни, агар ишхонада бслсангиз, фирмангизнинг номини ҳам айтинг.
7.   "œКим билан гаплашспман?", "œБу ким?", "œМен қаерга тушдим?" каби ссроқлар билан гап бошлаш ободсизлик саналади.
8.   Агар қснғироққа чақирилган киши жойида бслмаса, гсшакни олган одам ким телефон қилганини аниқлаштириб стирмаслиги керак. "œКим ссраспти?"дан ксра, "œАима деб қссй?" деган ссроқ схшироқ.
9.   Шундай иборалар борки, ишхона ҳақида ёмон тааасурот уйғотмаслик учун уларни умуман қслламаслик керак. Масалан:

        "œБилмайман". Ишончни слдиришнинг бундан самаралироқ усули йсқ. Агар берилган саволга жавоб топа олмасанги, "œҚизиқ савол...Ижозат берсангиз, аниқлашга уриниб ксраман"денг. "œБиз буни қилолмаймиз" жавобидан имкон қадар қочинг: буни сшитган мижоз, албатта, бошқа жойга мурожаат қилади. Бунинг срнига бошқа муқобил вариантларини таклиф стсангиз, унга маъқул келиб қолиши мумкин.
       "œСиз мажбурсиз". Бундай дейиш ғ катта хато. Мижоз ҳеч нарсага мажбур смас. Шу гапни юмшоқроқ айтиб ксринг: "œМана бундай йсл тутсангиз, сиз учун схши бсларди" ёки "œБундай қилганингиз маъқул" тарзида.
      "œБир дақиқа кутиб туринг, ҳозир қайтаман". Бир дақиқада бирор иш қилиб улгурганмисиз? Қанча вақт йсқ бслишингизни аниқ айтинг.
      "œЙсқ". Гапни шу ссз билан бошласангиз, масала ҳал бслиши қийин кечади. Телефонда ссзлашаётганда тинглаш қобилисти жуда муҳим. Бир франяуз журналида ёзилишича, телефонда ссзлашаётган жинсдошлар бир-бирининг гапини тенг бслар скан. Қарама-қарши жинс вакиллари мулоқотида сса, сркак аёлнинг гапини кспроқ бслар смиш. Маълум бслишича, сркаклар фақат 15-20 сонис тинглай олишар скан. Кейин ечим топишга берилиб кетадилар. Буни сътиборга олинг! А­ркаклар учун АИМА, Аёллар учун сса ҚААДАЙ муҳим.
Суҳбат чоғида овозингиз қанча паст бслса, оладиган натижангиз шунча юқори бслади. Овозингизни назорат қилинг, бу - мулоқотни осонлаштиради.
 Аафасни тез оладиган одам гапида ксп адашади: унинг диққати фикрини айтиб олишда бслар скан. Хотиржам нафас оладиган киши сса сътиборини гапираётган гапининг мазмунига қаратади ва шу боис десрли хато қилмайди.

Манба: А­ТИКЕТ. Муваффақист калити. Тузувчи М.Йслдошева.
ZiyoUz форуми учун Улуғбек тайёрлади.

p.s. Юқоридаги маълумотлар нафақат мобил телефон, балки умуман телефондан фойдаланиш маданисти, стикети ҳақида бслганлигини учун форумдошлар сътиборига ҳавола стишни лозим топдим.

Qayd etilgan


Amina  23 Iyun 2008, 13:19:34

albatta bu ham bir madaniyatni talab qiladigan yumushlardan biri bolib, odatda jamoat joylarida (agar juda zarur bolsa) sekingina odob bilan gaplashish talab etiladi. Ko`cha-kuyda haqiqatdan ham baqirib gapirish yaxshi ish emas.

Qayd etilgan


Ulugbek-Uz  03 Iyul 2008, 12:55:50

А УЖУАª ҚУЙИЛГАА А АДИАА¦ИЯ    

***

Беш-олти йил муқаддам Европада катта бизнес бслиб улгурган тамаки рекламалари оммавий ахборот воситаларида тинмай сзини ксз-ксз қила бошлади.

Қоғозга сралган бу заҳри қотиллик зарарлари барчага маълум бслса-да, тсланган пуллар уни оғуга смас, лаззат воситасига айлантириб қсйганди гсё. Ўз-сзига бало сотиб олганини тушуниб етган бу қитъа вакиллари снди нима қилиб бслса ҳам ёшларни бу йслдан қайта-ришга жон-жаҳдлари билан киришишди. Тамакинингзарарли оқибатлари ҳақида тинмай лавҳалар берила бошлади. Хатто реклама сснггига «Тамаки соғлик учун хавфли», «Соғликни сақлаш вазирлиги огоҳлантиради» деган ссзларни битишни ҳам унутишмади шсринг қурғурлар. Аммо афсуски, барча ҳаракатлар зое кетарди. Аиҳост ёшларнинг нималар таъсирида чекишга ружуъ қссётганликларини аниқлаб берувчи тест саволлари тузиб чиқилди. Аатижалар солиштирилганда сспиринларнинг 70%дан кспроғи сзини катталардек ҳис қилиш учун тамаки чекаётгани маълум бслди. А­ндиликда ғарб олимлари сзларининг «катта бслиб қолган» сспиринларини бошқа бир нарса билан чалғитишлари лозим сди. Боши гангиб қолган мутахассислар бир-биридан нажот кутишарди. Яхшисмки уларнинг бахтига айнан мана шу йиллари қсл телефонлари оммалашиб кетди ва сзларини катталардек ҳис қилишни хоҳлаб қолган ғарб ёшлари бу ёғига қимматли бслган қсл телефонларига ружуъ қсс бошлашди. Лабига сигарета қистиргандан ксра қслига кичкинагина телефонни кстариб олиш анча обрсли бслиб ксринарди улар учун. Хуллас, шу тариқа телефон ксз-ксз қилинадиган бир матоҳга айланди.
Сснгги маълумотларга ксра, бугунги кунда икки срим миллиардан ошиқ одам қсл телефонидан фойдаланмокда. АҚШнинг 60-65% восга етмаган ёшлари ҳам қсл телефонларига сгалик қилишмоқда. Аммо баъзи бир давлатлар (Германис, Австрис каби) 20 ёшга тслмагунча ёшларнинг қсл телефони тугишига ижозат бермайди. Сабаби, слектромагнит тслқинлари асосида ишлайдиган замонанинг бу кашфиёти ссиб келаётган мис учун жуда катта зарба бслиши мумкин скан. Англислик олимларнингтаъкидпарига қараганда, қсл телефонидан ҳаддан зиёд ксп фойдаланадиган инсонларда менингит (бош ва орқа мис пардасининг сллиғланиши) касаллигига учраш хавфини 40%га ошириб юборар скан. Данислик мутахассислар сса мисга аста-секин таъсир стадиган бу восита келажакда глаукома (ксз ксришининг хиралашиши) касаллигига олиб келишини айтиб стишди. Айниқса, ҳаддан зиёд қсл телефонига ружуъ қсйган инсонларнинг сшитиш қобилисти пасайиб, хотиралари сусайиши аниқланган. «Буҳам мисга таъсир стувчи радиаяис туфайли юз берадиган ҳолат бслиб, нафақат мисда, балки қон тсқималари фаолистида ҳам жиддий сзгаришлар содир бслади», дейди немис олимлари. Шу сабабли будавлатда қсл телефонидан фойдаланиш қонун-қоидалари ишлаб чиқилган. Бундан ташқари, қсл телефонидаги радиаяис инсон миссини аста-секин емириб, кейинчалик рак касаллигини келтириб чиқариши ҳам таъкидланган.
Қисқа қилиб айтганда, ёшлар тамакидан қутилиб, телефонга тутилишди. Бу матоҳнинг ҳам сзига сраша жиддий асоратлари мавжуд скан. А­нди мутахассисларнинг олдида сна бир жиддий масала турибди: ёшларни телефон ва тамакидан чалғитувчи бошқа бирор нарса сйлаб топиш керак. Юқорида келтирилган зарарларни уйдирма ёки тсқимага чиқаришингиз мумкин. Аммо бу уч давлат— Англис, Германис ва Данис олимларининг ҳамкорликда телефондан келаётган радиаяиснинг сичқон танасига бераётган таъсирини срганишлари асосида айтилган хулосалар сди.
Бугун қсл телефонига бслган талаб ниҳостда тезлик билан ссиб бормоқда. Дунё соғликни сақлаш ташкилоти келтирган рақамларга ксра, Ер шари аҳолисининг ҳар тсрт нафаридан бири қсл телефонидан фойдаланмоқда. Шунга сраша келаётган радиаяис таъсири ҳам аста-секинлик билан кучайиб бормоқда. Бу билан қсл телефонини бутунлай кераксиз матоҳга айлантириб қсйишдан йироқмиз, аммо фойдаланаётган буюмимизнинг бизга келтираётган зарарлари ҳақида ҳам озгина билиб олсак фойдадан ҳоли бслмасди. Зеро, ҳар нарсанинг меъёри, қонун-қоидалари мавжуд.

manba: http://muslimaat.uz/content/view/593/111/

Qayd etilgan


NafisaBonu  02 Avgust 2008, 12:21:03

Умуман, одамларга малол келиб қолиши мумкин бслган ҳамма сринларда телефонни вибраторга қсйиб олиш керак.
Assalomu  alaykum!  man  Vibratorga  qo'yishni  hamma  vaqt  ham  tavsiya  qilmayman.  muhim  tel,ni  kutayotgan  bo'sa  eshitmay  qolish  havfi  bor. masalan  man  pastroq  qilib  bo'lsa  ham ovozli  qip  qo'yaman,  gaplashishdan  oldin uzur  deb  qo'yaman, tushunishadi:)

Qayd etilgan


NafisaBonu  02 Avgust 2008, 12:32:39

Hozirda  musulmonlar  ham  ancha  zamonaviylashgan  ko'rinadi  mani  ko'zimga,  hozirgi  kunda  hamma  telefoniga  o'zi  hohlagan, didiga  o'tirgan  qo'shiqni  qo'yadilar, rok,  pop,  hip-hop, classic,  made in uzbek:)  ba'zilar  salovot.  manga  yoqmidigani  o'zi  ma'nosiga  tushunmidigan,  odamlaga  salbiy  ta'sir  qiladigan qo'shiqlani tel,ga  qo'yishi.  keyin  ko'chada  baqirib  gaplashishi,  bu  tanqid  ostiga  oladigan  masala deb  o'yliman.  So'z berganlariz  u-n  rahmat!

Qayd etilgan


Mr.Twister  19 Sentyabr 2008, 21:48:39

Assalomu alaykum,
Yana bir narsalarga hayron qoldim va jazavam qo`zib ketdi:
Bir bolaning qo`l telefoniga Xristianlarga xos tema (Xoj) qo`yilgan ekan. Bu qanaqasi deb sal tanbeh beruvdim undan 2-3 yosh katta bo`lishimga qaramasdan "Senga nima bu mani telefonim nima qo`yish mani ixtiyorimda..." deb o`shiqirib berdi. "O`zing bilasan eslatish muslimning farzi" deb boladan uzoqlashar ekanman zimdan qarasam orqamdan tikilib turibdi.

Qayd etilgan