Xitoy ismlarining transkripsiyasi  ( 18961 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Usmon  25 Iyun 2008, 15:15:13

Хитой исмларининг транскрипцияси

Изоҳ:
Хитой исмларида аввал фамилия (1та бўғин, камдан-кам - 2та, масалан, Сыма ёки Сыкун фамилиялари), сўнгра - исм (1-2 бўғин) келади.

Палладий тизими

A

a - а ai - ай an - ань ang - ан
ao - ао

B

ba - ба bai - бай ban - бань bang - бан
bao - бао bei - бэй ben - бэнь beng - бэн
bi - би bian - бянь biao - бяо bie - бе
bin - бинь bing - бин bo - бо bu - бу

C

ca - ца cai - цай can - цань cang - цан
cao - цао ce - цэ cen - цэнь ceng - цэн
ci - цы cong - цун cou - цоу cu - цу
cuan - цуань cui - цуй cun - цунь cuo - цо

CH

cha - ча chai - чай chan - чань chang - чан
chao - чао che - чэ chen - чэнь cheng - чэн
chi - чи chong - чун chou - чоу chu - чу
chuai - чуай chuan - чуань chuang - чуан chui - чуй
chun - чунь chuo - чуо

D

da - да dai - дай dan - дань dang - дан
dao - дао de - дэ dei - дэй deng - дэн
di - ди dia - дя dian - дянь diao - дяо
die - де ding - дин diu - дю dong - дун
dou - доу du - ду duan - дуань dui - дуй
dun - дунь duo - дуо

E

e - э ei - эй en - энь eng - эн
er - эр

F

fa - фа fan - фань fang - фан fei - фэй
fen - фэнь feng - фэн(фын) fo - фо fou - фоу
fu - фу

G

ga - га gai - гай gan - гань gang - ган
gao - гао ge - гэ gei - гэй gen - гэнь
geng - гэн gong - гун gou - гоу gu - гу
gua - гуа guai - гуай guan - гуань guang - гуан
gui - гуй gun - гунь guo - го

H

ha - ха hai - хай han - хань hang - хан
hao - хао he - хэ hei - хэй hen - хэнь
heng - хэн hm - хм hng - хнг hong - хун
hou - хоу hu - ху hua - хуа huai - хуай
huan - хуань huang - хуан hui - хуй(хуэй) hun - хунь
huo - хо

J

ji - цзи jia - цзя jian - цзянь jiang - цзян
jiao - цзяо jie - цзе jin - цзинь jing - цзин
jiong - цзюн jiu - цзю ju - цзюй juan - цзюань
jue - цзюе jun - цзюнь

K

ka - ка kai - кай kan - кань kang - кан
kao - као ke - кэ ken - кэнь keng - кэн
kong - кун kou - коу ku - ку kua - куа
kuai - куай kuan - куань kuang - куан kui - куй
kun - кунь kuo - ко

L

la - ла lai - лай lan - лань lang - лан
lao - лао le - лэ lei - лэй leng - лен
li - ли lia - ля lian - лянь liang - лян
liao - ляо lie - ле lin - линь ling - лин
liu - лю long - лун lou - лоу lu - лу
lü - люй luan - луань lüe - люэ lun - лунь
luo - ло

M

m - м ma - ма mai - май man - мань
mang - ман mao - мао me - мэ mei - мэй
men - мэнь meng - мэн mi - ми mian - мянь
miao - мяо mie - ме min - минь ming - мин
miu - мю mm - мм mo - мо mou - моу
mu - му

N

n - н na - на nai - най nan - нань
nang - нан nao - нао ne - нэ nei - нэй
nen - нэнь neng - нэн ng - нг ni - ни
nian - нянь niang - нян niao - няо nie - не
nin - нинь ning - нин niu - ню nong - нун
nu - ну nü - нюй nuan - нуань nüe - нюэ
nuo - но

O
o - о ou - оу

P

pa - па pai - пай pan - пань pang - пан
pao - пао pei - пэй pen - пэнь peng - пэн
pi - пи pian - пянь piao - пяо pie - пе
pin - пинь ping - пин po - по pou - поу
pu - пу

Q


qi - ци qia - ця qian - цянь qiang - цян
qiao - цяо qie - це qin - цинь qing - цин
qiong - цюн qiu - цю qu - цюй quan - цюань
que - цюэ qun - цюнь

R

ran - жань rang - жан rao - жао re - жэ
ren - жэнь reng - жэн ri - жи rong - жун
rou - жоу ru - жу ruan - жуань rui - жуй
run - жунь ruo - жо

S

sa - са sai - сай san - сань sang - сан
sao - сао se - сэ sen - сэнь seng - сэн
si - сы song - сун sou - соу su - су
suan - суань sui - суй sun - сунь suo - суо

SH

sha - ша shai - шай shan - шань shang - шан
shao - шао she - шэ shei - шэй shen - шэнь
sheng - шэн shi - ши shou - шоу shu - шу
shua - шуа shuai - шуай shuan - шуань shuang - шуан
shui - шуй shun - шунь shuo - шуо

T

ta - та tai - тай tan - тань tang - тан
tao - тао te - тэ ten - тэнь teng - тэн
ti - ти tia - тя tian - тянь tiang - тян
tiao - тяо tie - те ting - тин tiu - тю
tong - тун tou - тоу tu - ту tuan - туань
tui - туй tun - тунь tuo - туо

W

wa - ва wai - вай wan - вань wang - ван
wei - вэй wen - вэнь weng - вэн wo - во
wu - у

X

xi - си xia - ся xian - сянь xiang - сян
xiao - сяо xie - се xin - синь xing - син
xiong - сюн xiu - сю xu - сюй xuan - сюань
xue - сюэ xun - сюнь

Y

ya - я yan - янь yang - ян yao - яо
ye - е yi - и yin - инь ying - ин
yong - юн you - ю yu - юй yuan - юань
yue - юэ yun - юнь


Z

za - цза zai - цзай zan - цзань zang - цзан
zao - цзао ze - цзэ zei - цзэй zen - цзэнь
zeng - цзэн zi - цзы zong - цзун zou - цзоу
zu - цзу zuan - цзуань zui - цзуй zun - цзунь
zuo - цзо

ZH

zha - чжа zhai - чжай zhan - чжань zhang - чжан
zhao - чжао zhe - чжэ zhei - чжэй zhen - чжэнь
zheng - чжэн zhi - чжи zhong - чжун zhou - чжоу
zhu - чжу zhua - чжуа zhuai - чжуай zhuan - чжуань
zhuang - чжуан zhui - чжуй zhun - чжунь zhuo - чжо

Мана бу сайт ҳам фойдали экан:
http://www.daochinasite.com/study/pallad.shtml

Qayd etilgan


Arkmon  13 Sentyabr 2011, 12:24:02


Qayd etilgan


Arkmon  13 Sentyabr 2011, 12:27:49

Xitoycha biladigan O'zbek qardash barmi?

Qayd etilgan


Arkmon  13 Sentyabr 2011, 12:33:51

Сс‹ма Xitoycha 司马 yozishadi, hozir juda oz, bu фамилис Amrlashkar, degan so'zdir, yana 司徒 degan фамилис Amrzemin, degan so'zdir, hozir juda ozlap bormaqda.

Qayd etilgan


Ansora  13 Sentyabr 2011, 12:34:01

Xitoycha biladigan O'zbek qardash barmi?

Shaxsan men bilmayman:)

Qayd etilgan


azizbek_mx  13 Sentyabr 2011, 23:34:53

Özbek qardoshlar bor. Akam ikki yil Xitoyda öqib keldi. Bilishimcha, xitoychani tushunadi, perevod ham qila oladi... Özi ziyouzdan kitob olib öqiydiyu, forumga hech qiziqmaydi...

Qayd etilgan


Arkmon  14 Sentyabr 2011, 05:22:42

Hurmatli Azizbek afandi, Perevod so'zi tarjima, degan gapmi?

Qayd etilgan


Humayro  14 Sentyabr 2011, 16:08:55

ha tarjima degani.

Akrmon siz xitoy tili o'rgatish bo'limini tashkil etsangiz yaxshi bo'larkan, o'zbekchani ham yaxshi bilarkansiz. Xozir xitoy tiliga talabot katta, qiziquvchilar ko'p )))

Qayd etilgan


Arkmon  11 Oktyabr 2011, 15:11:57

Hurmatli Humayro xonqiz, O'zbek  bizning davlat tilimzga qiziqish, talabotlar bolsa, dastlafki saboqni barsam bo'ladi, ammo, O'zbek tilda ifoda etmaqda tilim ojiz! dunyada Xitoy tilday qiyin til bolmasa kerak, bu tilni O'zbek tilida izohlash faqrga tas bolsami tiriship ko'rsam bo'ladi!

Qayd etilgan


Arkmon  11 Oktyabr 2011, 15:18:23

Chechan millati Turkiy xalqmi? Chechan tili Turkiy tilmi?
bularni so'rashimda, Bizning Xitoydagi Forumdoshlar bu masala haqida datolash qilishmoqda, Vladimir Putin Xitayga kelgan bu kunlarda bu haqda gap bo'lindi. man ham bilmaydikanman, talimlaringizga muhtojman!

Qayd etilgan