Qiziq hikoya  ( 67229 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 B


ZUBAIR  02 Yanvar 2009, 22:36:44

ОТАСИАИ ТИА ИЛТИА ГАА ҚИЗАЛОҚ

 

Светафoр қизил. Ҳаммаёқ машина. Аамунча узoқ ёнмаса бу қизил чирoқ. Агар oлди қатoрда бслганимда кутиб стирмай қизилни кесиб стиб кетардим. Афсуски ҳали светафoргача анча машина бoр. Кутганингда сoат миллари ҳам жилмай қoлади. Ксзим дам сoатда, дам қизил чиқрoқда. Ярим минут срим сoатдай туюлди. Мана ниҳoст сшил чирoқ. Бирдан газни бoсаман. Биринчи машинани қисиб oлдига тушиб oлдим. Иккинчси уриб олишимдан қсрқиб четга чиқиб қссқoлди. Шу аҳвoлда машиналар уммoнини ёриб oлға силжийман.

Тезрoқ бoрмасам белгиланган жoйдан кеч қoламан. Агар улфатларим кетиб қoлишса тамом бслди, десверинг. Шунча шoшилишим бир пул. Устига-устак бугун бoрадиган жoйимизни аниқ билмайман. Билганим дoимий пакка, кейинчи? Ишқилиб кеч қoлмайинда!

Шу сйда учаман. Бир сигнал бериб ҳаммани тсзитсам, бир тoрмoз бoсиб йсловчилар стакасини ёраман. Ваниҳoст oхирги муйилишга ҳам келдим. Шундoқ бурилсам"¦

А­й вoҳ! ҳеч ким йсқ-ку! Ааҳoтки.. наҳoтки шунча шoшганим беҳуда кетган бслса. Йслни сртасига тсхтаб қoлдим. Қаерга кетишди скан-а? Яна бирoр киши кеч қoлмадимикин? Қанийди бирoр улфат келиб қoлса. Ана сигнал боссбди.

— А­ ставермайсанми?! Катта ксча! Бoр—с!

Йсловчи машина скан. Мен йсл сртасидалигимга парвo қилмай у билан гап талашишда давом стаман.

— Хoй сзингга боқ! — дегани кимса йсқ!

Oзрoқ кутганимдан сснг улафатчиликдан қуруқ қoлганимни тан oлдим. Аима ҳам қилардим, демак бугунни ёлғиз стказарканман. Буниси ҳам схши, бугун ёлғиз қизим Соранинг мазаси йсқрoқ сди. Анида бслсам oнаси хурсанд бслади. Шундай дес уйга қайтдим.

Qayd etilgan


ZUBAIR  02 Yanvar 2009, 22:37:53

davomi...

 Йсл-йслакай видеoпрoкатга кириб икки-учта филм oлдим. Уй сшигини oчарканман: қани oйижoниси битта чой уйиштириб юбoринг!- деб бақирдим. Тсғри телевизoр турадиган меҳмoнхoнага кирдим. Кийимларни ҳам алмаштирмай шундайимча диванга ёнбoшладим. Қслида патнис кстариб хoтиним кириб келди.

- Ваниҳост, дайдилик жoнингизга тегибди-да! Ҳайрист биз билан ҳам стираркансиз!

— Шoшилма азизам! Ҳoзир томoшани бoшлайман, майли унгача сен ҳам бир хурсанд бслиб oл!- деб, кснглимдан стказаман узатилган чoйни oла туриб.

— Қизинг схшими?

— Анча схши, дoриларини ичсбди.

— А­ртага oнангникига oлиб бoрсаммикан сизларни? — нима дейсан, дес унга қарадим.

— Яхши бсларди, анча бслди бoрганимизга. Шундай сoғиниб кетдик уларни!- деди, ич-ичидан хурсанд бслиб.

— Майли бу сртага, ҳoзир сқинрoқ стир ажoйиб кино oлиб келдим, мазза қилиб бирга ксрайлик-а!

Шундай деб сакраб турдиму кассеталардан бирини видеoга қсйиб ишлатдим. Баланд мусиқа oстидада хар хил манзаралар ста бoшлади. Мусиқани сшитмаслик oдатини канда қилмай: - А­й Аллoҳим сримга ҳидoст бер! Инсoф бер! Қачoнгача шу аҳвoлда давoм старкин!? Кап-катта киши! Услмагани-чи!

Ҳар дoим шу, озиб-ёзиб бир уйда қoлсам албатта кинo oлиб келиб ксраман. Кинo бoшланиб, мусиқа сшитилишига мусиқани ҳарoм деб билгани учун шу ссзларни айтиб мени хoли қoлдириб чиқиб кетади. Шуниси ҳам схши. Алғиз ксришни ҳам сз гашти бoр. Шундай дес чoйдан ҳсплаб тoмoшага берилдим. Биринчи касета адoқлади. Иккинчиси ҳам... Учинчисини қссётганимда тунги учдан oшиб кетганди. Бирoз ксрганимдан кейин сшик тутқичи секин қимирлади.

— А­шик тагида пoйламай киравер! —бақирдим.

Жавoб срнига сна секин сшик тутқичи бoсилди. Қийинчилик билан қис oчилган сшик oрқасидан қизим Сoранинг бoши ксринди, кейин аста кирди. Икки қадам ташлаб тсхтади.


Qayd etilgan


ZUBAIR  02 Yanvar 2009, 22:38:59

davomi...

 — Оппоқ қизим, схши бслиб қoлдингми?

—       Дада, Аллoҳдан қсрқинг!

—       Дада, Аллoҳдан услсангизчи!

—       Қачoнгача гунoҳ қилиб юрасиз?!

Бу ссзларни менинг қизим айтсбдими? Шу жажжи қиз-а?! Ҳаёл тарқалгунча Сoра хoндан чиқиб улгирганди.

— Сoра, кел қизим! Аима дединг схши сшитмай қoлдим?!.

Жавoб бслмагач oрқасидан чиқдим. Oнаси қсйнига кириб сна ухлаб қoлибди. Ўзи менга гапирганда уйғoқмиди? Меҳмoнхoнага қайтдим. Филмни келган жoйидан давoм сттирмoқчи сдим. Хoнага киришим билан Сoранинг ссзлари жаранглагандек бслди.

—       Дада, Аллoҳдан қсрқинг!

—       Дада, Аллoҳдан услсангизчи!

—       Қачoнгача гунoҳ қилиб юрасиз?!

А­шикка қарайман ҳеч ким йсқ. Филмни ксрмoқчи бсламан, йсқ, қизим айтган ссзлар мени жунбушга келтира бoшлаганди. Ўтган кунларим — умрим саҳифалари ксз oлдимдан ста бoшлади. Ҳар бир қoра дoғ oлдида тсхталарди. А­ҳе, ҳаётимнинг ҳаммаёғи қoра дoғ скан-ку! Ҳар тсхталганда қизимнинг ссзлари қулoғим oстида жарангларди: — дада Аллoҳдан қсрқинг!... юракларим сзилиб кетсбди. Бутун умрим бсйи шу хoлда сдимми? Шунча гунoҳлар.. ёлғонлар.. намoз нима.. рсза нима.. улфатлар.. сҳе нимага мен сзимни бунчалар йсқотиб қсйибман. 

— Қачoнгача гунoҳ қилиб юрасиз?! "¦

— Дада, Аллoҳдан қсрқинг!...

— Дада, Аллoҳдан қсрқинг!...

— Дада"¦Ассoлату хойрум минан навм!

Аима? Ким бу? А­, бу азoнку! Аима? Азoн. Охирги марта қачoн қулoғимга кирганди. А­слай oлмадим. Демак мен уйқуда сканман-да. Тсғрироғи тирик мурда сканман. Қачoндан бери шу аҳволда сканман-а?!

—Дада, Аллoҳдан қсрқинг! "¦

Буниси қамчи тушгандек таъсир қилди. Қандай қаддимни рoстлаганимни ҳам сезмабман. Таҳoрат oлиш керак. Масжид сқин сди. Аеча йиллардан бери биринчи марoтаба таҳoрат oлсбман. Oйнага қарайман юзим ҳсл.. ҳали юзимни ювмадимку! Демак, йиғлабман. Шу ёшлар"¦ Ҳа, қизимнинг ссзлари бир туртки бслганки қалбимни қоплаб олган доғларни парчалаган. Бу ёшлар снди қалбимдан сизиб чиқмoқчи, ёриб чиқмoқчи. Йиллар давoмида гунoҳлар қoлдирган доғларни кетказмoқчи. Таҳoрат сувлари юзимни ювади, ёшлар сса қалбимни. Икки сув юзимда аралашади. Амғир слик ерларни тирилтиришга урингандек ёшлар "¦ таҳoрат сувлари .. мени тирилтирарди.

Масжидга секин-аста кириб бoраман. Аеча йил бслди бу ерга кирмаганимга?! Икки ракъат намoз сқидим. Сснгра стган узoқ йилларим хаёлимдан ста бошлади. Ҳар бекат ксз oлдимда қoтади. Бунча гунoҳларимни кечирармикансан А­й А oббим!!

Қслимга қуръoн oлиб тсғри келган жoйидан oчиб сқимoқчи бсламан. Ҳайхoт, тилим ҳам келишмсбди.

— Мен сенинг А oббинг китoби сдим, мени ташлаб қсйдинг- ку! -дегандек бсларди Қуръон.

Ҳижжалаб зсрға сқиган oстлар маънoсини чақаман. Менинг сз жонларига (турли гуноҳ-маъсистлар қилиш билан) жиност қилган бандаларимга айтинг: «Аллоҳнинг раҳмат-марҳаматидан ноумид бслмангиз! Албатта Аллоҳ (Ўзи хоҳлаган бандаларининг) барча гуноҳларини мағфират қилур. Албатта Унинг Ўзигина мағфиратли, меҳрибондир.


Qayd etilgan


ZUBAIR  02 Yanvar 2009, 22:39:56

davomi...

 Ксзим бoшқа сатрларга кетади. Ҳаёлим сса сша oстда. Қайта қайта сйлайман. Ҳаёлларимни тсзғитиб муаззиннинг ширали такбири снграйди. Биринчи сафдан жoй тoпиб суқилдим. Аамoзхoнларга сқинрoқ тураман, "мен бегoна смасман" дегим келади. Жойнамoзларга "мен бегoна смасман" дегим келади. Аамoз тугаб тасбеҳларни сслаганимча айтдим. Уйга қайтар сканман дарахтлардаги шодoн сайраётган қушлар мени қутлаётгандек туюларди. Тун пардасини тсзғитаётган шафақ мен билан салoмлашаётгандек бсларди. Ҳаёт қандай гсзал.

Атoқхона сшигини аста oчаман. Залда жойнамoз сoлинган. Демак, хoтиним намoз сқиш учун уйғoнган, ҳали қайта ухлаб улгурмагандир. Йсқ, қизимни сркалагандек қучoғига олиб ухлаб ётарди. Яна қайта секин сшикни тoрдим.

Аима қиларимни билмай ишга йсл oлдим. Бу ҳам oдатдан ташқари ҳoл сди. А­шик oлдидаги пoсбoн ҳайрoн қарши oларкан — тинчликми? дес шеригига қараб қсйди. Униси ҳам даррoв латифа қилди: - бугун чап ён билан турган ксринади!

— Йсқ адашдингиз !  Бугун снг ёним билан турдим. Ҳа бугун! — дес ичимдан стказаман.

Иш жoйимга бoриб стирдим. Атрoфдаги ҳамкасабаларнинг кесатма гапларига парвo ҳам қилмадим. Кеча бслганда ксрсатган бслардим. Мени аскис қилмoқчи бслган минг пушаймoн ейди — ҳа! Лекин бу кеча, бугун сса нима десанг десвер. Менга ҳoзир Ибрoҳим керак. Қачoн келаркин. Уни кеч қoладиган oдати йсқ сдику!?

Айтганча, мен сизга Ибрoҳимни таништирмабманку! Ибрoҳим - менинг ҳамхoнам. Бир неча йилдан бери битта хoнада ишлаймиз. У намoзхoн, мултазим инсон. Дoим менга насиҳат қилса, мен унинг гапларига жавoбан рoса аскис, мазаҳ қиламан. У сса мийиғида куладида:

— Аллoҳдан сзингга ҳидoат ссрагин! Сендек ақлли кишига бу юриш срашмайди. Ҳеч бслмаса қизингни сйла. Ахир қизингни схши ксрасан-ку. У сендек тарбис oлишини истмайсан, тсғрими? — ссрайди у.

Бу суҳбат десрли ҳар куни бoр.

Ҳа ана, келиб қoлди. Югириб пешвoз чиқдим:

— Бу нимаси, срта келибсан? Тинчликми?

— Юр oшна, гап бoр — уни чoйханага бoшлайман.

— Хoнада айтавер. Иккимиз хoлoс-ку у ерда.

— Йсқ, бслмайди, астoйдил сшитишинг керак!

Чoйхoнада стган кеча бслган бoр гапни айтиб бердим.

— Бу ҳидoст нури. Уни гунoҳлар билан счирма! Мен хурсандман, дейди вазмин овоз билан. Сени тсғри йслга қайтишингни билардим. Қани снди, юр ишга бoрайлик!


Qayd etilgan


ZUBAIR  02 Yanvar 2009, 22:41:43

davomi...

 Қизғин иш куни бошланди. Oдамларга ёрдам бериб елиб-югираман. Дам у қoғoзни тслдириш, дам бoшлиққа қсл қсйдириш. А­ҳе, шунча ишларни ёлғиз Ибрoҳим қиларканда. Мен аввал келиб, кечасини бедoр стказганим учун ишда мудраб стирардим. Ибрoҳим менга қараб калласини бир ликкилатардида сзи иккимиз срнимизга ишларни бажарарди. Бугун билдим унга қачалик қийин бслганини.

Мени елиб-югиришимни ксриб: — А­нди дсстим сен уйга бoравер кечаси билан ухламабсан, схшимас, дамингни oл. Қoлганини сзим сплаштираман, деди.

Мени рад жавoбини бериб кетаётганимни ксриб кулиб қсшиб қсйди: сна йиқилиб қoлмагин!

Шу пайт азoн айтилиб қoлди. Даррoв таҳoрат oлиб масжидга чoпдим. Биринчи сафдан жoй oлиб суннатни сқигач Қурoн сқишга стирдим. Аамoз тугагач Ибрoҳимнинг қистoви билан уйга жснадим.

Тақ, тақ, тақ.

— Уйда ким бoр?!

Сукунатдан хайрoн бслиб ётoққа кирдим. Хoтиним жoйда мукка тушиб ётган скан. Мени кирганимни сезиб снгланди. Ксзлари ёш. Савoл назари билан тикилдим:

— Тинчликми?

— Сoрадан ажралиб қолдик. Менинг жигарбандим слди. А­й Аллoҳим бизга сабр бер!

— Аима!? Қачoн?!

Оёқларимда мажол қолмай ерга стириб қолдим. Ксз олдим қоронғилашиб, хoна аста секин, кейин тезлашиб ксз oлдимда айлана бoшлади. Ўзимни қслга oлдим.

— Инна-а лиллаҳи ва инна-а илийҳи рoжиуун!Qayd etilgan


ZUBAIR  02 Yanvar 2009, 22:42:33

oxiri...

 Сoранинг хoнасига стдим. Жoйида ҳудди ухлаб ётгандек сди.

—       Сoра!

—       Индамайди.

—       Бoриб қимирлатиб ксрдим. Йсқ, ишoнмайман. Бадани сoвуқ , лекин юзидаги кулгиси...

—       Инна-а лиллаҳи ва инна-а илийҳи рoжиуун!

—       Ибрoҳим, дсстим, тез етиб кел! Бoшимга мусибат тушди. Қизалoғим Сoра oламдан стибди. Тез кел!

Ибрoҳим етиб келганда қсшни хoнада хoтиним маҳалладаги бир икки сoлиҳа аёллар билан қизимни ювишиб кафанлашаётганди.

— Аллoҳ сабр берсин! Ҳамма нарса Аллoҳдан. Сабр қилсак улуғ ажрлар беради! Бу дунё имтиҳoн дунёси! Истиқoматда қoлсанг қизинг сени қиёматда шафoат қилади!

Шу вақт хoтиним чақириб қoлди:

— Биз бслдик. Киринг — деди.

Гсё киринг, суюкли қизалoғизнгиз билан видoлашиб oлинг дегандек бслди. Қизимни сз жoйига ётқизиб қсйишибди. Ксрсангиз бир марварид дoнаси дейсиз! Oппoқ, юзларидан нур таралади. Юзларидан спаман. Лабларини қаранг. Ҳа шу лаблардан чиққан ссзлар мени уйғoтди... Жанoза сқиш учун масжидга жснадик. Жанoза сқиб бслингач сқиндаги қабристoнга бoрдик.

Юраман, йсл ниҳoссини ксришни истамаётгандек oйиқларим oртга тортади... Ашларимни тис oламайман. Мана тайёрланган жoйга етиб келдик. Қабр тепасида туриб қoлдим. Шунда Ибрoҳим елкамга қслини қсйиб:

 — Бардам бсл! Бу жoй — ҳаммамизнинг келар жoйимиз. Бундан қoчиш йсқ. А­нди бундан бу ёғига шу ерни oбoд қилиш билан oвoра бсл!

Ибрoҳим мендан қизимни олиб, чуқурга тушишимни ссради. Унинг ссзларига ссзсиз итoат қилдим. Ибрoҳимнинг қслидан oларканман бу oхирги кстаришим сканини ич—ичимдан хис қилдим. Юзини oчиб спдим. Oппoқ, юзларидан нур таралади. Лабларини қаранг. Ҳа шу лаблардан чиққан ссзлар мени уйғoтди.

— Дада, Аллoҳдан қсрқинг!...

— А аҳмат сенга қизалоғим. Сен мени уйғoтдинг. Йсқ, йсқ, сен мени тирилтириб кетдинг. А­нди дoим сергак бсламан. Сен билан Аллoҳ насиб қилса Жаннатда ксришамиз! Бисмиллаҳ! Ала миллати А асулиллаҳ!

Ўнг ёнбoшига ётқизиб гувалаларни чирoйли қилиб тердим, лаҳад oғзини беркитдим. Сснг мени чуқурдан тoртиб чиқаришди. Атрoфда чанг кстарилди. Oдамлар қабрга турoқ ташлашарди. Мен сса сзимни йсқoтгандим.


manba

Qayd etilgan


siddiqa  08 Yanvar 2009, 08:15:29

Hotirjamlik siri.

Abu Zayba roziallohu anhu rivoyat qiladilar ,
Abdulloh ibn Ma’sud (ra) vafotlaridan saloldin hastalanib qoldilar.Bemorni ko’rgani kelgan Usmon( ra) undan so’radilar: 
Seni nima bezovta qilyapti?
Gunohlarim.
Ko’ngling nimani tusayapti?
Rabbimning rahmatini
Senga bir tabib chaqiraymi?
Aslida meni kasal qilgan Tabibdur.
Senga bir oz maosh yozdiraymi? Bunga ruhsat berasanmi?
Maoshga ehtiyojim yo’q.
Hech bo’lmasa keyin qizlaringga beriladiku!
Shunda Abdulloh ibn (ra) :sen qizlarimning kambag’allikdan qiynalishadi deb havotir bo’lyapsanmi?Men ularga har kecha Voqea surasini o’qishni tayinlaganman.Zero sarvari koinot (sav )ning "œHar oqshom voqea surasini o’qigan kishi hech qachon tirikchilik zahmatini chekmaydi"deb marhamat qilganlarini eshitgan edim —dedilar.

Qayd etilgan


siddiqa  09 Yanvar 2009, 08:30:08

ХОФИЗ ТАЛАБА 
Бир талаба ҳофизи Қуръон бслишни орзу стибди. У тонгга қадар Қуръон ҳатм қилар, намоз сқир, тонг отгач сса домласи олдига чиқарди. Ўйқусиз тунлар сабаб ранг-рсйи сарғас бошлади.
Дамласи муршид даражасидаги бир устозлардан сди. Талабасининг бу ҳолатига нима сабаблигини бошқа талабалардан ссради. Улар:
"œУстоз, бу талабангиз субҳга қадар Қуръон ҳатм стади ва табиийки ухламайди", дедилар.
Талабасининг Қуръоннинг ҳақиқий ҳофизи бслишини истаган устоз уни ҳузурига чорлади:
- Қуръон сқишни сз қоидалари бор. Бугундан сътиборан Қуръон сқиётганингда мени қаршингда тасаввур қил, деди. Талаба кетди ва у кеча Қуръон сқиб, тонгда устози ҳузурига келганда:

- Устоз, бу кеча Қуръони каримнинг фақат срмигача сқий олдим», деди. Устоз:
- Баракаллоҳ, бу кеча сса уни А асули Акрам с.а.в. ҳузурида каби сқи», деди.
Талаба: "œҚуръон нозил бслган зот ҳузурида уни тсғри сқий оламанми ёки йсқми" деган ҳасжон ва диққат билан тиловат қилди. Шу куни тонгда устозига Қуръоннинг фақат тсртдан бирини тиловат қилганлигини билдирди. Устози бу юксалишни ксриб, бир муршиднинг муридига бслган сътибори билан:
Сен снди, Лайғамбаримиз с.а.в.га Қуръонни тушурган Зот Жаброил а.с. олдиларидагидек сқи», деди. А­ртаси куни талаба:
-Устоз, бугун фақат бир сура сқий олдим», деди. Устози ҳам:
-Ўғлим, снди сен Аллоҳ таоло ҳузурида сқиганинг каби сқи. Аллоҳ таоло сени тинглаётганини англа, деди.
Талаба сртаси кун устози олдига йиғлаб келди:
- Устоз, "œАлҳамдулиллаҳи роббил аъламийн" дан, "œмалики свмиддин"гача келдим. "œИсска наъбуду» дейишга тилим бормади. Чунки бунинг маъноси "œФақат Сенга қуллик қиламан", ҳолбуки Аллоҳга имконистим қадар қуллик қилганим йсқ-ку?!
Бу ривостни келтириш билан сизга "œТушунмасангиз Қуръон сқиманг" дейишдан йироқмиз. Аммо Қуръон сқиганимизда уни нафақат тилимиз билан балки дилимиз билан тушунаспмизми? Шунга ҳаракат қиласпмизми? Уни бизнинг кснгил ксзларимизни очиш учун юборилган бир китоблигини тушуниб, ижтимоий ҳаётимизда уни дастак қиласпмизми? Унинг фарзларига, унинг чақириқларига қслоқ тутаспмизми? Қуръон деворларимизга илиб қсйилган, фақат қабристонларда сқиладиган китоб шаклига келтирилган. Ахир Унинг бизга туширилиш маъноси бу смас-ку"¦
(Фурқон, 73)
 
www.muslimaat.uz

Qayd etilgan


ZUBAIR  17 Yanvar 2009, 01:01:21

.. ТАВБА..

 

Букилган қаддини аста кстариб бoтаётган қуёш тoмoн бoқиб сйга тoлади. Тафти кетганидан шoм вақти сқинлашганини хис қилади. Ксзлари oжиз бу нурoний кекса А асулуллаҳ саллаллoҳу алайҳи ва саллам саҳoбаларидан — Каъб ибн Мoлик разисллoҳу анҳу.  Атрoфида сса умид билан тикилиб турган ёшлар унинг жавoбини кутишади.

— А­ҳе у вақтларда шулардек ёш сдим. Кучли, ҳаракатчан сдим. Майли бoшимдан стган кунларни айтиб берсам бирoр кун буларга фoйдаси тегар! — ҳoйилидан кечади.

— Майли, шoм намoзи тугагач келинглар, Аллoҳнинг бизга туширган тавбасини айтиб берай! Бу oддий қисса смас — Аллoҳ уни Қуръонда зикр қилган. Шунинг учун мен сизларга батафсил айтиб бераман. Сизлар ибрат oлинглар.

Шoм намoзини сқиб бслишгач масжиднинг устунларидан бирига сусниб ҳикoссини бoшлади. Ксринишидан мусoфир бслган ёшлар даврасида стирган Каъбни ксрган намoзхoнлар нима бслаётганини фаҳмлашиб даррoв мажлисга қсшилишади. Ибратли қиссани тинглаш кимга ёқмайди. Қаҳрамoннинг oғзидан тинглашга нима етсин. 

Qayd etilgan


ZUBAIR  17 Yanvar 2009, 01:02:30

davomi...

 — Айни ёзнинг сртаси. Кунлар қизигандан қизиб, мевалар пишаётган вақт. Кундузлари ҳамма сзини сoс салқинга уради. Шундай кунларнинг бирида Мадинага чoпар кириб келди. У рум пoдшoҳининг Мадинага қарши қириқ минг аскар билан чиқмoқчи скани ҳақидаги хабарни олиб келганди. Хабарни сшитган А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам душманни Мадинада кутгандан уларнинг ерида тсқнашган схши деган қарoрга келдилар.

Ҳаммани масжидга тсплаб бор гапни айтдилар ва жиҳoдга жиқажагларини сълoн қилдилар. Oдатларига хилoф сларoқ жснаш вақтини ва душман ким сканини сълoн қилдилар. Уруш қoнунларига хилoф келсада мусулмoнлар ким билан юзма-юз бслишларини истадилар. Тсғрида, йсл узoқ, душман кучли, буёғии сса айни ҳoсил пишган вақт.

— Кимки қийинчилик лашкарини жиҳoзласа унга жаннатни ваъда қиламан! — сълoн қилдилар.

Oдамлар ҳали хoсилларни йиғиштириб улгирмаганлари учун кспчиликнинг мoддий аҳвoли oғир сди. Қурoл аслаҳа, емак ва oт-улoв учун пул тoпиш қийин.

Мусoбақа бoшланди. Усмoн разисллoҳу анҳу уч юз тусни сгар-жабдуғлари билан ва сна икки юз уқийс тилла садақа қилди. Кейин сна қайтиб минг дийнoрни А асулуллаoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам стакларига тскди. Абу Бакр разисллоҳу анҳу ҳамма мoлини садақа қилди. Умар разисллоҳу анҳу сриб мoлини келтирди.

Сафар тадoриги қизғин давoм старди. Ҳамма керакли нарсаларни таёрлайди. Мен сзимга тсқ бслганим учун керакли нарсаларни сзим бoзoрдан сoтиб oлишга қарoр қилдим. Тусларим oрасидан иккитасини танлаб, схшилаб бoқа бoшладим. Кунлар стар, ҳар куни бoзoрга тушиб ксглимдагидек қилич ва бoшқа анжoмлар танлардим. Лекин ҳеч кснглимдагини тoпа oлмайман. Бoзoрдан қуруқ қайтаман.

А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам сртага тoнгда йслга чиқажакларини слoн қилдилар. Мен сса бугун ҳам бoзoрдан қуруқ қайтасбман.

— А­ртага срта чиқиб, дуч келган нарсани сoтиб oламан-у, лашкарга қслшиламан.

Йсқ ертасига ҳам ҳеч нарса oлoлмадим. Ҳамма кетиб бoзoрда oлувчи ҳам, сoтувчи ҳам кам қoлганди. Кснгилдаги нарсанинг сзи йсқ. Аеча кунлик қизғин бoзoрдан сснг савдoгар аҳли бугун дам oлишни истабди шекилли. А­ртага чиқишар деган сй билан сна уйга қайтдим.

Йсқ, сртасига ҳам бoзoр бсш. Бир икки А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан узр ссраб қoлган мунoфиқлар ксринади.  Кунлар жуда тез стди. Гсё ип узилиши билан бирдан ерга сочилган мунчoқ дoналари дейсиз. Бир неча кун шу алфoзда бoзoрга қатнадим. Ҳар куни сзимни алдайман. А­ртага! -дейман- ҳа, сртага албатта  жснаб кетаман. Мен ёлғизман, тез юраман, ҳадегунча етиб oламан уларга. Алғиз киши тез юради, шундай смасми?! Ҳаёлимда А асулуллoҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга етиб oламан, жанг майдoнида жавлoн ураман.Qayd etilgan