O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева  ( 485658 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 92 B


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:05:50

xiyonatchi
   см. xiyonatkor.

xijolat
   смус‰ён не, стс‹д, конфуз, неловкие положение; \~ bo'lmoq, \~ chekmoq смус‰атьсс; стс‹дитьсс, конфузитьсс, попасть в неловкое положение.

xizmat
   1. служба; работа; должность; служение; // служебнс‹й, рабочий;
   2. труд;
   3. услуга; одолжение
   4.заслуга; \~iga yarasha по заслугам; \~ qilmoq служить; \~ga olmoq принимать на работу; \~ ko'rsatmoq 1) заслуживать; 2) обслуживать; \~ haqi i) заработнас плата; 2) плата за услугу.

xizmatkor
   слуга, работник; deputat - xalq \~i депутат - слуга народа.

xizmatchi
   1. служас‰ий, сотрудник;
   2. уст. батрак, слуга.

xiyla
   довольно много; порсдочно; \~ yaxshi довольно хорошо.

xil
   рол; сорт; вид: ikkita bir \~ kostyum два одинаковс‹х костюма; ikki \~ narsa две разнс‹е вес‰и

xilvat
   1. уединённое, укромное, глухое место;
   2. безлюднс‹й, пустс‹ннс‹й, глухой \~ ko'cha безлюднас улияа.

xillamoq
   сортировать; отбирать.

xilma-xil
   разнообразнс‹й, различнс‹й, всевозможнс‹й

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:14:41

xilof
   противоречивс‹й; противоречас‰ий; // против, вопреки; haqiqatga \~ противоречас‰ий действительности.

xina
   хна.

xippa
   нареч. совсем, совершенно; наглухо; намертво ishtaham \~ bo'g'ildi у менс совершённо пропал аппетит.

xipcha
   тонкий; \~ bel топкас талис.

xira
   1. тусклс‹й, непрозрачнс‹й;
   2. смутнс‹й, бесяветнс‹й; слабс‹й; // смутно, бесяветно, слабо.

xiralanmoq
   тускнеть, меркнуть, темнеть, ослабеть ko'zim xiralandi с ослаб глазами (стал плохо видеть), навсзс‹ватьсс, бс‹ть назойливс‹м (навсзчивс‹м).

xiralik
   1. тусклость;
   2. навсзчивость; \~ bilan назойливо, навсзчиво; \~ qilmoq надоедать.

xirillamoq
   1. храпеть;
   2. хрипеть; xirillay boshlamoq захрипеть; захрапеть.

xirurgik
   хирургический.

xislat
   1. свойство, качество;
   2. достоинство.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:23:32

xitob
   воззвание; обрас‰ение; восклияание; возглас

xitobnoma
   воззвание, обрас‰ение (письменное).

xlorlamoq
   хлорировать

xlorli
   хлорнс‹й, хлористс‹й.

xoda
   бревно, жердь; шест.

xodim
   сотрудник , работник ilmiy \~ научнс‹м сотрудник.

xoin
   изменник, предатель.

xoinlik
   измена, предательство \~ qilmoq предавать, изменсть, предать

xoinona
   см. xiyonatkorona.

xokandoz
   совок длс мусора

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:24:08

xokkeychi
   хоккеист.

xol
   родника, родимое пстно.

xola
   тётка, тётс (со сторонс‹ матери).

xolavachcha
   двоюроднс‹й брат или сестра (со сторонс‹ матери),

xoldor
   с родинкой; имеюс‰ий

xoli
   1. свободнс‹й, пустой;
   2. уединеннс‹й; bobom \~ joyda turadi дедушка живёт в уединенном месте;
   3. лишённс‹й, свободнс‹й; kamchiliklardan \~ emas не свободен от недостатков; ehtimoldan \~ emas может бс‹ть, не исключена возможность.

xolis
   1. беспристрастнс‹й; объективнс‹й; // беспристрастно, объективно;
   2. нейтральнс‹й; лосльнс‹й; // нейтрально; лосльно;
   3. бескорс‹стнс‹й; // бескорс‹стно.

xolisona
   беспристрастно; бескорс‹стно; справедливо; // беспристрастнс‹й; бескорс‹стнс‹й; справедливс‹й.

xolos
   только; только и всего; всего навьего; и всё; ana \~ вот тебе и на.

xom
   1. сс‹рой, неварёнс‹й, недовареннс‹й, незрелс‹й, неспелс‹й, зелёнс‹й;
   2. сс‹рея; \~ ipak шёлк-сс‹рея \~ g'isht сс‹ряовс‹й кирпич;
   3. перен. пустой, неосус‰ествимс‹й, необдуманнс‹й; \~ xayol пустас мечта, иллюзис; \~ ish необдуманное дело; \~ o'ylabsan тс‹ как следует не подумал

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:25:04

xomaki
   черновой.

xomashyo
   сс‹рьё.

xomush
   1. грустнс‹й; унс‹лс‹й; // грустно, унс‹ло;
   2. безмолвнс‹й; молчаливс‹й; // безмолвно, молча.

xomushlik
   1. грусть;
   2. безмолвие.

xon
   ист. хан, ханский; xeva \~i хивинский хан, \~ atlas вс‹шитс‹й сорт атласа, o'zi \~ o'zi bek свос рука владс‹ка, сам себе хозсин.

xona
   1. комната, помес‰ение;
   2. графа;
   3. счейка;
   4. мат. разрсд

xonavayron
   разрушеннс‹й, разореннс‹й; \~ bo'lmoq разоритьсс; \~ qilmoq разрушать, разорсть, \~ qilinmoq разрушатьсс, разорстьсс; бс‹ть разрушаемс‹м, разорсемс‹м.

xonadon
   1. семьс; семейство;
   2. двор (как хозсйственнас единияа);
   3. династис; род.

xor
   1. презрённс‹й, униженнс‹й;
   2. жалкий ничтожнс‹й; \~ bo'lmoq, \~-zor bo'lmoq бс‹ть униженнс‹м; впасть в нужду; \~ qilmoq, \~ zor qilmoq ввергать в нужду; подвергать унижению.

xor-zorlik
   бедность, нис‰ета

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:25:43

xorlik
   униженность; нис‰ета, бедность,

xos
   1. присус‰ий, свойственнс‹й, характернс‹й;
   2. спеяифический.

xosiyat
   1. особенность; свойственность;
   2. достоинство; положительное качество.

xosiyatli
   1. добрс‹й; приноссс‰ий счастье;
   2. яелебнс‹й.

xossa
   свойство.

xotima
   коней; исход; // заключительнс‹й; \~ bermoq положить конея; \~ balansi заключительнс‹й баланс.

xotin
   женс‰ина; жена; // женский; \~ olmoq женитьсс; \~ qo'ymoq разводитьсс (с женой)

xotira
   i памсть; ум \~ga olmoq вспоминать; \~da tutmoq помнить, хранить в памсти; \~dan chiqmoq, \~dan ko'tarilmoq бс‹ть забс‹тс‹м, исчезать из памсти; \~ngizda bo'lsin помните, не забудьте; \~mda yo'q с не помню, с забс‹л; \~mdan chiqdi с забс‹л.
   ii 1. памсть;
   2. воспоминание, памсть, do'stining \~si uchun в памсть о его друге; \~ daftarchasi записнас книжка.

xotirjam
   спокойнс‹й; \~ bo'ling будьте спокойнс‹; не беспокойтесь, \~ qilmoq успокаивать; увереннс‹й; men hali \~ emasman с ес‰ё не уверен.

xotirjamlik
   1. безмстежность, спокойствие;
   2. благодушие.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:26:14

xotirlamoq
   вспоминать, припоминать.

xohish
   желание; охота \~iga qaramay против его желанис; o'z \~i bilan добровольно; по своем у желанию.

xohlamoq
   желать, хотеть; xohlasangiz teatrga boramiz если хотите, пойдем в театр; nima xohlaysiz чего ни хотите;

xristian
   христианин; // христианский.

xristianlik
   христианство.

xronikal
   хроникальнс‹й.

xronologik
   хронологический,

xronometrik
   хронометрический.

xudbin
   себслюбея, сгоист, самолюбея; // самолюбивс‹й, сгоистичнс‹й.

xudbinlik
   сгоизм, себслюбие; \~ qilmoq просвлсть сгоизм

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:26:45

xuddi
   1. как раз; точь-в-точь; ровно; \~ o'zi как раз, точь-в-точь; ни дать, ни взсть; \~ siz menga keraksiz как раз вс‹ мне нужнс‹;
   2. как будто, словно.

xudo
   бог, господь.

xudosiz
   неверуюс‰ий; // безбожник, атеист; без бога.

xuliganlarcha
   нареч. по хулиганский // хулиганский.

xuliganlik
   хулиганство; // хулиганский; \~ qilmoq хулиганить.

xullas
   одним словом, короче говорс.

xulosa
   итог; вс‹вод; резюме; \~ chiqarmoq делать вс‹вод.(заключение); \~ qilmoq резюмировать.

xulq
   1. прав, характер;
   2. поведение.

xunob
   : \~ bo'lmoq терсть терпение; вс‹ходить из себс; \~ qilmoq нервировать; изводить.

xunuk
   некрасивс‹й, неприглсднс‹й, неблаговиднс‹й, непристнс‹й; \~ ishlar неблаговиднс‹е дела; \~ xabar непристнас весть.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:27:20

xurillamoq
   1. храпеть;
   2. мурлс‹кать.

xurmo
   финиковас пальма; финик; // финиковс‹й.

xurofiy
   суевернс‹й

xurofot
   суеверие, предрассудок.

xurofotchi
   суевернс‹й (человек).

xurrak
   храп; \~ otmoq, \~ tortmoq храпеть

xursand
   1. радостнс‹й, весёлс‹й;
   2. довольнс‹й; \~ бслмо? радоватьсс, веселитьсс, ликовать; men \~ bo'laman с буду рад; \~ bo'lib радостно, весело // радуссь, веселссь; \~ qilmoq радовать, обрадовать; развеселить; тешить; u meni \~ qildi он обрадовал менс.

xursandlik
   радость, веселье, ликование \~ bilan радостно.

xusumat
   вражда, злоба.

xususan
   особенно, в особенности; в частности.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:27:59

xususiy
   частс‹й.

xususiyat
   особенность; спеяифика;
   2. свойство

xush
   хороший; весёлс‹й, радостнс‹й; uning vaqti \~ он вёсел, у него хорошее настроение; \~ yoqmoq бс‹ть пристнс‹м; \~ ko'rmoq любить, уважать; \~ kelibsiz добро пожаловать; \~ qoling всего хорошего, до свиданис.

xushbo'y
   душистс‹й, ароматнс‹й, благоуханнс‹й, пахучий; \~is аромат; \~ hid пристнс‹й запах.

xushvaqt
   весёлс‹м, жизнерадостнс‹й; довольнс‹й.

xushyoqmas
   лодс‹рь, бездельник, ленивс‹й

xushmuomala
   обходительнс‹й, вежливс‹й; деликатнс‹й; \~ o'quvchi вежливс‹й ученик.

xushnud
   довольнс‹й, радостнс‹й, веселс‹й; // довольно, радостно, весело \~ etmoq, \~ qilmoq радовать, веселить.

xushomad
   1. лесть; заискивание;
   2. комплимент: \~ qilmoq говорит комплиментс‹.

xushomadgo'y
   льстивс‹й; // льстея, подхалим

Qayd etilgan