O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева  ( 485660 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 92 B


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:28:37

xushomadgo'ylik
   подобострастие, подхалимство; лесть; \~ qilmoq подхалимничать.

xushro'y
   красивс‹й (лияом).

xushtabiat
   весёлс‹й; добродушнс‹й, жизнерадостнс‹й.

xushtor
   1. влюблённс‹й (-ас);
   2. возлюбленнс‹й (-ас); \~bo'lmoq влюблстьсс (в кого-л.).

xushfe'l
   добродушнс‹й.

xushxabar
   пристное известие, хорошас весть.

xushchaqchaq
   веселс‹й, жизнерадостнс‹й; \~ odam весёлс‹й человек.

xo'ja
   1. уст.[/coͬlor] хозсин, владелея;
   2. ист. ходжа; \~ ko'rsinga, напоказ, длс отвода глаз

xo'jalik
   1. хозсйство; // хозсйственнс‹й; qishloq xo'jaligi сельское хозсйство;
   2. имение.

xo'jasizlarcha
   нареч. бесхозсйственно, не по-хозсйски.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:29:09

xo'jasizlik
   бесхозсйственность.

xo'mraymoq
   хмуритьсс, смотреть исподлобьс.

xo'p
   1. ладно, хорошо, идет;
   2. довольно;
   3. основательно, как следует, изрсдно.

xo'rlamoq
   унижать, глумитьсс; относитьсс с пренебрежением; обижать.

xo'rlik
   1. унижение;
   2. горькас обида.

xo'roz
   петух; // петушинс‹й.

xo'rsinmoq
   вздс‹хать.

xo'tik
   ослёнок.

xo'sh
   1. ну? ну? ну-ка;
   2. так, да.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:30:44

Y harfi

yuborilmoq
   посс‹латьсс, отправлстьсс, направлстьсс; бс‹ть посланнс‹м (отправленнс‹м, направленнс‹м).

yubormoq
   посс‹лать, отправлсть, направлсть,

yuboruvchi
   отправитель.

yuvilish
   размс‹в, смс‹вание.

yuvilmoq
   мс‹тьсс, смс‹ватьсс, бс‹ть мс‹тс‹м, смс‹ваемс‹м.

yuvinish
   мс‹тьё, умс‹вание.

yuvinmoq
   умс‹ватьсс.

yuvintirmoq
   мс‹ть, умс‹вать; bolani yuvintir умой ребёнка

yuvmoq
   1. мс‹ть, умс‹вать; смс‹вать (что-л.);
   2. стирать kir yuvdim с стирала бельё.

yuvosh
   1. смирнс‹й, тихий, спокойнс‹й; // смирно, тихо, спокойно;
   2. кроткий, безобиднс‹й; // кротко, безобидно

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:31:29

yuvoshlik
   кротость, смиренность, незлобивость.

yuvuqsiz
   1. немс‹тс‹й, грсзнс‹й;
   2. нестираннс‹й.

yugan
   узда, уздечка.

yugurdak
   1. бегун; // бс‹строногий;
   2. мальчик на побегушках;
   3. лакей.

yugurish
   1. бег;
   2. беготнс; хлопотс‹.

yugurmoq
   1. бегать; бежать;
   2. перен. посвлстьсс; показс‹ватьсс; uning yuziga qon yugurdi на его лияе посвилсс румсней; yugurib kelmoq прибежать; yugurib ketmoq побежать; yugurib chiqmoq вс‹бежать, взбежать.

yuguruvchi
   бегун.

yugur-yugur
   беготнс, суматоха.

yuz
   i 1. лияо, физиономис; с‰ека \~i tanish знакомое лияо;
   2. поверхность; yer \~i поверхность земли;
   3. сторона; yo'lning u \~ida по ту сторону дороги;
   4. плос‰адь; doyra \~i плос‰адь круга; \~ bermoq просвлстьсс, случатьсс; иметь место; \~i shuvut ему совестно (стс‹дно); \~i qora презрённс‹й, отверженнс‹й; \~ ko'rmas bo'lmoq навсегда разойтись друг с другом; больше не встречатьсс; aytishga \~i chidamaydi ему стс‹дно (неудобно) сказать.
   ii сто; bir \~ сто; сотнс; \~lab сотнсми; сотни

yuza
   поверхность; плос‰адь; hovli \~si плос‰адь двора; \~ joy открс‹тое, возвс‹шенное место (местность); \~ga kelmoq, \~ga chiqmoq вс‹свлстьсс, просвлстьсс; осус‰ествлстьсс; \~ga chiqarmoq вс‹свлсть, просвлсть; проводить в жизнь, осус‰ествлсть.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:32:17

yuzaki
   поверхностнс‹й; формальнс‹й; внешний; // поверхностно; формально.

yuzasidan
   послелог по, из в силу, по поводу, по отношению, в отношении; do'stlik \~ по дружбе; insof \~ по совести; ish \~ в отношении работс‹, по поводу работс‹.

yuzinchi
   сотс‹й.

yuzlashmoq
   встречатьсс (лияом к лияу).

yuzlashtirmoq
   сводить лияом к лияу, делать очную ставку.

yuzma-yuz
   лияом к лияу; с глазу на глаз; \~ kelmoq встретитьсс лияом к лияу; \~ qilmoq см. yuzlashtirmoq

yuzsiz
   бесстс‹днс‹й, наглс‹й, бессовестнс‹й; // бесстс‹дник, яиник, наглея.

yuk
   груз, ноша; багаж; тсжесть; вьюк; грузовой, og'ir \~ тсжёлс‹й груз; \~ mashinasi грузовас машина, грузовик.

yuklama
   грам. частияа.

yuklamoq
   1. грузить, нагружать, накладс‹вать; навьючивать;
   2. взваливать;
   3. возлагать; поручать; vazifa \~ возлагать обсзанности, задачу.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:32:58

yuklanmoq
   1. грузитьсс, нагружатьсс, накладс‹ватьсс; навьючиватьсс;
   2. взваливатьсс;
   3. возлагатьсс, поручатьсс.

yukli
   с грузом; // гружёнс‹й, нагруженнс‹й.

yuksak
   вс‹сокий, возвс‹шеннс‹й; \~ unvon вс‹сокое звание

yuksalish
   возвс‹шение, подъём, развитие.

yuksalmoq
   возвс‹шатьсс, подниматьсс, развиватьсс.

yuksaltirmoq
   возвс‹шать, поднимать, расписать.

yulduz
   звезда; // звёзднс‹й; \~cha звёздочка.

yulduzli
   со звездой; // имеюс‰ий звезду, звездс‹; звёзднс‹й; \~ tun звёзднас ночь.

yulinmoq
   1. вс‹дёргиватьсс, вс‹с‰ипс‹ватьсс; бс‹ть вс‹дёргиваемс‹м, вс‹с‰ипс‹ваемс‹м; pati yulingan tovuq ос‰ипаннас курияа;
   2. бс‹ть пояарапаннс‹м.

yulmoq
   1. вс‹с‰ипс‹вать, вс‹дёргивать; рвать;
   2. яарапать;
   3. вс‹рс‹вать, вс‹хватс‹вать; qo'limdan yulib oldi он вс‹рвал у менс из рук.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:33:52

yulg'ich
   рвач, шкурник.

yumalamoq
   катитьсс, перекатс‹ватьсс, скатс‹ватьсс.

yumalatmoq
   1. катить, перекатс‹вать;
   2. вс‹валсть, обвалсть (в чём-л.).

yumaloq
   круглс‹й, шарообразнс‹й; ishni \~-yostiq qilib tugatmoq сделат»–ь работу кое-как.

yumdalamoq
   яарапать, пояарапать (кого-л.).

yumilmoq
   смс‹катьсс, закрс‹ватьсс; bolaning ko'zi yumilib ketayapti у ребенка слипаютсс глаза (ему хочетсс спать); ko'zi
yumildi
он умер.

yummoq
   закрс‹вать (глаза, рот); смежить (веки); ko'z yumib ochguncha мгновенно.

yumoristik
   юмористический; \~ jurnal юмористический журнал.

yumronqoziq
   суслик.

yumush
   дело, работа; og'ir \~ тсжёлас работа

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:38:36

yumuq
   закрс‹тс‹й (о глазах, рте), зажмуреннс‹й.

yumshamoq
   1. смсгчатьсс; размсгчатьсс, размскнуть;
   2. рс‹хлеть.

yumshatish
   1. смсгчение, размсгчение;
   2. рс‹хление; yerni \~ рс‹хление почвс‹; \~ belgisi грам., мсгкий знак (ь).

yumshatmoq
   1. смсгчать, размсгчать;
   2. рс‹хлить, разрс‹хлсть.

yumshoq
   1. мсгкий, нежнс‹й , мсгко, нежно, \~ non мсгкий хлеб перен. \~ odam мсгкий человек; \~ ko'ngilli мсгкосердечнс‹й;
   2. рс‹хлс‹й; смсгчённс‹й; взрс‹хлённс‹й; \~ tuproq рс‹хлас почва.

yung
   шерсть; // шерстсной \~ gazlama шерстснас ткань.

yupanmoq
   успокаиватьсс, утешатьсс.

yupatmoq
   успокаивать, утешать.

yupqa
   тонкий; terisi \~ бс‹стро обижаюс‰ийсс, обидчивс‹й.

yupqalanmoq
   утончатьсс, истончатьсс, делатьсс тонким.

Qayd etilgan


Musannif Adham  28 Yanvar 2009, 22:41:01

yupqalashtirmoq
   утончать, делать тонким.

yupqalik
   тонкость; shishaning yupqaligi тонкость стекла.

yurak
   1. сердяе; // сердечнс‹й; uning yuragi sog'lom у него здоровое сердяе; \~ o'ynog'i сильное сердяебиение;
   2. перен. душа; chin \~dan sizni tabriklayman с поздравлсю вас от всей души; от чистого сердяа \~ni ezmoq брать за сердяе; \~dan urmoq покорсть, очаровс‹вать (кого-л.); dev (sher) \~ смелс‹й, храбрс‹й; tosh\~ жестокий; yuragi qora скрс‹тнс‹й, злой, завистливс‹й (человек); yuragi achiydi ему жалко (кого-л.).

yurakli
   с сердяем;
   2. храбрс‹й, смелс‹й; \~ odam смелс‹й человек.

yuraksiz
   1. без сердяа;
   2. трусливс‹й, босзливс‹й, малодушнс‹й.

yuridik
   юридический; \~ maslahat юридическас консультаяис.

yuritilmoq
   1. двигатьсс;
   2. вестись;

yurish
   1. ход; ходьбу, хождение;
   2. езда; otda \~ верховас езда;
   3. поход;
   4. походка; chaqqon \~ бс‹страс походка; \~-turish поведение, поступок; манера.

yurmoq
   ходить, идти, ездить, ехать; двигатьсс; tez yur иди бс‹стро, oldinda yuring идите впереди.

yurt
   1. страна, родина;
   2. народ;
   3. заведение; o'quv \~i учебное заведение; bilim \~i училис‰е.

yutilmoq
   i глотатьсс, поглос‰атьсс; бс‹ть глотаемс‹м, бс‹ть поглос‰аемс‹м.
   ii бс‹ть вс‹играннс‹м, вс‹игрс‹ватьсс.

Qayd etilgan


Musannif Adham  29 Yanvar 2009, 03:32:02

yutish
   вс‹игрс‹ш; vaqt \~ вс‹игрс‹ш во времени.

yutmoq
   i глотать, проглатс‹вать, заглатс‹вать.
   ii вс‹игрс‹вать lotereya \~ вс‹игрс‹вать лотерею.

yutum
   глоток; bir \~ suv один глоток водс‹.

yutuq
   1. достижение, успех; \~larni qo'lga kiritmoq добитьсс успехов; 2вс‹игрс‹ш.

yutuqli
   вс‹игрс‹шнс‹й, даюс‰ий право на вс‹игрс‹ш.

yutqizmoq
   проигрс‹вать; терпеть поражение.

yuqmoq
   1. прилипать, приставать (о саже, жидкости и т.п.);
   2. переходить, передаватьсс (напр. о заразной болезни)

yuqori
   1. верх; // верхний; // вс‹соко; uyning \~ qavatida на верхнем стаже дома, \~ ko'tarilmoq поднстьсс вс‹соко;
   2. вс‹сший, вс‹сокий; \~ hosil вс‹сокий урожай;
   3. старший; \~ sinflar старшие классс‹

yuqoriga
   нареч. вверх, наверх.

yuqorigi
   верхний, находсс‰ийсс вс‹ше или наверху.

Qayd etilgan