O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева  ( 483495 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 92 B


Musannif Adham  22 Yanvar 2009, 05:10:02

bug'doy
   пшенияа; // пшеничнс‹й; \~ noning bo'lmasin, \~ so'zing bo'lsin посл. коль нет у тебс пшеничного хлеба, пусть будет пшеничное слово (хоть хлеба нет да бс‹ло бс‹ ласковое слово)

bug'doyzor
   пшеничное поле

bug'doypoya
   1. пшеничное поле;
   2. стебель пшенияе.

bug'lamoq
   парить, дезинфияировать (паром).

bug'lanish
   испарение.

bug'lanmoq
   1. испаритьсс;
   2. наполнитьсс паром

bug'lantirmoq
   испарсть, вс‹паривать.

bug'latmoq
   1. парить, пропаривать.

bug'lash
   пропарка, запарка

bug'li
   паровой; // с паром

Qayd etilgan


Musannif Adham  22 Yanvar 2009, 05:10:33

bug'u
   олень; // олений, оленевс‹й..

byurokratik
   бюрократический

byurokratlarcha
   по-бюрократски, бюрократически; // бюрократический.

byurokratlashmoq
   обюрократитьсс.

bo'yoq
   краска; moy \~ маслснас краска; \~ bermoq красить, окрашивать.

bo'yoqchi
   1. красильс‰ик;
   2. малср.

buyoqchilik
   1. красильное ремесло;
   2. профессис малсра.

bo'z
   i яелина; // яелиннс‹й.
   ii грубас хлопчатобумажнас ткань.

bo'zarmoq
   бледнеть.

bo'zraymoq
   1. смотреть удивлённо, растерснно;
   2. тарас‰ить глаза.

Qayd etilgan


Musannif Adham  22 Yanvar 2009, 05:11:10

bo'zchi
   ткач.

bo'y
   1. рост; вс‹сота uning \~i uzun он вс‹сокого роста;
   2. протсжение, протсжённость, длина; вс‹сота; hovlining \~i 40 metr длина двора 40 метров; \~iga qarata kultivatsiya qilmoq делать продольную культиваяию;
   3. берег; daryo \~ida на берегу реки;
   4. в течение; на протсжение; \~iga yetdi он вс‹рос, достиг совершеннолетис.

bo'ydoq
   холостой (неженатс‹й);// холостск.

bo'yin
   шес; // шейнс‹й; \~ umurtqasi шейнс‹й позвонок; bo'yniga olmoq брать па себс (вину), признаватьсс (в чем-л.); \~ egmoq подчинстьсс; преклонстьсс; раболепствовать; \~ tovlamoq уклонитьсс.

bo'yicha
   послелог 1. по, согласно (чему-л.), в соответствии с (чем-л.) qonun \~ по закону, согласно закону;
   2. по, в области; в; kibernetika \~ mutaxassis спеяиалист в области кибернетики.

bo'ylab
   вдоль; по; ariq \~ вдоль арс‹ка; dala \~ по полю

bo'yra
   яиновка.

bo'ysundirmoq
   подчинить, покорсть; заставить

bo'ysunmoq
   подчинстьсс, покорстьсс, повиноватьсс.

bo'ychan(g)
   рослс‹й, вс‹сокого роста, долговсзс‹й.

Qayd etilgan


Musannif Adham  22 Yanvar 2009, 05:11:46

bo'kirmoq
   1. орать;
   2. плакать навзрс‹д;
   3. реветь (о животнс‹х).

bo'kmoq
   1. разбухать, набухать;2 промокать, сильно намокать;
   3. объедатьсс, переедать; sigir bo'kipti корова объелась.

bo'lak
   1. часть, кусок; пачка; bir bo'lagini menga ber одну часть дай мне; bir \~ sovun кусок мс‹ла; bir \~ choy пачка час;
   2. другой, иной, прочий, отдельнс‹й; // отдельно; bu \~ gap сто другой разговор; \~ bo'lmoq отделстьсс; gap bo'lagi грам. член предложенис; gapning bosh \~lari грам. главнс‹й член предложенис

bo'lakcha
   по-другому, по-иному, иначе.

bo'lim
   1. отдел, отделение; филиал; moliya \~i финансовс‹й отдел;
   2. часть; раздел; birinchi \~ первас часть

bo'linish
   деление.

bo'linma
   1. мат. частное;
   2. воен. подразделение.

bo'linmas
   неделимс‹й; \~ fond неделимс‹й фонд.

bo'linmoq
   1. делитьсс, разделстьсс;
   2. прерс‹ватьсс, обрс‹ватьсс; gap bo'lindi разговор прервалсс.

bo'linuvchi
   мат. делимое.

Qayd etilgan


Musannif Adham  22 Yanvar 2009, 05:13:04

bo'lish
   i 1. пребс‹вание; // пребс‹вать; chet elda \~ пребс‹вание за гранияей;
   2. осус‰ествление (чего-л.); ma'lum \~icha как стало известно.
   ii деление.

bo'lishli
   \~ fe'l грам. положительнас форма глагола.

bo'lishsiz
   \~ fe'l грам. отрияательнас форма глагола.

bo'lishsizlik
   \~ affiksi грам. аффикс отрияанис.

bo'lmag'ur
   непутёвс‹й, негоднс‹й.
   \~ odam непутёвс‹й человек, негодник, негодсй, нелепс‹й; \~ gaplar нелепс‹е разговорс‹, нелепияс‹.

bo'lmoq
   i 1. бс‹ть, бс‹вать, свлстьсс; men uchuvchi bo'laman с буду лётчиком;
   2. становитьсс, делатьсс; стать; сделатьсс; institutni bitirib vrach bo'laman закончив институт, стану врачом;
   3. совершатьсс;
   4. оказатьсс
   5.сус‰ествовать, иметьсс; уродитьсс (о пшенияе, фруктах и т.п.);
   6. входит в состав сложнс‹х (составнс‹х) глаголов: : xursand \~ радоватьсс; gapirib bo'ldi кончил говорить; bo'lmasa ketdik тогда пошли; xayr, bo'lmasa до свиданис; ну, пока; hech bo'lmaganda в крайнем случае, хотс бс‹; har kim o'zim bo'lay deydi каждс‹й думает о себе.
   ii 1. делить, разделсть; распределсть;
   2. перегораживать;
   3. разбивать, разламс‹вать, раздроблсть;
   4. прерс‹вать (мс‹сли, речь и т.п.); gapni \~ прерс‹вать разговор; xayolni \~ мешать думать.

bo'luvchi
   1. тот, кто делит;
   2. мат. делитель.

bo'lg'usi
   будус‰ий.

bo'pti
   разг. от bo'libdi идёт; есть; ладно; согласен; договорились.

bo'r
   мел.

Qayd etilgan


Musannif Adham  22 Yanvar 2009, 05:13:36

bo'rdoqi
   скот, откормленнс‹й на убой \~ga boqmoq откармливать на убой

bo'ri
   волк (самея); // волчий \~dan qo'rqqan to'qayga kirmas посл. кто боитсс волка, тот не пойдёт в тугай (волков бостьсс
   в лес не ходить).

bo'ron
   буран, метель; вьюга; бурс.

bo'rsiq
   барсук; // барсучий.

bo'rtmoq
   припухнуть, вздуватьсс, вспучиватьсс.

bo'sa
   пояелуй.

bo'ston
   сад (яветус‰ий); cho'llarni \~ga aylantiramiz превратим пустс‹ни в яветус‰ие садс‹.

bo'ta(loq)
   верблюжонок.

bo'tako'z
   1. бот василёк;
   2. красивс‹е глаза.

bo'tqa
   каша.

Qayd etilgan


Musannif Adham  22 Yanvar 2009, 05:14:26

bo'xcha
   узелок, свёрток.

bo'sh
   i 1. пустой, порожний; \~ yer пустуюс‰ас землс, пустошь; \~ xayol пустас фантазис;
   2. незанстс‹й, свободнс‹й; \~ o'rin свободное место; вакантное место; \~ vaqt свободное времс; \~ yurmoq ходит без дела; qo'lim \~ с не занст
   ii 1. слабс‹й, непрочнс‹й; слабо, непрочно;
   2. рс‹хлс‹й, нетвёрдс‹й, неплотнс‹й; // рс‹хло, нетвёрдо, неплотно;
   3. вслс‹й; // всло;
   4. слабохарактернс‹й, мсгкотелс‹й, нетребовательнс‹й
   5.не обладаюс‰ий прочнс‹ми знанисми;
   6. компонент сложнс‹х глаголов: \~ kelmoq пасовать, уступать; \~ qaramoq относитьсс небрежно.

bo'shamoq
   1. пустеть, становитьсс пустс‹м; uy bo'shadi дом опустел;
   2. становитьсс свободнс‹м, освобождатьсс; увольнстьсс; ishdan bo'shadim с уволилсс с работс‹; qo'li bo'shamayapti у него нет времени.

bo'shang
   бесхарактернс‹й, безвольнс‹й; // растспа.

bo'shatmoq
   1. освобождать, увольнсть;
   2. опорожнсть; разгружать;
   3. развсзс‹вать, отвсзс‹вать, yurakni \~ отводить душу.

bo'shashmoq
   1. расслаблстьсс; ослабевать, обессилеть; смсгчатьсс; раскисать (о человека), расстроитьсс;
   2. расшататьсс;
   3. начать сдавать позияии; терсть уверенность.

bo'shlik
   i 1 незанстость;
   2. порожнее состосние.
   ii 1 вслость, слабость;
   2. слабохарактерность;
   3. рс‹хлость.

bo'shliq
   пустота, пространство, полость burun bo'shlig'i полость носа.

bo'yalmoq
   1. краситьсс, окрашиватьсс;
   2. пачкатьсс; qonga bo'yalgan окровавленнс‹й

bo'yama
   1. крашенс‹й;
   2. поддельнс‹й, фальшивс‹й

Qayd etilgan


Musannif Adham  22 Yanvar 2009, 05:15:05

bo'yamachi
   обманс‰ик; ko'z\~ очковтиратель.

bo'yamachilik
   обман, фальшь, qo'z очковтирательство.

bo'yamoq
   1. красить, окрашивать;
   2. пачкать.

bo'yash
   окраска, покраска; // красильнс‹й; \~ mashinasi красильнас машина.

bo'g'iz
   горло, глотка; гортань; \~ qopqog'i надгортанник.

bo'g'ilish
   удушение.

bo'g'ilmoq
   1. задс‹хатьсс;
   2. душитьсс, давитьсс;
   3. хрипеть, охрипнуть; ovozi bo'g'ilguncha baqirdi он кричал до хрипотс‹; ishtahasi bo'g'ildi у него пропал аппетит; bo'g'ilib gapirmoq говорить раздраженно, вс‹ходить из себс.

bo'g'in
   1. сустав, сочленение; // суставнс‹й, суставной;
   2. поколение; yosh \~ молодое поколение;
   3. звено;
   4. грам. слог

bo'g'ish
   удушение.

bo'g'iq
   1. сиплс‹й, хриплс‹й;
   2. приглушённс‹й, сдавленнс‹й (о голосе, звуке и т.п.); // приглушённо, глухо;
   3. тусклс‹й, невзрачнс‹й (о явете); rangi \~ chit ситея невзрачного явета.

Qayd etilgan


Musannif Adham  22 Yanvar 2009, 05:15:35

bo'g'ma
   1. сдавленнс‹й, хриплс‹й, приглушеннс‹й;
   2. удушаюс‰ий, \~ ilon удав;
   3. мед. дифтерит

bo'g'moq
   1. душить, давить; bo'g'ib o'ldirmoq удавить, задушить;
   2. завсзс‹вать; qopning og'zini \~ma не завсзс‹вай мешок;
   3. запрудить (воду); преградить, загородить (дорогу).

bo'g'oz
   i стельнас; \~ sigir стельнас корова;
   sovliq сусгнас овяа;
   baytal жерёбас кобс‹ла и т.п; \~ bo'lmoq стать стельной, сусгной, жерёбой и
   ii геогр. пролив.

bo'g'ozlik
   стельность, сусгатность, жеребость

bo'hton
   клевета, поклёп; \~ qilmoq оклеветать.

bo'htonchi
   клеветник.

Qayd etilgan


Musannif Adham  22 Yanvar 2009, 05:17:09

D harfi

da
   частияа 1 ведь, да ведь, же, однако же, всё же; to'g'ri-\~ ведь правильно; правильно же;
   2. вносит различнс‹е интонаяионнс‹е оттенки, boshqa iloj yo'q \~ другого-то вс‹хода нет; bugun yaxshi dam olar ekanmiz-\~ значит, сегоднс хорошо отдохнём; o'yinini ko'ring-\~ посмотрите, как он таняует! роли союзов и, но; kitobni oldi-\~ o'qiy boshladi взсл книгу и сразу начал читать; davolanish u yoqda tursin, o'zini doktorlarga ko'rsatishni istamaydi-\~ он не только лечитьсс, но и показать врачу не хочет

dabdaba
   1. пс‹шность, торжественность;
   2. напс‹с‰енность, вс‹сокопарность, витиеватость,

dabdabali
   пс‹шнс‹й; торжественнс‹й; великолепнс‹й;
   2. напс‹с‰еннс‹й; вс‹сокопарнс‹й и, витиеватс‹й; \~gaplar громкие, трескучие фразс‹.

dabdala
   : \~ bo'lmoq разбитьсс вдребезги, избить, изорватьсс в клочьс; прийти в совершённую непригодность \~ qilmoq разбить, изорвать; dushmanni \~ qilmoq разбить врага наголову

davlat
   i государство, держава; // государственнс‹й.
   ii 1 богатство, достосние;
   2. благо, счастье.

davlatli
   зажиточнс‹й, богатс‹й, состостельнс‹й; // богач

davo
   1. лекарство, яелебное средство; снадобье;
   2. лечение, исяеление

davolamoq
   лечить.

davolanmoq
   лечитьсс.

davolash
   лечение; // лечебнс‹й.

Qayd etilgan