O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева  ( 483507 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 92 B


Musannif Adham  25 Yanvar 2009, 04:56:39

juda
   очень, весьма, слишком \~ ham очень даже.

judo
   разлучённс‹й; отделённс‹й \~ bo'lmoq разлучатьсс, отделстьсс, лишатьсс, терсть \~ qilmoq разлучать, отделсть, лишать.

judolik
   разлука.

juldur
   истрёпаннс‹й, изношеннс‹й (об одежде); // лохмотьс.

juma
   пстнияа.

jumboq
   загадка; головоломка.

jumla
   фраза, предложение shu \~dan в том числе.

jun
   шерсть; // шерстсной; \~ ro'mol шерстсной платок.

jur'at
   смелость; решимость; \~ etmoq, \~ qilmoq осмелитьсс, посметь, решитьсс ( на что-л.).

jur'atlanmoq
   см. jur'at qilmoq (jur'at etmoq)

Qayd etilgan


Musannif Adham  25 Yanvar 2009, 04:57:15

juft
   пара; bir\~ etik одна пара сапог \~ son чётное число.

jo'ja
   яс‹плёнок; птенея; \~ ochmoq вс‹водить яс‹плст или птеняов, \~ni kuzda sanaydilar посл. яс‹плст по осени считают.

jo'mrak
   1. кран;
   2. носик; choynak jo'mragi носик чайника.

jo'n
   1. нетруднс‹й, легкий, несложнс‹й; // нетрудно, легко, несложно;
   2. некачественнс‹й, простой; \~ mol некачественнс‹й товар.

jo'nalish
   направление; \~ kelishik грам. дательнс‹й падеж.

jo'namoq
   отправлстьсс.

jo'natish
   отправление; narsalarni posilka qilib \~ mumkin вес‰и можно отправить посс‹лкой.

jo'natmoq
   отправлсть.

jo'nash
   отправление; отъезд, отход, уход.

jo'r
   аккомпанемент; \~ bo'lmoq

Qayd etilgan


Musannif Adham  25 Yanvar 2009, 04:57:41

jo'ra
   друг, пристель.

jo'rttaga
   нареч. нарочно, намеренно, умс‹шленно.

jo'xori
   сорго, кукуруза.

jo'sh
   \~ urmoq бурлить, бушевать.

jo'shqin
   кипучий, бурливс‹й.

jo'yak
   с/х. арс‹к между грсдками; \~ olmoq нарезать арс‹ки (между грсдками)

Qayd etilgan


Musannif Adham  25 Yanvar 2009, 04:58:44

K harfi

kabi
   послелог наподобие, подобно, как, вроде.

kabob
   шашлс‹к.

kavak
   дупло; вс‹емка; tish kavagi дупло в зубе

kavakli
   дуплистс‹й; пористс‹й.

kavshamoq
   жевать (жвачку); non \~ жевать хлеб.

kayf
   1. самочувствие; настройение; наслаждение, удовольствие; kayfini uchirmoq испугатьсс.

kayfiyat
   1. самочувствие; настроение, расположение духа;
   2. положение, состосние.

kakku
   кукушка.

kaklik
   куропатка (горнас курочка),

kal
   1. парша; // паршивс‹й;
   2. плешь, плешина; // плешивс‹й; лс‹сина; // лс‹сс‹й.

Qayd etilgan


Musannif Adham  25 Yanvar 2009, 04:59:11

kalava
   моток (прсжи).

kalavalamoq
   мотать в мотки (прсжу).

kalamush
   крс‹са; // крс‹синс‹й.

kalibrli
   калибернс‹й, имеюс‰ий определённс‹й калибр yirik \~ to'p орудие крупного калибра.

kaliyli
   калиевс‹й; калийнс‹й; \~ tuz калиевас соль.

kalit
   ключ.

kalish
   калоши, галоши.

kalla
   голова.

kallakesar
   головорез.

kaloriyali
   калорийнс‹й.

Qayd etilgan


Musannif Adham  25 Yanvar 2009, 04:59:40

kaloriyalilik
   калорийность.

kalta
   короткий; краткий; коротко; \~ qilmoq укоротить, укорачивать, gapni \~ qilmoq не затсгивать разговор,
сказать кратко.

kaltabin
   недальновиднс‹й; близорукий.

kaltak
   палка; дубина \~ yemoq получать побои.

kaltakesak
   сс‰ерияа.

kaltaklamoq
   бить, колотить.

kaltaklanmoq
   бс‹ть побитс‹м; подвергатьсс избиению.

kaltafahm
   тупой, ограниченнс‹й, недалёкий, несообразительнс‹й; \~ odam тупой человек.

kaltafahmlik
   тупость, ограниченность, несообразительность.

kalxat
   коршун.

Qayd etilgan


Musannif Adham  25 Yanvar 2009, 05:00:10

kam
   малс‹й, недостаточнс‹й, незначительнс‹й, скуднс‹й; редкий; мало, немного; недостаточно; редко.

kamaymoq
   уменьшитьсс убавлстьсс.

kamaytirilmoq
   уменьшатьсс; снижатьсс; убавлстьсс; mahsulotning tannarxi kamaytirildi снежена себестоимость продукяии.

kamaytirmoq
   уменьшать, убавлсть, снижать.

kamalak
   1. лук (оружие);
   2. радуга.

kamar
   посс; кушак.

kamayuvchi
   мат. уменьшаемое.

kambag'al
   беднск; // беднс‹й; неимус‰ий; необеспеченнс‹й.

kambag'allashmoq
   беднеть, нис‰ать; обеднеть, обнис‰ать.

kambag'allik
   бедность; нужда; нис‰ета; убожество.

Qayd etilgan


Musannif Adham  25 Yanvar 2009, 05:00:42

kambag'alchilik
   см. kambag'allik.

kamgap
   неразговорчивс‹й, молчаливс‹й; \~ odam неразговорчивс‹й.

kamgaplik
   неразговорчивость, молчаливость.

kamdan-kam
   нареч. редко, изредка.

kamdaromad
   малодоходнс‹й, малоприбс‹льнс‹й.

kamzul
   камзол.

kamida
   нареч. по меньшей мере, минимум.

kamol
   совершенство; зрелость; \~ ga yetmoq достигать совершенства, усовершенствоватьсс, достигать зрелого
возраста.

kamolot
   см. kamol.

kampir
   старуха, старушка; старушечий; yalmog'iz \~ фольк. баба-сга

Qayd etilgan


Musannif Adham  25 Yanvar 2009, 05:01:16

kamsitish
   унижение.

kamsitmoq
   унижать, принижать, умалсть.

kamsuv
   маловоднс‹й.

kamsut
   малодойнс‹й, малоудойнс‹й.

kamtar
   скромнс‹й; смиреннс‹й \~ga kamol скромному
   прояветать.

kamtarlik
   скромность; \~ kishi bezagi погов. скромность украшает человека; \~ qilmoq
скромничать.

kamchil
   дефияитнс‹й; имеюс‰ийсс в недостаточном количестве.

kamchilik
   недостаток, дефект пробел.

kamquvvat
   малосильнс‹й, слабс‹й; маломос‰нс‹й.

kamhafsala
   инертнс‹й, неактивнс‹й, малодёстельнс‹й.

Qayd etilgan


Musannif Adham  25 Yanvar 2009, 05:01:47

kamhosil
   малоурожайнс‹й; малопродуктивнс‹й.

kana
   клес‰; клоп.

kanakunjut
   клес‰евина; \~ moyi касторка.

kanikul
   каникулс‹; // каникулсрнс‹й.

kanop
   1. коноплс; кенаф; кендс‹рь; // коноплснс‹й; кенафнс‹й;
   2. пенька; // пеньковс‹й; \~ arqon пеньковс‹й канат, пеньковас верёвка.3 шпагат, шнур.

karaxt
   1. нечувствительнс‹й, онемелс‹й; одеревенелс‹й;
   2. ошеломлённс‹й, ояепеневший, \~ bo'lmoq 1) онеметь, одеревенеть, застс‹ть, 2) ояепенеть, остолбенеть \~ qilmoq ошеломлсть, оглушать.

karvon
   караван, обоз.

karvonboshi
   старшина каравана; начальник обоза.

karikaturachi
   карикатурист

karkidon
   носорог

Qayd etilgan