O'zbekcha-ruscha lug'at. О. Азизов, З. Ризаева  ( 483513 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 92 B


Musannif Adham  27 Yanvar 2009, 05:11:36

nusxa
   1. образея; образчик;
   2. копис; \~ ko'chirmoq снимать копию;
   3. скземплср; qo'lyozmaning bir \~si menda один скземплср рукописи у менс.

nutq
   речь; вс‹ступление (с речью): ravon \~ гладкас речь; og'zaki \~ устнас речь; \~ so'zlamoq произносить речь.

nuqson
   недостаток; дефект;
   2. порок.

nuqsonli
   1. с изъсном; с дефектом; // имеюс‰ий недостаток; дефектнс‹й; дефективнс‹й; \~ kostyum костюм с дефектом;
   2. порочнс‹й; \~ kishi порочнс‹й человек.

nuqsonsiz
   см. benuqson.

nuqta
   1. точка; \~i nazar точка зренис; qo'sh \~ грам. двоеточие; ko'p \~ грам. многоточие; qaynash \~si физ. точка кипенис.

nuqul
   1. весь яеликом; полностью; сплошь; // сплошной;
   2. чистс‹й (без примеси);
   3. только; лишь; \~ gap только разговорс‹.

no'noq
   неспособнс‹й; неумелс‹й; \~ odam неспособнс‹й человек.

no'noqlik
   неумелость; неспособность; \~ qilmoq просвлсть неумелость

no'xat
   бот, нут; нутовс‹й (местнс‹й сорт гороха); \~ sho'rva суп с нутом; ko'k \~ зелёнс‹й горошек.

Qayd etilgan


Musannif Adham  27 Yanvar 2009, 05:28:56

O harfi

oddiy
   1. обс‹кновеннс‹й; обс‹чнс‹й; обс‹деннс‹й; рсдовой; будничнс‹й; простой;
   2. простой; \~ askar рсдовой, солдат; несложнс‹й;
   3. скромнс‹й; \~ odam скромнс‹й человек.

oddiylik
   обс‹чность; простота; скромность.

odil
   справедливс‹й; правосуднс‹й; \~ odam справедливс‹й человек.

odillik
   1. справедливость;
   2. правосудие.

odilona
   справедливс‹й; // справедливо; \~ hukm справедливс‹й приговор.

odim
   шаг; \~ tashlamoq шагать.

odimlamoq
   шагать; ступать.

oyoq
   нога; ноги; лапа; лапс‹; ножка; oyog'im og'riydi у менс болит нога; stol oyog'i ножка стола; u biznikiga \~ bosmay qo'ydi он перестал ходить к нам; ishlarim \~qa bosdi мой дела налаживаютсс; o'z oyog'i bilan kelmoq (букв, приходить своими ногами) приходить по собственному желанию, приходить без приглашенис; \~dan horimoq сильно уставать; \~ qo'lli odam мастер на все руки, умеюс‰ий всё делать; birovnnng oyog'iga bolta urmoq подкапс‹ватьсс под кого-либо; oyog'i kuygan tovuqday как ошпареннс‹й, как угорелс‹й; uning \~ olishi yomon он плохо себс ведёт, \~ osti qilmoq попиратьсс, глумитьсс, унижать; \~ uchi bilan ko'rsatmoq относитьсс пренебрежительно; \~ kiyimi обувь; \~ yalang босой, босиком; yalang'\~ босск.

ojiz
   1. слепой; // слепея;
   2. слабс‹й; бессильнс‹й; беспомос‰нс‹й; bir narsa qilishga \~man с бессилен что-либо сделать.

ojizlanmoq
   ослабевать; обессилевать.

Qayd etilgan


Musannif Adham  27 Yanvar 2009, 05:32:42

ojizlantirmoq
   ослаблсть.

oz
   мало; немного; // малс‹й, незначительнс‹й, \~ emas немало, bir \~ немного, \~ moz немного, чуть-чуть, \~ bo'lsin u, soz bo'lsiz погов. пусть будет меньше, да лучше.

ozaymoq
   уменьшатьсс; убавлстьсс.

ozaytirmoq
   уменьшать; убавлсть;

ozgina
   см. oz.

ozdirmoq
   i истос‰ать; делатьсс худс‹м; тос‰им.
   ii сбивать, соврас‰ать ( с пути), to'g'ri yo'ldan \~ сбивать с пути истинного.

oziq
   пис‰а; продовольствие; продукт; продовольственнс‹й, продуктовс‹й, \~ ovqat sanoati пис‰евас промс‹шленность, \~ ovqat magazini продовольственнс‹й магазин.

oziqlanmoq
   питатьсс;

oziqlantirish
   подкормка; // подкормочнс‹й; ekinlarni qo'shimcha \~ подкормка посевов; \~ bazasi подкормочнас база.

oziqlantirmoq
   питать; подкармливать.

Qayd etilgan


Musannif Adham  27 Yanvar 2009, 05:41:17

ozmoq
   i худеть; становитьсс худс‹м.
   ii сбиватьсс; yo'ldan \~ сбитьсс с пути, aqldan \~ вс‹жить из ума, лишитьсс рассудка.

ozod
   свободнс‹й; вольнс‹й; освобождённс‹й; \~ o'lkaning \~ xalqi свободнс‹й народ свободной странс‹, \~ bo'lmoq освобождатьсс, получать свободу, волю, \~ qilmoq освобождать, дать свободу.

ozoda
   1. чистс‹й; опрстнс‹й;
   2. чистоплотнс‹й.

ozodagarchilik
   чистоплотность; опрстность.

ozodalik
   1. чистота; опрстность;
   2. чистоплотность.

ozodlik
   свобода; освобождение; раскрепос‰ение: освободительнс‹й \~ uchun за свободу, \~ka chiqmoq получить
свободу.

ozor
   обида; притеснение; мучение \~ bermoq обижать, притеснсть, мучить.

ozchilik
   меньшинство.

ozg'in
   худой; тос‰ий, худос‰авс‹й \~ odam худой человек.

ozg'inlik
   худоба; худос‰авость.

Qayd etilgan


Musannif Adham  27 Yanvar 2009, 06:22:03

oid
   послелог относсс‰ийсс (к кому-чему-л.), texnikaga \~ относсс‰ийсс к технике.

oila
   семьс; семейство \~ a'zolari членс‹ семьи, \~ ngiz necha kishidan iborat? Из скольких человек состоит ваша семьс?

oilaviy
   семейнс‹й; относившийсс к семье; \~ ahvol семейное положение.

oy
   луна; месся; \~ chiqdi луна взошла, \~ tutilishi затмение лунс‹; oy-yerning yo'ldoshi Луна - спутник
Земли, yangi\~ молодой месся, uning \~ kuni yaqin она на сноссх, \~da ham dog' bor погов. есть пстно и на лунном лияе( и на солняе есть пстна).

oydin
   1. луннс‹й свет; // луннс‹й; \~da при свете лунс‹; \~ kecha луннас ночь2 сснс‹й; очевиднс‹й; // ссно; очевидно; masala \~ вопрос ссен.

oydinlashmoq
   освес‰атьсс; становитьсс сснс‹м; очевиднс‹м; просснстьсс;

oydinlashtirmoq
   освес‰ать, вс‹сснсть, делать сснс‹м, очевиднс‹м.

oyi
   разг. мама, мать.

oyijon
   разг. роднас; дорогас мамочка; маменька.

oylik
   1. мессчнс‹й;
   2. мессчник; kitob oyligi мессчник книги;
   3. мессчнас зарплата

Qayd etilgan


Musannif Adham  27 Yanvar 2009, 07:32:56

oyna
   1. стекло; // стеклсннс‹й, стекольнс‹й;
   2. зеркало; // зеркальнс‹й.

oynachi
   стекольс‰ик.

oyquloq
   жабрс‹.

okkupatsion
   оккупаяионнс‹й.

ola
   1. пестрс‹й; пстнистс‹й; рсбой; пегий; полосатс‹й; \~ bula ot пегас лошадь;
   2. изреженнс‹й с пробелами ( о всходах), \~ chiqqan go'za изреженнс‹й всходс‹ хлопчатника, \~ ko'z вс‹пученнс‹е глаза; пучеглазс‹й.

olabug'a
   окунь.

olaymoq
   вс‹тарас‰иватьсс, вс‹пучиватьсс (о глазах).

olaytirmoq
   вс‹пучивать, тарас‰ить (глаза).

olam
   1. вселеннас, мир, свет; \~ning paydo bo'lishi происхождение вселенной; \~ga dong'i ketdi прославилсс на весь мир;
   2. мир, яарство (животнс‹х, растений); hayvonot \~ i животнс‹й мир.

olamshumul
   всемирнс‹й, мировой, имеюс‰ий мировое значение.

Qayd etilgan


Musannif Adham  27 Yanvar 2009, 08:03:21

olataroq
   пёстрс‹й, разнояветнс‹й.

olachipor
   пёстрс‹й, рсбой.

olashaqshaq
   дрозд пёстрс‹й.

olaqarg'a
   ворона серас.

olag'ovur
   гвалт, шум.

old
   1. перед, переднсс часть; // передний; maktabning \~i 1) переднсс сторона школс‹, фасад школс‹; 2) место перед школой; \~ qo'shimcha грам. префикс;
   2. в роли служебного имени; \~iga 1) к (ко), по направлению, к; direktorning \~iga kirmoq зайти к директору; 2) перед, у, возле, около; uy \~iga gullar ekdik перед домом или возле (около, у) дома мс‹ посадили яветс‹; \~ida впереди, перед; около, возле, у; maktab \~ida uchrashamiz встретимсс возле школс‹; odamlarning \~ida перед людьми, при людсх; \~idan 1) перед, до; прежде чем; ovqat \~idan перед едой, до едс‹; 2) мимо; от; около, возле; klub \~idan мимо клуба или возле (около) клуба; akamning \~idan kelyapman иду от брата; \~ini olmoq предупреждать, предотврас‰ать; \~idan o'tmoq i) проходить перед ним, проходить возле (около) него;
   2. получать (его) согласие, заручатьсс (его) согласием.

oldi-berdi
   материальнс‹е взаимоотношении, взаимнс‹й обмен, взаимнс‹е расчётс‹.

oldin
   1. нареч. сначала; сперва; предварительно, прежде;
   2. послелог перед, раньше; прежде; до; ovqatdan \~ перед едой; sizdan \~ keldi оп пришёл раньше вас; \~ma-ketin один за другим, друг за другом, гуськом.

oldingi
   1. передний;
   2. передовой;
   3. прежний, прошлс‹й, предшествуюс‰ий, предс‹дус‰ий; boshi \~ sonda начало в предс‹дус‰ем номере; \~ safar в прошлс‹й раз.

oldinda
   нареч. впереди; \~ bormoq идти впереди.

Qayd etilgan


Musannif Adham  27 Yanvar 2009, 08:06:44

oldindan
   нареч., заранее, заблаговременно; \~ ko'rmoq предвидеть.

oldi-sotdi
   куплс-продажа.

olibsotar
   перекупс‰ик, спекулснт.

olibsotarlik
   спекулсяис, барс‹шничество.

olijanob
   1. благороднс‹й; великодушнс‹й;
   2. перен. величественнс‹й, важнс‹й.

olijanoblik
   благородство; великодушие.

oliy
   вс‹сший, верховнс‹й; oliy majlis Олий Мажлис (Ларламент Узбекистана); \~ o'quv yurti вс‹сшее учебное
заведение; \~ jazo вс‹сшас мера наказанис.

olim
   учёнс‹й.

olimlik
   учёность.

olinmoq
   братьсс; покупатьсс; сниматьсс; yuqori hosil olindi собран вс‹сокий урожай.

Qayd etilgan


Musannif Adham  27 Yanvar 2009, 08:08:59

olis
   дальний, далёкий; // далеко; \~ joy далёкое место; \~da вдалеке, вдали; \~dan издалека, издали.

olislik
   дальность, удалённость.

olifta
   с‰еголь, стилсга; // с‰еголеватс‹й, нарсднс‹й; // с‰еголевато; нарсдно.

oliftalik
   с‰егольство, франтовство; \~ qilmoq с‰еголсть; модничать.

olinish
   i. схватка; борьба; драка, схватитьсс, боротьсс, дратьсс; // спорить; тсгатьсс.

olishmoq
   1. обмениватьсс;
   2. боротьсс, дратьсс;
   3. тсгатьсс; мерстьсс силами; спорить.

olihimmat
   великодушнс‹й, благороднс‹й.

olihimmatlik
   великодушие, благородство.

olkishlamoq
   натравливать, науськивать.

olma
   1. сблоко; // сблочнс‹й;
   2. сблонс; // сблоневс‹й.

Qayd etilgan


Musannif Adham  27 Yanvar 2009, 08:40:42

olmazor
   сблоневс‹й сад.

olmaxon
   белка; // беличий.

olmos
   алмаз; // алмазнс‹й.

olmosh
   грам. местоимение; o'zlik \~i возвратноµ местоимение; kishilik \~lari личнс‹е местоимении.

olmoq
   1. брать, получать, взсть; принимать; покупать; televizor oldim с купил телевизор;
   2. снимать; отделсть; удалсть; sutning qaymog'ini oldim с снсл с молока сливки (пенку); soqolimni oldim с побрилсс; qo'ylarning junini oldi он стриг овея;
   3. отнимать, занимать; bu ish ko'p vaqtimni oldi ста работа отнсла у менс много времени;
   4. с сус‰еств. деепричастием на a (-y) и на b (-ib) образует сложнс‹е глаголс‹; yod oling заучивайте наизусть sotib oldim с купил

olov
   1. огонь, // огненнс‹й, \~ yoqmoq, разнести огонь;
   2. пс‹лкий, горсчий; \~ yigit горсчий парень.

olovlanmoq
   разгоратьсс; вспс‹хивать.

olovli
   огненнс‹й, огневой.

olomon
   толпа; \~ poyga массовс‹е скачки; \~ qilmoq устраивать самосуд.

olti
   шесть.

Qayd etilgan