Iqtisod haqida fikrlar...  ( 33283 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 B


Kinjo  02 Oktyabr 2009, 15:36:42

Assalomu alaykum ahliforum men ham bir oz iqtisoddan habarim borligi sababli imkoniyat darajasida ular bilan sizlar yordamingizda o`rtoqlashamiz.
 Birinchi!
Avval iqtisod keyin siyosat yoki Iqtisodiyotning siyosatdan ustunligi O`zbekiston bozor iqtisodiyotiga o`tish tamoyillarining 5 tadan bittasi.

Qayd etilgan


akmal bax  21 Noyabr 2009, 09:17:08

assalomu alaykum
mamlakatimizni rivojlantirishda ma'lum bir davlatlarning modullarini to'g'ridan to'g'ri olib bo'lmaydi. balki ulardan foydalangan holda o'zimizning milliy modelimizni yatmog'imiz maqbul bo'lar deb o'ylayman.
masalan:
bizda oqsoq masalalardan biri kadrlar masalasi
bu muamoni ilmiy nuqtai nazardan yaponiyadan o'rnak olsak axloqiy nuqtai nazardan esa  o'zimizning islomiy aqoidalarimizga amal qilsak yaxshi bo'lardi

Qayd etilgan


Abdullоh  23 Noyabr 2009, 07:14:09

assalomu alaykum
mamlakatimizni rivojlantirishda ma'lum bir davlatlarning modullarini to'g'ridan to'g'ri olib bo'lmaydi. balki ulardan foydalangan holda o'zimizning milliy modelimizni yatmog'imiz maqbul bo'lar deb o'ylayman.
masalan:
bizda oqsoq masalalardan biri kadrlar masalasi
bu muamoni ilmiy nuqtai nazardan yaponiyadan o'rnak olsak axloqiy nuqtai nazardan esa  o'zimizning islomiy aqoidalarimizga amal qilsak yaxshi bo'lardi

Assalomu alaykum, birodar. O'zimizning model - bu O'zbek modeli. O'sha mashhur 5 ta tamoyilga asoslangan model bizning milliy iqtisodiyotimizning rivojlanishi uchun xizmat qiladigan model hisoblanadi. Kadrlar masalasiga kelsak, O'zbekistonda 1997-yilda "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" qabul qilingan. Yaponiya modelini esa bizning hsaroitga qo'llab bo'lmaydi. Yaponlarda bir odat bor. Ishga sodiqlik, ular deyarli umrining oxirigacha bir ishda muqim qolishadi. To'g'ri, bu ularning o'z sohalarida yetuk mutaxassis bo'lishiga yordam beradi. O'zbekiston sharoitida esa bu ishsizliklning oshishiga olib kelishi turgan gap.

Qayd etilgan


Kinjo  11 Avgust 2010, 07:16:15

Iqtisod bu aql, yurak va qalb ni reaksiyaga kiritib sarf qilishdir.

Qayd etilgan


Kinjo  11 Avgust 2010, 07:23:23

Bu maqola rus tilida berilganliga sababli o`z asl nushasida bergan maqbul bo`lsa kerak. Aynan o`zbek modeli haqida.
Узбекистан: тайнс‹ прорс‹ва «азиатского льва»

Захлестнувший практически весь земной шар финансовс‹й кризис заставил большинство стран приступить к разработке и внедрению спеяиальнс‹х антикризиснс‹х мер. С начала кризиса прошло уже почти два года, однако их сффективность до сих пор находитсс под знаком вопроса. Аналитики и прогнозистс‹ пугают очередной волной кризиса, фондовс‹е рс‹нки продолжают показс‹вать негативнс‹е тенденяии, а судьба второй мировой валютс‹ Евро остаетсс неопределенной.

Аа фоне всеобс‰его мирового спада и неопределенности, благодарс правильно вс‹бранной стратегии и тактике реформ, не отличавшийсс ранее особс‹ми финансово-скономическими показателсми Узбекистан демонстрирует значительнс‹й рост скономики. А­тим весенний Ташкент привлек внимание представителей более чем 46 государств со всех коняов мира, которс‹е съехались на конференяию, чтоб почерпнуть опс‹т внедренис, пожалуй, самой сффективной антикризисной программс‹.

Ес‰е находссь в салоне самолета на вс‹соте нескольких сотен метров над узбекской землей, начинаешь раскрс‹вать длс себс первс‹е секретс‹ наяионального скономического чуда. Сквозь тройное стекло иллюминатора виднеютсс тс‹ссчи гектаров зеленеюс‰их сельскохозсйственнс‹х земель, местами накрс‹тс‹х большого размера тепличнс‹ми комплексами. Лочти все посевнс‹е плос‰ади пронизанс‹ ирригаяионной системой из великого множества каналов, так как местнс‹е земли не отличаютсс наличием влаги и плодородностью.

Через несколько дней рассказс‹ о том, что в украинских супермаркетах продают египетский картофель, польскую морковь, свеклу и китайский чеснок, вс‹зовут у местнс‹х бизнесменов глубокое недоумение. Длс них просто непонстно, как можно, имес один из самс‹х плодороднс‹х черноземов на планете, не пользоватьсс стим благом? Имес такие грунтс‹, Узбекистан прокормил бс‹ всю Азию и одел бс‹ ее в хлопок, удивлсютсс местнс‹е аграрии.

С стого хотелось начать описанис узбекского скономического чуда. Ведь основнас заслуга всех достижений стого яентральноазиатского государства по праву принадлежит трудолюбивому, дисяиплинированному, верному своим традияисм и своему лидеру народу, умудрсюс‰емусс вс‹рас‰ивать на нес‰едрс‹х почвах урожаи, часть которс‹х скспортируетсс, в том числе, и в Китай.

С началом мирового финансового кризиса президент Узбекистана Ислам Каримов, понимас серьезнс‹е масштабс‹ возможнс‹х последствий, разрабатс‹вает и внедрсет кажус‰уюсс простой и логически объсснимой программу антикризиснс‹х и посткризиснс‹х мер на 2009—2011 годс‹. Хочетсс подчеркнуть, что суть основнс‹х антикризиснс‹х мер проста и понстна не только скономисту и финансисту, но и простому обс‹вателю. Ае вс‹зс‹вает сомненис и то, что заложеннс‹е в программу приняипс‹ однозначно должнс‹ привести к зас‰ите и оздоровлению внутренней финансово-скономической системс‹.

Однако какой бс‹ ни бс‹ла программа, необходимо наличие двух обсзательнс‹х условий ее успешного вс‹полненис. О первом условии уже бс‹ло сказано — сто трудолюбивс‹й народ, которс‹й усердно внедрсет в жизнь самс‹е сложнс‹е пунктс‹ программс‹. Второе — сто профессиональнас власть, действуюс‰ас в интересах своего народа и государства.

Аа сегоднсшний день современнс‹й Узбекистан может похвастатьсс обоими условисми. В отличие от Украинс‹, где правсс‰ас «слита» даже в самс‹й сложнс‹й период в истории странс‹ продолжает распридележ государственнс‹х ресурсов. Сравнение именно стих двух стран не случайно, ведь согласно даннс‹м Всемирного Банка за 2009 год Узбекистан и Украина занимают соответственно первое и последние место среди стран САГ по показателсм роста ВВЛ и промс‹шленного производства.

ОСОБЕААОСТИ «УЗБЕКСКОЙ МОДЕЛИ»

Заглсдс‹вас в современную историю Узбекистана, становитсс ссно, что сффективность антикризиснс‹х мер свсзана с докризисной скономической политикой государства и свлсетсс ее гармоничнс‹м продолжением. Аа стом сделал акяент и И. Каримов в своем послании участникам конференяии. В стом его поддержали представители МВФ, Всемирного банка, Азиатского банка развитис и других международнс‹х финансовс‹х и банковских структур.

«Узбекскас модель» скономического развитис, базируюс‰ассс на приняипах реформированис и обновленис скономики, а также проводимас сдержаннас и взвешеннас скономическас политика создали надежнс‹й заслон и достаточнс‹й запас прочности длс огражденис скономики Узбекистана от влиснис спекулстивного капитала, неуправлсемой стихии и бесконтрольности на мировс‹х финансовс‹х и фондовс‹х рс‹нках. Внедрение стой модели обеспечило макроскономическую стабильность, устойчивое функяионирование финансово-банковской сферс‹ и рост валютнс‹х накоплений.

Аа протсжении конференяии участники неоднократно останавливались на причинах возникновенис мирового кризиса, назс‹вас банки основнс‹м виновником. Если бс‹ть точнее, то останавливались на слове «жадность». Именно жадность собственников и управлсюс‰их банков, их сростное стремление к сверхприбс‹лсм на неоправданном кредитовании, по мнению многих международнс‹х скспертов, стали основной причиной финансового кризиса.

Лравительство Узбекистана, в отличие от украинского, «не накачивало» скономику, финансовую и банковскую систему излишней ликвидностью. А сосредоточилось, в первую очередь, на поддержке финансовой устойчивости реальной скономики, малого бизнеса и сферс‹ предпринимательства. Большие усилис бс‹ли направленс‹ на модернизаяию, техническое и технологическое перевооружение и диверсификаяию производства, снижение затрат и обеспечение конкурентоспособности вс‹пускаемой продукяии.

Основнс‹е же мерс‹ антикризисной программс‹ Узбекистана сводились к нескольким пунктам. А­то реализаяис масштабной инвестияионной программс‹, продолжение структурнс‹х преобразований в скономике, сус‰ественное расширение масштабов и объемов сояиальнс‹х и инфраструктурнс‹х проектов и обеспечение за счет стого занстости населенис, последовательное снижение налогового бремени, создание необходимс‹х преференяий длс базовс‹х скспортоориентированнс‹х отраслей.

Такас стратегис борьбс‹ с кризисом и нейтрализаяии его последствий позволила Узбекистану обеспечить устойчивс‹е темпс‹ скономического развитис. В результате в 2009 году скономика государства вс‹росла на 8,1%, промс‹шленное производство — на 9%, сельское хозсйство — на 5,7%, объем инвестияий в скономику вс‹рос на 25%, прсмс‹е иностраннс‹е инвестияии возросли в 1,8 раза. Такие показатели имеет редкое государство в благопристнс‹е времена, не говорс о кризисе.

То, что у нас обес‰ал сделать и не сделал В.Юс‰енко на пике скономического роста Украинс‹, И.Каримов осус‰ествил во времс кризиса и спада мировой скономики — в ушедшем году бс‹ло создано более 940 тс‹ссч новс‹х рабочих мест, из которс‹х свс‹ше половинс‹ в сельской местности.

Благодарс государственной поддержке скспортоориентированнс‹х отраслей, снижению себестоимости производимой продукяии, за 2009 год скспорт вс‹рос на 2,4%, обеспечив значительное положительное сальдо внешней торговли и устойчивс‹й рост золотовалютнс‹х резервов. Украинские же скспортерс‹ в стот период продолжали жаловатьсс на повс‹шение яенс‹ на снергоносители.

Ло мнению рсда европейских банкиров, вс‹ступавших на конференяии, «узбекскас модель» скономического развитис минимизирует риски признанис государства банкротом, сводс к минимуму внешний долг. В то времс как правительство Украинс‹, идс на поводу у МВФ, увеличивает свои внешние обсзательства и получает очереднс‹е транши, Узбекистан стремитсс к сокрас‰ению своего долга, которс‹й на 1 снварс 2010 года составил не более 10% по отношению к ВВЛ.

Узбекское правительство уделило особое внимание среди антикризиснс‹х мер стимулированию развитис малого бизнеса и частного предпринимательства. Аа сегоднсшний день, в стой сфере производитсс около 50% ВВЛ Узбекистана.

Лринимас во внимание планс‹ уже нового украинского правительства во главе с А.Азаровс‹м, относительно увеличенис налогообложенис малого бизнеса, складс‹ваетсс впечатление, что в Украине реализуетсс модель вс‹хода из кризиса противоположнас узбекской. Однако конференяии об сффективности украинских мер по борьбе с кризисом в ближайшей перспективе не предвидитсс.

ЛЕА СЛЕКТИВА« УЗБЕКИСТААА

Лристно удивлсют и планс‹ Узбекистана на 2010 год. Аа продолжение и начало строительства новс‹х стратегически важнс‹х проектов планируетсс привлечь иностраннс‹е инвестияии в объеме более 3 миллиардов долларов США. А ост, по сравнению с прошлс‹м годом, составит 30%, в том числе прсмс‹е инвестияии возрастут на 46%.

О перспективности узбекской скономической модели на протсжении всей конференяии наперебой говорили представители развитс‹х стран. Чрезвс‹чайнс‹й и Лолномочнс‹й Лосол США в Узбекистане А ичард Аорланд, не скрс‹вас своего восхис‰енис, засвил, что сегоднс американские компании отмечают Узбекистан как наиболее привлекательнс‹й рс‹нок длс вложенис своих инвестияий.

Ло мнению президента и исполнительного директора компании «Кореан-А­йр» (А еспублика Корес) Чи Чанг Хуна, одним из срких примеров сффективности «узбекской модели» рс‹ночнс‹х реформ свлсетсс создание свободной индустриально-скономической зонс‹ в Аавои и одного из ключевс‹х ее объектов — асропорта «Аавои». Их развитие имеет большие перспективс‹ длс созданис современного Шелкового пути, которс‹й объединит Европу, Индию, Китай и Юго-Восточную Азию. Корейяс‹ уверенс‹, что в скором времени СИА­З «Аавои» непременно станет крупнейшим в Евразии скономическим яентром.

Офияиальнс‹й Узбекистан с удовольствием идет на сотрудничество с развитс‹ми странами и внедрсет у себс наукоемкое, вс‹сокотехнологическое производство. А уководство странс‹ вполне осознает, что будус‰ее успешного развитис странс‹ и благосостоснис населенис заключаетсс в привлечении и разработке вс‹соких технологий.

Лримером тому служит финансирование сферс‹ образованис в размере 50% расходной части государственного бюджета. Такие даннс‹е стали шокируюс‰ими длс украинской делегаяии, в которой, стоит отметить, представители Кабинета Министров Украинс‹ не присутствовали. Однако бс‹ли приглашенс‹.

Лостому не удивлсет довольно прохладное отношение первого заместителс премьер-министра А еспублики Узбекистан, министра финансов А устама Азимова, которс‹й председательствовал на конференяии, к представителю Исполнительного Совета САГ. Ведь Узбекистан шагнул на несколько ступеней вперед и абсолютно не желает находитьсс «под крс‹лом» у соседей, которс‹е наполнсют бюджет торговлей сс‹рьем — снергоресурсами и металлом.

Сегоднс на Узбекистан пристально смотрст самс‹е крупнс‹е мировс‹е инвесторс‹. И не исключено, что через лет псть-дессть Самарканд опсть станет столияей Шелкового пути, Узбекистан — лидером А¦ентральноазиатского региона. А «узбекскас модель» будет представлена как новс‹й образея развитис мировой скономики, так как американскас и европейскас модели рс‹ночной скономики показали свою усзвимость и несостостельность.

Дмитрий ДА ОБОТУА, заместитель главного редактора еженедельника «Международнс‹й курьер»

Qayd etilgan


Abdullоh  21 Avgust 2010, 11:48:49

Vaqtingiz bo'lganida bu kabi maqolalarni o'zbek tiliga tarjima qilishga harakat qilgan ma'qul. Internetda o'zbek tilidagi saytlar sonini oshirish darkor. Bunga siz qayg'urmasangiz, biz qayg'urmasak, kim qayg'uradi???

Qayd etilgan