Hadisi Sharif. Tib kitobi  ( 37622 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 B


JaviK  08 Avgust 2010, 14:27:33

31- боб. «Сураи Фотиха»ни укиб дам солмок,  бу хакда А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинг Ибн Аббосдан накл стилган хадислари зикр килинади.

Абу Саъид ал-Худрий разисллоху анху бундай деб ривост киладилар: «Жаноб А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинг сахобаларидан бир гурухи араб кавмларидан бирининг махалласига келиб тушди. Лекин уларга мехмондорчилик курсатишмади. Шу аснода уша кавм бошлигини чаён чакиб олди. Улар сахобаларга: «Сизда дори-дармон ёки дам солувчи шахс  борми?» —Дес мурожаат килишди. Сахобалар: «Сиз бизга мехмондорчилик курсатмадингиз, снди токи бизга бирор хак  тулашни ваъда килмас скансиз, хеч нарса килмаймиз! » — дейишди. Шунда улар бир туда куй бермокни ваъда килдилар. Дам солувчи «Куръон онаси» («Сураи Фотиха» ни укий   бошлади ва тупугини йигиб туриб, (чаён"žчаккан жойга) тупурди шундан сунг, Кавм  бошлиги тузалди! Кейин, (ваъда килинган) —куйларни олиб келишди. Лекин, сахобалар: «Токи Жаноб А асулуллохдан сураб, ижозат олмагунимизча, олмаймиз»,— дейишди. Улар сураган срдилар, Жаноб А асулуллох, кулиб: «Сураи Фотиха»нинг даво сканлигини каердан билдинг? Куйларни олаверинглар ва менга хам насиба ажратинглар!» — дедилар».

Qayd etilgan


JaviK  08 Avgust 2010, 14:28:21

32-боб. Дам солиш учун бир пода куй берилиши шарт килиб куйилганлиги хакида
Ибн Аббос ривост киладилар: «А асулуллох, саллаллоху алайхи ва салламнинг бир канча сахобалари кандайдир сув буйидан утиб бораётган срдилар. Бир одам, чаён чаккан булса керак (балким чакмагандир), сувга тушиб олганди. (У ерда бир туда одамлар хам булиб), улардан бири сахобаларга: «Ораларингизда бирорта дам соладиган шахс борми? Бир одам чаён чакканми, билмайман, сувга тушиб олибди»,— деди. Шунда сахобалардан бири бир пода куй свазига «Сураи Фотиха»ни укиб, унга дам солган сди, тузалди. Кейин, дам солган сахоба бир пода куйни етаклаб шериклари хузурига келди. Шериклари унинг бу килган ишини коралаб: «Хали сен Оллохнинг Китоби учун хак олдингми?!» — дейишди, хатто Мадинага келиб: «А А асулаллох,, у Оллох¬нинг Китоби учун хак, олди!» — деб айтиб беришди. Жаноб А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам уларга жавобан: «Олган хаккингизга Оллохнинг Китоби хаклирокдир!» — дедилар».

Qayd etilgan


JaviK  08 Avgust 2010, 14:29:31

33-боб. Куз текканда дам солмок хакида

Оиша разисллоуу анхо: «А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам куз текканда дам солмогимни буюрдилар ёки куз текканда дам солмокни амр килдилар»,— дейдилар.
Зайнаб бинти Абу Салама Умму Салама разисллоуу анходан накл килиб, бундай дедилар: «А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам унинг (Умму Саламанинг) уйида юзига корамтир дог тушган бир жорисни куриб: «Унга дам солинглар, куз тегибди!» — дедилар».


Qayd etilgan