Qur'on Shifo  ( 58384 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 B


Munavvara  08 Mart 2009, 13:30:08

Baqara surasining oxiridagi 3 oyat bilan:

Lillahi ma fis samavati va ma fil arz va in tubdu ma fi anfusikum av tuhfuhu yuhasibkum bihillah, fa yag'firu limay yasha' u va yu'azzibu may yasha', vallohi 'ala kulli shay in qodiyr. Amanar rosuli bima unzila ilayhi mir robbihi val mu'minun, kullun amana billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi la nufarriqu bayna ahadim mir rusulih va qolu sami'na va ato'na g'ufronaka robbana va ilaykal masiyr. La yukallifullohu nafsan illa vus'aha, laha ma kasabat va 'alayha maktasabat, robbana la tu'ahizna in nasiyna av axtona, robbana va la tahmil 'alayna isron kama hamaltahu 'alal lazina min qoblina robbana va la tuhammilna ma la toqota lana bih, va'fu 'anna, vag'firlana, varhamna, anta mavlana fansurna 'alal qovmil kafiriyn.

Samovot va yerdagi bor narsa Allohnikidir. Ichingizdagi narsani hoh oshkor qiling, hoh yashiring, Alloh sizlarni o'sha narsa bilan hisob-kitob qiladi va O'zi istagan kishini mag'firat qilib, O'zi istagan kishini azoblaydi. Alloh hamma narsaga qodirdir. Payg'ambar o'ziga Parvardigoridan nozilqilingan narsaga imon keltirdi va mo'minlar (ham imon keltirdilar). Allohga, farishtalariga, kitoblariga va payg'ambarlariga imon keltirgan har bir kishi (aytdi); "Uning payg'ambarlaridan biron kishini ajratib qo'ymaymiz". Va: "Eshitdik va itoat etdik. Parvardigoro gunohlarimizni mag'firat qilishingni so'raymiz. Va faqat O'zingga qaytajakmiz", dedilar. Alloh hech bir jonni toqatidan tashqari narsaga taklif qilmaydi. (Har kimning) qilgan (yaxshi) amali o'zi uchundir va (yomon) amali ham o'zining bo'ynigadir. Parvardigoro, agar unutgan yoki hato qilgan bo'lsak, bizni azobingga giriftor aylama! Parvardigoro, bizlarning zimmamizga bizdan ilgari o'tganlarning bo'yinlariga qo'ygan yukingni yuklama! Parvardigoro, bizlarni toqatimiz yetmaydigan narsaga zo'rlama! Bizlarni avf et, (gunohlarimizni) mag'firat qil, (holimizga) rahm ayla! O'zing hojamizsan! Bas, bu kofir qavm ustiga O'zing bizni g'olib qil!

Qayd etilgan


Munavvara  08 Mart 2009, 13:32:02

Oli Imron surasining 18-oyati bilan:

Shahidallohu annahu la ilaha illa huva val malaikatu va ulul 'ilmi qoimam bil qist, la ilaha illa huval 'azizul hakiym.

Alloh, farishtalar va ilm ahllari adolat bilan hukm qilguvchi yolg'iz Allohdan o'zga hech qanday tangri yo'q, faqat Uning o'zi borligiga guvohlik berdilar. Hech qanday tangri yo'q, faqat uning o'zi bor. U qudratli, hikmat egasidir;

Qayd etilgan


Munavvara  08 Mart 2009, 13:34:05

A'rof surasining 54-oyati bilan:

Inna robbakumullohullazi xolaqos samavati val arzo fi sittati ayyamin summastava 'alal 'arshi yug'shil laylannaharo yatlubuhu hasisav bash shamsa val qomaro van nujuma musaxxorotim biamrih, ala lahul xolqu val amr, tabarokallohu robbul 'alamiyn.

Albatta, Parvardigoringiz - Alloh shunday zotdirki, osmonlar va yerni 6 kunda yaratib, so'ngra o'z arshiga o'rnashdi. U kechani (qorong'ulikni) kunduzga o'rar (va kecha kunduzni) shoshilgan holda quvib yurar. U quyosh, oy va yulduzlarni O'z amriga bo'ysundirilgan holda (yaratdi). Ogoh bo'lingizkim, yaratish va buyurish faqat Unikidir. Barcha olamlar Parvardigori - Alloh buyukdir;

Qayd etilgan


Munavvara  08 Mart 2009, 13:55:10

Mo'minun surasining oxirgi 3 oyati bilan:

Fata'alallohul malikul haqqu, la ilaha illa huva robbul 'arshil kariym. Va may yad'u ma'allohi ilahan axoro la burhana lahu bihi fainnama hisabuhu 'inda robbihi innahu la yuflihul kafirun. Va qurrobbig'fir varham va anta xoyrur rohimiyn.

Zotan Haq Podshoh - Alloh (biron ishni behuda qilishdan) yuksakdir. Hech qanday iloh yo'q, magar U - ulug' arsh sohibi bordir. Kim o'zi uchun hech qanday hujjat bo'lmagan holda Alloh bilan birga boshqa biron ilohga iltijo qilsa, bas, uning hisob-kitobi Parvardigorining huzurida bo'lur. Albatta, kofir bo'lgan kimsalar najot topmaslar. (Ey Muhammad), ayting: "Parvardigorim, O'zing (gunohlarimizni) mag'firat qilgin va (holimizga) rahm ayla. Sen O'zing rahm qilguvchilarning yaxshirog'idirsan";

Qayd etilgan


Munavvara  08 Mart 2009, 13:56:36

Jin surasining 3-oyati bilan:

Va annahu ta'ala jaddu robbina mattaxoza sohibatav va la valada.

Albatta, buyukligi yuksak bo'lgan Parvardigorimiz biron juft yo farzand tutgan emasdir;

As-soffat surasining avvalgi 15 oyati bilan:

Vassofati soffa. Faz zajiroti zajro. Fat taliyati zikro. Inna ilahakum lavahid. Robbus samavati val arzi va ma baynahuma va robbul mashariq. Inna zayyannas sama'ad dunya biziynatinil kavakib. Va hifzom min kulli shaytonim marid. La yassamma'una ilal malail a'la va yuqzafuna min kulli janib. Duhurov va lahum 'azabuv vasib. Illa man xotifal xotfata fa atba'ahu shihabun saqib.

(Alloh yo'lida) saf tortib turadigan, (Allohning bandalarini gunoh yo'llaridan) mudom to'sadigan, (Allohning kalomini) doimo tilovat qiladigan (insonlar va farishtalardan iborat barcha) zotlarga qasamki, shak-shubhasiz sizning ilohingiz yagonadir. (U zot) osmonlar, yer va ularning o'rtasidagi bor narsalarning Parvardigoridir. (U zot) bor kunchiqar joylarning (va bor kunbotar joylarning) Parvardigoridir. Darhaqiqat, Biz eng yaqin osmonni yulduzlar bilan ziynatladik. Va (uni) har bir itoatsiz shaytondan - jindan saqladik. U (jin)lar eng yuksak mavjudotlarni (ya'ni, farishtalarning so'zlarini) hargiz eshita olmaslar va (ularni) haydash uchun ularga har tomondan (yulduzlar) otilur. Ular uchun (oxiratda) doimiy azob bordir. Magar biron marta (biron so'zni) ilib olgan kimsa (ya'ni, jin) bo'lsa, uni ham uchar yulduz quvib yetar (va halok etar);

Qayd etilgan


Munavvara  08 Mart 2009, 13:58:02

Hashr surasining oxirgi 3 oyati bilan:

Huvallohullazi la ilaha illa huva 'alimul g'oybi vash shahadati, huvar rohmanur rohiym. Huvallohullazi la ilaha illa huval malikul quddusus salamul mu'minul muhayminul 'azizul jabbarul mutakabbir, subhanallohi 'amma yushrikuun. Huvallohul xoliqul bariul musovviru lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samavati val arz va huval 'azizul hakiym.

U - Alloh shunday zotdirki, hech qanday iloh yo'q, faqat Uning O'zi bordir. (U) g'ayb va shahodatni (ya'ni, Yashirin va oshkora narsalarni) bilguvchidir. U mehribon va rahmlidir. U - Alloh, shunday zotdirki, hech qanday iloh yo'q, faqat Uning O'zi bordir. U (yolg'iz) podshohdir, (barcha ayb-nuqsonlardan) pokdir-salomatdir, (O'zi hohlagan bandalarini dunyo balo-ofatlari va oxirat azobidan) omon qilguvchi9dir, qudrat sohibidir, bo'ysundirguvchidir, (tanho) kibr egasidir. Allo0h ularning (mushriklarning) shirklaridan pokdir. U - Alloh yaratguvchidir, (yo'qdan) bor qiluvchidir, (barcha narsaga) surat-shakl berguvchidir, Uning go'zal ismlari bordir. Osmonlar va yerdagi bor narsa Unga tasbeh aytur. U qudrat va hikmat sohibidir;

Qayd etilgan


Munavvara  08 Mart 2009, 13:59:04

Ixlos surasi bilan:

Qul huvallohu ahad. Allohus somad. Lam yalid. Va lam yulad. Va lam yakul lahu kufuvan ahad.

(Ey Muhammad), ayting: "œU — Alloh birdir. (Ya’ni, Uning hech qanday sherigi yo’qdir. U yakkayu yolg’izdir). Alloh (barcha hojatlar bilan) ko’zlanguvchidir (ya’ni, barcha hojatlar Undan so’raladi, ammo U hech kimga muhtoj emasdir). U tugmagan va tug’ilmagandir (ya’ni, Allohning o’g’il-qizi ham, ota-onasi ham yo’qdir. U azaliy va abadiy zotdir). Va hech kim U zotga teng emasdir";

Falaq surasi bilan:

Qul a’uzu birobbil falaq. Min sharri ma holaq. Va min sharri g’osiqin iza vaqob. Va min sharrin naffasati fil ‘uqod. Va min sharri hasidin iza hasad.

(ey Muhammad), ayting: "œMen tong Parvardigoridan (menga) O’zi yaratgan narsalarning yomonligidan, tugunlarga dam soluvchi (jodugar)larning yomonligidan va hasad qilayotgan hasadgo’yning yomonligidan panoh berishini so’rab iltijo qilurman";

Qayd etilgan


Munavvara  08 Mart 2009, 14:01:01

Nos surasi bilan:
 
Qul a’uzu birobbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min sharril vasvasil xonnas. Allazi yuvasvisu fi sudurin nas. Minal jinnati vannas.

(Ey Muhammad), ayting: "œMen barcha insonlarning Parvardigoridan, barcha insonlarning Podshohidan, barcha insonlarning Ilohidan (menga o’zi jin va insonlardan bo’lgan, insonlarning dillariga vasvasa soladigan, (qachon Allohning nomi zikr qilinganida) yashirinib oladigan vasvasachi (shayton)ning yomonligidan panoh berishini so’rab iltijo qilurman".

Shular bilan dam solganlaridan keyin haligi odam og’riqdan hech shikoyat qilmagan kishidek o’rnidan turib ketdi.

Qayd etilgan


Munavvara  08 Mart 2009, 14:02:50

Uyqu paytida

Imom buxoriy Abu Hurayradan (r.a.) sadaqa qissasi haqidagi hadisning davomini quyidagicha rivoyat qiladilar: "Jin unga kelib dedi: "Agar to'shaginga yotsang, "Oyatul-kursiy"ni o'qi. Shunda Alloh tomonidan bo'lgan hofiz - saqlaguvchi sendan ajramaydi. Tong otguncha shayton yaqinlashmaydi".
Jinning bu gapini Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga aytganida, u zot: "Garchi u yolg'onchi bo'lsa-da, senga rost so'zlabti", dedilar".

Imom Al-Mahomiliy "Favoid" kitoblarida Ibn Mas'uddan (r.a) ushbu rivoyatni keltiradi: Bir odam Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga dedi: "Yo Rasululloh, Alloh menga manfaat berishiga sababchi bo'ladigan biror narsa o'rgating". Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam unga: "Oyatal-kursiy"ni o'qi, chunki u senga, zurriyotingga, hovlingga, hatto atrofdagi hovlilarga muhofaza bo'ladi", dedilar.

Qayd etilgan


Munavvara  08 Mart 2009, 14:03:46

Falaq va Nos suralaridan boshqa oyat va duolar bilan panoh tilashning makruhligi

Imom Abu Dovud, Nasoiy va Hokimlar Ibn Mas'uddan (r.a.) ushbu hadisi sharifni rivoyat qiladilar: "Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Falaq va Nos suralaridan boshqasi bilan panoh tilashni yoqtirmas edilar".

Imom Termiziy va Nasoiylar Abu Saiddan (r.a.) quyidagi hadisi sharifni keltirishgan: "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jinlardan va odamlarning ko'zidan panoh tilardilar. Falaq va Nos suralari nozil bo'lgach, ulardan boshqasini tark qildilar".

Qayd etilgan