ORAMIZDAGI ZINO  ( 26325 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 B


ziyoda_aliyeva  09 Aprel 2009, 20:40:03

Assalomu alekum Muslima. Qozini ayoli ushbu javobni beradi Hojam mana siz har hil rangdagi mazasi bir hil  tuhumlarni ediz vaholanki ayolarni tashqi ko'rinishlari bir hil bo'lsa ham hammalari bir hil narsani beradilar dedilar.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  16 Oktyabr 2009, 22:51:01

Ксзингизни каттарок очинг!

...Бирок, бундай оилалар фарзандларини сса зино колконлари ксчада кутиб туради интернет клублари, дискотекалар, "Янгиобод бозори". Ха-ха, пойтахтимизда бир жой борки, у ерда конун тарафдан таъкикланган фахш киноларни бемалол сотиб стиришади —- худди бозорда олма сотгандай. Яна ким дейсизми? Восга етмаган сспиринлар! Уларни «порно»махсулотлар савдоси учун жиноий жавобгарликка тортиш мумкин бслмаса керак. Бслмаса бемалол огзини тслдириб "Ока, «порнуха» бор" дейишмасди...
Хозирги кунда мамлакатимизда кенг таркалаётган иллатларнинг бири бу зинодир. Тсгрироги, у иллатларнинг пешкадами десам, адашмайман. Зино кадим-кадимдан инсонларни факирликка тушириб, соглигини кетказиб, дсзахга йслланма олишда скиндан ёрдам бериб келган. Турли даврларда бу иллат билан жамистлар турлича курашиб келган. Ислом жамисти бу иллат билан Яратганнинг ёрдами билан мана бир неча йсрлардирки, курашиб келмокда.
Аммо инсоннинг нафсидек бузук нарса бор скан, бу иллат хали сна канчадан-канча одамларни сз кулига айлантириши мумкин. Хозирда айрим фукароларимиз зино боткогига кулогигача ботиб кетспти. Мен бошка дин вакиллари хакида смас, балки сзини мусулмон хисоблаган ва шунга карамасдан зино кулига айланаётган кишилар хакида гапирмокчи сдим. Уларни ажратиб олиш жудасм кийин: улар биз каби оддий кишилар, мусулмончилик амалларини бажарадилар, дастурхондан тураётганда дуои-фотихасиз турмайдилар. Лекин вакти бемахал ичкилик ичиб, зино хам килиб турадилар. Уларнинг кулогига зинонинг харомлиги хакида канчапик ксп куйсангиз хам, инсон соглигига зарари ксплиги хакида канчалик куйиниб гапирсангиз хам, турли форум ва сайтларда, радиодастурларда бу мавзуда соатлаб гапирилса хам, газета ва журналлар бу мавзуга ксп марта тсхталсалар хам зино килишдан кайтадиган одамлар сони жуда хам камайиб кетмади.
Зонислар билан айшу ишрат килиб юрган бсйдок йигитга «Аега зино киласан? Ўзингга шунака хотин учраса нима киласан?» деб ссралганда, у керилиб шундай жавоб беради: «Бунака кизлар билан мазза килиб, уйда стирадиган, ксча ксрмаган кизга уйланиш керак!» Лекин хозир хеч кимга сир смас, тиббиётда пул учун хеч нарсадан кочмайдиган, кизларга зино килиши учун улкан имконистлар очиб бераётган гинеколог-врачлар бор. Аввалига сйлардим, нахотки сзига шунака келин келиши мумкинлигидан ксркмайди булар деб. Кейин битта гинеколог аёлнинг гапини сшитганим-да огзим очилиб колди: «Мен мана шу иш оркасидан бир срим йил ичида «ДОАС»ли бслиб олдим. Уларни тушунаман, хар бир аёл бахтли бслишга хакки бор. Мен уларга имконист сратиб берспман. Менга пулини схши тсласа бслди, гунохи сзига». Турмушдан кайтгандан сснг баъзи аёллар бошка слло килиб юрган зонисларга хаваси келиб, сз танасини бировлар ихтиёрига бера бошлайдилар. Бундай аёлларни ксрсам жуда хам ичимдан сзиламан. Лекин шунака аёлларни йслдан уриб, зино килишга даъват килаётган сркаклар-чи? «Хей биродар, нега зино киласан? Ахир бу ишнинг харомлиги ва катта гунохлиги хакида сшитмаганмисан?» деб кайтаришга харакат килсак, «Бевани кснглини олсанг савоб бслади!» деб харомни халолга чикариб, мактаниб хам ксйишади. Мен хозир ...хиёбони, Катортол ёки бошка ерларда «тирикчилик» килаётган зонислар хакида гапирмадим. Кспчилик сркаклар уларга нафрат билан карайди: «Акли бор киши бундайлар билан учрашмайди!» дейишади. Улар Яратгандан ксрккани учун шундай деспти деб хурсанд бслиб: «Аимага?» деб ссрайман. Уларнинг сса: «Билмайсанми, касалнинг конику булар, беш минут лаззатдан кейин 100 долларга даволаниш — бу ахмокнинг иши ёки сохта лаззат учун пул тсламайман» деб ксйишади. Касал зонислардан хазар киладиган бундай сркаклар сзига бошка «тозасини» топишга интилиши ачинарли холдир.
Ха майли, бу зонисларни четга сурчб туриб, балки сз махаллаларимизда, ишхонамизда, атрофимиздаги ва снг ачинарлиси кариндош-уруглар орасидаги маънавий бузллиб кетаётган аёллар хакида гап очмокчиман... Тсгри, улар сз баданларини зонислар каби накдга очикдан-очик пулламаётгандир, аммо нафс гирдобига ботиб кетаётгани, сзига «спонсор» топиб олиб, «Хаёт лаззатини» тслик хис килишга уринаётгани хакикатдир. Уларнинг калта, елкалари очик ксйлаклари-ю, тилло ранг сочлари хакида гапирмасам хам бслади. Бу мавзу сийкаси чикиб кетган. Биз шундай аёлларни кайтаришга канчалик харакат килмайлик, ёнини оладиганлар сероб. «Аёл киши хам тирик жон, унинг хам нафси бор Аафсини кондиролмай стрессда юргандан ксра сзига ишончли бир сркак топиб олиб, сша билан учрашиб юрса, бунинг нимаси ёмон? Бунинг устига агар топармон бслса, аёлни ками-ксстига ёрдам беради», дейди бундай химосчилар. Бу гапларни аёллар айтса тушунишга харакат килардим лекин химосчиларнинг аксаристи сркаклардир. Хозирги даврнинг уддабурон йигитлари хар тарафлама илгор бслиш харакатида. А­нг снги моделдаги киммат «сотка»лар (албатта "золотой" номерли бсли-ши керак), чиройли снги автомо-биллар (ракам бу ерда хам катта ахамистга сга), кийимларини сса айтмаса хам бслади — моданинг охирги кичкириги ва албатта ёни да бир гсзал жонона. Уни ксрганда бошка сркакларнинг ксзи сйнаб сслаги окмаса, хисобмас. Бундай кизлар кийиниш борасида Голливуднинг кспгина зонисларини ортда колдиради. Илгари ксча-ксйда шундай кийинган киз олдида туриб колган сркак сзини четрок олар сди, "Одамлар мени у билан бирга скан деб сйлашмасин" деб. Хозир сса йигитлар учун бундай киз билан ёнма-ён, кучоклашиб юриш обрс хисобланади. Баъзиларидан "Бундай зонисга каерда илашдинг?" деб ссралса, "А­, нима дивоссиз ака! Уйланадиган кизим-ку!" деб хафа хам бслиб ксйишади. Бундай йигитларни сса факатгина "замонавий" хаёт тарзида сшаётган даъюслар ортда колдир-мокда. "Мани аёлим снг замонавий" демокчи бслгандай жуфти халолига шармандаларча кийиниб юриш учун тслик сркинлик берган "сркакларни" ксрганда мсмин кишининг сочи тикка туриши хеч гап смас. Тсйларга хотинларини фахш кийимда боришига рухсат беришади.
Бундай оилаларда оналар восга етган сгил фарзандлари олдида срим слангоч кийиниб юришади, оталари биргина ички кийим-да бсйи етган кизлари олдида бемалол юраверишади. Кизлар хам онасидан колишмайди. Лозим кийиш, рсмол сраш, авратларни беркитиб юриш замонавий оилаларда сскилик саркити хисобланади (замонавий ссзини европалашган деб тушунишингизни ссрайман). Хамма нарса оиладан бошланади, бундай оила фарзандларининг анатомис билан скиндан кизикиши хам... Яъни айтмокчиманки, зинога кизикиш ссиб келаётган авлод учун авваламбор оиладан бошланмокда: уй ичидаги кийиниш маданистининг бузуклиги, кабел телеканаллари, интернет олами, ота-онаси фарзандларидан номига беркитиб ксйган фахш кинолар коллекяис-си... Бу шароитда ксз зиноси учун улкан имконстлар тугилади. Ксз зиноси сса билишимча, барча зиноларнинг онаси хисобланади. Лекин уйида ахлок-одобни, иймону сътикодни сргатувчи оилалар хам жуда ксп-ку дерсиз. Албатта, улар Жуда ксп. Шунинг учун хам курраи замин сз срнида сокин айланиб турибди. Бирок, бундай оилалар фарзандларини сса зино копконлари ксчада кутиб туради интернет клублари, дискотекалар, "Янгиобод бозори". Ха-ха, пойтахтимизда бир жой борки, у ерда конун тарафдан таъкикланган фахш киноларни бемалол сотиб стиришади —- худди бозорда олма сотгандай. Яна ким дейсизми? Восга етмаган сспиринлар! Уларни «порно»махсулотлар савдоси учун жиноий жавобгарликка тортиш мумкин бслмаса керак. Бслмаса бемалол огзини тслдириб "Ока, «порнуха» бор" дейишмасди, менимча. Катта ёшдаги сркакларни сса зино копкони стрипбарлар, "хиёбонлар", сауналар, массажхоналарда кутади...
Хозир зонислар массаж хоналари никоби остида насхоналарни ташкил стиб ксйишгани сир хам бслмай колди. Уйдаги оми аёллар сса "А­рим соглигини тикласпти, ксл-оёк ва беллари огриги анча колди-с!" деб сзларини овутиб стирадилар. Бундай хордик чикаргач сркакнинг кайфисти чог, хсмрайишлари йск, юзидан табассум ёгилади, сз; аёлига совгалар келтиради ("компенсаяис"). Хотинлари сса хурсанд. Аомахрам аёл срини кандай массаж килганига ксзларини юмиб кетишади. Кспчилик билади-ю, билмаганга олади...
Хуллас, ичимда йигилиб, йиринг босиб ётган; фарёднинг бир кисмини; сизларга ссзлаб бердим. Бундай иллатларни бутунлай йскотишнинг иложи бслмаса хам, кандай килиб камайтирса бслади, нима килиш; керак?


Бахром ИСМОИЛЗОДА

info.islom.uz

Qayd etilgan


Hadija  12 Noyabr 2009, 14:45:15

:as:

Муаллиф: Абдулмалик Қосим

Мутаржим: Абу Жаъфар ал-Бухорий

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм


Гул ёшидаги бир қиздан кетма-кет ҳайқириқлар келди"¦

Ундан сснгра ёш жувондан ҳам шундай ҳайқириқлар келди"¦

Ҳамма хотин-қизлар бир овоздан бир талабни қилмоқдалар: бахт-саодат, қувонч ва нафс барқарорлиги, ҳамда сокинлиги қаерда?!

Бизларни қайғулар тутиб, ғамлар қийнай бошлади. Ҳатто, ётоқхоналаримизда ҳам самоларимизда сузган гуноҳ булутлари бизни сз ҳолимизга қсймаспти"¦

Бизларни чор тарафдан шаҳват оловлари қамради, скранлар шаҳвоний ҳирсларимизни қсзғай бошлади"¦ Бироқ, қалбимиз тубида қолган иймон зарралари сизларга қараб ҳайқирмоқда: «Бизларни қутқарниглар!»

Муслима синглим!

Биз, оммавий-ахборот воситалари кспайиб, дунёни кснгил очар ва жозибали нарсаларга тслдирган, натижада, бахт-саодатни чилпарчин қилиб, бахтиқароликни сқинлаштирган моддий маданист билан тслиб тошган оламда сшамоқдамиз.

Ушбу телба тслқинлар мавж урган денгиз сртасида, мусулмон одам, ёйилган шубҳалар ва шаҳватларнинг кспайганини ксрар скан, сзининг фитналар гирдобига тушиб қолишидан қсрқади. Зеро, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Олдингизда зулматли кечани босиб стгандек фитналар бор. Банда у фитналарда мусулмон бслиб тонг оттирса, кофир бслиб кечкиртиради. Мсъмин бслиб кечкиртирса, кофир бслиб тонг оттиради» - деган сдилар (Абу Довуд ривости).

Кенглиги самовоту-ердек бслган жаннатдан умидвор бслиб ва тойилишдан қсрқиб, сизларга ёлғизлигингиз ва Шайтон васвасаларини кетказадиган ҳамда гуноҳлар зийнатли қилиб ксрсатган пардаларни йиртиб ташлайдиган Аллоҳ таъоло ва А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг соф ва тиниқ ссзларидан бир дебочани тақдим стмоқчиман. Шосд бу сабабли сизга аламли азобдан қутқариш учун Аллоҳнинг раҳмати етиб келса ва сизни ҳалокат ва вайронанинг буюк дарвозаларига тушишдан сақлаб қолса!

Qayd etilgan


Hadija  12 Noyabr 2009, 14:48:11

Муслима синглим!

Муслима хотин-қизларга таҳдид солган хатарлардан бири — унинг шаҳвоний ҳирсларини қсзғаш ва олдида шаҳват сшикларининг икки табақасини ланг очишдир. Бу, хотин-қизлар сътибор бермайдиган ибтидолар билан бошланиб, уларни ҳаром қилинган зино — ношаръий жинсий алоқа қилишга олиб боради.

Имом Аҳмад раҳимаҳуллоҳ: «Одам слдиришдан сснг зинодан ксра қаттароқ гуноҳ борлигини билмайман» - деган сди.

Аллоҳ таъоло ва А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам зинони ёмон иш ҳамда хатарли натижалари бслгани учун ҳаром қилдилар. Аллоҳ таъоло зинога сабабчи бсладиган барча нарсаларга сқинлашишни таъқиқлади. Чунки бу сабаблар, зино томон биринчи одимлардир:

«Зинога сқинлашманглар, чунки у ҳаёсизлик ва ёмон йслдир» (Исроъ: 32).

Зино — Аллоҳ таъолога шерик қилиш, одам слдиришдан кейинги катта гуноҳларнинг каттароғидир. У — ифлослик, ҳаёсизлик, ҳалокатли ва қаттиқ гуноҳдир.

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: «Аллоҳ таъолонинг ҳузурида Аллоҳ таъолога шерик қилишдан кейин, ҳалол бслмаган раҳм (бачадон) га сркак киши қуйган сувдан ксра қаттароқ гуноҳ йсқдир»;

«Зоний мсъмин бсла туриб зино қилмайди» (Саҳиҳ ҳадис).

Аллоҳ таъоло зинонинг ҳаромлигини қуйидаги ссзлари билан таъкидлади:

«"¦ Аллоҳ билан бирон илоҳга ибодат қилмайдилар, Аллоҳ (слдиришни) ҳаром қилган жонни ҳақсиз слдирмайдилар ва зино қилмайдилар. Ким булар (дан бирортаси) ни қилса уқубатга йслиқур. Унга қиёмат куни азоблар бир неча баробар қилинади ва у ерда хсрланиб, мангу қолади. Фақат тавба ва солиҳ амаллар қилган кишиларгина бундан мустаснодир. Ўшаларнинггина Аллоҳ ёмонликларини схшиликка айлантиради. Аллоҳ раҳмли ва мағфиратли зотдир» (Фурқон: 68-70).

Аллоҳ таъоло бу остда зинони Аллоҳга шерик келтириш ва одамни ноҳақ слдириш билан боғлади ҳамда унинг жазоси, модомики, банда бунинг сабабини тавба, иймон ва солиҳ амал билан кетказмас скан, кучайтирилган азоблар билан жаҳаннамда мангу қолиш сканини белгилади.

Аллоҳ таъоло банданинг нажоти ва бахт-саодатини жинсий аъзосини зинодан сақлашига боғлади. Унинг бундан бошқа иложи йсқдир. Аллоҳ таъоло деди:

«Дарҳақиқат мсминлар нажот топдилар. Улар намозларида (қсрқув ва умид билан) бсйин сгувчи кишилардир. Улар беҳуда — фойдасиз (ссз ва амаллардан) юз сгиргувчи кишилардир. Улар закотни (адо) қилгувчи кишилардир. Улар авратларини (ҳаромдан-зинодан) сақлагувчи кишилардир. Магар сз жуфту-ҳалолларидан ва қслларидаги чсриларидангина (сақланмайдилар). Бас улар маломат қилинмаслар» (Мсъминун; 1 — 6).

Qayd etilgan


Hadija  12 Noyabr 2009, 14:57:39

Муслима синглим!

Зино — баланд уйларни вайрон қиладиган, кстарилган бошларни сгадиган ва чечан тилларни соқов қиладиган ордир. Зино — қанчалар ксп бслмасин, обрс кийимини ечишга қодир турдаги ордир. Зино — бир оилага тушса, унинг бутун оппоқ саҳифаларини бссб, қараган ксзларга қора нарсадан бошқа нарсани ксрсатмайдиган қора доғдир.

Зинонинг жазоси:

Аллоҳ таъоло зинонинг жазосини уч хусусист билан хослади:

1) Қаттиқ қийналиш ва ҳунук шаклдаги слим.

А) Аллоҳ таъоло зонийларга нисбатан бандаларда раҳм-шафқат бслишини таъқиқлади.

Б) Аллоҳ таъоло зонийларнинг жазоларини ижро стиш асносида мсминларнинг ҳозир бслишларига амр стди. Бу, жазонинг манфаати ва зино қилмаслик учун берилган дашномнинг снг ҳикматлисидир.

Дунёдаги жазо:

Зоний сркак ва аёл уйланган бслсалар, жазолари слгунларига қадар тошбсрон қилишдир. Токи баданларининг барча ерида аламни ҳис стсинлар. Уларни тош билан уришнинг маъноси, уларнинг оила уйининг бузганликларидан киносдир. Гсё улар сзлари бузган бинонинг тошлари билан тошбсрон қилинадилар. Агар уйланмаган бслсалар, олий навли дарра билан юз марта саваланадилар ва бир йил юртларидан сургун қилинадилар.

Зинонинг жазоларидан:

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: «Кечанинг срмида само сшиклари очилади ва нидо қилувчи нидо қилади: «Ссраган борми, ссрагани берилса? Қийналган борми, қийналганлари кетказилса?». Дуо қилган барча мусулмоннинг дуоларини Аллоҳ  қабул қилади. Фақатгина, жинсий аъзоси орқасидан кун кечирган зоний аёлнинггина (дуоларини Аллоҳ ижобат қилмайди) "¦» (Имом Аҳмад ва Табароний схши ривост силсиласи билан ривост қилдилар).

Зинонинг зарарлари:

* Зинонинг ёйилиши билан касалликлар кспасди.

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: «"¦ Зино бир халқда тарқалиб, уни ошкор қилсалар, срталарида вабо ва аввалги аждодларида ксринмаган касалликлар ёйилади» (Ибн Можжа ривости).

Бу ҳозирги бошбошдоқлик ва разолат ҳукмрон бслган халқлар ичида очиқ-равшан ксринмоқда.

Абдуллоҳ ибн Масъуд разисллоҳу анҳу деди: «Қайси қишлоқда судхсрлик ва зино пайдо бслса, Аллоҳ таъоло уни ҳалок қилишга изн беради».

* А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам тушларини баён қилган хадисларида шундай дедилар: «"¦ Тандир каби даричаси бслган ердан стдик. Унинг таги кенг ва усти тор бслиб, остидан олов ёқилар сди. Олов сқинлашса, унинг ичидаги (одамлар) тепага қараб чиқишар ва чиқиб кетишларига оз қолар, олов сснса, ичкарига қайтишар сди. У ерда сланғоч сркак ва аёллар бор сди. Мен: «Улар кимлар?» — дедим. (Менинг) икки (ҳамроҳим): «Улар зино қилган сркак ва аёллар» — дедилар».

А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: «Бир аёлга зино қилган киши ва сша аёлга қабрда бу (Ислом) Уммат(и) азобининг срми бслади».

* Зино ёмонликнинг барча ҳислатлари: Динга кам сътибор бериш, тақвонинг кетиши, мурувватнинг бузилиши, ҳамист ва рашқнинг камайишини сз ичига олади. Табиийки, зонийда тақво, вафодорлик, ростгсйлик, дсстликка садоқат ва оиласига ҳамист ва ғайратни ксра олмайсиз.

* Юз ва қалбнинг қоп-қора бслиши, нурининг ссниши, қайғу-аламларнинг кспайиши, безовталик, умрнинг калта бслиши, умр баракасининг бслмаслиги ва фақирлик. Салафлардан келган хабарда: «Аллоҳ таъоло золимларни ҳалок ва зонийларни фақир қилади», деган жумлалар бор.

* Зино, зино қилган одамнинг гсзал исми: иффат, сзгулик ва адолат исмларини тортиб олади. Аатижа слароқ зонийга фожир, фосиқ, зоний ва хоин исмларини бадал қилади. Бундан ташқари, зино, зонийнинг юзларида ҳам ифодаланган, ёлғизлик, руҳий қийналиш ва руҳий сраларни вужудга келтиради.

* Зинонинг снг хатарли оқибатларидан бири — ҳаётнинг ёмон натижалар билан тугалланишидир. Ибн Қоййим раҳимаҳуллоҳ деди: «Ўлим талвасасидаги ксплаб одамларга қарасангиз, уларнинг қилган ёмон ишлари свазига улар билан схши хотима сртаси тссиб қсйилганини ксрасиз».

Qayd etilgan


Hadija  12 Noyabr 2009, 14:59:09

Муслима синглим!

Гуноҳларнинг каттаю кичигини қилишга журъатли бслишдан сақланинг! Чунки жоҳилист замонида сшаган араб хотин-қизлар зинодан нафратланишар ва ҳур (чсри бслмаган) хотин-қизларнинг зино қилишларини ёқтирмас сдилар. Шунинг учун ҳам, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам хотин-қизларга Аллоҳга бирон нарсани шерик қилмасликлари, сғирлик ва зино қилмасликларига байъат қилганларида, Утбанинг қизи Ҳинд таажжуб билан: «А А асулуллоҳ, ҳур хотин-қизлар ҳам зино қиладиларми?» - деб савол берган сди.

Арабларнинг: «Ҳур аёл — сийналари билан рсзғор тебратмаган аёлдир», деб айтилган мақоллари ҳам бор.

Муслима синглим, Аллоҳ таъоло сизни ксриб турганини унутманг! Аллоҳнинг розилигига хилоф ишларни қилиш ва Аллоҳ ғазаб қиладиган нарсаларга тушиб қолишдан сақланинг!

Qayd etilgan


Hadija  12 Noyabr 2009, 15:04:59

Аажот йсли

Муслима синглим!

Аллоҳ сизни иффат билан сз паноҳида сақласин ва тақво зийнатлари билан безасин! Синглим, нажот йслидан юринг, ғафлатдан уйғонинг, сизни жар томон олиб бораётган ва ботқоқликка тушираётган нарсалардан узоқ бслинг!

Қутулиш йслларидан баъзилари:

1. Уйда, машинада, савдо-сотиқ дсконларида, тайёра ва бошқа ерларда ажнабий сркак билан ёлғиз қолмаслик.

Синглим, сиз Аллоҳ ва А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга итоат қилган ва сзининг Аллоҳ ва расули соллаллоҳу алайҳи ва салламга итоатсиз бслишга рози бслмаган аёл бслинг! А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «А­ркак (бегона) аёл билан ёлғиз қолар скан, уларнинг учинчиси Шайтон бслади» - дедилар.

2. Имкони борича бозорларга камрок бориш ва Аллоҳ таъолонинг:

«Уйларингизда стиринглар!» (Аҳзоб: 33) амрига итоат қилиб, уйда стиришни лозим тутиш.

Абдуллоҳ ибн Масъуд разисллоҳу анҳу: «Аёл Аллоҳ таъолога уйида стирганидан ксра кспроқ сқин бсла олмайди» - деди.

Уйдан чиққанинггиз маҳал ёнингизда сркак маҳрамингиз ёки сизга сқин бслган ишончли аёллардан бири бслсин. Сотувчи билан бакор ссзлар билан савдо қилинг. Табиийки, динингиз зарарига ссмларингизни оз сарф бслишига сҳтиёж йсқ. Аллоҳ сақласин!

3. Уйдан чиқишда безаниб ва очиқ-сочиқ чиқмаслик. Чунки бу — фитна ва одамларнинг нигоҳини жалб қилиш сабабларидан биридир. Зеро, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: «Умматимнинг икки тоифаси жаҳаннамга кирадилар. "¦"¦. кийинган сланғочлар, қоматлари сгилган ва бошқаларни сзига жалб қилган аёллар "¦».

А­нг схши пардаланиш — або (кенг кийим) кийиш, қсллар ва оёқларни тссиш ва атир сурмасликдир. Синглим, сиз мсминларнинг оналари бслмиш пайғамбаримизнинг беназир рафииқалари ва саҳобаларнинг рафиқаларидан срнак олинг. Чунки улар қоп-қора кийимларни сраб чиқишар ва ҳеч бир аъзолари ксринмас сди.

4. Ҳой, муслима, тубан ойномаларни мутолаа қилиш ва ҳаёсиз фильмларни ксришдан сақланинг! Чунки улар шаҳвоний хирсларни ксзғаб, фаҳш ишларни қилишни қулайлаштиради, фаҳш ишларни «севги» ва «садоқат» номи билан зийнатли қилиб ксрсатади ҳамда зинони «сркак ва аёл сртасидаги етилган ҳиссий алоқа» деб баён қилади. Сиз оилангиз, қалбингиз ва ақлингизни ҳаром алоқалар билан бузманг!

5. Аллоҳ таъоло деди:

«Одамлар орасида шунақа кимсалар борки, улар жоҳиллик билан одамларни Аллоҳнинг йслидан адаштириш ва Аллоҳнинг йслини масхара қилиш учун лаҳвул-ҳадисни сотиб оладилар. Мана шундай кимсаларга Қиёмат кунида жаҳаннамнинг хор қилгувчи азоблари бор» (Луқмон: 6).

Муслима синглим, қсшиқ ва куйларни сшитишдан сақланинг. Қуръон остларини сшитишга, зикр ва истиғфор айтишга одат қилинг. Ўлимни ёдингизга олиб қилган ишларингизни ҳисоб-китоб қилинг. Аллоҳга осий бслган он, Аллоҳ сизга инъом қилган неъматларга нонксрлик қилган бслиб, Аллоҳ сиздан уларни тортиб олишини унутманг.

6. Олий, Қудратли ва барча сирларни билиб турадиган зотдан қсрқиш, ҳавф турларининг снг буюги бслиб, гуноҳ ишлардан тссади. Фараз қилинг: мингдан бир имконистда адашиб, зино қилиб қсйсангиз ва бу қабоҳатни ота-онангиз, ака-укангиз, акраболарингиз ва умр йслдошингиз билиб қолса, нима содир бслиши мумкин?! Уларнинг тасаввури ва тилларидан, ҳатто, слаётган пайтингизда ҳам: «У — зонис сди!», деган фикр ва ссзлар чиқмайдими?!

7. Муслима синглим, дугоналарингиз сизга ёрдамчи ва сизни тсғри йслга йслловчи солиҳалар бслсин. Чунки инсон ста заиф бслиб, шайтонлар уни чор атрофдан сраб олгандир. Амон дугонадан узоқ бслинг! Чунки у, сғри каби билдирмай келади-да, сизни ҳаром ишга судраб, сзи қочиб қолади. Сиз А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг амакилари (Абу Толиб) ни ссланг. У — ёши улуғ ва ақли расо инсон сди. Бироқ, слими олдида ҳузурига келган ёмон дсст — Абу Жаҳл унинг мушрик бслиб вафот стишига сабаб бслди.

8. Муслима синглим, ксп дуо қилинг. Чунки Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам дуо ва истиғфорни ксп қилар сдилар.

9. Муслима синглим, стаётган ҳар бир онингизда Қуръон сқинг ва имкони борича ундан ёд олинг. Агар ҳимматингиз олий бслса, Қуръон ёдлатиш ҳужраларига боринг ва Қуръон ёдланг! Чунки нафсни тоат-ибодат билан чалғитмасангиз, сизни гуноҳ ишлар билан чалғитади.

10. Синглим, вақтингизни стказиш ва ҳирсингизни қондириш учун ҳаром муносабатлар қуриш, руҳан пучлик ва юрак торлиги бслиб, унинг манбаи тоат ва ибодатдан узоқликдир:

«Менинг зикримдан юз сгирган одам учун оғир ҳаёт бор» (Тоҳа: 124).

11. Муслима синглим, тез кунда бу дунёдан ҳаётингиз давомидаги барча нарсаларни ёзган номалар билан сафар қиласиз. Агар бу номалар тоат-ибодат билан тсла бслса, хурсанд бслинг, агар бошқача бслса, слимдан аввал тавба қилишга шошилинг. Чунки қиёмат — хасрат кунидир..

«Уларни ҳасрат кунидан огоҳлантиринг!"¦» (Марсм: 39).

У кун — расво бслиш, номалар учадиган ва смизаётган она чақалоғидан воз кечадиган кундир! Бундан ташқари, қабрга ёлғиз қсйилиш даҳшатини ҳам ссланг!

12. Муслима синглим, телефон ксплаб хотин-қизлар учун тузоққа айланди. Сиз улардан бири бслманг. Агар биронта бсри сифат сркак билан балоланиб, у билан ҳаром алоқа қура бошлаган бслсангиз, кучайиб кетишидан аввал зудлик билан у алоқани узинг ва унга сркаклар қандай бслиши кераклигини етказинг. Чунки Аллоҳ таъоло сиз учун бир кенглик ва нажот беришини унутманг!

13. А­й, сиз, бахт-саодатни излаб, жаннат сари тиришаётган синглим, излаган нарсангиз — жаннат, Аллоҳга итоат стиш ва Унинг фармонларига бсйинсунишдадир.

«А­ркакми ё аёлми — кимда-ким мсмин бслган ҳолида солиҳ амалларни қилса, биз унга покиза ҳаёт ато стамиз» (Аахл: 97).

Qayd etilgan


Hadija  12 Noyabr 2009, 15:07:46

Муслима синглим, гуноҳни тарк қилиш, тавбани излашдан ксра осонроқдир. Мен сизга А асулуллоҳ  саллоллоху алайҳи ва салламнинг ушбу ҳадисларини сслатмоқчиман: «Агар аёл беш (вақт намоз)ини тскис адо стса, (рамазон) ойи (рсзас) ини тутса, жинсий аъзосини сақласа ва умр йслдошига итоат стса, жаннатга хоҳлаган дарвозасидан киради».

Муслима синглим, Аллоҳ таъоло сизни ҳидостланган, бокира, ҳаёли ва иболилар ҳамда даҳшатли маҳшаригоҳда:

«"¦жаннатга киринглар сизларга ҳавф ҳам йсқ, сизлар ҳеч ғамгин ҳам бслмайсизлар!» (Аъроф: 49), деб чақириладиган кунда ибодатгсй солиҳалар қаторида килсин.

Аллоҳ таъоло пайғамбаримиз, Унинг оиласи ва барча саҳобаларига салавот ва саломлар йслласин.

*       *       *

Манба: Ислом Аури
Manba

Qayd etilgan


Hadija  08 Oktyabr 2010, 15:03:00

www.ayol.uz siteda mavzuga aloqador bir inson boshidan o'tkazgan hikoyani yozib o'tibdilar...
O'qib juda yomon ahvolga tushdim. Ochig'i buni bu yerga joylash joylamaslikka ham ikkilanib qoldim!
Kimgadir yoqmasa o'chirib tashlayman!...

Bunday fitnakorlardan qilmasin! :(

Assalom alaikum hurmatli muallif,
Judayam dolzarb mavzuni ayni tabiiy korinishida aniq ochibsiz maqolangizda. Afsuski, kamina shunday fitnalar turida tushganlardanman. Allohni Rahim va Rahmon, G'ofur va G'affor, bilib bilmay qilib quygan gunohlarimni uzi kechirsin.
Bu erda men hozirgi yoshlarga va mana shunaqa fahsh fitnasiga uchrayotganlarga uz boshimdan utgan bir voqeani aytib bermoqchiman zora Alloh ularni yulini shu voqea sababli to'gri yulga boshlasa!
Hullas, boshqa viloyatdan Toshkentdagi universitetga uqishga kirdim va bir kursdoshim bilan bitta honada yotoqhonada turadigan boldik. 3 kursgacha uqishga qattiq berilib uqidik ikkalamiz ham. Uchinchi kursdan urtog'im toshkentda oilasi bilan yashaydigan opasini qushnisini "yahshi kurish"ni boshladi... har uchrashib kelganda yangidan yangi voqealarga voy hikoyalar eshitadigan boldim... hammasi aynan yuqorida aytilgan kabi toshkent parklarida bolardi... menga juda qiziq edi chunki buni tamini bilmasdim va maniyam nafsim qiynardi huddi shunaqa orom olishni...men ham kuchada kuzimga yahshi koringan qizga gap otishni boshladim...va bir kun kechqurun bir qiz bilan tiqilinch avtobusda 'kuz urushtirib' yahshi tanishib oldik gap suzsiz... orqasidan borib gap ottim va telefon nomerimni berdim... har kun kechasi faqat telefonda u bilan gap sotadigan boldim boshida... har hafta sungida uchrashadigan boldik. Qiz ancha "tajribali' chiqib qoldi va birinchi marta uchrashganimizdayoq hayrlashishda qul beribmas aynan og'iz bilan hayrlashishni taklif qildi... shu bilan hamma iflosliklar boshlandi.. 8 oy mana shunaqa harom ichida edim... Allohga shukur uqishim bitishi bilan chet davlatga uqishga ketish harakatlarim ish berib avgustda ketadigan boldim va u qiz bilan orani ochdik.. judayam oson bolgandi ikkalamizgayam ajrashish chunki orada ahdi paymon yoki sevgi degan narsa yuq edi kongil hushlikdan boshqa. bu qilgan iflosliklarimni azobini chet davlatga kelganimdan keyin tortishni boshladim... kuchada uhlagan kunlarim boldi... eng og'ir va iflos joylarni tozalashimga to'g'ri keldi... ham jismoniy ham moralniy qiynalarim.. shu erda angladim harom halolni va Alloh iymon berib namoz uqishni boshladim haqiqiy musulmonlarga hos amal qilishga harakat qilishi boshladim, harom ovqattan uzoq tutardim uzimni, qizlarga yomon kuz bilan qaramaslikka harakat qilardim va bu qulimdan keldi hammasi yahshilanishni boshladi... uqishda obruyim ortib borardi, yahshi bir musulmon dukonda yahshi ishlaganimdan u dukonni boshqarardim uqishdan bushaganimdan... uqishim tugamasdan yahshi kompaniyadan ishga taklif oldim... uqishim tugashiga 2 oy bor edi hali.. mendan bahtli odam yuq edi guyoki, Allohga shukur qilib namozlarimni uqib (hatto uqishda) judayam rohatta edim.. uzbdan bir urtog'imni iltimosi bilan uzbekistondan kelgan bir qizga yordam berishimga to'gri keldi ... joy masalasi, ish topishga yordam qilish va hk. tanish bilishlarimni ishga solib u qizni boshqa bir shtatda joylashishiga yordam qildim... keyin uni korgani keldim va ancha vaqt gaplashdik yolg'iz qolib... u uchrashuvdan keyin u qiz manga tez tez tel qiladigan boldi va yolg'iz qiynalayotgani atrofidagilar unga yoqmayotganligi haqida nolirdi doim.. unga rahmim kelib telefonini rad etmasdim qachon qilsayam... shu yusinda munosabatlarimiz chuqurlashib ketti... va yana shaytonni quliga aylandim uni fitnalariga uchib... bir kun kechqurun uni uyida hech kim yuqligi va 2 kun yolg'iz uyda qolgani aytib meni kelishimni iltimos qildi 'noz ishvalar' bilan... man boshqa shtatda bolsamda, va ishimni boshlaganimga endi 1 oy bolgan bolsada haftani urtasida kechqurun yulga chiqdim... va u oqshom buydoqligimga chek quyish niyati bilan ketayotgandim... Alloh buni istamadi... avariyaga uchradim va bosh va qulimdan shikast etti uzimga a yaqinda olgan qimmatbaho moshinam metallomga ketti... shundan 15 kun utar utmas ishimdan ayrildim... qarzga bottim.... ota onamni oldiga borishim kerak bolgan paytta borolmadim... va hozirgacha ishsiz va qarzdor bolib yuribman... Ey mumin dustim va singlim - bunaqa harom ishni oqibati bu utkinchi dunyoda shunchalik azobli bolgandan keyin u dunyodagi azobni tasavvur ham qilolmaysan.. Aqlingni yig' va Allohga iltijo qil bunday fitnalarga uralashib qolmasliginni surab!
Alloh uzi meni va men kabi osiy bandalarini uzi avf etsin!Moboda, ushbu hikoyaning muallifi ham forumimiz a'zolari orasida bo'lsalar meni manzur tutishingizni so'rayman. Faqatgina ibrat yuzasidan buni joylayapman!...
Kamina

Qayd etilgan


Hadija  08 Oktyabr 2010, 15:09:02

Shu o'rinda yana bir voqea yodimga tushib ketdi:
Bir kuni bir hushro'y yigit payg'ambarimiz s.a.v oldilariga boshi yorilgan holida kirib keladi, payg'ambarimiz so'raydilar, "nima bo'ldi boshing yorilibdi" deb so'raydilar. Keyin, u yigit ko'chada ketayotib bir qizni uchratdim, u b-n suhbatda bo'lishni juda istadim, bir ko'rishda unga oshiq bo'ldim. Ammo uni husniga mahliyo bo'lib ketayotib oldimdagi daraxtni ko'rmay qolibman, boshimni daraxtga urib oldim. deb javob beradi. Shunda payg'ambarimiz s.a.v Alloh qiyomatga qoldirmay shu dunyoning o'zida shu zahotiyoq jazolabdi. Shkur qilgin, Allohni suygani ekansanki shu dunyoning o'zida javobingni olding deb javob beradilar...

Hikoyani chala joyi bo'lishi m-n. Yusuf Tovasliyning hikmatlar xazinasi kitobidan o'qigandim. faqatgina ma'nosi edi...

Qayd etilgan