БАХТЛИ ОИЛА  ( 98856 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 24 B


Hanafiy  13 Aprel 2009, 15:28:30

Аёлнинг вазифалари

Оиланинг асл қсриқчиси аёлдир. Оиланинг давомийлиги учун у ҳам камида ср қадар масъул ҳисобланади. Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.):

"Аёл срнинг уйдаги бир ҳимосчиси, хонадон учун жавобгардир" деганлар.

Уйнинг ички ишлари учун кспроқ аёл жавобгар. "Усни урғочи қуш қуради" деган нақл бежиз смас.

Аёлнинг вазифалари, асосан, қуйидагилардир.

1. Итоат.
Аёлнинг биринчи вазифаси срига итоат қилишдир. Бу итоат аёлни асло камситмайди ёки аёл иккинчи сринга қсйилади, дегани смас. Икки кишидан иборат бслса ҳам ҳар жамистнинг амал қилиши керак бслган тартиб бор. Тартиб сса итоат ва қонунларга бсйсуниш билан таъминланади. Аёл срига итоат стиши керак. Аммо ср ҳам бсйсунадиган қонунлар бор.
Аёл срининг қонуний амрларига итоат стади. Оила нафақасини таъминлайдиган, ҳаёт қийинчиликларига ксксини тутадиган сркакка аёл итоатсизлик қила олмайди. А­р ҳаққи жуда оғирдир. Ойша онамиз (р.а.) шундай ривост қиладилар:
- Аёл устида снг ксп кимнинг ҳаққи бор, сй А асулуллоҳ? - дедим.
- А­рининг, - дедилар.
- А­рнинг устидачи?
- Онасининг, дедилар.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 15:28:43

Агар Аллоҳдан бошқага сажда қилиш мумкин бслганида аёлларга срларига сажда қилишни амр стган бслардим. Бунинг сабаби Аллоҳнинг сркаклар учун аёллар устида қилган ҳаққидир.
Солиҳа аёлни снг гсзал хусусисти итоатдир.
А­рларига итоат қилган аёллар жиҳод савоби оладилар. Чунки срларини жиҳодга тайёрлайдиганлар аёллардир. Аёл сркакнинг снг сқин қсллаб-қувватловчиси ва маслаҳатчисидир. Оила сифатида маҳрум бслган сркаклар жиҳод қила олмайдилар. Саодатнинг пойдевори севги, севгининг меваси сса итоатдир. Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.) итоаткор аёлларга ушбу хайрни айтадилар:
"Аёл беш вақт намозини сқиб, рсзасини тутса, номусини сақлаб, срига итоат стса, жаннатга хоҳлаган сшикдан кирсин".
"Ҳар қандай аёл срини рози қилиб вафот стса, жаннатга киради".
Аёлнинг срига итоат стиши айниқса шу хусусларда:
а) Жинсий алоқада "Бир сркак аёлини тсшакка чақирсаю аёли келмагани учун тунни ундан хафа бслиб стказса бу аёлга фаришталар срталабгача лаънат сқишади".
в) Мол сарфлашда. А­рнинг мол-дунёсидан рухсатсиз сарфлай олмайди, сзига ва болаларига етадиган даражадагиси бундан мустасно.
в) Ташқарига чиқишда: Аёл срнинг рухсатисиз бошқа ерга бора олмайди. Акс ҳолда уйга қайтиб келгунча Аллоҳнинг ва фаришталарнинг лаънатига дучор бслади. А­р-хотин бир-бирларини қаерда сканликларидан хабардор бслишлари керак.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 15:28:53

2. Хизмат.

Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.) ва саҳобаи киромларнинг аёллари срларига ҳар ишда ёрдамчи бслганлар. Уй ишларидан ташқари ишларда-см уларга ксмак берганлар.
Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.)нинг суюкли қизлари Ҳазрати Фотима бу борада ҳозирги давр аёлларига ёрқин бир ибратдир. Фотима онамиз чеккан заҳмат ва қийинчиликларига Ҳазрати Али чидай олмаган ва биргаликда А асулуллоҳни ёнига борганлар. Ҳазрати Фотима (р.а.) айтишдан услибдилар. Шунда Ҳазрати Али:
- А­й А асулуллоҳ, мен айтай. Тегирмон айлантиришдан Фотиманинг қсли шишди. Меш билан сув ташишдан елкалари арчилди, уй супуришдан кийимлари тупроқ бслди. Сизга хизматчилар келганида Фотимага хизмат қилишини амр стсангиз" дегач, А асулуллоҳ (с.а.в.):
- А­й, Фотима, Аллоҳдан қсрқ. А аббинг олдидаги вазифангни бажар ва рсзғор ишларини қилишда давом ст", дедилар.
Ҳазрати Абу Бакрнинг қизлари Асмо, сри Зубайрнинг ишига қарашар, отга қараб, уч фарзоҳлик жойдан бошида хурмо данагини ташир, қудуқдан сув олиб, хамир қорар сди.
Бойлиги, насл-насаби ким бслса-бслсин, ҳар аёл бу тарзда срининг ва бошқа оила аъзоларининг хизматида бслса, оиланинг юкини биргаликда бсйнига олган бслади. Табиати ва уй ишларига имконлари сабабли аёллар уй ишларини, сркаклар сса ташқаридаги юмушларни қиладилар. Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.) уй ишларини Ҳазрати Фотимага, ташқи ишларни Ҳазрати Алига берганлар.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 15:29:29

3. Иффат.

Аёлнинг снг аҳамистли вазифаларидан бири иффат ва номусини сақлашдир.
Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.) сркакларнинг аёллар устидаги ҳақларини айтар сканлар, шундай деганлар:
- "Тсшакни бошқа бировларга бостирмасликлари, кснглингизга ёқмайдиган кимсаларни уйларингизга киришига рухсат бермасликларидир".

Қуръони Каримда: "Бас, ибодат-итоатли ва срлари йсқлигида Аллоҳнинг ҳифзу-ҳимости билан (срларининг мол-мулкларини ва сз иффатларини) сақловчи хотинлар — схши хотинлардир" дейилган. (Аисо сураси, 34-ост).

Оила сирларини дуч келган ерларда айтилмаслиги, айниқса жинсий ҳаёт билан боғлиқ хусусларни сир тутиши керак. Аазокат ва иффат соҳиби бслган мусулмоннинг ҳатто ксрган ёмон тушини бошқа бировларга айтиши ҳам носриндир.

Жинсий ҳаётни сир тутиш, қсриқлаш ср-хотиннинг бирдек вазифасидир. Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.):
"Қиёмат кунида Аллоҳ ҳузурида снг ёмон аҳволда бсладиган кимсалардан бири, турмуш сртоғи билан муносабатда бслиб, кейин унинг сирини фош қилган кимсадир".

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 15:29:45

4. Исрофдан сақланиш.

Исроф иқтисоднинг тескариси ва молни бекорга сарфлашдир. Лул топиш улкан тошни тепаликка чиқаришдай қийин, сарфлаш сса тепаликдан тошни юмалатиш каби осондир.

Лулни асосан ср топади. Сарфлашни сса асосан аёл қилади. Зеро, рсзғор сҳтиёжларини аёл схши билади. Агар у исрофгар бслса срнинг пул етиштириб бериши қийин бслади. Шунинг учун аёлнинг тежамкор бслиши аҳамистлидир. Ксрпага қараб оёқ узат, деган мақол бежиз смас.

Аввал аёллар срларидан имконисти етмайдиган нарсани ссрамас, қаноатли ва тежамкор бслиб, оилани бошқаларга муҳтож бслишдан сақлар, тирикчилик борасида срларини сиқмас, ҳатто срларига срталаб ишга кетаётган пайтида шу танбеҳни берар сдилар:

"Зинҳор бизларни тсйдириш учун ҳаром пул топма, биз очликка чидаймиз, аммо жаҳаннам оловига чидай олмаймиз".

Оддий ва камтарин ҳаёт кечириш ҳам руҳ, ҳам бадан учун фойдалидир.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 15:30:06

5. Фарзандларга тарбис бериш.

Оила ҳам бир мактаб кабидир. Фарзандлар схши ёки ёмон одатларни аввало оилада срганадилар. Она фарзандининг снг сқин йслдошидир. Оилани тирикчилиги учун асосан ксчада бсладиган ср фарзанд тарбиссида онадай таъсирли бсла олмайди.

Иссиқ она қучоғи шахсист шакллана бошлайдиган мактаб дейиш мумкин. Болалар оналарининг нусхасидир. Бунга оид бир мақол бор: "Онасини ксриб қизини ол".

Онгли оналар болаларининг моддий ва маънавий тарбисси учун жиддий қарайдилар, болага бериладиган схши тарбис снг қийматли мерос сканлигини идрок қиладилар.

"Ҳар буюк инсонни орқасида буюк аёл бор" дейдилар. Ҳақиқатдан ҳам буюк инсонларни буюк оналар етиштирган.

Ҳар аёл сқитувчи бсла олмаганидай, ҳамма аёл ҳам она бсла олмайди. Оналик сқитувчиликдан ҳам қийматга сга смас. Яхши авлод схши онанинг асаридир.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 15:31:43

Аёл срига қандай муносабатда бслиши керак?

Иброҳим Ҳаққи А­рзурумлига ксра, аёл срига шундай муносабатда бслиши керак:
1. А­р ичкарига кирганида срнидан туриш.
2. А­рни табассум билан қарши олиш.
3. А­рига "хсжайин, марҳамат" дейиш.
4. А­рининг пальтосини олиш.
5. А­рининг ҳар амрига итоат стиш, бсйин сгиш.
6. А­рининг тсшагидан қочмаслик.
7. А­ридан рухсатсиз уйдан бошқа ерга кетмаслик.
8. А­ри ундан спич ва ҳакозо ссраганида рад стмаслик.
9. А­рини кийимини тозалаш.
10. А­рига овқат тайёрлаш.
11. А­рининг тсшагини солмоқ.
12. сусл, таҳорат олиш учун сув тайёрлаш.
13. А­ри истаса, ғусл ва таҳоратда унга ёрдам бериш.
14. А­ридан рухсатсиз нафл рсза тутмаслик.
15. Молини ва гсзаллигини таъна қилмаслик.
16. Ейиш ва кийинишда срини қайғуга солмаслик.
17. Овозини срининг овозидан юқори кстармаслик.
18. А­рига азоб бериб, сиқмаслик.
19. А­рини ёнида ва орқасидан дуо қилиш.
20. А­ри учун пардоз қилиш, ор-номусини ҳимос қилиш.
21. А­рининг меҳмонларини схши ксриб, уларга хизмат қилиш.
22. А­рининг сқинларини ҳурмат қилиш.
23. Вазистни тушуниш ва борига қаноат қилиш.
24. Ортиқча ноз қилмаслик ва арз стмаслик.
25. Уйнинг мол-мулкига ва болаларга сга бслиш.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 15:32:16

Бир онанинг қизига қилган насиҳати

А обис қабиласининг олдин келганларидан Хорис қизи Умома қизини қирол Амр сғли Хорисга турмушга беришда қизига шундай насиҳат қилади:

Менга қара қизим! Одоб ва тарбиссига, наслига ва аслига қараб бир кимсага насиҳат қилиш керак бслмаганида сди менинг ҳам ҳозир сенга насиҳат беришимга ҳожат қолмас сди. Бу билганга сслатма, билмаганга сргатиш.

Қизим! Агар бир қизни ота-онасини мол-дунёси сабаби билан срга берганда, сени ҳеч қачон турмушга бермас сдик. Лекин ундай смас. А­ркаклар биз учун сратилгани каби, бизлар ҳам улар учун сратилганмиз.

Қизим! Ҳозир сен ота-онанг уйидан, катта бслган ерингдан чиқиб умрингда ҳеч ксрмаган, сзингга сқин бслмаган одамнинг уйига борспсан. Шундай скан срингнинг розилигини ксзлаб канизак каби итоат қилки, у ҳам сенга қул бслсин. Сени севиб, кснглингни олиш чорасини изласин.

Ҳозир сенга сн тавсис бераман. Буларни схшилаб тушуниб ол ва вақти келганда ишлат. Шунда роҳат қилиб сшайсиз, ораларингиз асло бузилмайди.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 15:32:37

1. Сенга ейдиган ва кисдиган нима олиб келса, жон-дилдан қабул қил. Қаноатли бсл. Зеро, қалб ҳузури қаноатдир.

2. Буюрганини қил, қилма деганини қилма. Ссзига қулоқ солиб, унга итоат ст. Келишув ва итоатга таснган оиладан Аллоҳ таоло рози бслади.

3-4. Уйнинг ичини, ташқарисин тоза тутишга ҳаракат қил. Ксзга ёқмайдиган ёки ёмон ҳид тарқатадиган нарсалардан сзингни тий. Зинҳор срингни сзингдан жиркантириб қсйма.

5-6. Ухлайдиган ва овқат ейдиган вақтларини схши бил. Яъни буларни қайси вақтда қилишга одатланган бслса, шу вақтларга мос қилиб овқатини ва ётоғини тайёрла. Зеро, очлик жаҳлни чиқаради, уйқусизлик ғамгин қилади.

7-8. Унинг молини қсриқла, исроф қилма. Обрссини ҳимос қил, қариндошларини ҳурмат қил. Булар схши бошқарув учун кераклидир.

9. А­рингга оид сирларни ҳеч кимга айтма. Агар айтадиган бслсанг, сен унинг ишончини йсқотасан.

10. Динга зид бслмаган истакларини дарҳол бажар. Агар бепарво бслсанг, уни ранжитиб қсссан. У қайғули бслса, қувончли бслишдан, у қувонганда қайғули бслишдан сзингни тий. Акс ҳолда бу севмаганингни, ҳис-туйғуларига шерик бслмаганингни далилидир. Бу ҳолат сизларни айрилиш даражасига олиб борадиган нарсадир. Сен срингни дардларига нақадар шерик бслсанг, у ҳам сенинг дардларингга шу қадар шерик бслади. А­рингни истакларини сз истакларингдан афзал бил.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 15:32:52

Ҳазрати Иброҳим (а.с.)га ёққан ва ёқмаган келин

Ҳазрати Иброҳим (а.с.)нинг сғллари Исмоил балоғат ёшига етгач, Журҳум қабиласидан бслган бир қизга уйланди. Кунларнинг бирида онаси Ҳожар вафот стди. Исмоил уйлангандан кейин Иброҳим (а.с.) ташлаб кетган сғлини ва келинини ксришга келдилар. Исмоил уйда йсқ сди. Исмоилнинг аёлидан уни ссрадилар. У:
- Тирикчилигимизни таъминлаш учун чиқиб кетди, деди. Иброҳим кейин:
- Тирикчилигингиз, аҳволингиз қандай? - деб ссрадилар. Исмоилни аёли:
- Кун кечиришимиз қийин. Жуда ёмон аҳволдамиз, — деб шикост қилди. Кейин Ҳазрати Иброҳим келинига:
- А­ринг келганида мендан салом айт, уйини сшигини алмаштирсин. Исмоил келганида отасини келиб-кетганини англагандай бслди ва:
- Уйимизга биров келдими? - деб ссради. Аёли:
- Ҳа. Шундай бир қарис келди. Мендан сизни, кейин аҳволимизни ссради. Мен аҳволимиз ёмон сканлигини айтдим, деди. Кейин Исмоил:
- Сенга биров нарса омонат қилдими? - деди. Аёли:
- Ҳа, менга сизга салом айтишни ва уйни сшигини алмаштиришингизни тайинлаб кетди, деди. Исмоил аёлига:
- Бу келган қарис отам. Менга сен билан ажрашишни амр стган. А­нди сен оилангга кетишинг мумкин, — деди ва у билан ажрашиб бошқа бир қизга уйланди.
Иброҳим (а.с.) Аллоҳ буюрган бироз муддат стгач, сна келдилар. Уйда Исмоил сна йсқ сди. Келинидан Исмоилни ссради.

Qayd etilgan