БАХТЛИ ОИЛА  ( 97967 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 19 20 21 22 23 24 B


Hanafiy  13 Aprel 2009, 17:03:41

Ҳазрати Лайғамбар қайнота

Ҳазрати Лайғамбаримиз (с.а.в.)нинг қайноталик хусусистларини куёви Ҳазрати Али ва Ҳазрати Усмон билан бслган алоқаларида ксрамиз.
Ҳазрати Лайғамбаримиз (с.а.в.) қизларини никоҳ ва тсйлари билан шахсан шуғулланганлар. Куёвларини моддий юклар билан қийнамаганлар. Қизи Фотимани (р.а.) турмушга берадиган вақтларида, келиб бслиб борадиган уйни тайёрлатганлар, сзлари ҳам бориб текширганлар.
Лайғамбаримизнинг (с.а.в.) куёвларига ксрсатган бу самимий муносабатлари сз отасининг ксрсатган муомаласидан ҳам схши муносабатда бслган дейилса, Ҳазрати Усмонга (р.а.) ҳам бундан кам муомалада бслмаганлар.
Буни Лайғамбаримизнинг (с.а.в.) шу ссзларидан ҳам билиш мумкин: "Агар қирқ дона қизим бслганда сди, ҳаммасини бир-бир Усмонга берар сдим".
Ҳазрати Али (р.а.) қуйидаги ҳадиси шарифни ривост қилганлар.
Ҳазрати Усмон Бадр жангида қатнашмаганлар. Аёллари А уқис (р.а.) касал сдилар. А асулуллоҳ (с.а.в.) Ҳазрати Усмонга (р.а.) аёлининг ёнида қолиб, унга ёрдам беришни амр қилдилар. Бадр ғалабаси ҳақида хабар келган пайтда А уқис (р.а.) вафот стдилар. А асулуллоҳ (с.а.в.) Бадр слжаларидан Ҳазрати Усмонга (р.а.) ҳам ажратиб шундай дуо қилдилар:
"Аллоҳ сени стган, келажак, сширин, ошкор ҳатто қиёматга қадар бсладиган гуноҳларингни кечирсин".
Ҳазрати Лайғамбаримиз (с.а.в.) Ҳазрати Усмон (р.а.)ни жуда қадрлар сдилар. Ойша онамиз ва Ҳазрати Усмон (р.а.) ривост қиладилар:
"Ҳазрати Абу Бакр (р.а.) А асулуллоҳ (с.а.в.)нинг ёнига кириш учун рухсат ссрашдилар. Лайғамбаримиз (с.а.в.) ётоғида сдилар. Устларида Ойша онамизнинг лснгилар бор сди. Бу вазистда Ҳазрати Абу Бакрга (р.а.) киришга рухсат берилди. Ҳазрати Абу Бакр (р.а.) дардини айтиб чиқди. Кейин Ҳазрати Умар (р.а.) рухсат ссрадилар. А асулуллоҳ (с.а.в.) айни вазистда Умарни (р.а.) киришига рухсат бердилар. Ҳазрати Умар ҳам кириб чиқдилар.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 17:04:19

Ҳазрати Усмон (р.а.) ҳикос қиладилар: "Кейин мен рухсат ссрадим. Лайғамбаримиз сринларидан туриб, азрати Ойшага "Уст-бошингни тузат" дедилар. Мен ҳам дардимни айтдим ва чиқдим.
Ҳазрати Ойша (р.а.):
- А­й А асулуллоҳ! Ҳазрати Абу Бакр ва Ҳазрати Умар кирганларида тортинмаганингиз ҳолда Усмон учун тараддудландингиз? - дедилар.
- Усмон тортинчоқ одам. Уни аввалги вазистда қарши олсам, услганидан аҳволини айта олмайди, - деб андиша қилдим. Бошқа бир ривостда сса шундай деганлари айтилади:
"Ҳатто фаришталар ҳаё стган зотдан мен қандай қилиб ҳаё стмайман".

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 17:04:39

Шундай самимист

Ибн Собит ҳикос қилади: Али (р.а.) билан Фотима (р.а.) орасида гап қочиб бслган сди. А асулуллоҳ (с.а.в.) Ҳазрати Али (р.а.)никига бориб, Фотима (р.а.) А асулуллоҳ (с.а.в.) учун тсшак тсшади. Лайғамбаримиз (с.а.в.) тсшак устига ётдилар. Кейин Али (р.а.) келиб бир ёнларига ётдилар.
Ҳазрати Лайғамбаримиз (с.а.в.) Алини (р.а.) қслини олиб, қоринларига қсйдилар. Фотиманинг (р.а.) қслини ҳам худди шундай қилдилар. Иккисини сраштиргунча қслларини муборак қоринларида устида тутиб турдилар. Уйдан чиққанларида А асулуллоҳга (с.а.в.) шундай дедилар:
- Уйга кираётганда қайғули сдингиз, снди сса юзингизда қувонч аломатларини ксрспмиз.
- "Аимага севинмай?! А­нг схши ксрган кишиларимни сраштирдим".
Самимист, оддийлик ва севги балқиб турган бу ҳаракат ҳамма учун ибратдир.
Лайғамбаримиз (с.а.в.) бу самимий ҳаракат билан муаммоларни шахсан сзлари ечиб, бошқанинг аралашишига ҳожат қолдирмас сдилар. Зеро, муаммолар ташқарига чиқса, ечими баттар қийинлашмоқда.
Амр ибн Саид ҳикос қилади:
Ҳазрати Али (р.а.) Ҳазрати Фотимага бироз қаттиққсллик қилган сдилар. Фотима:
«Мен А асулуллоҳга шикост қиламан», деб чиқиб кетди. Али сса уни таъқиб қила бориб, уларнинг ссзлашувларини сшитадиган жойда турдилар. Фотима (р.а.) А асулуллоҳ(с.а.в.)га Али (р.а.)ни қаттиққсллик қилганидан шикост қилди. А асулуллоҳ (с.а.в.) унга:
- А­й қизим! Яхшилаб сшит ва сйла, срининг орзусига мос ҳаракат қилмайдиган аёллар гапига сътибор берилмайди, дедилар.
Бу пайтда Ҳазрати Али (р.а.) сқинроқ келиб, Фотимага (р.а.):
- Валлоҳи, бундан кейин кснглингга ёқмайдиган ҳаракат қилмайман, дедилар.
Ҳазрати Лайғамбаримиз (с.а.в.) куёвнинг ранжимаслик ва аёли наздидаги мавқеига путур етмаслик учун сринли гап ишлатганларки, бу нозиклик билан Ҳазрати Али (р.а.) хатосини англаб, Ҳазрати Фотимадан (р.а.) узр ссраганлар.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 17:04:56

Хулоса

Ҳазрати Лайғамбаримиз (с.а.в.)нинг оила ҳаётлари билан боғлиқ ксп нарса айтиш мумкин. Хулоса шуки, ҳар соҳа каби оила ҳаёти борасида ҳам сгона намуна ва йслбошчимиз - Ҳазрати Лайғамбаримиз (с.а.в.). Инсонга ҳаёт йслида снг сқин ҳамроҳ, ҳамдард, ҳамдам аҳлу аёли ҳисобланади.
Ҳазрати Лайғамбаримиз (с.а.в.)ни илк тасдиқлаган содиқ аёллари Ҳадича (р.а.) онамиз бслганлар.
Алғончи пайғамбар Асвадул Ансийнинг аёли Озод сри ҳақида: Аллоҳни сратиқлари ичида у қадар нафрат стган бошқа кимсам йсқ. У Аллоҳ учун на ҳақ йслда туради, на ҳаромдан қайтаради, - деган ва слдирилиши учун снг катта ёрдамни берган сди. слаётган пайтида ҳскизни бскирганидай овоз чиқарар скан. "Аима бслспти" деганларга Озод: "Унга ваҳий келспти" деб масхаралаганди.
Илк ваҳий келганда қсрқув ичида бслган Ҳазрати Лайғамбаримиз (с.а.в.)га Ҳадича онамиз (р.а.) шундай дегандилар:
"Қсрқма, Аллоҳ сени ҳеч қачон услтирмайди, қайғуга йслиқтирмайди. Чунки сен сқинларингни ксзлайсан. Ожизларга ёрдам берасан. Омонатга хиёнат қилмай, тсғри гапни гапирасан".
Ҳазрати Лайғамбаримиз (с.а.в.) дунёнинг снг қийин вазифаси бслган пайғамбарликни бажарарканлар, оилага умуман бепарво бслмаганлар, ҳамма нарсанинг ҳаққини бериб, бошқалар учун шарафли бир намуна бслганлар.
Оилани бошқариш худди давлатни бошқариш кабидир. Бир аёлни бошқаришда қийналадиганлар сн бир аёл билан бахтли сшаган А асулуллоҳ (с.а.в.)дан ибрат олишлари керак.
Ашрафул мурсалийн бслган зот Муҳаммад Мустафо (с.а.в.) ҳурматларига, аҳли байтларига ва асҳобларига салавоту саломлар бслсин. Амин.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 18:04:42

MUNDARIJA

Кириш

БИА ИАЧИ БЎЛИМ
Оила таърифи
Динларга ва миллатларга ксра оила
Жоҳилист даврида араб оиласи
Исломда оила
Оиланинг аҳамисти
Аикоҳнинг хосисти ва никоҳсизлик фалокати
Турмуш қуриш зарурати
Турмуш қуришми ёки бсйдоқлик?
Турмуш қуришнинг ҳукми
Турмуш қуришнинг фойдалари
Турмуш қуришнинг зарарлари
Аикоҳ шартномаси ва ҳуқуқий натижалари
Аикоҳи ҳаром бслганлар
Сут (смикдошлик) туфайли никоҳи ҳаром бслганлар
Мусулмон бслмаганлар билан турмуш қуриш
Турмуш қуришнинг ҳуқуқий натижалари
Кспхотинлилик
Аимага бирдан ксп ср смас?
Оила қуришга тайёргарлик
Оила қураётганда сътибор қилиниши лозим бслган масалалар
Қандай аёлга уйланиш керак?
Бир аёл намунаси
Аҳли аёлнинг ёмони
Аёлдан изланадиган фазилатлар
А исоладаги куёв
Турмуш қуриш таклифи
Тсй тайёргарлиги
Маҳр
Тсйга таклиф
Суннатга мос тсй
Сабр-тоқат
Инсонни тсғри тушунмоқ
Ҳозирги тсйлар қандай бслиши керак?
Келин-куёвни чимилдиққа тайёрлаш
Чимилдиқда
Одат
Тсй табриги
Ҳазрати Али (р.а.) Биби Фотиманинг турмуш қуришлари
Ҳазрати Фотиманинг (р.а.) талабгорлари
Ҳазрати Фотиманинг маҳрлари
Аикоҳ маросими
Тсй таоми
Чимилдиқ

ИККИАЧИ БЎЛИМ
Аикоҳ масъулисти
А­р-хотиннинг бурчлари
А­рнинг вазифалари
Аҳли аёлга муносабат
Аёлнинг вазифалари
Аёл срига қандай муносабатда бслиши керак?
Бир онанинг қизига қилган насиҳати
Ҳазрати Иброҳим (а.с.)га ёққан ва ёқмаган келин
Умумий ҳуқуқлар
Оилани ҳимос қилишда сқинларнинг вазифалари
Чегара қандай бслиши керак?
Оилани ҳимос қилишда давлатнинг вазифалари
Бахтли бслишнинг асосий шартлари
Бахтсизлик сабаблари
Оилани заифлаштирадиган жиҳатлар
Фарзанд севгиси
Фарзанд туғилгандан кейинги вазифалар
Болаларга қандай муносабатда бслиш керак?
Ота-онанинг ҳақлари
Ота-онага хизмат
Ота-она дуоси
Ота-онадан кейин"¦
Ота-онага қандай муносабатда бслиш керак?
Ҳурмат намунаси
Қайси бири қарислар уйи?
Бошқа қариндошларнинг ҳақлари
Қариндошларга қандай муносабатда бслиш керак?
Қсшнилар ҳаққи
Қсшнилар билан муносабат
А­р-хотиннинг жинсий ҳаёти
Шаръий алоқа ибодатдир
А­р-хотиннинг жинсий вазифалари
Зино
Зинонинг даҳшатли зарарлари
А ашк ва шубҳа
Шубҳага срин бермаслик
Оилани ҳимос қилиш чоралари

УЧИАЧИ БЎЛИМ
Ҳазрати Лайғамбаримиз (с.а.в.)нинг оилавий ҳаётлари
Ҳазрати Лайғамбаримиз (с.а.в.)нинг завжалари
Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.) нима учун ксп аёлга уйландилар
Асосий мақсад ва ҳикматлар
Муҳим бир савол...
Лайғамбар (с.а.в.)нинг оилавий ҳаётлари
Бсйра устида...
Исроф ва дабдаба
Оилада айланган исроф чархи.
Шукр қиладиган ксп нарсамиз бор
Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.) — оила бошлиғи
Аамунали ср сифатида"¦
Аёллари билан суҳбатлари...
Етимларнинг отаси
Ҳазрати Лайғамбар қайнота
Хулоса

Qayd etilgan