Ular bilan birga o'tirmang (AT. TJ saytidan)  ( 3892 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


ЖАМШИДЖОН  08 Iyul 2009, 13:21:14

Бисмиллахир рохманир рохийм Хамду санога лойик, садокатлиларни садокатлари свазига сз рахмати ва фазли билан мукофотловчи, каззобларни сса хохласа сз хикмати ва адолати билан жазолайдиган Аллохга хамдлар бслсин. Мен «Хукмида сгона, шериксиз Аллохдан сзга илох йск ва Унинг бандаси ва расули бслмиш Мухаммад махлукларининг снг афзалидир (Аллох Унга, Унинг оиласи, сахобалари ва Унинг йслига сргашганларга салавоту саломлар йслласин!)»- деб гувохлик бераман.

Бундан сснгра: Ислом Уммати ичида сзгуликларни йскотиб, ёмонликларни жалб киладиган кабих касаллик ёйилди. Бу касалликни Аллох таъолонинг катта неъматлари ва Унинг гсзал сратувчилигига далолат килган кичик бир махлук ташимокда. У — олийжаноблик ва пасткашлик, юксалиш ва тубанлик намоён бсладиган тилдир... Баъзи стиришларда бу тил хатарли, харом ва ифлос нарса — истехзо ва масхаралашларга хам тегмокда. Бу сса, у инсоннинг ёмон нистли, калби кора ва диний ишларга оз сътибор беришига даракчидир. Аллох таъоло деди:

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  08 Iyul 2009, 13:21:53

«А­й мсъминлар, бир кавм бошка бир кавм устидан масхара килмасин! Шосд улар булардан ксра схширокдир. Хотинлар хам (бошка) хотинларни масхара килмасинлар, шосд улар булардан ксра схширокдир» (Хужурот: 11).

Масхаралашнинг маъноси: камситиш, тахкирлаш. Бу - гохо харакат ва ссзлар ва гохо ишора ва иймолар билан бслади. Истехзо (масхара)нинг снг ашаддий ва хатарлиси — дин ва диндорлар устидан килинганидир. Унинг хатарли ва катта гунох бслгани учун хам уламолар Аллох, Аллохнинг дини ва пайгамбарини масхаралаш Ислом миллатидан бутунлай чикарадиган очик куфрдир, деб карор килдилар. Шайхулислом ибн Таймийс рахимахуллох: «Исломга кирганидан сснг Аллох, Аллохнинг остлари ва пайгамбари устидан масхара килган одам очик куфр амалини килгани учун кофир бслади ва Ислом миллатидан бутунлай чикади».

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  08 Iyul 2009, 13:23:44

Сизлар иймон келтирганингиздан сснг сна куфрга кайтдингиз. Агар сизлардан бир тоифани (чин ихлос килганлари учун) афв килсак, бошка бир тоифани жиностчи бслгани учун азоблаймиз» (Тавба: 65, 66). Бу остнинг нозил бслиш сабаби куйидагичадир: Мунофиклардан бири: «Кориларимиз ичимиздаги снг корнини сйлайдиган, снг ёлгончи ва душман каршисида снг ксркоклар деб сйлайман»- деди. Бу хабар расулуллох соллаллоху алайхи ва салламга етиб борди. Буни сшитган мунофик расулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг хузурига келиб, Ул зотнинг тусларининг тизгинидан ушлади ва: «Биз бахслашётган ва хазиллашаётган сдик»- деди. А асулулллох соллаллоху алайхи ва саллам: «Аллохдан, Унинг остларидан, Унинг пайгамбаридан кулувчи бслдингизми?» остини охиригача скиш билан жавоб бердилар. Туснинг тизгинига осилган мунофикнинг оёклари тошларга кокилар, бирок, расулуллох соллаллоху алайхи ва саллам унга бокмас сдилар. А асулуллохс соллаллоху алайхи ва саллам одамларнинг снг рахмлироги, одамларнинг узрларини кабул килувчироги скани маълум.

Qayd etilgan