Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari  ( 12863 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Abdul_Malik  19 Sentyabr 2009, 17:00:38

Жиззахдан Тошкентга саёхат

Азизлар, бугун жиззахлик дехкон киёфасида сизлар билан бирга Тошкентга саёхат киламиз.

Хуллас, омадим келиб, юк машинаси сотиб олдим. Омади бор одамнинг хсрози хам тухум килади, дейишгандай, хосил хам мсл бслиб, бир машина сара ковун билан «Кайдасан, Тошкент!» деб йслга тушдим. Кслимда Хотинхсжа ёзиб берган отнинг калласидек рсйхат. Шу рсйхат бсйича Тошканд бозорларини овлашим керак. Минг турли орзулар билан кетаётувдим ГАИ деганлари ола таёгини кстариб «Тсхта!» деди. Айтмокчи, илгари ГАИ дердик, хозир «йсл харакати хавфсизлиги нозири» деркан. Ола таёгидан хам номи узайибди барака топгурларнинг. Топиш-тутиши хам шу номига караб узайдимикин, дейман. ГАИ бола, хужжатларни текширгиси келиб турган скан, хамма когозларни бердим. «Ака, хамма хужжатингиз жойида скан, ссон-омон бориб келинг, Худо бозорингизни берсин», дейишини кутиб, «Янгангиз билан дехкончилик килувдик, снди мехнатнинг рохатини ксрадиган бслиб турибмиз» деб юбормайманми? «Ие,- деди ГАИ бола,- хали снгам билан бирга дехкончилик килдингизми? Бунинг хужжати йск-ку?» Мен хом калла хотиним билан бирга далада ишлаганим хакида когоз килиб олмаган сканман. ГАИ бола «бу хужжатсиз сизга шахарга йсл йск», деб туриб олди. Яхши каллам ишлаб колди. «Болангдан айланай, ГАИ бола, иккита ковун берсам сша хужжатнинг срнини босадими?» дедим. ГАИ бола «Аима, мен порахсрманми!» деб мени жеркиб берди. Савдони барибир пишитдим. Ўнта ковун порага кирмас скан, сзи танлаб олиб, менга «ок йсл» тилади. Йслда ГАИ болалар хам ксп скан. Хаммасига ола таёк етказиб берганларга хам койилман. Хаммаси мени ксриши билан таёгини сйнатиб колса-ас! Биттаси «далада бирга ишлаганингиз чин хотинингизми ё сйнашингизми, нега хужжати йск», деса иккинчиси «сша аёлингиз хотин жинсидан сканига гинекологдан хужжат олишингиз керак сди», дейди. Аммо биттаси хам порахср смас скан. Ўнта-снта ковун билан ишларимни хужжатлаштириб боравердим. Тошканга етай деганимда машина тепасига чикиб карасам, худди атай санагандай снтагина ковун колибди. Аист - холисда! Бу кайси бахти кулганга насиб килганийкин, деб турувдим, сна битта ГАИ бола келди. Когозлар скиб чикиб: «Хужжатга караганда машина сркак кишиники скан» деди. «Ўша сркак - аканг карагай бслади, акаси жонидан» дедим. У менга схшилаб караб олиб: «Бу ерда сркаклигингиз хакида хужжат йск-ку?» деди. «А­ркаклигимни ксриб турибсан-ку?» десам, бола пакир, «Мен ксриб турганимга ишонмайман, хужжатга ишонаман» деди. Хуллас колган снта ковун свазига сркаклигимга ишонтирдим. Ковун кетса кетсин обрс кетмасин, дедимда!
Шахаргача келиб, оркага кайтиб кетавермай, деб бир айлангим келди. Яхши хамки хотиним ковун сотилгунча ишлатиб турарсиз, деб пича пул берган сдим. Шахар ичида хам олатаёклар кстарилиб турар скан. Хар кстарилганда чснтак кокилаверди. Охири юткизган киморвоз хотинини тиккандай машинанинг бир бслагини ташлаб кетавердим. Биттасига тсртта гилдирак кетди. Инсофи бор скан, боланинг машинани Камазнинг кажавасига ортиб берди. Кадрдон ГАИ боллар кайтишимни кутиб туришган скан, уларни хам курук ксймадим. Кишлокка кираверишда елкамда битта тсну, кслимда машинанинг калити колган сди. Охирги ГАИ бола, отасига рахмат, калитни олмадим, «сизга биздан ссдалик бслсин», деди аммо тснимни олди. «А­скирок бслса хам сизники табаррук, итимнинг тагига соламан», деди.
Саргузаштларимга хотиним ишонмас, девдим, йск, калитни далил килгач, дарров ишонди. Аммо икковимиз хам ранжимадик. Афанди битта така топиб олиб, «сна тсртта така топилса, тепасига биттагина сшак топсам бас», деган скан. Бизда калит бор, тсртта гилдирагу, битта мотор, сна кузов деганларидай, топиш кийин сканми? Лекин кейинги йил Самаркандга боришни мслжал килиб ксйдим. Шу шахарни ксрмаганман. Тижорат бслмаса зиёрат, деганлар, а, лаббай? Хозир шошиб турибман, узр. «Каёкка кетспсиз?» дейсизми? Хотинимнинг кайнонамнинг кизи скани хакида хужжат олиб ксйишим керак. Яна ким билади, йсл узок...

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Sentyabr 2009, 17:32:58

Хотира

19.07.2009 й.

1

Зухрани каргашди. Султонни лаънатлашди. Икковлари гам газаб тошлари билан тошбсрон килиндилар. Миш-миш гаплар тупрогига ксмилдилар.
-Улар аввалдан дон олишиб юришар скан, кочиб кетишганмиш...
-Вой слмасам, кочиб кетишганмиш-а...
-Ха, кочиб кетишибди...
...ким билади, балки тсгридир...
-Ўлиб кссколсин, жувон слгур, боласини ташлаб кетмай кора ерга кирсин. Битта ср камлик килибдими?
-Ўлиб кссколсин, жувон слгур...
-Битта ср камлик килибдими...
-Болаларини ташлаб, сйнаши билан кочибдими, а?
...ким билади, балки тсгридир...
-Корнида бола бслиб колган скан, сриданмас, Султонданмиш...
-Султонданмиш...
-Боласини олдирмокчи сканми?..
...ким билади, балки тсгридир...
Бу гаплар кичкина ишхона доирасидан чикиб, шахарчага таркалди. Танишлар учраб колганда сухбатлари шу "œснгилик" билан бошланиб, ксшимча маълумотлар билан тслдирилган холда скунланарди. Бир хафтача шундай бслди. А­зилиб ёккан ёмгир тинди. Булутлар таркалди. Куёш ернинг ховурини кстариб, киздириб юборди. Одамлар сухбатининг мавзуи сзгарди.

2

Туман идорасидан вилост бошкармасига ишга стган Султон Зухрани биринчи марта ксрганидаёк унга махлиё бслиб колган сди. Оппоккина, дсмбоккина, чарос ксз бслмаса хам жонни олгудай караши бор... Аз кечасидаги осмон хусни - хилолни сслатувчи коши коп-кора... Кизга сукланиб караб турган Султоннинг ксзи бармогидаги никох узугига тушди-ю, афсусдан нафаси кайтди. Бир хонада ишлагандан кейин истайсанми-истамайсанми ксз-ксзга тушиб туради. Султонга шайтон "œсри бслса нима бспти, схтимол ота-онаси зсрлаб узатгандир, балки срига кснгли йскдир", деб васваса хам килиб турди. Лекин Зухранинг она хам сканини билгач, унга сукланиб карашдан сзини тийди. Гойибона ошик бслиб юраверди.Жувонни хар ксрганида шайтон васвасасини бошларди-ю, лекин уни маглуб стишга ожизлик киларди. Султон енгилтак хаёллари учун сзини сзи койий бошлаганда сса шайтон шайтонлаб коларди.
Кейинги кунлар ичи хавонинг авзойи айниди. Бир ёмгир кусди, бир шамол туриб одамни учириб юборай деди. Баъзан сса офтоб ксриниб одамни ланж килиб юборади.
Бугун срталаб хаво очик сди. А­нди майдалаб ёмгир ёгспти. Бунака пайтда хонада когоз титиб стирган хам дуруст сди. Укасининг кснгирогидан сснг Султон йслга отланишга мажбур бслди. Ташкарига чикиб, машина пешойнасига сачраган лойни артаётганида ксшни бино томондан келаётган Зухрага ксзи тушди. Елкасига рсмол ташлаб олган Зухра унинг ёнидан ста туриб, бир нафасга тсхтади:
-Кетспсизми?-деб ссради.
-Хсжайин йсгидан фойдаланиб Мирзабодга бориб келай,-деди Султон.
-Мирзабодгами?-Шундай деб Зухра сйланиб колди.-Менам бориб келишим керак сди-с. Дугонам бир хафтадан бери касалхонда скан, уйдан ортиб боролмаспман, уст бслиб кетди. Битта дори ссратувди, топиб ксювдим. Ишингиз ксп бслмаса дорини ташлаб ста оласизми?
-Ташлаб стишнинг менга огирлиги йск. Лекин дугонангизни ксргингиз келаётган бслса, бирга бориб кела колинг.
-Борсам схши бсларди-ю, лекин... хсжайинимдан ссрамаганман.
-Юраверинг. Иш вакти тугагунча кайтиб келамиз. Бориб-келишга кспи билан икки соат вакт кетади. Ярим соат дугонангиз билан хасратлашиб олишга етадими? Унгача мен уйга кириб укамнинг топширигини бажариб чикаман.
-Канака топширик?
-Физикадан тест саволларининг ечимини ишлаб ксювдим. Укам бу йил скишга кириши керак. Имтихонга тайёрлаш вазифаси менинг елкамда.
Зухра бир оз иккиланиб турди-да, Султон таклифни сна такрорлагач, ичкари кириб палтосини кийиб чикди.

3

Зухранинг дугонаси деразадан ташкарига тикилиб турган сди. Унинг машинадан тушиб келганини ксриб "œким у йигит, хушторингми?" деб хазиллашиб ссради. Зухра жилмайиб, хазилга хазил билан жавоб берди: "œсенга ёкдими, хушторликка арзийдими?"
Йигит хакида бошка гаплашишмади. Зухранинг йсколгани маълум бслиб, миш-мишлар таркалгач, дугонаси сша гапни сслади. "œХазиллашмаган сканда...", деб скинди. Аммо дардини бировга билдирмади.
Султон укасига саволларни умумий тарзда тез-тез тушунтирди. Укаси унинг хасжонини сезди.
"œАка, шошилспсизми?"-деб ссради.
"œШошилспман",-деб жавоб берди Султон.
"œКаёкка?"
"œБир кизнинг олдига", шундай деб жилмайди. Укаси буни хазил деб сйлаб, у хам жилмайди.
"œБслажак снгамизмилар?"
"œБалки..."
Укаси унинг шундай деб хсрсиниб ксйганига ахамист бермаган сди. Акаси йсколиб, у хакда турли миш-мишлар тскилган кезлари ёдига олди. Аммо дардини бировга билдирмади.

4

Кайтишда аввал баллон тешилиб колди. Гилдиракни алмаштиргунча Султон адабини еди. Кейин мотор хадеганда ст олавермади. Султон автомашинани хайдашнигина биларди, унинг "œкасали"га сса акли етмасди. Жувонга сир бой бермаслик учун сзича моторни титган бслди. Кейин ёрдам ссраб йсловчи машиналарга ксл кстара бошлади. Бунака хавода тсхтаб, бировга ксмак беришни истовчи инсоф сгасининг топилиши осон бслмайди.
Машина шом коронгусида йслга тушди. Хавотир чодирига сралган Зухра мик стмай стирарди, айбига икрор Султон хам жим сди. Факат "œкатта йслга чикиб олсак, бир пасда етамиз", деб овунтирмокчи бслди. Лекин катта йслга чикишганда куюк туман багрига кириб, тезлашишнинг имкони бслмай колди.
Шахарга борадиган кенг йслда катнов сийраклашган. Султоннинг юраги дук-дук уради. Аегадир хансирайди. Ичини нимадир ёндираётгандай бслади. Машинани йсл четига олиб чикиб тсхтатгиси келади-ю, шайтонга сна бсйин бермайди.
Султон йслдан ксз узмайди. "œАнхор скин колди. Хозир ксприк келади. Йсл чапрокка бурилади..."
Султон мслжалда адашди: ксприкка канча борлигини билолмай каловланди.
Жувонга карашга ботинмайди. Караса, худди дахшат ичида колиб кетадигандай туюлади. Зухра хамон жим. Бошини ойнакка тираб олган: уйга боргач, бсладиган савол-жавобни сйлаётгандир схтимол...
Султон машина тезлигини оширди. Шу имиллаб юриши бслса сзини тутолмай колиши мумкин. Иродаси чидаш бера олмайди. Ўнг оёги сзига бсйсунмайди, нукул тормоз педалини босмокчи бславеради...
Тезликни сна оширди.
Машина бирдан пастликка шснгиди.
"œ...оббо, ксприк томонга бурмабман-ку?!"
Султоннинг хаёлига шу фикргина келди... Тормоз ишламади. Машина каттик-каттик силкинди.

5

Ўша куни Зухраларнинг уйида чирок счмади. Жажжигина Аафиса "œасжон-асжон" деб йиглайвериб ухламади.
А­ртасига миш-миш таркалди.
Шахардагилар бу вокеани аста унута бошлашди. Бахор келинчаклик либосини ечиб, срнини ёзга бсшатиб берди. Аз хам стди. "œКочок"ларнинг дараги чикавермади. Куёшнинг тафти кесилиб, шамол корнинг исини олиб келди. Ана шунда дехконлар анхорни тозалагани хашарга чикишди. Сувни тсхтатишди. Кимдир ксприк скинида тепаси лой босган бир нарсани ксриб колди. Карашса — автомашина. Хамма сша ерга йигилди. Ичини очишди. Машинанинг ичида одамга схшаш, лекин таниб бслмайдиган икки жасад бор сди.
Машинанинг ракамига караб, сгаси Султон сканлиги аникланди.

6

Шахарчада сна миш-миш таркалди:
-Ўликлари анхордан чикибди...
-Кочиб кетишаётганда тушиб етишганмикин?
-Ким билади...
-Бечоралар...
Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Sentyabr 2009, 22:43:19

Мехр манзаралари (туркум)

19.07.2009 й.

1.Аркон узилди

Бахор... Анокларни майин шабада силайди. Дарахтларнинг ёш сурхлари кийгос гуллар ичида — ок зарга ботириб олингандай...
Хув анави дснгликдаги майсазорга бир ксй билан счки боглаб ксйилибди. А­чкининг икки улокчаси дикир-дикир сакрайди. Ксйнинг хам ксзичаси бор. Улокчалар билан сйраб, югуришиб юрибди. Шунчасм дсмбокки... Сакрашганини, сйрашганини ксриб, улар билан бирга сйнагиси келади кишининг... Бир махал нимасм бслди-ю, сйнашибми ё талашибми, ксзичок улокча билан калла ксйиша кетди. Она ксй "œбслди, шсхлик килма", дегандай маъраб ксйди. Ксзичок сса парво килмади. Она счки хам майсадан бошини кстармай ме-мелади. Болачалар сна хазилларини ксйишмади. Шунда ксй чсзиб маъради. Боласига интилди. Лекин бсйнида аркон — ксймас сди. Ксзичокни икки улок сртага олиб, гох униси, гох буниси туртар, уни ранжитарди. Она ксй чидаб туролмади. У ер депсиниб боласини "œодобсизлар" озоридан куткаришга интилди...
Улокчанинг бири ксзичокнинг бикинига бехосдан калла урди. Ксзичок "œонажон, куткаринг!" дегандек каттик маъраб юборди. Шунда ксй арконни сна зарб билан силтади...
Она мехри арконни узди...
 

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Sentyabr 2009, 22:44:18

2.Бувижоним

-Кенжа набиралари сиз смасмисиз?-деб ссради хамшира Сарварнинг кслидаги тугунчани ола туриб.
-Ха, мен...-деди Сарвар бу саволдан таажжубланганини сширмай.
-Унда бир оз кутиб туринг.
У шундай деди-да, илдам юриб, юкори каватга кстарилди. Хамширанинг бу буйруги Сарварнинг кснглига гашлик солди. Хар хил хаёлларга бориб, беморлар рсйхатидан бувисининг номини излай бошлади. А сйхатдаги белгига караганда бувисининг иситмаси тушибди, ахволи бир мунча схшиланибди. Бундан кснгли таскин топган бслса-да, хамшира чиккунича диккат бслиб кетди. Аихост зинада хамшира ксринди. Худди Сарварга кутиб туришни буюрмагандай бамайлихотир тушиб келди. Бу хам етмагандай Сарварга караб кулимсираб ксйди. Йигитчага скин келгач, бир парча когоз узатди.
-Бувингиз бериб юбордилар. Кеча сизни менга тасвирлаб бериб, келса кетиб колмасин, деганидилар.
Сарвар "œшу гапни аввалрок айтсангиз бслмасмиди!" дегиси келди-ю, ортикча гапдан сзини тийиб, когозни шошилиб очди. Бувисининг сша равон-равон таниш харфлари:
"œЖоним болам. Буни кара-с, бугун сенинг тугилган кунинг-у, мен бслсам, хотиржам шифохонада ётибман. Хафа бслмайсанда, а? Совга хам килолмадим... Агар уйда бслганимда тандирда мазали ковок сомса, пиёзли нон ёпиб берардим. А­сингдами, болалигингда мен тандирга ст ёксам жуда-жуда кувониб кетардинг. Ойинг сомсани менчалик ёполмайди, тсгрими? Хозир хам шу одатинг бор... А­нди такдир, кексалик скан, бу ерда ётибман. Тойчогим, тугилган кунинг муборак бслсин! Бахтимизга илохим сз панохида асрасин сени!
Дуо билан: бувинг.
Ха, айтмокчи, ойингларга тайинлаб ксй: ертсладаги ковокни ишлатмай турсин. Ўзим чикай, схшилаб сомса ёпамиз..."
Хатни скиётганида томогига нимадир тикилгандай бслди. Ашлигида бувисининг хар хил ширинликларни енгларининг учига сшириб, "œакаларинг ксришмасин", деб беркитиб беришлари, дадасидан сскиш сшитганда сса, бошини силаб, сркалаб уйига олиб кириб кетишлари, насихат килишлари ксз олдига келди. Ўзини тутишга харчанд уринмасин, барибир ксзига ёш келаверди.
"œБувижоним! Ахир бужмайиб колган кадок ксларингиз билан бошимни силашингиз, юзимни мехр тсла сийнангизга ксйиб тин олишим, оппок сочингиздан спиб, ксзимга суртишимнинг сзи менга катта совга смасми!!" деган хитоб юрагини ларзага келтирди. Хамширанинг хай-хайлашига карамай, козикда илиглик турган ок халатлардан бирини олиб, елкасига ташлади-ю, юкорига югурди.
Бувижонининг ксксига бошини ксйди.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Sentyabr 2009, 22:44:54

3.Ўгай она

-Ўкимас смишман,-деди Окил сна сжарлик билан.
-Ахир ким сенга шундай деди, бизга айтгин,-куюнди директор.
-Менга барибир снди... Хеч кимнинг ёрдами керакмас. Агар сзимнинг ойим бслганларида...
Окилнинг лаблари титради, ксзлари ёшланди. Бурнини тортиб ксйди-да, сзин тутиб олиш учун шифтга каради. Директор гап нимада сканини тахминан англади. Бирон хулосага келиш учун бу тахмин етарли смасди, шу сабабли боладан сна ссради:
-Окилжон сглим, сжарлик килма. Уйингда нима гап бслганини менга очик айтавер. Биз сени хафа килдириб ксймаймиз.
Окил директорга "œрост айтспсизми?" дегандай бир караб олди-да, нигохини деразага кадаб гап бошлади:
-Ўзим сшитдим,-деди у сна бурнини тортиб ксйиб.-Анави... снги ойим дадамга "œсглингиз катта йигит бслиб колди-с, снди ёнингизга олсангиз хам бслади",-деди. Тагин мен уни...
Окил гапини тугата олмади. А­шик очилиб, бир ёшлар чамасидаги ширингина болани кстариб олган ксхликкина жувон кириб келди.
-Мумкинми, вой хайристей!-деди у остона хатлаб ичкарига киргач.- "œОкилжонни мактабларига чакириб олиб кетишди", дейишса, нима гап скан, деб жонимни ховучлаб югуриб келаверибман. Тинчликми сзи?
Жувоннинг саломлашишни хам унутиб кириб келиши унинг гост хавотирда сканидан дарак бериб турарди. Директор буни тушунди. Унинг ким сканлигини хам хасжонли ссзларидан англади. Шу сабабли гапни айлантирмай муддаога стишни маъкул ксрди.
-Тинчлик,-деди у хотиржам охангда сснг болага юзланди:-Окилжон сглим, сен ташкарига чикиб тур-чи.
Окил ковогини уйганича "œхсп", деди. Чикаётганида аёлнинг кслидаги бола "œатта!" деб унга осилди...
Директор Окилнинг бир неча кундан бери мактабга келмаётганини, бугун дарсдан кейин уйидан топтириб чакиртириб келганини ва нихост, боланинг охирги гапларини айтиб берди.
Аёл ксйлагининг енги билан ксз ёшларини артиб, пик-пик йиглади. Кейин "œВой, гапирмайгина мен слайин", деди-да, ташкарига чикиб Окилни олиб кирди.
-Вой гапирмайгина мен слайин, болажоним. Мен сени катта бслиб колганингни айтиб сркалатмокчийдим-а! Сен скиб олим бслсанг, уканг хам изингдан боради, деб доим дуо киламан-ку? Гапга нснок онангни кечир, болажоним...-Аёл шу гапларни такрор-такрор айтиб Окилни кучоклаб олганича юз-ксзларидан спаверди...
Окилнинг кслидаги укаси бу холатдан ажабланиб хайрон бслб турди Аввалига сал ксркди хам. Кейин бир акасини, бир онасини спа кетди...

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Sentyabr 2009, 22:45:19

4. Ксзлари очик сди

Бсйнига чекич урилгандай "œчстир" бслиб колган мусича каердандир овкат топиб, инига учиб келди. У хар галгидек болаларининг инларидан бош чикаришиб, огизларини катта-катта очиб, чийиллашларини кутган сди. Бирок, инда болалари ксринмади. Онанинг ксзлари олазарак бслди. Ўзини хар томон уриб, жигаргсшларини ахтарди. Топди! Хали парвозга схши шайланмаган жажжи мусичалар шсхлик килиб пастга тушишган скан. Улар ховли рсссида бир-бирлари билан кувалашиб, бамайлихотир сйнаб юришарди. Она мусича уларни ксриб кувонгандай бир-икки канот кокиб ксйди. Ластак бир шохга ксниб, бсйнини хиёл кийшайтириб, уларнинг сйинини кузатди...
Бирдан она безовталанди. Болаларининг олдига тушиб, канотини патиллата кетди: у бурчакда пусиб ётган мушукни ксриб колган сди. Мушук мусичанинг пайкаб колганини сезиб, слжасига сапчиди. Кушчалар канот кокишиб пана томонга стишди. Лекин юкорига, бехавотир инларига учиб чикишга канотлари заифлик килди. Мушук кушчаларни кува бошлади. Улар канча уринишмасин, канот кокишмасин юкорига кстарилишга курбилари етмасди. Оналари атрофида айланишдан сзга чоралари йск сди.
Она безовта. Она иложсиз! Болалари учолмайди... Шунда у аллакандай овоз чикариб юкорига кстарилди-ю, сснг бирдан канотлари сингандай ерга гуп стиб тушди. У "œсиник" канотларини ерга шап-шап урганча парвозга урингандай бслиб мушукнинг атрофида айлана бошлади. Мушук кушчаларни кувиб юришдан ксра тайёр турган слжани ейишни маъкул ксриб, уни таппа босди.
Мусича сса хамон канотларини патиллатади. Галати овоз билан фарёд чекиб, болаларини учишга ундайди...
Мушук унинг хикилдогини тишлаб, чеккага судради. Онанинг ссник ксзлари срим очик: "œболаларим кочдими?" дегандай уларни излайди. Канотларини ахён-ахёнда мажолсиз силкитади. Гсй очкаб колган болалари олдига учиб бориб, хозиргина топиб келган овкатини бермокчи бслади...
Ластак бутокка учиб чикиб ксниб олган мусичалар сса ксркувдан дир-дир титрашади...

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Sentyabr 2009, 22:45:48

5. Аввойи мушук

Яна сша ёввойи мушук пайдо бслди. Авваллари одам шарпасини сшитиб, жунини хурпайтирганича бакрайиб турадиган, кейин кочиб коладиган мушук негадир олдимизда бемалол юришга одатланди. Бу жуда кизик ходиса сди. Мушукнинг сирини билишга ошикдим. Унга бир бслак гсшт ташладим. У сахийлигимга ишонкирамагандай бир менга, бир гсштга караб ксйди. Кейин чакконлик билан гсштни тишлаб олиб, уйдан чикиб кетди. Хар гал емиш топса емай, олиб чикиб кетиши хам ажабланарли хол сди. Мушукнинг изидан чикдим. У ховли бурчагидаги стин турадиган бостирмага кириб кетди. Чсчитиб юбормаслик учун тиркишдан мсраладим: мушук чалканча ётиб олган, тсрт мушукча сса уни смарди... Мушукнинг бирдан ксринмай колгани-ю, кейин бегонасирамай ксйгани сабабини снди англадим.
"œБитта боласини жиснларимга олиб берсаммикин?" деган фикрда сшикни очиб, ичкари кирдим. Мушук сапчиб срнидан турди. Жунини хурпайтирди. Ксзлари ёнди. Хунук овоз чикарди. Яна бир кадам ксйсам менга ташланиши турган гап сди. Бундай холатда у сзини бокаётган одамни хам танишни истамасди. Чунки ёнида сз жонидан хам азиз бслган болалари бор сди!
Изимга кайтдим. Шу-шу мушук мени ксрса бостирма томон кочадиган бслиб колди. Мушукнинг болалаганини сшитган жиснларим бугун унинг бостирмадан нари кетишини пойлаб туриб, оладан келган чиройли боласини олиб чикишибди.
Кош корайганда мушук бостирмадан скдай отилиб чикди. Аиманидир ахтара бошлади. Кейин сшигимиз тагига келиб, мендан хам хайикмай зорланиб, чсзиб-чсзиб миёвлай бошлади. А­шикни очдим. У уйга отилиб кирди. Дам стмай боласини тишлаб олиб чикди. Бостирма томон кетди.
Мушук бизга срганиб колган бслса хам болаларини ишонмас сди...

Qayd etilgan


Abdul_Malik  24 Sentyabr 2009, 23:09:48

* * *

     Бир йигит казо килди. Бундай холларда «бевакт вафот стди», дейишга ксникканмиз. Билмаймизки, слим бевакт келмайди. Аллох тайин стган аник нафасда келади. Инсон ризкида белгиланганидан бир лукма хам ксп емай, бир лукма кам хам емайди. Бир нафасни ортикча хам, кам хам олмайди. Юраги битта ксп хам, кам хам урмайди. хар бир одам сз вактида слади. Биз буни билмаймизми? Биламиз, факат «бевакт» деб сзимизни алдаймиз. Хсп, алдамас сканмиз, «вактида» келган слим кандай бслади? качон ва кай холда келади? Етмиш ёшдами ё саксондами? Балки тсксон бешдадир. Аниги шуки, слим айни вактида келади. Биз, сзимиз уни каршилашга, Тангри берган омонатни кайтариб беришга, у дунёда кутилажак савол-жавобга вактида тайёр бслмаймиз.
     Ўкишда имтихон куни, соати белгиланган бслади. Тунни кунга улаб, тайёрланиб борамиз. Тайёргарлигимизга ксра бахо оламиз. Фоний дунё хам имтихон скан, тайёргарлигимиз кандай, сйлаймизми? Муаллимга пора бериб, бахо олиш мумкин. Охират имтихонида сса бунака гап йск. Баъзилар йилда бир ёки икки, ёки унданда ксп марта ксй ссйиб, номи «худойи» деб аталмиш зиёфатлар беришади. Лешоналари сса бирон марта саждага тегмайди, бузук йсллардан хам кайтмайдилар. Улар сша «худойи»ларини охиратга тайёргарлик, деб хисоблайдилар. Аслида сса улар муаллимга пул бериб имтихондан стмокчи бслаётган билимсиз ва нодон талабага схшашади.
     Мавзудан чекинмокни бас килиб, асосий ссзга кайтайлик: хуллас, «бевакт» вафот стган биродарига ачиндилар. Дсстлардан бири сухбатга аралашмай стирган сди. Кимдир «сиз ачинмайсизми?» деган мазмунда гап ташлади. У бир оз кспол тарзда бслса-да, тсгрисини айтди: «Мен биродаримизнинг слганига ачинмайман». Ажабланишди, хатто кснгиллари огриди. Изох берди: «Йигилиб олиб ачинганимиз билан тирилиб, кайтиб келмайди-ку? Ундан ксра дуолар килайлик ва сагирларига ёрдам беришни сйлайлик. Ким, кандай ёрдам бериши мумкин — шуни ссзласин. «Унинг вафотига ачинмайман», дейишимнинг боиси, у бугун бслмаса сртагами ё сн йил кейинми бу дунёни барибир ташлаб кетарди. Мен унинг ибодатсиз кетганига ачинспман. Унинг нариги дунёдаги ахволи нима бслади снди? Менинг кайгум шунда. Бу дунёдаги улфатчиликлар, зиёфатлар, кизлар, кадахлар... у ёкда ёрдам бермайди, балки кабр азоблари сшикларини очиб беради. Биродаримизни бу азоблар йслидан кайтара олмаганим учун мен хам айблиман. Бу айбим учун балки киёматда жавоб берарман...»
     Дсстлар хакида кайгуришни олдинроок бошласак накадар гсзал бслур сди...

* * *

Qayd etilgan


Abdul_Malik  24 Sentyabr 2009, 23:16:58

* * *

     Бир ксшикчи синглимизнинг телемухбир билан килган сухбатлари кишини таажжубга солди. Синглимиз санъат чсккисини ксзлаб, шахарга келибдилар. А­рлари билан ажралишибдилар. Уч ёшли фарзандлари кишлокда, оналари тарбиссида скан. «Уйга борсам, болам мени танимайди», деб кулдилар. (Аклли она бундай холда йиглаши керакмасми?)Яна дедиларки, устоз ксшикчи опаларидан «оиламни нима килай?» деб ссраган сканлар, «сен санъатни сйла», деган «доно» насихатни кулокка олибдилар.
хеч ким «аввало она бслинг», демабди.
хозир «уйга борсам болам танимайди», деб кулсптилар.
Кейинчи, йиллар стиб йигламайдилармикин?
     Икки тускуш оила куриб, кспайиш илинжида тухум кссрканлару, огирликлари туфайли уни синдириб, кейин фигон чекарканлар. Охири улар доно тускушдан маслахат олмок учун неча куну неча тун йсл босиб, сахронинг нариги четига борибдиларда:
— Бизга ёрдам беринг, биздан хам насл колсин, — деб слинишибди.
Уларнинг изтиробларини тинглаган доно тускуш:
— Аасл колдириш учун факат истак-хохишнинг сзи кифос килмайди. Бу осон иш смас, машаккатни енгишингиз лозим бслади, — дебди
— кандай машаккатлигини айтинг, биз хаммасига тайёрмиз, — дейишибди икки тускуш.
— Ундай бслса, диккат билан тинглангу, ёдингизга мухрланг: насл колдиришнинг снг мухим шарти — юрак тафтидир. ксйган тухумингизга факат юрагингизнинг хароратигина жон бера олади. Шунинг учун унга снг кадрли, снг азиз нарсадай муносабатда бслинг ва схтиётланг.
А­р-хотин тускуш бу маслахатга амал килишибди. Тухум ксйилгач, хар кандай рохатдан воз кечиб, факат унинг учун парвона бслишибди. Очлик, сувсизликка хам чидашибди. Окибат улуг мукофотга сришишибди — тухум ёрилиб, жажжи тускушнинг бошчаси ксринибди...
Ашулачи синглимизга Худо овоз берибди, фарзанд хам берибди-ю, юрагига харорат бермабди-да, аттанг...

* * *

Qayd etilgan


Abdul_Malik  24 Sentyabr 2009, 23:25:57

* * *

    Барг устида срмалаётган ипак курти бир зумгина тсхтаб, бошини кстарди-ю, атрофида хаёт жсш ураётганини ксрди: кимдир чириллаб ксшик айтарди, кимдир сакраб кувнарди, кимдир рохатланиб учарди... Атрофдаги хамма тинимсиз харакатда сди. Факат у бечорагина учолмасди, ксшик хам айтолмасди. Ўрмалашдан сзга юмуш кслидан келмасди. Бир баргни кемириб адо килиб, иккинчисига стгунча сз назарида дунёни айланиб чиккандай бсларди. Бирок, шунга карамасдан у такдиридан нолимасди, бошкаларга хавас хам килмасди, «хар ким сз иши билан шугулланмоги лозим», деб хисобларди. хафталар стиб, сзига ипакдан ажойиб уй тскишга навбат етди. У ошикча мулохаза килиб стирмай, сзига буюрилган юмушни адо стишга киришди — атрофини ипак толалари билан сраб чикди-да:
— Яна нима килай? — деб ссради.
— Сабр кил, — деган овоз сшитилди, — хаммаси сз навбати билан.
Вакти келиб ипак курти уйгонди, у снди аранг срмаловчи курт смас, гсзал капалак бслиб ксз очди. Ўзининг ипак саройидан чакконлик билан ёруғ дунёга чикиб, чиройли канотларини коккан холда уча бошлади...

* * *

Qayd etilgan