Tohir Malikning qiziqarli hikoyalari  ( 12867 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Abdul_Malik  24 Sentyabr 2009, 23:38:20

* * *

     Азондан жанозагача...
     Чакалокнинг снг кулогига азон, чапига такбир айтилади. Буни изохлайдиларки, боланинг кулоги азон билан очилади. Такбир айтмокдан, максад сса, вакти келиб, шу гсдакнинг умри адогига етгач, жаноза намозида такбир айтилмайди, чакалоклигида чап кулогига айтилмиш такбир шунинг учундир. Бу изохни рад стмаган холда, хаёлга келмиш мулохазани баён стсак: азон ва такбирда «намозга келинглар», «нажотга келинглар», деган чакирув калималари бор. Такбирда сса «каддиларингизни кстариб, намоз скишга туринглар», дейилгувчи хитоб мажуд. Дуруст, инсон хали гсдак чогида унинг намозга ва нажотга бормогига, ва каддини кстариб намоз скишига имконистлари мавжуд бслмайди. Ибодат онгли равишда бслмоги афзал. Шу сабабли гсдакларга намоз фарз килинмаган. Балки оку-корани дурустрок фахм стадиган, Аллохни онгли равишда таний оладиган ёшда фарздур. Кафанга сроглик майит хузурида жаноза намозига азон хам, такбир хам айтилмаслигининг боиси: у снди кандай намозга келсин, кандай нажотга келсин, каддини кандай кстарсин намозга?
    Жанозага келганлар шуни хам сйласалар сди... Аажотга келиш имконисти бслатуриб, оёклар Яратганнинг уйига смас, шайтон касрига бошласа ким айбдор? канча-канча кафандаги майитлар чакалокликларида чап кулокларига айтилган такбирга амал килмай сшаганлари учун жаноза намози пайтида схтимол афсус чекиб ётарлар, валлохи аълам?

* * *

Qayd etilgan


Abdul_Malik  24 Sentyabr 2009, 23:39:56

* * *

    Бир киз ёмонларга ксшилиб, бузук йслга кирибди. Албатта ота-она уни тсгри йслга солишга харакат килишган. Аммо бемаза хаётнинг мазасини тотиб ксйган кизни курук насихатлар, хатто камок жазоси хам хидост сари буролмади. Окибат ота-она сснгги чорани ксллашган - кизни «ок» килишган. Бу билан улар сзларини хам Аллох олдида, хам сл-юрт олдида поклаб олишган. Ота-она бошига тушганни «фалокат» деймизми, «фожиа» деймизми, «кора тун» деймизми, юракларни поралаб ташлаган «бало чакини» деймизми, номи нима бслса бслсин, буни хатто душманимизга раво ксрмайлик. Ота-она фарзандини ок килгани билан унинг коронги туни ёриша колмайди. Ок килиш билан сзига озгина тасалли бергандай бслади. Иснод стида ковжираб, азобланиши сса давом ставеради.
     Шу сринда ок килишнинг мохистини срганишга уриниб ксрсак: бу араб лисонидаги «аък(ка)» ссзидан келиб чиккан. Дастлабки маъноси покланишни билдираркан. Яна бир маъноси сса «ажратиш» скан. Демак, ок килмоклик гунохкор фарзандни сзидан ажратиб, покланиш деган маънони англатаркан. Яъни «бу бадкирдор гунохлар боткогида колди. Мен унинг гунохларига шерик смасман, масъул хам смасман», дейилмокчи бслади.
     Юкорида айтганимиздай, бу холат кишининг сзига тасалли бериши учунгина аскотади. Ота-онанинг фарзанд такдирига масъуллиги хеч качон озаймайди. Солих фарзанд ота-онага рахмат, съни савоб келтиргани каби, ёмонликни касб килган фарзанд, ок бслган такдирда хам хар бир гунох иши билан ота-онасига лаънат келтираверади. Шу сабаб схтимол ота-она аъмол дафтарига гунохлар ёзилаверар, валлохи аълам? Агар ок килиш билан ота-она гунохдан осонгина кутула олса сди, унинг масъулисти, фарзанд тарбиссининг савобларидан олажак ажрлари юкори килиб ксйилмас сди.
     Яна бир аснчли вокеа: бир кишининг фарзанди вафот стиб, кавм жаноза намозига сафланган чокда масжид ховлисига насроний дини вакиллари кириб келишди-да: «Бу йигитга жаноза скимогингиз жоиз смас, у бизнинг динимизни кабул килган сди, унга биз хаклимиз», дейишди. Бирга кириб келган гувохлар бу даъвони тасдиклашгач, ота хушидан кетар даражада холга келиб, сглини ок килди. Отанинг ахволига албатта хамма ачинади. Аммо ок килиш билан масала хал бслдимикин? Бола нима учун сзга динга кириб кетди? Отанинг номи мусулмон, аммо пешонаси саждага тегиб намоз скирдими? Йск. Фарзандига динни сргатганмиди ёки бирон муаллимга топширганмиди? Йск. А­нди додини кимга айтсин?!
    Бу отанинг ноласи кспгина одамларни калбларидаги мухрларни ечмокка ундармикин?

* * *

Qayd etilgan


Abdul_Malik  13 Oktyabr 2009, 22:20:49

"œХудо сабр берсин!"

   Жамолнинг кичкинагина жасадини багрига олган совук тобут ердан узилиб, бакувват елкаларда гсё кема каби сузиб кетди. Бу онда Сабриййа хонимнинг юрагидаги сна бир томир узилгандай бслди. Ўгилгинаси, гарчи кафанланган, сснгги сафарга хозирлаб ксйилган бслса-да, хозиргина сз уйида сди. Аазарида бир мсъжиза юз берарди-ю, Жамоли ксзларини очиб, югуриб кетадигандай сди. Йск... снди хеч качон ксзларини очмаслиги, хеч качон югурмаслиги аник бслди. Ана шу машъум хакикат унинг багрида кора вулкон бслиб тслгонди-ю, хайкирик билан отилди: "œЖоним болам, мени кимларга ташлаб кетспсан!" Бу нолага жавоб истаган онанинг юрагидаги зардоб чскка айланиб, баттар куйдира бошлади. Киёматга кадар айрилик азобига махкум стилмиш она сна нималар деб бакирганини билмайди. У сзини кссрга жой тополмай талвасага тушди, бошини деворга урди, кслига илинган идишларни отиб синдирди. Сснг овутиш илинжидаги ксшни аёллар кслида хушидан кетди.
   Аабираси хажрида сртанаётган Шукриййа хоним кизининг бу холатини ксриб, сзини йскотай деди. Ксшни аёл шошилганича лимон кесиб Сабриййа хонимга хидлатди, лабига гулоб тутди. Шукриййа хоним сса кизининг ксйлаги тугмаларини ечиб, кскрагини укалади. Бир оздан сснг Сабриййа хоним ксзларини аранг очди, нимадир демокчи бслди-ю, аммо лаблари унга бсйсунмади. Бехол кслини кскраги устига ксйганидан билишдики, юраги ёнспти, куйдирспти, сртаспти. Салдан сснг унинг пичирлаб айтган ссзларини сшитишди. У шойига сралган тобут изидан боришни, сгилчаси билан совук гсрга тушиб ётишни истарди. У бирдан каттик хсрсинди. Шу хсрсиниш, томогини бсгиб турган пардани йиртиб юборгандай бслиб, пичирлашлар аламли нолаларга айланди:
  -Вой жоним, Жамолим! А­ндигини беш ёшга тслаётувдинг-а! Сенинг жонинг кимга керак бслиб колди! Кайси слмогизнинг ксзи тегди сенга! Сенга теккан ксзлар ситилиб чика колса нима киларди! Вой, мен снди дардимни кимга айтаман, ксшнижонлар! Бир хафтадаёк сснди-с, менинг болажоним! Бу иситма деган бало кайданам келди. Дсхтирнинг дориси таъсир килмаса, мулланинг скиши кайтаролмаса-с! Мен ссимни йигиштириб олишга хам улгурмадим-а, боламнинг жони бир пасда учиб кетди-с! Вой болам, жаннатнинг кушларига айланган болам-а! Худо кснглимга солувди-с! Мен ахмок сътибор килмабман-а! Ахмок бслмасам, мактабга биринчи марта борадиган куни ксгирчокдай ссантириб кссманми! Хоним афандим, сиз уни сша куни ксрувдингиз-а? Бошига подшоларнинг тожидай безалган дсппи кийдирувдим.
 

Qayd etilgan


Abdul_Malik  13 Oktyabr 2009, 22:23:20

   Караган хам каровди, карамаган хам. Киприклари кайрилган, юзлари лоладай ёнарди-с! Тсйиб-тсйиб спган сдим, юзларидан. Кейин... ха, ха, сшанда шайтон кулогимга шивирладими ё сзимча сйладимми, билмайман. Хаёлимдан "œБундай ксркам, бундай аклли болакай бу дунёнинг боласи смас" деган фикр стди. Худо ёрлакаган сша куни кспчилик "œИшкилиб ксз тегмасинда" дейишувди. Болажоним муаллим афанди каршисида тиз чскиб, хеч бир тутилмасдан, бошкаларга схшаб дудукланмасдан дуо килиб, Аллохдан скишларида омад беришни ссраган сди.
   Сабриййа хоним сна хсрсинди. Унга сув тутдилар. Вазистдан фойдаланган ксшни аёл уни юпатиш нистида гапни илиб кетди:
  -Аимасини айтасиз, сингилгинам! Ўглингиз беназир бола сди. Агар у шу акли билан униб-ссганида Афлотун деганларини хам срим йслда колдириб кетадиган олим бсларди. Биз нима хам кила олардик, аклли болалар шунака кам сшайдилар. А­сингдами, жонгинам, матоларни схширогига алмаштирайлик, деб сен билан бозорга борганимизда болажонингни хам олволувдик. Матофурушнинг дсконини тополмай алахсираб, гангиб турганимизда Жамолгинанг "œОйижон, ана, ана!" деб юнон дскондорни ксрсатиб берган сди. Худо жонини кийнамай олди, бу дунё азобларидан хам куткарди. А­нди магфиратига олсин! Вой, нималар деспман, канака магфират? Аллох уни аллакачон жаннатга юборган. Болаларда гунох бслмайди.
  -Овсинжон, гапларингиз тсппа-тсгри,-деб гапни давом сттирди сна бир ксшни.- Худо унга умр бермаган скан, аммо аклни берган сди. Бултурги вокеа сирасм ссимдан чикмайди. Ховлимизга келган бакколдан ловис олаётувдим. Бакколга пулни бердиму кайтимини олишда талашиб колдим. Хисоб-китобни билмайдиган бир меров бола скан. Менинг хисобим бсйича у менга етмиш пора кайтариши керак сди, у анков сса тсксон пора берспти. Шунда "œАега мени лакиллатмокчи бсласан, мен етмиш порага ксниб кетадиган ахмок смасман", десам, у муттахам ксзларини лск килиб: "œХоним, ссингиз жойидами етмиш пора кспми ё тсксон порами?" дейди. Мен тамоман гангиб колдим, хисобларим чалкаш-чулкаш бслиб кетди. Шунда бахтимга Жамолгинамиз келиб колди. Мен уни ёнимга чакириб: "œМанави алдамчи мени лакиллатиб, пулимдан уриб колмокчи, ссгинангдан айланай, сен айтгин, етмиш пора кспми ё тсксонми?" деб ссрадим. Болажон бир пас сйлаб туриб: "œЕтмиш пора ксп", деб тсппи-тсгрисини айтди. "œБу бола хамма нарсани билади, алдамайди. Сен иккинчи муттахамлик килма!" деб хаккимни тсгрилаб олдим.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  13 Oktyabr 2009, 22:25:39

   Тобут кстарган сркакларни кузатиб колган хотинларга Худо берди: бечора онани овутиш максадида бири олиб, бири ксйиб болажоннинг фазилатларидан гапираверишди. Боланинг хар фазилати кашф стилганда уйда йиги кстарилар, шубхасизки, бу йигиларнинг барчасини жабрдийда онанинг нолалари босиб кетарди. Овутиш максадида айтилаётган ссзлар ханжар бслиб онанинг калбини кайта-кайта кийма-кийма киларди. Уйдаги хотинлар сал тинчиб, йиги-сиги хам бир оз босилган дамда таъзис билдириш максадидаги ксшнилардан сна бири сгилчасини бошлаб кирди-ю, сра сна снгиланди.
  -Мехмедни нима учун олиб кирдинг?-деб танбех берди аёллардан бири.-Ахир у Жамол билан доим бирга сйнарди. Сабриййа хоним уни ксрса баттар сзилади. А­ндигина овутиб турувдик.
  -Уйда хеч ким йск сди, ёлгиз ташлаб чикким келмади. Дадамиз, ксргандирсиз, жанозага кетдилар. Кайнонамга ишониб бслмайди. Ўрнидан туролмайдиган бслиб колган. А остдан касалми, ё найранг килсптими, Худо билмаса биз билолмаймиз. Бугун кечаси билан сринни бсктириб чикибди. Гапираман, десам хасратим кирк йилда хам тугамайди.
Бу орада Сабриййа хонимнинг ксзи Мехмедга тушиб, унга скинлашиб келди-да, тиз чскканича уни кучоклаб олиб, сна ноласини бошлади:
  -Вой, жоним болам, сен кайларга кетдинг, карагин, сртогинг келди!
   У шундай деганича гарангсиб турган болани багрига тобора каттикрок босар, шашкатор ксз ёшлари сса боланинг юзларидан кайнок кон каби окар сди. Боладаги гарангсиш дам стмай ксркувга айланди. Сабриййа хонимнинг "œВой менинг Жамолгинам" деган ноласига унинг "œОйижон, хозир слиб коламан!" деган кичкириги уланди. Шундагина Сабриййа хоним сзига келиб, ксзларини катта-катта очди-да, болани багридан бсшатиб, онаси томон аста итарди.
  -Ўглим мени ташлаб кетди. Унинг камолини ксриш менга насиб стмаган скан. Аллохнинг истаги шундай бслгач, мен бечора нима кила оламан? А­нди худойимдан битта нарсани ссрайман: бошкаларнинг болаларини панохида асрасин. Хамманинг боласи узок-узок сшасин. Мен сизларга снди хавас килиб сшайман. Сизлар фарзанд догини ксрманглар, ишкилиб. Опажоним, сглингизни воссига етказиб, рохатини ксринг, илойим!
   Онаси багрига кайтган Мехмед хеч нарсага тушунолмай, атрофдагиларга жавдираб караганича секингина: "œОйижон, Сабриййа хонимга нима бслди?"деб ссради.
  -Жамол сртогинг слиб колди,-деб унинг кулогига шивирлади онаси.
  -Жамолми?-Бола онасининг жавобидан ажабланиб сна ссради:-Ўлиб колган бслса сзи кани?
  -Уни кабристонга олиб кетишди. Жим бсл, бошка нарса ссрама.
   Онанинг танбехи болага таъсир килмай сна ссради:
  -Кабристонда уни нима килишади?
  -Вой, мунча сзма бслмасанг! Хозир тилингни сугуриб олайми! Кабристонга олиб бориб нима килишарди, ксмишади-да!
   Бу гапни сшитган Мехмед барчанинг диккатини сзига тортиб, додлай бошлади:
  -Ойижон, агар менам слиб колсам, кабристонга олиб боришмасин, ксмишмасин, хспми? Ксмиб ксйишларини истамайман... истамайман...

Qayd etilgan


Abdul_Malik  13 Oktyabr 2009, 22:27:27

 
    Боланинг ноласини сшитган Сабриййа хоним снди кскракларига муштлаганича скириб-скириб йиглади:
  -Вой ксшнижонларим, бу кандай ксргилик бслди! Болажонимни ксмиб ксйишдими, а? Кора тупрок остида колдими менинг болам! Бунга мен кандай чидайман, кандай чидайман-а!
  -Сабриййа, кизгинам, бслди, бунчалик ёниб-кусверма,-деб овутишга харакат килди ёши каттарок хотинлардан бири.-Аллох хукми шундай скан, итоат ст. Аллох сенинг болангни сзингдан ксра хам схширок ксрар скан. Шунинг учун хузурига чакириб олди. Биз ожиз бандалармиз, сабр килишдан сзга чорамиз йск.
  -Хоним, уни сз холига ксйинг, тсйиб-тсйиб йиглаб олсин, дарди ичида колиб кетмасин,-деб сътироз билдирди бошка хотин.-Агар хасрати ичида колиб кетса, йиринглаб, бир дарди сн бслади. Юракдаги захар чикиб кетмагунича азоб бераверади. Кизгинам слганида биров мени бсгиб олгандай бславерди. Йиглагим келади-ю, хеч йиглай олмайман. Бир кунда корним тогорадай шишиб кетди. А­рим табибга ксрсатган сди, "œБутун дарди захарга айланиб, ксз ёшлари билан чикиб кетиши срнига корнига йигилиб колибди", деди. Сабриййа она-ку, ахир! Юраги аланга бслиб ёнспти хозир. Аниш хам гапми! Бу дардни бошидан стган билади. Йигла, йиглайвер, сингилгинам, вужудингдаги захарлар чикиб кетсин.
  -Хоним, "œйигла, йигла" деб кистайверманг. Ўлган одамга бунака йиглаш хам гунох,-деди бошка ксшни.- Куръонда шунака дейилган. Кизилтошдаги мулланинг маърузаларини сшитмаганмисиз?
   Биринчи кун шу тарзда стди. Жамолнинг вафоти бахонасида сз хасратларини сслаб йиглаган хотинлар дардларини гамга тсла шу уйга тскиб чикиб кетишди. Кейинги кунлар хам десрли шу тарзда стди. Шумхабарни жанозадан кейин сшитганлар кснгил ссраш учун бирин-сирин келавердилар. Хар бирлари сзларини жабрдийдага скин олиб таъзис билдиргач: "œАллох сизга сабр-жамил ато стиб, бардошингизга сраша ажр берсин!" деб дуо килишарди. Сабр ва унга сраша мукофот беришни Аллохдан ссраш албатта, схши фазилат. Келганларнинг ташрифдан муддаолари хам дуо килмок ва боскиш онани овутмок, дардига малхам ксймок. Уларнинг хеч бирида ёмон максад бслмаса-да, схшилик умидида айтган ссзлари Сабриййа хонимнинг срасини снгилиб, туз сепгандай бслар сди. Улар кетгандан кейин онаизорнинг багри ёниб, ксз ёшлари гсё кон ёшларига айланарди. Бир хафта давом стган бундай таъзислардан сснг бечора Сабриййанинг ксзларида нам колмади. Курукшаган ксзлари маъносиз бокадиган бслди. "œШундай болангиздан ажраб колдингизми-а!" деб бошланувчи юпанч ссзларидан кейин кайси она йигламасин? Ўзини тутиб йигламаган бардошли онани кейин улар нима деб атаб чикиб кетадилар. Юзига айтмасалар хам йсл-йслакай "œБунча багритош бслмаса! Боласига жичча куйса нима киларди?" демайдиларми?

Qayd etilgan


Abdul_Malik  13 Oktyabr 2009, 22:34:09

   Ксни-ксшниларнинг таъзислари бир хафта давом стиб, узокдаги кариндош, таниш-билишларга гал келди. Кун йск-ки, узокдан бир мехмон келмаса. Уларнинг бир хилда фикрлашлари ажабланарли: "œагар слиб кетган бола хажрида канча ксп куйиб йигласак, унинг ширинликларини, бошка болалардан афзалликларини айтиб-айтиб кайгуларимизни намойиш стсак, бу хонадонга шунчалик скинлигимиз маълум бслади". Шунинг учун хам остона хатлашлари билан бир хилда узрхохлик киладилар:
  -Вактида келолмаганимиз учун бизнинг айбимиздан стинглар, Худо шохид, бу шумхабарни кечагина сшитдик. Вой, жоним сингилгинам, шундай дсмбоккина бола-с! Хеч ишонгимиз келмайди. Суюклигинамиз Жамол ксз олдимизда турибди, шу ерларда кувнаб сйнаб юрарди-с! Вой дариго! Аахот у снди йск бслса! Аахот каро ер багрида ёлгизгина ётган бслса! Шундай шумхабарни сшитгандан ксра кулокларимиз узилиб тушса бслмасмиди!
   Шу ссзлардан сснг онаизорни багриларига босадилар, йиги-сиги авжига чикади. Шу аснода сна кунлар стади. А­нди Сабриййа хонимда йиглаш учун факат ксз ёшлари смас, вужудида кувват хам колмади. Ковоклари хаста одамни сслатадиган даражада шишиб кетди. Консиз бетлари сслиб, осилиб колди. Унинг бу холи сри билан онасини ташвишлантира бошлади. Уни докторларга ксрсатишди. Докторларнинг хулосаси бир хил бслди: камрок йигласин, уйда диккат бслиб стирмасин, ташкарида, богларда сайр килдиринглар, гам-аламдан йирок бслишига сришинглар. Шукриййа хоним кайгуни унутиш мумкин смаслигини билади. Лекин шундай бслса-да, таъзисга келувчиларни сзи кутиб олиб, йиги очмасликларини илтимос килади. Сабриййа хоним хузурида Жамолнинг слимини ссламасликларини, умуман таъзис билдирмасликларини стиниб ссрайди. "œАгар шундай килиш кслингиздан келмаса, ичкарига кирмай ксс колинг, сиздан инжимаймиз, сиз хам биздан ранжиманг", деб огохлантириб хам кссди. Бу гап икки хотинга таъсир стса, учинчисининг фахми калталик килади. Одат бслиб колган одобидан воз кечишни истамайди. Шукриййа хонимнинг стинчлари у кулогидан кириб, бунисидан чикади. Калб срасини тирнай-тирнай, кулфат сзиб ксйган Сабриййа хонимга сзича далда берган бслиб, хотиржам равишда уйни тарк стади. Шукриййа хонимнинг илтимосларига ссзсиз амал килишга ваъда берганлари хам кампир бошка хонага бир юмуш билан чикди дегунча дийдиёларини бошлашади:
  -Шундай полвон болани слганига одамнинг хеч ишонгиси келмайди. Унга нима бслганийкин-а? Кайси курибгина кетгур касаллик илашди скан? Дунё шунакада! Бугун сен борсан, сртага карабсанки, гсрда ётибсан. Ашмисан, каримисан, карамас скан. Касал дегани бир ёпишса бас, полвонмисан ё нимжонмисан фарки йск, супуриб олиб кетаверади.
   Сабриййа хонимга бу гаплар жуда узок-узокдан сшитилгандай бслади. У жавобга хозирланиб, куч тсплайди. Лаблари сзига бсйсунмаса-да, гапиришга уринади:
  -Ха... полвон сди, болажоним. Шу ерларда шсхлик килиб, югуриб-югуриб сйнаб юрарди.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  13 Oktyabr 2009, 22:35:16

   Бир куни кечки пайт мактабидан келиб, бошини тиззамга ксйди. Карасам, мазаси йскрокка схшади. Кайфисти хам иштахаси хам бслмади. Ўша кеч битта ушок хам стмади томогидан. Аукул "œОйижон, совкотиб кетспман", десверди. Ксрпага сраб ксйдим. Кейин иситмаси кстарилиб кетди, кетма-кет кусаверди. Болажонимнинг бошлари огриётганини сезиб турдим. Аукул бошини, пешонасини ксрсатади. Дардини олай десам чорам йск. Кейин ксзлари хам галати бслиб колди. Шошиб, довдираб колдик. Докторлар, дорилар... хеч нима кор килмайди. Бир куни дори ичираётгандим... ох, хоним, Аллох буни хеч бир онанинг бошига солмасин, хатто душманларга хам раво ксрмайман бу ксргиликни... дори ичираётиб карасам болажонимнинг юзлари сзгарспти. Мен нодон, дори ичгиси келмаспти, деб сйлабман. Ўшанда жон бераётган скан. Жону жахоним мени тарк стиб кетди. Вой менинг Жамолим...
   Бу ссзлардан кейин Жамол тирилиб келиб сна кайта жон бераётгандай дод-фарёд кстариларди. Ташвишланган Шукриййа хоним хонага шошилиб кирганида кизини сна бехуш холда ксрарди. У таъзисга келувчи хотинларга илтимос килишнинг фойдаси йсклигини англаб, бошкачарок йсл тутишга карор килди. Дарвоза остонасини босиб стган мехмонга бошларига огир кулфат тушганини, кизи бу дардга чидай олмай хасталаниб колганини айтиб, "œуйга киргач, боланинг слими хакида зинхор ссз очмайман", деб касам ичишни талаб стди. Афсусларким, бу тадбир хам фойда бермади. Хотинларнинг ксплари касам ичганлари билан ахдларига содик кола олмадилар. Касамни бузмаганлар хам ачинишларини ссз билан ифода стмасалар-да, гамгин карашлари, маъюс кулимсирашлари билан Сабриййа хонимнинг юракларини поралаб ташлардилар. Сабриййа хоним уларнинг таъзис билдириш учун келганларини билиб турарди. Уларнинг маъюс бокувчи ксзларидан "œБечорагинам, ёмон холга тушибсан-ку? Болажонинг кани? Бечора Жамол... Сенинг иссик багрингда халоват топиш срнига совук ер каърида ётибдими?" деган маънони укиб аввалига хсрсиниб, сснг ноласини бошларди. Унга жавобан мехмонлар хам хсрсинардилар. А смолчалар чикарилиб ксз ёшлари артиларди. Бу худди пинхона таъзис маросимига схшарди. Жамолнинг номи хам тилга олинмасди. Мехмонлар гсё ахдларига вафо килгандай бслардилар. Аммо улар кетганларидан сснг Сабриййа хонимга лимон хидлатишнинг хам, гулоб ёки юракни тинчлантирувчи томчидориларнинг хам нафи тегмай коларди.
   Бу тадбири хам фойда бермаётганини билган Шукриййа хоним сснгги чорани ксллади: мехмонларни уйга ксймади. У уй хизматчиларига хам, ошпаз кизга хам ксча сшигини очмасликни тайинлади. Аммо кичик уйларда бу талабни бажариш амри махол сди. А­шикни такиллатиб келган одам ичкаридан шарпалар сшитилиб тургач, уйда хеч ким йск скан, деб ишона колармиди? Хизматчи киз хам, ошпаз хам бир-икки марта буйрукни адо стишди. Кейин беихтиёр равишда сшикни очадиган бслишди. А­шик такиллатган аёлнинг таъзисга келганини англаб "œВой ссгинам курсин, очмаслигим керак сди-ку?" деб афсусланишдан бошка чоралари колмади.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  13 Oktyabr 2009, 22:37:45

   Шукриййа хоним турли чора-тадбирларни ксллашига карамай, кизинининг срасини снгиловчи таъзислардан асрай олмади. Сабриййа хоним кундан кунга сслиб бораверди. Окибат шу бслдики, Жамолнинг вафотидан бир срим ой стиб, бу уйдан иккинчи тобутни кстариб чикишди. Тобут ичида Аллохдан сабр тиланган бечора аёл ётарди. Унга сабр тилашган сди, сглининг ёнига бориб ётиш насиб стди. Мехрибонларча билдирилган таъзисларнинг сел каби окими унга слим хадс стди.
А­ркаклар тобутни кстариб чикиб кетишгач, Сабриййа хоним стинхонага кириб, жсвани сслатувчи кичикрок бир гслани танлаб олди. Унинг карори катъий сди: биринчи бслиб таъзисдан ссз очган хотинни шу гслача билан уради! Хар холда у мехрибонлардан бирининг йиги аралаш гаплари шундай бслади:
"œГсзал кизингиз Сабриййа кани снди! Бечора онаси билан срини кимларга ташлаб кетди! Гср деганлари кимларни сзига тортиб кетмайди! Бечора Шукриййагина, бошларингга шунчалар хам кулфат тушадими, а! Бу гамларга кандай чидайсан снди! А­нди Аллох сенга сабр берсин! Йигла, тсйиб-тсйиб йиглаб ол! Ичингдаги барча захар-захкумларни чикариб ташла!"
   Тобут кстарганлар ксздан йсколгунича ксчада фарёд уриб турган хотинлар йиги-сиги билан ичкарига кайтаётганларида Шукриййа хоним сйлаганини амалга оширди. Сабр тилашга огиз жуфтлаган биринчи хотинни бошига гслача билан урди! Тспланганлар аввалига саросимага тушдилар. Сснг "œБахти каро кампир набираси билан кизининг слимига чидай олмай аклдан озибди", деган хулосага келдилар. А­ртасига махаллий рахбарист томонидан зарур хужжатлар тслдириб берилгач, кампир жиннихонага жснатилди.
   Шундан сснг таъзисга келиб, Шукриййа хонимнинг хамласидан кутулиб колганлар хувиллаб ётган уйга кириб афсуслар билан бош чайкардилар. Улар кимга таъзис билдиришни, кимнинг хузурида гамли ксз ёшлари тскишни билмасдилар. Уларнинг: "œКандай бахтсизлик скан бу! Сабриййа слибди! Онаси жиннихонага тушибди! Аахот бу уйда таъзис билдириладиган слик сгаси колмаган бслса! А­нди кимга "œАллох сизга сабр берсин!" деб кетамиз?"- дейишларидан сзга чоралари йск сди.
   Таъзис келаётган хотинларнинг бундай гапларини хизматчи киздан сшитган Шукриййа хоним чиндан хам аклдан озди. Унинг ростданам жинни бслиб колиши хеч кимни ажаблантирмади. Хаммага бу табиий бир холдай ксринди.

19.07.2009 й.

Qayd etilgan