MAZHABDOSHLAR (Birlashgan Blog)  ( 52558 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 B


HMF  23 May 2010, 23:04:22

келинади. Бу ҳақда шайхул-Ислом Ибн Таймис шундай дейди: "Қайси бир қавм сз имомига қарши чиқса, унга қарши чиққанидан кейинги аҳволи аввалги аҳволидан ксра ёмонроқ бслади". Бу гапларнинг бари мусулмон раҳбарга итоат қилиш ҳақидадир. Аммо раҳбар сз зулмида ҳаддан ошиб, очиқ-ойдин куфрни изҳор стса, мусулмонлар бу кофирга қарши чиқиб, уни солиҳ раҳбарга алмаштиришга ҳаракат қилишлари лозим. Агар бунга фақат бир жамоанинг қурби етадиган бслса, шундай қилиш бу жамоага вожиб бслади. Агар мусулмонларнинг бунга кучлари етмаса, қодир бслгунга қадар куч тсплашлари вожиб бслади.
Солиҳ раҳбарлар ҳаққига дуои-хайр ҳам ғайбдан қилиниши лозим. Уларнинг сзлари ҳузурида дуо қилиш сса мулозамат ва лаганбардорлик аломатидир).
73. ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
 73. Суннатга ва жамоатга (Суннат - А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам йсллари. Жамоат сса саҳобаи киромлар ва уларга сҳсон билан сргашган зотлар йслидир. Шуларга сргашиш - асли ҳидостдир, уларга мухолиф бслиш сса залолатдир) сргашамиз. Жамоадан ажралиб чиқишдан, ихтилофлашишдан ва бслиниб кетишдан четланамиз.

 (Яъни жамоадан мутлақо ажралиб сккаланиб олиш ҳам, жамоадан чиқмаган ҳолда ихтилофлар чиқариб фитнага сабаб бслиш ҳам, бир гуруҳ мусулмонларни сз тарафига оғдириб, жамоа ичида бслиниш ва тафриқаларни вужудга келтириш ҳам бирдек қораланади).

74. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة.
 
74. Адолатли ва омонатдор (мсмин)ларни схши ксрамиз, золим ва хиёнаткорларни (Бу Аллоҳ учун схши ксриш ва Аллоҳ учун ёмон ксриш ақидасига ишора) ёмон ксрамиз.

75. ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. 
75. Тушунолмай қолган нарсаларимиз ечимини (Аллоҳга ҳавола қилиб) Аллоҳ билгувчироқ деймиз.
76. ونرى المسح على الخفين ي السفر والحضر كما جاء في الأثر.
76. А ивостларда келганидек, сафарда ҳам, муқимликда ҳам маҳсига масҳ тортишни жоиз, деймиз.
(Ушбу масала фиқҳга доир бслишига қарамасдан ақида китобида зикр қилинишига сабаб шуки, баъзи адашган тоифалар масҳ тортишни мутлақ инкор қиладилар, сна бошқалари сса маҳси кийилмаган тақдирда ҳам сланг оёққа масҳ тортса бславеради, деб сътиқод қилади. Таҳовийнинг келтирган бу ссзлари иккала тоифага ҳам раддис бслади.)
77. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. 
77. Ҳаж ва жиҳод мусулмонлардан бслган солиҳу фожир раҳбарлар бошчилигида то қиёматга қадар давом стади (Шу ерда бир нарсани таъкидлаб стиш лозимки, фосиқ раҳбар билан бирга жиҳод қилишга тсғри келган тақдирда унинг фисқи

Qayd etilgan


HMF  23 May 2010, 23:04:44

куфр даражасига етмаган бслиши керак. Агар у очиқ куфрга қсл урса, у билан смас, балки унга қарши жиҳод қилиниши зарур бслиб қолади). Бу икки ибодатни ҳеч қандай сабаб бекор қилолмайди.

(Демак, раҳбарнинг фосиқлиги ёки мужоҳидлар ичида фосиқларнинг мавжудлиги ҳам бу ибодатни бекор қилолмайди. Албатта жиҳодда иштирок стаётганлар сафи фосиқу фожир кимсалардан ҳоли бслишига аҳамист қаратилиши керак, бироқ айни пайтда шуни ҳам таъкидлаш лозимки, бу талаб жиҳод фарзи бажарилишининг саҳиҳ бслиши учун қсйилган шарт ҳисобланмайди. Яъни шу талаб амалга ошмаса, жиҳод ботил ва бекор бслади, деб сътиқод қилинмайди. Чунки бу шартни тскис бажариш десрли амри маҳол ҳисобланади ва жиҳоднинг саҳиҳ ё ботил бслишини айни шартга боғлаб қсйиш ушбу фарзни йсққа чиқариш билан баробардир.)

78. ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.
78. (Амалларимизни) ёзувчи фаришталарга иймон келтирамиз. Аллоҳ Таоло уларни бизга ҳимосчи қилиб қсйгандир.
(Айни ақида мсминни бир тарафдан ҳимосчилари борлигини билиб, уни шайтон-жинлар зарар келтиришидан чсчимасликка ундаса, бошқа тарафдан ушбу фаришталардан ҳаё қилгани боис, уни гуноҳ-маъсистлардан тийилишга чорлайди.)
79. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. 
79. Барча махлуқлар жонини олишга вакил қилинган Малакул-мавт (слим фариштаси)га иймон келтирамиз.
80. وبعذاب القبر لمن كان أهلا له. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. 
80. Қабр азобига лойиқ бандалар учун қабрда азоб борлигига ҳамда А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ва саҳобаи киромлардан ривост қилинганидек, ҳар бир киши қабрида Мункар ва Аакир фаришталари тарафидан А аббиси, дини ва пайғамбари ҳақида ссроқ қилинишига иймон келтирамиз.
81. والقبر روضة من رياض الجنة وأو حفرة من حفر النيران. 
81. Қабр (солиҳ мсминлар учун) жаннат боғларидан бир гулшан ёки (кофирлар ва баъзи осий мусулмонлар учун) дсзах чуқурларидан бир чуқурчадир.
82. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. 
82. Қиёмат кунида қайта тирилиш, амаллар учун мукофот берилиши, (амалларнинг Аллоҳга) рспара қилиб, ҳисоб-китоб қилиниши, номаи-аъмолларнинг сқилиши, савоб ва жазо (белгиланиши), (жаҳаннам устидан тортилган ксприк бслмиш) Сирот, (бандаларнинг схши ва ёмон амаллари тортиладиган) тарозу — барчаси ҳақ сканлигига иймон келтирамиз.

Qayd etilgan


HMF  23 May 2010, 23:05:25


83. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. و كل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له.
 83. Жаннат билан дсзах сратиб қсйилган ва асло йсқ бслиб кетмайди. Аллоҳ Таоло жаннат билан дсзахни бошқа махлуқотларидан олдин сратди ва ҳар иккиси учун (муносиб) бандаларни ҳам сратди. Бандаларидан кимни Аллоҳ жаннатий бслишини ирода қилган бслса, бу Унинг фазли-карами туфайлидир. Кимнинг дсзахий бслишини истаган бслса, бу Унинг адли тақозосидир. Ҳар бир инсон сзи учун азалдан ҳал стиб қсйилган нарса (жаннат ёки дсзах) учун амал қилади ва нима учун сратилган бслса, сша сари сзи боради.
84. والخير والشر مقدران على العباد.
84. Яхшилик ҳам, ёмонлик ҳам бандаларга (азалдан) тақдир қилингандир.
85. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها). 
85. Бирор ишнинг амалга оширилиши учун зарур бслган (ҳақиқий) қодирлик — масалан, Аллоҳнинг бандани бир ишни амалга оширишга муваффақ қилиб қсйиши сша иш амалга ошаётган пайтда вужудга келади (ва банда бундан масъул смасдир). Аммо соғлиқ, тоқат-имконист, асбоб-ускуналар каби банда тарафидан бсладиган қодирлик сса сша амалдан олдин мавжуд бслади. Шариатнинг хитоблари ана шу иккинчи қудратга тааллуқли бслади. "Аллоҳ Таоло бирон кимсага унинг тоқатидан ортиқ бслган нарсани юкламайди" (Бақара сураси, 286-ост).
86. وأفعال العباد خلق من الله وكسب من العباد.
 
86. Бандаларнинг амалларини Аллоҳ сратади, бандалар сса (шу сратилган амалларни) сзлаштирадилар.
87. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو نفسير "لا حول ولا قوة إلا بالله". نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد من معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. 
87. Аллоҳ Таоло бандаларга тоқатлари етадиган нарсаларнигина буюргандир. Улар ҳам Аллоҳ буюрганидан ортиғига қодир бслолмайдилар. "Ла ҳавла ва ла қуввата илла биллаҳ" (Маъноси - "Аллоҳ тарафидан берилган куч-қудратдан бошқа куч ва қувват йсқдир") калимасининг маъноси шудир. Биз бу ҳақда шундай деймиз: Аллоҳга маъсист қилишдан ҳеч ким сзича на ҳийла билан, на бирор ҳаракат билан қутула олади. Фақат Аллоҳ ёрдами билангина бунга сришиш мумкин. Шунингдек, Аллоҳга итоат стиш ва тоат-ибодатда бардавом бслиш учун ҳам Аллоҳ Таоло тавфиқидан бошқа қувват йсқдир.

Qayd etilgan


HMF  23 May 2010, 23:06:54


88. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها. وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحَيْنِ وتنزه عن كل عيب وشين (لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون).
88. Ҳар бир нарса Аллоҳ Таолонинг хоҳиши, илми, қазо ва қадари билан амалга ошади. Аллоҳнинг хоҳиши барча хоҳишлардан устундир, Унинг қазо ва қадари сса ҳамма ҳийла-тадбирлар устидан ғолибдир. У (ҳеч кимга) зулм қилмаган ҳолида Ўзи хоҳлаган ишини қилади. У ҳар қандай ёмонлик ва ҳалокатдан олийдир, барча айбу-нуқсонлардан покдир. "У қилаётган иши ҳақида ссралмайди, бандалар сса ссраладилар". (Анбиё сураси, 23-ост).
89. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. 
89. Тирикларнинг дуо ва садақаларида маййитлар учун фойда бордир.
90. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
90. Аллоҳ Таоло дуоларни ижобат қилади, ҳожатларни раво қилади.
91. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحَيْن. 
91. У ҳамма нарсанинг сгасидир Унга сса ҳеч ким сгалик қилолмайди. Ҳеч ким бирор лаҳза ҳам Аллоҳдан беҳожат бслолмайди. Кимки бир лаҳзага бслса ҳам Аллоҳдан беҳожат бсламан деса, кофир бслади ва ҳалокат аҳлига айланади.
92. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى.
92. Аллоҳ Таоло ғазабланади ва рози бслади, бироқ бу сифатлар бандаларники каби смасдир.
93. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 
93. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам асҳобларини схши ксрамиз. Аммо биронталарига бслган муҳаббатимизда ҳаддан ошмаймиз ва ҳеч бирларидан воз кечмаймиз. Уларни ёмон ксрган ва номақбул ссзлар билан сслаганларни ёмон ксрамиз. Ўзимиз уларни фақат схшилик билан ёдга оламиз. Уларни схши ксриш дин, иймон ва сҳсондир, уларни ёмон ксриш сса куфр, нифоқ, ҳаддан ошишдир.
94. ونثبت الخلافة بعد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. 
94. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан сснг халифаликни умматнинг снг афзал ва муқаддам вакили Абу Бакр Сиддиққа, сснгра Умар ибн Хаттобга, сснгра Усмонга, сснгра Али ибн Абу Толибга исбот қиламиз (Аллоҳ барчаларидан рози бслсин). Шу зотлар рошид халифалар ва ҳидостли раҳбарлардир.

Qayd etilgan


HMF  23 May 2010, 23:08:30

 
95. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة، على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة، رضي الله عنهم أجمعين.
95. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам номларини айтиб, жаннат башоратини берган сн кишининг жаннатий сканларига биз ҳам гувоҳмиз. Зеро, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ссзлари айни ҳақиқатдир. Улар: Абу Бакр, Умар, Усмон, Али, Талҳа, Зубайр, Саъд, Саъид, Абдурраҳмон ибн Авф ва умматнинг снг омонатдор кишиси Абу Убайда ибн Жарроҳдир. Аллоҳ барчаларидан рози бслсин.
 
96. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق.
 96. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам асҳоблари, покиза аҳли-аёллари ва ҳар қандай ёмонликдан пок зурриётларини фақат одоб билан тилга олган киши сзини нифоқдан сақлаган бслади.
97. وعلماء السلف من السابقين ومَنْ بعدَهم من التابعين - أهلِ الخيرِ والأثرِ وأهلِ الفقهِ والنظرِ - لا يُذكَرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. 
97. Саҳоба ва тобеинлардан ҳамда улардан кейин стган салаф уламолари - аҳли ҳадислар, фиқҳ ва назар олимлари - фақат схши ном билан тилга олинишлари лозим. Уларни ёмон ссз билан тилга олган кимса ҳақ йслда смасдир.
98. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء.
 98. Ҳеч бир авлиёни бирор пайғамбардан устун санамаймиз, балки биргина пайғамбар жамики авлиёлардан афзал деймиз.
99. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم.
 99. Уларнинг (съни авлиёларнинг) кароматлари тсғрисида бизга ишончли кишилар орқали етиб келган саҳиҳ ривостларни тасдиқлаймиз.
100. ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها.
100. Дажжолнинг чиқиши, Ийсо ибн Марсм алайҳиссаломнинг осмондан тушишлари, қуёшнинг кунботар тарафдан чиқиши, Доббатул арз (ер ҳайвони)нинг сз еридан чиқиши каби Қиёмат аломатларига иймон келтирамиз.
101. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
101. Коҳинларга, фолбинларга ҳамда Қуръон, Суннат ва мусулмонлар ижмосига зид нарсаларни даъво қилган бирон кимсага ишонмаймиз.


Qayd etilgan


HMF  23 May 2010, 23:09:15

102. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. 
102. Жамоатни ҳақ ва тсғрилик деб, ажралиш-тафриқани сса хато ва азоб деб биламиз!
103. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) وقال: (ورضيت لكم الإسلام دينا).
103. Ерда ҳам, осмонда ҳам Аллоҳнинг дини ёлғиз Исломдир. Аллоҳ Таоло марҳамат қилади: "Аллоҳ наздида (сгона мақбул) дин Исломдир". (Оли Имрон сураси, 19-ост.) "Сизлар учун Исломни дин, деб рози бслдим". (Моида сураси, 3-ост.)
 
104. وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس.
104. Ислом дини чуқур кетиш билан сусткашлик қилиш сртасида, ташбеҳ (Ташбеҳ - Аллоҳнинг сифатларини махлуқларникига схшатиш) билан таътил (Таътил - Аллоҳ Таолони айбу нуқсонлардан поклаш даъвоси билан Унинг собит исм-сифатларини йсққа чиқариш) сртасида, жабрис (Жабрис - инсонда ҳеч қандай ихтиёру қудрат йсқ, у фақат Аллоҳ хоҳлаган ишларни кср-ксрона қилишга мажбур, деган сътиқоддаги адашган тоифа) билан қадарис (Қадарис - инсон сз ишларини сзи сратади ҳамда истаган нарсасини Аллоҳнинг хоҳиш-иродасисиз ҳам қилаверади, деган сътиқоддаги адашган тоифа) сътиқоди сртасида ҳамда (Аллоҳнинг макридан) хотиржамлик билан (Аллоҳнинг раҳматидан) умидсизланиш сртасидадир.
105. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن برآء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه.
105. Ана шу нарсалар бизнинг динимиз ва ошкору махфий сътиқодимиздир. Ушбу сътиқодга мухолиф бслган ҳар қандай кимсадан поклигимизни Аллоҳга сълон қиламиз.

ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل: المشبهة والمعتزلة والجهمبة والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم برآء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق.
 
Аллоҳ Таолодан бизни иймонда собит қилишини ва фақат мсмин бслган ҳолимизда ҳаётимизни хотималашини, мушаббиҳа, муътазила, жаҳмис, жабрис, қадарис ҳамда суннат ва жамоатга қарши чиқиб залолатга юз тутган бошқа фирқаларнинг турли ҳавойи йслларидан, тарқоқ фикрларидан ва ботил мазҳабларидан Ўз фазли билан сақлашини ссраймиз. Биз улардан покмиз, бизнинг наздимизда улар адашганлар ва ёмонлардир. Фақат Аллоҳгина (гуноҳу залолатдан) асрайди ва тавфиқ беради.
   
Манба: «Мусулмон Ўзбекистон»


Qayd etilgan


muhibb  24 May 2010, 11:42:49

Shu aqidai Tahoviyyami?
Unga berilgan sharxchalar kimga oid??

Qayd etilgan


HMF  24 May 2010, 12:06:48

Aha hozr vahtim yog' edi Shayh MSMY domlani Tahoviy aqidasini Sharhi bilan bor edi endi topdim compimdan ushani qoyaman 144 varog' ekan

Qayd etilgan


AbdulAziz  24 May 2010, 12:18:14

Aha hozr vahtim yog' edi Shayh MSMY domlani Tahoviy aqidasini Sharhi bilan bor edi endi topdim compimdan ushani qoyaman 144 varog' ekan

Shayxdan kitobni joylashgan ruxsat olganmisiz? Juda qattiq qaraydilar bu masalaga.

Aquydatut-tahoviyaning Abdulaziz Mansur tomonidan tarjima qilingani shu yerda (ruxsati bor)

Qayd etilgan


muhibb  24 May 2010, 13:53:09

Men so'ramoqchi bo'lgan masala aynan shu.
Abduzaziz keltirgan matn tarjimasi Aqidai Tahoviyya deb nomlanadi.

HMF bemazhablar sharxlagan aqida kitobini qo'yganlarini o'zlari ham bilmaydilar chog'i...

Shayx MSMY domla tarafidan tarjima qilingan aqida kitobi Aqidai Tahoviyya emas, balki umuman boshqa kitob.

Bu kitob Aqidai Tahoviyyaga berilgan sharhning talhisi (qisqartmasi) dir.

Ko'pchilik bu kitobni o'qib, "Aqidai Tahoviyya mana shu" deyishadi. Aslida bu noto'g'ri tushuncha. Shuni nazardan qochirmaslik kerak.

Qayd etilgan