Sariosiyo tumani haqida ensiklopediyalarda  ( 7782 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


muxbir  20 Yanvar 2010, 14:27:01

САА ИОСИА ТУМААИ - Сурхондарё вилостидаги туман. 1926 й. 29 сент.да ташкил стилган. 1959 й.дан Денов, 1962 й.дан Узун туманлари таркибида, 1964 й. 22 фев.дан С.т. номи б-н қайтадан тузилган. Жан.шарқяан Узун, жан.ғарбдан Бойсун, жан.дан Денов, Қумқсрғон туманлари, шим. ва шаркдан Тожикистон А еспубликаси, шим.ғарб ва ғарбдан Қашқадарё вилости б-н чегарадош. Майд. 3,15 минг км2. Аҳолиси 147,8 минг киши (2003). Туманда 1 шаҳарча (Сариосиё), 1 шаҳар (Шарғун), 9 қишлоқ фуқаролари йиғини (Бсстон, Дашнобод, Ааврсз, Сангардак, Сариосиё, Ссфиён, Тоқчиён, Хуфар, Ўзбекистон) бор. Маркази — Сариосиё шаҳарчаси.

Табиати. Туман вилостнинг шим. қисмида жойлашган. А ельефи хилмахил. Шим. Ҳисор (снг баланд жойи — Хсжапирсх тоғи — 4303 м) тог тизмалари ва улар орасидаги Сурхондарё, Туполондарё ва ирмокларининг водийларидан иборат. Жан.ғарбий қисми Боботоғ ва Бойсунтоғ тизмалари (снг баланд жойи — Заркоса тоғи, 2290 м) ва улар орасидаги пастбаланд адирлар б-н банд. Хуфор, Хондиза, Источ, Вочах, Маланд, Зохона қишлоқлари 2500—2800 м баландликда жойлашган. Ер усти тузилишининг хилмахиллиги иқлим, тупроқ, ссимлик ва ҳайвонот дунёсига ҳам таъсир стган. Иқлими қуруқ субтропик иқлимга хос, қиши қисқа, ёзи сса давомли. Йиллик сртача тра 15,6°. Текислик қисмида снв.нинг сртача т-раси 2,5, июлники 28°. А­нг юқори тра 44°. Вегетаяис даври 270— 280 кун. Йиллик сртача ёғин миқдори 200—300 мм. Тоғларда 790 мм. Жан.ғарбдан ссувчи, қуруқ, чангбсронли афғон шамоли салбий таъсир ксрсатади. Туманнинг ҳудудидан стувчи снг узун ва серсув Тсполондарё Сурхондарёга қуйилади, шунингдек, Обизаранг, Сангардакдарёлар ҳам бор. Езда дарё ва сойларда сув кескин камасди. Тсполон сув омбори Сурхондарё вилостининг 10 та туманини сув б-н таъминлайди.
Ҳисор тоғи стакларида оддий ёки типик бсз, қснғир бсз тупроқлар, Боботоғ стакларида оч бсз, шағалли бсз, дарё водийларида сса аллювиал стлоқи, стлоқиботқоқ, текисликларда оч бсз тупроклар тарқалган. Аввойи ссимликлардан: тоғларда заранг, ёнғоқ, арча, бодом, қатранғи; буталардан писта, дслана, итбурун, чис; ксерофитлардан тиканли каврак, бетага, чайтаб, оқмомиқ, тснғизсирт, сувранг, чойст, чалов, қизилтикан, астрагал ва б. ссади. Аввойи ҳайвонлардан: бсри, суғур, тулки, қора ва қснғир айиқ, қоплон, силовсин, қобон, жайран, жайра, каламуш, қсшоёқ, ксрсичқон; сқилон, Ўрта Осиё кобраси (ксзойнакли илон), бсғма ва қора илонлар, геккон калтакесаги; қушлардан тоғ лочини, копча, калхат, бургут, ссфитсрғай, чил, хилол, каклик, каптар; баликлардан шоҳбалиқ, илонбалиқ, лаққабалиқ ва б. бор. Ўзбекистонда сгона коксланувчи ксмир олинадиган Шарғун ксмир кони, Хондиза полиметалл кони, курилиш материаллари, нефть, газ мавжуд.

Аҳолиси, асосан, сзбеклар, шунингдек, тожик, рус, татар ва б. миллат вакиллари ҳам сшайди. 1 км2 га сртача 47 киши тсғри келади. Қишлоқ аҳолиси 115,3 минг киши, шаҳар аҳолиси 32,5 минг киши (2003).

Хсжалиги. Қ.х. да пахтачилик, ғаллачилик, чорвачилик тараққий стган. Саноати хам салмоқли срин тутади. Шарғун тошксмир кони, мармар, фосфор конлари, рух фойдали казилмалари мавжуд. 3 та қсшма корхона, 34 кичик корхона, 2 темирбетон буюмлари, 2 шағалсаралаш з-длари, Сариосиё паррандачилик корхонаси бор. Қсшма корхоналардан «Мифтох» Ўзбекистон—А оссис, «Лажер» Ўзбекистон—Тожикистон (пиво ишлаб чиқарадиган) корхоналари ишлаб турипти. Туман ҳудудидан Калиф — Термиз — Сариосиё — Тожикистон «Дсстлик» табиий газ қувури, т.й. стган.
Туманда 11 ширкат, 229 фермер деҳқон хсжаликлари фаолист ксрсатади. Узун срмон хсжалиги, Ҳисор доривор ссимликлар хсжалиги, асалчиликка ихтисослашган хсжалик бор. 5765 га майдонга пахта, 3300 га майдонга ғалла, шунингдек, сабзавот, беда, ем-хашак скинлари скилади (2003). Мева ва узум етиштирувчи хсжаликлар ҳам бор. Ўрмон хсжалигида боботоғ пистаси ва кспгина доривор ссимликлар тайёрланади. Туман жамоа ва шахсий хсжаликларида 51 минг қсй ва счки, 7 минг от боқилади, шунингдек, қорамол, паррандачилик фермалари ҳам бор. Йирик ҳисор қсйлари етиштирилади. А­кинзорлар Ҳасанхон канали, Катта ва Кичик Дамариқ каналларидан суғорилади.
Туманда 71 умумий таълим мактаби (31 мингсқувчи), 2 та гимназис, 3 та махсус интернат мактаб, 3 та касб-ҳунар коллежи (3 мингга сқин сқувчи) фаолист ксрсатади. С.т.да 41 та кутубхона, 3 маданист уйи, 11 клуб, халқ театри, ашула ва раке ансамбли ишлаб турибди. Стадион ва б. муассасалар мавжуд. Касалхона, поликлиника, туғруқхона, қишлоқ врачлик пунктлари, Хондиза дам олиш мажмуи аҳолига хизмат ксрсатади. Туман худуди оркали Тошкент — Душанба, Узун — Шарғун поездлари стади. «Сариосиё» туман, газ. 1932 й.дан чиқади (адади 2000).

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  20 Yanvar 2010, 14:28:07

САА ИОСИА — Сурхондарё вилостидаги шаҳарча. Сариосиё тумани маъмурий маркази. Яқин т.й. станяисси Сариосиё (7 км). Аҳолиси 14,3 минг киши (2000). Хсжаликлари ва аҳолиси Тсполондарёдан сув олади. Шаҳарча ёнида Тсполон сув омбори бор. Маҳаллий топонимистларнинг фикрича, туман номи «cap—бош ва осиё — тегирмон, съни «тегирмон боши» маъносини англатади. С.да саноат, транспорт, алоқа корхоналари, деҳқон бозори, савдо маданий, маиший хизмат ксрсатиш шохобчалари мавжуд.
Ларрандачилик корхонаси ишлаб турибди. Умумий таълим мактаблари, коллеж, махсус интернатмактаб, маданист уйлари, стадион, касалхона, дорихона ва б. тиббий муассасалар фаолист ксрсатади.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan