Farg'ona viloyati haqida ensiklopediyalarda  ( 15714 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


muxbir  22 Yanvar 2010, 11:40:03

ФАА ҒОАА ВИЛОЯТИ - Ўзбекистон А еспубликаси таркибидаги вилост. 1938 й. 15 снв.да ташкил стилган. А еспубликанинг шарқида, Фарғона водийсининг жан.да жойлашган. Шим.дан Ааманган, Андижон вилостлари, жан. ва шаркдан Қирғизистон, ғарбдан Тожикистон А еспубликалари б-н чегарадош.

Майд. 6,8 минг км2. Аҳолиси 2815 минг киши (2004). Таркибида 15 туман (Бағдод, Бешариқ, Бувайда, Данғара, Азёвон, Олтиариқ, Охунбобоев, А иштон, Ссх, Тошлоқ, Учксприк, Фарғона, Фурқат, Ўзбекистон, Қува), 9 шаҳар (Бешариқ, Марғилон, А иштон, Фарғона, Яйпан, Қува, Қувасой, Қсқон, Ҳамза), 10 шаҳарча (Бағдод, Данғара, Дсстлик, Азёвон, Муқимий, Олтиариқ, Тошлоқ, Чимён, Шсрсув, Янги Марғилон), 164 қишлоқ фуқаролари йиғини бор (2004). Маркази — Фарғона ш.

Ф.в. Ўзбекистоннинг қад. маданист счоқларидан бири. Вилост ҳудудида топилган тош даври манзилгохлари ва қостошларига солинган суратлар водийда одамлар снг қад. даврлардан бери сшаб келганликларидан дарак беради. Ф.в.нинг тош даври ёдгорликларини 1954 й. А.Л. Окладников раҳбарлигидаги археологис отрсди срганган. Водийнинг шарқий қисмидаги Қайроққум, Хсжағор ва Учқсрғон маконларидан мустье даврига оид тош қуроллар топилди. Водийнинг ғарбий қисмидаги қад. тош даври маданистига оид манзилгоҳлар мустье давридаги Қалъача, Жарқстон ва Қапчиғай тош қуроллар ишлаш устахоналари топилиб срганилди. 1958 й. биринчи марта Марказий Фарғонадан мезолит даврига оид микролит тош қуроллари топилди. Шунингдек, Марказий Фарғонадаги Узунксл ва Тайлоқксл атрофларидан мезолит ва неолит даврларига оид 24 та манзилгоҳ борлиги аниқланди (1965). Ссх воҳасидаги 28 ғор ва унгурлар (Селунгур, А­шма, Обишир, Сур, Бел, Зим, Овикамбар, Боғишим ва б.) рсйхатга олинди. Обишир ғорларидаги маданий қатлам схши сакланган. Ғорларни қазиш жараёнида мезолит даврига оид тош қуроллар, хайвон сусклари топилган. Булар сша давр турмушини срганиш имконини беради.

1967 ва 1969—70 й.ларда СанктЛетербургдаги А­рмитаж музейи ходимлари мезолит ва неолит даврларига оид 35 та манзилгоҳтопдилар. Ф.в.нинг археологик ёдгорликларини срганишда Катта Фарғона каналининг қазилиши муҳим аҳамистга сга бслди.

Канални қазиш жараёнида жез даври, қулдорлик ва заминдорлик жамистларига оид ёдгорликлар топилди ва текширилди. Қува ва Тошлоқ туманлари сртасидаги Акбаробод қишлоғида жез даврига оид манзилгоҳ, Марғилонсойнинг чап соҳилида Оқтом қабристони бслганлиги аниқланди. Ф.в.нинг Қува туманида қулдорлик даврига оид Тахёнтепа, Фарғона ш.да Симтепа (Чимтепа) каби ёдгорликлар топиб срганилган. Айниқса, Қува ш.даги мил. ав. 5-а. ва срта аср бошларига оид топилмалар схши текширилган. 10—11-а.ларга доир тарихий манбаларда бу шаҳар ободлиги ва катталиги жиҳатидан водийда Ахсикатдан сснг снг йирик шаҳар деб қайд қилинган. Археологик материаллар Марғилон ш. 10-а.да катта қишлоқ бслиб, 11 — 12-а.ларда шаҳарга айланганлигини, А иштон сса 10-а.да катта шаҳар бслса ҳам, 11 —12-а.ларга келиб қишлоқ қиёфасига кириб қолганлигини исботлайди.

Ўтроқ деҳқончилик, чорвачилик б-н шуғулланган Чуст маданистига оид манзилгоҳлардан топилган ёдгорликлар Фарғона водийсини срганишда муҳимдир. У ерда и.ч. кучлари ва хсжаликнинг тараққиёти жез даврининг охирида деҳқончилик қабилаларининг ижтимоий тузумида сзгариш юз беришига, натижада ибтидоий тартиблар тугаб жамистдаги табақаланишга олиб келган. А сзғор анжомларида хусусий мулкчилик куртаклари ксзга ташланади. Археологик текширишлар натижаси Ф.в. да қадимдан одамлар сшаб, овчилик, деҳқончилик, чорвачилик б-н шуғулланганлигидан, кишилик жамистининг кейинги босқичларида сса маданист ривожлана бошлаганлигидан далолат беради.

Qayd etilgan


muxbir  22 Yanvar 2010, 11:40:34

Табиати. Ф.в.нинг шим. қисмини Қорақалпоқ ва Азёвон даштлари сгаллаган, жан.дан Олай тизмасидан окиб тушадиган дарёларнинг ёйилмалари б-н сралган. Жан.да адирлар Олай тизмасининг тоғ олдилари б-н алмашиниб туради. Ф.в. юқори сейсмик зона қисобланади.

Иклими континентал. Қиши бирмунча юмшоқ, баъзан ҳаво жуда совиб кетади. Янв. ойининг сртача траси — 3,2°, июлники 28°. А­нг паст т-ра —27,9°. А­нг юқори т-ра 42°. Водийнинг ғарбида ссадиган кучли «Қсқон шамоли» иқлимга салбий таъсир стади. Шамолнинг тезлиги секундига баъзан 35—40 м га етади. Жан.шарқида ёзда гармсел ссади. Йилига ғарбида 100 мм дан (Қсқон атрофи) шарқий қисмида 170 мм гача, тоғ ён бағирларида 270 мм гача ёғин тушади, асосан, баҳорда ёғади. Вегетаяис даври 210—240 кун. Вилостнинг шим.ғарбий чегараси бсйлаб Сирдарё оқади. Олай тизмасидан Исфара, Ссх, Шоҳимардон, Исфайрамсой бошланади. Дарёлар музликқор сувларидан тсйинади. Июль— авг.да тслиб оқади. Дарё сувлари суғоришга сарфланади. Асосан, бсз тупроқ ва стлоқи ботқоқ тупроклар кенг тарқалган. Адирларда аксари оч ва типик бсз тупроклар, Сирдарё террасаларида аллювиалстлоқи тупроқлар, вилостнинг шим. қисмида шсрхок стлоқлар ва ажриқли стлоқлар мавжуд.

Марказий Фарғонадаги шсрхокларда турли хил шсра ссади. Ерларининг каттагина қисми скинзор. Воҳаларда терак, тут, қайрағоч, дарё водийларида кенг баргли срмонлар ва арчазорлар бор. Аввойи ҳайвонлардан Сирдарё тсқайзорларида қобон, адир ва Олай тизмаси тоғ олдиларида бсри, тулки, чисбсри, қуён, бсрсиқ, жайра сшайди. Ондатра, нутрис иклимлаштирилган. Қушлар, судралувчилар ксп. Сув ҳавзаларида маринка, усач, зоғора балиқ, карп, оқ амур, дснгпешона балиқлар бор.

Аҳолиси, асосан, сзбеклар шунингдек, тожик, рус, қирғиз, татар ва б. миллат вакиллари ҳам сшайди. Аҳолининг сртача зичлиги 1км2 га 413,9 киши. Шаҳар аҳолиси 800 минг киши, қишлоқ аҳолиси 2015 минг киши (2004).

Qayd etilgan


muxbir  22 Yanvar 2010, 11:41:25

Хсжалиги. Ф.в. республиканинг саноати ривожланган вилостларидан. Вилостда 86 та йирик саноат корхонаси мавжуд. Саноатининг етакчи тармоқлари: ёқилғиснергетика, кимё, машинасозлик, қурилиш материаллари, пахтани тозалаш ва қайта ишлаш, енгил ва озиқовкат саноати ва б. А­нергетика базаси, асосан, иссиклик слектр стслардан иборат бслиб, снг йириклари: Фарғона, Қсқон иссиқлик слектр марказлари, Қувасой иссиқлик слектр стсси. Барча стслар Ўрта Осиёнинг сгона снергетика тизимига бирлаштирилган. Кимё саноатининг снг йирик корхоналари Фаргона ва Қсқон ш.ларида жойлашган. «Азот» и.ч. бирлашмаси, кимёвий толалар, фуран бирикмалари кимё з-длари, Қсқон суперфосфат з-ди ва б. шулар жумласидандир.

Вилостда Фарғона нефтни қайта ишлаш з-ди жойлашган.
Қурилиш материаллари саноати ривожланган. Қувасойдаги яемент з-ди республикада ишлаб чиқариладиган яементнинг тсртдан бир қисмидан кспроғини беради. Қувасойда шифер, гишт ва б. қурилиш материаллари, шиша ва чинни идишлар з-длари ишлаб турибди. Қсқондаги «А­лектромаш», «Текстильмаш» ва б. металлсозлик з-дларида саноатнинг бошқа тармоқлари учун асбобускуналар, сҳтиёт қисмлар ишлаб чиқарилади.

Озиқ-овқат саноати йил сайин ривожланмоқда. Бу тармоқ корхоналарида турли нав ёғлар, ун, нон, макарон, консерва ва б. маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Вилостда 84 қсшма корхона, 22 мингдан ортиқ кичик корхона фаолист ксрсатади. Фарғона ш.да «Аодира», «ЛСМК3», «Лолина»; Марғилонда «Марғилон тонги» ва Қсқонда «Зилола» кичик корхоналар, «Ўзсаламан», «КабулФарғона», «Бестекс», «Ишонч» қсшма корхоналари ишлаб турибди.

Қишлоқ хсжалигининг асосий тармоклари — пахтачилик, ғаллачилик, пиллачилик, боғдорчилик ва чорвачилик.

Вилостдаги барча скин майдони 288,9 минг га, шу жумладан, 129,6 минг га ерга дон, 115,9 минг га ерга пахта, шунингдек, техника скинлари, 11,7 минг га ерга сабзавот ва полиз скинлари, 24,1 минг га ерга озуқа скинлари скилади. 20,3 минг га сйловлар (2004). Ҳайдаладиган ерларда, асосан, обикор деҳқончилик б-н шуғулланилади. Лахта, буғдой, шоли, маккажсхори, арпа, картошка, сабзавот ва полиз махсулотлари етиштирилади. Боғларда кспроқ срик сстирилади. Анор, анжир, олма, хурмо ксп. Токзорларда юқори навли узумдан мсл ҳосил олинади.

Суғориладиган ерлар вилост ҳудудидан стувчи Катта Фарғона ва Андижон каналлари, Жан. Фарғона канали, Шоҳимардонсой, Марғилонсой, Ссх, Исфайрамсой, шунингдек, Каркидон, Ксрғонтепа сув омборлари ёрдамида сугорилади.

Вилостда 8 мингдан ортиқ фермер хсжалиги, 143 ширкат хсжалиги, 74 хсжаликлараро корхоналар, 6 паррандачилик ф-каси мавжуд. Чорвачиликда қорамол, қсй ва счки, парранда боқилади. Вилост жамоа ва шахсий хсжаликларида 511,9 минг қорамол (шу жумладан, 213,2 минг сигир), 431 минг қсй ва счки, 1260,9 минг парранда бор (2004).

Qayd etilgan


muxbir  22 Yanvar 2010, 11:42:21

Транспорти. Т.й. узунлиги 227,8 км. Автомобиль йслларининг уз. 8,6 минг км, шу жумладан, қаттиқ крпламали йсллар 8,5 минг км. Асосий йсналишлари: Тошкент — Қсқон — Андижон, Марғилон — Қсқон — Аавоий, Қсқон — Марғилон — Қува. Фарғона ш.да йирик асропорт ишлаб турибди.

Ф.в.да К. Мамажонов, М. Мадалиева, У. Умаров, Ю. Жсраевлар «Ўзбекистон Қақрамони» унвонига сга бслдилар.

Маданий-маориф, соғлиқни сақлаш ва спорт. Вилостда 4 олий сқув юрти бслиб, 18,9 мингдан ортиқ талаба, 910 умумий таълим мактаби (690 мингга сқин сқувчи), 8 гимназис (7,3 минг сқувчи), 47 лияей (16,3 минг сқувчи), мусиқа ва спорт мактаблари ишлаб турибди. Халқ таълими соҳасида чет сл инвесторлари б-н алоқа боғланиб «Мерси КО» жамгармаси, Осиё тараққиёт банки, Японис грантлар дастури асосида компьютер ва б. жиҳозлар олинди. Вилост спортчи сқувчилари 2003—04 й.лардаги «Умид ниҳоллари» спорт мусобақаларида 2 ва 3 сринларни сгалладилар.

Ф.в.да 77 касбҳунар коллежи, 3 академик лияей фаолист ксрсатади. Вилостда 4 театр, маданист уйлари, 3 музей, 193 клуб муассасаси, 609 оммавий кутубхона (603,6 минг нусха асар) аҳолига хизмат ксрсатади.

Ф.в.дан Уста Олим Комилов, Юсуфжон қизиқ Шакаржонов, М. Қориёкубов, Л. Саримсоқова, М. Мироқилов, М. Қслдошев, О. Ҳасанов, А. Юсупов, Тамарахоним, Б. Мирзаев, С. Қосимов, А. Файзиев, А. А аҳимов, Г. А аҳимова, М. Юнусов, Е. Летросова, М. Тургунбоева, Я. Маматхонов, С. Юдаков, С. Каримова, Т. Қодиров, Ҳ. Умаров, М. Исҳоқова, С. Қобулова, X. Комилова, Ҳ. Иброҳимова, А . Мазоҳидова, ҳ. Аосирова, Ж. Охунов, А . Аизомова, А . Содиқов, С. Маннопов, М. Тсхтасинов, Ю. Усмонова, М. Юсупов, А. Хотамова каби Ўзбекистон халқ артистлари; Маматбува хофиз, А­. Каримов, Б. А ажабов, Ж. Султонов, М. Узоқов, К,. Юсупов, А . Мамадалиев, К. Ҳамроқулов, О. Саидхсжаев каби Ўзбекистон А еспубликаси халқ ҳрфизлари; Қ. Тожиев, О. Мадалиев, А. Каримов, Ж. Лслатов, М. А­рматов каби Ўзбекистонда хизмат ксрсатган артистлар ва б. етишиб чиқдилар (сна қ. Фарғона театри, Фарғона-Тошкент мусиқа услуби). В. Усеинов, А. Касин, А­. Қувондиқов, С. Алибеков каби таниқли рассомлар шу вилостда сшаб ижод қилдилар. Вилостда 1998 й.да Фаргонийнинг 1200 йиллик, 2000 й. да Бурҳониддин Маргинонийнинг 910 йиллик юбилейлари стказилди.

Соғлиқни сақлаш. 97 касалхонада 6,3 минг врач ва 31,9 минг урта тиббий ходим ишлайди. 413 амбулаторис поликлиникаси, 214 қишлоқ врачлик пункти, 61 қишлоқ врачлик амбулаторисси, 28 та диспансер бор. Дам олиш уйлари ва «Чимён», «Ўзбекистон», «Қизилтепа», «Аурафшон», «Темир йслчи» санаторийлари, тез тиббий ёрдам вилост бслими бор.

Qayd etilgan


muxbir  22 Yanvar 2010, 11:43:03

Спорт. Ф.в.да «Универсиада2004» спорт мусобақалари стказилди. 2004 й.дан бошлаб вилостда спортнинг сув полоси ва синхрон сузиш турлари йслга қсйилди, секяислар ташкил стилди. Мавжуд спорт федераяисларидан ташқари қсл тспи, турон миллий скка кураши, синхрон сузиш, армрестлинг каби спорт турлари бсйича спорт федераяислари тузилди.

Ф.в.да жами 5135 спорт иншооти мавжуд. Шунингдек, Фаргона Олимпис захиралари спорт коллежида дастлабки спорт иншоотлари ишга туширилди. «Ашлар маданист ва спорт мажмуаси», «Фарғона» марказий стадиони, «Истиқлол» теннис мажмуаси, от спорти мактаби, «Кимёгар» спорт мажмуаси фаолист ксрсатади. Спортнинг юнонрим, қсл жанги, тасквондо, каратс, шахмат, шашка, бокс, белбоғли кураш, миллий кураш, турон миллий сккакураши, енгил атлетика, мини футбол, волейбол турлари ривожланган. Вилост спортчилари 2004 й.да халқаро спорт мусобақаларида иштирок стиб 7 олтин ва 4 кумуш медалларга сазовор бслишди. Айниқса, Корес А еспубликасида стказилган бокс бсйича ёшлар сртасидаги Жаҳон чемпионати, Қозоғистонда армрестлинг, Японисда байдарка ва канос, Филиппинда бокс бсйича стказилган Осиё чемпионатларида вилост спортчилари муваффақистли иштирок стишди. Енгил атлетика бсйича стказилган республика спорт мусобақаларида вилост вакиллари Е. Тунгускова ва 3. Абдуллаевалар қатнашиб республика терма жамоаси таркибига киритилди. Оғир атлетика бсйича республика чемпионатида Е. Сисоева сз вазни бсйича голиб бслди. Шунингдек, Е. Сисоева ва Б. Тошпслатовалар 2004 й.да АҚШда талабалар сртасида оғир атлетика бсйича стказиладиган чемпионатга номзод стиб киритилди. Аогиронлар сртасида стол тенниси бсйича стказилган Ўзбекистон чемпионатида А. Исматуллаев ғолиб бслиб, Жаҳон чемпионатида иштирок стиш учун А еспублика терма жамоаси таркибига киритилди. 2004 й.нинг август ойида Афинада стказилган 28ёзги Олимпис сйинларида Ф.в. нинг 5 спортчиси иштирок стди. 2004 й.да вилостда баскетбол бсйича халқаро «Мерсико» турнири, миллий ва белбоғ кураши бсйича Ҳазрат Али ҳамда Темиржон ва Ҳамид полвонлар хотирасига бағишланган халқаро турнирларда республика вилостлари, 10 дан ортиқ хорижий давлат полвонлари катнашди. Йил давомида стказилган спорт мусобақаларда иштирок стиб вилост спортчилари 250 дан ортиқ медалларни қслга киритишди. 15 спортчи спорт устаси нормасини бажарди.

Адабиёти. Фарғона замини ксплаб истеъдодлар бешиги бслган. Қсқон тарихига оид баъзи манбаларда 10-а.да Фарғонада ёзма адабиёт намуналари бслганлиги қайд стилган. Абу Таййи Ҳсқандий (10—11-а.лар) ижоди ҳақидаги маълумотлар бунинг сққол далилидир. Бироқ, срта аср Ф.в. адабиёти ҳақидаги манбалар жуда кам.
18-а.дан бошлаб Фарғона водийси, хусусан, Қсқонда фан, адабиёт ва санъат ривож топганлигини ксриш мумкин. Қсқон хонлиги ташкил топиши марказлашган давлат сифатида фаолист юритиши хонлик ҳудудида сзига хос адабий муҳитнинг шаклланишига имконист сратди. Бу даврда Ҳувайдо, Шсхий, Акмал, Аизомий Ҳсқандий каби адабиёт намосндалари ижод қилдилар. Ҳувайдонинг «Девон»и таркибига кирган шеърлар ва «А оҳати дил» достони халқ орасида машҳур бслган.

Qayd etilgan


muxbir  22 Yanvar 2010, 11:44:10

19-а.да ушбу ҳудудда «Қсқон адабий муҳити» номи б-н маълум бслган адабиёт равнақ топди. Ушбу муҳитнинг ташкилотчиси Қсқон хони Муҳаммад Саид Амир Умархон (178 7— 1822) саройига 100 га сқин ижодкорни жалб стиб, уларнинг ижод қилиши учун моддий ва маънавий шароит сратиб берди. Хоннинг сзи ҳам Амирий тахаллуси б-н шеърлар «Девони»ни ёзди. Умархон даврида Адо, Фазлий, Хозиқ, Ҳижлат, Вазир, Махмур, Аодир, Ғозий, Маъдан, Мирий, Аодира, Увайсий, Маҳзуна, Гулханий, Мушриф, Дабир, А авнақ, Умидий, Жадид, Маҳзун, Зокир, Файзий, Ваҳмий каби ижодкорлар шуҳрат қозонганлар. Кейинроқ, Умархоннинг сғли Қсқон хони Муҳаммад Алихон (Мадалихон) ҳам «Хон» тахаллуси б-н шеърлар ёзган, «Лайли ва Мажнун» достонини сратган. Ушбу давр адабиётининг намунаси сифатида Абдулкарим Фазлийнинг Умархон топшириғи б-н 84 замондош шоирлар ҳақида сзбек ва форс тилларида шеърий йссинда ёзилган «Мажмуаи шоирони Умархон» тазкираси; Гулханийнинг «Зарбулмасал» асари, Хозиқнинг «Юсуф ва Зулайҳо», Аодир Узлатнинг «Ҳафт гулшан» достонларини айтиш мумкин. Аёл ижодкорларнинг мавқеи баланд бслганлигини таъкидлаш лозим. Қсқон маликаси, Умархоннинг завжаси Моҳларойимнинг Аодира, Макнуна тахаллуслари б-н ижод стган сзбек ва форс тилларидаги шеърлари алоҳида «Девон»га жам бслса, Жаҳонотин Увайсийнинг 4 девони, «Воқеоти Муҳаммад Алихон», «Шаҳзода Ҳасан» ва «Шаҳзода Ҳусайн» достонлари, Маҳзунанинг гсзал шеърлари адабиётимиз хазинасидан муносиб срин олган.

Ф.в. адабиётининг бу даврдаги сна бир хусусисти ксп сонли тарихийадабий асарларнинг сратилганлигидир. Сснгги тадқиқотлардан маълум бслишича, шу даврда биргина Қсқон хонлиги тарихига оид 40 га сқин шеър ва насрий асарлар сратилган. Шеърий услубда сратилган бундай асарлар сирасига Фазлийнинг «Шаҳномаи Умархон», Мутрибнинг «Шаҳномаи Девона Мутриб», Андалибнинг «Шаҳномаи девона Андалиб», Увайсийнинг «Воқеоти Муҳаммад Алихон» достонлари; Имомали Қори Қундузий — Комийнинг таниқли кишилар таваллуди, вафоти ва Қсқон тарихига оид турли воқеа — саналарнинг шеърий таърихлари жамланган «Таворихи манзума» каби асарлари киради.

Тарихга оид насрий асарлар қаторида сса Ҳакимхон тсранинг «Мунтахаб уттаворих», Мулла Аваз Муҳаммад Атторнинг «Туҳфат уттаворихи Хоний», Мушрифнинг «Шаҳномаи нусрат паем», Мулла Аиёзмуҳаммад Ҳсқандийнинг «Тарихи Шоҳруҳий», Мирзо Олим Мушрифнинг «Ансобус салотин ва таворихи хавоқин», Муҳаммад Амин Домуллонинг «Туҳфат уттаворих», Абдуғафур Ҳсқандийнинг «Зафарномаи Худоёрхон», Мақмуд Ҳаким Яйфонийнинг «Хуллас уттаворих», Муҳаммад Азиз Марғилонийнинг «Тарихи Азизий» ва б. асарларни келтириш мумкин. Тасаввуфий адабиёт намуналаридан Азим Хсжа сшон Азимийнинг «Муродулошиқин» девони, Абдулазиз Мажзубнинг «Девон»и ва «Тазкираулавлиё» асари (19-а.нинг 1срми), Салоҳиддин Соқибнинг «Маълумоти Соқибий» рисоласи (19-а.нинг 2срми) сътиборга лойиқ.

19-а.да Қсқон ш. ва унинг атрофида 100 дан зиёд шоир ва адиблар девон тузишган. Умархон, Муҳаммад Алихон ва Аодирабегим даврларида Қсқонда хушхат хаттотларни йиғиб, моддий жиҳатдан таъминлаб, Шарқ адабиётининг ксплаб нодир асарлари ксчиртирилиб, кспайтирилган. Шулардан снг ксп ксчирилганлари Жомий, Аавоий, Бедил, Фузулий ва Амирий асарларидир. Маълумотларга ксра, Амир Умархон Лутфий, Аавоий ва Амирий девонлари жамланган, гсзал хатли, олтин безакли «Муҳаббатнома» мажмуасини усмонли турк султонига ҳадс тариқасида жснатган.

Ф.в. адабиётида Шарқ мумтоз шеъристининг десрли барча жанрларида самарали ижод қилинди. Бадиист ва ғос, мавзулар рангбаранглиги бу давр адабиётига хос хусусистлардан бири сканлиги асарлардан маълумдир. Бу жиҳат 19-а. нинг 2 срми — 20-а. бошлари адабиётида ҳам сққол ксринади. Ушбу даврда Лисандий, Қорий, Муқимий, Муҳаййир, Фурқат, Завқий, Ғурбат, А ожий, Муҳсиний, Ҳазиний, Маҳжур, Муқйи, Зорий, Сирожий, Жалолий, Арий, Иброҳим Даврон, Мирзои Ҳсқандий, Аасимий Хсқандий, Ҳамза Ҳакимзода Аиёзий ва б. самарали ижод қилдилар.

Бу давр адабиётининг ёрқин намосндаларидан Муқимий ижодидаги халқона лирика б-н ҳажвий йсналиш сзига хос мактабни сратган бслса, Фурқат ижодидаги сероҳанг мисралар ва маърифатпарварлик руҳидаги шеърлар, Ҳазиний ижодидаги суфиёна истилоҳларга бой, пурҳикмат шеърлар, Қорий лирикасидаги жозибадорлик, Ҳамза ижодидаги ижтимоий руҳ бу давр адабиётининг равнақидан далолат беради. Аёл ижодкорлардан Дилшод Барно, Анбар Отин, Самарбону каби шоираларнинг ижоди қам самарали бслди.

Миллий уйғониш даври адабиёти — жадидчилик йсналишида ижод қилган ва маърифатчилик ҳаракатида фаол иштирок стган ижодкорлар сирасига Иброҳим Даврон, Ҳамза Ҳакимзода Аиёзий, Мирзо Хайрулло Ҳсқандий, Ашурали Зоҳирий, Лслатжон Қайюмий кабиларни киритиш мумкин. И. Давроннинг «Ашъори нисвон» шеърлар мажмуаси, Ҳамзанинг «Миллий қсшиклар учун миллий шеърлар» тсплами, М.Х. Ҳсқандийнинг «Ахлоқи замима», «Йигирма ҳикмат» асарлари ва б. сша давр адабиётининг маҳсулларидир. Л. Кайюмийнинг 20-а.нинг 2срмида сратган «Тазкираи Қайюмий», «Қсқон тарихи ва адабиёти» ва «Тазкираи шуаро» асарлари ҳам сътиборга лойиқ.

20-а. ҳоз. замон сзбек адабиётининг ксплаб вакиллари ҳам Ф.в. адабиётининг қалдирғочларидир. Абдулла Қаҳҳор, Собир Абдулла, Чархий, Хусайн Шамс, Амин Умарий, Шокир Сулаймон, Адҳам А аҳмат, Иброҳим А аҳим, Худойберди Тсхтабоев, Анвар Обиджон каби шоир ва ёзувчилар шу замин фарзандларидир.
20-а.нинг 70—90-й.ларида Йслдош Сулаймон, Охунжон Ҳакимов, Анвар Юсупов, А. Муқимов, Ҳабибулло Саид Ғани, Комил Жсра, Ўрмон Омонов, Алишер Ибодинов, Баҳодир Исо, Исмоил Маҳмуд, Ауруллоҳожи Қсқондий, А­нахон Сиддиқова, Сайдали Одилов, Зуҳра Алиева, Матлуба Деҳқон қизи, Илмер Аазаров, Абдулҳамид Мухаммадиев, Аосир Зоҳид ва б. сз ижодлари б-н слга танилдилар.

Мустақиллик йилларида Аабижон Боқий, Ауруллоҳ Муҳаммад А ауфхон, Сайд Анвар, Фарида Афрсз, Иқбол Мирзо, Абдураҳмон Жсра, Мирза Карим, Гулбаҳор, Отабек А устамбек сғли, Мухтасар Тожимаматова, Озода Тсрақулова каби ижодкорлар етишиб чиқдилар.

Ф.в.да Ўзбекистон А еспубликаси ижодий уюшмалари (ёзувчилар, рассомлар, журналистлар, меъморлар ва б.)нинг вилост бслимлари фаолист ксрсатиб келмоқда.

Qayd etilgan


muxbir  22 Yanvar 2010, 11:45:58

Матбуоти, радиосшиттириши ва телевидениеси. Вилостда 7 та журнал, 73 та газета, шу жумладан, 2 вилост газ. («Фарғона ҳақиқати», «Ферганскас правда»), 21 шаҳар ва туман, 27 та тармоқ ҳамда 23 та хусусий газеталар чоп стилади.

Ф.в.да радиосшиттиришлар 1932 й.да сфирга узатила бошлади. Вилост радиоси орқали узбек, тожик ва рус тилларида кунига 1 соатдан сшиттиришлар берилади.
Вилост телевидениеси сз ксрсатувларини 1991 й. 22 дек.дан намойиш ста бошлади. Ўша пайтларда ҳафтасига 1 соат ксрсатувлар берилган. Ф.в. телевидениеси ҳафталик ксрсатувлари 18 соатни ташкил стади. Ксрсатувлар узбек, тожик ва рус тилларида олиб борилади. Ундан ташқари «Марғилон», «Ссх», «Мулоқот», «Аиҳол» туман ва шаҳар телестудислари фаолист ксрсатади.

Меъморий ёдгорликлари. Ф.в.да асосий ҳисобланган Қсқон меъморлигининг шаклланиши 18-а.дан бошланади. Бу ерга дастлаб Бухородан бир гуруҳ бинокорлар таклиф стилди, улар Мадраса, масжид, мақбара, карвонсарой, ксприк ва б. биноларни бунёд стдилар. Ҳозиргача шаҳарда сакланган меъморий ёдгорликлардан снг қад. си Мадрасаи Мир номи б-н халқ орасида машҳур бслган Аорбстабий мадрасасидир (18-а. охири). Бу Мадраса Қсқон ҳукмдори Аорбстабий ҳукмронлиги даврига оид. Ундан ташқари, Дахмаи шоҳон, Дахмаи Модарихон меъморий мажмуалари (19-а.нинг 20-й.лари), Миён Ҳазрат (1860 й.), Камол Қози (1837 й.) мадрасалари, Ўрда (1871 й., Қсқон хони Худоёрхон томонидан қурилган), Жоме масжиди (19-а. охири — 20-а. бошлари) каби меъморий ёдгорликлар сакланган.

Ад.: Ааливкин В. Л ., Краткас историс Кокандского ханства, Казань, 1886; Акромов 3. М., Фарғона водийси, Т., 1957.
Тоир Абдураимов, Отабек Жсрабоев.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  22 Yanvar 2010, 11:47:31

ФАА ҒОАА ВИЛОЯТИ — Туркистон генерал-губернаторлиги таркибидаги вилостлардан бири. 1876 й. 19 фев.да А оссис империсси томонидан босиб олинган Қсқон хонлиги ҳудудида ташкил қилинган. Таркибига Марғилон, Андижон, Қсқон, Ааманган, Ўш уездлари ва Ломир кирган. Майд. тахм. 160,1 минг км. Маъмурий маркази — Янги Марғилон ш. (1907—24 й.ларда Скобелев ш.). Ф.в. аҳолиси 1897 й.ги аҳоли рсйхатига ксра, 1560411 кишидан иборат бслган. Аҳолисининг асосий машғулоти — деҳқончилик ва чорвачилик. Вилостда скин скиладиган ерлар 860000 десстинани ташкил қилган. Деҳқончиликда, асосан, буғдой, кунжут, пахта, тамаки, беда, жсхори, арпа, тариқ ва б. скилган. Айниқса, пахтачиликка сътибор берилган, 1901 й. вилостнинг 232500 десстина ерига пахта скилган. Боғдорчилик ривожланган.
Ф.в.дан четга пахта, ипак, жун, пойабзал, тери, гилам, шоли чиқарилган. Маҳаллий мактаб ва сқув юртлари 2246 та, масжидлар 6554 бслган. Ф.в. аҳолиси А оссис империссининг мустамлакачилик сиёсатига карши ксплаб чиқишлар қилган. Айниқса, 1898 й.даги Андижон қсзтлони ва 1916 й.даги Ўрта Осиё қсзғолонида фаол қатнашган. 1924 й. Ўрта Осиё республикаларида миллий давлат чегараланиши стказилиши муносабати б-н Ф.в. тугатилган.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  22 Yanvar 2010, 11:48:15

ФАА ҒОАА ВОДИЙСИ, Фарғона сойлиги — Ўрта Осиёдаги тоғлар орасида жойлашган водий, Ўрта Осиёнинг йирик тоғ оралиги (сойлик) ботикларидан бири. Шим.да Тсньшан ва жан.да ҲисорОлай тог тизмалари б-н сралган. Асосан, Ўзбекистон, қисман Қирғизистон ва Тожикистон А еспубликалари ҳудудида. Кенг қисми Туркистон ва Олай тизмаларининг шим. ён бағирларига бориб тақаладиган учбурчак шаклида бслиб, шим.ғарбдан Қурама ва Чатқол тизмалари, шим.шарқдан Фарғона тизмаси б-н сралган. Ғарбда тор йслак (сни 8—10 км) «Хсжанд дарвозаси» орқали Тошкент—Мирзачсл ботиғи б-н туташган. Уз. 300 км, сни 60—120 км, снг кенг жойи 170 км, майд. 22 минг км2. Баландлиги, ғарбида 330 м, шаркдда 1000 м. Унинг умумий тузилиши сллипс (бодом)симон ксринишда. Ғарбдан шарққа кенгайиб боради. Ф.в. ер юзаси тсртламчи даврнинг аллювиал ва пролювиалаллювиал чскиндилари б-н тслган. Сойлик тошксмир даврида сгилма шаклида бслган, срта тошксмир даврида к,алин қумтош — лойли чскиндилар б-н қопланган. Бср даврида саёз денгиз бслган. Лалеоген даврининг охирига келиб батамом қурукликка айланган. Сойлик атрофидаги тог тизмалари альп бурмаланишида кескин кстарила бошлаган, лекин, денудаяис жараёнида қайтадан емирилган. Водий тубидаги денгиз ётқизиклари устини континентал ётқизиқлар қоплаган (қалинлиги 300—400 м).
Ф.в.да турли геологик даврларда нефть, кумир, табиий газ, гипс, темир, мис рудалари, симоб, оҳактош, pyx, олтингугурт, мум, туз, полиметалл рудалар, сурма, минерал сув каби фойдали казилмалар ҳосил булган.
Ф.в. ер юзаси тузилишини бир неча поғона (зона)га бслиш мумкин. А ельефининг биринчи поғонаси сойликнинг марказий қисмини ва Сирдарёнинг ҳоз. сзанигача бслган 300—400 м баландликдаги ерларни сгаллаган. Бу ҳудудда 200 км масофадаги нишаблик шарқ, жан.шарқ ва жан.дан ғарбга томон 80 м га тенг. Денгиз ётқизиқлари устида аккумулстив жинслар, кейинги даврларнинг ксл ётқизиқлари, шамол олиб келган жинслар кенг тарқалган. Бу поғонада шсрхоклар, кслларнинг срни, қумли тепаликлар учрайди.
Сойликнинг иккинчи поғонаси дарё ва сойларнинг кенг ёйилмаларини сгаллаган тошшағалли майдонлардан иборат (400—600 м). Тсртламчи давр аллювиал ётқизиқлари кенг тарқалган бслиб, улар сойлик атрофини ҳалқа каби сраб олган.
А ельефнинг учинчи поғонасини бал. 600—1200 м бслган адирлар зонаси ташкил қилади. Ф.в. юзаси жанубдан сраб турган Конибодом, Шсрсув, А иштон, Чимён, Аввал, Мусн адирлари тошшағаллардан иборат ётқизиклардан, Аавкат ва шарқий адирлари лёсс ва лёсслашган гил жинслардан тузилган; каттакатта қоссимон жарликлар, қуламалар бу ер рельефи учун хосдир. Шим. Фарғонадаги Ааманган, Чует, Лоп адирларининг жан. ён бағирлари Сирдарё водийси томон зинапоссимон пасайган. Адирлар ортидаги текисликлар аллювиал жинслар б-н қопланган. Водийни сраб турган тоғлар ана шу аккумулстив текисликлардан бошланади.
Ф.в.нинг иклими континентал иқлим. Йилнинг сртача траси ғарбдан шарққа пасайиб боради. Сойлик иқлимининг шаклланишида ғарбий шамолларнинг роли катта. Ғарбий шамоллар баҳор фаслида тезтез ссиб, баъзан нам, баъзан қуруқ ҳаво келтиради. Янв.да сртача т-ра Қсқонда —2,3°, Кампирравотда —4,8°. А­нг паст т-ра Қсқонда —27,9°, Кампирравотда —32°. Азда (июлда) сртача т-ра Фарғона, Андижонда 27°, Ааманганда 26,3°, Қсқонда 27,5°. А­нг юқори т-ра шу ҳудудларда 40—44° гача кстарилади. Вегетаяис даври 270 кун. Ағин миқдори ғарбида 80—100 мм, шарқида 150—200 мм, жан.ғарбида 74 мм, ва шим.да 200— 300 мм. Ағиннинг ксп қисми баҳор ойларида ёғади, ёзда ёғин десрли ёғмайди. Кучли шамоллар («Қсқон» ва «Бекобод» шамоллари) бслиб туради.
Ф.в.да оқар сув ксп. Тоғлардан дарё ва сойлар оқиб тушади (Аорин, Қорадарё, Ссх, Исфара, Шоҳимардонсой, Оқбура, Ғовасой, Чодаксой). Дарёлар, асосан, қор, ёмғир сувларидан тсйинади. Ф.в. ер ости сувларига ҳам бой. Сойлик атрофидаги тош шағалли ёйилмаларда ер ости сувининг сатҳи окт.—носбрь ойларида кстарилади, май — июнда пасасди; сув юзасининг йиллик тебраниши 1—3 м. Текислик қисмида ер ости суви 2 м чуқурликда, баъзан, ер юзасига чиқиб қолади. Грунт сувидан ташқари 400 м чуқурликда учта сувли қатлам жойлашган. Бу қатламлардаги сувлар артезиан қудуқлар орқали олинади. Ф.в.да Катта Фарғона, Жан. Фарғона, Катта Андижон каналлари, Сирдарёда Қайроққум сув омбори қурилган. 100 дан ортиқ ксл бор. Булардан йириклари: Саричелак, Қурбонксл, Қорасувксл ва б.
Ф.в.нинг тупроғи турлича. Сирдарё соҳили қайир усти террасаларида (ксҳна қайир) ва 400 м баландликкача стлоқи, стлоқиботқоқ, турли даражада шсрланган шсрхок тупроқлар тарқалган. 400 м дан 800 м гача бслган баландликдаги текисликлар, сой, ёйилмаларда бсз ва сурқснғир тупроқлар, 800—1200 м баландликда оч бсз тупроқ, тсқ ва типик бсз тупроқлар тарқалган. Уларнинг таркибида 4% гача чиринди бор. Сойликнинг сернам ва ботқоклашган паст жойларида тол, ёввойи жийда, туранғил, қамиш, қиёқ, кумликларда черкез, қандим, қуёнсуск, саксовул, жийда, адирларда изен, шувоқ, сфемер ва сфемероидлардан қорабош, қснғирбош, бойчечак, чучмомалар, водийларда кичиккичик тсқайзорлар учрайди; Фарғона ва Чатқол тоғ тизмалари ён бағирларида ёнғоқ, олма, олча срмонлари тарқалган. Аввойи ҳайвонлардан қоплон, бсри, тулки, қуён; қушлардан қирғовул, срдак, ссфитсрғай, лойхсрак, тустовуқ; юмронқозиқ, сичқон каби кемирувчилар, турли заҳарли илонлар учрайди. Сув омборлари, сунъий ксл ва дарёларда балиқ тури ксп. Кейинги вактларда сугориладиган ерлардаги коллекторзовурларда ондатра кспайтирилмоқда.
Ф.в. йирик пахтачилик, ипакчилик, узумчилик рни. Воҳада пахта, баъзи жойларда шоли скилади, боғлар, узумзорлар, полизлар бор. Ф.в. марказидаги қсриқ чсл ерлар сзлаштирилмоқда. Чсл ерлар йил давомида, адирлар баҳорда сйлов хизматини стайди. Ф.в. Ўрта Осиёда аҳоли снг зич жойлашган рнлардан, бу ерда Хсжанд, Қсқон, Фарғона, Андижон, Ааманган, Ўш, Жалолобод ш.лари жойлашган. Ф.в. Ўзбекистондаги туризм марказларидан.
Ад.: Акрамов 3., Жемчужина Средней Азии, М., 1960; Ферганскас долина, т. 1, Т., 1954.
Мурод Маматқулов.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  22 Yanvar 2010, 11:50:24

ФАА ҒОАА ТЕАТА И, Юсуфжон қизиқ Шакаржонов номидаги Фарғона вилост мусиқали драма ва комедис театри — Ўзбекистоннинг ксҳна театрларидан бири. 1930 й.да ташкил бслган. Ташкилотчилари Мамадали Ҳайдаров, Соли Аҳмедов. 1933 й. Марғилон театр труппаси ҳам Ф.т.га бирлаштирилди. Мухаммад Тожизода бош реж. стиб тайинланди. Б. Лслатов, М.Олимова, М. Қориева, С.Қосимов, Л.Саримсоқова, С.Саидова, А.А аҳмонов, Я.Маматхонов кабилар театрнинг дастлабки ижодкорларидир. М. Тожизода «Ичкарида» (К.Яшин; Т. Жалилов) мусиқали драмасини саҳналаштирди. Она ролини ижро стган Л.Саримсокрванинг ижро маҳорати қимматли тажриба мактаби бслди. Кетмакет саҳналаштирилган «Ҳалима», «Аршин мол олон», «Андирамиз», «Аомус ва муҳаббат», «Гулсара», «А устам», «Ллатон Кречет» каби спектакллар б-н театр сз мавкеини мустаҳкамлади. Театр репертуари рангбаранг мавзуларга алоҳида сътибор берди. «Икки бойга бир малай» (К.Гольдони), «Маликаи Турандот» (К.Гояяи), «Уйланиш» (А.Гоголь), «Аомус» (Г.Мдивани) каби таржима асарлар саҳнага қсйилди. Лекин томошабин руҳистидан бир қадар узоқ ва саҳналаштиришда ксринган тажрибасизлик туфайли театр фаолистини улар смас, балки халққа сқин «Фарҳод ва Ширин», «Лайли ва Мажнун» каби мусикали драмалар белгилади. Илк бор Ф.т.да саҳналаштирилган «Тоҳир ва Зухра» (С.Абдулла; Т.Жалилов) спектакли мусиқали драма ривожида муҳим аҳамистга сга бслди. Театрнинг биринчи 10 йиллигида М. Ҳайдаров асосий ижодий сиймо бслиб, унинг устозлигида С.Аҳмедов, С.Қосимов, А.А аҳмоновлар реж. сифатида етилдилар. С.Саидова, Я.Маматхонов, Ф.Хсжаева, Ю.Орипов, А.Юнатонов каби истеъдодли актёрлар ва Ғ. Тошматов, З.Ҳайдаров, Ғ.Ҳотамов каби созанда ва бастакорлар тарбис топдилар. Уруш йиллари Т: Шевченко номидаги Украина ва Москва Ленин комсомоли театрлари б-н бир бинода ижод қилдилар. «Аодира», «Беш ссмлик келин» каби мусиқали асарлар ҳамкорлик намунаси бслди. «Қурбон Умаров», «Даврон ота» каби асарлар ҳам шу йиллар маҳсули.
Урушдан кейинги йилларда юқори ва ширали овозга сга бслган актёрларнинг етишуви халққа сқин мусиқали драмаларни тубдан қайта талқин стиш имконини берди: «Лайли ва Мажнун», «Гулсара», «Аурхон», «Тоҳир ва Зуҳра» ва б. Ўтмиш ва шахсларга қизиқиш натижаси слароқ «Алишер Аавоий», «Муқимий» спектакллари юзага келди. Янги сратилган мусиқали драмалар орасида «Алпомиш», «А авшан ва Зулхумор», «Қумрининг муроди» театрга катта муваффақист келтирди. Замонавий мавзуда «Шоҳи ссзана», «Оғриқ тишлар», «Юрак сирлари», жаҳон мумтоз асарларидан «Айбсиз айбдорлар», «Макр ва муҳаббат» саҳналаштирилди. 60-й.лар театр репертуари «Тогажиснлар», «Тошболта ошиқ», «Мели хоббону Ааби товон», «Тобутдан товуш», «Ой тутилган тунда» каби спектакллар б-н бойиди. 1966 й. илк бор Фарғона театрида куйилган «Гул ва Ааврсз» (С. Абдулла, М. Мухамедов; Т. Жалилов) спектаклидан бошлаб мусиқали драма йсналишида кескин кстарилиш бошланди. Бу йиллар X. Қозоқова, Ф. Баратова, Ж. Охунов, Т. Қрдиров, К. Аҳмедова, X. Ҳожинабиева, Қ.Ҳотамова каби актёрлар, бош дирижёр Д. Жалилов, созандалардан М. Муртазоев, М. Ғиёсов, Й. А­ргашев каби ва истеъдодли рассом 3. Ғойибовлар етакчилик қилдилар.
1970 й. театрга бош реж. бслиб келган А. Отабоев диққатини ижтимоий кслами кенг асарларга қаратди: «Ларвоз» (Уйғун), «А евизор» (А. Гоголь), «Қандала» (В. Масковский), «Ўтган кунлар» (А. Қодирий), «Мухтор вакил» (А. Юсуфий) ва б. шулар жумласидан. «Тсйлар муборак» (Ў. Ҳошимов), «Тсйдан кейин томоша» (Шукрулло), «Оқ булоқ паризоди» (М. Мирзаева), «Ҳокими мутлақ» (М. Карим) сингари спектаклларни 3. Мадалиев саҳналаштирди.
80-й.лардан авж ола бошлаган миллий уйғониш, сзликни англаш Ф.т.да ҳам сз аксини топди. Театрга реж. бслиб келган О. Салимое Ч. Айтматов асари асосида «Соҳил бсйлаб чопаётган олапар» номли илк спектаклидаёк, унинг ижтимоий муаммоларни кескин ифода стишлик хусусисти намоён бслди. Ифода шаклининг оддийлиги ва маъно ксламининг кенглиги шу реж. саҳналаштирган «Темир хотин» (Ш. Бошбеков) спетаклида намоён бслди. Мазкур спектакль Ўрта Осиё ва Қозоғистон театр фестивалида олий мукофотга сазовор бслди ва шу спектаклда Қсчқор ролини ижро стган М. Юсупов «снг схши сркак роли» мукофоти б-н так,дирланди. А еж.нинг «Жафога вафо» (Алп Жамол), «Қоғоз қайиқчалар» (И. Турсунов), «Қснғирокли ёлғончи» (А. Обиджон) спектакллари театр мавкеини баланд кутарилишида асосий омиллардан бслди. Ажойибғаройиб саргузашт, самимий юмор, оддийлик, ссз б-н ҳаракат, мусиқий ва пластик воситаларнинг сзаро қовушимлиги «Тошкентга саёҳат» (Ҳамза асари асосида Б. Омонов табдили) спектаклининг кенг довруғ таратишига сабаб бслди.
Истиклол даври ижод сркинлиги туфайли дунёга келган қатор оригинал спектаклларда Ф.т.нинг ҳаётий воқеликка ёндашуви сзига хос тарзда намоён бслди. Ўтмиш тарихи б-н фахрланиш туйғуси саҳна темурномасига ҳисса бслиб қсшилган «Амир Темур ва Тсхтамишхон» (Т. Мирзо), АлФарғонийга қаратилган «Осмонга сиғмаган мухаббат» (Й. Сулаймон), «Ларижга саёҳат» (Мольер пьесаси, Ш.Бошбеков табдили), «Кампир топайми, дадажон» (А. Хурсандов), «Бахт сғриси» (И .Турсунов), «Тикансиз типратиконлар» (Ш. Бошбеков), «Тузоқ» (А . Том) ва б. театрнинг сснгги йиллардаги снг схши спектаклларидир. С. Аҳмедов, А. Ҳотамова, X. Икромов, С. Ҳакимов, И. Султонов, М. Шомуродова, А . Холбеков, Қ. Худойназаров, А. Исҳоқов, реж. М. Ғуломов, дирижёр А. Умаров ва б. театрнинг етакчи ижодкорларидир. Бош реж. — Муҳаммадсоли Юсупов (2004).
Сотимбой Турсунбоев.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan