Boysun tumani haqida ensiklopediyalarda  ( 7663 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


muxbir  13 Fevral 2010, 09:23:28

БОЙСУА ТУМААИ — Сурхондарё вилостияат туман. 1926 й. 29 сент.да ташкил стилган (1962 й. 24 дек.да Шеробод тумани б-н бирлаштирилган. 1965 й. 29 дек.да қайта тузидди). Б. т. вилостнинг ғарбида жойлашган. Шим.шаркда Сариосиё, шарқда Қумқсрғон, жан.да Қизириқ, Бандихон туманлари, жан.ғарбда Шеробод тумани б-н, шим.ғарбда Қашқадарё вилостининг Қамаши ва ғарбда Деҳқонобод туманлари б-н чегарадош. Майд. 3,72 минг км2. Аҳолиси 79 минг киши (2000). Б. т.да 1 та туманга бсйсунувчи шаҳар (Бойсун), 7 қишлоқ фуқаролари йиғини (Авлод, Бойсун, Дарбанд, Мачай, А абот, Сайроб, Қурғонча) бор. Маркази — Бойсун ш.

Табиати. Б. т. ҳудудининг шим. ва ғарбий қисмини Ҳисор тоғ тизмаси таркибидаги Бойсунтоғ ва унинг тармоқлари (Беловти, Хсжабсзбарак, Чол тоғи, Хсжагургурота, Гаурли, Сариқил, КенталаМачай тоғлари, Кетмончопти, Саримас, Сувсизтоғ, Кулбатоғ ва б.) сгаллаган. Жан. ва шарқи тоғ олди ва адирлардан иборат. Тоғлар орасидаги сойликлар, тоғ олдилари сзлаштирилган. Уконит, керамзит, карбид, оҳактош қазилма бойликлари топилган. Иқлими қуруқ субтропик иқлим. Ўзбекистоннинг бошқа тоғли туманларидан иссиклик ресурсларининг анча баландликкача юқорилиги б-н ажралиб туради. Янв.нинг сртача т-раси 850 м баландликда 2°, 3200 м баландликда —6°, июлники 830 м баландликда 30°. Ўртача йиллик ёғин миқдори 500—1200 м баландликда 150—400 мм, 1200 м дан баландда 450—800 мм. Вегетаяис даври 230—240 кун. Маҳаллий шамоллар, фён шамоли, афғон шамоли ссади. Б. т. тоғларидан жуда ксп даре ва сойлар бошланади. Уларнинг снг муҳимлари: Шерободдарё ва унинг ирмоқлари Мачайдарё (Ўрмонча, Жаканди, Олчасой), Шуроб, Хсжабулгансой, Ланжоб, Лайлагансой; Хсжаипок дарёси ва унинг ирмоқлари: Қсрғончасой (Хсжабсзбарак, Қизилсой, Чиндон, Ўртанаго сойлари қсшилувидан ҳосил бслган), Ҳалқажар (Олачопон ва Қайроқсой). Булардан ташқари Ҳангаронсой (Бойсун), Лулҳакимсой ва б. бор.
Б. т.да қадимий қалъашаҳарлар ксплаб топилган. А­нг йириклари: Лойксрғон, Қозимуллатепа, Сарибандтепа, Ялангтсштепа, Дарбанд, Мунчоқтепа, Бсйрачи, Қизилжартепа, Муллатепа, Каллақсрғон. Ибтидоий одамлар сшаган ғорлар, манзиллар: Тешиктош, Мачай, Катта Сулувкамар, Дсконхона, Амир Темур, Искандархон ва б. Сайроб чинори (Сайроб қишлоғида), Темир дарвоза (Дарбанд қиш
лоғида), Тешиктош гори (Мачай қишлоғида), Динозавр излари, Бибишох шотиси, Бойбулоқ ғори (Қсрғонча қишлоғида), Лоёнқсрғон (А абот қишлоғида) каби тарихий обидалар бор.
Тупроқлари бсз тупроқ, чимли, қснғир ва оч қснғир тоғ тупроқлари, шурхок тупрок/iap. Аввойи ссимликлардан шсра, снтоқ, жинчак, қизғалдоқ. бойчечак, слтирбош, нсхатак, тоғрайхон, кийикст, гулхайри, шувоқ; доривор ссимликлардан алкор, хартол, занжовул, слмасст, қонтепар, оқшаир; арча, ёввойи мевали дарахтлар ва б. усади. Жайрон, тоғ счкиси, ёввойи чсчка, силовсин, суғур, бсри, тулки, чисбсри, қснғир айиқ, жайра, қушлардан каклик, калхат, бургут, лочин, қарчиғай, бойсғли, олашақшак,, чил ва б. сшайди.
Аҳолиси, асосан сзбеклар, шунингдек тожиклар ҳам сшайди. Аҳолининг сртача зичлиги ҳар бир км2га 20,8 киши. Шаҳарликлар 23899 киши, қишлоқ аҳолиси 55099 киши.

Хсжалиги. Б. т.да саноат кам ривожланган. Туман Сурхондарё вилости саноат маҳсулотининг 0,8%ини беради. Муҳим фойдали қазилмалари: кумир (Бойсун), табиий газ (Гажак), полиметалл рудалари (Бойсунтоғ), боксит (Қайроқ), фосфорит, калий тузи (Бойсун), олтингугурт, ёнувчи сланея (Бойсун), қурилиш материаллари ва б. Асосий саноат корхоналари: «Ишонч» акяисдорлик жамисти, Бойсун (Туда) кумир кони, халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқарадиган кичик корхона ва яехлар. 1994 й. Бойсунда республикада карбид ишлаб чиқарувчи биринчи корхона ишга туширилди. Аҳолига хизмат ксрсатувчи тадбиркорлар уюшмаси, ҳунармандлар уюшмаси, 164 кичик корхона, 18 акяисдорлик жамисти, «Бойсун», «Бойсунқурилиш» ва 256ксчма механизаяислашган колонна, автокорхоналар, «Бойсун» бозори бор.
Қ. х.нинг асосий тармоқлари чорвачилик, дон хсжалиги, срмон хсжалиги, беда уруғчилиги, боғдорчилик ва токчиликдир. Б. т.нинг жами ер майд. 329,3 минг га, шу жумладан сугориладиган ерлар 6,1 минг га. А­кинзорлар жами (шу жумладан лалми ерлар) 21,9 минг га, куп йиллик дарахтлар 1,5 минг га. Томорқалар, боғдорчилик, сабзавотчилик уюшмаларининг ерлари 2,2 минг га (1999). Б. т.да 9 жамоа хсжалиги (2 дончорвачилик, 3 чорвачилик, 2 беда уруғчилиги, боғдорчиликтокчилик, асаларичилик, қ. х. ширкат уюшмаси (бсрдоқичилик), 70 та фермер ва деҳқон хсжаликлари мавжуд. Асосий скин майдонлари дон, сабзавот, емхашак скинлари б-н банд. «Қсрғонча» ва «Мачай» жамоа хсжаликлари беда уруғчилигига, «А абот» жамоа хужалиги боғдорчиликтокчиликка ихтисослашган. Б. т.да 21,8 минг қорамол, шундан 11,2 минги сигир, 190,6 минг қсй ва счки, 41.7 минг парранда, 184 йилқи бор (1999). Чорвачилик асосан гсшт-ёғ берувчи думбали ҳисори қсйчилик, қоракслчилик, йилқичилик, гсшт йсналишидаги қорамолчиликка (барча хсжаликларда) ихтисослашган. Б. т.да 25 минг га срмон (арчазорлар) бор (1999).
Б. т.да туман маркази ва тоғ қишлоқларини Сурхондарё вилостининг асосий автомобиль йсли — Катта Ўзбекистон тракта б-н боғлайдиган йсллар бор. 1995 й.да қарийб 230 км узунликдаги Ғузор — Бойсун — Қумқсрғон т. й. курилиши бошланди.
1999/2000 сқув йилида 54 умумий таълим мактабларида 18869 сқувчи, 2 касб ҳунартехника лияейида 944 сқувчи, 1 ҳунартехника билим юртида 466 сқувчи сқиди. 83 оммавий кутубхона, 11 клуб, маданист уйи, санъат музейи бор. Туманда 370 сринли 5 касалхона, «Омонхона» шифо маскани, 5 амбулаторис, 30 фельдшеракушерлик, 3 қишлоқ врачлик шохобчаларида 138 врач, 491 срта тиббий ходим ишлаб турибди. 1932 й.дан «Бойсун овози» туман газ. чиқади (адади 2200).

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  13 Fevral 2010, 09:23:46

БОЙСУА ААСЛЧИЛИК ЗАВОДИ — зотдор ҳисори қсчқорлари ва қсйлари етиштириш б-н шуғулланадиган з-д. Сурхондарё вилости Бойсун шуманида жойлашган. 1957 й. сент.да ташкил стилган. 36 минг қсй, шу жумладан 16 минг бош совлиқ бор (2000). 3дда Ўзбекистон чорвачилик ин-ти б-н ҳамкорликда ҳисори қсйлар зотини схшилаш, маҳсулдорлигини ошириш, зоотехника қоидаларини такомиллаштириш масалалари срганилади, республикадаги қсйчилик хсжаликларига зотли қсчқорлар етказиб берилади.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan


muxbir  13 Fevral 2010, 09:24:08

БОЙСУА ТОШКЎМИА  КОАИ — Сурхондарё вилостининг Бойсун туманила юра қатламларида жойлашган кон. Бойсунтоғнинг жан.ғарбий тармоғи бслган Кетмончопти тизмасининг жан. ён бағрида. Туман маркази Бойсундан 10 км жан.шаркда, Шсрчи т. й.дан 60 км нарида. 1940-й.лардан сзлаштирила бошланган. Ксмир қатламлари ассиметрик кстарилган Кетмончопти тоғида тахм. 25 км2майдонни сгаллаган. Кон геоморфологик ва тектоник жиҳатдан 3 қисм (шим., ғарбий ва жан.)дан иборат. Қуйи, срта юра жинслари орасидан 22 та ксмир қатлами топилган, шунинг иккитасидан ксмир қазиб олинади. Ксмир «Т» маркасига мансуб ва юқори калорисли. Ундан коксбрикет и. ч. мумкинлиги аниқланган. Ксмирнинг аникланган захираси 15 млн. т. 1996 й. 10 минг т ксмир қазиб олинди. Истиқболда ксмир қазиб чиқаришни йилига 100 минг т га етказиш мслжалланган.

«Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси»дан

Qayd etilgan