YIGITLARGA 100 NASIXAT  ( 20356 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 B


Muhammad Amin  01 Mart 2010, 18:18:45

15-Аасихат. Аамоздан сснг айтиладиган машруъ бслган зикрларга астойдил бслинг, зикрларни тугатишдан илгари масжиддан чикиб кетишга шошилманг.

16-Аасихат. Бомдоднинг фарзидан илгари икки ракаат, пешиннинг фарзидан олдин тсрт ракат, ундан сснг икки ракат, шомнинг фарзидан сснг икки ракат, хуфтоннинг фарзидан сснг икки ракат, жами сн икки ракат суннат (равотиб)ни уйда адо стишга астойдил бслинг.

17-Аасихат. Аамоз скиётган кишининг олдидан кесиб стманг. Бу ишга стиборсиз бслманг балки сизга йсл очилгунча кутиб туринг.

18-Аасихат. Витр намозини колдирмай скишга риос килинг, чунки А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам сафарда хам мукимликда хам витрни тарк килмаганлар.


Qayd etilgan


Muhammad Amin  01 Mart 2010, 18:19:44

19-Аасихат. Билинг жума намози хар бир балогатга етган, муким, озод сркак кишига фарздир.Жума намозига хозир бслиш, унга сртарок бориш, ювиниб хушбсйланиш, мисвак килиш, хутбага кулок солиб унда айтилаётган ссзларга диккат килишга харис бслинг. Бехуда харакатлар, хутбага ахамист бермай гофил стириш ва одамларнинг елкаларидан хатлаб стишдан сакланинг.

20-Аасихат. Хар доим, хусусан жума кунида А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламга ксп дуруд ва салом айтинг, бунга А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам буюрганлар.

21-Аасихат. Жумъа кунида дуо кабул бсладиган бир вакт бор, сиз намоз скиш, дуо килиш ва хожатларингизни ссраш билан бу вактни ганимат билинг.

22-Аасихат. Агар сиз дунёдор, закот ахлидан бслсангиз, закотни беришга шошилинг, чунки закот сизга поклик, молингизга ссиш ва нафсингизни поклашдир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  01 Mart 2010, 18:20:31

23-Аасихат. Аафл садакаларни кспрок беринг. Киёмат кунида киши сз садакотининг соссида бслади.

24-Аасихат. Бахиллик ва хасисликдан сзингизни халос стинг, инъом килиш ва схши ишларга сарфлашга ва одатланинг.

25-Аасихат. Берилаётган садака оз бслсада унга стиборсиз бслманг. Оиша онамиз разисллоху анхо бир узум донасини садака килиб сснг дедилар: «Бу узум донасида канчадан-канча зарралар бор холбуки Аллох: «Ким бир зарра мисколича схшилик килса уни (киёмат кунида) ксради»— деди». (Залзала: 7)

Qayd etilgan


Muhammad Amin  01 Mart 2010, 18:21:20

26-Аасихат. Берилаётган садакаларда риёкорликдан схтиёт бслинг. Билингки, сширинча берилган садака парврдигорнинг газабини ссндиради, шу боис садакаларингизни махфий килинг токи снг кслингиз берганини чап кслингиз билмасин.

27-Аасихат. А амазон ойи хидост ва магфират ойидир бу улуг ойга схши тайёрланинг.

28-Аасихат. Салафлар (сахобалар, тобиинлар, улуг имомлар) рамазонга еткизмокни ссраб олти ой Аллохга дуо килишар ва рамазондан кейин олти ой рсзаларини кабул килмогини дуо килиб ссрашар сдилар. Сиз хам сзингизни уларга киёслаб ксрингчи.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  01 Mart 2010, 18:23:05

Ассаламу алайкум. Мухтарам Мухаммад Амин илтимос манбани хам курсатиб юборинг.

Manbasini oxiriga joylamoqchiman. Oz qoldi manbasini oxiriga joylab qo'yaman.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:03:46

29-Аасихат. А амазон ойи рсза тутиш ва кечалари коим бслиш ойидир. Аллохга тоат-ибодат килиб гунохларни тарк килишда рамазоннинг кунлари ва кечаларини ганимат билинг.

30-Аасихат. А сзангизни хакорат, лаънатлаш ва бехаё ссзлар ва ишлар билан зойе килманг. Агар бир киши сиз билан жанжаллашса ёки хакорат килса мен рсзадорман денг.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:04:24

31-Аасихат. А амазон ойини - гунохлардан тийилиш, тоат-ибодат килиб Аллохга кайтиш ва сзингизни хисоб-китоб килиш ойи деб билинг. Ибодатларга астойдил бслинг ва вактларни ганимат билинг, хатто рамазондан кейин хам бу амаллар сизни доимий одатингиз бслишига тиришинг.

32-Аасихат. Масжидларда имом оркасида жамоат билан таровех намозини скишга риос килинг. Имом намозни тугатмагунча намоздан чикиб кетманг токи сизга кечанинг хаммасида коим турганлик савоби ёзилса.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:05:09

33-Аасихат. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам рамазон ойининг охирги сн кунида сътикоф стирардилар, бу кспчилик тарк килган суннатдир уни сиз тирилтиринг Аллох калбингизни тирилтирсин ва кадрингизни баланд килсин.

34-Аасихат. Кадр кечаси рамазоннинг охирги сн кунидадир. Бу кечадаги ибодат бошка унда кадр кечаси бслмаган минг ойлик съни саксон уч йиллик ибодатдан схширокдир. Сиз бу муборак кечада нима билан машгул бслмокчисиз?.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:05:34

35-Аасихат. Куръонни ксп тиловат килинг, хусусан рамазон ойида. Куръон мсминлар учун шифо, хидост, мавъиза ва рахматдир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  03 Mart 2010, 07:06:03

36-Аасихат. А асулуллох саллаллоху алайхи ва саллам одамларнинг сахийроги сдилар, рамазон ойида снада сахийрок бслардилар. Бу амалда А асулуллох саллаллоху алайхи ва салламни сзингизга пешво ва йслбошчи килиб олинг.

Qayd etilgan