INKVIZITSIYA daxshati  ( 5159 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Akbarjоn  07 Mart 2010, 03:17:01

INKVIZITSIYA
[/b]

Террорчилигининг снг даҳшатли ксринишларидан бири — "инквизияис" номи билан машҳур бслган ва илк бор Испанисда ташкил стилган маҳкамалардир.

1452 йили испанлар мусулмон ҳокимлар билан тузилган шартномани бузиб, Гранадага бостириб кирдилар. Ҳамро шаҳрига кириб келган кардинал Мендозанинг биринчи қилган иши, шаҳар минорасига хоч срнатиш ва католик мазҳабидаги ҳамд дуосини куйлаш бслди. Бир неча кундан кейин Гранада епископи Испанис қиролига шошилинч мактуб йсллаб, унга Масиҳ алайҳиссалом ксриниб, Гранада ва Испаниснинг бошқа вилостларида сшаётган мусулмонларни католиклаштириш масъулистини зиммасига юклаганини баён қилди. Қирол, Масиҳ алайҳиссалом "хоҳлаган" ишни амалга ошириши учун, унга ҳар қандай воситадан фойдаланиш ҳуқуқини берди. Епископ масжидларни босиб олиб, вақфларини мусодара қила бошлади. Ҳатто Гранаданинг катта Жомеъсини черковга айлантирди. Мусулмонлар масжидларни мудофаа қилиш учун исён қила бошладилар. Уларнинг исёни шафқатсизларча бостирилди. Икки юзта мусулмон олим "христиан динига қарши чиқиш" жиности билан айбдор деб топилди ва шаҳар майдонида гулханда куйдирилди!.

Инквизияис христианлашмаган мусулмонларни қидира бошлади. Мусулмонлар бошларини олиб тоғларга қочдилар. Инквизияис кардинал Сисзусга Испанисдаги барча мусулмонларни йсқ қилиш ёки уларни христианлаштириш учун тезкор ҳаракат қилиш кераклиги ҳақида буйруқ берди. Қуръонлар, тафсирлар, ҳадис, фиқҳ ва сътиқод китоблари ёқиб ташланди. Инквизияис бу билан чекланмади, балки мусулмонларни гулханларда тириклай ёндириш қарорини берди. Юзлаб масжидлар черковга, отхоналарга, савдо шохобчаларига айлантирилди. Араб тилида ёзилган ёки исломий китобларни ёқиб ташлаш ҳақида алоҳида фармон чиқарилди. Гранаданинг А амла майдонида юз минглаб китоблар кулга айлантирилди. Китобларни ёқиш бошқа шаҳар ва ноҳисларда ҳам давом стди.

Террорчиликнинг иккинчи босқичи бошланди. Епископ баъзи бой-бадавлат мусулмон хонадонларга католик мазҳабини қабул қилдириш учун фитналар бошлатди. Бу фитналардан бири — уларнинг ҳукумат мансабларини қслга киритишлари сди. Унинг бу фитна тузоғига бир неча хонадон аъзоларигина тушди. Бу, мусулмонлар оммасининг ғазабини уйғотди. Кейин кардинал Химинис Гранада ҳокимлари билан сртада имзоланган шартнома йсқолгани ва кучдан қолганини сълон қилди-да, мусулмонларнинг барчасини, уларнинг фикрлари билан ҳисоблашмаган ҳолда, христианликнинг (биринчи босқичи бслган) муқаддас сувда чсмилтириш ёки уларга сзларига "таклиф стилаётган" снги диннинг жиҳатларини срганиш фурсатини бериш фармонини берди. Яна шу фармонга ксра, христиан динини қабул қилишни рад стган мусулмон ё Гранададан молу-мулкини мусодара қилдириб, хотини ва болалари билан Африкага уловсиз чиқиб кетиш ёки Гранаданинг марказида христиан динига қарши чиқиш жиности билан слим жазосига тортилишни танлаши лозим сди.

Табиийки, Гранада мусулмонларининг талайгина қисми сз дини ва сътиқоди билан ҳижрат қилишни афзал ксрди ва молу-мулкидан ажралиб, олдиларида кутиб турган йсл машаққатлари ва хатарларига сътибор бермай, пиёда йслга отландилар. Афсуски, Гранададан чиқишлари биланоқ қароқчилар ва испан аскарлари уларнинг кспларини слдирдилар, баъзиларини асир қилдилар, бору-бурдларини талон-тарож қилдилар. Боз устига Испаниснинг бошқа шаҳарларида ҳам католиклаштириш сиёсати жадал суръатлар билан олиб борилмоқда сди.

Гранадада христианлаштирилган мусулмонлар сски христианлардан ажралиб туришлари учун "снги христианлар" ёки "морискус" (кичик мусулмонлар) дес ном олдилар. Морисклар ҳақида пайдар-пай қонунлар чиқа бошлади. Масалан, 1507 йилда араб тилини истеъмол қилмаслик ва андалусисликларнинг қурол-аслаҳаларини мусодара қилиш фармони чиқарилди. Бу фармонга риос қилмаган киши биринчи сафар қслга тушса қамоқ ва қурол-аслаҳани мусодара қилиш, иккинчи марта қслга тушса қатл қилиш билан жазоланар сди. 1508 йилда исломий кийиниш тарзини таъқиқлаган қироллик фармони чиқди. 1510 йилда сса фақатгина морискларга татбиқ қилинадиган "соғин сигир" солиғи жорий стилди. 1511 йилда ҳукумат исломий кийиниш тарзи ва исломий усулларга биноан ҳайвон бсғизлашни таъқиқлаш ҳамда қолган-қутган исломий китобларни гулханларда ёқиш ҳақидаги қарорларини снгитдан чиқарди.

Мусулмонларга қарши олиб борилган ушбу шафқатсиз кураш мобайнида, мусулмонларни католиклаштириш вазифаси юклатилган инквизияис ташкил стилди. Инквизияис католиклаштириш ҳаракатлари "тслақонли" манфаат келтирмаганини жуда схши билар сди. Чунки, мусулмонлар зоҳиран католик ксринсаларда, аслида, сзаро исломий анъаналарни давом сттиришар: исломий қонунларга ксра уйланишар, маст қилувчи ичимликларни ичишмас, чсчқа гсштларини емас, сз мажлисларида Қуръон Каримни тиловат қилишар, уни варақларга ксчириб, срталарида тарқатишар, ҳатто Валенсис музофотида талайгина испан христианларни Ислом дини билан мушарраф бслишларига ҳамда уларнинг араб тили ва исломий ибодатларни срганишларига сабаб бслишган сди.

Инквизияис хулосаларидан бири кардинал, қирол ва папанинг ҳушини бошидан учирди. Чунки, мусулмонларни католиклаштириш амалиёти учун тайинланган Гранада епископи сз баённомасида шуларни таъкидлаган сди: "Морисклар Исломдан бирон одим ҳам ортга чекинмадилар. Уларни динларидан қайтариш учун олиб борган курашимиз салмоқли самара бермади. Бундан ксра таъсирлироқ услубларни қслламасак, улар Гранада, Валенсис ва бошқа испан музофотларидаги христианларни ёппасига Ислом динига олиб киришлари мумкин!".

Ушбу баённомаларга биноан Испанисдаги барча мусулмонларнинг, жумладан, Ислом динини қабул қилган ёки черковнинг католик оқимига зид бслган исломий анъаналар билан таъсирланганларида шубҳа бслган христианларнинг ҳам, инквизияис "чиғириғидан" стиши мажбурий қилинди. Аатижада, ғарб черкови тарихининг снг даҳшатли ва қонли саҳифалари бошланди. Чунки, бу маҳкамалар ҳар бир мусулмон устидан ҳукм чиқаришни мақсад қилган сди.
...

Qayd etilgan


Akbarjоn  07 Mart 2010, 03:18:15

...
Инквизияис — маҳкамаларнинг ажойиб тури сди. Унга чексиз имконистлар берилган ва тарих давомида ҳеч бир золим подшо қила олмаган, ҳатто билмаган қийноқларни ишга солган сди. У сз ишини арабча услубда иншо стилган ҳаммомларни бузиш, исломий усуллар билан ғусл қилиш-ювиниш, арабча кийиниш, араб тилида гапириш, арабча ашулалар тинглаш, арабча ёки исломий анъаналарга ксра уйланишни таъқиқлаш билан бошлади. Маст қилувчи ичимликларни ичиш ёки чсчқа гсштини истеъмол қилишни рад стганлиги исботланган одамга шафқатсиз жазолар қсллади. Бу таъқиқ ва фармонларга қарши чиқиш католик оқимига қарши чиқиш деб ҳисобланар ва бу "жиност"ни қилган одам инквизияисга тортилар сди!

Маҳкамада "айбдор" бир неча синовлардан стар сди: У ҳокимлар тарафидан белгиланган миқдордаги маст қилувчи ичимликни ичадими ёки йсқми?! Кейин унга чсчқа гсшти келтирилар ва ейиши талаб стилар сди! Бу билан "айбдор"нинг Ислом дини ва амрларига риос қилиш-қилмаслиги маълум бсларди! Кошки синов шу билан тугаса! "Айбдор"ни узоқ ва даҳшатли қийноқ босқичлари кутарди : уни махфий, на Қуёш нури ва на бошқа ёруғлик тушадиган қоронғу, турли касалликлар тарқалган зиндонга, чиқиш куни номаълум муддатгача ташланар сди. У бечора сзига қсйилган айб нима сканини ҳам билмасди! Агар ажали етиб сша ерда слса, инквизияис буни "Тангрининг раҳмати ва унга муносиб жазо" деб билар сди. Агар тирик қолса, маҳкама олдида жавоб беришга мажбурланарди. Тугашини Аллоҳнинг сзигина биладиган қамалиш жараёнида, "айбдор" сшаш учун тинимсиз курашиши зарур сди. Чунки маҳкама қийноққа солиш ва саволларга жавоб бериши учун уни тез-тез чақирар сди.

Терговчи уни биринчи кунлари нима учун қслга олингани ва қамоққа ташланганини, қандай жиност билан айбланаётганини билиши ёки билмаслигини аниқлаш учун ссроққа тутар сди. Кейин ундан сзига келишини, атрофидаги воқеълик ҳақида фикр юритишини ва "виждонан барча хатолари"га иқрор бслишини талаб қилар сди. Сснгра айбдорнинг оиласи, дсстлари, танишлари, сшаган ёки алоқада бслган барча жойлари ҳақида ссрар сди. Бу аснода терговчи "айбдор"нинг ссзларини бслмас, ҳоҳлаганича гапиришига имконист берар, унинг айтган гапларини мирза ёзиб турарди. Терговчи "айбдор"дан ҳануз мусулмонми ёки христиан динига бслган ишончи қай даражада сканини синаш учун, айрим христиан дуоларни талаффуз стишни талаб қилар сди.

Ушбу узоқ давом стган "учрашувлар"дан сснг прокурор айбдорга у айбланаётган жиностлар мажмуъасини сқиб сшиттирарди. Бу мажмуъа - "айбдор"нинг тергов мобайнида айтган гапларидан маҳкама ҳайъати чиқарган, бирон асосга сга бслмаган хулоса сди. Табиийки, "айбдор"нинг сзини ҳимос қилиш учун келтираётган ҳужжатларнинг ҳеч сътибори йсқ сди. Чунки, маҳкаманинг асосий қонуни: "Иқрор бслиш — далилларнинг подшоси!" сди. Демак, "айбдор"нинг сзига қсйилган айбларнинг барчасига иқрор бслишдан бошқа чораси йсқ сди!! Бу "иқрор" қай усуллар билан олиниши уларни қизиқтирмас сди! Агар "айбдор" қийноқлардан қсрқиб бир "жиност"га иқрор бслган бслса, прокурор унга бошқа бир жиностни тиркаб қсср сди. Аатижада, терговчи "айбдор"нинг қийноққа солиниши муқаррар сканини биларди. Чунки, "айбдор" ҳақиқатни айтишдан бош тортиб сътироф стаётган сди!! Демак, "айбдор" ҳоҳ "айби"га иқрор бслсин, ҳоҳ бслмасин, қийноққа солиниши "зарур" сди!.

Қийноқ, ссга келган ва келмаган нарсалар билан бошланар сди. Масалан, "айбдор"га ҳаракат қилишга мажоли қолмайдиган даражада озиб кетгунигача озиқ-овқат ва ичимликлар беришни таъқиқлаш. Кейин қамчи билан савалаш, тирноқларни суғуриб олиш, қизитилган темир билан тамғалаш, сочларни юлиб олиш, ваҳший ҳайвонларга рспара қилиш, сра ва жароҳатларга туз сепиш, бармоқлардан осиш... Қийноқ давомида "айбдор"нинг оғзидан чиққан барча ссзларни, чинқириш ва йиғиларнинг барчасини мирза ёзиб борарди. Қарислар, хотин-қизлар, ҳатто болалар ҳам бу қийноқдан бенасиба қолмас сди. Қийноқлар тугаганидан сснг "айбдор"га бир кун "таътил" берилар сди! Кейинги куни сса, қийноқ асносида ёзилган "баённома" унинг сзига сқиб сшиттириларди. Ҳакамлар "баённома"да ёзилган жумлаларни сзларича изоҳлайдилар. Масалан: "айбдор" қийноқ пайтида йиғлаб, "А, Аллоҳ!"- деб қичқирган бслса, ҳакам бу ссзни мусулмонларгина талаффуз қилишини айтади. Демак, "айбдор" сзининг мусулмон ёки мусулмон смаслигини исбот стиши керак. "Айбдор" бунга ҳоҳ иқрор бслсин, ҳоҳ инкор стсин, барибир, қайта қийноққа солинади. Шундай қилиб, қийноқ силсиласининг поёни ксринмайди!!
...

Qayd etilgan


Akbarjоn  07 Mart 2010, 03:18:55

...
Аиҳост, ҳукм ижро қилинишидан йигирма тсрт соат олдин "айбдор"га қсйилаётган жиностлари билдирилади. Маҳкама тарафидан чиқариладиган қарорлар уч турли бслар сди:

Биринчи: оқланиш. Бу — инквизияис берган қарорларнинг снг нодири сди. "Айбдор" маҳкамадан оқланиб чиқса-да, ксрган қийноқлари сабабли ногирон бслиб қолар сди. Чиққунича мол-мулки мусодара қилинган бслар, одамлар тарафидан четлатилар, чунки одамлар у билан муомала қилиш ёки гаплашишдан "Агар назорат қилинаётган бслса-чи! Агар шундай бслса, бизга ҳам уникидек айблар қсйилиб қолармикин?!"- деб қсрқишар сди.

Иккинчи: савалаш. "Айбдор"ни омма тспланадиган ерга қип-сланғоч ҳолатида олиб боришиб савалашар ва баданини моматалоқ қилиб ташлашар сди. Ҳатто баъзи "айбдор"лар савалаш пайтида ҳаётдан ксз юмар, агар тирик қолса "айби"нинг жазосини олган ҳисобланса-да, ногирон ва жамист тарафидан ташлаб қсйилган инсон бслиб умрини стказар сди.

Учинчи: қатл. Бу - инквизияис берган қарорларнинг снг кспидир. Ўлим жазоси — шаҳар сртасида ёқилган гулханда куйдириш билан ижро стилар сди.

Баъзи пайтларда маҳкама қамоқ жазосига ҳам ҳукм қилар сди. Бироқ, қамоқхоналардаги маҳбуслар сони кспайиб, муаммолар пайдо бсла бошлаганида баъзи маҳбуслар маҳкама ҳузурига чиқарилмай озод қилинар, баъзилари сса слдирилар сди. Маҳкамалар баъзида озодликка чиққан "айбдор"нинг ҳаёти давомида бир хил кийим кийиши ва ксчалардан стаётганида одамлар тарафидан ҳақоратланишини ифодалаган қарорлар ҳам чиқарган. Баъзи васиқаларда чиқарилган қарорлар инсонларнинг ёшлари ёки жинсларидан қатъий назар чиқарилгани, ҳатто сн бир ёшли қизчага икки юз дарра, тсқсон ёшли чолга уч юз дарра урилгани, ҳатто сликлар ҳам бу маҳкамалардан қутила олмагани, баъзи мурдаларнинг қабрларидан чиқарилиб, гулханларда ёқилгани қайд стилган!

1611 йилнинг май ойида Валенсис музофотида қолган мусулмонларни ҳам йсқ қилиш мақсадида бир қарор олинади. Бу қарорга ксра тирик мусулмонни тутиб олиб келган одамнинг мукофотлар билан тақдирланиши, ҳатто у мусулмонни сзига қул-қарол қилиб олиши, слдирилган мусулмон боши учун сттиз лира қсйилгани баён қилинади.

1609-1614 йиллар мобайнида Испанисда 327 000 (уч юз йигирма етти минг) мусулмон сургун қилинди. Булардан 65 000 (олтмиш беш минг)таси денгизда ғарқ бслди ёки йслларда слдирилди ёхуд касаллик, очлик ва камбағаллик қурбони бслди. Булардан 32 000 (сттиз икки минг)тасигина сз юртлари — Андалусисга ссон-омон қайта олдилар. Баъзилар сса сз юртларида оммавий қувғин бслишига қарамай сшириниб қолиб кетдилар. Андалусисдаги исломий борлиқ сн еттинчи ва сн саккизинчи асрларда чекланган ва махфий равишда сз ҳаётини давом сттирди.

Гранададаги инквизияис 1726 йилда 360 (уч юз олтмиш) оилага мансуб 1800 (бир минг саккиз юз) кишининг Ислом динига мансублик "жиности" билан "жиноий жавобгарлик"ка тортди. Испан ёзувчиларидан бири 1728 йилнинг 9 майида бслиб стган маҳкама жараёнида 46, 1728 йилнинг 10 октсбрида 28 гранадалик устидан "Ислом динига мансублик" жиности билан ҳукм чиқарилганини нақл қилади. Мусулмонларни таъқиб қилиш кучайди ва 1729 йилда шаҳар ҳокими қиролдан морискларни шаҳардан қувиб чиқариб, аҳолини "ҳаром қон"дан қутқариш учун фармойиш беришини ссради.

1769 йилда тафтиш гуруҳи Марсис музофотидаги Картагена шаҳрида сширин масжид фаолист ксрсатаётгани ҳақидаги маълумотни қслга киритди. Бунинг оқибатида юздан ортиқ мориск қслга олиниб, маҳкамага тортилди ва уларнинг кспчилиги слим жазосига ҳукм қилинди.
...

Qayd etilgan


Akbarjоn  07 Mart 2010, 03:19:48

Христианлар ҳам инквизияис қурбони

Биз инквизияис ҳақида қанчалар гапирмайлик, унинг ваҳшиёна қора тарихидан бир неча саҳифасини ва бир неча жиностинигина ксрсатиб стган бсламиз. Испанисликлар инквизияисдан жуда ҳам қсрқар сдилар. Чунки ҳар бир инсонни бу маҳкамаларга тортиш жуда ҳам осон сди. Гоҳо миш-мишлар ҳам маҳкамага боришга сабаб бслар, гоҳида сса одамнинг сзи оғзидан чиққан ссздан қсрқиб ёки уни схши нистда айтганини исботлаш учун у ерга борар, уни бирортаси сшитган бслса нотсғри тушуниб, гина-адовати сабабли сч олиш учун бу ссзлардан фойдаланишидан чсчир сди. Қсшнисининг хотинини севиб қолиш ва унга уйланиш умиди ёки ишчисининг маошини бермаслик қасди ёхуд савдода рақибини синдириш орзуси ҳам чақувга сабаб бсла олар сди. Ҳатто болалар ҳам бирга сйнар сканлар, тенгдошлари тарафидан отилган туҳмат тоши остида қолар сдилар. Масалан, болалардан бири бошқаси устидан: "Ўйин пайтида ундай деди, бундай деди" деб гувоҳлик бериши, унинг қслга олинишига сабаб бслар ва бечора боланинг митти бадани айбдор ёки айбсиз сканини "аниқлаш" учун олиб борилган тергов, қамоқ ва қийноққа чидай олмай, ҳаётдан ксз юмар сди!

Ҳа, мусулмон бслган ҳар қандай шахсдан қутилиш учун ёшининг катта ёки кичиклигига қарамай, оддий бир чақув билан зиндоннинг қаърига отиш жуда ҳам осон сди!!

Мусулмонларгина инквизияис қурбони бслди десак, инсофсизлик қилган бсламиз. Чунки, христианларнинг сзлари ҳам инквизияис қурбони бслган сдилар. Черков юқорида тавсифлаганимиз даҳшатли усулларни инквизияис воситасида христианларга нисбатан ҳам қсллаган сди. Черков бу билан одамларга дин номи билан жорий қилган фикрларининг ижросини таъминлар, черковга қарши чиққан ёки черков фикрларини танқид қилган кишиларни қамоққа олар, уларни дорга осиш ва гулханларда тириклай ёқиш билан қатл стар сди. Инквизияис қарорлари билан қатл стилган христианларнинг сони 300 000 (уч юз минг)дан ортиқ бслиб, шулардан 32 000 (сттиз икки минг)таси гулханда тириклай ёқилган сди. Улар ичида машҳур олим Жордано Бруно ҳам бор сди. Черков ундан бошқа сайёралар борлиги ҳақида айтган ссзлари учун интиқом олди. Бошқа олим Галилео Галилей сса "Ер Қуёш атрофида айланади"- деб сътиқод қилгани учун қатл стилди!!

Сионистлар минглаб сҳудийларнинг (мурдаларини!!) наяистлар Германиссининг газ камераларида ёқиб юборилганини рскач қилиб, бутун дунёни, хусусан ғарб оламини тиз чсктириб, Фаластин ерларини босиб олишда ҳақли сканликларини исботламоқчи бсладилар. Бироқ, бутун Олам юз минглаб, балки миллионлаб мусулмонларни қурбон қилган инквизияиснинг ксп жиҳатларини очишдан ксз юммоқда. Зеро, наяизм Германиссининг газ камералари сҳудийларнинг мурдаларини бир неча йил ёққан бслса, инквизияис юзлаб йиллар давомида мусулмонларни слдирди, гулханларда тириклай куйдирди ёки қийноққа солди!! Шундай бслишига қарамай, Ғарб давлатлари сз архивларини сионистларга очди ва улар наяистлар тарафидан куйдирилган сҳудийлар архивини қслга киритиб, хоҳлаган даъволарини қилмоқдалар. Айни замонда Ватикан ва черков мусулмонлар ва мусулмон бслмаган халқлар олдида сз архивларини очишдан бош тортмоқда! Чунки, инквизияиснинг қора юзини фош стадиган далиллар ксриниб қолишидан қсрқмоқда!!

Мусулмонлар инквизияис, унинг қабоҳатлари ва мусулмон қурбонларининг тарихини чуқур срганишлари керак. У қоронғу кунларга етарлича баҳо бериш учун Ватикан, Испанис ва бошқа христиан давлатларидаги католик черков архивларини текширишлари ва бутун Оламга черков христиан дини номи остида мусулмонларга қарши олиб борилган кураши мобайнида қилган жиностларни, Ислом дини асосига қурилган давлат соссида христианларга берилган осуда ҳаёт билан таққослаб, намоён қилишлари лозим. Шуни ҳам унутмаслик керакки, ҳозирги кунга қадар инквизияис ҳақида ёзилган асарларнинг барчаси христиан ҳукуматлар рухсат берган ва мусулмон бслмаган шарқшунос ҳамда христиан муаллифлар тарафидан ёзилгандир.

Qayd etilgan


Akbarjоn  07 Mart 2010, 03:21:11

Қизил танли ҳиндуларни йсқ қилиш

Қизил танли ҳиндуларни қириб ташлаш — Исломга қарши уруш сълон қилган, Исломни — террорчилик, биз мусулмонларни сса террорчилар дес таърифлаган "жаноблар"га ҳақиқий террорчилик нима сканини билишлари учун тақдим стмоқчи бслганимиз америкача террорчилик намунасидир!

"Адабиёт хабарлари" ойномасининг 2002 йилнинг 9 июнь сонида Мунир Ҳамш қаламига мансуб ва мавзусида нодир ҳисобланган "Америка ва дарадаги қизил танлилар" сарлавҳали мақола чоп стилди. Муаллиф америкаликларнинг сз ерларини мудофаа қилиш учун курашган маҳаллий халқларни қандай қириб ташланганини қаламга олади.

Америкаликлар бор йсғи бир нарса — Янги Оламни барпо қилиш йслида осуда ҳаёт кечириб турган 12 000 000 (сн икки миллион) кишининг ёстиғини қуритдилар! Бу бегуноҳ халқларни йсқ қилиш учун 93 (тсқсон уч) марта оммавий қирғин қуроллари ишлатилган урушлар қилинди. (Америкаликлар бу қирғинни шундай изоҳладилар:) "Бу урушлардан соғ-омон қолган ҳиндулар, америкаликлар устунлиги йслида бслиб стган жанглардан кейин, сз қсллари билан сз қабрларини қазидилар. Чунки, ҳиндулар уруш оловини биринчи бслиб ёқдилар ва бу қурбонлардан улар жавобгардирлар! Баъзи ҳиндулар тангрининг қазо ва қадари билан европаликлар билан бирга келган касалликлар сабабли вафот стдилар!". Бу ссзлар - ёлғон ва буҳтондир!

Ксплаб беғараз изланишлар шуни ксрсатдики, ҳиндулар ҳозирги Европанинг ер майдонига сна срим миллион гектар қсшиладиган катта территорисда сшар сдилар. Европаликлар кириб келишганида ҳиндуларнинг сони 100 0000 000 (юз миллион) билан 200 000 000 (икки юз миллион) сртасида сди. Бироқ, америкалик тарихчи (барча мустамлакачилар каби) бу сонни 1 000 000 (бир миллион) ёки 2 000 000 (икки миллион) деб ксрсатди. Бу рақамлар тсғри сди. Чунки, бу саноқ (қонли урушлар тугаган) 1900 йилда амалга оширилган ҳисоботларга ксра сди!

Америка мактабларида сқитилаётган дарсликларда: "(Афсуски), бу қирғин - бандалар хаёлига келтирмаган тақдирнинг оғир мусибати бслиб, унга таслим бслишдан бошқа чора йсқ сди" дес тушунтирилади! Худди (Японисдаги) Хиросима ва Аагасаки шаҳарларига Америа Ҳаво Кучларининг "бургут"лари олий мақсад - Жаҳон Урушини тсхтатиш учун ташлаган атом бомбалари каби! Бу бомбабсрон оқибатида чақалоқлар ва хотин-қизлар бир соат ичида қирилди, шаҳарлар вайронага айланди, жонли ва жонсиз инвентарлар ҳалокатга учради. Бу, аслида, бир маданист ёйилишининг ҳошисси ва ёйилиш услуби сди. Агар сиз бу ишнинг айбдорини топмоқчи бслсангиз, америкача фалсафага ксра анави "бахтиқаролар"нинг қирилиб кетишидаги нист, мақсад ва масъулистга қарамай, табиийки, қазо ва қадарни айблашингиз керак!! Америка маданисти ҳақида салбий фикрларни билдириш америкача маданистдан нафратланиш оқибатида пайдо бслади!!

(Босниснинг мард сғлони) Алис Иззатбеговичнинг ёзишича, 1865 йилга қадар жорий бслган ва слдирилган қизил танлининг бошига тақиб олган патлардан бирини полияис марказига олиб келган одамга мукофот бериш ксрсатилган қонун бор сди. Унинг бу қилган иши муҳитни маданий ва фикрий жиҳатдан қолоқ бслган халқлардан тозалашга қсшилган катта ҳисса ҳисобланарди. Чунки бу иш Ер юзини маданистсиз қабилалар тарқатаётан "пат"лардан тозалаш, демак сди!! "Озодлик диёри" бслмиш Америка Қсшма Штатлари, бечора қизил танли ҳиндуларнинг тскилган қонлари устига қурилгандир!!

Қсшма Штатлар Армисси 1846 йилда Калифорнисни ишғол қилди. Ҳисоботларга ксра, ҳиндуларнинг сони 1769 йилга қараганда бир неча баробар ссган сди. Ишғолдан сснг 20 йил ичида уларнинг 80 (саксон) фоизи қириб ташланди, қолганлари сса таҳқирловчи қонун таъсирида йсқ бслиш даражасига етиб келди. Хаёлий далалар ва олтин конларининг сгаларига сиёсий салтанатни берган халқларнинг мулки, зудлик билан ҳиндуларни ишлаб чиқариш қуроли сифатида қул қилиш ва уларни, худди илгари Колорадо ва бошқа олтинга бой штатларда йсқ қилинганидек, қириб ташлашга йсналди. Чунки, бу штатлардаги олтинларни ишлаб чиқариш учун арзон ишчи кучига катта сҳтиёж бор сди. Шунинг учун ҳинду болаларни сғирлаш тижорати бошланди. Ўша даврдаги рсзномаларда қулжаллобларнинг қишлоқларнинг орқа ксчаларидан араваларни сғирланган болалар билан тслдириб, Сокрамонто ва Сан-Франяиско қул бозорларига олиб кетганлари ёзилган.

Биринчи босқинчилик урушининг илк йиллари ниҳоссига етиб, қсшимча хизматлар: чсрилик ва фоҳишалик юмуши учун хотин-қизларни сғирлаш авж олди. Буни ксрган оталар ва ака-укалар "жиност" ҳисобланган гуруҳларни уюштирдилар. Бу жараёнлар ҳиндуларнинг талайгина уруғларини ота ерларини тарк стиб, қочишга мажбур қилди. Одамларни сғирлайдиган талончилар сса "хайрис гуруҳларига" бирлашдилар. Чунки улар оталарни слдиришар ва бу ишлари билан давлатнинг "исёнчи гуруҳлар"ни қириб ташлашида сз ҳиссасини қсшар сдилар. Шундай қилиб, ҳиндуларни слдириш ёки қул қилиб сотиш, америкаликлар ёқтирган "ахлоқ" ва "шараф"нинг бир парчасига айланди!

1850 йилнинг бошларида Калифорнис Штати мажлисининг биринчи сессиссида қизил танли ҳиндуларни сғирлаш ва қул қилишнинг қонуний сканига қсшимча слароқ, "Ҳиндуларни ҳимос қилиш қонуни"ни тасдиқлади. 1860 йилда бу қонун, киритилган снги иловага ксра, 10 000 000 (сн миллион)лаб қизил танлиларни оғир ишларда ишлашга мажбур қилар сди. Чунки сзлари ва оилаларини срмонлар ва тоғларга олиб чиқиб кетган "исёнчилар", Америка Қсшма Штатлари деб аталган давлатда сшашар ва Ерларини тортиб олган ЎҒА ИЛАА нинг қонунларига биноан "бошқаларнинг мулкларига тажовуз қилган жиностчилар" мақомига тушиб қолган сдилар. Ҳеч қанча вақт стмади ҳамки, ҳиндуларни ҳимос қилиш қонуни чиқарилди! Бироқ, бу қонундан вилост ҳокими Литер Бернднинг жазаваси тутди ва парламентнинг қонун чиқарувчи палатасига "Қизил танли ҳинду ирқини қириб ташлаш лозимлиги"ни очиқ ифодалаган мактуб юборди. Унда жумладан шундай дейилган сди: "Оқ танли одам сз вақтини олтин деб ҳисоблайди. Бироқ, у ҳозирги кунда сзининг молу мулкини қсриқлаш билан овора. Унинг олдида қирғинбарот урушдан бошқа чора йсқдир. Зотан, уруш бошланди! А­нди урушни ҳиндулар ирқи бутунлай йсқолиб кетгунига қадар давом сттириш керак!"

Америкаликлар Майс, Азита, Буҳатан ва бошқа маданистларни йсқ қилиб ташлаганликларини тан оладилар. Чунки қирғин — уларнинг кучли, "адолатли" ва бошқаларни сз ахлоқий қийматларига биноан муҳосаба қилишга тайёр бслган Американи барпо қилиш йслида олиб боришган курашларининг бир бслагидир!!

Manba: http://e-tarix.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=77:evropa-tarixidan&catid=39:maqolalar&Itemid=81

Qayd etilgan