Sedana barcha dardlarga shifo  ( 25299 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 B


Ansora  19 Aprel 2010, 20:27:06

* * *

Иситмани, хусусан балғам билан савдодан бслган иситмаларни қолдиради ва йсқ қилади.

* * *

Седананинг тутунидан газандалар қочади. Бир гуруҳ табиблар седанани ксп истеъмол қилса у ҳалок стади, дейишган. Ундан бир драхмий миқдорида ичилса, қорақурт чаққанида фойда қилади.


Qayd etilgan


Ansora  19 Aprel 2010, 20:27:44

ҲУСАЙА ИБА БАЙА АМХОААИАГ "ТУҲФАИ ҲУСАЙАИЙ" АСАА ИДАА

Иккинчидир қуруқ-иссиқ седана,
Бод кесади, жило беради сна.
Қорин қуртларини слдирар ҳар он,
Киши сийдигини қилади равон.
Қовурилгач уни ҳидланса агар,
Тумов учун схши фойда келтирар.

Qayd etilgan


Ansora  19 Aprel 2010, 20:28:03

ҲАКИМ ДАВОИЙАИАГ "ФАВОЙИД АЛ-ИАСОА" АСАА ИДАА

Қовуриб ҳидланса седана агар,
Тумоқ иллатида фойда келтирар.
Яна пес дардига фойдаси бордир,
Баҳаққа боғланса ксп нафи бордир.
Илон қони агар қсшилса унга,
Тери доғи кетар суркаса танга.
Қуруқ-иссиқликда иккинчи миқдор,
Барча заҳар учун манфаати бор.


Qayd etilgan


Ansora  19 Aprel 2010, 20:29:02

ХАЛҚ ТАБОБАТИДА СЕДААААИ ҚЎЛЛАШ

Ибн Сино тавсиссига ксра, седана ва асалдан тайёрланган дамлама буйрак ва пешоб йслларидаги тошни майдалайдиган дорига айланади. Дамлама тайёрлаш учун срим литрли чойнакка бир чой қошиқдаги қора ёки кск чой солиб, устига 25-35 дона седана ташланади, қайноқ сув қуйилгач оловда 3-4 дақиқа дам едирилади. Сснг ширинликлар билан истеъмол қилинади, агар асал билан ичилса, шифобахшлиги снада кучасди.


* * *

Қоринда димланиш ёки ел кучайиб кетса, ёки ичак йслларини тозалаш учун седана дамламаси снг схши шифодир. Дамламани тайёрлаш учун срим литрли чойнакка 20-25 дона седана ташлаб, кейин бир чой қошиқ кск чой солинади, устидан иссиқ сув қуйиб, 4-5 дақиқа оловда дам едирила-ди. Дамламани ширинлик, айниқса асал билан ичиш тавсис стилади.

* * *

Седана дамламаси овқат ҳазмини схшилашга ҳам ёрдам беради. Бундай дамламани тайёрлаш учун срим литрли чойнакка озгина қора чой солиб, сснгра 20-25 дона седана ташлайсиз. Устидан қайноқ сув қуйиб, оловда 3-4 дақиқа дам едирилади. Ҳазм қилиш учун чойга схшатиб ичилади.

Qayd etilgan


Ansora  19 Aprel 2010, 20:30:12

* * *

Халқ табобатида пешоб (сийдик) ҳайдовчи восита сифатида седанали чой тавсис қилинади. Буни тайёрлаш учун срим литрли чойнакка 20-25 дона седана солинади ва озгина чой қсшиб оловда дам едирилади. Сснгра уни чойга схшатиб ичилади.


* * *

Седанадан етти дона олиб уни аёл сутида бир соат ивитиб қсйиб, ундан бурунга томизилса, сариқ касаллиги ва ксз касаллигида фойда беради.

* * *

Киши танасида ҳсллик устун келса, исириқ ва седана уруғини туйиб, унга бирор хил ширинлик қсшилади ва ҳаммомга кириб, шу аралашмани баданга, бармоқлар орасига схшилаб суртиш тавсис стилади.

Qayd etilgan


Ansora  19 Aprel 2010, 20:31:36


* * *

Одам тумов бслганида ҳам седанали чой ичиш схши фойда қилади. Седанали чой тайёрлаш усулини юқорида келтириб стдик, фақат бунда унга кск ёки қора чой солинишининг аҳамисти йсқлигини сслатиб қсймоқчимиз.

* * *

Иммунитет (тананинг ташқи таъсирларга дош бериши) сусайишида уни кучайтириш учун седанани снчиб, уни асалга аралаштирилади ва ҳар куни наҳорга шундан нсхатдай миқдордагисини истеъмол қилинади.

Qayd etilgan


Ansora  19 Aprel 2010, 20:32:41

ЗУФУАУА ТАБОБАТИ СЕДААА ҲАҚИДА

Седананинг бир марталик ичиш миқдори катталар учун 5 грамм, бир кунлиги сса 15 граммдир. Седана ёғини истеъмол қилиш миқдори срим маҳал (бир маҳал 4,414 грамм), бир марталиси 2,2 грамм, кунлик ичиш миқдори 6,5 граммдир.

* * *

Седана сз мижозидан келиб чиқиб балғам хилтини ксчиради, ел ва дамни шимдиради, оқ ва қора доғларни кетказади.

* * *

Шамоллашда хозиқ табиб тавсисси билан қуриган седана уруғидан 5 грамми овқатдан олдин кунига уч маҳалдан ичилса, фойда қилади.

Qayd etilgan


Ansora  19 Aprel 2010, 20:33:36

* * *

Соч тскилишида (тулки касаллигида) седананинг 15 грамми 50 мл. узум сиркасида бир кунга қолдириб бсктирилади, сснг сузиб олинган седана ҳавончада схшилаб туйилиб, соч тскилган жойга қсйилади.

* * *

Мижозидаги совуқлик туфайли пайдо бслган бош оғриғида седананинг 15 грамми 50 мл. узум сиркасида бир кунга қолдириб бсктирилгач, седанаси сузиб олиниб ҳавончада туйилади ва схшилаб сиқилса суви чиқади, шу сув 3 маҳал бурунга томизилади. Седананинг туйилганидан уч маҳал 10-14 кун давомида ичиб борилса ҳам бош оғриғида фойда қилади.

* * *

Буйракда ва қовуқда тош пайдо бслса, седананинг туйилганидан 5 граммига 15 грамм тоғ асалини қориб, иссиқ сув билан кунига уч маҳалдан овқатдан олдин ичиш тавсис қилинади.

Qayd etilgan


Ansora  19 Aprel 2010, 20:34:13

* * *

Қовоқ уруғига схшаш гижжаларда седананинг 15 грамми туйиб-майдаланиб, Абу Жаҳл тарвузи шарбати (суви) билан қуюқроқ масса тайёрланади ва кунига бир мартадан кечқурунлари киндикка қсйилади. Агар киндик атрофида қизариш бслмаса, бу муолажа 10 14 кун давом сттирилади.


* * *

Ун каби туйилган седананинг бир миқдори смадиган бола сийдиги билан аралаштирилиб, қуюқроқ масса гайёрланади ва ссгал чиққан жойга қсйилса, уни туширади.

* * *

Тикка нафас олиш касаллигида 5 грамм седананинг майдаланганини 0,5 грамм сода (натрун) билан капаки қилиб кунига уч маҳал ичилса, иншааллоҳ фойда беради.

Qayd etilgan


Ansora  19 Aprel 2010, 20:37:50

* * *

Сурункали бош оғриқларида седананинг 15 грамми 50 мл. узум сиркасида бир Қун бсктирилиб, сузиб олинган седана ҳавончада схшилаб туйилади. Седананинг сиқиб олинган суви ҳидланса ёки пешонага суртилса, тана мижозидаги совуқлик туфайли пайдо бслган бош оғриғидан халос қилади.

* * *

Юз фалажида седананинг 60 грамми 200 мл. узум сиркасида бир кунга бсктириб қсйилади, сснг сузиб олинган седанани ҳавончада схшилаб туйиб сиқилгандаги суви ҳидланса ёки бурун тагига қсйилса ёки сланса, юз фалажига шифо бслади. Туйилган седанадан 2-5 граммдан уч маҳал истеъмол қилса ҳам мақсадга сришилади.

* * *

Седананинг туйилган 15 грамми 25 мл. узум сиркасида бир кунга қолдириб бсктирилади, сснг шиллиқли сраларга ва сраланган қстирларга кунига 1-2 мартадан қсйилса шифо бслади.

Qayd etilgan