Dunyoning mashhur insonlari (shoir, faylasuf, adib.va h.k.)  ( 11196 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


braupov  04 May 2010, 16:28:19

 :bsm:
  :as:
Bu mavzuda Dunyoning mashhur insonlari (shoir, faylasuf, adib.va h.k.) haqida qisqacha malumotlar.

Qayd etilgan


braupov  04 May 2010, 16:30:06

Абдураҳмон (1632—1708) — афғон шоири.
Абельср Льер (1079—1140) — франяуз файласуфи.
Абу Али ибн Сино (970—1037) — Марказий Осиёлик улуғ қомусий олим, табиб, файласуф.
Аддисон Жозеф (1672—1719) — инглиз адиби.
Адлер Феликс (1851—1933) — америкалик адиб.
Аксаков Сергей Тимофеевич (1891 — 1958) — рус ёзув- чиси.
Акутагава А юносс (1892—1927) — спон адиби.
Амир Темур (1336—1405) — улуғ давлат арбоби, саркарда.
Амирий Юсуф (XV аср) — сзбек шоири.
Андерсен-Аексе Мартин (1869—1954) — данислик адиб.
Ансорий Абдуллоҳ (1006—1089) — форс шоири ва адиби.
Анспахер Луис Кауфман (1878—1947) — америкалик адиб.
Аристотел (с. а. 384—322 йиллар) — қадимги юнон файласуфи.
Аттор Фаридиддин Муҳаммад ибн Иброҳим (1119— 1234) — форс шоири.
Ахтамаряи Григор (XV—XVI а.) — арман шоири.
Байрамхон Туркман Хонихонон (1505—1561) — Ҳиндистонда сшаб, ижод қилган шоир, давлат арбоби, Акбаршоҳнинг отабеги.
Бабел Август (1840—1913) — олмон мутафаккири ва сиёсий арбоби.
Байрон Жорж Аатанисл (1788—1824) — улуғ инглиз шоири.
Бальзак Оноре де (1799-1850) — улуғ франяуз адиби.
Барбюс Анри (1873—1935) — франяуз адиби.

Qayd etilgan


braupov  04 May 2010, 16:32:06

Баррес Морис (1862—1923) — франяуз адиби.
Батюшков Константин Аиколаевич (1787—1855) — рус шоири.
Бедил Мирзо Абдулқодир (1644—1721) — Ҳиндистон-да сшаб ижод қилган улуғ шоир ва файласуф.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811 — 1848) — рус файласуфи, адабий танқидчи.
Бентам Иемерис (1748—1832) — инглиз файласуфи, ҳуқуқшунос.
Беранже Льер Жан (1780—1857) — франяуз шоири.
Бердақ Қарғабой сғли Бердимурод (1827—1900) — атоқли қорақалпоқ шоири.
Бёрне Карл Людвиг (1786—1837) — олмон адиби.
Бернс А оберт (1759—1796) — улуғ шотланд шоири.
Блок Александр Александрович (1880—1921) — рус шо-ири.
Бобур Заҳириддин Муҳаммад (1483—1530) — улуғсзбек шоири, давлат арбоби, саркарда.
Бокаччо Жованни (1313—1375) — Италиснинг улуғ адиби.
Бокл Генри Томас (1821 — 1862) — инглиз тарихчиси.
Браун Томас (1605—1682) — инглиз ёзувчиси, шифо-кор.
Браунинг А оберт (1812—1889) — инглиз шоири.
Бруно Жордано (1548—1600) — Италйс файласуфи, шоир.
Брюсов Валерий (1873—1924) — рус шоири.
Буаст Льер (1765—1824) — франяуз тилшуноси.
Буффле Станислав (1737—1815) — франяуз адиби.
Бскон Френсис (1561 — 1626) — инглиз файласуфи.

Qayd etilgan


braupov  04 May 2010, 16:40:18

 Бюссе-А абютен А оже (1618—1693) — франяуз адиби.
Вебер Карл (1767—1832) — олмон ёзувчиси.
 Вергилий Лублий (с. а. 70—19 йиллар) — қадимги римлик шоир.
Видодий Мулла Вали (1709—1809) — озарбойжон шоири.
Вола А­шонхсжа қози Мириностуллохсжа сғли (1786/ 93—1872) — Бухоро амирлигида сшаган шоир.
Вольтер Мари Франсуа Арус (1694—1778) — франяуз адиби, файласуф.
Воқиф Мулла Ланоҳ (1717—1797) — улуғ озарбойжон шоири.
Галан Ярослав Александрович (1902—1949) — украин ёзувчиси.
Ганди Мохандас Карамчанд (1869—1948) — улуғ ҳинд мутафаккири, давлат арбоби.
Гегель Георг Фридрих (1770—1831) — олмон файласуфи.
Гельвеяий Клод Адриан (1715—1771) — франяуз файласуфи.
Геряен Александр Иванович (1812—1870) — рус ёзувчиси, файласуф.
Гесиод (с. а. VIII—VII асрлар) — қадимги юнон шоири.
Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) — улуғ олмон шоири ва мутафаккири.
Голдсмит Оливер (1728—1774) — инглиз шоири ва дра-матурги.
Голсуорси Жон (1867—1933) — инглиз адиби.
Голдони Карло (1707—1793) — Италис драматурги.
Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — рус ёзувчиси.
Горький Максим (1868—1936) — рус ёзувчиси.
Гумбольд Вильгельм (1767—1835) — олмон файласу-фи, давлат арбоби.
Гюго Виктор Мари (1802—1885) — франяуз адиби.
Дақиқий Абу Мансур (? — тахм. 977) — форс-тожик шоири.
Жомий Абдураҳмон Ауриддин ибн Аҳмад (1414—1492) форс-тожик мутафаккири, улуғ шоир ва файласуф.

Qayd etilgan


braupov  04 May 2010, 16:42:12

 Декурсел Адриан (1821—1892) — франяуз драматурги.
Демокрит (с. а. 460—370 йиллар) — қадимги юнон файласуфи.
Деҳлавий Амир Хусрав (1253—1325) — Ҳиндистонда сшаган улуғ шоир.
Дидро Дени (1713—1784) — франяуз файласуфи.
Диккенс Чарльз (1812—1870) — улуғ инглиз адиби.
Диоген Ласртлик (III а. 2-срми) — қадимги юнон фай-ласуфлари ҳақида асар ёзган муаллиф.
Достоевский Федор Михайлович (1821 — 1881) — рус адиби.
Драйзер Теодор (1871 — 1945) — америкалик ёзувчи.
 Дюкло Шарль Лино (1704—1772) — франяуз тарихчиси.
Дюма Александр (1824—1895) — франяуз адиби.
Жан Лоль Иоганн Лауль Фридрих А ихтер (1763—1825) олмон адиби, санъат тарғиботчиси.
Жаброн Халил Жаброн (1883—1931) — ливанлик адиб ва рассом.
Жеррольд Дуглас (1803—1857) — инглиз драматурги.
Жонсон Самюсл (1709—1784) — инглиз шоири.
Замахшарий Маҳмуд (1075-?) — Хоразмда туғилиб, восга етган улуғ олим, мутафаккир.
Зандерс Фрснк Аайт (1861—1933) — америкалик тил-шунос.
Зейме Иоганн Готфрид (1736—1810) — олмон шоири.
Ибсен Генрих (1828—1906) — норвег драматурги.
Исократ (с.а. 436—338 йиллар) — қадимги афиналик ёзувчи ва нотиқ.
Кант Иммануил (1724—1804) — олмон мутафаккири.

Qayd etilgan


braupov  04 May 2010, 16:43:07

Карамзин Аиколай Михайлович (1766—1826) — рус адиби ва тарихнависи.
Кальдерон Де Ла Барка Ледро (1600—1681) — испан драматурги.
Карр Альфонс Жан (1808—1890) — франяуз адиби.
Киплинг Жозеф А едьсрд (1865—1936) — инглиз адиби.
Ключевский Василий Осипович (1841 — 1911) — рус адиби.
Кнсжнин Яков Борисович (1742—1791) — рус ёзувчиси.
Куприн Александр Иванович (1870—1938) — рус адиби.
Лабрюйер Жан (1645—1696) — франяуз адиби.
Ларошфуко Франсуа (1613—1680) — франяуз адиби.
Латиф Шоҳ Абдулло (1689—1752) — ҳинд шоири.
Легуве А­рнест Вильфрид (1807—1903) — франяуз адиби.
Лейбния Готфрид Вильгельм (1646—1716) — олмон файласуфи.
Лессинг Готхольд А­фраим (1729—1791) — олмон ади-би ва файласуфи.
Локк Жон (1632—1704) — инглиз файласуфи.
Лонгфелло Генри Уодсуорт (1807—1882) — америка-лик атоқли шоир.
Лопе Де Вега Карльо Феликс (1562—1635) — улуғ ис-пан драматурги.
Лукиан (тахм. 117—190 йиллар) — қадимги юнон ёзув-чиси.
Лутфий (1366—1465) — атоқли сзбек шоири.
Мажлисий (XVI) — сзбек шоири.

Qayd etilgan


braupov  04 May 2010, 16:43:43

Мадзини Жузеппе (1805—1872) — Италис ёзувчиси, сиёсий арбоб.
Макаренко Антон Семенович (1888-1939) — рус ади-би, мураббий.
Мароғий Авҳадий (1275-1338) — озарбойжон шоири.
Махтумқули Фироғий (XVIII аср) — улуғ туркман шоири.
Машраб Бобораҳим (1657—1711) — атоқли сзбек шо-ири.
Маъдан Одинамуҳаммад (1761—?) — сзбек ва тожик тилларида ижод қилган шоир.
Менандр (тахм. с.а. 343—291 йиллар) — қадимги юнон шоири ва драматурги.
Мередит Жорж (1828—1909) — инглиз ёзувчиси.
Мечников Ильс Ильич (1845—1916) — рус олими.
Милль Жон Стюарт (1806—1873) — инглиз файласу-фи ва иқгисодчиси.
Мильтон Жон (1608—1674) — атоқли инглиз шоири.
Мир Дард (1721—1785) — ҳинд шоири.
Мирзашафеъ Возеҳ (1796—1852) — озарбойжон шоири.
Мольер Локлен Жан Батист (1622—1673) — франяуз драматурги ва театр арбоби.
Монтень Мишель (1533—1592) — франяуз файласуфи.
Монтескье Шарль Луи (1689—1755) — франяуз фай-ласуфи.
Мопассан Ги де (1850—1893) — атоқли франяуз адиби.
Мориак Франсуа (1885—1970) — франяуз адиби.
Моруа Андре (1885—1967) — франяуз адиби.
Мосм Уильсм Сомерсет (1874—1965) — инглиз адиби.

Qayd etilgan


braupov  11 May 2010, 11:26:26

Мунис Шермуҳаммад Авазбий сғли (1778—1829) — атокди сзбек шоири, муаррих.
Муқимин Муҳаммад Аминхсжа (1850—1903) — улуғ сзбек шоири.
Мюссе Альфред (1810—1857) — франяуз шоири.
Аавоий Алишер Амир Аизомиддин (1441—1501) — улуғ сзбек шоири ва мутафаккири, давлат арбоби.
Аадсон Семен Яковлевич (1862—1887) — рус шоири.
Ааполеон Бонапарт (1769—1821) — франяуз импера-тори.
Аекрасов Аиколай Александрович (1821 — 1877) — рус шоири.
Аизомий Ганжавий (тахм. 1141 — 1209) — улуғ озар-бойжон шоири ва мутафаккири.
Аияше Фридрих (1844—1900) — олмон файласуфи.
Аодира Моҳларойим (1792—1842) — атоқли сзбек шо-ираси.
Аодье Шарль (1780—1844) — франяуз ёзувчиси.
Овидий Лублий Аазон (с. а. 43 — с. 17) — қадимги А им шоири.
Огаҳий Муҳаммадризо А­рниёзбий сғли (1809—1874) — атокди сзбек шоири, муаррих.
О.Генри (1862—1910) — америкалик адиб.
Островский Аиколай Алексеевич (1804—1936) — рус ёзувчиси.
Отоий (XV аср) — сзбек шоири.
Ласкаль Блез (1623—1662) — франяуз олими.
Лаустовский Константин Георгиевич (1892—1968) — рус адиби.
Летрарка Франческо (1304—1374) — улуғ италисн шо-ири.
Лирогов Аиколай Иванович (1810—1881) — рус ши-фокори.
Лисарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — рус файласуфи.
Лифагор (с. а. VI—V асрлар) — қадимги юнон донишманди.
Ллатон (с. а. 427—347 йиллар) — қадимги юнон файласуфи.
Ллиний Кичик Ллиний Гай (62—114) — А им адиби.
Лришвин Михаил Михайлович (1873—1954) — рус ёзувчиси.

Qayd etilgan


braupov  11 May 2010, 11:27:59

Лроперяий Секст (с.а. 60—15 йиллар) — А им шоири.
Лрус Болеслав (1847—1912) — атоқли польск адиби.
Лтитсен Жон (1792—1887) — франяуз адиби.
Лушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — улуғ рус шоири.
А абғузий Аосириддин (XIII—XIV а.) — улуғ сзбек адиби ва муаррихи.
А айнис Янис Кришьснович (1865—1929) — улуғ латиш шоири ва драматурги.
А ассел Бертран (1872—1970) — инглиз файласуфи, математиги.
А ескин Жон (1819—1900) — инглиз ёзувчиси, иқтисодчи ва санъат арбоби.
А ид Томас Майн (1818—1883) — инглиз адиби.
А оллан А омен (1866—1944) — атоқли франяуз ёзувчиси.
А удакий Абу Абдуллоҳ Жаъфар (860—941) — улуғ форс-тожик шоири.
А умий Жалолиддин (1207—1273) — форс тилида ижод қилган улуғ мутасаввуф шоир.
А уссо Жан Жак (1712—1778) — франяуз адиби.
Саъдий Муслиҳиддин (тахм. 1219—1292) — форс тилида ижод қилган шоир, файласуф.
Саид Аҳмад ибн Мироншоҳ (XV аср) — сзбек шоири.
Сайёд Ааво (1712 — ?) — озарбойжон, грузин ва арман тилларида куйлаган, ижод қилган ҳофиз ва шоир.
Саккокий (XV аср) — атоқли сзбек шоири.
Саноий Мажуд ибн Одам (тахм. 1070—1140) — форс-тожик шоири.
Санд Жорж Аврора Дюдеван (1804—1876) — франяуз адибаси.
Сантасна Жорж (1863—1952) — америкалик файласуф.
Сафир Мория-Готлиб (1795—1858) — австрислик ёзувчи.

Qayd etilgan


braupov  13 May 2010, 16:56:11

Сенанкур А­тьен (1770—1846) — франяуз адиби.
Сенкевич Генрих (1846—1916) — атоқли польск адиби.
Сент-Бёв Шарль Огюстен (1804—1869) — франяуз адиби, адабиётшуноси.
Сервантес Де Сааверде Мигель (1547—1616) — улуғ испан адиби.
Сеченов Иван Михайлович (1829—1905) — рус шифокор-олими.
Скотт Вольтер (1771 — 1832) — атокди инглиз адиби.
Скюдери Мад Лен (1607—1701) — франяуз адибаси.
Смайлс Самюсл (1816—1903) — инглиз ёзувчиси.
Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — рус файласуфи.
Соғуний ҳазратлари Алихон домла (1885—1976) — улуғ сзбек мутафаккири, давлат ва дин арбоби.
Сталь Анна Луиза (1766—1817) — франяуз адибаси.
Стендаль Анри-Мари Бейль (1783—1842) — атоқли франяуз адиби.
Стивенсон А оберт Льюис (1850—1894) — инглиз адиби.
Сухомлинский Василий Александрович (1918—1970) — рус олими, мураббий.
Табризий Соиб (1601 — 1677) — форс тилида ижод қилган шоир.
Тагор А обиндранат (1861 — 1941) — улуғ ҳинд адиби, давлат ва жамоат арбоби.
Теккерей Уильсм Майкпис (1811 — 1863) — атоқли инглиз адиби.
Тереняий Лублий Афр (тахм. с.а. 195—159 йиллар) — қадимги А им комедиснависи.
Толстой Алексей Константинович (1817—1875) — рус шоири.

Qayd etilgan